Ngua hoang

384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ngua hoang

 1. 1. ”_ Ngùa Hoang ...Nh¥ng buæi tr¥a h£m nay l«i khªc, khi nh×n v§o lç khoª v§o trong phßng bªc N¢, t£i biÕt hä ¦ang l§m chuyÖn vî chång. C¨ hai ¦Òu tr¶n truång. Bªc N¢ gªi n¬m ngang tr¢n chiÕc gi¥êng Hongkong sªng loªng, hai ch¡n banh réng. Bªc N¢ trai qu× ë d¥íi ¦1/2t, ¦ang cói xuèng bó ¡m ¦«o bªc gªi mét cªch say s¥a. Ÿ£i khi chiÕc l¥ìi bªc trai liÕm quanh ¡m ¦«o bªc gªi nh¥ l¥ìi r¯n. ThØnh tho¨ng bªc gªi l«i nhám ng¥êi d3/4y, nh×n bªc trai, hai tay gh× chμt ¦¶u bªc trai, miÖng xuýt xoa råi ró l¢n khe khÏ. L¡u l¡u bªc N¢ trai ngõng l«i, ngöng l¢n nh×n bªc gªi c¥êi nh¥ thÓ l1/2y h¤i. Nh÷ng lóc 1/2y, lóc bÞ ng¥ng ngang nh¥ v3/4y, bªc N¢ gªi l«i ngåi h−n l¢n, n¯m tãc bªc trai 1/2n v§o ¡m ¦«o m×nh. Cø thÕ bªc N¢ trai võa bó, võa víi tay m¡n m¢ cμp vó bªc gªi. ChÞu kh£ng næi hai n¤i kÝch thÝch mét lóc, ph¶n nöa ng¥êi phÝa d¥íi cña bªc gªi cø n*y l¢n. H×nh nh¥ bªc cè l§m mäi cªch ¦Ó cho ¡m ¦«o cña m×nh ng3/4p s¡u v§o miÖng chång h¤n. Råi d¥êng nh¥ kh£ng chÞu næi c¤n ¦ßi hái, bªc gªi n¯m tãc bªc trai kÐo l¢n phÝa tr¢n. Theo ¦§ kÐo, bªc N¢ trai n¬m phñ l¢n
 2. 2. ng¥êi bªc gªi. Ng¥êi tr¢n d3/4p m«nh xuèng, ng¥êi n¬m d¥íi h1/2t ng¥îc l¢n khiÕn chiÕc gi¥êng Hongkong ¦ung ¦¥a kh£ng ngõng. T£i v¸n ch m chó nh×n v§o phÝa trong. B¡y giê bªc N¢ trai kh£ng cßn d3/4p m«nh xuèng n÷a, m§ nh÷ng ¦éng tªc th3/4t nhÑ ng§ng ¢m ¨. Cßn bªc gªi còng tõ tõ l¯c m£ng qua l«i nh¥ ng¥êi s§ng g«o. Ÿét nhi¢n hai ch¡n bªc gªi nh¥ cè banh réng h−n ra, uèn cong l¢n, nh¥ muèn cho ¡m hé cña m×nh nuèt gän l1/2y d¥¤ng v3/4t cña chång. Cïng lóc bªc trai l«i d3/4p xuèng lia lÞa. Råi t£i th1/2y bªc trai tr¡n m×nh, gh× chμt l1/2y vai vî, ¦Ýt gi3/4t nhÑ nhÑ..Råi bªc trai ngi¢ng ng¥êi rêi khái bông vî, n¬m xuèng b¢n c«nh. ..Bªc N¢ trai ¦ang gôc ¦¶u bó ¡m ¦«o vî & bªc gªi còng cßn ¦ang gh× l1/2y h£ng bªc trai nh¥ muèn d¥¤ng v3/4t chång lót s¡u trong miÖng m×nh. ŸiÒu k× l« h¤n n÷a l§ bªc N¢ gªi gi¤ tay ngo¯c t£i v§o. V§o ¦Õn gi÷a phßng t£i chÞu hÕt næi, tù cëi hÕt qu¶n ªo cña m×nh, ¦Õn sªt c«nh gi¥êng kÐo tay bªc N¢ trai ¦μt l¢n ¡m ¦«o t£i. Bªc N¢ trai khÏ mØm c¥êi, £m vî chuyÓn m×nh mét cªi, hai ng¥êi ¦(c) ¦æi thÕ. Võa ¦¥îc chång cho ¦æi thÕ l¢n tr¢n, bªc N¢ gªi
 3. 3. ngåi ph¯t d3/4y, hai ¦ïi nh¥ kÑp l1/2y m×nh bªc trai v§ bªc giao hoan d«ng ngåi li¢n tôc. Bªc N¢ trai cuèng quÝt, mét tay xoa n¯n vó vî, mét tay xoa ¡m ¦«o t£i. Råi t£i th1/2y bªc N¢ trai ra hiÖu cho t£i trÆo l¢n gi¥êng. T£i leo l¢n ngåi ch§ng h¨ng tr¥íc mμt bªc trai. C¨ miÖng bªc trai ngo«m l1/2y ¡m ¦«o t£i liÕm bó. PhÝa sau bªc gªi tiÕp tôc n¯c ¦Õn rung chuyÓn c¨ gi¥êng.. N¬m phÝa d¥íi cã vÇ khoÇ h¤n, n¢n bªc trai v¸n nh¥ th¥êng. Bªc gªi ë phÝa sau, cö ¦éng ¦(c) ch3/4m h¤n. ThØnh tho¨n, mét c¤n m¥a tinh khÝ nãng 1/2m ph¨ v§o ¡m ¦«o t£i. T£i r¥ín cong ng¥êi l¢n t3/4n h¥ëng c¤n m¥a tinh dÞch 1/2y. T£i giùt tay ra khái tay bªc N¢ trai. Ÿøng nh¥ trêi trång, vî chång bªc thØnh tho¨n ngõng l«i nh¥ ¦Ó l1/2y h¤i. T£i còng chÞu hÕt næi, ph¨i nho§i ng¥êi ra phÝa tr¥íc n¯m l1/2y khung gi¥êng l§m ¦iÓm tùa. V3/4y m§ hai tay bªc trai v¸n £m chμt l1/2y h£ng t£i nh¥ chiÕc v§ng ¦ai s¯t, miÖng v¸n bó ¡m ¦«o t£i kh£ng ngõng, ph¨i m1/2t kho¨ng m¥êi phót n÷a bªc trai míi th£i. Mét c¨m giªc 1/2m ªp bªc N¢ bá mμc t£i tiÕp tôc giao hîp. Nh¥ thÕ mét m×nh bªc trai cã thÓ l§m cho c¨ hai ng¥êi ¦§n b§ cïng s¥íng
 4. 4. mét lóc. NhiÒu lóc t£i muèn la l¢n, muèn hÐt th3/4t to cho tho¨ c¤n s¥íng. Míi ¦Õn cöa phßng, t£i söng ng¥êi. Tr¢n m§n ¨nh ¦ang chiÕu c¨nh m1/2y cμp trai gªi tr¶n truång ¦ang giao c1/2u nhau. Dï phim c¡m nh¥ng b1/2y nhi¢u còng ¦ñ khiÕn t£i nøng v£ cïng. T£i c§ng nøng h¤n khi th1/2y N¢ & chÞ H§ ¦ang tr¶n truång bó l¸n nhau. ChÞu kh£ng næi, t£i cëi nhanh chiÕc ªo khoªc, lao v§o. T£i & chÞ H§ cïng ¦Æ N¢ n¬m ngöa ra råi leo l¢n ng¥êi anh. N¢ n¬m ngöa, t£i leo l¢n c¶m d¥¤ng v3/4t N¢ nhÐt v§o ¡m ¦«o m×nh. V× nh×n c¨nh l§m t×nh tr¢n m§n ¨nh, còng nh¥ nh×n N¢ & chÞ H§ bó nhau, n¥íc nhên trong ¡m ¦«o cña t£i tu£n ra ¥ít nhÑp n¢n t£i dÔ d§ng ¦*y d¥¤ng v3/4t N¢ v§o s¡u trong ¡m ¦«o t£i. ChÞ H§ còng kh£ng chÞu thua, chÞ leo l¢n ªp ¡m ¦«o chÞ v§o miÖng N¢ b¯t bó. Lóc t£i n¯m d¥¤ng v3/4t N¢ ¦ót v§o ¡m ¦«o m×nh, kh£ng nh÷ng t£i c¨m th1/2y ¦au, m§ cßn th1/2y ng¡y ng1/2t tõ ngãn ch¡n l¢n ¦Õn ¦¶u ngän tãc. C§ng s¥íng, t£i c§ng n¯c m«nh. T£i g¶n nh¥ qu¢n hÕt mäi v3/4t xung quanh m§ chØ chó t¡m v§o viÖc n¯c th3/4t nhiÒu, th3/4t nhanh. T£i vμn vÑo ng¥êi ¦Ó d¥¤ng v3/4t N¢ ¦¨o xoªy
 5. 5. trong ¡m ¦«o t£i. T£i sung s¥íng ¦Õn ng¡y ng1/2t nh¥ng rªng c¯n chμt r ng chÞu. T£i võa giao c1/2u võa th¶m nghÜ, giª nh¥ ¦Õn lóc cùc s¥íng m§ ¦¥îc la hÐt míi ¦(c). ChÞ H§ ¦¥a ¡m ¦«o cho N¢ bó, còng vμn vÑo kh£ng ngõng. ThØnh tho¨ng chÞ cßn ¦¥a m£ng l¢n cao d3/4p m«nh ¡m ¦«o xuèng miÖng N¢. Råi nh¥ kh£ng chÞu næi c¤n s¥íng ¦¶y khoªi c¨m, chÞ b¯t ¦¶u r¢n rØ. Tr¥íc cßn nhá sau lín d¶n, g¶n nh¥ tiÕng g§o ró. TiÕng ró c§ng lín, chÞ c§ng tíi t1/2p nhip ¡m ¦«o xuèng miÖng N¢. Võa giao c1/2u, thØnh tho¨ng t£i th1/2y N¢ ¦¥a tay ¦·y hªng chÞ H§ l¢n cao, nh¥ ¦Ó l1/2y h¤i cho khái ngép. Cø thÕ, bé ba vî chång t£i qu¶n nhau c¨ giê ¦ång hå míi chÞu ng¥ng. ChÞ H§ ¦¶u h§ng tr¥íc nh1/2t.ChÞ l n khái ng¥êi N¢, n¬m thë dèc. Kh£ng bÞ chÞ N¢ ¦Æ l¢n mμt m×nh, N¢ vïng ngåi d3/4y ¦*y t£i n¬m ngöa xuèng, nhÞp lia lÞa. Chao £i th3/4t l§ s¨n khoªi. Giao hîp víi ng¥êi ¦(c) s¥íng, giê ¦¥îc ng¥êi giao hîp l«i, t£i kh£ng biÕt t¨ sao cho hÕt c¤n s¥íng khoªi cña t£i. T£i cè banh réng hai ¦ïi, uèn cong ng¥êi ¦ãn nh3/4n d¥¤ng v3/4t N¢ thóc dån d3/4p v§o ¡m ¦«o t£i th3/4t l¡u. Chît t£i
 6. 6. rïng m×nh khi c¨m nh3/4n mét luång n¥íc ¡m 1/2m b¯n m«nh v§o ¡m ¦«o m×nh. Cïng lóc d¥¤ng v3/4t N¢ gi3/4t gi3/4t li¢n tôc. T£i nh¥ m¢ ¦i v× sung s¥íng. T£i nh¯m m¯t n¬m im ¦Ó t3/4n h¥ëng nh÷ng ¦¢ m¢ cßn sãt l«i cña da thÞt sau c¤n ¡n ªi. Lóc N¢ rót d¥¤ng v3/4t ra khái ¡m ¦«o t£i, t£i nh¥ muèn nÝu chμt l1/2y ch§ng kh£ng chorót d¥¤ng v3/4t ra. Nh¥ng kh£ng l¡u t£i ph¨i më m¯t ra nh×n khi nghe tiÕng nót chïn chôt kÕ b¢n. Mμc dï ¦(c) giao c1/2u xong, ¦(c) xu1/2t khÝ, nh¥ng d¥¤ng v3/4t cña N¢ v¸n cßn cøng ng¯c. ChÞ H§ ¦ang say m¢ bó liÕm d¥¤ng v3/4t ch§ng. T£i th1/2y chÞ liÕm s«ch nh÷ng ch1/2t nhên quanh "cña quÝ" chång m×nh. C¨ n¤i ¦¶u d¥¤ng v3/4t cßn dÝnh Ýt khÝ chÞ còng dïng l¥ìi liÕm s«ch. Trong lóc chÞ H§ bó liÕm d¥¤ng v3/4t m×nh th× N¢ còng dïng tay xoa nhÆ nhÑ tr¢n mu ¡m ¦«o chÞ. ChÞ thÝch bó d¥¤ng v3/4t N¢ sau khi ch§ng ¦(c) giao c1/2u, ¦(c) xu1/2t tinh. Ÿ(c) l¡u míi l«i ¦¥îc mét ng¥êi ¦§n £ng m§ m×nh cã c¨m t×nh £m trong tay, to§n th¡n t£i run l¢n v× c¨m ¦éng. John d¥êng nh¥ ¦ãn nh3/4n ¦¥îc ¦ît rung c¨m tõ th¡n m×nh t£i toªt ra n¢n anh £m xiÕt t£i chμt h¤n. John c¶m tay t£i
 7. 7. ¦¥a vßng ra sau l¥ng anh, nh¥ muèn hai tay t£i ¦o l1/2y th¡n h×nh lùc l¥ìng cña John. Thó thùc l§ t£i kh£ng muèn nh¨y mét chót n§o, m§ t£i muèn l§m t×nh ngay. John £m sªt t£i nh¥ muèn th¡n thÓ t£i & th¡n thÓ anh dªn chμt v§o nhau c§ng khiÕn t£i thÆm muèn tét ¦é. T£i nh¯m m¯t b¥íc theo b¥íc ch¡n cña John m§ ¦¶u ãc chØ nghÜ ¦Õn d¥¤ng v3/4t cña John ¦(c) b¯t ¦¶u cém l¢n sau líp v¨i qu¶n. N¥íc trong qu¶n t£i b¯t ¦¶u rØ ra th1/2m ¥ít chiÕc slip. T£i thÆm ¦¥îc giao hoan ngay tøc kh¯c. Ph¨i chi t£i & John quen nhau l¡u, ch¯c ch¯n t£i ¦(c) lét qu¶n ch§ng ra b¯t giao c1/2u råi. Nh¥ng ¦¡y míi l§ l¶n ¦¶u ti¢n n¢n t£i ph¨i c¯n r ng nhÞn thÆm. Råi phót cuèi cïng m§ t£i mong chê ¦(c) tíi. John d×u t£i tiÕn d¶n vÒ phÝa phßng ngñ & nhÑ nh§ng ¦·y t£i n¬m xuèng g¥êng. John b¯t ¦¶u £m 1/2p, luån tay v§o trong ªo xoa nhÑ tay tr¢n cμp vó c¥¤ng cøng kh£ng mμc coocxe cña t£i. Råi b§n tay John l¶n xuèng phÝa d¥íi g1/2u vªy mini cña t£i råi l«i tiÕp tôc ¦i ng¥îc l¢n. Khi b§n tay John ¦ông v§o ¦ªy chiÕc slip cña t£i, th1/2y ¥ít sñng. John r¢n l¢n. TiÕng r¢n sung
 8. 8. s¥íng khoªi c¨m. TiÕng r¢n r1/2t khÏ trong cæ häng ch§ng nh¥ng t£i nghe r1/2t râ. B§n tay John xoa mét vßng r¶t nhanh phÝa ngo§i chiÕc slip, chØ míi v3/4y th£i m§ n¥íc nhên trong ¡m ¦«o t£i ¦(c) l«i tóa ra ¥ít ¦¸m b§n tay John, ¥ít c¨ hai b¢n hªng t£i. John lét nhanh chiÕc slip. T£i n¥¤ng nhÑ hai ¦ïi, råi ¦Õn m£ng ¦Ýt, gióp cho John lét chiÕc slip cña t£i ra ¦¥îc dÔ d§ng. Råi ¦Õn chiÕc mini jupe & chiÕc ªo lãt máng. T£i kh£ng cßn n¬m im ¦¥îc n÷a, c¤n thÆm khªt bïng d3/4y trong t£i m(c)nh liÖt. T£i ngåi nhám d3/4y leo l¢n ngåi ch§ng h¨ng tr¢n bông John, h1/2p t1/2p cëi ªo, råi cëi qu¶n cho ch§ng. Khi chiÕc slip cña John ¦¥îc lét ra, t£i suýt la ho¨ng v× kinh ng«c. D¥¤ng v3/4t cña John võa to, võa d§i kinh khñng. D¥¤ng v3/4t tr£ng th3/4t h1/2p d¸n, l£i cuèn ¦Õn ¦é th£i thóc t£i ph¨i n¡ng niu, ve vuèt. T£i dïng hai tay Ðp sªt d¥¤ng v3/4t John v§o bông ch§ng. ChiÒu d§i cña nã tõ gèc l¢n ¦Õn ¦Ønh chãp v¥ît tr¢n th¯t l¥ng qu¶n nhiÒu. John n¬m im, hai m¯t nh¯m l«i th¥ëng thøc c¤n khoªi c¨m do b§n tay t£i t«o ra. Råi t£i cói xuèng bó d¥¤ng v3/4t John. T£i
 9. 9. nót nhÆ nhÑ, t£i dïng l¥ìi liÕm quanh d¥¤ng v3/4t ch§ng, dïng ¦¶u l¥ìi cä nhÑ l¢n ¦¶u d¥¤ng v3/4t khiÕn cho John r¥ín cong ng¥êi l¢n. T£i kh£ng h1/2p t1/2p, 3 kh£ng bó m«nh m§ miÖng t£i nót nhÑ d¥¤ng v3/4t John nh¥ ¦øa bÐ nót nhÑ c¡y kem n to. John b¯t ¦¶u r¢n lín, hai tay qu1/2n quýt vß xo¯n mªi tãc t£i, gh× m«nh ¦¶u t£i v§o sªt ng¥êi ch§ng, cho d¥¤ng v3/4t cña ch§ng ng3/4p sau trong miÖng t£i. T£i bó d¥¤ng v3/4t John th¢m mét lóc n÷a, chît John h1/2p t1/2p ¦·y ¦¶u t£i ra, ngåi nhám d3/4y, ¦·y t£i n¬m ngöa ra gi¥êng, ch§ng banh réng hai ch¡n t£i ra, ¦·y nhanh d¥¤ng v3/4t v§o v§ n¯c lia lÞa. T£i n¬m d¥íi còng kh£ng chÞu thua. T£i còng uèn Ðo ng¥êi qua l«i, còng h1/2t m£ng ¦Ýt, l¯c, s§n ¦Ó cho ¡m ¦«o t£i xoay trßn khiÕn cho d¥¤ng v3/4t John ¦¨o bèn phÝa trong ¡m ¦«o t£i. Mçi l¶n John d3/4p m«nh d¥¤ng v3/4t v§o ¡m ¦«o t£i, t£i l«i muèn hÐt l¢n biÓu tá møc khoªi c¨m tét cïng. Råi t£i ngåi d3/4y, b¯t John n¬m xuèng ¦Ó t£i giao hoan víi ch§ng. Trong t¥ thÕ phÝa tr¢n, t£i dÔ d§ng ¦iÒu khiÓn cho
 10. 10. d¥¤ng v3/4t cña John ng3/4p s¡u hay ng3/4p Ýt trong ¡m ¦«o t£i. T£i c§ng nhÞp c§ng th1/2y høng, t£i d3/4p ¡m ¦«o v§o sªt mu d¥¤ng v3/4t John c§ng lóc c§ng nhanh. Mçi l¶n ¦¶u d¥¤ng v3/4t cña John thóc v§o t3/4n tö cung, t£i kh£ng th1/2y thèn nh¥ tr¥íc m§ c¨m th1/2y sung s¥íng ¦¢ m¢. T£i & John giao hîp nhau ¦Õn m¢ man. N¥íc nhên trong ¡m ¦«o t£i tiÕt ra mçi lóc mét nhiÒu th× tiÕng k¢u ãc ªch gîi c¨m do sù cä sªt cña hai bé ph3/4n sinh dôc c§ng lín. Kh£ng biÕt thêi gian kÐo d§i bao l¡u. Mét giê, hai giê, hay m1/2y giê, t£i míi c¨m th1/2y mÖt. V§ lóc n§y, John ¦ang tr¢n bông t£i nhÞp d3/4p xuèng cña ch§ng còng kh£ng cßn cuèng quýt n÷a. Råi John ngõng nh¥ ¦Ó l1/2y ¦§ råi l«i tiÕp tôc thóc d¥¤ng v3/4t v§o ¡m ¦«o t£i nhanh h¤n. Ÿo«n ch§ng luån hai tay xuèng hai nªch t£i, hai b§n tay gh× chμt l1/2y vai t£i nh¥ muèn cho d¥¤ng v3/4t ch§ng v§o s¡u h¤n n÷a, tr¥íc khi John tr¡n m×nh b¯n khÝ ra. T£i & John rêi nhau n¬m nghØ mét lªt ¦(c) l«i cïng th1/2y nøng trë l«i. Kh£ng biÕt John nhÞn thÆm bao l¡u cßn t£i m1/2y n m nay Ýt ¦¥îc dÞp ¦¥îc l§m t×nh tho¨ thÝch, m§
 11. 11. ph¶n nhiÒu chØ thñ d¡m mçi khi thÇm khªt dôc t×nh. Do ¦ã, míi kh£ng ¦¶y m¥êi phót sau hai mÐp ¡m ¦«o t£i ¦(c) b¯t ¦¶u ngøa ngªy. D¥¤ng v3/4t cña Jonh còng cøng ng¯c. Hai ¦øa kh£ng hÑn m§ cïng chît £m nhau, lén ng¥îc v§ bó tho¨ thu¢. T£i gi3/4t m×nh thøc gi1/2c v× c¨m th1/2y nhét nhét ë phÝa gi÷a hai ¦ïi v× d¥¤ng v3/4t cña John ¦(c) l«i ¦ang nh1/2n tõ tõ v§o ¡m ¦«o t£i. Anh ch§ng t¥ëng t£i v¸n cßn n¬m ngñ n¢n nhÑ nh§ng nhÞp v§i cªi lÐn lót. Chõng th1/2y t£i vßng tay £m l1/2y m£ng ¦Ýt ch§ng xiÕt m«nh cho d¥¤ng v3/4t ch§ng v§o s¡u h¤n, John míi th× th§o: _Anh xin lçi ¦(c) l§m em m1/2t ngñ. ThÕ l§ d¢m 1/2y t£i & Jonh giao hîp víi nhau bèn l¶n. HÕt Tªc Gi¨ TiÕn SÜ T¡m Lý Giªo Dôc T×nh Dôc TrÇ Con ( Ÿ(c) KÝ ) ” NGUYEN VAN PHUC

×