Ngoi sao phuong_dong

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ngoi sao phuong_dong

 1. 1. Moät coâ gaùi löu laïc bao nhieâu ngaøy , töï mình kieám soáng , ñoù chính laø Hoàng , coâ gaùi coù thaân hình tuyeät mó nhöng soáng trong ngheøo tuùng muoán coù ngaøy trôû thaønh ngoâi sao . Naøng löu laïc sau ñoù ñöôïc vaøo laøm kieám vieäc cho moät ngöôøi chuû giaø nhöng voâ cuøng giaøu coù . Haèng ngaøy naøng chæ lo böõa aên vaø queùt doïn nhaø , nhôø aên uoáng toát neân naøng ngaøy caøng phaùt trieån hôn nhö ñoùa hoa hoàng chín moïng , nhöõnh laàn naøng ñöa côm cho oâng chuû , Hoàng thöôøng thaáy oâng nhìn xoaùy vaøo nôi ngöïc naøng , nôi caùi aùo loùt khoâng che ñaäy heát söï naûy nôû caêng troøn cuûa caëp nhuõ hoa maø khi naøng cuoái xuoáng baøy ra caû khoaûng ngöïcc saâu thaúm nhìn suoát caû hai traùi vuù chín moïng , nhö muoán loät caû caùi aùo naøng ñang che ñaäy caëp vuù caêng troøn . Ñeán löùa tuoåi 18 sung söùc töï döng ngöôøi naøng caøng böùc röùc khoù chòu hai vuù cöù nhö theøm khaùt caûm giaùc gì maø naøng khoâng hieåu . Moät laàn chaùu cuûa oâng chuû veà chôi mang theo coâ baïn gaùi luùc ñoù Hoàng phaûi queùt doïn beân ngoaøineân tình côø nghe ñöôïc nhöõng aâm thanh gaáp ruùt beân trong caên phoøng , leùn nhìn qua khe nhoû naøng chôït haù hoác thì ra haén ñang loät doà cuûa coâ baïn gaùi haén , coâ gaùi ñang reân ræ töøng chaëp döôùi baøn tay ñang voø naén hai vuù cöông cöùng cuûa coâ coøn tay kia ñang loät daán caùi quaàn taây khoûi chaân coâ , khi caùi mieäng cuûa haèn cuùi xuoàng beân hai vuù thì coâ gaùi chôït röôùn leân tay oâm chaët ñaàu haén aùp vaøo ngöïc mình nhö muoán nghieàn naùt caëp nhuõ hoa , caùi quaàn slíp ñaõ ñöôïc tuoät ra khoõi hai ñuøi baøy ra tröôùc ñoù caëp ñuøi traéng hoàng vôùi caùi aâm ñaïo aån hieän , luùc naøy Hoàng chôït thôû maïnh ngöôøi naøng nhö coù löõa trong ngöôøi , moät tay naøng thöû keùo lôùp aùo moûng cuûa mình ra ñeå maân meâ hai caùi vuù caêng töùc ñang phaäp phoàng leân xuoáng , luùc naøy döông vaät to ñuøng cuûa haén hieän ra tröôùc maét Hoáng , naøng thaáy theïn thuøng khi nhìn vaät ñoù nhöng laïi bò kích thích khi noù ñang daàn daàn xaâm nhaäp vaøo giöõa hai haùng cuûa coâ gaùi laøm coâ oaèn nguôøi laïi vì
 2. 2. sung söôùng , khi ñuùt döông vaät vaøo ngöôøi coâ roài thí haén baét ñaàu nhòp maïnh daàn laøm tieáng ñoäng coâ gaùi phaùt ra caùng lôùn ñeàn noåi ñaùnh ñoäng caû oâng chuû . Ñi leân xem xeùt tieáng gì vöøa phaùt ra oâng chuø chôït ñöùng söõng laïi . . khoâng phaûi thaân hìng tuyeät mó kia ñang töï kích thích mình hay sao . . . thì ra oâng thaáy Hoáng ñang voø naén hai vuù mình vì bò caûnh laøm tình beân trong , roài baát chôït tay naøng keùo luoân lôùp aùo ra khoûicaùi vaùy laøm nhaø ñeå aùp tay leân hai vuù xoa naén , tay coøn laïi thì keùo lôùp vaùy leân ñeà vuoát leân caùi aâm ñaïo caêng cöùng beân döôùi ví kích thích , oâng chuû thoûa theâ chieâm ngöôõng caûnh Hoàng töï mình thuû daâm vì bao ngaøy qua nhöõng khi oâng chieâm ngöôõng boä ngöïc no troøn cuûa naøng qua lôùp aùo oâng khoâng ngôø Hoàng coù thaân hình tuyeät dieäu nhö theá , cöù theá Hoáng ñöùng tröôùc cuõa vöøa nhìn vöøa kích thích theo ñoù , töøng nhòp cuûa haèn thuùc maïnh döông vaät vaøo aâm ñaïo laøm naøng cöùng ngöôøi theo , coøn coâ gaùi reân töøng chaëp theo nhòp thuùc tôùi . . . Roài Hoàng chôït thaû nheï caây huùt buïi xuoàng neàn nhaø vì nhìn thaày oâng chuû ñang maûi meâ nhìn mình coøn naøng thì gaàn nhö khoûa thaân tröôùc maét oâng , naøng chæ kòp la leânmoät tieáng roài boû chaïy . . . Nhöõng ngaøy sau ñoù khi chaùu oâng chuû veàthì Hoàng luoân bò aùm aûnh bôûi caûnh laøm tình , roài moät laàn ñang uûi aùo trong phoøng naøng chôït nghe tieáng oâng chuû goïi , khoâng kòp nhge naøng chaïy boå ra thì ra oâg chuû moät mình xuoáng thang bò teù ngaõ , caån thaän ñôû oâng ngoài vaøo boä saloâng giöûa phoøng , Hoàng chôït nhaän ra vì hoâm nay trôøi noùng neân naøng khoâng baän aoù loùt beân trong neân döôùi aùnh ñeøn hai vuù naøng nhö cöù loä ra , oâng chuû luoân mieäng caùm ôn naøng roài naøng xoa boùp phaàn löng oâng bò teù xuoàng , tuy oâng ñaõ giaø nhöng vôùi löùa tuoåi 60 coi oâng vaãn cöôøng traùng , nöôùc da hoàng haùo , tay Hoàng laàn ñaàu xoa boùp cho oâng laøm naøng cuõng bò run theo , ngöôøi oâng döïa vaøo naøng laøm löng oâng aùp vaøo boä ngöïc no troøn cuûa Hoàng , boä ngöïc hoaøn toaøn khoâng coù gì che ñaäy beân trong , Hoàng cöùng ngöôøi laïi vì ñuïng chaïm , roài tay oâng chaïm vaøo tay naøng Hoàng vöøa lo vöøa sôï khoâng daùm ruùt laïi , oâng tieáp tuïc noùi . . -Ta nöõa ñôøi ngöôøi boân ba chöa thaáy ai coù thaân hình tuyeät mó nhö em neàu nay em chòu soáng vôùi ta thì baûo ñaûm em seõ coù cuoäc soáng ñeá vöông .
 3. 3. Hoàng cuõng mong laø coù nhieàu tieàn ñeã naøng trôû thaønh ngoâi sao ñieän aûnh , nghó lôøi oâng chuõ thaät buøi tai khoâng traõ loøi naøng ngoài im , chaäm chaäm quay ngöôøi laïi , oâng chuû hoân vaøo tay naøng , roài nhìn thaúng vaøo maét naøng oâng caûm nhaän ñöôïc söï mong muoán trong naøng . Luùc naøy Hoàng laø ngöôøi ngoài vaøo theá bò ñoäng , hai tay oâng caàm hai tay naøng ñöa leân moâi hoân nhö kính caån khoâng daøm haáp taáp , boä ngöïc thanh xuaâ cuûa naøng ví khoâng baän aùo loùt , aån hieän beân döôùi caùi aùo khoaùt , ta oâng kheõ keùo nheï moät maûnh aùo ra moät beân laøcaëp vuù to troøn baøy ra tröôùc maét oâng chuû nhö môøi moïc , daàn daàn di chuyeån hai tay leân treân tay oâng keùo treã lôùp aùo ngoaøi cuûa Hoàng , lôøp aùo vöøa tuoät ra hai beân laø caëp vuù cöông cöùng , hö hai traùi taùo chín moïng hieän ra laøm môø caû caëp maét giaø nua cuûa oâng , Hoàng thì nhaém chaët maét khoâng daùm nhín xuoáng vì naøng ñang bò kích thích vaø lo sôï , tay oâng nheï nhaøng tröôøn daàn leân hai quaû ñoài no troøn , lôùp da laøm laïnh laøm tay oâng run raåy , vöøa löôùt leân laøn da ngöïc naøng oâng caån thaän chieâm ngöôõng söï naûy nôû cuûa laøn da töôi treû ñang run run döôùi tay mình , moät khoái thòt meàm thaät meàm , phaäp phoàng leân xuoáng ñoù laø caûm nhaän cuûa oâng veà caëp nhuõ hoa khi tay oâng chaïm vaøo , caån thaän vuoát ve , xoa naén töø töø , bao quanh hai vuù oâng xoa nheï nhaøng leân töøng khoaûng da , ngoùn tay caùi ve ve hai ñaàu vuù ñoû löïng laøm noù cöông nhoïn leân , Hoàng caûm nhaän ngöôøi mình ñang cöông leân vì caûm giaùc quaù kích thích , ngöïc naøng nhaáp nhoâ theo tay oâng roài cöùng laïi , luùc naøy hai tay oâng tha hoà xoa naén vuoát ve caëp vuù maø coù laàn oâng chæ nhìn qua lôùp aùo , noù bòù nhaøo naën , nhö thaønh hình khoái trong baøn tay ngheä só cuûa oâng , Hoàng chôït reân nheï moät tieáng hai tay oâng quaù ñieâu luyeän ñang laøm vuù naøng cöông cöùng , ngöôøi naøng buoâng thaû hoaøn toaøn theo tay oâng , moâi oâng ñöa xuoáng löôùt leân hai caùi nuùm xinh xinh nhöng cöông cöùng laøm naøng thaáy ruøng mình vì caûm gaùc duïc tình xaâm laán naøng , tay oâng laïi ñöa xuoáng keùo haún caùi aoù ra khoûi thaân hình naøng cho oâng chieâm nguôõng voøng eo thon nhoû cuøng caùi beân döôùi ñang kích thích oâng , luùc naøy Hoàng naèm daøi treân saloâng maëc tình oâng khaùm phaù ngöôøi naøng , caùi vaùy maëc nhaø ñöôïc oâng keùo xuoáng töø töø , vì noù chæ laøm baèng thun neân caùi quaàn loùt cuûa naøng töø töø hieän ra , hai ñuøi traéng hoàng kheùp hôø , ôû giöõa laø caøi khe
 4. 4. nhoâ cao che ñaäy baèng caùi slíp moûng ñang nhaáp nhoâ laøm oâng cuûng caûm thaáy voäi vaøng nhö xaâm nhaäp ngay vaøo ngöôøi naøng . Luùc naøy naøng ñang nöûa naèm nöûa ngoài treân caùi gheá hai tay xuoâi theo thaân hình , ngöïc nhaáp nhoâ bôûi mieäng oâng ñang muùt chuøn chuït leân hai caùi nuùm laãn caëp nhuõ hoa no troøn saên chaéc laøm hai vuù cöùng laïi , tay oâng kheõ xoa leân hai ñaàu goái troøn tròa roài keùo daïng hai chaân naøng cho caùi vaùy chaïy khoûi ñuøi naøng , chaïy xuoáng hai chaân naøng , chaân naøng hôi run vì oâng ñang quì giöõa hai ñuøi naøng coøn caí slìp nhö khoâng che noåi naøng tröôùc caëp maét theùm khaùt . Kheõ cuùi xuoáng , hai tay oâng vuoát nheï nhaøng mieát thaät saâu leân hai caùi ñuøi thon daøi , vöøa vuoát vöøa keùo daïng hai ñuøi ñeå ñaåy côn höùng tình vaø theøm khaùt cuûanaøng leân cao . Roài khi caùi tam giaùc run theo nhòp tay cuûa mình , kheõ naåy leân oâng chaïm nheï tay vaøo caùi phaàn nhoâ cao caêng cöùng giöõa hai ñuøi laøm Hoàng chôït reân leân vì phaàn nhaïy caûm nhaát cuûa naøng ñang bò kích thích , kheõ nhay nhay caùi phaàn thòt meàm maïi ñoù laãn caùi slíp , oâng kích thích khoaùi caûm cuûa naøng leân ñeán toät cuøng tröôùc khi xaâm nhaäp vaøo naøng , töøng chuùt moät hai chaân naøng co laïi roài duoãi ra khi mieäng oâng boû hai vuù maø chuyeån xuoáng nhay phaàn aâm ñaïo caêng cöùng coøn hai tay ñöa leân naén boùp maïnh baïo caëp vuù vöøa ñöôïc giaûi phoùng . . . . ö . . , ö . . oâi . . oâng oâi cheát maát . . . caøng kích thích hôn oâng chun mieäng muùt leân caùi quaàng vuù troøn caêng .... chuït... uït... nhö treû thô ñang say söa lieám muùt baàu vuù me, caëp vuù quaù to lôùn laøm mieäng oâng ngaäp chìm trong hai traùi böôûi to troøn cöùng ngaét nhöng hai tay khoâng ñeå yeân vöøa muùt vöøa naén boùp nhaøo naën caëp vuù thanh xuaân môm môûn kia cho thoõa maõn , mieäng oâng laën huïp trong hai traùi ñaøo tieân say söa thaùm hieåm heát söï caêng troøn ,nôû nang cuûa caëp vuù nhieàu khi tay oâng boùp caû hai vuù cho noù öûng leân roài caùi mieäng nuoát chöûng laáy laøm naøng reân ...ö..ö...oâng ôi... ñaây laïi laø khoaùi caûm laøm Hoàng reân xieát , naøng phaûi reân leân vì khoaùi caûm tröôùc kinh nghieäm laøm tình cuûa oâng ñöa naøng leân toät ñænh xoùa boû ngaên caùch tuoåi taùc giöõa hai ngöôùi , luùc naøy chæ coøn söï thoûa maõn tình duïc cuûa caû hai . Thaáy Hoâng ñaõ nöùng heát côõ Oâng töø töø duøng mieäng keùo caùi quaàn loùt xuoáng coøn naøng co hai chaân leân cho oâng nhanh choùng giaûi phoùng moïi vöôùng baän treân ngöôøi , aâm ñaâo töùc
 5. 5. khaéc hiieân ra naøy nôû nhö hai muùi böôûi chín moïng ñang kheùp hôø nhö coång thaàn tieân chôø ngöôøi khaùm phaù , chæ chôø coù vaäy mieäng oâng laäp töùc muùt leân ñoù sau bao ngaøy mô öôùc tuoåi giaø tröôùc thaân hình töôi treû ñaày nhuïc duïc cuûa Hoàng . Caùi khe nhö run leân tröôùc söï ñuïng chaïm ñaày nhuïc duïc , lôùp nöôùc nhôøn chaûy ra töø beân trong caøng kích thích oâng hôn , khoâng chòu tröôùc thaân hình buoâng thaû vaø ñaày kheâu gôïi maø ñeán cuoái ñôøi oâng ñöôïc dieãm phuùc ñöôïc höôûng . Nhanh choùng côûi boû quaàn aùo döông vaät oâng ñang cöông cöùng chôø ñöôïc giaûi toûa kheû chaïm vaøo hai haùng Hoàng khi oâng töø töø röôùn leân ngöôøi naøng , HOÀng chôït ñöa maét nhìn xuoáng baét gaëp döông vaät cöông cöùng tuy khoâng to lôøn nhö thaèng chaùu nhöng voâ cuøng kích thích naøng vì ñang ñong ñöa ñuïng chaïm vaøo hai ñuøi non cuûa naøng nhö ñaøo xôùi ñuøi naøng . . . Kheõ daïng hai ñuøi cho oâng röôùn tôùi tay naøng ñöa tôù oâm laáy thaân hình oâng cho oâng gaàn nhö naèm xaáp treân ngöôùi naøng , bôûi ngöôøi oâng vöøa chaïm vaøo boä ngöïc thanh xuaân caêng cöùng cuûa naøng laø döông vaät oâng chaïm vaøo aâm ñaïo naøng , tay oâng vuoát nheï doïc theo bôø eo roài mieát leân hai haùng naøng cho khe heïp kheõ môû ra , Hoàng ñang chôø ñôïi caêng cöùng ngöôøi laïi vì naøng coù caûm giaùc moät khuùc thòt noùng boûng cöùng caùp vöøa xuyeân saâu vaøo ngöôøi naøng . . . öï . . öï . . . naøng naåy baät moâng leân vì khoaùi caûm oâng baét ñaàu oâm laáy hai moâng naøng laøm ñieåm töïa ñaåy maïnh döông vaät vaøo ngöôøi naøng cho caùi tam giaùc muõm móm kia nuoát chaët laáy , coøn naøng naãy moâng theo töøng cuù nhòp tôùi cho noù mang khoaùi caõm tuyeät vôøi tôùi . . . maïnh leân . . oâi . . nöõa ñi oâng . . . HOÀng thaät söï nöùng leân naøng hoái thuùc oâng nhòp maïnh döôngvaät vaøo aâm ñaïo naøng , tay naøng vuoát xuoáng hoâng oâng naûy ngöôùi theo oâng cho döông vaäy nhòp saâu hôn , coøn oâng raùng söùc nhòp maïnh ñeå hai ñuøi oâng chaø saùt vôùi hai ñuøi meàm maïi cuøng thaân hình töôi treû maø khi naøng naûy leân caëp vuù caêng troøn naûy leân theo ñung ñöa tröôùc mieäng oâng , daàn daàn tay Hoàng oâm chaët hôn nhö baùm saùt laáy ngöôøi oâng thì oâng cuõng heát söùc nhòp maïnh töøng nhòp vaøo ngöôøi naøng thì Hoàng cuõng reân maïnh . . . oâi cheát em . . . öï . . öï . . . roài oâm chaët laáy ngöpôøi oâng ngaõ ra treân gheá , tieáp ñoù oâng cuõng ngaõ leân thaân hình thoõa maûn cuûa naøng , cöù theá thaân hình traàn truoàng cuûa hoàng thoõa maõn tröôùc duïc tình do oâng mang laïi
 6. 6. coøn oâng ñöôïc sôõ höõu thaân theå ñaày nhuïc duïc , môn môûn ñang tuoåi xuaân thì nhö oâng ñang goái ñaàu treân baàu ngöïc traéng hoàng maø thieáp ñi , hai ñuøi thì gaùc treân ñoâi ñuøi thon daøi . Theá laø töø ñoù Hoàng trôû thaønh ngöôøi tình cuûa oâng chuû mình , naøng ñöôïa cung caáp tieàn baïc ñi mua saép taát caû nhöõng thöù naøng thích , troâng naøng laïi caøng môm môûm , hô hôù nhö traùi chín treân caønh laøm oâng khoù maø chìu noåi thaân theå naøng ñaày nhuïc caûm kia . Haèng ngaøy naøng lo aên uoáng cho caû hai toái ñeán thì leân nguû chung vôùi oâng . Coù böõa Hoàng ñang töôùi caây trong vöôøn , chæ baän caùi aùo xoa moûng vaø caùi vaùy boù chaët ñoâi moâng neân khi naøng voâ tình laøm dính nöôùc vaøo ngöôøi thì toaøn boä khuoân ngöïc naûy nôû hieän ra döôùi aùnh maët trôøi , nhuùn nhaûy theo töøng nhòp böôùc cuûa Hoâng , oâng chuû voâ tình ngoài beân trong neân nhìn thaáy suoát toaøn boä , oâng khoâng kìm cheá noåi loøng mình tröôøc boä ngöïc quaù kheâu gôïi kia , caùi aùo loùt khoâng che daáu noåi caùi nuùm haèn qua lôùp aùo , khuoân ngöïc troøn tròa nhuùn nhaûy qua laïi nhö thoâi thuùc oâng . Voäi böôùc ra ngoaùi oâng tôùi gaàn ñaèng sau Hoøng khoâng cho naøng bieát roài baát ngôø oâm chaët caëp vuù no troøn cuûa naøng , moâi aùp leân caùi gaùy cao döôùi laøn toùc xoõa daøi , baát ngôø nhöng Hoàng khoâng choáng cö ï , tay oâng voäi ñöa leân tröôùc môû töøng haøng nuùt moät ñeå giaûi phoùng caëp vuù daäy thì , moâi oâng löôùt xuoáng bôø vai noõn naøtay vuoát caùi aùo xuoáng daàn , hai daây treo coïoc-xeâ nhö khoâng naâng noåi caëp vuù quaù to lôùn vaø saên chaéc , tay oâng ñöa leân vuoát ve naén boùp noù keoù treã caùi aùo loùt xuoáng haèn ra caùi nuùm nhoïn nhoïn ñoû öûng döôùi laøn naéng sôùm , tay oâng chaø saùt lieân tuïc cho caûm giaùc sung söôùng khi chaïm vaøo caëp vuù to troøn lan truyeàn khaép ngöôøi oâng , coøn Hoàng thì öôõn leân do tay oâng aùp maïnh leân caëp nhuõ hoa ñang caêng cöùng leân cuûa naøng . Hoân , hít haø höông thôm toaùt ra töø ngöôøi Hoàng tay oâng mieát leân , naén noùn , nhaøo naën hai traùi böôûi nhoû baèng thòt trong tay mình , caí aùo loùt ñaõ rôi xuoáng töï luùc naøo , luùc naøy naøng hoaøn toaøn khoûa thaân mình , ñuùng hônlaø khuoân ngöïc no troøn döôùi aùnh söông sôùm , ñaèng sau laø oâng chuû ñang voäi vaõ vöôn tay ra tröôùc nhaøo naën caëp vuù nhö sôï naøng bieán maát . . . . hoài laâu Hoàng ñònh ngaõ ngöôøi xuoáng beân döôùi deå cuøng oâng maây möa moät traän thoõa thích thì oâng boãng khoaùt tay naøng cuøng vaøo nggaø vaø löôïm caùi
 7. 7. aoù sô-mi laãn caùi coïoc-xeâ trao cho naøng ñeå cuøng vaøo nhaø aên ñieåm taâm laøm naøng vöøa höùng leân ñaõ khoâng ñöôïc thoõa maõn cöù noùng noùng trong cô theå , hai vuù coøn töng töùc chöa thoõa maõn . . Haèng ñeâm Hoàng traàm mình trong daàu taém haøng giôø cho cô theå thôm daäm muøi huông , khi naøng trôû ra phoøng nguû thì oâng ñaõ ngoài ñoù töø luùc naøo , kheõ khaøng ngoài xuoáng beân caïnh oâng , sau khi uoáng vaøi ly thuoác cöôøng döông trôï löïc luùc naøy döông vaät ñang cöông cöùng , khi Hoàng vöøa ngoài vaøo loøng oâng laøn toùc daøi xoõa sau löng mang muøi huông con gaùi daäy thì quyeán ruõ , hai tay oâng vöôn ra ñoùn laát thaân theå naøng , aùp saùt vaøo loøng mình maø hoân hít , hai tay oâng chaïm leân phía tröôùc ngay caëp nhuõ hoa saên chaéc khoâng heà coù aùo loùt gì che ñaäy , tay oâng aùp leân mieát maïnh boä ngöïc trong tay mình , aùp cho hai vuù saùt laïi nhoâ leân haèn hai caùi nuùm ra ngoaøi aùo nguû , lôùp aùo nguû maùt laïnh laøm oâng coù caõm giaùc caëp vvuù ñang ung noùng caû caùi aùo leân caû hai tay oâng cuûng khoâng oâm troïn hai vuù no troøn cuûa naøng , Hoàng reân leân -vì naøng cöïc kyø nhaïy caûm ôû hai vuù -nhöûng khi taém cuõng reân kheõ khi xoa boùp hai vuù tay naøng oâm laáy hai tay oâng cho eùp saùt hai vuù hôn caùi neäm nhuùn theo hôi thôû cuûa naøng ví bò boùp hai vuù quaù sung söôùng naøng nhuùn theo nhòp thôû cuûa mình . Hai chaân oâng eùp chaët hai chaân naøng vaøo giuõa , laøm caëp moâng chaø maïnh vaøo chaân oâng , caëp moâng naûy nôû nhö chuyeån ñoäng trong chaân oâng laøm oângkích thích phaàn beân trong caùi aùo nguû hôn , hai tay oâng boû phaàn ngöïc no troøn löôùt xuoáng beân döôùi vuoát leân hai ñuøi thon daøi traéng mòn ôû beân döôùi caùi aùo nguû , khe kheõ vöøa mieàt leân hai ñuøi vöøa keùocaùi vaùy leân , lôùp loâng tô mòn maøng treân hai ñuøi laøm oâng coù caõm töôûng nhö loùp nhung meàm , caùi vaùy ñöôïc keùo leân tôùi taän cuøng hai ñuøi thì hôi noùng haâm haáp töø caùi tam giaùc beân döôùi caùi quaàn loùt toaû ra laøm oâng nöùng leân , keùo maïnh caû caùi aùo nguû ra khoûi ngöôøi naøng , Hoàng cuõng vöôn hai tay cho oâng keùo nhanh caùi aùo leân roài ngaõ nhaøo ra sau cho tay oâng vuoát ve caùi aâm ñaïo ñang nöùng cöùng ngaét ñang mong chôø thoõa maõn , laät ngöôøi cho Hoàng naèm ngang xuoáng neäm thaùo boû quaàn aùo , oâng phuû phuïc leân ngöôøi Hoàng baèng nhöõng nuï hoân theøm khaùt xuoáng hai vuù ñang nhaáp nhoâ theo hôi thôû tay loøn xuoáng thaùo nhanh caùi quaàn loùt , caøng haáp taáp oâng caøng khoù keùo caùi quaàn loùt cuûa naøng hôn cöù
 8. 8. cuoän laïi khoâng tuoät ra , laøm hai chaân oâng cöù nhaáp hoåm giöùa hai ñuøi naøng maø chöa xaâm nhaäp vaøo khe raõnh giöùa hai ñuøi , böïc mình oâng nhoåm daäy vaùc hai chaân naøng treân vai , hai tay caàm caùi quaàn loùt loät maïnh ra roài quaêng maïnh xuoáng ñaát vaø ngaõ aäp leân taám thaân khoâng maûnh vaûi höøng höïc duïc tình beân döôùi , mieäng löôùt leân muùt maïnh hai vuù naøng . .... . chuït . . chuït . . öï . . öï . . ö..ö ... nheïp ...nheïp..... . caû tieáng hai ngöôøi reân leân khi oâng hoái haû coâng vieäc treân ngöôøi naøng laøm naøng nhö soát leân tröôùc côn höùng tình cuûa oâng , tay oâng loøn xuoáng banh hai haùng naøng roäng môû , chaïm vaøo caùi raõnh nhö chia doâi hai duøi naøng , söï ñuïng chaïm vôùi lôùp loâng nham nhaùp laøm Hoáng naûy leân co hai chaân oâm laáy hoâng oâm döông vaät cöông cöùng chôït thuùc maïnh vaøo , . . baát chôït ngöng laïi vì khoaùi caûm oâng nhòp maïnh lieân hoài döông vaät vaøo caùi tam giaùc noùng boûng ñang nöùng leân nhö hoûa dieäm sôn boác chaùy caû oâng-maø oâng sôï seõ ngaõ giöùa ñöôøng neáu khoâng ñaùp öùng ñöôïc naøng- . . . hoäc . . hoäc . . . tieáng oâng nhòp döông vaät . . . oâng ôi . . . ñaõ quaù . . nöõa ñi . . ñöøng ngöøng laïi . . . tieàng hoàng theàu thaùo vang leân . . hoâng naûy maïnh theo döông vaät , ngöïc nhaáp nhoåm theo hôi thôû laøm mieäng oâng nhay nhay roài ngoaïm caû moät beân vuù naøng buoäc Hoàng phaûi ñöa tay naén boùp beân vuù coøn laïi vì khoaùi caûm , thaät söï töø böõa ñaàu trao thaân cho oâng nôi phoøng khaùch naøng höùa seõ phuïc vuï oâng heát mình vì oâng quaù toát vôùi naøng , naøng hieán heát thaân theå naøng ñeå laøm oâng vui , ñuøi naøng quaëp chaët hoâng oâng naûy theo töøng nhòp , caëp moâi hoàng haù to nhö caù maéc caïn khi oâng nhòp maïnh döông vaät vaøo . . em . . yeâu ông . . naøng chæ thoát leân nhö theá . . coá co ngöïc laïi cho mieäng oâng ngoaïm heát troïn veïn caëp vuù caêng troøn . . roài chaäm daàn oâng nhòp maïnh roài ngaõ aäp leân thaân theå naøng döông vaät truùt thöù nöôùc noùng aám vaøo ngöôøi naøng , Hoáng raùng nhòp maïnh hoâng leân vaøi laàn roái caén chaët moâi buoâng ngöôøi naèm xuoáng , moät tay oâng vaãn ñaët nôi buïng naøng , moät tay aùp leân moät vuù nhö sôï naøng seõ boû uoåi giaø oâng maø ñi , oâng huøng huïc laø sôï khoâng thoõa maõn naøng , coøn Hoàng thì laøm tình ñaõ cuoán huùt naøng theo kinh nghieäm cuûa oâng , caû hai ñeàu thoõa maõn laãn nhau . . . .
 9. 9. Töø ngaøy Hoàng bieát thöôûng thöùc khoaùi caûm ñeán giôø thaân theå naøng ngaøy caøng hoaøn thieän theâm , laøn da trôû neân mòn maøng , hai maét luùng lieán nhö ñöùa tình , caëp vuù caêng troøn luùc naøo cuõng nhö khao khaùt ñöôïc sôø naén , oâng thích nhaát laø moåi khi sau côn laøm tình ngaém nhìn Hoàng ñi laïi trtong phoøng ñeå chieâm ngöôõng söï chuyeån ñoäng cuûa caëp moâng naûy nôû caêng troøn , chuyeån ñoäng ñung ñöa cuûa hai moâng luoân kích thích oâng , ngay caû khi aên uoáng hay ñoïc saùch baùo oâng thích nhaát laø ñoâi moâng cuûa naøng trong ñoâi tay mình , meàm maïi saên chaéc maø oâng chæ thích goái ñaàu leân maø nguû . . . Hoàng caøng hoõa maõn cuoäc soáng hieän coù cuûa naøng , oâng taëng naøng bieát bao ñoà , quaàn aùo nhöng khoâng heà cho naøng baän quaàn taây maø chæ cho baäy vaùy ñeå oâng coù theå ngaém ñoâi chaân thon daøi cuûa naøng haèng ngaøy cuøng boä m6ng nhoïn cuùng beân trong , tuy söùc khoõe cuûa oâng ngaøy caøng khoâng ñuû phuïc vuï naøng , coù khi caû haøng oâng môùi laøm tình vôùi naøng laøm côn khao khaùt cuûa naøng nhieáu khi khoâng ñöôïv giaûi toûa . Moät laàn nhö thöôøng leä nhaø thöôøng chæ coù oâng vaø Hoàng neân naøng taém khoâng ñoùng cöûa beân trong laïi ñaët taám göông lôùn phaûn chieáu heát thaân hình naøng , ñang töù töø thay ñoà ñeå ñöùng tröôùc voøi hoa sen , naøng khoâng ngôø böõa ñoù haèng chaùu trai cuûa oâng cuõng veà nhaø nghæ vaøi ngaøy teân laø Haø , cuõng laø teân ñaõ bò Hoàng nhìn troäm laøm tìng vôùi baïn gaùi laàn truôùc , khoâng ngôø coù ngöôøi ñang taém neân Haø thaûn nhieân ñi vaøo khoâng goõ cöûa , ngay töø ngoaøi aùnh maét Haø cheát söõng nôi thaân hình Hoàng . Khoâng bieát coù ngöôøi nhìn , Hoàng thaûn nhieân truùt boû töø töø caùc vöôùng baän treân ngöôøi , voøng tay ra saukeùo caùi nô buoäc vaùy cho noù rôi tuoät xuoáng neàn , hai ñuøi traéng mòn hieän ra , hai tay naøng ñöa leân côûi töøng caùi nuùt aùo , töøng nuùt moät ñöôïc thaùo ra baøy tröôùc maét keû nhìn troäm moät thaân hình tuyeät mó ñang daàn daàn khoûa thaân , treân ngöôøi naøng chæ coøn ñoäc nhaátcaùi slíp luïa boù chaët ñoâi moâng vaø caùi aoù loùt naâng caëp vuù cöông cöùng ñang thaây naåy , Hoàng thöôøng coù thoùi quen nhuùng öôùt caû ngöôøi roài môùi chòu côûi heát doà neân ñöùng tröôùc voøi sen naøng cho töøng tia nöôùc baén leân mình cho öôùc caûhai maûnh ñoà loùt , nöôùc laøm vaûi dính saùt vaøo da thòt noåi roõ laøn da hoàng caëp moâng nhö baøy ra troïn veïn vì caùi quaàn loùt dính saùt , hai moânng troøn noåi caêng coøn caùi meùp thòt phía tröôùc hôi caêng leân , naøng roài môùi töù töø
 10. 10. cuùi xuoáng tuoät daàn caùi quaàn loùt ra , aùnh maét Haø nhö ñoùng ñinh nôi caùi quaàn loùt vöøa thaùo ra caùi tam giaùc ñen nhaùnh khoâng moät tyø veát noåi hôi cao leân giöõa hai ñuøi maø laøn da naøng hoàng hoàng caøng laøm noåi leân hai meùp thòt vì nöôùc laøm loâng naøng dính saùt vaøo hai meùp , thaät kheâu gôïi toät cuøng , tay laïi ñöa leân tuoät hai daây aùo loùt , caùi moùc ñaèng sau nhö khoâng chòu noåi caëp vuù naûy nôû neân voøng xuoáng chæ caån vuoát moät caùi laø caí aùo loùt ñaõ rôi xuoáng , hai vuù lieàn töng leân Haø coù caûm töôûng noù nhaáp nhoâ theo nhòp thôû cuûa Hoàng hai caùi nuùm nhö hai hoät daäu yeân vò treân hai goø ngöïc troøn tròa , tinh nghòch naøng ñöùng thaúng döôùi voøi hoa sen cho töøng tia nöôùc baén leân caëp vuù ñang öôõng tôùi , naøng thích thuù caûm giaùc raïo röïc do töøng tia nöôùc ñang môn man treân thaân theå naûng neân nhaém maét taän höôûng nhö khoaùi caûm , nhöõng tia nöôùc maùt laïnh laøm hai nuùm vuù naøng cöùng laïi nhö ñang bò naén boùp, hai tay naøng kheõ xoa xoa hai caùi hoät ñaäu ñang cöùng laïi mieäng caát tieáng reân.. höø ...höø coøn Haø beân ngoaøi khoâng chôùp maét tröôùc caûnh dieãm tình moät coâ gaùi nhö tieân ñang khoûa thaân taém trong ngoâi nhaø naøy vôùi thaân hình aên ñöùt coâ boà mình vaø quyeát chieám ñoaït laáy . ...Hoàng quay ngöôøi cho tia nöôùc chaïy doïc töø hai baàu ngöï c chcaïy xuoáng buïng chaïy xuoáng daàn hai caùi khe ñang neùp mình döôùi ñaùm loâng ñen nhaùnh ,tay naøng caàm voøi sen cho noù cchaûy maïnh vaøo hai meùp thòt ñoû hoàng vaø thích thuù khi thaáy mình cuõng ñang töø töø cöông leân, naøng ngöõa ñaàu ra sau maø thöôûng thöùc khoaùi caûm do mình taïo ra, ñang khoan khoaùi baát chôït Hoøng nhìn vaøo taám göông vaø phaùt hieän söï coù maët cuûa Haø , naøng hoát hoaûng oâm laáy caëp vuù ñang öûng leân tay chuïp ñaïi che haï theå nhöng hai vuù to lôùn nhö treâu ngöôi naønng cöù nhoång ra nhö khieâu khích ngöôøi khaùc , coøn kheâu gôïi hôn laø khi naøng khoâng che ñaäy ,coøn Haø maéc côõ luûi maát nhöng naøng daõ kòp troâng thaáy , töù ñoù tuy cuøng nhaø nhöng caû hai khoâng daùm nhín laïi nhau . Moät laàn ñaõ khuya oâng chuû ñaõ yeân giaác maø Hoàng vaãn thöùc do laâu nay oâng khoâng coøn laøm tình vôùi naøng nöõa , löûa tình ñang höøng höïc trong naøng maø khoâng ai daäp taét , ñoät nhieân tieáng keâu cöûa cuûa thaèng chaùu Hoàng daäy ra môû cöûa maø chæ choøng theâm caùi aùo khoaùt ngoaøi ñeå che boä ñoà nguû , ngoaøi trôøi ñang möa khoâng ngôùt maø Haø thì laïnh run vì öôùt Hoàng chôït thaát muûi loøng naøng keâu
 11. 11. anh chaøng côûi heát quaàn aùo cho naøng di giaët , nhanh choùng côûi heát ñoà Haø chôït hoaûng hoát bôûi töôûng laø phoøng rieâng neân anh côûi heát neân hoaøn toaøn khoûa thaân tröôùa maét Hoàng , ggiaät mình khoâng kòp nghó Hoàng côûi quaêng cho anh ta caùi aùo khoaùt ñeå che caùi beân döôùi , luùc naøy nhìn leân Haø chôït thaáy hai goø ngöïc daäy thioø ñang aån hieän tru6oác maét anh qua lôùp aùo nguû Hoøng cuõng nhaän ra mình quaù hôû hang , tay naøng voøng leân che hai vuù laïi cho noù thoaùt khoûi aùnh maét nhö coù löûa cuûa Haø , nhö hieåu ra Haø töø töø tieán tôùi laøm Hoàng e ngaïi vì laàn tröôùc anh chaøng ñaõ nhìn thaáy thaân theå naøng khi naøng taém coøn naøng nhìn thaáy anh khi laøm tình cuøng coâ boà , böôùc tôùi gaàn e ngaïi ñaët tay leân vai Hoàng cho naøng khoûi hoaûng hoát moâi Haø ñöa leân aùp vaøo moâi Hoàng hoaûng sôï nhöng khoâng boû chaïy Hoàng chôø caûm giaùc moâi meàm aám chieám höõu moâi naøng , töù töø naøng cong moâi ñaùp traû , caëp moâi gôïi caûm heù ra mieát laáy caëp moâi Haø , buoâng tay cho caùi aùo khoaùt rôi luoân tay Haø oâm laáy HOÀng trong tay mình , vuoát leân hai bôø vai noõn naø roài trong khi moâi keà moâi anh chaøng tuoät daàn caùi aùo nguû cuûa naøng xuoáng , baøn tay lieàn vöôn tôùi vuoát ve nheï nhaøng caëp vuù ñang cong leân beân döôùi , Hoàng chôït hít maïnh ngöôøi ví naøng coù caûm giaùc vuù naøng ñang ñöôïc vuoát ve moâi naøng huùt laáy caëp moâi kia , coøn tay Haø baän bòu vôùi caëp vuù maø ñaõ moät laàn chieâm ngöôõng , caëp vuù naèm troïn trong loøng baøn tay , hai tay nhö maùy ñang oâm troïn hai vuù naén boùp nöïng nòu nhöõng vieäc gì maø coù theå taän höôûng vôùi caëp vuù caêng troøn cuûa ngöôøi ñeïp ñang nöùng leân trong tay mình , dìu Hoàng ñang noùng daàn leân trong kích thích Haø ngoài leân ngay baøn tay ngaøy caøng vuoát doïc theâm xuoáng cho caùi aùo tuoät daàn ra , qua bôø eo thon thaû , xuoáng daàn nöõa ñuïng ngay phaûi caùi quaàn loùt , tay Haø môùi vöøa chaïm vaøo caùi quaàn loùt caûm giaùc eâm dòu lan truyeàn khaép ngöôøi , chæ coøn chuùt xíu nöõa laø taám thaân veä nöõ kia ñaõ oaèn quaïi trong tay mình , caëp vuù Hoàng ñong ñöa theo töøng côn uoán eùo cuûa naøng , chaïm vaøo ngöïc vaøo caèm Haø , moâi naøng ñang huùt chaët moâi kia thì tieáng oâng vang leân giöõa khuya caét ñöùt côn höùng cuûa naøng , ñaùp traû moät tieáng naøng laät ñaät keùo nhanh caùi aùo nguû leân vaø chaïy bieán leân boû anh chaøng chöa kòp chaïm tôùi thieân ñang . . . Nhieàu ngaøy sau , khi oâng ñi ñaâu ñoù veà mua taëng naøng moùn quaø , chæ kòp hoân leân maù oâng , caï ñoâi vuù tuôi
 12. 12. treû vaøo maët oâng naøng chaïy leân phoøng ñoùng cöûa laïi ñeå töï mình môû quaø , thì ra laø hai boä quaàn 1oùt baèng luïa , thích thuù HOÀng côûi ngay caùi vaùy , hai tay choøng leân côûi luoân caùi aùo , chaân co leân toät caùi slíp , môû caùi aùo loùt ra , töø töø choøng caùi quaàn loùt môùi vaøo keùo leân cho noù vöøa khít oâm caêp moâng naøng , thaät ñaïp vì noù nhö laøn da thöù hai oâm laáy moâng naøng , treân ngöôøi naøng chæ caëp moâng thoâi cuõng ñuõ kheâu gôïi khoâng maäp quaù cuõng khoâng gaøy , khoâng moät ngaán thòt ñong ñöa uyeån chuyeån theo nhòp böôùc . caùi quaàn boù chaët hai bôø moâng cho loä caùi khe giöõa hai moâng , coøn beân tröôùc thì che vöøa ñuû khít caùi tam giaùc , chæ hoaøn toaøn vöøa ñuû khoâng dö mieàng naøo loä roõ hai ñöôøng ngaán cuûa caëp ñuøi , hai tay HOÀng ñang baän naâng boä ngöïc cuûa naøng cho noù cao leân kheùp saùt laïi vì aùi aùo loùt chæ che ñaäy ac1i caàn phaûi che laø hai caùi nuùm vaø nöûa vuù beân döoùi coøn ñeå loä nöõa vuù treân caêng moïng nhö hai traùi böôûi , noù boù chaët hai vuù laøm naâng cao hai quaû ñoài tieân , ñeå hôû ra caùi khe ngöïc saâu thaúm maø khi nhìn chæ khao khaùt ñuùt tay vaøo khe ngöïc ñoù , ñang maûi meâ ngaém nghiaù thaân hình , thöû qua boä aùo loùt Hoàng khoâng ngôø ñaèng sau naøng moät baøn tay ñang di chuyeån daàn tôùi , kheõ cong cong hai baøn tay to lôùn noù baát thình lình boùp maïnh hai bôø moâng naøng naûy giôø cöù khieâu kích , roài nhanh tay laàn leân oâm chaët hai vuù nang maø sôø naén , kinh ngaïc HOÀng khoâng kòp keâu chæ uù ôù trong mieäng , kòp quay laïi naøng nhaän ra Haø ñang ñeâ meâ hoân leân hai bôø vai noõn naø cuûa mình , . . . thoâi sao anh giaùm leân ñaây , oång thaáy laø cheát caû nuùt? . . ai bieåu em kheâu gôïi quaù . . ñaùp traû Haø nhanh nheïn voøng tay naâng ngöôøi Hoøng leân , ngöôøi Hoàng naèm yeân treân hai caùnh tay raén chaéc nhaém maét lim dim chôø ñôïi nuï hoân meâ say , khi Haø ñaët naøng xuoáng caùi giöôøng neäm cuûa Hoàng hai moâi anh gaén chaët leân caëp moâi nhaïy caûm , nuùt laát hai caùnh moâi hoàng , ngoït ngaøo ñang heù môû , taám thaân gaàn nhö hoaøn toaøn traàn truoàng ñang kích thícch anh beân döôùi vì laàn toái tröôùc trong aønh ñeøn chæ chieâm ngöôõng chöa heát thaân theå naøng , laøn da maùt laïnh chaø saùt khaép ngöôøi anh , laøm anh voäi boû nuï hoân kia ngoài leân chieâm ngöôõng thaân theå ñang naèm daøi treân neäm , thaáy Haø ñang khao khaùt nhìn mình naøng , vöôn tay ra , hai chaân duoãi daøi chôø ñôïi , tya anh chaøng töø töø vuoát leân khoaûng ngöïc ñeå hôû vuoát ve hai goø ngöïc caêng troøn ,
 13. 13. vuoát vuoát leân caùi khe vuù , keà moâi hoân leân khoaøng ngöïc ñoù vöøa laát tay keùo hai daây aùo loùt rôi ra , caån thaän boùc maûnh aùo loùt mieäng Haø löôùt leân töøng ngoû ngaùch , chaïy daàn töø döôùi hai vuù leân töøng coàn ngöïc , hai tay oâm troïn hai vuù meàm maïi nhöng saên chaéc , nhaøo naën trong tay cho thoûa nhöõng ngaøy mong chôø , mieäng thì muùt , lieám tay thì voø naén nhö ñang taïo hình treân ngöôøi naøng , Hoàng reân xieàt tröôùc khoaùi caûm hai vuù naøng ñang caêng leân , cöùng laïi trong hai baøn tay ñieäu ngheä kia , khoâng ñaõ hai tay Haø oâm troïn moät beân vuù naâng noù leân cho caùi moâi nhay nhay caùi nuùm xinh xinh ñoû daàn leân , cöùng laïi ngaäm vaøo mieäng roài nhay nhay , keùo leân roài hai tay boùp chaët . . ö . . ö . . quaù nöùng Hoàng coù caûm töôûng hai vuù naøng bay theo hai tay cuûa Haø noù cuoán theo caùi moâi daøy ñang chinh phuïc töøng ngoïn nuùi moät , hai coàn ngöïc boãng choác cöùng laïi ñoû löïng , vôù oâng chuû Hoàng chæ bieát ñaùp öùng , vôùi Haø naøng ñöôïc khaùm phaù con ngöôøi mình , khoâng moät choã naøo maø baùn tay khoâng khaøm phaù ra , tay khoâng rôøi hai vuù no troøn mieäng tieáp tuïc ñöa xuoáng hoân leân caùi eo thon thaû cuûa naøng , mieát leân laøn da buïng nhoû nhaén , ngoaùy vaøo caùi roán laø nôi nhaïy caûm laøm naøng baät cöôøi leân nhöng cuõng ñaày khoaùi caûmngöôøi naøng chæ caàn naèm yeân buoâng thaû theo ñoäng taùc cuûa Haø , kheõ daïng hai chaân cho ngöôøi Haø löôùt xuoáng , ngöôùi anh ñang naèm loït thoûm trong hai chaân naøng . Trong chuyeán du lòch cuûa mình moâi anh khaùm phaù khaép nhöõng nuùi ñoài , goùc caïnh treân thaân theå naøng , töø hai cao nguyeân traèng hoàng ñaán vuøng ñoàng baèng thon thaû maùt laïng , giôø ñaây laø khe heûm nuùi saâu thaém hun huùt noùng höøng höïc , mieäng anh aùp vaøo caùii phaàn thòt nhoâ leân giöõa giao ñieåm hai ñuøi , hoân nheï nhaøng leân ñaáy , caûm thaáy noù run leân , soáng ñoäng . . nhay nhay lôùp quaàn beân ngoaøi , lieám leân caùi meùp aån daáu beân döôùi laøm Hoáng ñang naèm boãng reân nheï . . . duøng raêng keùo caùi quaàn loùt traéng baèng luïa xuoáng . . . . hai meùp thòt hoàng hoàng hieän ra , laàn tröôùc môùi chæ chaïm vaøo laàn naøy thaät söï noù ñang trong tay mình anh khoâng khoûi khao khaùt , mieäng aùp leân hai caùi meùp baøy ra ôû giöùa laø caùi khe raõnh heïp boû hai tay ñang naén noùn caëp vuù ôû treân , tay Haø chuyeån xxuoáng khaùm phaù khe ñoäng thieân thai , hai tay kheõ ñaåy hai ñuøi no troøn daïng ra nhöng naøng cuõng töï ñoäng banh hai ñuøi , mieäng mieát lieân tuïc leân caùi khe
 14. 14. raõnh kyø aûo , Hoàng laäp töùc nöùng leân , hai moâng naøng naåy leân hai duøi kheùp chaët laïi vì quaø kích thích , Haø cuõng khoâng chòu noåi anh nhaøo leân thaân theå buoâng thaû cuûa Hoàng hai tay hoái haû boùp hai vuù , hai ñuøi keùo daïng hai chaân Hoàng banh ra theá laø döông vaät cöông cöùng ngay laäp töùc xaâm nhaäp vaøo aâm ñaïo ñang caêng cöùng beân döôùi , khoâng moät xeâ xích Hoàng chæ kòp la leân . . höï . . aù . . ö . . ö . . laø döông vaät ñaõ chaïy tuoát vaøo ngöôøi naøng nhòp vaø nhòp hai chaân Haø uoáng laáy theà ñeå coù theå ñaåy heát döông vaät vaøo ngöôøi naøng , khuùc thòt thaät nhòp nhaøng aên saâu vaøo caùi khe heïp ñang daäp dôøn tröôùc söùc maïnh , nhö chöa thoõa maõn nhöõng gì ñang laøm hai tay Haø oâm laáy hai vai Hoàng laøm ñieåm töïa , chaân cong leân thuùc maïnh theâm döông vaät vaøo , . . höï . . höï . . naøng khoâng theå chòu noåi tröôùc söï maïnh baïo hai moâi caén chaët , laøn toùc daøi xoõa roái bung hai beân thaùi döông moà hoâi chaûy daøi , nhöng hai hoâng naøng vaãn lieân tuïc naûy leân nhö thoâi mieân theo nhòp thuùc döông vaät . . . chæ coù nacé maïnh Haø môùùi caûm thaáy söï laøm chuû cuûa mình tröôùc thaân hình kheâu gôïi naøy , ñuøi Hoàng nhö tanh baønh tröôùc côn baõo tình , naøng bò cuoán theo côn baõo chæ bieát naûy leân theo cho aên khía vôùi döông vaät sôï raèng noù tuoät ra maát , Haø thì nhö anh cao boài ñang thöïc hieän chuyeán haønh trình daøi ngaøy maûi mieát treân thaân theå töôùi treû , nhö anh noâng daân caàn cuø vôùi coâng vieäc caøy ruoäng treân thaân theå môn môûn xuaân thì , laùt hoài caø hai cuøng la leân . . oâi cuøng baùm chaët laáy nhau maø naác leân , Haø uoán ngöôøi ñaåy maïnh döông vaät coøn Hoàng hai tay naém chaët meùp giöôøng öôõng leân cho döông vaät ngaäp saâu vaøo ngöôøi , ruùt nhanh döông vaät truùt thöù nöôùc noøng boûng vaøo giöùa hai ñuøi Hoàng Haø cuõng laên xuoáng nhö anh chaøng thua traän , hai tay coøn vöông vaán treân boä ngöïc non tô cuûa naøng , caû hai ñaõ ñaït ñöôïc khoaùi laïc cuøng luùc , chæ oâm nhau naèm vuøi xuoáng Hoáng hoaøn toaøn thoõa maõn nhöõng gì Haø maøng laïi maø Oâng chuû khoâng theå laøm ñöôïc , naøng nhö coù theâm söùc soáng môùi . . . Laùt sau Oâng chuû nhaän ra Hoàng sau khi nhaän moùn quaø ngöôùi naøng nhö töôi treû leân caëp maù ñoû haây haây nhö kheâu gôïi , töø töø naâng caùi vaùy leân cho oângn nhìn thaáy boä ñaà loùt vöøa saém cho naøng oânng khoâng ngôø naøng vöøa traûi qua côn baõo tình maø giôù ñaây nhôù laïi vaãn coøn khao khaùt .
 15. 15. Ngaøy hoâm sau , naøng ñang chuaån bò böùa saùng cho oâng thì baát chôït ngöôøi naøng bò oâm chaët phia sau , bieát ngay laø Haø ví chæ coù anh chaøng laø laøm naøng giaät mình , khoâng quay laïi chæ thoàt leân : . . oång ñang ôû ngoaøi vöôøn , ñöøng coù mô moäng . . . khoâng ñeå yù tôùi HOÀng , nhìn thaáy boä vaùy naøng ñang baän vaø döôùi aùnh naéng sôùm nhìn Hoàng quaù töôùi treû , aùnh naéng chieáu xuyeân qua caùi aùo moûng aån hieän caëp vuù troøn tròa , Haø caàm loøng khoâng ñaäu , aùp caëp moâi leân sau gaùy naøng , hai tay anh xoa leân bôø caëp moâng naû nôû cuûa naøng roài kheõ keùo caùi nô buoäc vaùy cho noù rôi xuoáng saøn , tay anh chaøng caàm döông vaät cöông cöùng aùp saùt vaøo moâng naøng , ruøng mình vì caùi vaät noùng aám , Hoàng thaáy noù ñang caï giöõa hai ñuøi naøng töø sau laøm hai ñuøi naøng töø töø daïng ra vaø cong moâng veà sau , hai tay caàm caùi quaàn loùt keùo treã xuoáng giöõa hai ñuì , tay anh chaøng vuoát leân hai moâng naøng , rôø leân caùi tam giaùc mooïc ñaày loâng ñenh nhaùnh mòn maøng , döông vaät caêng cöùng raø giöõa hai ñuøi daïng ra cuûa Hoàng . Hai tay Hoàng vaãn laøm coâng vieäc bình thöôøng nhöng phía döôùi naøng coù baøn tay ñang laàn moø kích thích naøng , boång nhieân naøng ruøng mình , hai tay cöùng ñôø vì baát chôït Haø thuùc maïnh döông vaät to noùng vaøo aâm hoä naøng töø phía sau , khoâng kòp quay laïi ñeå höôûng öùng , hai tay naøng baét buoäc ñôõ laáy hai meùp baøn ñeå choáng laïi töøng cuù thuùc maïnh töø sau tôùi . . . . höï höï . . . oït . . oït . . . naøng reân ró theo töøng tieáng va chaïm giöõa döông vaät vaø hai ñuøi no troøn cuûa naøng , hai tay Haø tieáp tuïc caàm hai beân moâng Hoàng laøm ñieåm töïa ñeå naûy döông vaät vaøo maïnh daàn , hai bôø hoâng troøn tròa bò hai tay oâm chaët hai ñuøi anh chaø saùt leân hai moâng naøng töø sau tôùi , daàn daàn ngöôøi Hoàng haï thaáp daàn hai moâng nhoång ra sau ngöôøi cuùi thaáp vì döông vaät nhòp nhanh daàn , hai môi nan2g caén chaët , ñeå tieáng reân khoâng phaùt ra lôùn hôn hai maét kheùp laïi nhö cam chòu , khi tay Haø laàn leân oâm eo naøng thì laøn toùc daøi soå tung ra che caû bôø löng naøng , ngöôøi naøng toaùt ra ñaày veû daâm ñaõng , khuoân maët nhö ñau ñôùn cam chòu moà hoâi chaûy töøng gioït treân khuoân maët nhöng laïi cong moâng nhö ñoàng tình naûy maïnh veà sau . . nöõa ñi . . oâi ñöøng döøng laïi . . . tieáng reân cuûa naøng nhö tieáng ruø rì cuûa con caùi ñang thoõa maõn , cuùi thaáp ngöôøi theo ngöôøi Hoàng hai tay Haø vuoát doïc hai hoâng naøng böùc
 16. 16. tung caùi aùo moûng baän ngoaøi keùo caùi xu-chieân khoûi hai vuù thaây naãy , hai baøn tay to lôùn oâm troïn hai vuù , vöøa naép chaët hai caëp vuù ta lôùn trong tay vöøa thuùc maïnh döông vaät vaøo töø phía sau tôùi cho ngöôøi Hoàng naûy tôùi , anh caûm thaáy mình nhö keû chieán thaéng ñang cheángöï töøng côn khoaùi caûm trong ngöôøi Hoàng , xoaén maïnh hai vuù , voø voø cho hai ñaàu vuù se laïi , cöông cöùng hoâng anh cöùng laïi nhòp thaät maïnh döông vaät vaøo giöõa hai ñuøi ngöôøi Hoàng lieàn ngaõ nhoaøi leân maët baøn vì khoaøi caûm , naøng reân thaät lôùn . . . öï . . öï . . höï . . höï . . . baøn tay naém chaët hai meùp baøn cong ngöôi laïi vì söùc maïnh cuõa Haø , beân trong nhaø beáp tieáng ñoäng cuûa côn laøm tình vang leân moàn noäp nhöng beân ngoaøi oâng chuû khoâng heà nghe thaáy , oâng chæ nhìn thaáy maùi ñaàu cuûa Hoàng haát leân ngaång leân cuùi xuoáng nhö ñang laøm vieäc saùng chöù khoâng ngôø naøng ñang laøm tìng vôùi ñöùa chaùu oâng , naøng ñang ngaång ñaàu leân theo nhòp thuùc döông vaät töø sau quaù maïnh laøm aâm ñaïo naøng naûy leân , côn khoaùi caûm daâng leân maïnh meû trong naøng roài phuùt choác hai meùp aâm ñaïo naøng sieát chaët laïi , nöôùc nhôøn chaûy ra thaám öôùt hai haùng naøng vì côn khoaùi caûm ñeán luùc cuôùi , sau khi naøng xuaát tinh ngöôøi naèm daùi treân baøn vì meät moûi coøn Haø tieáp tuïc treân thaân theå naøng moät laùt sau môùi truùt thöù nöôùc noùng boûng vaøo ngöôøi naøng roái anh chaøng cuõng boõ naøng maø leân phoøng maëc keä caëp vuù ñang cöùng cöùng döôùi baøn tay maïnh baïo , hai ñuøi daïng ra meät moûi nhönh sung söôùng vì khoaùi caûm , chæ coøn caùi aùo moûng che phaàn treân thaân hình naøng cuøng laøn toùc roái xoõa daùi treân taám löng traàn . Böõa saùng naøng ñaõ dieãn ra nhö theá , oâng chuû khi neám thöùc aên khoâng bieát chuyeän thaàm kín dieãn ra chæ bieát töø khi thaèng chaùu tôùi chôi Hoàng khoâng coøn baét thaân giaø oâng thoõa maõn duïc tình ngaøy caøng maïnh cuûa naøng coøn thaân theå naøng caøng ngaøy caøng töôi taén traøn treà sinh löïc hôn , ñoâi maét luùc naøo cuõng luùng lieán nhö ñöa tình . Töø ñoù Hoàng soáng trong khoùai caûm lieân tuïc nhöng chæ thaùng sau laø anh chaøng cuõng rôøi naøng maø ra ñi , Hoàng laïi coâ ñoäc vôùi oâng chuû giaø , roái thaùng sau oâng cuõng rôùi boû naøng sau côn ñau tim vì khoâng chòu noåi vôùi duïc tình maïnh meõ cuûa naøng , theá laø toaøn boä gia taøi do naøng thöùa höôøng , naøng laïi nhôù laïi ao öôùc ñöôïc trôû thaønh
 17. 17. dieãn vieân ñieän aûnh . Roài moät laàn tình côù nhìn thaáy thoâng baøo tuyeån dieãn vieân cho moät ñoaøm phim noï , naøng haêm hôõ tôùi ñeå döï thi . Tôùi nôi . maáy chuïc coâ gaùi treû ñang chôø tôùi phieân mình vaøo döï , nhöng naøng khoâng heà coù baèng caáp gì neân cuõng rôi . Ñang thaát voïng boãng nhieân naøng coù caõm giaùc coù aùnh maét ai ñang cchieáu leân khaép thaân hình nhö ñang loät truoàng thaân theå naøng ra , quay laïi naøng nhaän ra moät ngöôøi ñaøn oâng chaêm chuù nhìn naøng , khoâng kòp ñeå naøng phaûn ñoái oâng ta hoûi naøng ccoù muoán ñoùng phim hay khoâng , khoâng gì hôn naøng ñoàng yù ngay vôùi lôøi heïn saùng mai tôùi ñòa chæ cuûa oâng ta ñöa . Saùng sôùm naøng ñaõ voäi vaøng chuaån bò tôùi vaên phoøng cuûa ngaøi ñaïo dieãn , ôû doù ngöôøi ñaøn oâng böõa ñoù ñang chôø naøng ôû loái vaøo daãn naøng tôùi gaëp ñaïo dieãn . Trong phoøng khoâng coù ai khaùc ngoaøi moät ngöôøicoù khuoân maët thaät thu huùt phuï nöõ ñang nhìn qua töøng choàng hoà sô , Hoàng maïnh daïn böôùc tôùi trìng baøy nguyeän voïng cuûa mình muoán trôû thaønh ngoâi sao ñieän aûnh . Caát gioïng: -Coâ coù khaû naêng khoâng? -oâng ta hoûi maø aùnh maét löôùt leân khaép ngöôøi Hoàng . -Daï em bieát nhaäp vai , vaø saün saøng hi sinh taát caû ñeå trôû thaønh dieãn vieân aï . -Theá thì coâ coù daùm ñoùng caûnh khoûa thaân khoâng . Hôi e ngaïi Hoàng suy nghó nhöng naøng muoán trôû thaønh ngoâi sao thì phaûi hi sinh thoâi . Gaät ñaàu naøng noùi: -Em bieát trong phim coù vaøi ñoaïn caàn phoâ baøy thaân theå nhöng vì söï nghieäp em xin saün saøng . Khoâng chôø Hoàng noùi heát caâu , oâng ta ra leänh: -Coâ haõy côûi quaàn aùo ra thöû coi . Nhö nghe laàm Hoàng khoâng ngôø oâng baét naøng côûi quaàn aùo ngay taïi ñaây , khoâng heà ccoù phoøng thay ñoà , naøng hoûi laïi laàn nöõa nhöng ñöôïc nghe -Coâ coù muoán ñoùng phim khoâng , vaäy thì côûi ngay ñi . Nhaên maêt nhö ñang khoù xöû , cuoáu cuøng naøng ñaøng phaûi lieàu thoâi , chæ hôû phaàn treân thoâi , coù sao ñaâu . Quay löng laïi , ñöa tay leân vuoát töø töø caùi aùo lieàn vaùy xuoáng hai vuù ñang nhö cchöïc tung ra khoûi caùiaoù thun moûng , vì Hoàng baän caùi aùo lieàn vaùy baèng thun ccho neân
 18. 18. caùi cooïc-xeâ dính theo aùo naøng khoâng caàn baän theâm aùo loùt , caùi aùo laïi khoâng coù daây ñeo cho neân ngöïc naøng nöûa phoâ ra ngoaøi , nöûa ñöôïc caùi aoù che chô , giôø naøng chæ vieäc keùo caùi aùo thun xuoáng qua hai vuù caêng troøn laø boä ngöïc thanh xuaân hieän ra tröôùc maét ñaïo dieãn . Ñang keùo hai meùp aùo xuoáng daàn tôùi eo , naøng chôït nghe : -Quay laïi ñaây coi chöù , nhanh naøo . -Coù gì ñeå coi ñaâu aù! nhöng Hoàng cuõng töø töø quay ngöôøi laïi vôøi khoân maët cöïc kyø khoå xôû , hai tay ñang bòt chaët hai vuù to troøn nhö choïc vaøo maét ngöôøi ñoái dieän , la leân cho Hoàng buoâng tay ñang bòt hai vuù ra , ngaøi ñaïo dieån nhìn xoi moùi caëp vuù troøn tròa nhö hai traùi böôûi caêng troøn , hai tay Hoàng ñeå doïc theo ngöôøi , caùi aùo treã xuoáng tôùi eo laøm noåi baät hai vuù caêng cöùng , khoâng moät tyø veát , hai caùi nuùm hoàng hoàng ngöï treân ñoâi goø boàng ñaûo traéng hoàng , xuyùt xoa ví chöa thaáy boä ngöïc naøo tuyeät haûo ñeán vaäy , oâng tôùi gaàn nhìn cho roõ hôn , roài baét Hoàng nhaûy töø taïi choã cho xem . Chòu ñöïng naøng nhaûy baät leân taïi choã laøm hai vuù töng töng theo nhòp nhaûy , caëp vuù naûy leân naûy leân nhö hai traùi taùo chín rung ñoäng trong gioù , nhìn vaøo chæ muoán vöôn tay oâm troïn , oâng ta tôùi gaàn hôn nhö dính saùt vaøo hai vuù caêngt troøn cuûa Hoáng , kheõ chaïm nheï tay vaøo vuù naøng nhö kieåm chöùng noù khoâng phaøi laø thaåm mó maø laø töï nhieân . Rôøi ra xa , ñaïo dieãn laïi thoát leân: - Coâ côûi caû phaàn döôùi luoân ñi . Nhö nghe nhaàm , Hoàng ñònh boû veà vì nghó oâng ta muoán ñuøa côït naøng , nhöng nghæ laïi cô hoäi cchó coù moät , naøng ñaõ khoõa thaân moät nöõa roài thì theâm chuùt xíu nöõa coù sao ñaâu . Cuoái ñaàu xuoáng nhö traùnh aùnh maét oâng , hai tay Hoàng caàm hai meùp aùo keùo xuoáng nöõa , caùi aùo daàn daàn cchaïy xuoáng hai hoânng , qua caùi ruùn , caùi vaùy loùt hieän ra , qua laøn vaûy moûng caùi slíp hoàng aån hieän beân trong thaät quyeãn ruõ , khi tay keùo caùi aùo xuoáng ñeán hai ñuøi Hoàng döøng tay laïi , cuùi xuoàng côûi luoân caùi vaùy loùt baøy caùi quaàn loùt vieàn ren ñang nhoâ cao chöùa ñöïng thieân ñang beân trong , co moät chaân leân naøngkeùo töø töø hai meùp quaàn loùt xuoáng , khe laïch hoàng hoàng hieän ra ngay , bao xung quanh ñoù laø lôùp loâng ñen mòn maøng nhö che phuû vuûng caám ñòa , hai meùp dính saùt nhau beân ngoaøi laø lôùp loâng cchaïy daøi töø hai
 19. 19. haùng leân gaàn tôùi roán , taïo thaønh giao ñieåm giöûa hai ñuøi thon daøi . Luùc naøy Hoàng ñaõ hoaøn toaøn trôû veà nguyeân thuûy vôøi hình haøi khoûa thaân döôùi maét ñaïo dieãn , ñieàu maø naøng chöa heà laøm tröôùc ñoù bao giôø . AÙnh maét oâng ta nhö ñoùng ñinh nôi hai meùp kheùp chaët cuûa Hoàng maø naøng ccoá cong ngöôøi laïi ñeå che bôøt phaàn cô theå ñang bò xoi moùi chaêm chuù , sau moät luùc chieâm ngöôõng kyõ löôõng thaân hình nhö veä nöõ taùi sinh vôùi nhöõng voøng oâm vaø ñöôøng cong cheát ngöôøi ngaøi ñaïo dieãn ccho naøng baän doà vaøo , vaø heïn naøng ngaøy mang tôùi tröôøng quay ñeå thöû quay , nhö baét döôïc vaøng Hoàng hôùn hôû baän quaàn aùo vaøo maø roái rít caûm ôn oâng ta . Hoâm sau tôùi nôi , Hoàng ñöôïc oâng ta ñöa cho tôø giaáy trong ñoù chæ gi laø naøng phaûi dieãn caûnh ñang naèm treân giöôøng chôø tình nhaân tôùi . Ñöa naøng vaøo trong caên phoøng hoùa trang , , moät ngöôøi keâu naøng côûi heát quaàn aùo treân ngöôøi ra , caån thaän moùc noù vaøo töôøng Hoàng beät ngöôøi treân caùi gheá cao cho oânng ta boâi töøng lôùp phaán leân maët , khi oâng ta laøm xong naøng vöøa ñònh ñöùng daäy thì bò aán ngoài xuoánng vôùi caâu la: -Coøn chöa xong ñaâu , nhanh leân naøo . Hoàng chòu ñöïng ngoài xuoáng cho oâng ta tieáp tuïc thoa töøng lôùp phaàn treân cô theå naøng , leân caû hai vuù , leân ngöïc leân hai ñuøi nhönng naøng khoâng nhoät vaø sôï baèng oâng ta chui ñaàu vaøo caû hai haùng naøng ñeå boâi leân caû caùi tam giaùc kín ñaùo cuûa naøng laøm Hoàng cöïa quaäy tôùi lui vì kích thích vaø nhoät . Hoài sau ngöôøi ta khoaùt leân ngöôøi naøng caùi aùo nguû daøi vaø ñöa ra gaëp ñaïo dieãn ñang hoái thuùc moïi ngöôøi chuaån bò quay phim . Quay laïi thaáy HOÀng vaãn coøn baän caùi aùo treân ngöôøi oâng ta böïc doïcc keùo maïnh caùi daây löng cuûa caùi aùo laøm noù tuoät nhanh xuoáng neàn phoøng , Hoàng cuõng khoâng kòp phaûn öùng hai chaân naøng cheát traân vì naøng hoaøn toaøn khoûa thaân döôùi maét haøng chuïc ngöôøi ñang ôû ñaây , hai tay naøng voäi vaøng moät tay bòt kín buïng döôùi , tay kia che ngang ngöïc ñeå giaûm bôùt hôû hang . Ra leänh cho naøng naèm leân giöôøng , ñaïo dieãn baét Hoàng dieãn caûnh ñang ôû trteân giöôøng nguû chôø tình nhaân tôùi vôùi mmong öôùc laøm tình , khoâng bieát phaûi laøm gì , Hoàng loay hoay vôùi hai tay ñang baän che kín thaân theå , hai vuù nhoâ cao cuûa naøng nhö choïc vaøo maét moïi ngöôøi , hai ñuøi
 20. 20. kheùp kín che aâm ñaïo nhoâ cao , hoài laâu Hoàng môùi daùm boû hai tay ra naèm xuoáng giöôøng nghó ñeán caûnh phaûi chôø ñôïi aùi aân nhö theá naøo . Hoàng nghó chaéc dieãn nhö hoài naøng cchôø ñôïi laøm tình khi oâng chuû khoâng coøn chieàu naøng noåi , khi aáy naøng voâ cuøng theøm khaùt nhuïc duïc , chaéc naøng dieãn nhö theá ñaïo dieãn seõ vöøa loøng . Nghó vaäy hai tay naøng khoâng coøn che ñaäy thaân theå nöõa , hai tay co laïi töø töø ñöa leân mieäng muùt laáy caùc ngoùn tay , ñoâi moâi troøn gôïi caûm cuûa Hoàng nhö ñang thöôûng thöùccaùi gì khoaùi caûm laém , hai maét mô maøng , moâi muùt lieân tuïc leân caùc ngoùn tay , roài töø töø reâ tay theo caàn coå xuoáng khoaûng ngöïc traéng ngaàn beân döôùi , tay naøng vuoát ve nheï nhaøng vuøng ngöïc noåi coäm cuûa mình , tay xoa vuoát hai quaàng vuù to lôùn , ngoùn tay caùi ve ve hai caùi nuùm ñoû hoàng ñang cöùng laïi vì khoaøi caûm do chính naøng taïo ra , naøng xoa vuoát caøng luùc caùng maïnh baïo hôn , voø naén hai vuù mình cho noù saên laïi vaø nhö muoán cuùi ngöôøi xuoáng muùt laáy chính ngöïc mình ví naøng bò ngay caûm giaùc kích thích khoâng laøm chuû ñöôïc , mieäng naøng kheõ reân nheï khi ñang boùp leân boä ngöïc thanh xuaân caêng troøn , ngöôøi naøng cong cong theo khi tay boùp maïnh leân hai vuù nhö ñang coù ngöôøi thaät söï vuoát ve naøng , hoài laâu tay naøng di chuyeån doïc theo thaân hình xoa vuoát leân hai ñuøi , mieát leân lôùp loâng tô mòn maøng ñang bao quanh hai caùi meùp ñang noùng höøng höïc , tay naøng raø nheï ngoùn tay leân hai meùp , vuoát nheï nheï nhöng laøm ngöôøi naøng töng leân , cong côùn theo nhö chaïy troán caùi vuoát ve ñoù . . . . . höù höø . . höø . . naøng baät leân tieáng reân vì khoaùi caûm , moâng naøng cong cong nhö ñang naûy theo töøng caùi vuoát ve leân hai meùp aâm ñaïo cuûa tay naøng , caû ngöôøi naøng toaøt ra veû kích duïc , daâm ñaõng nhö ñang leân côn ñoäng tình saün saøng quaät ngaõ kheõ naøo treøo treân mình naøng trong ñoâi phuùt , caû tröôøng quay troøn maét kinh ngaïc tröôùc caùch dieãn cuûa Hoàng , naøng nhö thaät söï ñang laøm tình vôùi ai ñoù , thaät söï bò khoaùi caûm lan truyeàn , laøm ai cuõng muoán leo leân cuøng naøng maây möa , khoâng theå kìm cheá tröôùc thaân hình tuyeät mó nhö theá ñang leân côn ñoäng tình thaät döõ doäi , töøng ñôït nöôùc nhôøn theo hai meùp cuõa Hoàng chaûy ra thaám öôùt caû taám neäm maø naøng vaãn ñang reân höø höø tröôùc khoaùi caûm , caû nguôøi Hoàng bò cuoán
 21. 21. theo côn loác tình duïc , chæ ñeán khi naøng xuaát tinh thaät söï thì naøng môùi cöùng ngöôøi laên daøi ra treân neäm tay naém cchaët hai meùp giöôøng mieäng ngaùp ngaùp heät nhö vöøa laøm tình xong , naøng nhìn leân thaáy bao aùnh maét theøm thuoàng ñang chieáu khaép ngöôøi naøng , nhö muoán ñoát chaùy naøng , coøn ñaïo dieãn thì heát lôøi khen ngôïi naøng vaø heïn seõ traû naøng thaät nhieàu tieàn coâng . Khoâng nghe heát caâu noùi Hoàng chaïy voäi vaøo phoøng taém xoái maïnh nöôùc cho côn theøm khaùt tan bieán ñi vì thaät söï laâu quaù naøng chöa höôûng caûm giaùc duïc tình neân naøng dieãn nhö thaät , Hoàng cuõng khoâng ngôø boä phim naøng ñang ñoùng laø boä phim caáp ba , chuyeân ñoùng caùc caûnh laøm tình , naøng khoâng ngôø nhôø noù maø naøng trôû thaønh ngoâi sao kheâu gôïi nhaát vôùi thaân hình tuyeät mó cuõa mình . Trôû veà vôùi caên hoä cuûa mình Hoàng thay boä vaùy nguû roài leo leân giöôøng naèm vì buoàn chaùn , ñang chaäp chôøn trong giaác moäng naøng khoâng nghe tieáng ôû cöûa döôùi nhaø , Haø baät chôït trôû laïi thaêm naøng . Keâu hoaøi khoâng coù tieáng traû lôøi Haø quay leân phoøng nguû cuûa Hoànng vì giôø môùi ñang tröa , môû cöûa phoøng anh thaáy moät thaân hình veä nöõ nhö ñang chìm trong giaác moäng vôùi boä quaàn aùo nguû ngaén cuõn côûn . Haø bò kích ñoäng bôûi theå xaùc hôù heân , anh chaøng töø töø tôùi gaàn chieâm ngöôõng töøng ñöôøng cong treân thaân hình naøng , töøng ñöôøng cong theo hai tay chaïy xuoáng caùi eo thon nhoû vaø bôø moâng naûy nôû , caùi vaùy ngaén khoâng che heát hai bôø moâng caêng traøn laøm loä hai phaàn quaàn loùt vaø hai ngaán bôø moâng , trong giaác nguû hai caùnh tay buoâng thaõ caùi eo thon nhoû vôùi boä moâng saên chaén nhoâ leân hoaøn toaøn . Côûi nhanh quaàn aùo anh chaøng böôùc tôùi gaàn Hoàng , mieäng anh ñaët leân hai baép chaân traéng hoàng , hít maïnh höông thôm toûa ra , tay reâ nheï leân hai ñaàu goái cuûa naøng , lôùp loâng tô mòn maøng mang laïi caûm giaùc eâm dòu , tay anh vuoát khe kheõ lôùp loâng tô doïc theo hai chaân chaïy leân hai ñuøi thon daøi cuûa Hoàng vaø bieán maát trong khe hôû giöõa hai ñuøi , Hoàng naèm nghieâng neân hai ñuøi naøng hoaøn toaøn phôi baøy ra ñöôïc baøn tay anh vuoát ve tæ mæ , doïc theo hai ñuøi tay anh chaïm vaøo lôùp vaùy nguû maøu traéng chæ che ñaäy bôø moâng caêng troøn cuûa Hoàng , caùi vaùy nguû laät leân laø hai moâng caêng troøn nuùng nính hieän ra , tay Haø ñöa leân xoa chaäm chaäm bôø moâng eâm aùi , thöôûng thöùc söï caêng cöùng
 22. 22. cuûa noù , laøn da maùt laïnh lan truyeàn khaép ñoâi tay , mieäng anh ñaët leân bôø moâng hoân nheï leân töøng khoaûng thòt , reâ töø töø theo lôùp vaùy haát ra , chaïm vaøo caùi quaàn loùt hoàng nhaït , mieänng anh aùp leân caùi mu aån daáu beân döôùi caùi quaàn loùt , mieäng anh thaám öôùc caû caùi quaàn loùt , moâi chaïm vaøo hai caùi meùp . laáy tay vaïch caùi quaàn loùt ra moät beân , anh ñöa mieäng aùp leân lôùp loâng nham nhaùp beân döôùi , hai caùi meùp meàm meàm ñang cöùng laïi khi anh ñaët moâi vaøo laøm Hoàng ñang nguû nhö bò con raén laïnh ngaét boø daàn töø hai ñuøi chaïy vaøo beân trong ngöôøi naøng ñang töø töø chui saâu hôn , ñang chaïm vaøo hai meùp aâm ñaïo cuûa naøng , laøm Hoàng chôït tænh giaác , co hai ñuøi laïi ngaën chaän caëp moâi nhaïy caûm cuûa Ha , nhöng anh chaøng daèn Hoàng naèm xuoáng khoâng cho naøng ngoài daäy , tay anh keùo hai chaân naøng daïng haún ra cho ngöôøi anh trong hai chaân naøng , roài mieäng anh muùt leân caùi khe raõnh chaïy doïc giöõa ngöôøi naøng , laøm Hoàng laên loän qua laïi vì nhö coù caùi gì laïnh ngaét laùch qua hai meùp aâm ñaïo chui vaøo ngöôøi naøng laøm naøng cöùng ngöôøi laïi , kheùp chaët hai ñuøi choáng cöï laïi , thaáy vaäy Haø ngoái leân keùo caùi vaùy nguû leân cao , hai tay caàm hai meùp quaàn loùt loät ra khoûi aâm ñaïo Hoàng , naøng cong hai chaân co ngöôøi leân cho anh chaøng nhanh choùng thaùo noù ra , khi keùo caùi slíp khoûi hai ñuøi , Hoàng laïi co laïi cho Haø loät tieáp caùi vaùy lieàn aùo khoûi ngöôøi naøng , ñeå naøng hoaøn toaøn khoûa thaân tröôùc maét anh . . . . hai ngoïn nuùi laø hai vuù caêng troøn naèm treân bìng nguyeân traéng mòn chaïy xuoáng ñoù laø bôø eo thon nhoû chæ vöøa moät tay oâm , hai moâng nôû ra baøy tröôùc maét laø cao nguyeân xanh möôït vôùi caùi khe nuùi saâu thaúm aån daáu döôùi lôùp loâng ñen meàm maïi . . . . , caû ngaøy nay naøng chæ nghó tôùi tình duïc thì anh laïi tôùi giaûi toûa cho naøng , naøng muoán anh nhanh choùng chieám höõu thaân hình ñang raïo röïc nhöïa tình chæ muoán thieâu chaùy naøng . Khi Hoàng ñaõ khoâng coøn maõnh vaûi naøo treân ngöôøi Haø caàm hai chaân Hoàng vaùc qua vai mình , cho caùi aâm ñaïo nhoâ leân baøy ra troïn veïn tröôùc maét , tay anh vuoát ve , mieát leân hai caùi meùp lieân tuïc laøm Hoàng naûy moâng theo . cöïa quaäy trong tay anh vì kích thích , luùc naøy nhìn caûnh töôïng thaät ngoä , hai chaân thon daøi traéng muoát ñang bò hai tay Haø caàm chaët ñieàu khieån , coøn tay Hoàng ñang coá xoa vuoát maïnh hai vuù caêng cöùng khoâng coù ngöôøi xoa naén , roài ngöôøi Haø
 23. 23. ngaõ daøi leân ñuøi naøng , mieäng aùp ngay leân aâm ñaïo , tay vaãn giô cao hai ñuøi naøng , muùt maïnh laøm naøng naûy moâng , saøng qua traùnh caùi mieäng laïnh ngaét ñang xaâm nhaäp taän cuøng thaân theå naøng . . . . ö . . ö . . . ñang reân theo khoaùi laïc baát ngôø Haø laät ngang ngöôøi Hoàng döông vaät cöùng ngaét chaïm vaøo hai ñuøi naøng roài töø toán di chuyeån saâu hôn , chaïm vaøo moâng naøng roài thaät nhanh noù xeû nhanh hai meùp aâm ñaïo naøng chui toït vaøo trong ngöôøi naøng , theá laø moät tay giöõ chaân Hoàng , tay kia laât nghieâng ngöôøi naøng , chaân nhòp maïnh döông vaät vaøo khe aâm ñaïo töø sau vaøo , döông vaät noùng aám chaïy ra chaïm vaøo hai ñuøi roài chui toït laïi laøm ngöôøi Hoàng nöùng leân vì khoaùi caûm nhö coù khuùc thòt noùng hoåi ñaâm töø sau xuyeân suoát ngöôøi naøng , mieäng naøng ngaùp ngaùp nhö cheát ñuoái tay coá giöõ ngöôøi khoûi naèm xuoáng tay kia xoa thaät maïnh hai vuù ñang caêng ccöùng maø khoâng ñöôïc kích thích , caëp moâi gôïi caûm nhö ñang thoõa maõn vôùi khoaùi laïc , thaân hình traéng muoát cuûa naøng ñang laên loän reân ró tröôùc duïc tình , taám neäm roái tung tröôùc nhöõng côn cong ngöôøi khi döông vaät chui saâu vaøo aâm ñaïo naøng . . . nöõa ñi anh . . em cong ngöôøi . . khoâng gaõy ñaâu . . . caëp moâi kia thoát leân nhö tieáng meøo keâu vì khoaùi caûm , nhòp maïnh thaát Hoàng thaät söï laên loän trong tay mình HAØ nhö ñang laøm chuû tha hoà ñaåy maïnh döông vaät ñeå chieâm nguôõng than theå kia reân xieát trong tay mình . . . hoài laâu Haø laät ngöôøi cho Hoàng naèm ngöõa ra neäm moâng cong leân ñoùn nhaän döông vaät roài daäp maïnh döông vaät xuoáng thaân hình khoâng maûnh vaûi ñang ñoùn cong leân ñoùn nhaän khoaùi laïc , hai tay Hoàng naém chaët hai meùp giöôønng ñeå choáng laïi söùc maïnh töø treân nhòp xuoáng uoán ngöôøi leân ñeå ñoùn nhaän döông vaät cho noù aên saâu vaøo hai meùp aâm ñaïo , moâng naøng leân xuoáng laøm caùi giöôøng coït keït theo nhö chöùng kieán traän baõo tình baát taän . . töø töø nhòp hai moâng chaäm daàn Haø truùt toaøn boä thöù nöôùc noùng aám vaøo taän cuøng thaân theå naøng , laøm Hoàng cöùng ngöôøi ñoùn nhaän khoaùi lacï lan truyeàn khaép ngöôøi , laøm hai chaân naøng raõ rôøi khoâng theå giô leân , naøng thieáp ngay vaøo giaác moäng dôû dang . . . . . Moät thôøi gian sau , nhöõng boä phim naøng ñoùng bieán naøng thaønh ngoâi sao noåi tieáng , nhieàu haõng phim tranh nhau môøi naøng ñoùng phim cuûa hoï . Theá laø naøng ñaït ñöôïc mong öôùc baáy laâu , theá
 24. 24. nhöng naøng khoâng caûm thaáy sung söôùng vì naøng haèng ngaøy vaãn coâ ñôn , chöa coù ai thaät söï chia seû vôùi naøng . Sau khi ñoùng phim cho moät haõng xong , naøng lang thang treân ñöôøng , tình côø naøng troâng thaáy moät gaõ ñaøn oâng ñang khoáng ccheá coâ gaùi tre , û moät tay haén caàm caùi ví ccuûa coâ gaùi tay kia ñang sôø vaøo ngöôøi coâ , baøn tay haén thaät thoâ tuïc , boùp loaïn xaï leân ngöïc coâ gaùi laøm coâ hoát hoaûng la leân , ngay laäp töùc haén ñaâm coâ gaùi moät nhaùt , chöùng kieán caûnh aáy Hoàng la leân , nghe tieáng la laäp öùc haén quay laïi tìm naøng . Xoay mình boû chaïy nan2g hoaûng sôï bò haén tìm thaáy vaø gieát naøng . Cho deán khi veà ñöôïc ñeàn nhaø chöa kòp môû khoùa cöûa thì baøn tay laïnh ngaét ñaõ che laáy mieäng naøng , líu ríu môû cöûa theo lôøi haén , noãi hoaûng sôï bò haén gieát nhö coâ gaùi ban naõy laøm Hoàng co ruùm ngöôøi laïi , nhìn ngoâi nhaø sang troïng haén dôøi aùnh maét leân thaân theå naøng luùc naøy ñang lo sôï oâm chaët laáy ngöïc nhöng laïi baøy ra cho haén thaáy khe suoái saâu thaúm giöõa hai traùi vuù no troøn caêng moïng khi naøng cuùi xuoáng . Ñaåy naøg vaøo trong phoøng keá caän , maëc cho naøng van xin: . . . . xin oâng tha cho toâi . . . . haén dôøi löôõi dao leân caàn coå traéng nhö muoán keát lieãu naøng . . . . coâ em xinh ñeïp nhö vaäy cheát thaät la uoång , ñeå ñaïi gia ñaây che em höôûng khoaùi laïc tröôùc khi cheát . . . . ha ha . . cöôøi lôùn ñaåy Hoàng vaøo saùt giöôøng nhìn naøng hoaûng sôï hai tay ñang oâm laáy ngöïc , khoâng daùm keâu leân moät tieáng . Nhìn con moài ñang co ruùm laïi vì sôï haõi , haén töø töø böôùc tôùi laáy caùn dao keùo caùi vaùy cuûa Hoàng leân trong khi naøng ñang laáy tay che laáy ngöïc , nhìn thaáy caùi quaàn loùt traéng vieàn ren ñang che ñaäy ñaùm loâng ñen nhaùnh maø haén coù theå nhin xuyeân qua laøm haén theâm kích thích . Hai tay vuoát leân caùi quaàn loùt , tay xoa vuoát hai ñuøi traéng hoàng cuûa naøng laøm naøng laïnh caû ngöôøi nhöng khoâng daùm keâu leân . Baát chôït haén xoâ maïnh cho Hoàng ngaõ nhaøo leân giöôøng , roài nhaûy leân naèm chaän treân ngöôøi naøng . . . tha cho toâi ñi maø . . . tha cho toâi ñi . . khoâng buoàn traû lôøi , tay haèn maëc cho naøng ñang oâm laáy ngöïc caàm laáy ngöïc aùo sômi keùo maïnh . . . toaït . . . . . reït . . . caùi aùo bò xeù raùch ra hai maûnh , baøy ra caùi aùo loùt moûng tang che ñaäy khoâng heát söï naûy nôû cuûa caëp vuù , laãn caùi nuùm ñoû hoàng treân neàn xu-chieâng . . . . böït . . roài caùi aoù loùt cuõng bay ra theo tay haén laøm Hoàng giaät mình vì naøng
 25. 25. khoâng coøn caùi gì che ñaäy ñoâi vuù nhoâ cao nhö kích thích haén , tay naøng cuoáng cuoàng che ñaäy söï traàn truïi cuûa phaàn treân . Ngaém nhìn ñoâi vuù no troøn cuøng laøn da traéng hoàng duïc voïng cuûa haén noåi leân , hai tay haén maëc keä naøng che ñaäy vung ra naén boùp thoâ baïo leân caëp vuù , baøn tay to lôùn bao truøm heát caëp vuù mieát maïnh , boùp chaët laøm naøng caûm thaáy töùc ngöïc , tay haén keùo maïnh caëp nhuõ hoa laøm noù haèn leân cöông ñoû choùt , haén nhö ñang nhaøo naën khoái thòt meàm maïi trong tay , haén naèm ngang treân ngöôøi , keùo tay naøng ra khoûi caëp vuù , chaän noù döôùi hai chaân mình neân naøng khoâng theå neù traùnh tay haén maëc tình cho haén naùn boùp cuoàng nhieät leân caëp vuù caêng troøn , maëc cho haén tra taán caëp vuù cuûa mình , tay haén naâng hai quaàn vuù beân döôùi cho hai ngoïn ñoài noåi haún leân vôøi hai caùi nuùm nhoïn cöùng , ñöa tay leân se se caùi nuùm nhoïn ñoù Hoàng nhö cöùng ngöôøi laïi ví ngöôøi naøng ñang daàn cöông leân , cuùi ngöôøi xuoáng mieäng haén ngaäm laáy troïn moät vuù naøng muùt maïnh... ...... chuït...chuït... a...a....chuït...tieáng haén muùt vuù naøng vanng leân trong ñeâm nhöng naøng khoâng theå troán traùnh maïc cho haén thoõa maõn, caøng nhaøo naën haén caøng khoâng thoaõ maõn caûm gíac chieám ñoaït döôïc thaân theå ñaày nhuïc caûm cuûa Hoàng . Khi haén rôøi ngöôøi naøng ra ñeå loät ñoà treân ngöôøi thì Hoàng lôïi duïng ñeå chaïy khoûi thaân hình haèn treân ngöôøi naøng , nhöng vöøa kòp thoaùt hai chaân khoûi ngöôøi haén thì naøng ñaõ bò haén caàm hai chaân keùo laïi , hai tay haén caàm ngang hai coå chaân naøng keùo daïng ra cho khe lacïh thuûy giöõa hai ñuøi naøng heù môû , hai meùp thòt hoàng hoàng nhö nuï hoa xuaân ñaøm tieáu , nhanh nhö chôùp khoâng kòp cho naøng kòp keâu leân , haén choàm caû ngöôøi leân hai ñuøi naøng vaø naøng coù caûm giaùc coù vaät noùng boûng vöøa chaïm vaøo cöûa mình naøng , buoäc naøng phaûi môû cöûa mình ra daïng hai chaân ra ñoùn nhaän noù vaø xuyeân suoát ngöôøi naøng laøm Hoàng . . . höï . . höï . . leân nhöõng tieáng keâu ñau ñôùn , hai tay naøng khoâng coøn söùc löïc ñeå che chaén caëp vuù nöûa vì bò hai tay haén ñeø nghieán xuoáng giöôøng , haén khoâng moät cöû chæ baùo tröôùc ñaõ nhòp döông vaät cöông cöùng vaøo aâm ñaïo naøng , naøng baøng hoaøng chæ coøn bieát naém chaët taám ra ñeå choáng laïi töøng cuù thuùc xuyeân suoát ngöôøi naøng , hai caùnh moâi naøng caén chaët laïi , coøn haén nhö anh chaøng kî maõ maõi mieát treân thaân theå
 26. 26. naøng , töøng cuù huøng huïc nhö treân löng chieán maõ laøm cho Hoàng cuõng phaûi laéc theo ñaø nhòp tôùi cuûa haén , tieáng keâu ñau ñôùn cuûa naøng chìm trong boøng ñeâm nhö ñoàng loõa vôùi haønh ñoäng cuûa haén . Hai tay haén giöõ chaët hai caùnh tay thon thaû cuûa naøng , gìm chaët xuoáng döôùi giöôøng laøm naøng khoâng theå chaïy troàn khoûi nhöõng cuù naåy maïnh döông vaät vaøo khe heïp giöõa hai ñuøi naøng , chæ coù ñaàu naøng laéc qua laïi ñeå keâu leân: . . cöùu toâi vôùi . . . höï . . höï . . . thaân theå naøng caøng luùc caøng naåy maïnh theo ngöôøi haén vôùi döông vaät choàm tôùi roài ruùt nhanh ra thuùc maïnh vaøo khe aâm ñaïo , ngöïc naøng goø cöùng laïi cho hai vuù noåi haún leân ñeå choáng laïi söùc maïnh cuûa haén thuùc ngöôøi naøng naûy theo khi nhòp maïnh döông vaät . . . . . naøng chôø ñôïi mong chôø cho cuoäc cöôõng hieáp nhanh choùng keát thuùc nhöng khoâng coù gì laø haén thoõa maûn treân ngöôûi naøng , luùc sau haén töø töø ruùt döông vaät to lôùn ra khoûi ngöôøi naøng , Hoàng töôûng raèng haén seõ tha cho naøng nhöng khi naøng vöøa choàm daäy thì haén ñaõ xoay ngang ngöôøi naøng laät saáp naøng xuoáng döôùi neäm laøm maët naøngn chuùi xuoáng phaûi laáy tay choáng cho thaân hình khoâng ngaõ quò xuoáng , roái töø phía sau hai tay haén oâm laáy bôø moâng troøn tròa , saên chaéc cuûa naøng mieát maïnh leân ñoù roài keùo daïng ra hai beân cho döông vaät cöông cöùng chaïm vaøo hai meùp thòt ñoû hoàng cuûa aâm ñaïo nhö chöa thoõa maõn , caï nheï vaøo hai ñuøi naøng laøm noù phaûi töø töø daïng ra cho döông vaät leân cao hôn . . . roài Hoàng . . . öï . . öï . . . . leân moät tieáng thaûnh thoát bôûi vì haén ñaõ tuùc maïnh döông vaât töø sau tôùi laøm naøng boå nhaøo tôùi tröôùc , neáu khoâng choáng ñôõ töø tröoâùc ñaõ ngaõ nhaøo leân neäm , theá laø hai tay Hoàng naém chaët laáy hai thanh giöôøng choáng laïi nhöõng cuù naåy maïnh töø sau , bôø moâng caêng troøn bò haén boùp chaët laáy laøm ñieåm töïa thuùc döông vaät vaøo ngöôøi naøng . . . tieàng keâu cöùu cuûa nang nhö nhoû daàn trôû thaønh tieáng ruø ruø nhö tieàng reân ræ . . . cöùu toâi . . . oâi . . . höï höï . . . . ö . . ö . . . moâng naøng töø töø nhoâ cao leân cho döông vaät chaïy suoát töø sau leân chaïm vaøo taän cuøng ngöôøi naøng . theá laø moâng naøng cöù naûy tôùi roài haï xuoáng cho döông vaät ñoû öûng chaïy ra roài loøn tuoát vaøo trong nhö ngaäp saâu trong ngöôøi naøng . . . cöù theá naøng vaø haén nhö hai chuù caåu ñang laøm tình trong côn boäc phaùt tình duïc . . . . luùc sau hai tay haén loøn leân naén boùp
 27. 27. caëp vuù cöông cöùng khoâng coù ngöôøi vuoát ve , se maïnh hai ñaàu vuù cho noù cöông cöùng leân , hai tay to lôùn cuûa haén oâm nöïng nòu troïn hai baàu vuù caêng troøn cuûa Hoàng laøm naøng hoaøn toaøn thoõa maõn , cöù hít haø theo ñaø nhòp döông vaät cuûa haén vaø phaàn tröoùc ñang ñöôïc tay haén xoa naén . . . . roài töø töø naøng goàng chaéc ngöôøi naûy maïnh moâng mình ra sau , tay choàng xuoáng giöôøng cho moâng naûy cao leân taïo cho döông vaät vöøa khít caùi khe heïp giöõa hai ñuøi . oït.. oït . . aù aù . . höï . . ö . .ö.. roài hai ñuøi naøng keïp chaëthoâng haén laáy ngaõ beïp xuoáng giöôøng maëc cho haén cöù maõi mieát treân thaân theã kheâu gôïi cuûa mình , tieáp ñoù haén cuõng nhoài maïnh haùng vaøo hai ñuøi thon ñeïp ,naøng oaèn ngöôøi vì khoaùi laïc hoài laâu haén truùt thöø nöôùc noùng boõng leân moâng naøng , nhöng khoâng cho naøng naèm yeân haén xoay ngöôøi naøng laïi , hoaøn toaøn loõa theå tröôùc maët haén ñöa döông vaät coøn cöng cöùng tröôùc mieäng naøng , chôøn vôøn treân maët naøng maëc cho naøng nhaém chaët hai maét khoâng daùm nhìn nhöng haén buoäc naøng phaûi môû caëp moâi gôïi caûm kia ra vaø ngaäp chaët laáy noù . . . haønh doäng cuaû naøng nhö phuïc tuøng phaûi muùt laáy döông vaät to troøn cuûa haén maëc cho haén naén boùp cuoáng cuoàng treân khuoân ngöïc no troøn cuûa naøng , hoài laâu haén môøi ruùt ra vaø ngaõ treân ngöôøi naøng nhö khoâng coøn hôi söùc , coøn naøng cuõng khoâng theå giô chaân leân noåi vì ñaõ moûi nhöø caû ngöôøi tröôùc cuoäc cöôõng hieáp nhö coù söï ñoàng tình naøy cuûa naøng .

×