Luat doanh nghiep

506 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luat doanh nghiep

 1. 1. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 1 MUÅC LUÅCCHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG................................................................................. 3CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ....................................................... 10CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN .............................................................. 24CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ............................................................................................ 43CHÛÚNG V CÖNG TY HÚÅP DANH .......................................................................................... 74CHÛÚNG VI DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN .............................................................................. 76CHÛÚNG VII TÖÍ CHÛÁC LAÅI, GIAÃI THÏÍ VAÂ PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP .......................... 80CHÛÚNG VIII QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP ...................................... 89CHÛÚNG IX KHEN THÛÚÃNG VAÂ XÛÃ LYÁ VI PHAÅM .............................................................. 94CHÛÚNG X ÀIÏÌU KHOAÃN THI HAÂNH.................................................................................... 97http://ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 2 LUÊÅT DOANH NGHIÏÅPSÖË 13/1999/QH10 NGAÂY 12 THAÁNG 6 NÙM 1999 Àïí goáp phêìn phaát huy nöåi lûåc phuåc vuå sûå nghiïåp cöng nghiïåphoaá, hiïån àaåi hoaá àêët nûúác; àêíy maånh cöng cuöåc àöíi múái kinh tïë;baão àaãm quyïìn tûå do, bònh àùèng trûúác phaáp luêåt trong kinh doanhcuãa caác doanh nghiïåp thuöåc moåi thaânh phêìn kinh tïë; baão höå quyïìnvaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa nhaâ àêìu tû; tùng cûúâng hiïåu lûåc quaãn lyánhaâ nûúác àöëi vúái caác hoaåt àöång kinh doanh; Cùn cûá vaâo Hiïën phaáp nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa ViïåtNam nùm 1992; Luêåt naây quy àõnh vïì cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên.http://ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 3 CHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG ÀIÏÌU 1. PHAÅM VI ÀIÏÌU CHÓNH 1. Luêåt naây quy àõnh viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåtàöång cuãa caác loaåi hònh doanh nghiïåp: cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên. 2. Doanh nghiïåp nhaâ nûúác, doanh nghiïåp cuãa töí chûác chñnhtrõ, töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khi àûúåc chuyïín àöíi thaânh cöng tytraách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn thò àûúåc àiïìu chónh theoLuêåt naây. Trònh tûå vaâ thuã tuåc chuyïín àöíi do Chñnh phuã quy àõnh. ÀIÏÌU 2. AÁP DUÅNG LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP VAÂ CAÁC LUÊÅT COÁ LIÏN QUAN Viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåt àöång cuãa doanhnghiïåp trïn laänh thöí Viïåt Nam aáp duång theo quy àõnh cuãa Luêåtnaây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. Trûúâng húåp coá sûå khaác nhau giûäa quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâquy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh vïì cuâng möåt vêën àïì, thò aáp duångtheo quy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh.http://ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 4 ÀIÏÌU 3. GIAÃI THÑCH TÛÂ NGÛÄ Trong Luêåt naây, caác tûâ ngûä dûúái àêy àûúåc hiïíu nhû sau: 1. “Doanh nghiïåp” laâ töí chûác kinh tïë coá tïn riïng, coá taâi saãn,coá truå súã giao dõch öín àõnh, àûúåc àùng kyá kinh doanh theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt nhùçm muåc àñch thûåc hiïån caác hoaåt àöång kinhdoanh. 2. “Kinh doanh” laâ viïåc thûåc hiïån möåt, möåt söë hoùåc têët caã caáccöng àoaån cuãa quaá trònh àêìu tû, tûâ saãn xuêët àïën tiïu thuå saãnphêím hoùåc cung ûáng dõch vuå trïn thõ trûúâng nhùçm muåc àñch sinhlúåi. 3. “Höì sú húåp lïå” laâ höì sú coá àêìy àuã giêëy túâ theo quy àõnh cuãaLuêåt naây, coá nöåi dung àûúåc khai àuáng vaâ àuã theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt. 4. “Goáp vöën” laâ viïåc àûa taâi saãn vaâo cöng ty àïí trúã thaânh chuãsúã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chung cuãa cöng ty. Taâi saãn goáp vöën coáthïí laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng, giaá trõquyïìn sûã duång àêët, giaá trõ quyïìn súã hûäu trñ tuïå, cöng nghïå, bñquyïët kyä thuêåt, caác taâi saãn khaác ghi trong Àiïìu lïå cöng ty do thaânhviïn goáp àïí taåo thaânh vöën cuãa cöng ty. 5. “Phêìn vöën goáp” laâ tyã lïå vöën maâ chuã súã hûäu hoùåc chuã súã hûäuchung cuãa cöng ty goáp vaâo vöën àiïìu lïå. 6. “Vöën àiïìu lïå” laâ söë vöën do têët caã thaânh viïn goáp vaâ àûúåcghi vaâo Àiïìu lïå cöng ty. 7. “Vöën phaáp àõnh” laâ mûác vöën töëi thiïíu phaãi coá theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt àïí thaânh lêåp doanh nghiïåp. 8. “Vöën coá quyïìn biïíu quyïët” laâ phêìn vöën goáp, theo àoá ngûúâisúã hûäu coá quyïìn biïíu quyïët vïì nhûäng vêën àïì àûúåc Höåi àöìng thaânhviïn hoùåc Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. 9. "Cöí tûác" laâ söë tiïìn haâng nùm àûúåc trñch tûâ lúåi nhuêån cuãacöng ty àïí traã cho möîi cöí phêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 5 10. “Thaânh viïn saáng lêåp” laâ ngûúâi tham gia thöng qua Àiïìulïå àêìu tiïn cuãa cöng ty. "Cöí àöng saáng lêåp" laâ thaânh viïn saáng lêåpcöng ty cöí phêìn. 11. "Thaânh viïn húåp danh" laâ thaânh viïn chõu traách nhiïåmbùçng toaân böå taâi saãn cuãa mònh vïì caác nghôa vuå cuãa cöng ty. 12. “Ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp” laâ chuã súã hûäu doanhnghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh,thaânh viïn Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch cöng ty, thaânh viïn Höåiàöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), caác chûác danh quaãn lyáquan troång khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn. 13. “Töí chûác laåi doanh nghiïåp” laâ viïåc chia, taách, húåp nhêët,saáp nhêåp vaâ chuyïín àöíi doanh nghiïåp. 14. “Ngûúâi coá liïn quan” laâ nhûäng ngûúâi coá quan hïå vúái nhautrong caác trûúâng húåp dûúái àêy: a) Doanh nghiïåp meå vaâ doanh nghiïåp con; b) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi hoùåc nhoám ngûúâi coá khaã nùng chiphöëi viïåc ra quyïët àõnh, hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp àoá thöng quacaác cú quan quaãn lyá doanh nghiïåp; c) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp; d) Nhoám ngûúâi thoaã thuêån cuâng phöëi húåp àïí thêu toám phêìnvöën goáp, cöí phêìn hoùåc lúåi ñch úã cöng ty hoùåc àïí chi phöëi viïåc raquyïët àõnh cuãa cöng ty; à) Vúå, chöìng, böë, böë nuöi, meå, meå nuöi, con, con nuöi, anh chõem ruöåt cuãa ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp, thaânh viïn cöng ty, cöíàöng coá cöí phêìn chi phöëi.http://ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 6 ÀIÏÌU 4. BAÃO ÀAÃM CUÃA NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP VAÂ NGÛÚÂI SÚÃ HÛÄU DOANH NGHIÏÅP 1. Nhaâ nûúác cöng nhêån sûå töìn taåi lêu daâi vaâ phaát triïín cuãacaác loaåi hònh doanh nghiïåp àûúåc quy àõnh trong Luêåt naây, baãoàaãm sûå bònh àùèng trûúác phaáp luêåt cuãa caác doanh nghiïåp, thûâanhêån tñnh sinh lúåi húåp phaáp cuãa hoaåt àöång kinh doanh. 2. Nhaâ nûúác cöng nhêån vaâ baão höå quyïìn súã hûäu taâi saãn, vöënàêìu tû, thu nhêåp, caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp khaác cuãa doanhnghiïåp vaâ chuã súã hûäu doanh nghiïåp. 3. Taâi saãn vaâ vöën àêìu tû húåp phaáp cuãa doanh nghiïåp vaâ chuãsúã hûäu doanh nghiïåp khöng bõ quöëc hûäu hoaá, khöng bõ tõch thubùçng biïån phaáp haânh chñnh. Trûúâng húåp thêåt cêìn thiïët vò lyá do quöëc phoâng, an ninh vaâ vòlúåi ñch quöëc gia, Nhaâ nûúác quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duångtaâi saãn doanh nghiïåp, thò chuã súã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chungcuãa doanh nghiïåp àûúåc thanh toaán hoùåc böìi thûúâng theo giaá thõtrûúâng taåi thúâi àiïím quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duång vaâàûúåc taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí àêìu tû, kinh doanh vaâo lônh vûåc,àõa baân thñch húåp. ÀIÏÌU 5. TÖÍ CHÛÁC ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM, CÖNG ÀOAÂN VAÂ CAÁC TÖÍ CHÛÁC CHÑNH TRÕ - XAÄ HÖÅI KHAÁC TRONG DOANH NGHIÏÅP Töí chûác Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam trong doanh nghiïåp hoaåtàöång theo Hiïën phaáp, phaáp luêåt vaâ caác quy àõnh cuãa Àaãng Cöångsaãn Viïåt Nam.http://ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 7 Töí chûác cöng àoaân vaâ caác töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khaáctrong doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Hiïën phaáp vaâ phaáp luêåt. ÀIÏÌU 6. NGAÂNH, NGHÏÌ KINH DOANH 1. Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp àûúåc tûå chuãàùng kyá vaâ thûåc hiïån kinh doanh caác ngaânh, nghïì khöng thuöåc àöëitûúång quy àõnh taåi caác khoaãn 2, 3 vaâ 4 Àiïìu naây. 2. Cêëm kinh doanh caác ngaânh, nghïì gêy phûúng haåi àïënquöëc phoâng, an ninh, trêåt tûå, an toaân xaä höåi, truyïìn thöëng lõch sûã,vùn hoaá, àaåo àûác, thuêìn phong myä tuåc Viïåt Nam vaâ sûác khoeã cuãanhên dên. Chñnh phuã cöng böë danh muåc cuå thïí ngaânh, nghïì cêëmkinh doanh. 3. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâluêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh quy àõnh phaãi coá àiïìu kiïån, thòdoanh nghiïåp chó àûúåc kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá khi coá àuãcaác àiïìu kiïån theo quy àõnh. 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâluêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh hoùåcchûáng chó haânh nghïì, thò doanh nghiïåp àoá chó àûúåc àùng kyá kinhdoanh khi coá àuã vöën hoùåc chûáng chó haânh nghïì theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 8 ÀIÏÌU 7. QUYÏÌN CUÃA DOANH NGHIÏÅP Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp hoaåt àöång theoLuêåt naây coá quyïìn: 1. Chiïëm hûäu, sûã duång, àõnh àoaåt taâi saãn cuãa doanh nghiïåp; 2. Chuã àöång lûåa choån ngaânh, nghïì, àõa baân àêìu tû, hònh thûácàêìu tû, kïí caã liïn doanh, goáp vöën vaâo doanh nghiïåp khaác, chuã àöångmúã röång quy mö vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Chuã àöång tòm kiïëm thõ trûúâng, khaách haâng vaâ kyá kïët húåpàöìng; 4. Lûåa choån hònh thûác vaâ caách thûác huy àöång vöën; 5. Kinh doanh xuêët khêíu vaâ nhêåp khêíu; 6. Tuyïín, thuï vaâ sûã duång lao àöång theo yïu cêìu kinh doanh; 7. Tûå chuã kinh doanh, chuã àöång aáp duång phûúng thûác quaãnlyá khoa hoåc, hiïån àaåi àïí nêng cao hiïåu quaã vaâ khaã nùng caånhtranh; 8. Tûâ chöëi vaâ töë caáo moåi yïu cêìu cung cêëp caác nguöìn lûåckhöng àûúåc phaáp luêåt quy àõnh cuãa bêët kyâ caá nhên, cú quan hay töíchûác naâo, trûâ nhûäng khoaãn tûå nguyïån àoáng goáp vò muåc àñch nhênàaåo vaâ cöng ñch; 9. Caác quyïìn khaác do phaáp luêåt quy àõnh. ÀIÏÌU 8. NGHÔA VUÅ CUÃA DOANH NGHIÏÅP Doanh nghiïåp hoaåt àöång theo quy àõnh cuãa Luêåt naây coánghôa vuå:http://ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 9 1. Hoaåt àöång kinh doanh theo àuáng caác ngaânh, nghïì àaä àùngkyá; 2. Lêåp söí kïë toaán, ghi cheáp söí kïë toaán, hoaá àún, chûáng tûâ vaâlêåp baáo caáo taâi chñnh trung thûåc, chñnh xaác; 3. Àùng kyá thuïë, kï khai thuïë, nöåp thuïë vaâ thûåc hiïån caácnghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; 4. Baão àaãm chêët lûúång haâng hoaá theo tiïu chuêín àaä àùng kyá; 5. Kï khai vaâ àõnh kyâ baáo caáo chñnh xaác, àêìy àuã caác thöng tinvïì doanh nghiïåp vaâ tònh hònh taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp vúái cúquan àùng kyá kinh doanh; khi phaát hiïån caác thöng tin àaä kï khaihoùåc baáo caáo laâ khöng chñnh xaác, khöng àêìy àuã hoùåc giaã maåo, thòphaãi kõp thúâi hiïåu àñnh laåi caác thöng tin àoá vúái cú quan àùng kyákinh doanh; 6. Ûu tiïn sûã duång lao àöång trong nûúác, baão àaãm quyïìn, lúåiñch cuãa ngûúâi lao àöång theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì lao àöång;tön troång quyïìn töí chûác cöng àoaân theo phaáp luêåt vïì cöng àoaân; 7. Tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì quöëc phoâng, an ninh,trêåt tûå, an toaân xaä höåi, baão vïå taâi nguyïn, möi trûúâng, baão vïå ditñch lõch sûã, vùn hoaá vaâ danh lam thùæng caãnh; 8. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 10 CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ÀIÏÌU 9. QUYÏÌN THAÂNH LÊÅP VAÂ QUAÃN LYÁ DOANH NGHIÏÅP Töí chûác, caá nhên coá quyïìn thaânh lêåp vaâ quaãn lyá doanhnghiïåp, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: 1. Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhêndên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä àïí thaânh lêåp doanhnghiïåp kinh doanh thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; 2. Caán böå, cöng chûác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå,cöng chûác; 3. Sô quan, haå sô quan, quên nhên chuyïn nghiïåp, cöng nhênquöëc phoâng trong caác cú quan, àún võ thuöåc Quên àöåi nhên dên; sôquan, haå sô quan chuyïn nghiïåp trong caác cú quan, àún võ thuöåcCöng an nhên dên; 4. Caán böå laänh àaåo, quaãn lyá nghiïåp vuå trong caác doanhnghiïåp nhaâ nûúác, trûâ nhûäng ngûúâi àûúåc cûã laâm àaåi diïån àïí quaãn lyáphêìn vöën goáp cuãa Nhaâ nûúác taåi doanh nghiïåp khaác; 5. Ngûúâi chûa thaânh niïn; ngûúâi thaânh niïn bõ haån chïë hoùåcbõ mêët nùng lûåc haânh vi dên sûå; 6. Ngûúâi àang bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå hoùåc àangphaãi chêëp haânh hònh phaåt tuâ hoùåc bõ Toaâ aán tûúác quyïìn haânh nghïìvò phaåm caác töåi buön lêåu, laâm haâng giaã, buön baán haâng giaã, kinhdoanh traái pheáp, tröën thuïë, lûâa döëi khaách haâng vaâ caác töåi khaáctheo quy àõnh cuãa phaáp luêåt;http://ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 11 7. Chuã doanh nghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh cuãa cöngty húåp danh, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), Chuã tõch vaâ caác thaânhviïn Höåi àöìng quaãn trõ, Höåi àöìng thaânh viïn cuãa doanh nghiïåp bõtuyïn böë phaá saãn khöng àûúåc quyïìn thaânh lêåp doanh nghiïåp,khöng àûúåc laâm ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp trong thúâi haån tûâ möåtàïën ba nùm, kïí tûâ ngaây doanh nghiïåp bõ tuyïn böë phaá saãn, trûâ caáctrûúâng húåp quy àõnh taåi Luêåt phaá saãn doanh nghiïåp; 8. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truátaåi Viïåt Nam. ÀIÏÌU 10. QUYÏÌN GOÁP VÖËN 1. Töí chûác, caá nhên àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh, trûâ nhûängtrûúâng húåp sau àêy: a) Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhêndên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä goáp vöën vaâo doanhnghiïåp àïí thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; b) Caác àöëi tûúång khöng àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo doanhnghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå, cöng chûác. 2. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truá taåiViïåt Nam, ngûúâi Viïåt Nam àõnh cû úã nûúác ngoaâi coá quyïìn goáp vöënvaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåpdanh theo quy àõnh cuãa Luêåt khuyïën khñch àêìu tû trong nûúác.http://ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 12 ÀIÏÌU 11. HÚÅP ÀÖÌNG ÀÛÚÅC KYÁ TRÛÚÁC KHI ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Húåp àöìng phuåc vuå cho viïåc thaânh lêåp doanh nghiïåp coá thïíàûúåc thaânh viïn saáng lêåp hoùåc ngûúâi àaåi diïån theo uyã quyïìn cuãanhoám thaânh viïn saáng lêåp kyá kïët. 2. Trûúâng húåp doanh nghiïåp àûúåc thaânh lêåp, thò doanhnghiïåp laâ ngûúâi tiïëp nhêån quyïìn vaâ nghôa vuå phaát sinh tûâ húåpàöìng àaä kyá kïët quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây. 3. Trûúâng húåp doanh nghiïåp khöng àûúåc thaânh lêåp, thò ngûúâikyá kïët húåp àöìng theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây hoaân toaânhoùåc liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì viïåc thûåc hiïån húåp àöìng àoá. ÀIÏÌU 12. TRÒNH TÛÅ THAÂNH LÊÅP DOANH NGHIÏÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Ngûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp phaãi lêåp vaâ nöåp àuã höì súàùng kyá kinh doanh theo quy àõnh cuãa Luêåt naây taåi cú quan àùngkyá kinh doanh thuöåc Uyã ban nhên dên tónh, thaânh phöë trûåc thuöåctrung ûúng, núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh vaâ phaãi chõu traáchnhiïåm vïì tñnh chñnh xaác, trung thûåc cuãa nöåi dung höì sú àùng kyákinh doanh. 2. Cú quan àùng kyá kinh doanh khöng coá quyïìn yïu cêìungûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp nöåp thïm caác giêëy túâ, höì sú khaácngoaâi höì sú quy àõnh taåi Luêåt naây àöëi vúái tûâng loaåi hònh doanhnghiïåp. Cú quan àùng kyá kinh doanh chó chõu traách nhiïåm vïì tñnhhúåp lïå cuãa höì sú àùng kyá kinh doanh. 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá traách nhiïåm giaãi quyïëtviïåc àùng kyá kinh doanh trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaâyhttp://ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 13nhêån àûúåc höì sú; nïëu tûâ chöëi cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh thò phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho ngûúâi thaânh lêåp doanhnghiïåp biïët. Thöng baáo phaãi nïu roä lyá do vaâ caác yïu cêìu sûãa àöíi, böísung. ÀIÏÌU 13. HÖÌ SÚ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Höì sú àùng kyá kinh doanh bao göìm: 1. Àún àùng kyá kinh doanh; 2. Àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty; 3. Danh saách thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån, danh saách thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh,danh saách cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoâi hoãiphaãi coá vöën phaáp àõnh thò phaãi coá thïm xaác nhêån vïì vöën cuãa cúquan, töí chûác coá thêím quyïìn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 14. NÖÅI DUNG ÀÚN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Àún àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sauàêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp; c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh;http://ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 14 d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty, vöën àêìu tû ban àêìu cuãa chuãdoanh nghiïåp àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; à) Phêìn vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâ cöí àöng saánglêåp àùng kyá mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâ töíng söë cöíphêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; e) Hoå tïn, chûä kyá, àõa chó thûúâng truá cuãa chuã doanh nghiïåpàöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåtàöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caãthaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh. 2. Àún àùng kyá kinh doanh àûúåc lêåp theo mêîu thöëng nhêët docú quan àùng kyá kinh doanh quy àõnh. ÀIÏÌU 15. NÖÅI DUNG ÀIÏÌU LÏÅ CÖNG TY Àiïìu lïå cöng ty phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån(nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå; 4. Hoå tïn, àõa chó cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöngty húåp danh; tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån; tïn, àõa chó cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöíphêìn; 5. Phêìn vöën goáp vaâ giaá trõ vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúáicöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâcöí àöng saáng lêåp cam kïët mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâtöíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng tycöí phêìn;http://ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 15 6. Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån, cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng àöëi vúái cöng ty cöíphêìn; 7. Cú cêëu töí chûác quaãn lyá; 8. Ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; 9. Thïí thûác thöng qua quyïët àõnh cuãa cöng ty; nguyïn tùæcgiaãi quyïët tranh chêëp nöåi böå; 10. Nhûäng trûúâng húåp thaânh viïn coá thïí yïu cêìu cöng ty mualaåi phêìn vöën goáp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån hoùåc cöí phêìnàöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 11. Caác loaåi quyä vaâ mûác giúái haån tûâng loaåi quyä àûúåc lêåp taåicöng ty; nguyïn tùæc phên chia lúåi nhuêån, traã cöí tûác, chõu löî trongkinh doanh; 12. Caác trûúâng húåp giaãi thïí, trònh tûå giaãi thïí vaâ thuã tuåcthanh lyá taâi saãn cöng ty; 13. Thïí thûác sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; 14. Chûä kyá cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng tyhúåp danh; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc têët caã thaânhviïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån; cuãa ngûúâi àaåi diïån theophaáp luêåt hoùåc têët caã cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn. Caác nöåi dung khaác cuãa Àiïìu lïå cöng ty do thaânh viïn, cöí àöngthoaã thuêån nhûng khöng àûúåc traái vúái quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 16 ÀIÏÌU 16. DANH SAÁCH THAÂNH VIÏN CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN, CÖNG TY HÚÅP DANH, DANH SAÁCH CÖÍ ÀÖNG SAÁNG LÊÅP CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN Danh saách thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tyhúåp danh, danh saách cöí àöng saáng lêåp cöng ty cöí phêìn phaãi coá caácnöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng tycöí phêìn; 2. Phêìn vöën goáp, giaá trõ vöën goáp, loaåi taâi saãn, söë lûúång, giaá trõcoân laåi cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën, thúâi haån goáp vöën àöëi vúái cöngty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë lûúång cöí phêìn,loaåi cöí phêìn, loaåi taâi saãn, söë lûúång taâi saãn, giaá trõ coân laåi cuãa tûângloaåi taâi saãn goáp vöën cöí phêìn, thúâi haån goáp vöën cöí phêìn àöëi vúái cöngty cöí phêìn; 3. Hoå tïn, chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc cuãatêët caã thaânh viïn, cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëivúái cöng ty húåp danh.ÀIÏÌU 17. ÀIÏÌU KIÏÅN CÊËP GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH VAÂ THÚÂI ÀIÏÍM BÙÆT ÀÊÌU KINH DOANH 1. Doanh nghiïåp àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh nïëu coá àuã caác àiïìu kiïån sau àêy: a) Ngaânh, nghïì kinh doanh khöng thuöåc àöëi tûúång cêëm kinhdoanh;http://ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 17 b) Tïn cuãa doanh nghiïåp àûúåc àùåt àuáng nhû quy àõnh taåikhoaãn 1 Àiïìu 24 cuãa Luêåt naây; c) Coá höì sú àùng kyá kinh doanh húåp lïå theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt; d) Nöåp àuã lïå phñ àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh. 2. Doanh nghiïåp coá quyïìn hoaåt àöång kinh doanh kïí tûâ ngaâyàûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Àöëi vúái nhûängngaânh, nghïì kinh doanh coá àiïìu kiïån thò doanh nghiïåp àûúåc quyïìnkinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá kïí tûâ ngaây àûúåc cú quan nhaâ nûúáccoá thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp kinh doanh hoùåc coá àuã àiïìu kiïånkinh doanh theo quy àõnh. ÀIÏÌU 18. NÖÅI DUNG GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dungchuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanhnghiïåp tû nhên; vöën phaáp àõnh àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanhngaânh, nghïì àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh; 4. Hoå tïn, àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa doanh nghiïåp; 5. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån; cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; hoå tïn, àõa chóthûúâng truá cuãa thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh.http://ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 18 ÀIÏÌU 19. THAY ÀÖÍI NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Khi thay àöíi tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá), muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh, vöënàiïìu lïå, vöën àêìu tû cuãa chuã doanh nghiïåp, thay àöíi ngûúâi quaãn lyá,ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp vaâ caác vêën àïìkhaác trong nöåi dung höì sú àùng kyá kinh doanh, thò doanh nghiïåpphaãi àùng kyá vúái cú quan àùng kyá kinh doanh chêåm nhêët mûúâi lùmngaây trûúác khi thûåc hiïån viïåc thay àöíi. 2. Trûúâng húåp coá thay àöíi nöåi dung cuãa giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp àûúåc cêëp laåi giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh; trûúâng húåp coá thay àöíi khaác, doanh nghiïåpàûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinh doanh. ÀIÏÌU 20. CUNG CÊËP THÖNG TIN VÏÌ NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinhdoanh, cú quan àùng kyá kinh doanh phaãi gûãi baãn sao giêëy chûángnhêån àoá cho cú quan thuïë, cú quan thöëng kï, cú quan quaãn lyángaânh kinh tïë, kyä thuêåt cuâng cêëp, Uyã ban nhên dên huyïån, quêån,thõ xaä, thaânh phöë thuöåc tónh núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh. 2. Töí chûác, caá nhên àûúåc yïu cêìu cú quan àùng kyá kinhdoanh cung cêëp thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh, cêëpbaãn sao giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêånthay àöíi àùng kyá kinh doanh hoùåc baãn trñch luåc nöåi dung àùng kyákinh doanh vaâ phaãi traã phñ theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 19 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá nghôa vuå cung cêëp àêìy àuãvaâ kõp thúâi caác thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh theo yïucêìu cuãa töí chûác, caá nhên quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây. ÀIÏÌU 21. CÖNG BÖË NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëychûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp phaãi àùng baáo àõaphûúng hoùåc baáo haâng ngaây cuãa trung ûúng trong ba söë liïn tiïëpvïì caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá); c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanhnghiïåp tû nhên; à) Tïn vaâ àõa chó cuãa chuã súã hûäu, cuãa têët caã thaânh viïn saánglêåp; e) Hoå tïn vaâ àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa doanh nghiïåp; g) Núi àùng kyá kinh doanh. 2. Khi thay àöíi nöåi dung àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåpphaãi cöng böë nöåi dung nhûäng thay àöíi àoá theo quy àõnh taåi khoaãn1 Àiïìu naây.http://ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 20 ÀIÏÌU 22. CHUYÏÍN QUYÏÌN SÚÃ HÛÄU TAÂI SAÃN 1. Sau khi àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh,ngûúâi cam kïët goáp vöën vaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh phaãi chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn goápvöën cho cöng ty theo quy àõnh sau àêy: a) Àöëi vúái taâi saãn coá àùng kyá hoùåc giaá trõ quyïìn sûã duång àêët,thò ngûúâi goáp vöën phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn àoáhoùåc quyïìn sûã duång àêët cho cöng ty taåi cú quan nhaâ nûúác coá thêímquyïìn. Viïåc chuyïín quyïìn súã hûäu àöëi vúái taâi saãn goáp vöën khöng phaãichõu lïå phñ trûúác baå; b) Àöëi vúái taâi saãn khöng àùng kyá quyïìn súã hûäu, viïåc goáp vöënphaãi àûúåc thûåc hiïån bùçng viïåc giao nhêån taâi saãn goáp vöën coá xaácnhêån bùçng biïn baãn. Biïn baãn giao nhêån phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu: tïn vaâ àõachó truå súã chñnh cuãa cöng ty; tïn vaâ àõa chó ngûúâi goáp vöën; loaåi taâisaãn vaâ söë àún võ taâi saãn goáp vöën; töíng giaá trõ caác taâi saãn goáp vöën vaâtyã lïå cuãa töíng giaá trõ taâi saãn àoá trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; ngaâygiao nhêån; chûä kyá cuãa ngûúâi goáp vöën vaâ ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa cöng ty; c) Cöí phêìn hoùåc phêìn vöën goáp bùçng caác taâi saãn khöng phaãilaâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng chó àûúåc coi laâthanh toaán xong khi quyïìn súã hûäu húåp phaáp àöëi vúái taâi saãn goápvöën àaä chuyïín sang cöng ty. 2. Taâi saãn àûúåc sûã duång vaâo hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanhnghiïåp tû nhên khöng phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu chodoanh nghiïåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 21 ÀIÏÌU 23. ÀÕNH GIAÁ TAÂI SAÃN GOÁP VÖËN 1. Taâi saãn goáp vöën nïëu khöng phaãi laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïåtûå do chuyïín àöíi, vaâng, thò phaãi àûúåc àõnh giaá. 2. Àöëi vúái taâi saãn goáp vöën vaâo doanh nghiïåp khi thaânh lêåp,thò têët caã thaânh viïn saáng lêåp laâ ngûúâi àõnh giaá caác taâi saãn àoá. Giaátrõ caác taâi saãn goáp vöën phaãi àûúåc thöng qua theo nguyïn tùæc nhêëttrñ. 3. Trong quaá trònh hoaåt àöång, Höåi àöìng quaãn trõ cöng ty cöíphêìn, Höåi àöìng thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, têët caãthaânh viïn húåp danh cuãa cöng ty húåp danh laâ ngûúâi àõnh giaá taâisaãn goáp vöën. 4. Ngûúâi àõnh giaá quy àõnh taåi caác khoaãn 2 vaâ 3 Àiïìu naâyphaãi chõu traách nhiïåm vïì tñnh trung thûåc, chñnh xaác àöëi vúái giaá trõtaâi saãn goáp vöën. Trûúâng húåp giaá trõ taâi saãn goáp vöën àûúåc àõnh caohún so vúái giaá trõ thûåc tïë cuãa noá taåi thúâi àiïím goáp vöën, thò ngûúâigoáp vöën vaâ ngûúâi àõnh giaá phaãi goáp àuã söë vöën nhû àaä àûúåc àõnhgiaá; nïëu gêy thiïåt haåi cho ngûúâi khaác thò phaãi liïn àúái chõu traáchnhiïåm böìi thûúâng. Trûúâng húåp ngûúâi coá quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch liïn quanchûáng minh àûúåc taâi saãn goáp vöën àûúåc àõnh giaá sai so vúái giaá trõthûåc tïë taåi thúâi àiïím goáp vöën, thò coá quyïìn yïu cêìu cú quan àùngkyá kinh doanh buöåc ngûúâi àõnh giaá phaãi àõnh giaá laåi hoùåc chó àõnhtöí chûác giaám àõnh àïí giaám àõnh laåi giaá trõ taâi saãn goáp vöën. ÀIÏÌU 24. TÏN, TRUÅ SÚÃ VAÂ CON DÊËU CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Tïn cuãa doanh nghiïåp phaãi baão àaãm:http://ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 22 a) Khöng truâng hoùåc gêy nhêìm lêîn vúái tïn cuãa doanh nghiïåpkhaác àaä àùng kyá kinh doanh; b) Khöng vi phaåm truyïìn thöëng lõch sûã, vùn hoaá, àaåo àûác vaâthuêìn phong myä tuåc cuãa dên töåc; c) Phaãi viïët bùçng tiïëng Viïåt vaâ coá thïí viïët thïm bùçng möåthoùåc möåt söë tiïëng nûúác ngoaâi vúái khöí chûä nhoã hún; d) Ngoaâi caác quy àõnh noái taåi caác àiïím a, b vaâ c khoaãn naây,thò coân phaãi viïët roä loaåi hònh doanh nghiïåp: cöng ty traách nhiïåmhûäu haån, cuåm tûâ "traách nhiïåm hûäu haån" viïët tùæt laâ "TNHH"; cöngty cöí phêìn, tûâ “cöí phêìn” viïët tùæt laâ “Cp”; cöng ty húåp danh, tûâ “húåpdanh” viïët tùæt laâ “HD”; doanh nghiïåp tû nhên, tûâ “tû nhên” viïëttùæt laâ “TN”. 2. Truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp phaãi úã trïn laänh thöí ViïåtNam; phaãi coá àõa chó àûúåc xaác àõnh, göìm söë nhaâ, tïn phöë (ngoä phöë)hoùåc tïn thön, laâng, xaä, phûúâng, thõ trêën; huyïån, quêån, thõ xaä,thaânh phöë thuöåc tónh; tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng; söëàiïån thoaåi vaâ söë fax (nïëu coá). 3. Doanh nghiïåp coá con dêëu riïng theo quy àõnh cuãa Chñnhphuã. ÀIÏÌU 25. VÙN PHOÂNG ÀAÅI DIÏÅN, CHI NHAÁNH CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Vùn phoâng àaåi diïån laâ àún võ phuå thuöåc cuãa doanh nghiïåp,coá nhiïåm vuå àaåi diïån theo uyã quyïìn cho lúåi ñch cuãa doanh nghiïåpvaâ thûåc hiïån viïåc baão vïå caác lúåi ñch àoá. Nöåi dung hoaåt àöång cuãa vùnphoâng àaåi diïån phaãi phuâ húåp vúái nöåi dung hoaåt àöång cuãa doanhnghiïåp 2. Chi nhaánh laâ àún võ phuå thuöåc cuãa doanh nghiïåp, coánhiïåm vuå thûåc hiïån toaân böå hoùåc möåt phêìn chûác nùng cuãa doanhhttp://ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 23nghiïåp, kïí caã chûác nùng àaåi diïån theo uyã quyïìn. Ngaânh, nghïì kinhdoanh cuãa chi nhaánh phaãi phuâ húåp vúái ngaânh, nghïì kinh doanhcuãa doanh nghiïåp. 3. Doanh nghiïåp coá quyïìn lêåp chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïånúã trong nûúác vaâ nûúác ngoaâi. Trònh tûå vaâ thuã tuåc lêåp chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån do Chñnh phuã quy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 24 CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MUÅC I CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN COÁ HAI THAÂNH VIÏN TRÚÃ LÏN ÀIÏÌU 26. CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån laâ doanh nghiïåp, trong àoá: a) Thaânh viïn chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àaäcam kïët goáp vaâo doanh nghiïåp; b) Phêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn chó àûúåc chuyïín nhûúångtheo quy àõnh taåi Àiïìu 32 cuãa Luêåt naây; c) Thaânh viïn coá thïí laâ töí chûác, caá nhên; söë lûúång thaânh viïnkhöng vûúåt quaá nùm mûúi. 2. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån khöng àûúåc quyïìn phaáthaânh cöí phiïëu. 3. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá tû caách phaáp nhên kïí tûângaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh.http://ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 25 ÀIÏÌU 27. THÛÅC HIÏÅN GOÁP VÖËN VAÂ CÊËP GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN PHÊÌN VÖËN GOÁP 1. Thaânh viïn phaãi goáp vöën àêìy àuã vaâ àuáng haån nhû àaä camkïët. Trûúâng húåp coá thaânh viïn khöng goáp àêìy àuã vaâ àuáng haån söëvöën àaä cam kïët, thò söë vöën chûa goáp àûúåc coi laâ núå cuãa thaânh viïnàoá àöëi vúái cöng ty; thaânh viïn àoá phaãi chõu traách nhiïåm böìi thûúângthiïåt haåi phaát sinh do khöng goáp àuã vaâ àuáng haån söë vöën àaä camkïët. Ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty phaãi thöng baáobùçng vùn baãn vïì trûúâng húåp noái taåi àoaån 1 khoaãn naây cho cú quanàùng kyá kinh doanh trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ thúâi àiïímcam kïët goáp vöën; sau thúâi haån naây, nïëu khöng coá thöng baáo bùçngvùn baãn àïën cú quan àùng kyá kinh doanh, thò thaânh viïn chûa goápàuã vöën vaâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty phaãi cuâng liïnàúái chõu traách nhiïåm àöëi vúái cöng ty vïì phêìn vöën chûa goáp vaâ caácthiïåt haåi phaát sinh do khöng goáp àuã vaâ àuáng haån söë vöën àaä camkïët. 2. Taåi thúâi àiïím goáp àuã giaá trõ phêìn vöën goáp, thaânh viïn àûúåccöng ty cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp. Giêëy chûáng nhêån phêìnvöën goáp coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cöng ty; b) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; c) Vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; d) Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn; à) Phêìn vöën goáp, giaá trõ vöën goáp cuãa thaânh viïn; e) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp; g) Chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty. 3. Trûúâng húåp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp bõ mêët, bõ raách,bõ chaáy hoùåc bõ tiïu huyã dûúái hònh thûác khaác, thaânh viïn àûúåc cönghttp://ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 26ty cêëp laåi giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp vaâ phaãi traã phñ do cöng tyquy àõnh. ÀIÏÌU 28. SÖÍ ÀÙNG KYÁ THAÂNH VIÏN 1. Cöng ty phaãi lêåp söí àùng kyá thaânh viïn ngay sau khi àùngkyá kinh doanh. Söí àùng kyá thaânh viïn phaãi coá caác nöåi dung chuãyïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cuãa cöng ty; b) Tïn, àõa chó, chûä kyá cuãa thaânh viïn hoùåc cuãa ngûúâi àaåidiïån theo phaáp luêåt cuãa thaânh viïn; c) Giaá trõ vöën goáp taåi thúâi àiïím goáp vöën vaâ phêìn vöën goáp cuãatûâng thaânh viïn; thúâi àiïím goáp vöën; loaåi taâi saãn goáp vöën, söë lûúång,giaá trõ cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën; d) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp cuãa tûângthaânh viïn. 2. Söí àùng kyá thaânh viïn àûúåc lûu giûä taåi truå súã chñnh cuãacöng ty hoùåc núi khaác, nhûng phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho cúquan àùng kyá kinh doanh vaâ têët caã thaânh viïn biïët. ÀIÏÌU 29. QUYÏÌN CUÃA THAÂNH VIÏN 1. Thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá quyïìn:http://ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 27 a) Àûúåc chia lúåi nhuêån sau khi cöng ty àaä nöåp thuïë vaâ hoaânthaânh caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåttûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp vaâo cöng ty; b) Tham dûå hoåp Höåi àöìng thaânh viïn, tham gia thaão luêån,kiïën nghõ, biïíu quyïët caác vêën àïì thuöåc thêím quyïìn cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; c) Coá söë phiïëu biïíu quyïët tûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp; d) Xem söí àùng kyá thaânh viïn, söí kïë toaán, baáo caáo taâi chñnhhaâng nùm, caác taâi liïåu khaác cuãa cöng ty vaâ nhêån baãn trñch luåc hoùåcbaãn sao caác taâi liïåu naây; à) Àûúåc chia giaá trõ taâi saãn coân laåi cuãa cöng ty tûúng ûáng vúáiphêìn vöën goáp khi cöng ty giaãi thïí hoùåc phaá saãn; e) Àûúåc ûu tiïn goáp thïm vöën vaâo cöng ty khi cöng ty tùngvöën àiïìu lïå; àûúåc quyïìn chuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böåphêìn vöën goáp; g) Khúãi kiïån Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) taåi Toaâ aán khi Giaámàöëc (Töíng giaám àöëc) khöng thûåc hiïån àuáng nghôa vuå cuãa mònh, gêythiïåt haåi àïën lúåi ñch cuãa thaânh viïn àoá; h) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Thaânh viïn hoùåc nhoám thaânh viïn súã hûäu trïn 35% vöënàiïìu lïå hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh coáquyïìn yïu cêìu triïåu têåp hoåp Höåi àöìng thaânh viïn àïí giaãi quyïëtnhûäng vêën àïì thuöåc thêím quyïìn. ÀIÏÌU 30. NGHÔA VUÅ CUÃA THAÂNH VIÏN 1. Goáp àuã, àuáng haån söë vöën àaä cam kïët vaâ chõu traách nhiïåmvïì caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty trongphaåm vi söë vöën àaä cam kïët goáp vaâo cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 28 2. Tuên thuã Àiïìu lïå cöng ty. 3. Chêëp haânh quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. 4. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 31. MUA LAÅI PHÊÌN VÖËN GOÁP 1. Thaânh viïn coá quyïìn yïu cêìu cöng ty mua laåi phêìn vöëngoáp cuãa mònh, nïëu thaânh viïn àoá boã phiïëu chöëng hoùåc phaãn àöëibùçng vùn baãn àöëi vúái quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn vïì caácvêën àïì sau àêy: a) Sûãa àöíi, böí sung caác nöåi dung trong Àiïìu lïå cöng ty liïnquan àïën quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn, quyïìn vaâ nhiïåm vuåcuãa Höåi àöìng thaânh viïn; b) Töí chûác laåi cöng ty; c) Caác trûúâng húåp khaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty. Yïu cêìu mua laåi phêìn vöën goáp phaãi bùçng vùn baãn vaâ àûúåcgûãi àïën cöng ty trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây thöngqua quyïët àõnh vïì caác vêën àïì quy àõnh taåi caác àiïím a, b vaâ c khoaãnnaây. 2. Khi coá yïu cêìu cuãa thaânh viïn quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìunaây, nïëu khöng thoaã thuêån àûúåc vïì giaá, thò cöng ty phaãi mua laåiphêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn àoá theo giaá thõ trûúâng hoùåc giaá àûúåctñnh theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty trong thúâi haånmûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc yïu cêìu. Viïåc thanh toaán chó àûúåc thûåc hiïån nïëu sau khi thanh toaánàuã phêìn vöën goáp àûúåc mua laåi, cöng ty vêîn baão àaãm thanh toaán àuãcaác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 29 ÀIÏÌU 32. CHUYÏÍN NHÛÚÅNG PHÊÌN VÖËN GOÁP Thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá quyïìn chuyïínnhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böå phêìn vöën goáp cuãa mònh cho ngûúâikhaác theo quy àõnh sau àêy: 1. Thaânh viïn muöën chuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böåphêìn vöën goáp phaãi chaâo baán phêìn vöën àoá cho têët caã caác thaânh viïncoân laåi theo tyã lïå tûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp cuãa hoå trong cöng tyvúái cuâng àiïìu kiïån; 2. Chó àûúåc chuyïín nhûúång cho ngûúâi khöng phaãi laâ thaânhviïn nïëu caác thaânh viïn coân laåi cuãa cöng ty khöng mua hoùåc khöngmua hïët. ÀIÏÌU 33. XÛÃ LYÁ PHÊÌN VÖËN GOÁP TRONG CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP KHAÁC 1. Trûúâng húåp thaânh viïn laâ caá nhên bõ chïët hoùåc bõ Toaâ aántuyïn böë laâ àaä chïët, thò ngûúâi thûâa kïë coá thïí trúã thaânh thaânh viïncuãa cöng ty, nïëu àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån. 2. Trûúâng húåp coá thaânh viïn bõ haån chïë hoùåc bõ mêët nùng lûåchaânh vi dên sûå, thò quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn àoá trongcöng ty àûúåc thûåc hiïån thöng qua ngûúâi giaám höå, nïëu àûúåc Höåiàöìng thaânh viïn chêëp thuêån. 3. Trûúâng húåp ngûúâi thûâa kïë quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naâykhöng àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån hoùåc khöng muöën trúãthaânh thaânh viïn, ngûúâi giaám höå cuãa thaânh viïn quy àõnh taåikhoaãn 2 Àiïìu naây khöng àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån,thaânh viïn laâ töí chûác bõ giaãi thïí hoùåc bõ phaá saãn, thò phêìn vöën goápcuãa thaânh viïn àoá àûúåc cöng ty mua laåi theo quy àõnh taåi Àiïìu 31http://ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 30cuãa Luêåt naây hoùåc àûúåc chuyïín nhûúång theo quy àõnh taåi Àiïìu 32cuãa Luêåt naây. 4. Trûúâng húåp phêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn laâ caá nhên bõchïët maâ khöng khöng coá ngûúâi thûâa kïë, ngûúâi thûâa kïë tûâ chöëinhêån thûâa kïë hoùåc bõ truêët quyïìn thûâa kïë thò cöng ty phaãi nöåp giaátrõ phêìn vöën goáp àoá vaâo ngên saách nhaâ nûúác. ÀIÏÌU 34. CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ CÖNG TY Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá tûâ hai thaânh viïn trúã lïnphaãi coá: Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn, Giaámàöëc (Töíng giaám àöëc). Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá trïn mûúâimöåt thaânh viïn phaãi coá Ban kiïím soaát. Quyïìn, nghôa vuå vaâ chïë àöålaâm viïåc cuãa Ban kiïím soaát, Trûúãng ban kiïím soaát do Àiïìu lïå cöngty quy àõnh. ÀIÏÌU 35. HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn göìm têët caã thaânh viïn, laâ cú quanquyïët àõnh cao nhêët cuãa cöng ty. Trûúâng húåp thaânh viïn laâ töí chûác,thò thaânh viïn àoá chó àõnh àaåi diïån cuãa mònh vaâo Höåi àöìng thaânhviïn. Höåi àöìng thaânh viïn hoåp ñt nhêët möîi nùm möåt lêìn. 2. Höåi àöìng thaânh viïn coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sau àêy: a) Quyïët àõnh phûúng hûúáng phaát triïín cöng ty; b) Quyïët àõnh tùng hoùåc giaãm vöën àiïìu lïå, quyïët àõnh thúâiàiïím vaâ phûúng thûác huy àöång thïm vöën;http://ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 31 c) Quyïët àõnh phûúng thûác àêìu tû vaâ dûå aán àêìu tû coá giaá trõlúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöngty hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; d) Thöng qua húåp àöìng vay, cho vay, baán taâi saãn coá giaá trõbùçng hoùåc lúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïëtoaán cuãa cöng ty hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöngty; à) Bêìu, miïîn nhiïåm, baäi nhiïåm Chuã tõch Höåi àöìng thaânhviïn; quyïët àõnh böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác Giaám àöëc (Töínggiaám àöëc), kïë toaán trûúãng vaâ caán böå quaãn lyá quan troång khaác quyàõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; e) Quyïët àõnh mûác lûúng, lúåi ñch khaác àöëi vúái Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc), kïë toaán trûúãng vaâ caác caán böå quaãn lyá quan troångkhaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; g) Thöng qua baáo caáo taâi chñnh haâng nùm, phûúng aán sûãduång vaâ phên chia lúåi nhuêån hoùåc phûúng aán xûã lyá löî cuãa cöng ty; h) Quyïët àõnh cú cêëu töí chûác quaãn lyá cöng ty; i) Quyïët àõnh thaânh lêåp chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån; k) Sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; l) Quyïët àõnh töí chûác laåi cöng ty; m) Quyïët àõnh giaãi thïí cöng ty; n) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 32 ÀIÏÌU 36. CHUÃ TÕCH HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn bêìu möåt thaânh viïn laâm Chuã tõch.Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá thïí kiïm Giaám àöëc (Töíng giaámàöëc) cöng ty. 2. Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuåsau àêy: a) Chuêín bõ chûúng trònh, kïë hoaåch hoaåt àöång cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; b) Chuêín bõ chûúng trònh, nöåi dung, taâi liïåu hoåp Höåi àöìngthaânh viïn hoùåc àïí lêëy yá kiïën caác thaânh viïn; c) Triïåu têåp vaâ chuã toaå cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn hoùåcthûåc hiïån viïåc lêëy yá kiïën caác thaânh viïn; d) Giaám saát viïåc töí chûác thûåc hiïån quyïët àõnh cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; à) Thay mùåt Höåi àöìng thaânh viïn kyá caác quyïët àõnh cuãa Höåiàöìng thaânh viïn; e) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác àûúåc quy àõnh taåi Luêåt naâyvaâ Àiïìu lïå cöng ty. 3. Nhiïåm kyâ cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn khöng quaá banùm. Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá thïí àûúåc bêìu laåi. 4. Trûúâng húåp Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh Chuã tõch Höåi àöìngthaânh viïn laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt, thò caác giêëy túâ giaodõch phaãi ghi roä àiïìu àoá.http://ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 33 ÀIÏÌU 37. TRIÏÅU TÊÅP HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc triïåu têåp hoåp bêët cûá khi naâotheo yïu cêìu cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn hoùåc theo yïu cêìucuãa thaânh viïn hoùåc nhoám thaânh viïn quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu29 cuãa Luêåt naây. 2. Chûúng trònh vaâ caác taâi liïåu hoåp phaãi àûúåc gûãi cho thaânhviïn cöng ty trûúác ngaây khai maåc cuöåc hoåp. Thúâi haån gûãi trûúác doÀiïìu lïå cöng ty quy àõnh. ÀIÏÌU 38. ÀIÏÌU KIÏÅN VAÂ THÏÍ THÛÁC TIÏËN HAÂNH HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc tiïën haânh khi coá söëthaânh viïn dûå hoåp àaåi diïån ñt nhêët 65% vöën àiïìu lïå. Tyã lïå cuå thïí doÀiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Trûúâng húåp cuöåc hoåp lêìn thûá nhêët khöng àuã àiïìu kiïån tiïënhaânh theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåu têåp hoåplêìn thûá hai trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåc hoåp lêìnthûá nhêët dûå àõnh khai maåc. Cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn triïåutêåp lêìn thûá hai àûúåc tiïën haânh khi coá söë thaânh viïn dûå hoåp àaåidiïån ñt nhêët 50% vöën àiïìu lïå. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quyàõnh. 3. Trûúâng húåp cuöåc hoåp triïåu têåp lêìn thûá hai khöng àuã àiïìukiïån tiïën haânh theo quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåutêåp hoåp lêìn thûá ba trong thúâi haån mûúâi ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåc hoåplêìn thûá hai dûå àõnh khai maåc. Trong trûúâng húåp naây, cuöåc hoåp Höåiàöìng thaânh viïn àûúåc tiïën haânh khöng phuå thuöåc söë thaânh viïn dûåhoåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 34 4. Thaânh viïn coá thïí uyã quyïìn bùçng vùn baãn cho thaânh viïnkhaác dûå hoåp Höåi àöìng thaânh viïn. Thïí thûác tiïën haânh hoåp Höåiàöìng thaânh viïn, hònh thûác biïíu quyïët do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. ÀIÏÌU 39. QUYÏËT ÀÕNH CUÃA HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn thöng qua caác quyïët àõnh thuöåc thêímquyïìn bùçng hònh thûác biïíu quyïët taåi cuöåc hoåp hoùåc lêëy yá kiïën bùçngvùn baãn. 2. Quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc thöng qua taåicuöåc hoåp khi: a) Àûúåc söë phiïëu àaåi diïån ñt nhêët 51% söë vöën cuãa caác thaânhviïn dûå hoåp chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh; b) Àöëi vúái quyïët àõnh baán taâi saãn coá giaá trõ bùçng hoùåc lúánhún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng tyhoùåc tyã lïå nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, sûãa àöíi vaâ böí sungÀiïìu lïå cöng ty, töí chûác laåi, giaãi thïí cöng ty thò phaãi àûúåc söë phiïëuàaåi diïån cho ñt nhêët 75% söë vöën cuãa caác thaânh viïn dûå hoåp chêëpthuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc thöng qua dûúáihònh thûác lêëy yá kiïën bùçng vùn baãn khi àûúåc söë thaânh viïn àaåi diïånñt nhêët 65% vöën àiïìu lïå chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng tyquy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 35 ÀIÏÌU 40. BIÏN BAÃN HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Têët caã caác cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn phaãi àûúåc ghi vaâosöí biïn baãn cuãa cöng ty. 2. Biïn baãn hoåp Höåi àöìng thaânh viïn phaãi laâm xong vaâ thöngqua ngay trûúác khi bïë maåc. Biïn baãn phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëusau àêy: a) Thúâi gian vaâ àõa àiïím hoåp; b) Töíng söë thaânh viïn dûå hoåp vaâ tyã lïå vöën àiïìu lïå maâ hoå àaåidiïån; c) Chûúng trònh laâm viïåc; d) Toám tùæt yá kiïën phaát biïíu taåi cuöåc hoåp; à) Caác vêën àïì biïíu quyïët, kïët quaã biïíu quyïët àöëi vúái tûângvêën àïì vaâ caác quyïët àõnh àaä àûúåc thöng qua; e) Hoå tïn vaâ chûä kyá cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn hoùåcngûúâi àûúåc Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn uãy quyïìn chuã toaå cuöåchoåp. ÀIÏÌU 41. GIAÁM ÀÖËC (TÖÍNG GIAÁM ÀÖËC) 1. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty laâ ngûúâi àiïìu haânh hoaåtàöång kinh doanh haâng ngaây cuãa cöng ty, chõu traách nhiïåm trûúácHöåi àöìng thaânh viïn vïì viïåc thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nghôa vuå cuãamònh. Trûúâng húåp Àiïìu lïå cöng ty khöng quy àõnh Chuã tõch Höåiàöìng thaânh viïn laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt, thò Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc) laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty. 2. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) coá caác quyïìn sau àêy:http://ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 36 a) Töí chûác thûåc hiïån caác quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânhviïn; b) Quyïët àõnh têët caã caác vêën àïì liïn quan àïën hoaåt àöånghaâng ngaây cuãa cöng ty; c) Töí chûác thûåc hiïån kïë hoaåch kinh doanh vaâ kïë hoaåch àêìutû cuãa cöng ty; d) Ban haânh quy chïë quaãn lyá nöåi böå cöng ty; à) Böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác caác chûác danh quaãn lyátrong cöng ty, trûâ caác chûác danh thuöåc thêím quyïìn cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; e) Kyá kïët húåp àöìng nhên danh cöng ty, trûâ trûúâng húåp thuöåcthêím quyïìn cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn; g) Kiïën nghõ phûúng aán böë trñ cú cêëu töí chûác cöng ty; h) Trònh baáo caáo quyïët toaán taâi chñnh haâng nùm lïn Höåiàöìng thaânh viïn; i) Kiïën nghõ phûúng aán sûã duång lúåi nhuêån hoùåc xûã lyá caáckhoaãn löî trong kinh doanh; k) Tuyïín duång lao àöång; l) Caác quyïìn khaác àûúåc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, taåi húåpàöìng lao àöång maâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) kyá vúái cöng ty vaâ theoquyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. 3. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty coá caác nghôa vuå sau àêy: a) Thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå àûúåc giao möåt caáchtrung thûåc, mêîn caán vò lúåi ñch húåp phaáp cuãa cöng ty; b) Khöng àûúåc laåm duång àõa võ vaâ quyïìn haån, sûã duång taâisaãn cuãa cöng ty àïí thu lúåi riïng cho baãn thên, cho ngûúâi khaác;khöng àûúåc tiïët löå bñ mêåt cuãa cöng ty, trûâ trûúâng húåp àûúåc Höåiàöìng thaânh viïn chêëp thuêån; c) Khi cöng ty khöng thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác àïën haån phaãi traã thò phaãi thöng baáo tònhhònh taâi chñnh cuãa cöng ty cho têët caã thaânh viïn cöng ty vaâ chuã núåhttp://ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 37biïët; khöng àûúåc tùng tiïìn lûúng, khöng àûúåc traã tiïìn thûúãng chocöng nhên viïn cuãa cöng ty, kïí caã cho ngûúâi quaãn lyá; phaãi chõutraách nhiïåm caá nhên vïì thiïåt haåi xaãy ra àöëi vúái chuã núå do khöngthûåc hiïån nghôa vuå quy àõnh taåi àiïím naây; kiïën nghõ biïån phaápkhùæc phuåc khoá khùn vïì taâi chñnh cuãa cöng ty; d) Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác do phaáp luêåt vaâ Àiïìu lïå cöngty quy àõnh. ÀIÏÌU 42. CAÁC HÚÅP ÀÖÌNG PHAÃI ÀÛÚÅC HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN CHÊËP THUÊÅN 1. Têët caã caác húåp àöìng kinh tïë, lao àöång, dên sûå cuãa cöng tyvúái thaânh viïn, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty, vúái ngûúâi coá liïnquan cuãa hoå àïìu phaãi àûúåc thöng baáo cho têët caã thaânh viïn biïëtchêåm nhêët mûúâi lùm ngaây trûúác khi kyá. 2. Trûúâng húåp coá thaânh viïn phaát hiïån húåp àöìng coá tñnh chêëttû lúåi thò coá quyïìn yïu cêìu Höåi àöìng thaânh viïn xem xeát vaâ quyïëtàõnh. Trong trûúâng húåp naây, húåp àöìng chó àûúåc kyá sau khi coá quyïëtàõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. Nïëu húåp àöìng àûúåc kyá maâ chûaàûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån, thò húåp àöìng àoá vö hiïåu vaâàûúåc xûã lyá theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nhûäng ngûúâi gêy thiïåt haåicho cöng ty phaãi böìi thûúâng thiïåt haåi phaát sinh, hoaân traã cho cöngty têët caã caác khoaãn lúåi thu àûúåc tûâ viïåc thûåc hiïån húåp àöìng àoá.http://ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 38 ÀIÏÌU 43. TÙNG, GIAÃM VÖËN ÀIÏÌU LÏÅ 1. Theo quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn, cöng ty coá thïítùng vöën àiïìu lïå bùçng caách: a) Tùng vöën goáp cuãa thaânh viïn; b) Àiïìu chónh tùng mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâisaãn tùng lïn cuãa cöng ty; c) Tiïëp nhêån vöën goáp cuãa thaânh viïn múái. 2. Trûúâng húåp tùng vöën goáp cuãa thaânh viïn, thò vöën goáp thïmàûúåc phên chia cho tûâng thaânh viïn tûúng ûáng vúái phêìn vöën goápcuãa hoå trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty. Nïëu coá thaânh viïn khöng goápthïm vöën, thò phêìn vöën goáp àoá àûúåc chia cho thaânh viïn khaác theotyã lïå phêìn vöën goáp tûúng ûáng. 3. Theo quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn, cöng ty coá thïígiaãm vöën àiïìu lïå bùçng caách: a) Hoaân traã möåt phêìn vöën goáp cho thaânh viïn theo tyã lïå vöëngoáp cuãa hoå trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; b) Àiïìu chónh giaãm mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâisaãn giaãm xuöëng cuãa cöng ty. Cöng ty chó coá quyïìn giaãm vöën àiïìu lïå theo quy àõnh taåi àiïíma khoaãn naây, nïëu ngay sau khi hoaân traã cho thaânh viïn, cöng tyvêîn baão àaãm thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãnkhaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 39 ÀIÏÌU 44. ÀIÏÌU KIÏÅN ÀÏÍ CHIA LÚÅI NHUÊÅN Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån chó àûúåc chia lúåi nhuêån cho caácthaânh viïn khi cöng ty kinh doanh coá laäi, àaä hoaân thaânh nghôa vuånöåp thuïë vaâ caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaápluêåt vaâ ngay sau khi chia lúåi nhuêån cöng ty vêîn thanh toaán àuã caáckhoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác àaä àïën haån traã. ÀIÏÌU 45. THU HÖÌI PHÊÌN VÖËN GOÁP ÀAÄ HOAÂN TRAÃ HOÙÅC LÚÅI NHUÊÅN ÀAÄ CHIA Trûúâng húåp hoaân traã möåt phêìn vöën goáp do giaãm vöën àiïìu lïåtraái vúái quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu 43 cuãa Luêåt naây hoùåc chia lúåinhuêån cho thaânh viïn traái vúái quy àõnh taåi Àiïìu 44 cuãa Luêåt naây,thò têët caã thaânh viïn phaãi hoaân traã cho cöng ty söë tiïìn, taâi saãnkhaác àaä nhêån hoùåc phaãi cuâng liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì khoaãnnúå tûúng àûúng vúái phêìn vöën àaä giaãm hoùåc lúåi nhuêån àaä chiatûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp.http://ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 40 MUÅC II CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MÖÅT THAÂNH VIÏN ÀIÏÌU 46. CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MÖÅT THAÂNH VIÏN 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn laâ doanhnghiïåp do möåt töí chûác laâm chuã súã hûäu (sau àêy goåi laâ chuã súã hûäucöng ty); chuã súã hûäu chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àiïìulïå cuãa doanh nghiïåp. 2. Chuã súã hûäu cöng ty coá quyïìn chuyïín nhûúång toaân böå hoùåcmöåt phêìn vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty cho töí chûác, caá nhên khaác. 3. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn khöng àûúåcquyïìn phaát haânh cöí phiïëu. 4. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn coá tû caáchphaáp nhên kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh. ÀIÏÌU 47. QUYÏÌN VAÂ NGHÔA VUÅ CUÃA CHUÃ SÚÃ HÛÄU CÖNG TY 1. Chuã súã hûäu cöng ty coá caác quyïìn sau àêy: a) Quyïët àõnh nöåi dung, sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; b) Quyïët àõnh cú cêëu töí chûác quaãn lyá cöng ty, böí nhiïåm,miïîn nhiïåm, caách chûác caác chûác danh quaãn lyá cöng ty quy àõnh taåiÀiïìu 49 cuãa Luêåt naây;http://ebooks.vdcmedia.com
 41. 41. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 41 c) Quyïët àõnh àiïìu chónh vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; d) Quyïët àõnh caác dûå aán àêìu tû coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty; à) Quyïët àõnh baán taâi saãn coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún 50%töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty; e) Töí chûác giaám saát, theo doäi vaâ àaánh giaá hoaåt àöång kinhdoanh cuãa cöng ty; g) Quyïët àõnh viïåc sûã duång lúåi nhuêån; h) Quyïët àõnh töí chûác laåi cöng ty; i) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Chuã súã hûäu cöng ty coá caác nghôa vuå sau àêy: a) Phaãi goáp vöën àêìy àuã vaâ àuáng haån nhû àaä àùng kyá; b) Tuên thuã Àiïìu lïå cöng ty; c) Tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì húåp àöìng trong viïåcmua, baán, vay, cho vay, thuï vaâ cho thuï giûäa cöng ty vaâ chuã súãhûäu; d) Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 48. HAÅN CHÏË ÀÖËI VÚÁI QUYÏÌN CUÃA CHUÃ SÚÃ HÛÄU CÖNG TY 1. Chuã súã hûäu cöng ty khöng àûúåc trûåc tiïëp ruát möåt phêìnhoùåc toaân böå söë vöën àaä goáp vaâo cöng ty. 2. Chuã súã hûäu cöng ty chó àûúåc quyïìn ruát vöën bùçng caáchchuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böå söë vöën cho töí chûác hoùåc caánhên khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 42. 42. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 42 3. Chuã súã hûäu cöng ty khöng àûúåc ruát lúåi nhuêån cuãa cöng tykhi cöng ty khöng thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác àïën haån phaãi traã. ÀIÏÌU 49. CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ CUÃA CÖNG TY 1. Tuây thuöåc quy mö vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh, cú cêëu töíchûác quaãn lyá nöåi böå cuãa cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânhviïn bao göìm: Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) hoùåcChuã tõch cöng ty vaâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc). 2. Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa Höåi àöìng quaãn trõ hoùåc Chuã tõchcöng ty, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cuãa cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån möåt thaânh viïn do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh cùn cûá vaâo quyàõnh cuãa Luêåt naây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. ÀIÏÌU 50. TÙNG, GIAÃM VÖËN ÀIÏÌU LÏÅ Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn coá thïí tùng,giaãm vöën àiïìu lïå bùçng caách: 1. Tùng, giaãm vöën goáp cuãa chuã súã hûäu cöng ty; 2. Àiïìu chónh mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâi saãncuãa cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 43. 43. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 43 CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ÀIÏÌU 51. CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN 1. Cöng ty cöí phêìn laâ doanh nghiïåp, trong àoá: a) Vöën àiïìu lïå àûúåc chia thaânh nhiïìu phêìn bùçng nhau goåi laâcöí phêìn; b) Cöí àöng chó chõu traách nhiïåm vïì núå vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àaä goáp vaâo doanhnghiïåp; c) Cöí àöng coá quyïìn tûå do chuyïín nhûúång cöí phêìn cuãa mònhcho ngûúâi khaác, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu 55 vaâkhoaãn 1 Àiïìu 58 cuãa Luêåt naây; d) Cöí àöng coá thïí laâ töí chûác, caá nhên; söë lûúång cöí àöng töëithiïíu laâ ba vaâ khöng haån chïë söë lûúång töëi àa. 2. Cöng ty cöí phêìn coá quyïìn phaát haânh chûáng khoaán ra cöngchuáng theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì chûáng khoaán. 3. Cöng ty cöí phêìn coá tû caách phaáp nhên kïí tûâ ngaây àûúåc cêëpgiêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh.http://ebooks.vdcmedia.com
 44. 44. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 44 ÀIÏÌU 52. CAÁC LOAÅI CÖÍ PHÊÌN 1. Cöng ty cöí phêìn phaãi coá cöí phêìn phöí thöng. Ngûúâi súã hûäucöí phêìn phöí thöng goåi laâ cöí àöng phöí thöng. 2. Cöng ty cöí phêìn coá thïí coá cöí phêìn ûu àaäi. Ngûúâi súã hûäu cöíphêìn ûu àaäi goåi laâ cöí àöng ûu àaäi. Cöí phêìn ûu àaäi göìm caác loaåi sau àêy: a) Cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët; b) Cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác; c) Cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi; d) Cöí phêìn ûu àaäi khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Chó coá töí chûác àûúåc Chñnh phuã uyã quyïìn vaâ cöí àöng saánglêåp àûúåc quyïìn nùæm giûä cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët. Ûu àaäi biïíuquyïët cuãa cöí àöng saáng lêåp chó coá hiïåu lûåc trong ba nùm, kïí tûângaây cöng ty àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Sauthúâi haån àoá, cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët cuãa cöí àöng saáng lêåpchuyïín àöíi thaânh cöí phêìn phöí thöng. 4. Ngûúâi àûúåc quyïìn mua cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác, cöí phêìn ûuàaäi hoaân laåi vaâ cöí phêìn ûu àaäi khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnhhoùåc do Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. 5. Möîi cöí phêìn cuãa cuâng möåt loaåi àïìu taåo cho ngûúâi súã hûäu noácaác quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch ngang nhau. 6. Cöí phêìn phöí thöng khöng thïí chuyïín àöíi thaânh cöí phêìnûu àaäi. Cöí phêìn ûu àaäi coá thïí chuyïín thaânh cöí phêìn phöí thöngtheo quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng.http://ebooks.vdcmedia.com
 45. 45. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 45 ÀIÏÌU 53. QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG PHÖÍ THÖNG 1. Cöí àöng phöí thöng coá quyïìn: a) Tham dûå vaâ biïíu quyïët têët caã caác vêën àïì thuöåc thêímquyïìn cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng; möîi cöí phêìn phöí thöng coá möåtphiïëu biïíu quyïët; b) Àûúåc nhêån cöí tûác vúái mûác theo quyïët àõnh cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng; c) Àûúåc ûu tiïn mua cöí phêìn múái chaâo baán tûúng ûáng vúái tyãlïå cöí phêìn phöí thöng cuãa tûâng cöí àöng trong cöng ty; d) Khi cöng ty giaãi thïí, àûúåc nhêån möåt phêìn taâi saãn coân laåitûúng ûáng vúái söë cöí phêìn goáp vöën vaâo cöng ty, sau khi cöng ty àaäthanh toaán cho chuã núå vaâ cöí àöng loaåi khaác; à) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Cöí àöng hoùåc nhoám cöí àöng súã hûäu trïn 10% söë cöí phêìnphöí thöng trong thúâi haån liïn tuåc ñt nhêët saáu thaáng hoùåc tyã lïå khaácnhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, coá quyïìn: a) Àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát (nïëucoá); b) Yïu cêìu triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; c) Xem vaâ nhêån baãn sao hoùåc trñch luåc danh saách cöí àöng coáquyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; d) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 46. 46. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 46 ÀIÏÌU 54. NGHÔA VUÅ CUÃA CÖÍ ÀÖNG PHÖÍ THÖNG 1. Thanh toaán àuã söë cöí phêìn cam kïët mua vaâ chõu traáchnhiïåm vïì núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty trong phaåmvi söë vöën àaä goáp vaâo cöng ty. 2. Tuên thuã Àiïìu lïå vaâ quy chïë quaãn lyá nöåi böå cuãa cöng ty. 3. Chêëp haânh quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng, Höåi àöìngquaãn trõ. 4. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 55. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI BIÏÍU QUYÏËT VA QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI BIÏÍU QUYÏËT 1. Cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët laâ cöí phêìn coá söë phiïëu biïíuquyïët nhiïìu hún so vúái cöí phêìn phöí thöng. Söë phiïëu biïíu quyïët cuãamöåt cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët coá quyïìn: a) Biïíu quyïët vïì caác vêën àïì thuöåc thêím quyïìn cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng vúái söë phiïëu biïíu quyïët theo quy àõnh taåi khoaãn 1Àiïìu naây; b) Caác quyïìn khaác nhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåpquy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu naây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët khöng àûúåcchuyïín nhûúång cöí phêìn àoá cho ngûúâi khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 47. 47. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 47 ÀIÏÌU 56. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI CÖÍ TÛÁC VAÂ QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI CÖÍ TÛÁC 1. Cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác laâ cöí phêìn àûúåc traã cöí tûác vúái mûáccao hún so vúái mûác cöí tûác cuãa cöí phêìn phöí thöng hoùåc mûác öín àõnhhaâng nùm. Cöí tûác àûúåc chia haâng nùm göìm cöí tûác cöë àõnh vaâ cöí tûácthûúãng. Cöí tûác cöë àõnh khöng phuå thuöåc vaâo kïët quaã kinh doanhcuãa cöng ty. Mûác cöí tûác cöë àõnh cuå thïí vaâ phûúng thûác xaác àõnh cöítûác thûúãng àûúåc ghi trïn cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác. 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác coá quyïìn: a) Nhêån cöí tûác vúái mûác theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây; b) Khi cöng ty giaãi thïí, àûúåc nhêån laåi möåt phêìn taâi saãn coânlaåi tûúng ûáng vúái söë cöí phêìn goáp vöën vaâo cöng ty, sau khi cöng tyàaä thanh toaán hïët cho chuã núå vaâ cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi; c) Caác quyïìn khaác nhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåpquy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu naây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác khöng coá quyïìn biïíuquyïët, khöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, khöng coáquyïìn àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát. ÀIÏÌU 57. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI HOAÂN LAÅI VAÂ QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI HOAÂN LAÅI 1. Cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi laâ cöí phêìn seä àûúåc cöng ty hoaânlaåi vöën goáp bêët cûá khi naâo theo yïu cêìu cuãa ngûúâi súã hûäu hoùåc theocaác àiïìu kiïån àûúåc ghi taåi cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
 48. 48. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 48 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi coá caác quyïìn khaácnhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìunaây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi khöng coá quyïìnbiïíu quyïët, khöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, khöng coáquyïìn àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát. ÀIÏÌU 58. CÖÍ PHÊÌN PHÖÍ THÖNG CUÃA CÖÍ ÀÖNG SAÁNG LÊÅP 1. Trong ba nùm àêìu, kïí tûâ ngaây cöng ty àûúåc cêëp giêëy chûángnhêån àùng kyá kinh doanh, caác cöí àöng saáng lêåp phaãi cuâng nhaunùæm giûä ñt nhêët 20% söë cöí phêìn phöí thöng àûúåc quyïìn chaâo baán; cöíphêìn phöí thöng cuãa cöí àöng saáng lêåp coá thïí chuyïín nhûúång chongûúâi khöng phaãi laâ cöí àöng nïëu àûúåc sûå chêëp thuêån cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng. Cöí àöng dûå àõnh chuyïín nhûúång cöí phêìn khöng coáquyïìn biïíu quyïët vïì viïåc chuyïín nhûúång caác cöí phêìn àoá. 2. Sau thúâi haån ba nùm quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây, caáchaån chïë àöëi vúái cöí phêìn phöí thöng cuãa cöí àöng saáng lêåp àïìu baäi boã. ÀIÏÌU 59. CÖÍ PHIÏËU Chûáng chó do cöng ty cöí phêìn phaát haânh hoùåc buát toaán ghi söíxaác nhêån quyïìn súã hûäu möåt hoùåc möåt söë cöí phêìn cuãa cöng ty àoá goåilaâ cöí phiïëu. Cöí phiïëu coá thïí ghi tïn hoùåc khöng ghi tïn. Cöí phiïëu phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, truå súã cöng ty;http://ebooks.vdcmedia.com
 49. 49. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 49 2. Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; 3. Söë lûúång cöí phêìn vaâ loaåi cöí phêìn; 4. Mïånh giaá möîi cöí phêìn vaâ töíng mïånh giaá söë cöí phêìn ghitrïn cöí phiïëu; 5. Tïn cöí àöng àöëi vúái cöí phiïëu coá ghi tïn; 6. Toám tùæt vïì thuã tuåc chuyïín nhûúång cöí phêìn; 7. Chûä kyá mêîu cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt vaâ dêëu cuãacöng ty; 8. Söë àùng kyá taåi söí àùng kyá cöí àöng cuãa cöng ty vaâ ngaâyphaát haânh cöí phiïëu; 9. Àöëi vúái cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi coân coá caác nöåi dungkhaác theo quy àõnh taåi caác àiïìu 55, 56 vaâ 57 cuãa Luêåt naây. ÀIÏÌU 60. SÖÍ ÀÙNG KYÁ CÖÍ ÀÖNG 1. Cöng ty cöí phêìn phaãi lêåp vaâ lûu giûä söí àùng kyá cöí àöng tûâkhi àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Söí àùng kyá cöíàöng coá thïí laâ vùn baãn, têåp dûä liïåu àiïån tûã hoùåc caã hai. Söí àùng kyá cöí àöng phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cuãa cöng ty; b) Töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán, loaåi cöí phêìn àûúåcquyïìn chaâo baán vaâ söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi; c) Töíng söë cöí phêìn àaä baán cuãa tûâng loaåi vaâ giaá trõ vöën cöíphêìn àaä goáp; d) Tïn cöí àöng, àõa chó, söë lûúång cöí phêìn tûâng loaåi cuãa möîicöí àöng, ngaây àùng kyá cöí phêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 50. 50. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 50 2. Söí àùng kyá cöí àöng àûúåc lûu giûä taåi truå súã cuãa cöng ty hoùåcnúi khaác, nhûng phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho cú quan àùng kyákinh doanh vaâ têët caã cöí àöng biïët. ÀIÏÌU 61. CHAÂO BAÁN VAÂ CHUYÏÍN NHÛÚÅNG CÖÍ PHÊÌN 1. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh giaá chaâo baán cöí phêìn. Giaáchaâo baán cöí phêìn khöng àûúåc thêëp hún giaá thõ trûúâng taåi thúâi àiïímchaâo baán, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: a) Cöí phêìn chaâo baán lêìn àêìu tiïn sau khi àùng kyá kinhdoanh; b) Cöí phêìn chaâo baán cho têët caã cöí àöng theo tyã lïå cöí phêìnhiïån coá cuãa hoå úã cöng ty; c) Cöí phêìn chaâo baán cho ngûúâi möi giúái hoùåc ngûúâi baão laänh.Trong trûúâng húåp naây, giaá chaâo baán cöí phêìn khöng thêëp hún giaáthõ trûúâng trûâ ài phêìn hoa höìng daânh cho ngûúâi möi giúái vaâ baãolaänh. Hoa höìng àûúåc xaác àõnh bùçng tyã lïå phêìn trùm cuãa giaá trõ cöíphêìn taåi thúâi àiïím chaâo baán. 2. Cöí phêìn àaä àûúåc baán hoùåc cöí phêìn àaä àûúåc chuyïín nhûúångkhi ghi àuáng vaâ àuã nhûäng thöng tin quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 1Àiïìu 60 cuãa Luêåt naây vaâo söí àùng kyá cöí àöng; kïí tûâ thúâi àiïím àoá,ngûúâi mua cöí phêìn hoùåc nhêån chuyïín nhûúång cöí phêìn trúã thaânhcöí àöng cuãa cöng ty. 3. Sau khi thanh toaán àuã cöí phêìn àùng kyá mua, cöng ty cêëpcöí phiïëu theo yïu cêìu cuãa cöí àöng. Trûúâng húåp cöí phiïëu bõ mêët, bõraách, bõ chaáy hoùåc bõ tiïu huyã dûúái hònh thûác khaác, cöí àöng phaãibaáo ngay cho cöng ty vaâ coá quyïìn yïu cêìu cöng ty cêëp laåi cöí phiïëuvaâ phaãi traã phñ do cöng ty quy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 51. 51. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 51 Cöng ty coá thïí baán cöí phêìn maâ khöng coá cöí phiïëu. Trongtrûúâng húåp naây, caác thöng tin vïì cöí àöng quy àõnh taåi àiïím dkhoaãn 1 Àiïìu 60 cuãa Luêåt naây àûúåc ghi vaâo söí àùng kyá cöí àöng laâàuã àïí chûáng thûåc quyïìn súã hûäu cöí phêìn cuãa cöí àöng àoá trong cöngty. 4. Thuã tuåc vaâ trònh tûå chaâo baán cöí phêìn thûåc hiïån theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt vïì chûáng khoaán. ÀIÏÌU 62. PHAÁT HAÂNH TRAÁI PHIÏËU 1. Cöng ty cöí phêìn coá quyïìn phaát haânh traái phiïëu, traái phiïëuchuyïín àöíi vaâ caác loaåi traái phiïëu khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåtvaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh loaåi traái phiïëu, töíng giaá trõtraái phiïëu vaâ thúâi àiïím phaát haânh. ÀIÏÌU 63. MUA CÖÍ PHÊÌN, TRAÁI PHIÏËU Cöí phêìn, traái phiïëu cuãa cöng ty cöí phêìn coá thïí àûúåc muabùçng tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng, giaá trõ quyïìnsûã duång àêët, giaá trõ quyïìn súã hûäu trñ tuïå, cöng nghïå, bñ quyïët kyäthuêåt, caác taâi saãn khaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty vaâ phaãi àûúåcthanh toaán àuã möåt lêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 52. 52. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 52 ÀIÏÌU 64. MUA LAÅI CÖÍ PHÊÌN THEO YÏU CÊÌU CUÃA CÖÍ ÀÖNG 1. Cöí àöng biïíu quyïët phaãn àöëi quyïët àõnh vïì viïåc töí chûác laåicöng ty hoùåc thay àöíi quyïìn, nghôa vuå cuãa cöí àöng quy àõnh taåiÀiïìu lïå cöng ty coá quyïìn yïu cêìu cöng ty mua laåi cöí phêìn cuãamònh. Yïu cêìu phaãi bùçng vùn baãn, trong àoá nïu roä tïn, àõa chó cuãacöí àöng, söë lûúång cöí phêìn tûâng loaåi, giaá dûå àõnh baán, lyá do yïu cêìucöng ty mua laåi. Yïu cêìu phaãi àûúåc gûãi àïën cöng ty trong thúâi haånmûúâi ngaây, kïí tûâ ngaây Àaåi höåi àöìng cöí àöng thöng qua quyïët àõnhvïì caác vêën àïì noái taåi khoaãn naây. 2. Cöng ty phaãi mua laåi cöí phêìn theo yïu cêìu cuãa cöí àöngquy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây vúái giaá thõ trûúâng hoùåc giaá àûúåcàõnh theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty trong thúâi haånchñn mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc yïu cêìu. Trûúâng húåp khöngthoaã thuêån àûúåc vïì giaá, thò caác bïn coá quyïìn yïu cêìu Troång taâihoùåc Toaâ aán giaãi quyïët theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 65. MUA LAÅI CÖÍ PHÊÌN THEO QUYÏËT ÀÕNH CUÃA CÖNG TY Cöng ty coá quyïìn mua laåi khöng quaá 30% töíng söë cöí phêìnphöí thöng àaä baán, möåt phêìn hoùåc toaân böå cöí phêìn loaåi khaác àaä baántheo quy àõnh sau àêy: 1. Viïåc mua laåi hún 10% töíng söë cöí phêìn àaä baán cuãa möîi loaåido Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. Trong trûúâng húåp khaác, viïåcmua laåi cöí phêìn do Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh. 2. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh giaá mua laåi cöí phêìn. Àöëi vúáicöí phêìn phöí thöng, giaá mua laåi khöng àûúåc cao hún giaá thõ trûúângtaåi thúâi àiïím mua laåi, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìunaây. Àöëi vúái cöí phêìn loaåi khaác, nïëu Àiïìu lïå cöng ty khöng quy àõnhhttp://ebooks.vdcmedia.com
 53. 53. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 53hoùåc cöng ty vaâ cöí àöng coá liïn quan khöng coá thoaã thuêån khaác, thògiaá mua laåi khöng àûúåc thêëp hún giaá thõ trûúâng. 3. Cöng ty coá thïí mua laåi cöí phêìn cuãa tûâng cöí àöng tûúngûáng vúái tyã lïå cöí phêìn cuãa hoå trong cöng ty. Trong trûúâng húåp naây,quyïët àõnh mua laåi cöí phêìn cuãa cöng ty phaãi àûúåc thöng baáo àïëntêët caã cöí àöng trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây quyïët àõnhàoá àûúåc thöng qua. Thöng baáo phaãi coá tïn vaâ truå súã cöng ty, töíngsöë cöí phêìn vaâ loaåi cöí phêìn àûúåc mua laåi, giaá mua laåi hoùåc nguyïntùæc àõnh giaá mua laåi, thuã tuåc vaâ thúâi haån thanh toaán, thuã tuåc vaâthúâi haån àïí cöí àöng chaâo baán cöí phêìn cuãa hoå cho cöng ty. Cöí àöngphaãi gûãi chaâo baán cöí phêìn cuãa mònh àïën cöng ty trong thúâi haån bamûúi ngaây, kïí tûâ ngaây thöng baáo. ÀIÏÌU 66. ÀIÏÌU KIÏÅN THANH TOAÁN VAÂ XÛÃ LYÁ CAÁC CÖÍ PHÊÌN ÀÛÚÅC MUA LAÅI 1. Cöng ty chó àûúåc quyïìn thanh toaán cöí phêìn àûúåc mua laåicho cöí àöng theo quy àõnh taåi caác àiïìu 64 vaâ 65 cuãa Luêåt naây, nïëungay sau khi thanh toaán hïët söë cöí phêìn àûúåc mua laåi, cöng ty vêînbaão àaãm thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác. 2. Têët caã caác cöí phêìn àûúåc mua laåi theo quy àõnh taåi caác àiïìu64 vaâ 65 cuãa Luêåt naây àûúåc coi laâ cöí phêìn chûa baán trong söë cöíphêìn àûúåc quyïìn chaâo baán. 3. Sau khi thanh toaán hïët söë cöí phêìn mua laåi, nïëu töíng giaátrõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty giaãm hún 10%, thòcöng ty phaãi thöng baáo àiïìu àoá cho têët caã chuã núå biïët trong thúâihaån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây thanh toaán hïët cöí phêìn mua laåi.http://ebooks.vdcmedia.com

×