LITTLE FRIEND

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LITTLE FRIEND

 1. 1. LITTLE FRIENDChieác xe ñoø Saøi Goøn Myõ Tho töø töø voâ beán, moïi ngöôøi tay xaùch naùchmang nhoán nhaùo chuaån bò ñi xuoáng xe. Huøng vaãn bình thaûn ngoài nhìnlô ñaõng, haén coù caùi gì ñaâu maø chuaån bò, caùi tuùi xaùch nhoû loaïi du lòchmaùng hôø höõng treân tay laø taát caû haønh trang cuûa chaøng, chæ vaäy thoâi,vöøa goïn gaøng vöøa tieän lôïi. Gia ñình Huøng thuoäc vaøo loaïi khaù giaõ ôû caùivuøng queâ truø phuù naøy. OÂng baø Taùm nhôø chaêm chæ laøm aên neân cuõng coùmoät soá voán, oâng xaây laïi caên nhaø theo kieåu Taây, ñoå moùng thaät cao, coùbaäc tam caáp ñi leân, coång saét. Ñöùng beân ngoaøi nhình voâ moïi ngöôøi seõthaáy ngay caùi hoà caù tai töôïng chieåm cheä ngay tröôùc cöûa nhö bieåutöôïng cho söï giaøu sang phuù quùy. Chaúng theá maø oâng baø Taùm ñaõ cho Huøng leân Saøi Goøn hoïc khichaøng vöøa troøn möôøi tuoåi. Huøng coøn moät ngöôøi chò ñaõ laáy choàng laø sóquan trong quaân ñoäi vaø chò ñaõ theo choàng ñi xa. Cuõng nhôø oâng baøTaùm bieát lo xa, gôûi Huøng leân Saøi Goøn ôû troï nhaø moät ngöôøi baïn thaâncuûa oâng, hieän ñang laøm giaùo sö daïy ôû moät tröôøng trung hoïc maø Huøngoïc haønh ngaøy caøng tieán boä, haén thi ñaâu ñaäu ñoù, quanh naêm suoát thaùngchæ c aëm cuïi mieät maøi ñeøn saùch. Khoâng phaûi laø Huøng khoâng ham chôinhö bao nhieâu baïn beø cuøng trang löùa, nhö vì hai oâng baø baïn cuûa chaHuøng beát caùch giaùo duïc, ngoaøi giôø hoïc ôû tröôøng, oâng thöôøng hoûi han,chaêm soùc Huøng nhö moät ñöùa con ruoät, oâng saün saøng boû heát moïi vieäcñeå giaûi ñaùp, chæ daãn cho Huøng töøng baøi toaùn khoù, töøng caâu vaên toáinghóa. Cuõng nhôø Huøng laø moät ñöùa treû ngoan, bieát vaâng lôøi cha meï neânmaëc duø thænh thoaûng cuõng coù ñi xem haùt, hoaëc xem saùch baùo, Huøngcuõng mô töôûng ñeán nhöõng moái tình laõng maïng, nhöõng maøn aân aùi tuyeätvôøi, nhöng ñoù chæ laø nhöõng yù nghó thoaùng qua trong choác laùt roài bay ñinhö côn gioù, Huøng trôû laïi laø moät sinh vieân ñaøng hoaøng ñöùng ñaén ñoáivôùi moïi ngöôøi, vì vaäy Huøng cuõng laø neàm ao öôùc cuûa caùc coâ sinh vieâncuøng tröôøng. Theo thoâng leä haøng naêm, eán kyø nghó heø laø Huøng veà ôûvôùi gia ñình moät vaøi thaùng vaø seõ trôû leân Saøi Goøn moät vaøi tuaàn tröôùc
 2. 2. ngaøy khai giaûng nieân hoïc môùi ñeå oân laïi baøi vôû. Naêm nay cuõng nhömoïi naêm, Huøng trô eà Myõ Tho thaêm gia ñình, nhöng nay sao loøngchaøng thaáy döõng döng, khoâng coøn caûm giaùc noân nao, haùo höùc nhö xöanöõa, coù leõ laø Huøng ñaõ tröôûng thaønh, ñaõ quen soáng ôû ñoâ thaønh hay vìhình boùng cuûa Höông, coâ sinh vieân cuøng tröôøng maø moïi ngöôøi baàu laøhoa khoâi cuûa tröôøng luaät. Höông nhoû hôn Huøng boán tuoåi, môùi vöøaxong tuù taøi ñoâi vaø ñang hoïc naêm döï bò Luaät. Cuoäc ñôøi ñoái vôùi Höônglaø moät vuøng trôøi ñaày hoa moäng, ôû caùi löùa tuoåi möôøi chín, Höông dieãmphuùc ñöôïc trôøi ban cho moät nhan saéc maën maø, daùng ngöôøi nhoû nhaéntraéng treûo vaø ñaëc bieät laø ñoâi maét boà caâu ñen lay laùy thu huùt ngöôøi ñoáidieän. Höông töï bieát laø mình ñeïp, nhöng khoâng bao giôø toû ra keânhkieäu, haùch dòch nhö ña soá nhöõng coâ gaùi ñeïp khaùc. Coâ nieàm nôû vôùi moïingöôøi, aên noùi töø toán, khieâm nhöôøng vaø ñoâi moâi gôïi caûm saün saøng nôûnuï cöôøi thaân thieän vôùi baát cöù ai. Coù leõ vì vaäy maø haàu heát caùc chaøngsinh vieân, ai gaëp naøng cuõng ñeàu vui veû chaøo ñoùn, xem naøng nhö moätngöôøi baïn thaân duø raèng chöa bao giôø... coù dòp noùi chuyeän. Huøng cuõnglaø moät trong soá nhöõng chaøng sinh vieân ña tình ñoù . Tieáng baø Taùm caét ñöùt nhöõng suy nghó vaãn vô trong ñaàu Huøng . _Con taém röûa cho khoûe roài ra aên côm, chieàu nay khaùch khöùa ñeán nhaømình ñoâng laém ñoù . Huøng aäm öø cho coù leä, chaøng ñaõ beát nhöõng ngöôøikhaùch ñoù laø ai roài . Naêm naøo cuõng vaäy, moãi dòp coù Huøng veà laø oâng baøTaùm cöù toå chöùc tieäc tuøng linh ñình, bôûi vì haén laø nieàm haõnh dieän cuûahai oâng baø, laø nieàm mô öôùc cuûa bao nhieâu ngöôøi ôû caùi laøng naøy. Tuaànleã ñaàu tieân ôû nhaø ñoái vôùi Huøng gioáng nhö tuaàn huaán nhuïc ôû quaântröôøng . Suoát ngaøy cöù quaàn aùo chænh teà, ngoài tieáp khaùch ñeán thaêm hoûiñuû chuyeän treân ñoâ thaønh, roài ñeán baø con xa lô xa laéc maø Huøng chöabao giôø nghe noùi tôùi cuõng moø ñeán thaêm hoûi, voàn vaõ, roài ñeán baïn beøcuûa oâng baø Taùm cuõng daét con gaùi ñeán thaêm Huøng . Hoï thöôøng ruø rìnoùi chuyeän nho nhoû vôùi hai oâng baø Taùm maø maét cöù len leùn nhìn Huøng. Haàu nhö ngöôøi naøo coù con gaùi ôû löùa tuoåi caëp keâ cuõng mô öôùc ñöôïclaøm xui gia vôùi oâng baø Taùm . Huøng bieát roõ ñieàu ñoù vaø cuõng chaúng baogiôø baän taâm .
 3. 3. Töø caùi thuôû môùi leân möôøi, Huøng ñaõ soáng ôû ñoâ thaønh, ñaõ quen vôùicuoäc soáng vaên minh, ñaõ ñöôïc giao tieáp vôùi nhöõng coâ gaùi khueâ caùt, ñaõbieát theá naøo laø ñeïp laø haáp daãn, laø kheâu gôïi cuûa phaùi nöõ thì laøm saochaøng coù theå chuù yù ñeán nhöõng coâ gaùi queâ muøa chaát phaùt, aùo baø ba,noùn laù, cheøo xuoàng ñuoåi vòt . Trong ñaàu chaøng neáu coù chaêng laø hìnhaûnh cuûa caùc coâ sinh vieân cuøng tröôøng, cuûa Mai, Lan, Oanh, Truùc chôùkhoâng theå naøo laø con Hai Cheø Ñaäu, con Ba Chuoái Chöng, hay conChín Beán Ñoø ñöôïc . Huøng thaû boä doïc theo bôø soâng, giôø naøy gioù töø maëtsoâng loàng loäng thoåi leân laøm chaøng caûm thaáy khoûe khoaén caû ngöôøi.Caùi thuù duy nhaát cuûa caäu baây giôø laø tìm moät nôi yeân tónh ñoïc ngoàixem saùch, höôûng gioù maùt thieân nhieân, ñaàu oùc thaät thanh thaûn ñeåchuaån bò cho muøa oïc tôùi, coù hoâm chaøng naèm nguû queân luoân döôùi goácdöøa ñeán toái, baùo haïi oâng baø Taùm phaûi cho ngöôøi ñi tìm taûo taùc. Huøngnhaém maét hít thaät saâu vaøo buoàng phoåi roài thôû ra chaàm chaäm, boãnggioïng noùi cuûa moät coâ gaùi vang leân sau löng laøm chaøng giöït mình ."Caäu Huøng dìa chôi roài chöøng naøo trôû leân?". Huøng quay laïi, chaøng vuiveû traû lôøi moät caùch nghòch ngôïm: "AØ , chaéc moät hai thaùng roài trôû dìatreån . Coâ gaùi bieát Huøng choïc naøng, hai goø maù ñoû hoàng e theïn, luùngtuùng ñöa tay veâ veâ taø aùo noùi aáp uùng. Caäu Huøng gheïo em hoaøi haø.Tieáng hoaøi cuûa naøng keùo daøi maø maét lieác Huøng nhö coù ñuoâi, nöûa nhögiaän hôøn nöûa nhö nuõng nòu laøm Huøng vöøa thaáy töùc cöôøi, vöøa thaáynaøng thaät deã thöông, chaøng naûy ra š ñònh laøm quen vôùi coâ gaùi queâduyeân daùng . Em ôû ñaâu maø sao anh hoõng bieát . Coâ gaùi vöøa e theïn, vöøaluùng tuùng noùi laãy . Caäu ñaâu theøm bieát tôùi ai. Huøng baøo chöõa . Sao maøem khoù quaù vaäy, laâu laâu anh môùi veà moät laàn, laøm sao maø nhôù ai vaäychôù em ôû ñaâu ? noùi cho anh nghe coi. Coâ gaùi vaãn cuùi ñaàu khoâng daùmnhìn Huøng ngöôïng nguøng traû lôøi . Em laø con Ba nhoû, con cuûa oâng Töxoùm döôùi maø caäu Huøng hoång nhôù sao ? Huøng aø leân moät tieáng möøngrôõ. Môùi coù maáy naêm maø em lôùn quaù neân anh nhìn hoång coù ra, em lôùnmaø ñeïp nöõa . Huøng noùi maø töï theïn trong loøng, haén coù nhôù con Ba nhoû,con Ba lôùn naøo ñaâu, nhöng thaáy coâ beù xinh xinh deã thöông neân haénvoàn vaõ vaäy thoâi, daàu sao thì quen bieát vôùi moät thoân nöõ duyeân daùng,deã thöông nhö coâ naøng Ba nhoû naøy cuõng laø moät nieàm vui. Quaû nhieân,coâ naøng ngöôùc nhìn Huøng, maét chôùp chôùp ra veû caûm ñoäng . Töôûng laø
 4. 4. anh Huøng queân em roài chöù. Huøng töï bieát mình ñeïp trai, ra daùng veûmoät ngöôøi trí thöùc, nhaát laø nhôø caëp kính caän treân maét nhö töôïng tröngcho moät thöù thaày caäu ôû mieàn queâ hieàn hoøa naøy. Huøng thaûn nhieân naémlaáy tay con Ba nhoû, gioïng laøm ra veû thaät töï nhieân . Neáu em khoâng baänñi ñaâu thì ngoài ñaây chôi cho anh hoûi thaêm moät chuùt . Con Ba nhoûmuoán laém nhöng hôi e ngaïi, ruùt tay ra mieäng aáp uùng . Y hoûng ñöôïcñaâu, em coù coâng chieän phaûi dìa lieàn, hay laø anh Huøng coù raûnh laïi nhaøem chôi ñi, ba maù em nhaéc anh hoaøi haø ! Huøng nghó thaàm : Laïi nhaøem thì aên caùi giaõi gì ôû ñoù, hôi söùc ñaâu maø loäi naêm baûy maãu ruoäng ñeánnhaø em, ñeå lôõ mai moát coù chuyeän gì laøm sao choái caõi ñöôïc. Huøngthoaùi thaùc : Thoâi, ñeå dòp khaùc, trôøi gaàn toái roài anh ñeán nhaø em roài moäthoài laøm sao anh veà ? anh ñi treân bôø ruoäng khoâng quen, lôõ tröôït teù gaõytay gaõy chaân laø baét ñeàn em phaûi nuoâi anh suoát ñôøi ñoù, chòu hoâng ? Haigoø maù con Ba nhoû ñoû nhö traùi gaác chín, noù aáp uùng traû lôøi moät caùchsung söôùng . Em sôï anh Huøng hoõng cho em nuoâi, chôù luùc naøo em cuõngsaün saøng. Huøng buoâng theâm moät caâu thaêm doø. Hay laø em veà locoâng chuyeän ñi, roài toái toái trôû ra ñaây, anh chôø . Con Ba nhoû sungsöôùng trong loøng ñeán möùc ñoä chæ aáp uùng trong mieäng moät tieáng daï roàicuùi ñaàu ñi thaúng. Maët trôøi xuoáng daàn roài khuaát haün beân kia soâng, baàutrôøi vaãn coøn hôi môø saùng nhöng ghe xuoàng treân soâng ñaõ baét ñaàu treochieác ñeøn daàu treân muõi ñeå deã traùnh nhau. Huøng ngoài chôø chöøng möôøilaêm phuùt thì con Ba nhoû ra tôùi, haén ñöùng daäy naém tay coâ ta roài keùo ñisaâu voâ phía trong . Con Ba nhoû vöøa sung söôùng vöøa lo sôï, noù khoângdaùm ruùt tay laïi, laàn ñaàu tieân trong ñôøi ñöôïc moät chaøng thanh nieânsang troïng hoïc thöùc, con nhaø giaøu maø suoát ñôøi noù khoâng daùm môtöôûng ñöôïc naém tay. Con Ba nhoû riu ríu ñi theo Huøng nhö moät con choùcon ñi theo oâng chuû. Ñeán khoaûnh ñaát nhoû khuaát sau maáy buïi caây toum tuøm, Huøng traûi roäng taám nylon ra roài keùo tay con Ba nhoû ngoàixuoáng. Huøng gheù saùt tai con Ba nhoû hoûi noù : Em ra ñaây vôùi anh maø coùai bieát khoâng ? Con Ba nhoû noùi khe kheõ : YÙ em ñaâu daùm cho ai bieát,em sôï ngöôøi ta hay dò nghò, ñoàn ñaõi naøy noï laém . Huøng raøo tröôùc,chaøng lo sôï chuyeän ñoå beå um xuøm leân theá naøo oâng baø Taùm cuõng duõachaøng theâ thaûm . ÖØa, em ñeà phoøng vaäy cuõng toát, cho neân anh caøngthöông em nhieàu laém . Vöøa noùi Huøng vöøa hoân vaøo maù noù, con Ba nhoû
 5. 5. theïn thuøng cuùi ñaàu nhìn xuoáng ñaát maëc cho Huøng muoán laøm gì thì laøm. Maø Huøng cuõng noùi cho coù leä chaøng ñaâu caàn noù traû lôøi . Mieãn laø noùñöøng phaûn ñoái, ñeå yeân cho baøn tay chaøng rôø raãm, vuoát ve laø ñöôïc roài .Thaáy con Ba nhoû cöù cuùi ñaàu nhìn xuoáng, Huøng laáy tay naâng caèm noùngöôùc leân, nheï nhaøng keâ mieäng leân treân bôø moâi noù maø hoân . Con Banhoû run baén ngöôøi leân, noù caûm thaáy teâ daïi toaøn thaân, laâng laâng trongmoät caûm giaùc khoù taû, hai maét noù nhaém nghieàn laïi, hôi thôû doàn daäp.Huøng say söa hoân treân bôø moâi xinh xaén trong khi tay thì loøn voâ aùo noùvuoát ve töø oùt xuoáng tôùi löng quaàn . Con Ba nhoû nghe nhö coù con gì boødoïc theo xöông soáng laømnoù noåi gai oác töøng ñôït, ngöôøi noù raû rôøi nhö khoâng coøn moät chuùt sinhlöïc, con Ba nhoû chuùi ñaàu vaøo ngöïc Huøng, hai tay baáu sau löng haén ñ‹maëc cho baøn tay Huøng thaùm hieåm. Thaáy con Ba nhoû im laëng khoângphaûn ñoái, Huøng nheï nhaøng keùo noù naèm xuoáng beân haén, con Ba nhöcaùi xaùc cheát, Huøng keùo ñaâu thì theo ñoù, noù naèm xuoáng beân caïnhHuøng maø maét nhaém nghieàn, hôi thôû doàn daäp ñöùt quaûng töøng hoài.Möôøi ngoùn tay Huøng nhö truyeàn moät doøng ñieän nheï qua cô th‹ noù, baøntay chaøng rôø tôùi ñaâu thì con Ba nhoû noåi oùc theo tôùi ñoù. Thaät kheùo leùoHuøng gôõ nheï nhaøng nuùt boùp treân aùo con Ba nhoû, hai vaït aùo vöøa bungra, Huøng söõng sôø nhìn caëp vuù söøng traâu noõn naø vôùi hai ñaàu nuùm boùnglöôõng ñoû hoàng tröôùc maét, chaøng cuùi ngöôøi xuoáng hoân nheø nheï leân ñoâivuù con Ba nhoû moät caùch theøm thuoàng . Con Ba nhoû lòm ngöôøi sungsöôùng ñeâ meâ, noù caûm nhaän ñöôïc moät chuùt khí aám aám vöøa ròn ra trongloàn, con Ba nhoû vaãn nhaém maét, caùi caûm giaùc ñeâ meâ maø noù chöa baogiôø bieát tôùi coäng vôùi söï theïn thuøng maéc côõ cuûa moät ñöùa con gaùi coøntrinh, laàn ñaàu tieân phoâ baøy thaân theå tröôùc maét ñaøn oâng con trai, gaâycho noù moät caûm giaùc ñeâ meâ thaät khoù taû . Huøng hoân say söa hoân heát vuùbeân naøy qua tôùi vuù beân kia, haén sung söôùng thaät söï . Trong suoát thôøigian aên hoïc treân thaønh phoá, Huøng cuõng ñaõ moät vaøi laàn cuøng beø baïnvoâ ñoäng tìm em uùt, chaøng cuõng ñaõ neám muøi ñaønbaø roài, nhöng ñoù chæ toaøn laø nhöõng con gaùi laøng chôi saønh ñieäu, caëpvuù thì nhaõo nheø nhaõo nheït, vaø caùc coâ aû cöù thích laøm nhöõng vieäc maø leõra phaûi ñeå ñaøn oâng laøm . Huøng khoâng thích thuù laém vôùi nhöõng chuyeänñoù neân sau naøy chaøng khoâng ñi nöõa . Caëp vuù con Ba nhoû caøng theâm
 6. 6. saên chaéc khi bôø moâi Huøng ñuïng ñeán, chaøng sung söôùng boùp vuù noùbaèng caû hai tay. Thaät laø tuyeät vôøi, vuù con Ba nhoû thaät boùng löôõng vöøasaên cöùng vöøa mòn maøng laøm Huøng chæ muoán nuoát chöûng laáy, chaøngduøng löôõi lieám nheï treân choùt vuù laøm ngöôøi con Ba nhoû giöït töøng thôùthòt. Huøng caøng höùng chí haù mieäng ngaäm luoân vuù cuûa con Ba nhoû maønuùt, giôø phuùt naøy thì con Ba nhoû chòu heát noåi, noù keâu reân ö öû trongh†ng, ngöôøi vaën veïo nhö con truøng bò cheá nöôùc soâi. Thöøa cô hoäi conBa nhoû khoâng coøn bieát trôøi ñaát gì nöõa, Huøng lieàn loøn tay keùo tuoätchieác quaàn ñen cuûa nhoû xuoáng quaù ñaàu goái roài co gioø ñaïp cho tuoät raluoân, saün tay chaøng vuoát töø ñaàu goái noù ngöôïc trôû leân mu loàn . Con Banhoû reân ræ thaät sung söôùng khi bôø moâi Huøng raø hoân leân khaép thaân theånoù . Con Ba caûm thaáy ngöôøi noù nhö saép boác chaùy, tay chaân nhö teâ lieät,ngöôøi noù cöù rôøn rôïn da gaø töø chaân leân tôùioùc. Huøng tieáp tuïc hoân xuoáng tôùi ruùn, roài töø töø xuoáng ñeán mu con Ba,nôi coù nhöõng sôïi loâng luùn phuùn, Huøng duøng hay tay banh caëp gioø conBa nhoû dang roäng ra, moät doøng khí traéng ñuïc ñang chaûy doïc theo meùploàn roài töø töø chaûy xuoáng tôùi ñít con nhoû. Huøng cuùi ngöôøi le löôõi lieámsaïch nhöõng gioït khí ñang ræ ra, chaøng lieám saïch seõ töø loã ñít leân tôùi hoätle con Ba nhoû laøm noù ñang naèm yeân nhö xaùc cheát boãng run leân maànmaät . Huøng bieát con Ba nhoû coøn trinh, khoâng theå ñuùt ngay voâ ñöôïc,chaøng coá laøm cho noù thaät sung söôùng, kích thích baèng moïi caùch chokhí thoaùt ra caøng nhieàu caøng toát thì noù seõ ít bò ñau ñôùn hôn vaø Huøngcuõng deã daøng chôi hôn. Nghó vaäy, Huøng kieân nhaãn theâm moät laàn nöõaduøng ñaàu löôõi veùt töø saùt loã ñít con Ba nhoû leân tôùi moàng ñoác laøm conBa nhoû thieáu ñieàu theùt leân vì sung söôùng, noù töï ñoäng dang roäng haichaân ñeán heát côõ. Huøng raø leân raø xuoáng moät hoài, löôõi chaøng boãngnhieân döøng laïi ngay treân caùi moàng ñoác con Ba nhoû, chaøng cöù duønglöôõi maø aán ngay treân hoät le cuûa noù . Laàn naøy thì hay tay con Ba nhoûbaét chuoàn chuoàn, quô quô treân ñaàu nhö ngöôøi ta ñang bôi ngöûa . Huøngduøng ñaàu löôõi ñuøa giôõn vôùi moàng ñoác con Ba nhoû theâm vaøi phuùt nöõaroài baát thình lình choït thaúng chieác löôõi vaøo giöõa hai meùp loàn noù maøngoaùy. Con Ba nhoû nhö ñieân leân thaät söï, noù caén raêng thaät chaët nhöngtieáng reân vaãn thoaùt ra töø cöûa mieäng nghe nhö ñang bò ai boùp coå. Anh
 7. 7. Huøng ! Em thaáy khoù chòu trong ngöôøi quaù Huøng maëc keä cho con Banhoû noùi gìthì noùi, haén cuõng thaáy ñaõ ñeán luùc neân haén loøn tay môû haøng nuùt quaànroài tuoät ra trong khi mieäng vaãn tieáp tuïc muùt caùi hoät le con Ba nhoû .Con cu to töôùng vaø cöùng nhö traùi döa leo cuûa Huøng baät ra khi chieácquaàn xì líp tuoät xuoáng nhö giaûi thoaùt cho noù, Huøng choàm leân caàmnguyeân con cu noù dí vaøo giöõa hai meùp loàn öôùt nheïp cuûa con Ba nhoûmaø aán voâ . Con Ba nhoû reân höø höï nhö ngöôøi beänh maø ñít thì cöù nhoûngnhoûng leân, töø hai meùp loàn nhöõng ñaàu daây thaàn kinh nhö nhöõng doøngñieän nhoû truyeàn leân tôùi oùc laøm con Ba nhoû teâ ñieáng caû ngöôøi . Huøngnhaáp ra nhaáp vaøo vaøi caùi ôû voøng ngoaøi, ñôïi cho khí con Ba tuoân rañaàm ñeà roài môùi chòu ñuùt thaúng vaøo. Con Ba theùt leân moät tieáng vì ñauñôùn : Ui da ! Anh Huøng ñau quaù . Thaät ra thì con Ba ñau raùt voâ cuøngnhöng noù vaãn caén raêng chòu ñöïng, no khoâng daùm phaûn öùng vì sôï laømphaät loøng Huøng, neân noù nheï gioïng noùi : Em ñau quaù anh Huøng ôi !!!anh laøm nheø nheï thoâi !!! Em ñau laém !!! Maët con Ba ñoû röïc vì coágaéng goàng söùc oûª chòu ñöïng ñoâi maét ñaõ ñaãm öôùt töï bao giôø. Laâu laémroài Huøng chöa gaàn ñaøn baø, neân laâm traän chöa ñöôïc 5 phuùt thì con caëccuûa Huøng ñaõ oùi möûa ra töù tung. Con Ba noù caûm thaáy raùt raùt beân trongcöûa mình, phaûn öùng töï nhieân neân noù thoø tay xuoáng vaø queït tay voâtrong, noù laáy ra thì nhìn thaáy ngoùn tay noù toaøn laø moät maøu maùu ñoûhoàng, noù sôï seät khoâng bieát phaûi laøm sao . Anh Huøng ! Anh laøm em bòchaûy maùu roài neø, cheát em roài anh Huøng ôi !!! Khoâng coù sao ñaâu, emñöøng lo . Con Ba nhoû nghe vaäy noù cuõng bôùt lo sôï, noù luùi cuùi lo maëc laïiaùo quaàn, noù maéc côõ theïn thuøng khoâng daùm ngöôùc maët leân, mieäng laépbaép roài len leõn böôùc ñi. Em dìa tröôùc nha anh Huøng !!! Huøng cuõngvaäy, chaøng luùng tuùng maëc laïi quaàn aùo xong caàm taám nylon ra bôø soângvuoát cho saïch roài xaáp laïi thaät nhoû daáu vaøo buïi raäm . Höông xoayngöôøi tröôùc taám göông lôùn, kieåm soaùt laïi aùo quaàn laàn choùt tröôùc khiñeán döï buoåi tieäc cöôùi cuûa coâ baïn cuøng lôùp . Coâ daâu laø baïn thaân cuûanaøng vaø chuù reå cuõng laø moät sinh vieân luaät khoa ñang hoïc naêm choùtcuøng lôùpvaø cuõng ôû Myõ Tho vôùi Huøng. Höông noân nao, naøng hy v†ng ñöôïc gaëpHuøng ñeâm nay, anh chaøng hieàn laønh chaêm chæ maø Höông ñaõ aâm thaàm
 8. 8. ñeå töø hoâm ñaàu tieân naøng ñaët chaân ñeán tröôøng Luaät ghi danh oïc. Thaätra thì Huøng cuõng khoâng coù gì noåi baät laém, daùng ngöôøi hôi oám, caodong doõng aên maëc thì xueà xoøa laïi khoâng hoaït baùt nhö nhöõng chaøngsinh vieân khaùc . Nhöng Höông chuù yù ñeán Huøng cuõng vì ñieåm ñoù . Ñaõmaáy laàn Toång Hoäi Sinh Vieân toå chöùc ñi Picnic hoaëc caém traïi taäp theå .Giöõa moät taäp theå maø bao nhieâu chaøng trai saên ñoùn xung quanh, luùcnaøo cuõng tìm cô hoäi ñeå gaàn guõi troø chuyeän cuøng naøng thì Huøng nhömoät boùng môø. Chaøng aâm thaàm laëng leõ ngoài rieâng moät goùc, khoâng xumxoe cöôøi noùi nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc . Buoåi toái hoï ñoát löûa traïi, caùcnam nö sinh vieân thay phieân nhau hoø haùt say söa, keå caû nhöõng anhchaøng chæ haùt ñeå ñöôïc noåi baät giöõa ñaùm ñoâng chöù khoâng caàn ai nghecuõng xung phong ra haùt, thì Huøng ngoài laëng leõ oâm ñaøn ñeäm cho hoï duøraèng chaøng haùt raát hay. Coù leõ nhôø taùnh tình Huøng khieâm toán, hoøa nhaõmaø Höông caûm thaáy meán chaøng, ít ra thì 2 ngöôøi cuõng hôïp nhau ôûñi‹m ñoù . Höông vöøa böôùc voâ cöûa, töï nhieân bao nhieâu chaøng trai ñŠucuøng ñöùng daäy chaøo naøng . Höông luùng tuùng chaúng bieát ai laø ai, naøngchæ bieát ñoù laø nhöõng anh chaøng sinh vieân cuøng tröôøng chöù thaät ra naøngchöa bao giôø bieát ñeán teân cuûa hoï. Höông töø toán ngoài xuoáng chieác gheáñaõ ñeå saün teân naøng, ñeå ñôõ e theïn vì bao nhieâu caëp maét ñang nhìn,Höông caàm ly nöôùc ñöa leân mieäng nhaám nhaùp, naøng lieác nhìn moätvoøng xem coi coù Huøng hay khoâng nhöng khoâng thaáy Huøng ñaâu, loøngHöông nhö caûm thaáy thieáu thoán moät caùi gì, chôø ñeán luùc thuaän tieän,Höông ñaùnh baïo hoûi nhoû coâ daâu : Anh Huøng coù ñeán khoâng ? Coâ baïnthoâng caûm gheù tai Höông traû lôøi : Tuïi naøy coù ñeán môøi Huøng nhöngkhoâng gaëp, nghe noùi Huøng ñaõ veà Myõ Tho thaêm gia ñình . Höông buoànröng röng nöôùc maét, coâng trình naøng aên dieän ñeïp ñeõ ñeå cho ai ngaémñaây . Höông coá gaéng ngoài chôi theâm chuùt nöõa roài xin pheùp veà sôùm .Ñeán nhaø, naøng ñeå nguyeân boä ñoà ngaõ ngöôøi leân chieác giöôøng neäm eâmaùi, nhaém maét laïi suy nghó mieân man . Naøng khoâng hieåu sao töï nhieân laïi thaáy nhôù ñeán Huøng voâ cuøng,Höông laåm nhaåm caâu thô maø naøng chôït nhôù : Ngöôøi ñaâu gaëp gôõ laømchi, traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng . Sau caùi hoâm ñaàu tieân bieáttheá naøo laø ñaøn oâng, con Ba nhoû troán bieät, khoâng daùm ñi ngang nhaø
 9. 9. Huøng, cöûa mình noù vaãn coøn eâ aåm chöa heát ñau, tuy trong loøng noù losôï nhöng cöù moãi laàn nhôù ñeán caùi ñeâm hoâm aáy laø noù ñoû maët, tay chaânbuûn ruûn, moät caûm giaùc khoù taû daâng leân trong loøng noù . Huøng cuõngnhieàu laàn coù yù muoán tìm con Ba nhoû, nhöng chaøng thaáy khoâng tieän, ôûcaùi vuøng queâ naøy, bao nhieâu ngöôøi doøm ngoù ñeán nhaø chaøng, lôõ ai bieátñöôïc chuyeän ñoù ñem ra ñoàn aàm leân thì chaéc laø Huøng phaûi vónh vieãnboû xöù naøy maø ñi neáu Huøng khoâng muoán cöôùi con Ba nhoû laøm vôï .Khoaûng moät tuaàn sau thì loàn con Ba nhoû keùo da non, luùc naøo noù cuõngthaáy ngöùa ngaùy, trong thôøi gian naøy con Ba nhoû aên khoâng ngon nguûkhoâng yeân, ñaàu oùc noù luùc naøo cuõng bò aùm aûnh bôûi con cu to nhö traùidöa leo cuûa Huøng . Moãi laàn con Ba nhoû ñi taém noù cöù kyø coï, chaø xaùtcöûa mình vì noù caûm thaáy ngöùa töø trong ngöùa ra, con Ba nhoû thoïc caûngoùn tay voâ loàn maø moùc cho noù ñaõ. Con Ba nhoû vaãn khoâng thoûa maõn,noù vaãn coøn nhôù tôùi caùi ñeâm hoâm aáy, noù caûm thaáy theøm thuoàng kyø laï,noù nhôù töøng ngoùn tay thaèng Huøng ñaõ se se ñaàu vuù noù, chieác löôõi nhöcoù gai nhaùm raø doïc theo meùp loàn noù roài xoaùy xoaùy vaøo moàng ñoác, noùnhôù caû con caëc vöøa to vöøa cöùng cuûa Huøng naèm chaët cöùng trong loànnoù. Ñang ngoài ñoïc saùch nôi chieác gheá boá, nhö coù linh tính töï nhieânHuøng ngöôùc maét leân nhìn ra cöûa cuõng vöøa ñuùng luùc con Ba nhoû ñingang qua tröôùc nhaø . Thaät ra khoâng phaûi laø tình côø vì con Ba ñaõ ñiqua laïi tröôùc nhaø chaøng hai ba baän roài Huøng môùi nhìn thaáy, chaøng gaápquyeån saùch laïi, böôùc ra cöûa ñi theo noù. Tôùi moät ñoaïn vaéng con Ba nhoûñi chaäm laïi chôø, Huøng böôùc voäi theâm moät hai böôùc nöõa tôùi ngang vôùinoù . Huøng noùng ruoät muoán bieát con Ba nhoû ñaõ laøm gì maáy hoâm nay,chaøng sôï lôõ noù ngu daïi veà keå heát vôùi ba maù noù thì chaéc Huøng coù caùchcaén löôõi maø cheát . Huøng hoûi nhoû : Maáy hoâm nay em ñi ñaâu maø saoanh khoâng thaáy vaäy ? Trong ngöôøi em theá naøo ? Con Ba nhoû noùi nuõngnòu: Anh laøm em ñau muoán cheát , gheùt anh quaù haø, em baét ñeàn ñoù !Huøng caûm thaáy an taâm, chaøng baét ñaàu gaï gaãm : Vaäy toái nay em rachoã cuõ ñi, anh baét ñeàn cho nha. Con Ba nhoûnguùng ngoaûy, höù moät caùi khoâng traû lôøi, nhöng tröôùc khi boû ñi noù lieácchaøng baèng moät aùnh maét thaät tình töù. Buoåi chieàu, Huøng boû dôõ buoåicôm, chaøng caûm thaáy noân nao trong loøng mong cho choùng toái ñeå ñiñeán choã heïn. Duø ñôøi chaøng ñaõ bieát ñeán thuù aùi aân, nhöng ñoù chæ laø
 10. 10. nhöõng cuoäc tình tieàn trao chaùo muùc vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn baø buoânhöông baùn phaán, taïm bôï, voäi vaõ xong roài ñöôøng ai naáy ñi khoâng moätchuùt vaán vöông. Huøng ñaõ caûm thaáy ngaùn ngaåm vôùi nhöõng lôøi yeâuthöông ñaàu moâi choùt löôõi, nhöõng thaân hình nhaõo nhoøe nhaõo nhoeït,ñuùng ra thì chæ ñeå giaûi quyeát sinh lyù, khoâng hôn khoâng keùm. Huøng nhôùlaïi caùi thaân hình thon nhoû, chaéc nòch cuûa con Ba, laøn da saïm naéng,caëp vuù söøng traâu vôùi hai ñaàu nuùm hoàng haøo nhoû xíu,chaøng nhôù luoân caû tuùm loâng ñen möôùt moïc treân chieác mu cao cuûa conBa nöõa . Huøng noân noùng, chaøng ñeán choã heïn thaät sôùm thì ñaõ thaáy conBa nhoû ngoài chôø saün, thì ra noù cuõng chaúng hôn gì Huøng, maáy hoâm naychaéc noù cuõng ngöùa ngaùy, böùc röùc, theøm khaùt ñeán möùc ñoä moãi laàn nhôùtôùi Huøng laø ngöôøi noù thaãn thôø, buoâng troâi heát moïi vieäc. Vöøa thaáyHuøng, con Ba nhoû laøm maët giaän, Huøng hoûi gì noù cuõng khoâng noùi.Huøng chaúng bieát noù giaän chaøng vì lyù do gì, giaän sao coøn ra ñaây, giaänsao ñeán thaät sôùm ñeå chôø chaøng. Thaät ra thì Huøng coù laøm gì cho noùgiaän ñaâu, chaúng qua con Ba nhoû maéc côõ neân laøm boä cho ñôõ ngöôïng .Huøng ngoài xuoáng taám nylon roài keùo tay con Ba nhoû cho noù ngoài leânmình chaøng, con Ba riu ríu nhö bò thoâi mieân . Boãng con Ba giaät thoaùtngöôøi, noù vöøa caûm nhaän ñöôïc, töø beân döôùi con caëc Huøng ñang chæathaúng leân cöùng ngaéc ngay leân treân meùp loàn cuûa noù laøm con Ba nhoûnoåi da gaø, vöøa nhoät, vöøa söôùng teâ caû ngöôøi. Huøng baét ñaàu rôø raãm, sôønaéng khaép nôi treân mình noù . Con Ba nhoû khoâng heà toû ra cöû chæ phaûnñoái naøo sau khi ñaõ tuoät chieác quaàn cuûa noù ra . Huøng ñöa tay vuoát nheïtöø baép veá noù leân thì thaáy loàn con Ba nhoû ñaõ öôùt ñaãm nöõa roài. Huøngkhoâng phaûi toán nhieàu thì giôø nhö tröôùc nöõa, chaøng laät noù xuoáng, conBa nhoû naèm yeân chôø ñôïi . Huøng ngoài choàm hoåm nhö con eách döôùi haibaép chaân dang roäng cuûa con Ba nhoû gaùc treân hai baép veá chaøng. Huøngnheï nhaøng keùo raø ñaàu con caëc d†c theo meùp loàn con Ba nhoû, ñaàu caëcchaøng keùo tôùi ñaâu, ngöôøi con Ba uoán naåy theo tôùi ñoù . Nhìn con Banhoû ñang traàn truoàng haûy haûy ñít chôø ñôïi, Huøng muoán ñuùc caëc noù vaøongay nhöng chaøng vaãn phaûi coá gaéng kieân nhaãn, chaøng bieát laø con Banhoû vöøa môùi bò phaù trinh, duø noù coù nöùng maáy ñi nöõa thì beân trong vaãncoøn ñau raùt, neáu chaøng khoâng kheùo leùo chaéc chaén con Ba seõ bò ñauñôùn. Huøng laãm nhaãm trong ñaàu duïc toác baát ñaït duø sao chaøng cuõng laø
 11. 11. ngöôøi coù aên hoïc. Con Ba baét ñaàu reân ræ döõ doäi khi ñaàu caëc to lôùn,cöùng ngaéc cuûa Huøng keùo leân keùo xuoáng maø khoâng chòu ñuùt ñaïi voâloàncho noù nhôø, con Ba noùi khe kheõ : Anh Huøng, anh laøm gì thì laømñaïi ñi chöù anh raø raø tôùi lui vaäy hoaøi em chòu sao noåi . Huøng traû lôøi tænhbô : ÖØ, thuûng thaúng töø töø roài anh cuõng ñuùc voâ thoâi maø em ñöøng coùnoùng . Caùi loàn cuûa con Ba nhoû luùc naøy nöùng laém, hoät le cuûa noù nôû tora, noù muoán Huøng phaûi chôi noù lieàn noù môùi chòu, con Ba nhoû noùi tieáp :Anh Huøng maø cöù giôõn caùi ki‹u naøy hoaøi thì em giaän anh cho maø coi .Huøng coá yù muoán choïc cho con Ba nhoû nöùng leân theâm moät hoài nöõa roàimôùi chòu chôi, nhöng Huøng cuõng thaáy toäi nghieäp con nhoû roài laïi nheïgioïng: Em muoán anh chôi lieàn haû ??? Daï, anh chôi em lieàn ñi anhHuøng Nhìn caùi maët nhaên nhoù, mieäng baïnh ra, hai haøm raêng caén chaëtreân ræ cuûa con Ba, Huøng caûm thaáy nhö ñang tham döï moät troø chôithích thuù. Chaøng quyeát ñònh trong ñaàu, seõ choïc cho con Ba nhoû phaùtñieân tröôùc khi cho noù höôûng, chaøng chæ cho noù aên khi naøo noù saép söûacheát vì ñoùi . Vöøa raø ñaàu khaát doïc theo khe loàn con Ba, Huøng vöøa laãnthaãn nghó thaàm : Chaúng bieát töø xöa ñeán giôø, ñaõ coù ñaøn baø con gaùi naøocheát vì nöùng chöa ? Huøng cöù tieáp tuïc ñuøa giôõn vôùi caùi moàng ñoác nhoûxíu nhö mieáng thòt dö cuûa con Ba nhoû . Thay vì ñuùt thaúng voâ khe,Huøng cöù nheø hoät le con nhoû maø nhaán. Con Ba cong ngöôøi leân nhö contoâm, hôi thôû noù doàn daäp, trong boùng toái môø môø, Huøng nhìn roõ nôi meùploàn noù xuøi boït traéng xoùa. Con Ba chòu khoâng noåi nöõa, noù muoán vanxin Huøng nhöng coå hoïng noù khoâ raùt, löôõi noù líu laïi . Baát thình lình,nhö coù moät söùc maïnh voâ hình trôï löïc, con Ba choàm daäy oâm Huøng vaätngaõ xuoáng roài leo leân, noù nhoám nhoám ngöôøi, tay keàm caëc Huøng chaëtcöùng keâ voâ giöõa hai meùp loàn trôn nhôùt cuûa noù maø töø töø ngoài xuoáng . -Anh hoõng chôi thì ñeå em chôi ! Huøng thaáy noù laøm döõ quaù, neân noùi : _Ö cuõng ñöôïc , chôi anh ñi, em chôi cho maïnh môùi ñöôïc nha chöøng naøoanh baûo ngöøng thì môùi ñöôïc ngöøng aø. Huøng söôùng raân caû ngöôøi, trongkhi con nhoû ñang hì huïc chôi thì hai tay Huøng cuõng ñöa leân boùp vuùcon nhoû lia lòa, naèm phía döôùi nhìn leân thaáy con nhoû cöôûi caùi maët nhìndeã gheùt, gioáng y nhö laø khæ nhai ôùt vaäy. Chöøng moät hoài laâu Huøng thaáycon Ba nhoû naøy caøng laøm döõ quaù, haén cuõng saép söûa muoán ra roài neânnoùi : _ Em ôi, ngöøng ñi em, anh saép ra roài ngöøng ñi cöng Con Ba nhoû
 12. 12. höùng quaù noùi tieáp : _ Chôø em chuùt nghe Huøng, em cuõng saép ra roài anhchôø em chuùt nghen, ñeå em vôùi anh cuøng ra moät löôït cho noù ñaõ . Khí töøtrong loàn noù tuoân ra khoâng bieát bao nhieâu maø noùi, laøm öôùt nheïp caûhai meùp loàn cuûa noù vaø treân loâng laù chung quanh con caëc Huøng nöõa.Tieáng naéc nghe oøng oïc vang leân ñeàu ñaën, Huøng töø döôùi bôm leân, conBa thì töø treân bôm xuoáng, Huøng chôït nhôù ñaõcoù laàn nghe ngöôøi baïn keå laïi, ñoù laø kieåu oâng ñòa nhoå cuû caûi . Höông kieåm soaùt laïi laàn choùt nhöõng moùn ñoà caàn duøng : khaên taém,kem ñaùnh raêng, baøn chaûy, maáy boä ñoà ñeå thay ñoåi, hoäp phaán, thoûi sonHöông chôït nhôù ñeán moät thöù quan troïng, naøng mæm cöôøi moät mình roàikeùo ngaên tuû laáy theâm hoäp baêng veä sinh . Moïi thöù coi nhö ñaõ ñaày ñuû,Höông gaøi caùi valy laïi roài ngoài chôø ñôïi. Höông bieát leõ ra thì naøngkhoâng ñi vôùi Dung vaø Tuaán, ngöôøi ta ñi höôûng tuaàn traêng maät maømình ñi theo laøm caùi gì . Höông bieát mình voâ lš, nhöng khi nghe Dungnoùi laø hai ngöôøi döï ñònh veà Myõ Tho thaêm nhaø, Höông lieàn chuïp laáy côhoäi, naøng toû yù muoán ñi Myõ Tho chôi moät mình cho bieát . Dung vaøTuaán nghe noùi lieàn vui veõ môøi naøng cuøng ñi vôùi hoï cho vui, töï trongloøng caû hai ngöôøi ñeàu bieát roõ tim ñen cuûa Höông laø muoán ñi Myõ Thochæ ñeå gaëp Huøng maø thoâi. Höông boàn choàn,muoán hoûi doø tin töùc Huøng,nhöng thaáy hai vôï choàng Dung vaø Tuaán maõi baän lo tieáp khaùch ñeánthaêm neân khoâng tieän noùi . Roài theo ñuùng thoâng leä, côm nöôùc gaø vòtbaøy bieän linh ñình . Ngöôøi mieàn Nam voán baûn tính thaät thaø hieáukhaùch, laâu laâu môùi coù moät laàn vôï choàng Tuaán töø Saøi Goøn veà chôi neântrong nhaø khoâng coù thöù gì aên ñöôïc maø hoï khoâng mang leân môøi. Khikhaùch khöùa ñaõ ra veà heát thì trôøi cuõng chaäp choaïng toái, ngoïn ñeønmaêng xoâng laâu ngaøy chöa coù dòp duøng ñeán ñöôïc mang ra lau chuøi caånthaän treo cheãm cheä giöõa nhaø . Gia chuû laïi laãn thaãn baøy theâm caùi maønbaùnh ngoït nöôùc traø, vöøa hoûi Tuaán ñuû thöù chuyeän treân ñôøi trong khimaáy ñöùa nhoû chuaån bò meàn goái trong caên phoøng duy nhaát ñ‹ vôï choàngTuaán coù ch‡ nghæ ngôi. Höông chaùn naûn ngoài nghe chuyeän maø thænhthoaûng len leùn thôû daøi. Ñeâm hoâm ñoù, vôï choàng chuû nhaø nguû phía saunhaø beáp, treân caùi choõng tre thöôøng ngaøy laø nôi ñöïng caùi thuùng lôùn coùloùt rôm cho gaø aáp, cuøng ñuû thöù thuùng muõng khoâng xaøi tôùi . Vôï choàng
 13. 13. Tuaán ñöôïc saép xeáp cho naèm trong phoøng ñoùng baèng nhöõng mieáng vaùnnhoû cuûa thuøng ñaïn gheùp laïi . Höông nguû moät mình treân chieác saïp goã,ban ngaøy duøng laøm choã aên côm saùt beân ngoaøi phoøng nguû cuûa Dung vaøTuaán . Maáy ñöùa nhoû taïm thôøi di taûn chieán thuaät qua nhaø loái xoùm.Höông naèm xoay maët voâ vaùch, khoâng taøi naøo nguû ñöôïc . Töø hoâm nghæ heø ñeán nay, naøng boãng thaáy mình thay ñoåi haún tínhtình, khoâng coøn cöôøi ñuøa vui veû, voâ tö nhö tröôùc nöõa . Höông thöôøngtìm choã vaéng, ngoài laëng haøng giôø ñeå maëc cho ñaàu oùc phieâu löu nôivuøng trôøi xa thaúm. Höông caûm thaáy nhôù Huøng kyø laï, caû naêm trôøi hoïccuøng tröôøng, Höông chæ nhìn Huøng baèng aùnh maét toø moø chöù chöa baogiôø baän taâm nghó ñeán haén, baây giôø chæ môùi vaéng boùng Huøng hôn moätthaùng maø Höông caûm thaáy nhôù nhung ray röùc nhö nhôù tình nhaân .Thaø laø Höông ñöøng ñi theo Dung vaø Tuaán xuoáng ñaây, caùi nhôù noù cuõngchæ mô hoà nheï nhaøng, ñaèng naøy naøng bieát laø Huøng ñang ôû gaàn ñaâuñaây, giöõa khung caûnh höõu tình cuûa nôi ñoàng noäi, Höông boàn choàn naùonöùc chôø saùng vôùi hi v†ng seõ gaëp laïi ngöôøi naøng thaàm yeâu troäm nhôù .Höông nhaém maét coá queân heát moïi vieäc ñeå tìm giaác nguû. Tieáng soätsoaït nho nhoû trong phoøng laøm Höông chuù yù, tieáng cöôøi khuùc khích cuûaDung bay qua nhöõng keû vaùn ñeán tai Höông roõ raøng giöõa ñeâm khuyatónh mòch . Tieáng hoân hít, tieáng reân ró nho nhoû cuûa Dung laøm ngöôøiHöông noùng daàn nhö ñang leân côn soát, Höông toø moø, nín thôû laéng tainghe. Töø phoøng trong vang ra tieáng ñoäng cuûa hai ngöôøi treân chieácgiöôøng tre cuõ oïp eïp . Dung vaø Tuaán ñeàu nhôù laø coù Höông ñang naèmsaùt beân ngoaøi, h† ñaõ cuøng höùa vôùi nhau laø ñình chieán ñeâm nay, nhönglöûa gaàn rôm, vôï choàng treû môùi cöôùi maø cöù naèm oâm aáp, cöù queït moäthoài laøm sao maø chòu noåi, thoâi thì... tôùi ñaâu thì tôùi, ai nghe... theøm raùngchòu. Caøng veà khuya, tieáng ñoäng trong phoøng nghe caøng roõ, tieáng thôûñöùt quaõng cuûa hai ngöôøi, tieáng giöôøng tre keâu nghe coùt keùt, roài tieángcuûa Dung keâu rít leân vì sung söôùng. Höông khoâng chòu noåi nöõa, söïtheøm muoán daâng leân toät ñoä, vaø ñeán luùc tieáng giöôøng tre keâu lieân tuïcnhö saép gaõy tan, tieáng cuûa Dung keâu reân trong tieáng thôû hoãn heãn: _Em söôùng quaù Tuaán ôi! Nöõa ñi anh... nöõa ñi anh... em gaàn ra roài neø...trôøi ôi!!!. _ Dung ôi! Anh yeâu em laém... anh cuõng söôùng laém Dung ôi!.
 14. 14. _ Naéc em maïnh theâm ñi anh... em saép ra nöõa roài... _ Ñöôïc roài, emnaèm xaáp laïi duøm danh ñi cöng.... Tuaán ñoät nhieân döøng laïi vaø chaøngnoùi tieáp gioïng nhö ra leänh: _ Em nhoûng caùi ñít cao leân theâm tí nöõamôùi ñöôïc... Dung ngaây thô hoûi: _ Chi vaäy anh? Kyø thaáy moà haø... _ Ö !Thì em cöù laøm duøm anh ñi... em naèm kieåu naøy maø anh ñuùt caùi cuûa anhvoâ thì em coù nöôùc ñieân luoân... Dung boång döng la theùt leân moät tieáng:_ Ui da! Cheát em roài, saâu quaù anh ôi! Naéc theâm nöõa ñi... ñöøng coùngöøng nghe anh. Tuaán luùc naøy döôøng nhö cuõng ñaõ thaám meät, moà hoâicaøng chaûy ra nhö taám Tuaán noùi tieáp: _ Dung! Anh meät laém roài, giôø tôùiphieân em phuï anh cho xong vieäc nheù... chìu anh chuùt xíu ñi cöng.Dung vöøa thôû vöøa noùi: _ Anh muoán em laøm gì! Tuaán noùi gioïng coù veõmeät nhoïc: _ Baây giôø tôùi phieân em ngoài leân mình anh... em ñaåy tôùi ñaåylui chöøng vaøi chuïc caùi nöõa laø anh ra lieàn, gaéng tí nöõa nghe cöng. Dungnoùi gioïng nhoûng nheûo: _ Anh kyø quaù haø! Chìu anh moät laàn naøy thoâinha, anh laø ngöôøi ta maéc côû thaáy moà haø. _ Ö a! Laøm ngay ñi em, anhnhaém maét laïi hoõng coù nhìn em ñaâu, em ñöøng coù maéc côû... Dung cöùtieáp tuïc côûi y nhö laø côûi ngöïa chöøng ít phuùt sau, gioïng cuûa Tuaán theùtleân trong coå hoïng vaø noùi: _ ... öù... anh ra roài em ôi! Anh ra roài... em rachöa Dung? Dung thôû hoån heãn vaø noùi nheï gioïng laïi: _ Em ra naûy giôøhai ba laàn roài... coøn anh thì sao? coù söôùng khoâng anh? _ Caùm ôn em,anh söôùng laém... anh söôùng laém.... Höông nghe buûn ruûn caû tay chaân,baát giaùc naøng loøn tay vaøo quaàn... Höông vaãn naèm yeân, trong loøngmong cho trôøi mau saùng ñeå naøng... ñi thay quaàn. Höông thieáp ñi vôùigiaác nguû ñaày moäng mò. Ngaøy hoâm sau, do söï xeáp ñaët cuûa Tuaán,Höông vaø Huøng gaëp nhau, caû hai cuøng ngöôïng nguøng chaøo nhau maøkhoâng bieát noùi gì, Dung vaø Tuaán teá nhò boû ñi laøm hai ngöôøi caøng theâmboái roái. Huøng khoâng ngôø gaëp laïi Höông nôi ñaây, ngöôøi maø chaøng vaãnaâm thaàm mô öôùc, baûn chaát Tuaán khoâng thích bon chen, neân côø ñeántay thì phaát chöù khoâng thích daønh giöït, vaõ laïi Huøng cuõng töï bieát mìnhkhoâng baèng ai. ÔÛ giöõa Saøi Goøn hoa leä, nhöõng sinh vieân vuøng lôùp vôùiHuøng duø coøn ñang theo ñuoåi vieäc hoïc, nhöng ñaõ laø nhöõng laõo luyeäntrong tình tröôøng, ñaõ nhaãn maët nôi caùc choán aên chôi vaø phaàn lôùn laøcon oâng chaùu cha. Thaäm chí, coù ngöôøi laùi xe hôi ñi hoïc hoaëc coù taøi xeálaùi xe Jep ñöa ñoùn. Vì theá maëc duø ñeå yù ñeán Höông, nhöng Huøng chæ
 15. 15. nghó naøng nhö moät ñoùa hoa ñeïp trong khuoân vieân tröôøng, ñeå taát caûmoïi ngöôøi nhìn ngaám vaø chieâm ngöôõng chöù chöa bao giôø chaøng coù yùñònh ñöa tay ngaét ñoùa hoa aáy veà laøm cuûa rieâng. Töï nhieân hoâm naychaøng nghe Tuaán boû nhoû laø Höông theo hoï xuoáng ñaây vôùi muïc ñíchtìm chaøng, nhö ngöôøi naèm chieâm bao, nöûa tænh nöûa meâ. Chaøng cöùngoài thöø ngöôøi ra, tay xoay xoay ly nöôùc khoâng bieát noùi gì cho ñôõngöôïng. Höông boái roái nhìn Huøng, töø beù ñeán giôø luùc naøo naøng cuõngñöôïc moïi ngöôøi chìu chuoäng, saên ñoùn, cho neân duø naøng luoân luoân roûveõ khieâm toán, nhoû nheï vôùi moïi ngöôøi, nhöng trong loøng Höông khoângkhoûi khoâng kieâu haõnh vì nhan saéc cuûa naøng. Höông thaân maät: _Höông nghe noùi Myõ Tho ñeïp laém neân xuoáng chôi cho bieát. Anh Huøngbieát choã naøo ñeïp daãn Höông ñi chôi vôùi, nghe anh Tuaán noùi Huøng laøthoå ñòa ôû ñaây phaûi khoâng? Huøng móm cöôøi khoâng traû lôøi, trong buïngnghó thaàm. Caùi thaèng naøy xaïo thaät, hoài nhoû ôû ñaây mình chæ bieát ñitheo maáy ñöùa chaên traâu, hoaëc ban ñeâm leùn leùn ñi caâu troäm caù voà cuûangöôøi ta...laøm gì maø bieát choã naøo ñeïp, choå naøo xaáu. Höông bieát tröôùclaø Huøng khoâng bao giôø töø choái neân naøng daãn ñöôøng tröôùc duøm Huøng:_ Höông thích nôi naøo caûnh ñeïp, yeân tænh chôù khoâng thích choå coùñoâng ngöôøi oàn aøo. Nghe Höông noùi, Huøng nhö môû côø trong buïng,chaøng nghó thaàm: Choã vaéng veõ, yeân tænh nhaát ôû ñaây... coù leõ laø caùiphoøng cuûa chaøng. Huøng laøm tænh:_ Töø töø, Höông coøn ôû chôi caû tuaàn leã maø, laøm caùi gì gaáp vaäy. Saohoûng ñeán nhaø Huøng chôi cho bieát, saün ñeå Huøng giôùi thieäu Höông vôùiba maù Huøng luoân. Huøng tuy noùi vaäy nhöng chaøng thöøa bieát laø oâng baøTaùm ñaõ ñi aên cöôùi ngöôøi chaùu hoï vôùi ba maù chaøng h† döôùi Vónh Longtöø hoài saùng sôùm, ngaøy mai môùi trôû veà. Höông vöøa hoài h†p vöøa sungsöôùng, Huøng muoán ñöa naøng veà giôùi thieäu ba maù chaøng, coù nghóa laø...Caênnhaø to lôùn naèm giöõa khu vöôøn roäng ñaày nhöõng caây aên traùi, khoângthieáu moät thöù naøo. Huøng lieân tuïc môøi Höông neùm thöû heát maän hoàngñaøo ñeán oåi xaù lò... nhöng moùn ñaëc saûn cuûa Myõ Tho, hai ngöôøi vui veûcöôøi noùi thaân maät chöù khoâng coøn ngaïi nguøng nhö tröôùc nöõa. Buoåi tröa,Huøng môøi Höông vaøo nhaø duøng côm nhöng naøng vaãn coøn ñang saysöa vôùi nhöõng chuøn maän chín ñoû, chöa chòu vaøo. Huøng böôùc nheï ñeán
 16. 16. sau löng Höông, hai tay Huøng ñaët nheï leân ñoâi bôø vai troøn laün cuûanaøng, thaáy Höông khoâng phaûn ñoái, Huøng töø phía sau choàm ñaàu quavai Höông, tay naâng caèm xoay ñaàu naøng laïi vaø cuùi xuoáng hoân leân bôømoâi moäng ñoû. Höông buûn ruûn caû tay chan, ñöùng khoâng muoán vöõng,neáu khoâng nhôø Huøng ñöùng phía sau ñeå naøng töïa vaøo thì coù leõ Höôngñaõ quïy xuoáng, naøng nhaém maét laïi, hai tay cuoáng cuoàng baáu vaøo löngHuøng, taän höôûng nuï hoân ñaàu ñôøi cuûa ngöôøi con gaùi. Huøng khom ngöôøixuoáng, be á boång naøng treân hai tay ñi vaøo nhaø. Boä vaùn goã caåm lai, daàycaû gang tay leân nöôùc boùng loaùng, ñoù laø gia saûn töø ñôøi oâng coá chaøng ñeålaïi. OÂng baø taùm vaãn thöôøng keå cho Huøng nghe laø trong thôøi kyø chieántranh,hai oâng baø ñaõ chaát ñaày nhöõng bao caùt ñeå laøm haàm traùnh phaùokích, noù coøn chaéc chaén hôn caû haàm beâ toâng coát saét, roài ñeán khi ñaátnöôùc yeân oån trôû laïi, hai oâng baø dôû lôùp bao caùt ra, boä vaùn vaãn boùngngôøi ñeïp ñeû, khoâng tì veât. Huøng ñaët Höông naèm xuoáng treân boä vaùnmaùt röôïi ñoù, chaøng hoân naøng say söa. Ñoâi maét boà caâu cuûa Höôngchôùp chôùp nheï roài töø töø kheùp laïi. Höông thaàm nghó: Cuoäc ñôøi naøng ñaõnguyeän chæ daâng hieán cho ngöôøi naøng yeâu, baây giôø naøng ñaõ yeâuHuøng, ñaõ xuoáng ñeán ñaây tìm chaøng. Höông nhôù ñeán ñeâm qua, naøngthao thöùc vì tieáng reân sieát cuûa Dung trong côn khoaùi laïc, naøng ñaõ môöôùc nhöõng gì, thì baây giôø naøng saép ñöôïc höôûng ñaày ñuû, troïn veïn thì coùgì ñaâu maø luyeán tieác..... Huøng nheï nhaøng, kheùo leùo côûi boû heát y phuïccuûa Höông, laøn da traéng nhö tröùng gaø boùc laøm noåi roõ hai ñaàu vuù ñoûhoàng, chieác mu cao cao vöøa taàm baøn tay cuûa Huøng uùp voâ, noù ñöôïc chephuû bôûi chuøm loâng ñen möôùt. Huøng hoân leân khaép thaân theå naøng vôùitaát caû...loøng thaønh kính. Höông vöøa sung söôùng vöøa e theïn, naøngkhoâng daùm môû maét ra, vì ñaây laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi Höông, troïnveïn taám thaân traàn truoàng phoâ baøy tröôùc maét moät ngöôøi con trai, laømsao naøng khoâng maéc côû cho ñöôïc. Huøng khoân ngoan, khoâng ñeå naøngcoù thì giôø suy nghó, chaøng vöøa hoân, vöøa ñöa ñaàu löôõi lieám nheø nheïbeân trong vaønh tai Höông laøm naøng co ruùm ngöôøi laïi, hai tay baán chaëtvaøo taám löng traàn cuûa Huøng. Bôø moâi Huøng tham lam hoân xuoáng tôùicaàn coå traéng ngaàn roài daàn xuoáng giöõa hai goø boàng ñaûo. Höông ñeâ meâtrong caûm
 17. 17. giaùc tuyeät vôøi, ñaàu löôõi Huøng nhö coù moät luoàng ñieän chuyeån qua taámthaân ñang boác löûa cuûa naøng, noù ñi tôùi ñaâu, ngöôøi luoân teâ ñeán ñoù vaøkhi chieác löôõi chaøng tieán ñeán ñaàu vuù cuûa Höông, thì ngöôøi naøng nhöbò ñieän giaät, toaøn thaân naøng run leân baây baåy, Huøng hoân daàn xuoáng thìngöôøi naøng ñaõ hoaøn toaøn maát töï chuû, naøng cöû ñoäng nhö moät phaûn xaïtöï nhieân, ngöôøi uoán cong, moâng naûy naûy nhö bò phoûng löûa. Huøng nghóthaàm: Giôø phuùt... ñoåi ñôøi ñaõ ñeán. Huøng caàm caùi con caëc cöùng ngaéccuûa chaøng maø aán vaøo giöõa loàn trôn öôùtñang môû roäng cuûa Höông. Giöõa giaây phuùt... thaäp töû nhaát sinh ñoù, ñoätnhieân Höông nhö ngöôøi tænh moäng, lyù trí trôû veà laøm nguoäi laïi taám thaânñang röøng röïc boác löûa cuûa naøng. Khoâng! Khoâng theå ñöôïc... Huøng ôi!Mình khoâng ñöôïc pheùp laøm nhö vaäy, Huøng ngôõ ngaøng, boái roái nhìncon cu ñang vöôn daøi, cöùng ngaéc trong tay khoâng bieát ñeå laøm gì.Huøng vöøa aám öùc vöøa ngöôïng nguøng nhö moät keû troäm bò baét quaû tang.Thaät loøng Huøng cuõng yeâu thöông, quyù meán, toân troïng Höông, nhöngquan nieäm cuûa chaøng laø xôi ñöôïc thì cöù xôi chôù chaúng leõ ñeå daønhmaø...cuùng toå tieân hay sao. Thaáy Höông sôï haõi, khaêng khaêng töø choáinhö vaäy, leõ naøo chaøng ñeø ngöõa naøng ra maø chôi ñaïi thì coi sao ñöôïc.Thoâi thì... ñaønh phaûi ñoùng vai quaân töû Taøu cho qua aûi vaäy. _ Huøng xinloãi Höông... Chaøng chæ noùi ñöôïc bao nhieâu ñoù roài lay hoay maëc ñoàvaøo. Höông ngoài khoùc thuùt thít moät laùt roài cuõng maëc laïi quaàn aùo, naøngnoùi nhoû nheï, töø toán: _ Höông khoâng tieác gì vôùi Huøng ñaâu, nhöngHöông cuõng khoâng th‹ quaù deã daõi nhö vaäy ñöôïc, mình chæ môùi quenbieát nhau, khoâng neân... ñi xa nhö vaäy, Huøng nheù. Höông coøn phaûi lohoïc theâm vaøi naêm nöõa cho ra tröôøng roâi Höông môùi tính tôùi vieäc giañình, hoân nhaân ñöôïc. Neáu Huøng thaät loøng yeâu Höông, thì khoâng neânvöôït ngoaøi voøng leã giaùo. Höông quaû quyeát ñöùng daäy. _ Thoâi Höôngveà Huøng nheù. Huøng nhìn theo boùng Höông khuaát sau haøng raøo daâmbuït maø töùc anh aùch nhö bò boø ñaù... Khoùa hoïc ñaõ khai giaûng trôû laïiñöôïc ba thaùng. Ngoaøi giôø hoïc ôû tröôøng Höông vaø Huøng vaãn coù nhöõngbuoåi hoø heïn rieâng tö ñeå ñi daïo phoá, xi neâ. Huøng cuõng ñaõ ñeán nhaø gaëpba maù Höông. OÂng baø toû ra laø ngöôøi raát ñaïo ñöùc, khoâng caám caûnnhöng vaãn kheùo leùo nhaéc nhôû. _ Chaùu coøn naêm nay nöõa laø ra tröôøng,baùc khuyeân chaùu neân coá gaéng. Ra tröôøng coù vieäc laøm vöõng chaéc roài
 18. 18. thì chuyeän hoân nhaân coù gì ñaâu maø khoù ...Chaùu coù thöông con Höôngnhaø baùc thì noùi ba meï chaùu leân ñaây noùi moät tieáng daïm ngoû, chöøngnaøo ra tröôøng thì laøm ñaùm cöôùi. Chaùu cöù yeân taâm, baùc ñaõ noùi moät lôøilaø nhö ñinh ñoùng coät. Huøng möøng rôû, caùm ôn roái rít. Ñeâm hoâm ñoù,Huøng thöùc ñeán hai giôø saùng ngoài o beá laù thö, trình baøy chuyeän cuûachaøng vaø Höông, nhöõng lôøi vaøng ngoïc cuûa ba maù Höông vaø xin oângbaø Taùm choïn ngaøy toát, mang cau traàu leân noùi chuyeän vôùi ba meïHöông. Saùng sôùm hoâm sau, chaøng mang thö ra böu ñieän gôûi tröôùc khiñeán tröôøng, roài ñeâm ngaøy thaáp thoûm ñôïi chôø tin vui. Huøng töø tröôøngvöøa veà ñeán nhaø, thì ngöôøi phaùt thô cuõng vöøa tôùi. Chaøng nhaän laù thôdaày coäm cuûa oâng baø Taùm gôûi leân vôùi nieàm vui oøa vôû trong loøng.Khoâng kòp thay quaàn aùo, chaøng voäi vaøng xeù laù thô ra ñoïc ngaáunghieán... Myõ tho, ngaøy... thaùng.... naêm 19... Huøng con! Leõ ra ba ñaõ hoài aâmngay sau khi nhaän ñöôïc thö con, nhöng vì coù nhieàu vieäc quan troïngcaàn phaûi giaûi quyeát neân maõi ñeán hoâm nay, sau khi ñaõ hoäi yù cuøng oângbaø noäi, chuù baùc, coâ di, caäu môï hoï haøng. Ba vaø meï ñaõ quyeát ñònh neângôûi laù thö naøy cho con roõ. Nhö con ñaõ bieát, gia ñình ta tuy khoâng phaûilaø gioøng doõi cao sang quyeàn quùy, nhöng caùi neàn taûng caûu oâng cha ñ‹laïi bao ñôøi nay, ba luoân luoân giöõ gìn sao cho ñöôïc tieáng thôm vôùi hoïhaøng. Duø ngheøo cho saïch, raùch cho thôm, tröôùc sau nhö moät, truyeànthoáng cuûa gioøng hoï nhaø ta laø luaân thöôøng ñaïo lyù treân heát, phaûi khoângcon? Sôû dó ba phaûi noùi daøi doøng nhö vaäy laø ñeå con thaáu hieåu taám loøngcuûa ba maù... Huøng con, tröôùc heát ba muoán nhaéc laïi caâu chuyeän ngaøytröôùc cuûa ñôøi ba cho con roõ. Töø caùi thôøi coøn maøi ñuûng quaàn ôû tröôøngtieåu hoïc, ba vaø baùc Tö ( ba con Ba nhoû) laø moät ñoâi baïn thaân thieát, luùcnaøo cuõng nhö boùng vôùi hình. Töø vieäc hoïc ôû tröôøng cho ñeán nhöõngngaøy chaên traâu, ñuoåi vòt, luùc naøo ba vaø baùc Tö con cuõng beân nhau,chia seõ nhau töøng naém côm, haït muoái. Ñeán caùi ngaøy chieán tranh xaûyra, ba vaø baùc Tö cuøng tình nguyeän vaøo chung moät ñôn vò, cuøng soángcheát, an uûi nhau nhö hai anh em ruoät thòt. Ba nhôù caùi ngaøy ñôn vò caûuba bò phuïc kích, ba bò thöông ngay trong loaït ñaïn ñaàu cuûa ñòch, haøngnguû bò ran raõ, maïnh ai naáy lo tìm ñöôøng thoaùt hi‹m. Baùc Tö con vaãn
 19. 19. can ñaûm coûng ba chaïy döôùi laøn ñaïn nhö möa... ôn cöùu töû cuûa baùc Tö,ba khoâng bao giôø queân döôïc. Ngaøy nay gia ñình ta nhôø ôn ñöùc toå tieânmaø khaám khaù, ba vaãn nhôù, tìm moïi caùch ñeå ñeàn ôn baùc Tö maø chöacoù dòp, thì ... xaûy ra chuyeän cuûa con. Huøng con, Con coù bieát laø sau khicon trôû veà Saøi Goøn nhaäp hoïc ñöôïc moät thôøi gian thì baùc Tö con phaùthieän, ñöùa con gaùi duy nhaát cuûa baùc, töùc laø con Ba nhoû, ñaõ mang thaiñöôïc boán thaùng. Baùc Tö con tra gaïn maõi noù môùi thuù thaät, taùc giaû chínhlaø con. Huøng con! Söï thaät ñaõ nhö theá roài, daàu muoán daàu khoâng bacuõng phaûi coù traùch nhieäm. Ba ñaõ hoïp. Ba ñaõ hoïp toaøn boä gia toäc nhaøta choàng vôï. Thôøi gian khoâng coøn bao laâu nöõa vì buïng con ba caøngngaøy caøng lôùn, ba khoâng theå muoái maët maø ñeå cho baùc Tö con xaáu hoåvôùi moïi ngöôøi vì coù moät ñöùa con gaùi chöûa hoang. Ba vaø meï con ñaõñoàng yù laø ngaøy 31 thaùng naày, seõ laøm leã thaønh hoân cho hai ñöùa. Ba meïñaõ in thieäp vaø gôûi ñi khaép hoï haøng thaân thuoäc. Coøn ñaây laø soá thieäpdaønh cho con ñeå môøi baïn beø treân ñoù veà tham döï... Huøng nghe nhö seùtñaùnh ngang tai, chaøng thaån thôø nhìn taám thieäp hoàng vôùi nhöõng haøngchöõ nhö ñang nhaûy muùa tröôùc maét. Traân troïng baùo tin, leã thaønh hoâncuûa con chuùng toâi: _ Luaät sö: Traàn Thanh Huøng. Thöù nam cuûa oângbaø... Seõ laøm leã thaønh hoân cuøng coâ: _ Leâ Thò Ñeït, töï Ba nhoû Tröôûng nöõcuûa oâng baø..... Hoân leã seõ cöû haønh taïi Ñình laøng ......HEÁT.

×