KHOÁI LẠC VÀ TRƯỜNG SINH

7,199 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KHOÁI LẠC VÀ TRƯỜNG SINH

 1. 1. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 1KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH 1. lôøi nhaø xuaát baûnTình duïc laø boä moân thuoäc, chi phoái vaø bao truøm nguõ duïc, nhaát laø khi ñaõnhaän thöùc raèngtrong moïi boä moân thuoäc khoa hoïc nhaân vaên, noù luoân hieändieän, aån hieän lung linh... caøng laøm chuùng ta theâm khoan dung, taêng theâmhieåu bieát. Maø bieát theâm raèng cuøng toät cuûa tính duïc laïi laø ngheä thuaät keàmcheá, thì ñoù laø söï haønh daâm cao thöôïng hôn heát thaûy.Caùc caûm quan ñuû veû do nguõ duïc ñem laïi, neáu hieåu laø ñaùng buoàn raàu, thì laøbuoàn raàu thanh bai. Neáu hieåu (cuoán naøy) chæ coát vieát ra ñeå khuyeán khích söïñaém ñuoái duïc laïc thì ñaáy laø loaïi duïc laïc thoâ troïc. Tính duïc ñöôïc loaøi ngöôøinghieân cöùu, vieát ra, ñaõ töøng löu haønh ôû khaép nôi, qua moïi thôøi ñaïi nhöKama-Sutra (Aán Ñoä), Nhuïc Boà Ñoaøn, Ñaïo Ma Maät Truyeàn, Ngoïc PhoøngBí Kieáp (Trung Hoa),... thì ñoäc giaû Khoâng coi baûn dòch naøy chæ chöùa haäu yùkhuyeán daâm.Baûn chaát cuûa tính duïc thì chæ coù moät. Caûm quan tính duïc thì khaùc nhau, tuyøcaùch tuyø ngöôøi, tuyø thôøi : Neáu aên ngon chaû laø ñieàu nhaân loaïi luoân taùnthöôûng, phaûi chaêng ngheä thuaät naáu nöôùng ñaõ chaúng luoân luoân ñöôïc ñeàcao?. Tình duïc cuõng coù ñieåm chung nhö theá. Xöa Toá Nöõ Bí Truyeàn ñöôïccoi laø pho saùch phaûi caám, daønh rieâng cho taàng lôùp thuôïng löu, Tröôûng giaûphong kieán cuûa Trung Hoa, nay chuùng toâi coá thöïc hieän qua Vieät ngöõ vôùithieän yù vaø caån troïng. Caùch theá töông quan giöõa nhaân loaïi ngaøy nay ngaøycaøng maät thieát hôn : Ñuùng, sai, xaáu, toát. .. khoâng hoaøn toaøn bò ai ñoäc quyeàngiaûi thích, taùch baïch giaûn dò nhö xöa. Nhöõng taøng aån, bí truyeàn caám kî,phaûi traùnh neù cuûa moät thôøi, ngaøy caøng ñöôïc baïch hoùa. Tính duïc, laâu nay ñaõlaø moät ñeà taøi nghieâm caån, ñuùng ñaén. .. ñeán vôùi baát cöù ai muoán tìm hieåu, suyngaãm. ..Nhaø xuaát baûn Xuaân Thu Trang : 1
 2. 2. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 2LÔØI DÒCH GIAÛ Trung Hoa coù nhieàu chuyeän gôïi trí toø moø cuûa thieân haï, ngoaøi phodòch lyù - kho taøng voâ giaù cuûa Ñoâng Phöông - Trung Hoa coøn coù “TOÁ NÖÕKINH”, pho saùch noùi leân caùi tuyeät vôøi cuûa chuyeän löùa ñoâi vöôït haún KamaSutra-pho kinh ñieån veà ngheä thuaät yeâu ñöông cuûa xöù Aán Ñoä .Tieác thay, ngöôøi xöa coá chaáp, mang naëng tinh thaàn baûo thuû, khaêng khaêngcho raèng thoá loä chuyeän aùi aân laø haønh ñoäng laøm ñoài phong baïi tuïc, phaïmñieàu raên caám cuûa thaùnh hieàn ! Bôûi quan nieäm heïp hoøi nhö vaäy maø Toá NöõKinh bò giaáu kín ôû Vieän Baûo Taøng ñeán caû haøng ngaøn naêm chaúng maáy aibieát ñeán. (Ngoaïi tröø caùc baäc vua chuùa, haøng Vöông toân vaø caùc quyeàn thaànôû trieàu noäi daønh ñoäc quyeàn höôûng thuï).Trong khi ñoù thì theá giôùi Taây phöông quan nieäm ngöôïc laïi, cho raèng sinh lyùcuõng laø moät trong nhöõng nhu caàu caàn thieát nhö ñoùi aên, khaùt uoáng, nhökhoâng khí vaø söï soáng haøng ngaøy khoâng theå thieáu ñöôïc. Theá thì mang vaánñeà sinh lyù ra luaän baøn ngoaøi ñaïi chuùng cuõng nhö ñöa vaøo hoïc ñöôøng ñaâuphaûi laø söï xaáu? Neáu coù xaáu chaêng laø bôûi ta laïm duïng quaù ñaùng, vöôït caûvoøng kyû cöông laøm thöông toån ñeán luaân thöôøng ñaïo lyù...Nhieàu ngöôøi khaét khe cho raèng Toá Nöõ Kinh laø taäp saùch traêng hoa daâm daät,höôùng daãn con ngöôøi ñi ñeán haønh ñoäng baát chính. Thaät laø moät ñieàu laàm laãnñaùng tieác, hoï coù bieát ñaâu raèng chính vì söï thieáu hieåu bieát veà ngheä thuaät aùiaân maø bao nhieâu gia ñình phaûi tan vôõ. Toá Nöõ Kinh khoâng phaûi laø moät phokinh “ böôùm laû ong lôi” maø chính laø moät höôùng ñi, moät leõ soáng, laø kim chænam, laø vò löông y loãi laïc, moät nhaø coá vaán tuyeät vôøi ñôøi soáng löùa ñoâi ñeánraêng long ñaàu baïc .Baùc só Hueä Hoàng Anh. Trang : 2
 3. 3. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 3CHÖÔNG IHIEÅU BIEÁT CAÙC BÍ QUYEÁT HAØNH SÖÏDÖÏA TREÂN AÂM DÖÔNG VAØ NGUÕ HAØNHHoaøng Ñeá noùi vôùi Toá Nöõ raèng: “Ta caûm thaáy mình khí suy nhöôïc, khi giaohôïp thì khoâng ñoàng nhòp vôùi ngöôøi nöõ. Bình thöôøng thì loøng chaúng caûm thaáyvui, laïi luoân luoân lo sôï hoài hoäp nhö saép coù chuyeän gì nguy hieåm xaûy ra chomình. Taïi sao vaäy?”Toá Nöõ ñaùp: “Taát caû hieän töôïng noùi treân ñeàu do aâm döông khoâng ñieàu hoaø maøsinh ra.AÂâm döông khoâng ñieàu hoaø vì sinh hoaït phoøng söï khoâng ñuùng caùch.Neáu tinh löïc cuûa nöõ nhaân cöôøng thaéng hôn nam nhaân thì chaúng khaùc naøo nhönöôùc taït vaøo ngoïn ñuoác, ñuoác seõ taét; nam nhaân khoâng kham noãi neân khoângcoøn höùng thuù .Noùi caùch deã hieåu, sinh hoaït phoøng söï nhö naáu nöông thöùc aên phaûi phoái hôïpdieàu hoøa giöõa löûa vaø nöôùc môùi coù moùn aên ngon. Neáu thaáu trieät nguyeân taéctreân vaø thöïc hieän ñöôïc thì seõ höôûng thuï söï laïc thuù cuûa nhaân gian, baèng khoângthì thaân theå trôû neân suy nhöôïc coù theå ñeán taùn maïng nöõa. Luùc ñoù ñaâu coøn gìvui thuù nöõa .Bôûi vaäy nhaân gian phaûi thaän troïng trong vieäc phoøng the, traùnh ñi ra ngoaøinguyeân taéc khoâng ñoàng ñieäu noùi treân.”GHI CHUÙ:1. Hoaøng Ñeá laø moät trong ba vò vua thôøi thaùi coå : Phuïc Hy, Thaàn Noâng, Hoaøng Ñeá. Töông truyeàn Phuïc Hy phaùt minh ra baùt quaùi, nghieân cöùu veà aâm döông nguõ haønh. Aâm döông laø nhöõng theå ñoái nghòch nhau cuûa söï vaät nhö trôøi-ñaát, maët trôøi-maët traêng, nam-nöõ, traéng-ñen, ngaøy-ñeâm... Phuïc Hy cuõng laø vò vua chæ daïy cho nhaân daân söï keát hoân. Trong vieäc phoøng söï nam nöõ, Phuïc Hy baøn raèng:” Trôøi (döông) chuyeån töø phaûi sang traùi, ñaát (aâm) chuyeån töø traùi sang phaûi. Nam nhaân trong luùc giao hôïp, theo thuoäc tính döông ñoù, chuyeån ñoäng (saøng) sang traùi trong khi nöõ nhaân chuyeån ñoäng (saøng) sang beân phaûi,. Nam nhaân nhö trôøi ôû treân truøm phuû xuoáng döôùi. Nöõ nhaân nhö ñaát ôû döôùi nghinh tieáp leân treân. Vò theá cô baûn cuûa phoøng the giao hôïp laø vaäy, hai beân saøng ngöôïc chieàu nhau vaø treân thuùc xuoáng, döôùi haåy leân”. Trang : 3
 4. 4. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 42. Hoaøng Ñeá voán ngöôøi thuoäc löu vöïc soâng Hoaøng Haø, laø ngöôøi laõnh ñaïo cuûa maáy boä laïc lôùn taïi ñaây. Theo söû, oâng sanh soáng vaøo khoaûng 2.550 tröôùc Coâng-nguyeân, thoâng tueä, ñaõ phaùt kieán ra kim chæ nam, ñaõ quan saùt ñöôïc söï vaän haønh cuûa Thaùi döông heä. Treân maët ñaát thì oâng quan saùt veà nhöõng daáu veát ñeå laïi do caàm thuù chim muoâng töø ñoù xaùc ñònh phaùi ñöïc caùi cuûa töøng con. Veà nhaân vaên, oâng thieát laäp ra heä thoáng chöõ vieát cuûa ngöôøi Trung Quoác thôøi ñoù. Nhôø söï phaùt minh naøy, ngöôøi Trung Hoa môùi baét ñaàu ghi laïi caùc chuyeän xaûy ra chung quanh mình löu truyeàn laïi cho ñôøi sau. Veà Y khoa, Hoaøng Ñeá vaø saùu vò y só trong nhoùm Chi-Baùch hoaøn thaønh moät boä Baùch Khoa Y-Hoïc coù teân laø “Y hoïc troïng ñieån” maø “Hoaøng Ñeá noäi kinh” laø moät quyeån ôû trong boä ñoù. Chi-Baùch vaø nhöõng vò danh sö luùc baáy giôø laø nhöõng ngöôøi coá vaán cuûa Hoaøng Ñeá veà nhöõng vaán ñeà y döôïc vaø laø y só cuûa Hoaøng Ñeá.Hoaøng Ñeá coù nhieàu cung nöõ nhöng giao hôïp khoâng ñuùng phöông phaùp choneân khi nieân tueá vaøo ñoä nguõ tuaàn thì thaànsaéc suy nhöôïc khoâng coøn traùng kieännöõa. OÂâng môùi ñi hoûi Chi-Baùch vaø Toá Nöõ veà caùch theá giao hôïp duùng caùch ñeåkhoûi suy nhöôïc thaân theå. Trong saùch Hoaøng Ñeá noäi kinh, thieân “Thöôïng coåthieân chaân luaän”coù ghi söï vaán keá naày nhö sau:“Traãm thöôøng nghe ngöôøi thôøi xöa soáng haøng traêm naêm maø ñoäng taùc (tìnhduïc) khoâng suy yeáu. Ngöôøi thôøi nay tuoåi môùi vöøa khoaûng naêm möôi maø ñoängtaùc (tình duïc) ñaõ suy nhöôïc...”.Chi-Baùch ñaùp raèng : “Ngöôøi xöa sôû dó ñöôïc tröôøng thoï vì hoï hieåu thaáu ñaùoñaïo aâm döông, töø ñoù chuyeän goái chaên ñöôïc thöïc haønh hôïp lyù. Laõo töû noùi:“Vaïn vaät phuï aâm nhi baõo döông, xung khí dó vi hoøa”. Boán muøa, trôøi ñaát, aâmdöông, con ngöôøi phaûi “thuaän theo” ñoù laø nguyeân taéc cô baûn cuûa soáng coøn,neáu nghòch laïi hay vi phaïm nguyeân taéc töï nhieân naøy thì seõ sinh ra raát nhieàutai haïi. Ví duï nhö nguyeân taéc xuaân sanh, haï tröôûng, thu lieãm, ñoâng taøng (muaøxuaân gieo maï troàng luùa, muøa haï luùa lôùn, muøa thu gaët luùa, muøa ñoâng gaët luùacaát vaøo kho). Neáu baây giôø khoâng thuaän theo maø maø muøa thu hay ñoâng laïigieo maï troàng luùa thì luùa seõ khoâ cheát, khoâng lôùn leân ñöôïc.Toá Nöõ traû lôøi nhö sau: “Vaán ñeà Hoaøng thöôïng ñöa ra ñoù, giaûi ñaùp traû lôøi coùtheå caên cöù theo thuyeát aâm döông nguõ haønh. Nhö tính nöôùc cöïc maïnh seõ tieâudieät ñöôïc tính löûa, ñoù laø nguyeân taéc gaây ra theå löïc suy yeáu ôû ngöôøi nam.Trong trôøi ñaát coù naêm yeáu toá chaùnh (nguõ haønh) laø kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå. Trang : 4
 5. 5. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 5Chuùng töông khaéc nhau laø moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuûy, thuûy khaéc hoûa, hoûakhaéc kim, kim khaéc moäc, moäc khaéc thoå... cöù nhö vaäy maø tuaàn hoaøn maõi maõi.Vaäy thì neáu thuyû tính (nöõ nhaân) quaù maïnh thì deã haïi tôùi hoûa tính (ñaøn oâng).Maët khaùc trong luùc giao hoan cao traøo tuyeät höùng cuûa ñoâi beân so le thì cuõnggaây neân haäu quaû khoâng toát.Moät ñieàu nöõa laø nam nhaân sau khi xuaát tinh xong quaù meät laên ra nguû, trongkhi ñoù neáu nöõ nhaân chöa hoaøn thaønh cao traøo, coøn ñaày caûm höùng thì haäu quaûsöï baát hoøa hôïp naày laø moät beänh traïng caàn phaûi söûa ñoåi hay chöõa trò.Nay Hoaøng Ñeá sôùm xuaát tinh, suy nhöôïc ñoäng taùc (tình duïc) laø vì khoâng hieåubieát sinh hoaït phoøng söï moät caùch bình thöôøng. Haäu quaû laø khoâng caûm thaáythoáng khoaùi maø laø moät traïng thaùi meät moûi. Taát caû vì Hoaøng Ñeá khoâng thoânghieåu thuyû tính vaø hoûa tính, khoâng thoâng hieåu teä quaû cuûa baát ñieàu hoøa aâmdöông.”GHI CHUÙ:1. Baùc só Kim Soai cho raèng sau khi baén tinh xong, nam nhaân töø traïng thaùi sung söôùng cöïc ñoä trôû veà traïng thaùi khoâng coøn caûm giaùc vaø raát buoàn nguû. Bôûi vaäy môùi coù nhieàu tröôøng hôïp beõ baøng trong ñeâm taân hoân. Tröôùc ñoù thì nöõ nhaân e deø, sôï seät, nam nhaân “hoa ngoân xaûo ngöõ” ñeå ñöôïc tieán haønh, nhöng khi xong phaàn mình lieàn laên ra nguû ñuoác hoa boû ñoù maëc naøng naèm trô khieán cho coâ daâu töø ñoù coù moät taâm traïng chaùn sôï chuyeän chaên goái aùi aân, coù theå thaønh beänh laõnh caûm sau naày.2. Baùc só Kim Soai cuõng cho bieát laø aâm ñaïo caøng ñöôïc döông vaät coï xaùt, ngöôøi ñaøn baø caøng caûm thaáy söôùng thuù höùng tình ñeán noãi muoán töø choái aùi aân vì moät lyù do naøo ñoù cuõng khoâng theå naøo töø choái ñöôïc. Ñieàu xaùc ñònh naày phuø hôïp vôùi lôøi cuûa Toá Nöõ nam nhaâm hoûa tính, nöõ nhaân thuûy tính. Khi nöôùc daâng leân cao (nöôùc noâi traøn ñaày ñaàm ñìa) löûa bò taét (baén khí, xìu, meät). Khi nöôùc bò löûa ñun soâi (coï xaùt, choïc, ñaâm) thì nöôùc soâi aøo aït, phuøn phuït... Trang : 5
 6. 6. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 6NHIEÁP BOÅ VAØ CÖÔØNG TINH(Boå thaän vaø cöôøng döông)Toá Nöõ noùi : “ Coù moät ngöôøi con gaùi teân Thaùi Nöõ raát thaâm hieåu ñaïo aâmdöông”, Hoaøng Ñeá sai Thaùi Nöõ ñi môøi Baønh Toå cho mình thænh giaùo veàphöông phaùp dieân nieân ích thoï (soáng laâu).Baønh Toå traû lôøi: “ Giöõ tinh khí, thu döôõng tinh thaàn. uoáng caùc thöù thuoác boådöôõng thì coù theå treû maõi khoâng giaø. Tuy nhieân neáu ñaõ coù ba thöù treân maøkhoâng bieát caùch giao hôïp cho phaûi pheùp thì cuõng voâ ích thoâi.Ñaïo giao hôïp laø hôïp thaønh nhaát theå vôùi ngöôøi giao hôïp. Xem kìa trôøi ñaát lieànnhau thaønh nhaát theå neân maõi maõi tröôøng toàn. Con ngöôøi cuõng vaäy, khoângkhaùc gì. Neáu khoâng bieát nguyeân taéc ñoù thì bò thöông thaân baïi theå coù khi coøntaùng maïng nöõa”GHI CHUÙ:1. Hoaøng ñeá vì traêm coâng ngaøn vieäc neân ngöôøi ñaõ meät moûi. Theâm chuyeän töûu saéc neân thaàn kinh khoâng nhieàu thì ít bò suy hoaïi, luoân luoân caûm thaáy nhö mình ñang mang beänh. Ñeå cho Hoaøng Ñeá tin töôûng thuoác thang coâng duïng, caùc y sö trong trieàu môùi baøn nhau ñi môøi Baønh Toå tieân sinh laø moät vò trieát nhaân thoâng hieåu thuaät döôõng sinh. Töông truyeàn Baønh Toå tieân sinh raát thoï vaø duøng phöông phaùp nhieáp boå (duøng thuoác boå) vaø cöôøng tinh (laøm cho tinh khí maïnh hôn, cöôøng döông) neân khi ñaõ giaø maø vaãn thaáy nhö thanh xuaân vaø khí theá giao hôïp vaãn khoâng giaûm.2. Thaùi Nöõ, nhö Toá Nöõ, laø ngöôøi con gaùi thaät ñeïp laïi thaáu hieåu caùc phöông caùch phoøng söï. Nhöõng ñieàu chæ daïy cuûa baø ta raát ích lôïi cho cuoäc döôõng sinh vaø ñôøi soáng chaên goái.3. Saùch “Lieät tieân toaøn truyeän” coù ghi laïi truyeän Thaùi Nöõ vaâng leänh cuûa vua Chaân Muïc Vöông (976 tr. Coâng nguyeân) ñi hoûi Baønh Toå tieân sinh veà bí thuaät phoøng trung ñeå veà truyeàn laïi cho vua. Töø ñoù veà sau muïc Vöông laø ngöôøi höôûng ñöôïc keát quaû dieäu kyø cuûa haønh söï giao hoan theo ñuùng phöông phaùp.4. Saùch “Thaäp di kyù” coù ghi chuyeän Vöông maãu xuoáng traàn aên ôû cuøng vôùi Muïc Vöông cuûa vuøng Vò Chaâu thôøi Ñoâng Taán. Luùc naày Muïc Vöông ñaõ Trang : 6
 7. 7. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 7 hôn 50 tuoåi. Vöông maãu chæ daãn Muïc Vöông caùch giao hoan vaø hai ngöôøi ñaõ höôûng moät ñeâm sung söôùng tuyeät traàn . Saùch coù noùi theâm laø trong ñeâm doù Vöông maãu laáy ra trong aâm ñaïo moät “haïch toå” baûo vöông nuoát ñi vì raát boå cho vieäc döôõng sinh vaø cöôøng tinh. Saùch y hoïc Trung quoác coù ghi laø haïch naày duøng chöõa beänh taïng suy, caûi laõo. Haïch coøn trò ñöôïc beänh tinh thaàn khoâng an ñònh, giuùp cho ngöôøi beänh caûm thaáy an ñònh thô thôùi taâm hoàn.5. Töø thôøi Haùn y giôùi Trung Hoa ñaõ coù “Cam maïch ñaïi toå thang” laø thang thuoác an thaàn trò beänh cho phuï nöõ maø chaát chính vaãn laø haïch toå laáy töø trong aâm ñaïo.Trung quoác voán noåi tieáng veà caùc thang thuoác cöôøng tinh traùng theå. Caùc thöùnaày voán khaùc xa vôùi caùc thöù thuoác kích daâm ngaøy nay. Thuoác kích daâmkích ñoäng thaàn kinh cho höùng tình gôïi duïc maø khoâng giuùp thaân theå boådöôõng, khoâng giuùp cho nam nhaân tieát khí (tieát giaûm xuaát tinh). Thuoáccöông tinh traùng theå cuûa trung quoác traùi laïi laø thöùhieän taïi traêm coâng ngaøn söï, taâm thaàn moûi meät khoâng theå naøo thaáu ñaùo caùc lôøigiaûi thích veà pheùp döôõng sinh. Ta chæ xin noùi veà tröông hôïp Hoaøng Ñeá coù theålaøm ñöôïc maø thoâi.Hieän trong cung coù nhieài phi thieáp, chæ caàn thaâm hieåu caùi ñaïo lyù giao hôïp thìcuõng ñaõ naém ñöôïc phöông phaùp nhieáp döôõng roài. Nguyeân taéc laø “ña döõ nieânthanh nöõ giao hôïp”, tònh thaû luõ giao baát tieát” nghiaõ laø giao hôïp cuøng thaätnhieàu coâ gaùi treû trung nhöng tieát giaûm söïï baén khí xuaát ti nh. Tieát giaûm ñöôïcbaén khí thì thaân theå seõ ñöôïcnheï nhaøng deã chòu, khoâng beänh taät naøo coù theåsanh ra döôïc. “GHI CHUÙ:1. Baønh Toå chuù troïng taâm lyù trò lieäu. Vua nhieàu vieäc neân meät moûi, oâng khuyeân vua neân veà haäu cung vui cuøng cung nöõ queân bôùt nhöõng chuyeän lo aâu veà quoác söï voán laøm cho con ngöôøi deã suùt giaûm sinh löïc.2. Nhöng vui chôi nhieàu (ña ngöï) maø khoâng ñöôïc maát söùc, caøng ít xuaát tinh (tieåu tieát, tieát : ræ ra, loä ra, chaûy ra) caøng toát.3. Löïa gaùi thanh xuaân treû ñeïp ñeå giao hôïp ñoù laø nguyeân taéc taâm lyù ngöôøi ñaøn oâng thaáy mình höôûng nhieàu, mình hôn ngöôøi, may maén höôûng ñöôïc cuûa quyù laø söï thanh xuaân cuûa ngöôøi con gaùi . Trang : 7
 8. 8. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 84. Gaàn ñaây aùp duïng nguyeân taéc naày, baùc só Havelock Ellis khuyeân caùc caëp vôï choàng neân taïo thanh xuaân cho nhau trong vieäc chaên goái. Hai beân neân vui veû giao tình ñeå cuøng nhau thaáy nhö môùi nhö treû. Ngöôøi choàng vui veû trong söï gôïi xuùc caûm, ngöôøi vôï chaûi chuoát trang ñieåm, taïo theâm veû thanh xuaân cho chính mình vaø cho söï giao hôïp.5. Thoáng keâ cho thaáy coù nhieàu caëp vôï choàng laâm vaøo tình traïng caøng laâu xa ñeâm taân hoân haøo höùng thì caøng coù suùt giaûm trong nieàm thích thuù goái chaên. söï quen nhaøm laø moät yeáu toá, khieán taïo neân tình traïng mieãn cöôõng. Ta traùnh teä haïi naày baèng caùch hôïp taùc vôùi nhau, laøm nhö môùi, ñoái vôùi nhau nhö môùi gaëp laàn ñaàu thì söï khoaùi söôùng môùi laâu daøi trong cuoäc soáng vôï choàng ñöôïc.6. Nhìn laïi caâu noùi cuûa Baønh Toå baèng con maét cuûa ngöôøi hieän ñaïi ta thaáy oâng khuyeân neáu muoán höôûng haïnh phuùc ñôøi thì phaûi taïo cho coù ñöôïc moät tinh thaàn vui veû (bôùt lo laéng), moät thaân theå khoûe khoaén (ít baén khí, höôûng tuoåi xuaân vaø söï vui veû cuûa ngöôøi baïn tình ). Ñôøi nay con ngöôøi phaûi soáng trong moät xaõ hoäi baän roän, taâm lyù deã bò xaùo troän phieàn muoän baát an töø ñoù deã sinh ra beänh hoaïn. Kinh Toá Nöõ chöông naày lôøi cuûa Baønh Toå tieân sinh laø moät lôøi khuyeân toát cho chuùng ta, neáu chuùng ta bieát caùch soáng.CHÍN LAÀN CAÏN MÖÔØI LAÀN SAÂU(CÖÛU THIEÅN NHAÁT THAÂM)Toá nöõ noùi vôùi Hoaøng ñeá: “Khi haønh söï thì phaûi coi ngöôøi con gaùi nhö ngoõathaïch (gaïch ngoùi), töï coi mình nhö ngoïc quí (kim ngoïc). Khi nhaän thaáy ngöôøicon gaùi tôùi möùc khoaùi caûm, thaân theå vaën veïo luoân thì phaûi mau mau ruùtdöông vaät ra khoûi aâm hoä.”Neáu muoán chinh phuïc nöõ nhaân thì khi giao hôïp phaûi ñaëc bieät caån thaän. Treânmình ngöôøi ñeïp, khi höùng tình muoán giöõ cho khoûi baén khí khoâng phaûi laø deã,noù keùo mình theo khoù loøng kieàm cheá, caån thaän laém môùi keàm cheá ñöôïc. Söï kieännaày chaúng khaùc naøo thaéng sôïi daây cöông muïc raõ saép ñöùt voâ con ngöïa chöùng,hay ñang ñöùng treân bôø vöïc thaúm cuûa choùp nuùi cao. Chæ caàn sô yù moät chuùt thìtai haïi seõ xaûy ra khoâng löôøng ñöôïcGHI CHUÙ:1. Caên cöù treân caùc traéc nghieäm y hoïc ngöôøi ta thaáy raèng nam nhaân raát deã höùng tình vaø khi tình höùng tôùi cao ñoä, baén khí thì khoâng coøn laøm gì ñöôïc Trang : 8
 9. 9. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 9 nöõa. döông cuï trôû neân xìu meàm, voâ naêng, ôû beân caïnh ngöôøi ñeïp loøng cuõng döûng döng nguoäi laïnh. Nöõ nhaân traùi laïi thôøi gian baét trôùn höùng tình chaäm, söï sôø moù rôø raãm (aùi phuû) trong giai ñoaïn ñaàu raát caàn thieát ñeå ñöa naøng ñeán tình traïng saün saøng nhaäp cuoäc. Vì vaäy khi hai ngöôøi xaùp laïi, ñaõ coù moät söï so le veà thôøi gian höùng caûm. Luùc nam nhaân ñaït tôùi cao ñieåm höùng thuù thì nöõ nhaân nhieàu khi chöa ñaït ñöôïc cao ñieåm naày. Neáu khoâng caån thaän, khoâng keàm ñöôïc cöông con noä maõ maø baén khí thì cuoäc giao hôïp chaám döùt trong söï beõ baøng cuûa nöõ nhaân.2. Toá Nöõ noùi :  “Coi nöõ nhaân nhö ngoõa thaïch’ laø muoán noùi phaûi nheï nheï nöông tay ñöøng maïnh baïo quaù maø ngoùi gaïch vôõ beå ñi. Sôø moù nheø nheï, aùi phuû khaép toaøn thaân nöõ nhaân ñeå keùo ñeán söï ñoàng boä höùng tình sau naøy, cuõng laø ñeå chuaån bò cho coù ñoàng ñieäu trong luùc tuyeät cuøng söôùng khoaùi.  “Coi mình nhö ngoïc thaïch” laø mình phaûi quyù mình, tieát kieäm tinh khí khoâng baén khí quaù sôùm, chöa phaûi luùc. Ñoái phöông chöa saün saøng thì söï xuaát tinh, rieâng mình cuõng chöa höôûng tuyeät cuøng cuûa ñôøi soáng aùi aân.3. Vaán ñeà tuyeät höùng phaûi phoái hôïp, phaûi ñoàng boä trong söï giao hôïp nam nöõ raát laø quan troïng. Nam nhaân khoâng ñöôïc chæ nghó ñeán caùi söôùng baén khí cuûa mìnhmaø phaûi ñoaùn coi thaùi ñoä cuûa nöõ nhaân nöõa.4. Taäp quaùn cuûa ngöôøi Do Thaùi keát toäi “cöôõng daâm sau hoân nhaân” (haäu hoân cöôõng daâm) neáu ngöôøi choàng chæ muoán thoûa maõn duïc tính tieán haønh giao hôïp trong khi ngöôøi vôï chöa saün saøng cuoäc maây möa hay khoâng theå coù ñöôïc ñoàng boä söôùng khoaùi .5. ÔÛ ñôøi coå Trung quoác coù moät soá ngöôùi bieát lôïi duïng nguyeân lyù chaâm cöùu ñeå kích thích duïc tình cuûa nöõ nhaân tröôùc khi giao hôïp, vaø hoï ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû laøkhieán cho nöõ nhaân “xuaân tình boäc phaùt” saün saøng ñaùp öùng ñeå cuøng nhau ñaït tôùt cao ñieåm söôùng khoaùi cuøng luùc. Nguyeân taéc chaâm cöùu laø “ kích thích 14 kinh maïch vaø caùc ñöôøng huyeät ñaïo lieân quan tôùi tình duïc “ (thaäp töù kinh laïc huyeät ñaïo tuyeán ).Thôøi xöa kyõ thuaät vuoát ve tröôùc khi aùi aân laø:  Maân meâ töø caùc ngoùn tay, baét ñaàu töø ngoùn giöõa tôùi ngoùn caùi, caùc ngoùn coï saùt vaøo nhau. Ban ñaàu coøn thoa boùp caùc ngoùn sau rôø raãm töø töø leân caùnh tay roài leân baû vai. Trang : 9
 10. 10. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 10  Xoa boùp nöïng nòu ban ñaàu laø ngoùn chaân caùi roài sang ngoùn beân caïnh, töø töø rôø leân mu chaân tieán leân tôùi phía beân trong ñuøi. Sau ñoù thì sôø moù nöïng nòu toaøn thaân. Keá tieáp nam nhaân duøng tay traùi oâm saùt löng nöõ nhaân tay phaûi töø töø di ñoäng leân vuoát ve nhöõng vuøng maõnh caûm nhaát cuûa nöõ nhaân ñoàng thôøi tieán haønh nhöõng ñoäng taùc hoân hít. Hoân hít thì cuõng tieán haønh chaäm chaäm, ñaàu tieân hoân coå, sau hoân traùn. Duøng löôõi lieám coå, phía tröôùc vaø phía sau coå laø nhöõng vuøng caàn ñöôïc lieám nhaát. Keá tieáp laø lieám ñaàu vuù naøng, caén nheï loå tai naøng ñeå cho naøng ruøng mình xuùc caûm6. Sau ñoù khi thaáy tình traïng ñaõ chín muøi thì aùp duïng nguyeân taéc “ cöûu thieån nhaát thaâm höõu t taû baõi nhöôïc hoaïnh hoaønh”. Ñaây laø bí quyeát cuûa ñaøng trai ñeå taïo höùng thuù tuyeät ñaïi cho nöõ nhaân cuøng mình giao hôïp maø cuõng laø phöông caùch choáng xuaát tinh sôùm. moät caên beänh ñem ñeán beõ baøng cho nhieàu nam nhaân .  “Cöûu thieån” laø chín laàn ñaâm caïn, ñaâm nheï nhaøng ñeå chuaån bò cho nöõ nhaân yù xuaân phôi phôùi, taâm hoàn boàn choàn nhö laø khæ chuyeàn ngöïa chaïy. Luùc ñoù môùi aùp duïng” nhaát thaâm”, ñaâm maïnh luùt vaøo saâu khoâng chöøa chuùt naøo. Cho em heát nhöõng gì anh coù. Thaâm saâu, quy ñaàu coï saùt vaøo aâm hoä taïo moät traïng thaùi höùng thuù toät ñoä. Aâm hoä luùc ñoù coù khaû naêng môû ra boùp laïi. Nôû ra ñeå ñoùn nhaän heát, ruùt laïi ñeå boùp chaët oâm khít döông theå trong traïng thaùi nhaát theå hoaø ñoàng .  “ Höõu tam taû tam” laø kích ñoäng hai beân bôø cuûa aâm hoä. Coï xaùt beân traùi ba laàn, beân phaûi ba laàn. Nöõ nhaân luùc naày caûm thaáy ñaâu ñaâu cuõng coù döông theå coï vaøo, söï sung söôùng khoâng theå naøo löôøng ñöôïc. Nhö vaäy ñoäng taùc aí aân khoâng chæ laø moät caùch tieán vaøo ruùt ra maø bieán hoùa döông vaät bôi loäi nhö con caù, thaân mình thaèng nhoû chuyeån ñoäng hai beân, boø nhö con truøng khi leân khi xuoáng. Taát caû moïi vuøng khoaùi caûm cuûa aâm ñaïo ñeàu ñöôïc tieát xuùc coï xaùt, beân meùp, trong saâu, beân naày, beân kia ; nöõ nhaân khoâng theå naøo cöôõng laïi mình ñöôïc nöõa, khoaùi caûm seõ leân ñeán toät ñoä kòp thôøivôùi toät ñoä cuûa nam nhaân .7. Thôøi Tuyø Ñöôøng coù cuoán saùch noùi veà chuyeän aùi aân laø “ Ngoïc Phoøng Bí Quyeát “ baøn veà ngheä thuaät phoøng trung, trong ñoù coù caâu thieäu “baùt thieån nhò thaâm, töû vaõn sanh hoaøn” cuõng töông töï nhöng boå xung cho nguyeân taéc “cöûu thieån nhaát thaâm taû tam höõu tam “ noùi treân. Trang : 10
 11. 11. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 11  Baùt thieån nhò thaâm chaúng qua laø thay ñoåi soá laàn saâu ñaâm vaøo, thöôøng laø theo lôøi yeâu caàu cuûa nöõ nhaân. Neân nhôù phaûi coù caïn saâu, khoâng ñöôïc saâu caû nhö nhau vì ñaâm voâ moät choã khoaùi caûm seõ bò teâ lieät ñi gioáng nhö gaõi löng gaõi nheï maïnh khaùc nhau, thay ñoåi choã naøy choã khaùc thì khoaùi vaø ñaõ ngöùa, neáu chæ gaõi maïnh moät nôi thì chæ coù troùc da troùc thòt ñau ñôùn maø thoâi.  “ Töû vaõn sanh hoøan” laø “ khi cheát ñi vaøo, khi soáng ñi ra”. Döông vaät ôû trong aâm hoä ñaõ laâu, aám aùp khoaùi laïc raát deã khoâng theå töï thaéng maø phaûi baén khí, khi thaáy noù coù moøi döông leân cöïc ñaïi saép xuaát tinh thì phaûi ruùt ra khoûi aâm ñaïo - ñi ra khi coøn cöùng coøn soáng - Beân ngoaøi noù nghæ ngôi moät chuùt thì bò xìu, ñoù laø luùc cho noù xung traän laïi nöõa - ñi vaøo luùc meàm, luùc cheát- Cöù theá quaù trình töû vaõn sanh hoaøn thì cuoäc vui keùo daøi ñöôïc nhieàu laàn khoaùi caûm.  Coù saùch noùi “nhöôïc nhaäp cöôøng xuaát” cuõng laø caùch noùi khaùc cuûa töû vaõn sang hoaøn maø thoâi. Luùc hôi meàm, xìu cho vaøo, luùc cöùng quaù ñoä saép baén khí thì phaûi ruùt ra. Caøng theo caùc nguyeân taéc treân caøng höôûng ñöôïc cuoäc vui keùo daøi maø hoøa thuaän vôï choàng vì keùo ñöôïc luùc cöïc ñieåm khoaùi laïc cuûa hai ngöôøi nam nöõ veà cuøng thôøi ñieåm.(Saùch goác bò maát moät ñoaïn)Nay, Trang Töû coù truyeän Hoa Ñaø (145-280 Coâng nguyeân) laø danh y cuûaTrung Quoác thôøi coå ñaïi. Hoa Ñaø raát raønh veà pheùp ñaïo daãn coå truyeàn. Quansaùt loaøi gaáu leo caây, oâng saùng taùc ra caùch luyeän taäp töù chi. quan saùt naêmcaùch vaän ñoäng cuûa phi caàm, oâng ñaët ra caùch luyeän taäp ñeå thaân theå traùngkieän, tinh thaàn thoaûi maùi. Nhôø theo pheùp ñaïo daãn Hoa Ñaø soáng tröôøng thoï,naêm 99 tuoåi tay maét vaãn coøn saùng toû, raêng chöa ruïng caùi naøo.Ngaøy nay, ta noùi maø khoâng sôï, pheùp ñaïo daãn laø nhöõng ñoäng taùc co duoãi,xaáp ngöûa, ñi ngoài, ñöùng leân quyø xuoáng, ñi boä, hoâ haáp... coù taùc duïng löuthoâng maùu huyeát ñeå cöôøng sinh khang kieän thaân theå .4. Ñoàng thôøi vôùi Hoa Ñaø coù oâng Laõnh Thoï Quang cuõng laø ngöôøi thöïc haønh vieân maõn pheùp ñaïo daãn. Oâng thöôøng vaän ñoäng ñaàu coå vaø hít thôû thaät saâu laïi aùp duïng thaønh coâng caùc bí quyeát phoøng trung neân khi ñaõ hôn 160 tuoåi tuy ñaàu toùc ñaõ baïc maø thaàn khí vaãn nhö ngöôøi thanh xuaân. bí quyeát phoøng söï cuûa oâng ta laø “ thaùi aâm boå döông”. gaët haùi thu löôïm caùi aâm khí ñeå laøm boå caùi döông khí. Trang : 11
 12. 12. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 125. Saùch Haäu haùn thö, trong caùc truyeän veà phöông thuaät coù ghi ôû quaän Thöôïng Ñaõng, tænh Sôn Taây coù ngöôøi teân Vöông Chaân tuoåi gaàn 100 maø maët hoàng haøo raïng rôõ nhö ngöôøi chöa quaù nguõ tuaàn. Bí quyeát tröôøng thoï cuûa oâng naày laø thöïc hieän pheùp “thai töùc “ vaø pheùp “ thai thöïc”. “Thai thöïc” coù nghóa laø chæ aên nhöõng gì sanh ra töø baøo thai maø thoâi, tyû duï nhö thòt boø, thòt heo... khoâng aên nhöõng gì coù nguoàn goác meã coác.6. Thôøi coå Trung quoác htuaät döôõng sinh ngoaøi nhöõng vaän ñoäng thaân theå vaø hoâ haáp coøn ñeå yù ñeán söï aên uoáng ñaày ñuû (thai thöïc ) vaø thoûa maõn nhu caàu sinh lyù. Nhö vaäy söï sinh hoaït môùi quaân bình khoâng vì moät maët naøo cuûa ñôøi soáng maø huûy boû maët khaùc cuûa ñôøi soáng. Söï quaân bình ñoù laøm cho con ngöôøi ñöôïc kieän khang vaø tröôøng thoï.7. Theo khoa hoïc hieän ñaïi thì:  “Ñaïo daãn “ laø theå thao theå duïc, caùc loaïi hoaït ñoäng laøm cho giaõn gaân coát, baép thòt ñöôïc cöùng raén, thaân theå ñöôïc kieän toaøn.  “luyeän khí” laø phöông phaùp thôû hít khoâng khí ñuùng caùch, thôû ra heát chaát hôi ñaõ bò phoåi thaûi hoài, hít voâ khoâng khí môùi ñeå giuùp cô theå loïc maùu.  Hai caùch naày ngaøy nay ai naêng chaêm chæ thöïc haønh thì seõ coù söùc khoûe laâu daøi dieân nieân ích thoÏ, treû trung thoaûi maùi .8. Ñoàng höông vôùi Vöông Chaân coù Dieäc Maïnh Tieát thöïc haønh pheùp ngöng thôû, oâng ngoài yeân taïm ngöng hoâ haáp, thaân mình baát ñoäng trong khoaûng 100 ngaøy. Ñieàu naày phuø hôïp vôùi nhöõng khaùm phaù veà thuaät du giaø ôû Aán Ñoä, coù loaïi khieán cho ngöôøi luyeän taäp coù khaû naêng “coâng ñoâng mieân”, nguû trong muøa ñoâng, luùc ñoù hoâ haáp thaät chaäm nheï nhaøng nhö gaàn ñöùt, ñoäng maïch ñaäp raát kheõ cô hoà nhö khoâng coøn nöõa, Nhöõng ngöôøi naày coù theå choân mình trong haàm saâu döôùi ñaát khoâng aên trong voøng moät thaùng maø khoâng nguy hieåm gì ñeán tính maïng bôûi vì chính hoï hít thôû thaät ít khoâng khí, uoáng moät soá löôïng cöïc nhoû nöôùc vaø tieâu thuï moät phaàn nhoû theå löïc cuûa hoï ñeå buø tröø .9. Ngöôøi xöa duøng phöông phaùp hoâ haáp eùp buïng phoái hôïp vôùi pheùp thöïc tieáp ñeå tröø caên beänh giaø nua suy nhöôïc, beänh aùp huyeát cao vaø taùo boùn. Hoï coøn duøng khí coâng ñeå tröø beänh thaàn kinh suy nhöôïc, beänh ñau bao töû vaø beänh keát haïch. Hai pheùp döôõng sinh naày chaúng qua laø ngoài yeân hoâ haáp (pheùp tónh toïa cuûa voõ laâm)10.“Thaùi cöïc quyeàn “ laø do Hoa Ñaø quan saùt nguõ caàm maø ñaët ra. Thaùi cöïc quyeàn goàm 24 ñoäng taùc. Tuy caùc ñoäng taùc thay ñoåi nhöng töø ñoäng taùc Trang : 12
 13. 13. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 13 naày sang ñoäng taùc keá tieáp khoâng ñöùt ñoaïn maø laø caùc ñoäng taùc lieân tuïc cuûa nhau, bieán chuyeån töông hôïp töø töø maø thaønh, raát ích lôïi cho söï luyeän taäp thaân theå nhaát laø khi hôi coù tuoåi.  “Baùt ñoaïn caåm” cuõng töông töï nhö theá. Caùc yeáu toá luyeän taäp laø taäp trung yù chí, thoáng nhaát tinh thaàn ñeå ñieàu hoøa hoâ haáp, tuy toaøn thaân vaän ñoäng nhöng phaûi giöõ phòp thôû sao cho töï nhieân, nheï maø saâu. Moãi ngaøy caøng taäp hít thôû saâu caøng toát. Caû hai pheùp theå duïc phòp ñieäu naày duøng phoøng ngöøa vaø trò caùc chöùng aùp huyeát cao, tinh thaàn khaån tröông, ñau bao töû beänh tim vaø nhieàu beänh khaùc. Ñoái vôùi heä thoáng tuaàn hoaøn vaø heä thoáng thaàn kinh, cô quan hoâ haáp, cô quan tieâu hoùa cuõng raát coù hieäu quaû.11.Kinh Thaùi Cöïc Quyeàn coù ghi ngöôøi luyeän taäp phaûi hoâ haáp do ñan ñieàn. Ñan ñieàn laø danh töø duøng trong khoa chaâm cöùu chæ moät trong ba vò trí trong ngöôøi. thöù nhaát laø treân ñaàu (ñaïi naõo), thöù hai ôû hoaønh caùch moâ, thöù ba ôû roán. Caên cöù vaøo caùc saùch vôû cuûa ñaïo gia thì ñan ñieàn laø choã troïng yeáu nhaát trong cô theå con ngöôøi. Vaäy chöõ ñan ñieàn noùi trong kinh thaùi cöïc quyeàn laø chæ choã naày. Khi hoâ haáp coù theå ñeå döôõng khí toàn tröõ taïi ñaây ñeå duy trì “taâm bình khí hoøa tình töï an ñònh” (caùi taâm hoàn ñöôïc bình tónh, caùi khí ñöôïc ñieàu hoøa, caùi duïc voïng ñaàu moái cuûa tình duïc ñöôïc an ñònh). Y giôùi Myõ gaàn ñaây nghieân cöùu veà Thaùi Cöïc Quyeàn vaø Baùt Ñoaïn Caåm ñeàu coâng nhaän khaû naêng laøm cho taâm an vaø bình aån caùi tình duïc.12.Pheùp hoâ haáp ñan ñieàn ñöôïc luyeän taäp duøng cho tröôøng hôïp phoøng söï maø thieát giaûm xuaát tinh, coù muïc ñích ñieàu töùc döôõng khí taêng gia khí löïc trong tröôøng hôïp baát löïc haønh söï. Noäi dung hoâ haáp ñan ñieàn ngöôøi xöa coù ghi laïi trong saùch. Trang Töû coù noùi : “Chaân nhaân hoâ haáp thaâm nhaäp cöôùc, phaøm nhaân hoâ haáp tieån taïi haàu “ nghóa laø baäc chaân nhaân hít thôû khoâng khí voâ ñeán chaân, ngöôøi thöôøng chæ hít thôû ñöôïc khoâng khí voâ ñeán hoïng maø thoâi. Ñaïi yù khuyeân luyeän taäp hít thôû khoâng khí môùi ñeå baøi tröø meät moûi trong ngöôøi13.Ñôøi Ñoäng Taán coù ngöôøi Caát Hoàng ñeà xöôùng loái “thai töùc” nghóa laø thôû nhö thai nhi trong buïng meï, thôû baèng muõi, khoâng thôû baèng mieäng, hgít vaøo thaät laâu sau môùi töø töø thôû ra. Caùt Hoàng khuyeân sau khi hít vaøo phaûi ñeám ñeán 120 tieáng môùi töø töø thôû ra maø soá löôïng khoâng khí thôû ra phaûi ít hôn soá löôïng khoâng khí hít vaøo coù nhö vaäy khoâng khí trong laønh môùi toøn taïi trong thaân theå. ngöôøi sieâng naêng luyeän taäp coù theå keùo daøi thôøi gian Trang : 13
 14. 14. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 14 giöõ hôi trong buïng ñeám ñeán 1000 môùi phaûi thôû ra. Ai luyeän ñeán möùc naày coù theå phaûn laõo hoaøn ñoàng, vónh baûo thanh xuaân khoâng bao giôø giaø .14.Pheùp thai töùc laø phöông phaùp giaûm bôùt thôû ra thaùn khí, tích tuï döôõng khí trong cô theå, phuø hôïp vôùi quan ñieåm y hoïc ngaøy nay. Aùp duïng nguyeân taéc naày trong vieäc phoøng söï laø caùch giöõ laïi khoâng cho xuaát tinh baèng caùch hít hôi thaät daøi voâ phoåi nìn hôi thaät laâu môùi thôû ra tö töø. Laùm nhö vaäy nhieàu laàn khi thaáy mình saép baén tinh. ÔÛ Trung Hoa coù thuaät “thaùi aâm boå döông” töùc thaâu löôïm aâm khí ñeå boå cho döông khí vaø “thaùi döông boå aâm” laø nguyeân taéc aùp duïng cho nöõ nhaân seõ baøn ñeán ôû nhöõng chöông keá tieáp.15.Nam nhaân khoâng theå laõng phí tinh dòch cuûa mình, moãi laàn xuaát tinh laø moãi laàn phaûi coù hieäu ích. Khi nöõ nhaân leân ñeán cöïc ñoä khoaùi laïc thì aâm hoä seõ coù söùc huùt raát maïnh, quy ñaàu cuûa nam raát khoù loøng maø cöôõng laïi ñeå ruùt ra, luùc ñoù aâm ñaïo seõ huùt tinh dòch cuûa nam nhaân vaøo cô theå cuûa nöõ nhaân ñeå sau ñoù bieán thaønh tinh dòch cuûa naøng.16.Coå truyeàn ôû Trung quoác coù phöông phaùp luyeän taäp goïi laø “tieåu chaâu thieân” laø khi ngoài yeân tónh toïa döông khí töø ñan ñieån (choã roán), tieán leân hoäi aâm (giöõa cô quan sinh duïc vaø baøng quang) xuyeân qua giaùp-suy (giöõa xöông soáng) vaøo ngoïc-chaåm (sau oùt) tôùi neâ- hoaøn (ñaïi naõo), xuoáng ñaøi trung (giöõa hai vuù) trôû veà laïi ñan ñieàn laø xong moät quaù trình. Cöù nhö vaäy maø ñieàu khieån döôõng khí chu du, coâng phu naày phaûi luyeän ñeán hai ba naêm môùi xong. Nam nhaân ñaït ñöôïc phaùp moân “tieåu chaâu thieân” khi giao hôïp döông cuï vaø aâm hoä phoái hôïp vôùi nhau maø thöïc hieän quaù trình tieåu chaâu thieân. Nöõ nhaân trong luùc tuyeät höùng, nguyeân khí bò huùt seõ phaàn khoaùi laïc khoâng bao giôø nghó ñeán chuyeän chia tay. Toá nöõ khi noùi veà luyeän taäp thöù phöông phaùp tuyeät dieäu naày coù baûo phaûi phoái hôïp vôùi phöông phaùp ñaïo daãn, caû hai phoái hôïp seõ giuùp cho nam nhaân ñaït ñöôïc muïc ñích hoaøn tinh .17.Trong quyeån “Ngoïc Phoøng Bí Quyeát” coù noùi neáu ñaøn oâng taäp luyeän ñöôïc caùch hoâ haáp ñaèng buïng, cho khoâng khí vaøo saâu tôùi buïng (thaät ra laø hít thaät nhieàu hôi) thì seõ taêng theå löïc vaø trì löïc (söùc choáng choûi), khi giao hôïp choáng laïi xuaát tinh chæ caàn hít hôi daøi vaøo ñan ñieàn ñeám töø moät ñeán 30 môùi thay hôi khaùc, nhö vaäy döông cuï seõ cöông cöùng laâu hôn vaø choáng choûi laïi khuynh höôùng xuaát tinh. Cho coù hieäu quaû hôn, aùp duïng Trang : 14
 15. 15. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 15 theâm phöông phaùp “töû vaõn sinh lai” ñaõ noùi ôû treân nghóa laø khi cöông cöùng quaù phaûi ruùt ra, ñôïi hôi xìu xuoáng môùi tieán haønh trôû laïi.18.Nöõ nhaân coù phöông phaùp “haønh khí” do naøng Trieäu Phi Yeán ñôøi haùn truyeàn laïi. Naøng luyeän taäp baèng caùch laáy daây luïa coät ngang löng vaø taäp chuyeån ñoäng phaàn töø eo xuoáng maø phaàn treân khoâng caàn chuyeån ñoäng. Sau ñoù naøng duøng thuaät “beá khí chæ töùc” nín thôû moät hôi thaät laâu. Vôùi phöông phaùp haønh khí, nöõ nhaân coù theå co ruùt boùp môû aâm hoä khieán döông vaät caûm thaáy sung söôùng tuyeät ñænh vaø töø ñoù ruøng mình baén tinh. Coâng duïng cuûa phöông phaùp naày laø laøm cho döông vaät ñöôïc boùp chaët, nam nhaân caûm thaáy nöõ nhaân nhö môùi, boùp, töø ñoù khoâng theå cöôõng noãi chuyeän xuaát tinh . Saùch “ Höông Muoäi” noùi roõ raøng hôn veà phöông phaùp co boùp naày. Khi tieán haønh giao hôïp phaûi coù thöù töï :khi thaèng nhoû tieán vaøo thaâm cung, cöûa thaâm cung phaûi môû ra ñoùn chaøo. Khi chaøng ñaõ vaøo ñeán nôi thì cöûa thaâm cung ñoät nhieân ñoùng laïi oâm chaëc chaøng, nhö möøng rôõ. Quaù trình ñaâm voâ ruùt ra cuûa döông vaät ñöôïc quaù trình môû boùp cuûa aâm hoä phoái hôïp taïo cho nam nhaân caûm giaùc tuyeät vôøi.TÖ THEÁ VAØ TÌNH THUÙ(Hoaøn caûnh vaø höùng thuù)Hoaøng Ñeá noùi: “Nguyeân taéc tieát ñoä trong vieäc nam nöõ giao hôïp laø nguyeân taécnaøo ?”.Toá nöõ ñaùp: “Nam nöõ giao hôïp laø thuaän theo caên baûn aâm döông cuûa trôøi ñaát.Nhöng khoâng neân ñeå leäch ñi khieán cho nam nhaân caøng ngaøy caøng suy hoaïithaân theå trong khi nöõ nhaân ñöôïc baùch beänh tieâu tröø. Ñoâi beân phaûi thaân taâmsöôùng khoaùi, thaân cöôøng khí thaïnh, maïnh meõ sung khí môùi laø nguyeân taéc.Neáu khoâng theo ñaïo aâm döông thì thaân theå ngaøy caøng suy vi. vì vaäy caùc yeáutoá caên baûn cuûa giao hôïp laø:  An ñònh söï haùo höùc.  Taâm traïng höùng thuù.  Tinh thaàn sung maõn.Khi ñaõ coù ñuû ba thöù naày töùc laø taäp trung ñöôïc tinh khí thaàn thì töï nhieânkhoâng coøn sôï noùng laïnh, khoâng quaù no khoâng quaù ñoùi. Khi thaân theå khoûekhoaén, tình töï töï nhieân noåi leân, ñoù laø chuyeän bình thöôøng. Khi giao tình, phaûitöø töø maø tieán haønh, giöõ ba nguyeân taéc treân thì tinh löïc cuûa nam nhaân khoângbò suy nhöôïc, khoaùi caûm cuûa nöõ nhaân leân ñeán cöïc ñieåm”. Trang : 15
 16. 16. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 16GHI CHUÙ:1. Toá Nöõ vaïch cho Hoaøng Ñeá bieát ñaïo giao hôïp laø phaûi ñieàu hoaø vaø an döôõng thaân taâm. muoán vaäy phaûi hoïc caùch vaø chuaån bò coù phöông phaùp, bôûi vì khi laâm traän maø tình töï an ñònh (khoâng coù taâm traïng quaù boàn choàn haùo höùc), taâm traïng höùng thuù khoâng mieãn cöôõng, tinh thaàn khoûe khoaén sung maõn thì beân ngoaøi vaø beân trong ñeàu maïnh, khoâng theå naøo maø baïi traân ñöôïc.2. Saùch vôû xöa cuûa ngöôøi Do Thaùi cuõng coù noùi chuyeän ñöa ñeán höùng thuù goái chaên :”Neáu vôï choàng töông thaân töông aùi thì daàu cho giöôøng chaät nguû cuõng thoaûi maùi vui thuù. Neáu phu phuï baát hoøa daàu cho giöôøng roäng bao la vaãn thaáy chaät heïp tuø tuùng “. Ñieàu noùi treân coát nhaéc nhôû gaùi trai trong ñôøi soáng vôï choàng taïo neân c1i “ taâm bình khí hoøa “, thanh thaûn, hoøa thuaän, vui veû.3. Laøm cho taêng gia tính caûm (ñoä söôùng trong khi giao hôïp) laø do ba yeáu toá :  Phaûn öùng cuûa trung khu thaàn kinh.  Kích thích cuûa ngoaïi giôùi.  Kyõ thaät cuûa tính giao (giao hôïp). Caû ba thöù treân tuy noùi laø töông quan maät thieát vôùi nhau nhöng hai thöù sau tuøy thuoäc nôi nam nhaân raát nhieàu. Hoï coù theå laøm taêng hai yeáu toá naày leân ñeå taêng phaàn khoaùi caûm trong cuoäc giao tình.4. Caùc nhaø taâm lyù hoïc phaùt hieän raèng ñoái vôùi phuï nöõ caùi hoaøn caûnh, caùi khoâng khí cuûa tính giao quan troïng nhaát. Theo baùo caùo cuûa baùc só Kim Soai thì nam nhaân chæ caàn töôûng töôïng thì cuõng gôïi höùng döôïc döông vaät söøng leânvaø caûm thaáy höùng thuù, trong khi ñoù nöõ nhaân thì khoâng vaäy. hoï caàn phaûi coù nhöõng yeáu toá hieän thöïc môùi ñoäng tình, phaûi coù maét thaáy (roõ raøng nhöõng ñieàu gôïi duïc ) tai nghe (thì thaàm lôøi yeâu ñöông hay daâm ngöõ) xuùc giaùc ( hai beân thi theå chaïm nhau, rôø raãm sôø soaïng thoa naén) môùi taïo cho hoï höùng tình gôïi duïc. Bôûi vaäy tröôùc vaø trong khi giao tình nam nhaân phaûi nhôù ñeán caùc yeáu toá naày maø taêng cöôøng môùi mong chinh phuïc ñöôïc nöõ nhaân.5. Ngoaïi giôùi kích thích thì ngoaïi giôùi cuõng coù theå laøm tieâu hao höùng khôûi cuûa nöõ nhaân. Hoï raát deã bò ngoaïi caûnh laøm nguoäi laïnh tình duïc. Baùc só Kim Soai cho bieát haàu heát nöõ nhaân khoâng thích laøm tình maø môû ñeøn trong khi nam nhaân thích môû ñeàn ñeå xem thaân theå mình vaø thaân theåû ngöôøi tình quyeän nhau nhö theá naøo, xem söï uoán eùo vaën veïo khi söôùng Trang : 16
 17. 17. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 17 khoaùi cuûa naøng ra laøm sao. Nöõ nhaân ban ngaøy hay ñeøn saùng chaéc chaén laø khoâng theå ñaït ñeán cao traøo söôùng khoaùi nhö laøm tình ban ñeâm hay khi trong boùng toái. Cuõng vaäy, giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc bieät veà söï “taét ñeøn laøm laïi” nam nhaân khi döông meâ traän maø bò phaù ñaùm sau doù vaãn coù theå tieát tuïc nhö thöôøng, traùi laïi nöõ nhaân höùng tình ñaõ tieâu tan khoâng coøn höùng thuù ñeå tieáp tuïc laøm laïi nöõa. Trong khi hai ñaøng quaán quyùt nhaøo loän maø phaûi buoâng nhau ñeå chaøng ñi traû lôøi ñieän thoaïi thì chaéc chaén laø cuoäc vui neân keát thuùc, coù keù daøi theâm nöõ nhaân cuõng khoâng coøn loøng daï naøo.6. Giöõa hieän töôïng “caàu aùi” (nhu caàu giao hôïp) vaø hieän töôïng “sinh vaät” (nhu caàu sinh saûn truyeàn gioáng ) coù quan heä maät thieát vôùi nhau. Trong theá giôùi loaøi vaät vaø theá giôùi cuûa loaøi ngöôøi chöa ñöôïc khai hoùa thì söï sinh hoaït tính duïc ñeàu do muøa vaø chu kyø ñònh ñoaït. Ñoäng vaät cao ñaúng thöôøng coù chu kyø tính giao laø moät naêm moät laàn hay moät naêm hai laàn (muøa röôïng ñöïc ). Nhieàu daân toäc chöa vaên minh coøn coù taäp quaùn naày. Hoï toå chöùc Hoäi muøa xuaân hay hoäi muøa Thu cho thanh nieân thieáu nöõ tôùi tuoåi daäy thì coù cô hoäi tính giao maø ñi ñeán hoân nhaân truyeàn gioáng.7. Coù khi vôï choàng ñoái vôùi nhau söï höùng tình cuõng khoâng ñoàng boä veà thôøi gian, bôûi vaäy nhieàu khi phaûi ” boài döôõng khí theá” nghóa laø taïo hoaøn caûnh vaø khí theá ñeå hai beân cuøng caûm thaáy höùng tình. Theo Von Krafft Ebing vaø Kos Smann thì ñaøn baø tröôùc hoaëc sau thôøi gian coù kinh maáy ngaøy laø giai ñoaïn höùng tình quyeát lieät. Ñaøn oâng theo quan saùt cuûa Julius Nelson thì söï tuaàn hoaøn cuûa höùng tình laø 28 ngaøy. Caùc oâng Perry Coste vaø Von Roemet cuõng coù baùo caùo ñaøn oâng chu kyø cuõng gioáng nhö vaäy vaø coù ñænh ñieåm laø ngaøy ñaàu thaùng vaø ngaøy 18 cuûa thaùng . Neáu caùc baùo caùo treân laø ñuùng thì phuø hôïp vôùi cuoäc soáng tính duïc cuûa ngöôøi baùn khai, hoï môû nhöõng cuoäc lieân hoan nam nöõ vaøo ñaàu thaùng vaø caùc ngaøy 18, 19 trong thaùng.8. Thôøi gian höùng tình cuûa nam nöõ khoâng gioáng nhau. Khi höùng tình roài thì saün saøng laâm traän cuõng cheânh leäch veà thaùi ñoä haêng haùi nhaäp cuoäc, bôûi vaäy caàn coù chieán löôïc boài döôõng khí theá. Traùnh aùnh saùng vì nöõ nhaân theïn thuøng khi töï thaáy mình laøm chuyeän ñoù. Sôø soaïng ñeå taïo xuùc giaùc, noùi lôøi aâu yeám ñeå taêng loøng thích ñöôïc vuoát ve ... Neân nhôù nöõ nhaân cuõng nhö ñoäng vaät coù hieän töôïng choáng cöï vì thôøi kyø keâu xuaân chöa tôùi. Taâm lyù ñoù coäng vôùi nhöõng thích thuù veà vieãn töôïng söôùng khoaùi khieán nöõ nhaân coù thaùi ñoä “baùn nghinh baùn cöï” nöûa nhö môøi moïc nöûa nhö choái Trang : 17
 18. 18. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 18 töø, nhö con thuù caùi bò con thuù ñöïc theo ñuoåi luùc thì vöøa chaïy troán luùc thì ñoùn nhaän . Hieåu ñöôïc taâm lyù ñoù cuûa nöõ nhaân (theïn thuøng vaø chaïy troán, muoán thaáy vaø caàn vuoát ve) nam nhaân muoán coù moät cuoäc xuaân tình phaûi chuû ñoäng taán kích. Muoán baét ñöôïc con thuù ñeïp ñeå oâm aüm phaûi giaêng moät caùi baãy thaät ñeïp. Caùi baãy ñoù laø boài döôõng khí theá tröôùc khi giao hôïp. Khí theá caøng hoaøn chænh, höùng thuù tình aùi caøng gia taêng . Theo kinh Toá Nöõ, boài döôõng khí theá cuõng chæ laø theå hieän ñaïo aâm döông maø thoâi : “ taïo neân söï haøi hoøa giöõa hai beân nam nöõ, khoâng truïc traëc. neáu theo nguyeân lyù naày maø thöïc haønh moïi söï seõ thoâng suoát vónh laïc, coi thöôøng noù, khoâng ñuùng nguyeân taéc, thieáu chuaån bò chæ ñem d9eán meät moûi vaø thaát voïng trong ñôøi soàng goái chaên thoâi, maát ñi haïnh phuùc cuûa traàn gian.”TÖÙ THÔØI VAØ NGUÕ TAÏNG( Taïng con ngöôøi vaø boán muøa)Hoaøng Ñeá noùi vôùi Huyeàn Nöõ raèng :” Ñaïo aâm döông Toá Nöõ ñaõ lyù giaûi vôùi taroài, nhöng ta muoán naøng giaûi thích töôøng taän hôn.”Huyeàn Nöõ ñaùp : “Ñaïo aâm döông coù theå toùm löôïc trong caâu caên baûn naày:”“Döông ñaéc aâm nhi hoùa duïc, aâm hoä döông nhi thaønh tröôûng, aâm döông töônghoã töông thaønh, hoã töông caûm öùng, tuaàn hoaøn töông sinh,” nghóa laø vaïn vaätmoïi söï trong trôøi ñaát ñeàu theo ñaïo aâm döông giao hôïp maø sanh ra. Döôngñöôïc aâm maø hoùa duïc, aâm baûo veä döông maø lôùn leân, aâm döông cuøng nhau phuïtrôï cuøng nhau hoùa thaønh, cuøng nhau caûm öùng cuøngnhau tuaàn hoaøn .Bôûi vaäy khi döông cuï tieáp xuùc vôùi nöõ nhaân thì noù töï ñoäng döông leân. Coøn nöõnhaân khi aâm hoä ñöôïc kích thích thì töï nhieân bieát môû roäng. Khi giao hôïp thìhai tinh khí aâm döông cuûa hai beân giao hoøa maø taïo söôùng khoaùi.Khi giao hôïp nam nhaân phaûi tuaân thuû theo baùt giôùi laø taùm ñieàu caám kî, neáucoi thöôøng maø vi phaïm thì deã sanh taät beänh. Trong khi ñoù nöõ nhaân cuõng phaûituaân thuû cöûu luaät laø chín ñieàu luaät khoâng theå phaïm, neáu phaïm phaûi thì kinhnguyeät sinh bieán chöùng baát thöôøng, aâm hoä tì veát coù khi phaûi taùng maïng nöõa.”GHI CHUÙ :1. Chöông naày saùch Toá Nöõ kinh khoâng noùi veà baùt giôùi vaø cöûu luaät nhöng ta coù theå thaáy nhöõng ñieàu naøy trong caùc chöông keá tieáp. Huyeàn Nöõ vaø Toá Nöõ laø nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn baøn veà thuaät phoøng söï vì nhöõng lôøi Trang : 18
 19. 19. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 19 baøn cuûa hai vò ñoù caên cöù treân trieát hoïc, taâm lyù, ñaïo giaùo vaø kinh nghieäm cuûa nhieàu cung nhaân trong hoaøng cung.2. Haäu theá sau naày coù löu truyeàn caùc saùch ghi laïi nhöõng nguyeân taéc phoøng the cuûa hai vò treân laø “Toá Nöõ Kinh “ vaø” Huyeàn Nöõ Kinh”. Treân caên baûn hai saùch töông töï nhau, chæ khaùc moät vaøi tieåu tieát khoâng ñaùng keå. Kinh Huyeàn Nöõ ñeà caäp ñeán quy luaät töï nhieân, tieát ñoä, aùp duïng luaät aâm döông. Saùch nhaán maïnh ñeán nhöõng caùi lôïi cuûa nhöõng lôøi raên naày neáu theo thì höôûng thoáng khoaùi, cöôøng thaân ích thoï, baèng traùi laïi thì sanh ra nhieàu beänh vaø coù khi coøn taùng maïng.3. Ngöôøi Nhaät cuõng theo ñaïo aâm döông. Moät baùc só Nhaät môùi ñaây trong saùch oâng vieát coù baøn raèng :”Trôøi ñaát coù aâm döông, con ngöôøi coù trai gaùi, thaân theå con ngöôøi ta cuõng vaäy, caùc boä phaän ôû ñaøng tröôùc buïng laø aâm. Nguõ taøng tim gang tì phoåi thaän thuoäc aâm. Luïc phuû, maät bao töû, ruoät giaø ruoät non, baøng quang vaø tam tieâu thuoäc döông. in nhaéc laïi theo y hoïc Trung quoác, mieäng treân cuûa bao töû laø thöôïng tieâu, khoaûng giöõa bao töû laø trung tieâu, mieäng treân baøng quang laø haï tieâu “ Coâng duïng cuûa nguõ taïng luïc phuû laø trung hoaø vôùi nhau, neáu hai beân cheânh leäch veà aâm döông thì con ngöôøi khoâng theå naøo kieän khang ñöôïc, chaéc chaén laø sinh beänh .4. Saùch “Hoaøng Ñeá Noäi Kinh “ quyeån hai coù noùi : “Trôøi ñaát coù töù thôøi vaø nguõ haønh, laïi coù noùi “thieân sanh thu taøng “ vaø “haøn thöû taùo thaáp phong”, laø nhöõng khaùi nieäm gioáng nhö “xuaân sanh, haï tröôûng, thu lieãm, ñoâng taøng” ñaõ trình baøy ôû treân. Muøa ñoâng thuoäc thuyû cho neân haøn (laïnh), muøa haï thuoäc hoûa cho neân noùng, muøa thu thuoäc kim cho neân khoâ raùo, xuaân thuoäc moäc cho neân coù gioù saùch “Noäi Kinh” khi nhaéc ñeán nguõ taïng coù nhaéc ñeán nguõ khí laø hæ, noä, bi, öu, khuûng nghóa laø vui, giaän, buoàn, lo, sôï. Vui giaän laøm thöông toån khí, noùng laïnh laøm thöông toån hình, ngöôøi maø hay giaän thì khoâng theå tieát cheá khí ñöôïc (deã xuaát tinh), bò noùng laïnh quaù söùc chòu ñöïng taát nhieân sanh ra beänh hoaïn.5. Saùch thuoác Trung quoác coù noùi tôùi ” nguû lao thaát thöông “ töùc laø con ngöôøi ta hao toån veà moät thöù taâm traïng naøo ñoù thì caùc boä phaän töông öùng trong thaân theå seõ bò thöông toån. Vui quaù haïi tôùi tim, phaãn noä quaù haïi tôùi gan, bi thöông quaù haïi tôùi phoåi, öu tö quaù haïi tôùi tì (bao töû), kinh khuûng quaù haïi tôùi thaän. Do ñoù ñeå baûo veä nguõ taïng, con ngöôøi trong khi tình töï aùi aân khoâng ñöôïc ñeå cho taâm baát oån ñònh, vui buoàn baát thöôøng, traùi laïi giöõ cho taâm ñöôïc bình oån ñeå coù söùc khoûe ñaày ñuû. Con ngöôøi maø luoân luoân khaån tröông vaø quaù ñoäseõ chòu haäu quaû cuûa mình laø quaù vui thaønh buoàn “cöïc laïc sanh ai” gaëp nhöõng ñieàu khoâng hay cho baûn thaân. nhöõng ngöôøi hö phoåi vaø boä phaän hoâ haáp, toùc, da laø nhöõng ngöôøi ôû trong tröôøng Trang : 19
 20. 20. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 20 hôïp naày. Hoï nhìn chung gioáng nhau ôû ñieåm toùc ruïng, da maët saàn suøi xaáu xí, doù laø chöa keå beân trong hoï mang nhöõng beänh nhö suyeån, hay nhöõng beänh thuoäc ñöôøng hoâ haáp. Nguõ taïng suy yeáu khoâng nhöõng chæ aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng haøng ngaøy maø coøn aûnh höông ñeán nhöõng giaác mô nöõa .Hoaøng Ñeá Noäi Kinh chöông 24 coù noùi :  Ngöôøi maø pheá khí ( phoåi vaø caùc cô quan phuï thuoäc) suy nhöôïc thöôøng naèm moäng thaáy binh khí vaø nhöõng chuyeän gieát ngöôøi, caét coå gaø vòt. Neáu oâng ta naèm moäng trong muøa thu thì söï thaáy coøn naëng hôn vì muøa thu thuoäc döông neân hình aûnh luùc naày laø hình aûnh hai ngöôøi giao ñaáu hay hai ñaïo quaân töû chieán vôùi nhau.  Ngöôøi thaän khí suy vi trong muøa haï thaáy mình ñi thuyeàn troâi theo doøng nöôùc, hay troâi giöõa doøng. Neáu oâng ta naèm moäng trong muøa ñoâng (ñoâng thuoäc thuûy) thì thaáy mình ôû trong röøng, trong ñaùm laù raäm raïp .  Ngöôøi taâm khí hö thì thaáy löûa chaùy, hay thaáy döông vaät. Neáu maø naèm moäng trong muøa heø (muøa heø thuoäc hoûa) thì thaáy löûa chaùy nuùi hay thaáy chuyeän chöõa löûa.  Ngöôøi tì khí suy nhöôïc thöôøng mô thaáy ñoùi, khoù chòu.6. Vaäy thì trong ngoaøi coù lieân heä nhau ñaõ ñaønh maø coäc soáng thaät vaø cuoäc soáng moäng cuõng coù aûnh höôûng nhau nöõa (Sigmund Freud nhaán maïnh nhieàu trong caùc nghieân cöùu veà giaác mô cuûa oâng). Caùc nhaø aâm döông coù noùi “trôøi laø döông, ñòa laø aâm”, maët trôøi laø döông, ban ñeâm laø aâm. Kinh Toá Nöõ coù noùi:”Döông ñaéc aâm nhi hoùa, aâm ñaéc döông nhi daï, nhaát aâm nhaát döông töông thuaän nhi haønh” coù nghóa laø nam nhaân caàn phaûi coù nöõ nhaân môùi phaùt trieån thay ñoåi hay hôn ñöôïc, nöõ nhaân caàn coù nam nhaân laø nguyeân taéc baát di baát dòch. Nam nöõ phaûi ñi ñoâi vôùi nhau. Ñoù laø giaûi thích ñaïo aâm döông baèng chuyeän nam nöõ phoøng the. Huyeàn dieäu thay lôøi trong kinh Toá Nöõ. Trang : 20
 21. 21. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 21TAÂN HOÂN MOÄT KHAÉC ÑAÙNG NGAØN VAØNGHoaøng Ñeá hoûi : ”Taïi sao goïi laø nguyeân taéc aâm döông giao hôïp ?”Toá Nöõ ñaùp : “Nam nöõ giao hôïp laø chuyeän töï nhieân cuûa trôøi ñaát, cuûa söï taïothaønh chuûng toäc khoâng maát. Do thuaän leõ aâm döông maø nam nhaân tinh cöôøngkhí traùng. Do thuaän leõ aâm döông maø nöõ nhaân baùch beänh tieâu tröø. Hai beân ñeàucaûm thaáy söôùng khoaùi. Neáu khoâng hieåu nguyeân lyù giao hôïp thì thaân theåû ngaøycaøng thöông toån, suy yeáu.Vaäy caùi ñaïo giao hôïp phaûi nhö theá naøo?Ñoù laø chæ giao hôïp khi:  Taâm tình an ñònh.  YÙ khí hoøa haøi.  Tình töï oån ñònh.  Thaân taâm nhaát chí.  Y thöû döôõng sinh.  Khoâng noùng quaù, laïnh quaù.  Khoâng no quaù, ñoùi quaù  Taâm tö quang minh, haønh vi roõ raøng.  Tính tình töï nhieân, thaàn thaùi ung dung.GHI CHUÙ :1. An ñònh, haøi hoøa, oån ñònh, töï nhieân, thung dung coù nghóa nhö khoâng boäp choäp haáp taáp. Baét ñaàu giao hôïp phaûi töø töø ñaâm voâ, töø töø chuyeån ñoäng. Caøng ít ñaâm voâ ruùt ra caøng toát bôûi vì nhö vaäy thì söï sôùm baén khí khoâng xaûy ra vaø giuùp cho ta keùo daøi tröôøng hôïp giao hoan, thoõa maõn nöõ nhaân maø khoâng coù caûnh nam nhaân beõ baøng vì “khoùc ngoaøi bieân aûi” .2. Kinh Toá Nöõ ñaët naëng vaán ñeà taâm lyù trong khi giao hôïp neân chuù troïng ñeán söï oån ñònh thaân taâm, taâm caûnh bình hoøa. Traïng thaùi thong dong töï tin naày laøm taêng söï söôùng khoaùi ñaõ ñaønh maø coøn taêng theâm cöôøng thaän, ích thoï (soáng laâu, khoâng bò cheát sôùm).3. Thong dong, töø toán coøn coù muïc ñích keùo thôøi ñieåm söôùng khoaùi cuûa nöõ nhaân veà cho ñoàng nhòp vôùi söï söôùng khoaùi cuûa nam nhaân vì trong sinh hoaït phoøng söï ít khi coù söï ñoàng boä naày, neáu boác hoát, loäp choäp thì chæ coù Trang : 21
 22. 22. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 22 mình mình tôùi coøn naøng maõi leït ñeït ngoaøi sau. Söï lôõ laøng ñoù raát coù haïi cho söï hoaø thuaän hai beân vaø aûnh höôûng tôùi nhöõng laàn sau.4. “ Khoùc ngoaøi bieân aûi” baén tinh sôùm coøn do söï thieáu kinh nghieäm cuûa nam nhaân, nhaát laø trong ñeâm taân hoân. Moät cuoäc thoáng keâ cuûa moät baùc só nhaät Baûn cho bieát nhö sau :  Thaønh coâng : 73.4 %  Thaát baïi : 36.0 % Vaäy söï thaát baïi, nghóa laø khoâng höôûng ñöôïc ñeâm taân hoân ñuùng nghóa lôùn hôn ta töôûng.5. Ñi tìm nguyeân nhaân thaát baïi ñeå cho ngöôøi ñi sau bieát maø traùnh, oâng baùc só treân laøm cuoäc phoûng vaán khaùc, keát quaû nhö sau :  Döông cuï khoâng cöùng 4.8 %  Khoùc ngoaøi quan aûi 11.3 %  Giao hôïp ñau ñôùn 37.1 %  Khoâng thaáy cöûa ñoäng 17.7 %  Nguyeân nhaân khoâng roõ 20.1 %  Khoâng coù yù kieán 5.3 % Thoáng keâ naày cho thaáy vì quaù “khaån tröông” tinh thaàn boàn choàn lo laéngù kích thích quaù ñoä khieán cho môùi ñuùt voâ chöa tôùi ñaâu laø ñaâu thì ñaõ xuaát tinh laø tröôøng hôïp khaù phoå bieán trong ñeâm taân hoân. Maët khaùc söï khoâng an ñònh tinh thaàn cöõng khieán cho döông cuï khoâng cöông, töø ñoù khoâng theå tieán haønh moät ñeâm taân hoân cho ra hoàn ñöôïc.6. Söï gaáp ruùt boàn choàn boäp choäp sanh ra teä haïi laø nöõ nhaân chöa ñöôïc vuoát ve ñaày ñuû tinh thaàn coäng taùc chöa ñöôïc khôi daäy, daâm thuûy chöa coù khieán cho söï ngheânh ñoùn chöa ñaày ñuû, roõ raøng laø cuoäc aân aùi trôû thaønh moät söï thaát baïi, maát ñi myõ caûm ban ñaàu maø coù khi vôõ tan haïnh phuùc vì taïo neân taâm lyù sôï haõi aùi aân hay khinh thöôøng ngöôøi phoái ngaãu.7. Kieám khoâng ra loã aâm ñaïo vì boäp choäp cuõng coù maø maø vì thieáu kinh nghieäm cuõng coù. boå tuùc kieán thöùc veà caáu taïo cô quan sinh duïc cuûa phuï nöõ tröôùc ñeâm taân hoân khoâng phaûi laø ñieàu voâ ích.8. Söï thaát baïi trong ñeâm taân hoân ñöa ñeán keát quaû nhö theá naøo, cuoäc thoáng keâ cho thaáy:  Sau ñoù thì myõ maõn 73.4 %  Sau ñoù myõ maõn nhöng ly dò 19.2 % Trang : 22
 23. 23. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 23  Ly dò vì traät vuoät 1.9 %  Lyù do khaùc 4.5 %  Khoâng traû lôøi, chæ coù 1.0 % Toång quan ta thaáy vì thaát baïi trong ñeâm taân hoân maø caëp vôï choàng ly dò chieám moät phaàn tö. Traùnh tình traïng naâày vaø bieán noù thaønh phuùt ngaøn vaøng trong ñôøi chaúng phaûi laø quí laém sao? muoán vaäy phaûi chuù yù ñeán nhöõng nguyeân nhaân phaùt sinh trôû ngaïi ñaõ noùi ôû treân vaø cuõng neân taïo cho mình moät söï töï tin raèng mình seõ laøm ñöôïc, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi töøng thuû daâm. Nhöõng ngöôøi naày vì sôï raèng vôùi caùi taät mình ñaõ coù mình khoâng theå höôùng daãn ngöôøi ñaøn baø tuyeät ñænh khoaùi laïc nhö hoï mong muoán hay laø mình khoâng coøn caûm thaáy höùng thuù baèng nhö mình töï thoûa maõn baèng töôûng töôïng nhö tröôùc ñoù. Taâm lyù töï tin, thong dong oån ñònh laø moät söï chuaån bò caàn thieát vaø ích lôïi.9. Sau laàn thaát baïi ñaàu dó nhieân laø laøm laïi, nhöng taét ñeøn laøm laïi khoâng coù nghóa laø laàn sau ñoù thì thaønh coâng ngay. Thoáng keâ cho bieát :  Laàn thöù hai thaønh coâng 30.1 %  Laàn 3-5 môùi thaønh coâng 43.8 %  Laàn 6-10 môùi caùo thaønh 10.8 %  Laàn 11 hay hôn nöaõ 8.8 %  Khoâng traû lôøi 6.6 %10.Sôùm xuaát tinh ngöôøi ñaøn oâng coù taâm traïng baát an vaø xaáu hoå, nöõ nhaân trong tröôøng hôïp naøy khoâng neân cheá dieãu hay hoûi maéng moû ” ra roài ñoù haø, dôû eït”, “xong roài aø, sao nhanh theá?”... Nhöõng caâu hoûi naày caøng khieán cho tröôïng phu cuûa mình maát heát loøng töï tin vaø töï aùi coù theå keùo ñeán tình traïng baát löïc veà sau. Gaëp tình traïng naày nöõ nhaân caàn phaûi an uûi nam nhaân cho bieát söï baát töông hôïp nhö vaäy laø chuyeän coù theå xaûy ra vaø laøm laïi laàn nöõa thì coù theå khaù hôn, khoâng coù gì maø phaûi aùy naùy. Coù theå khuyeân tröôïng phu mìnhnghó döôõng söùc moät luùc hay nhuû moät giaác ”roài ta laïi vui chôi, ñeâm coøn daøi maát ñaâu maø hoøng sôï.”11.Trong tröôøng hôïp thaát baïi vì nöõ nhaân quaù ñau ñôùn thì neân ngöøng ngay. Luùc naøy nam nhaân phaûi bieát vuoát ve môn trôùn cho ngöôøi baïn mình höùng tình leân, ngoaøi vuoát ve neân noùi nhöõng lôøi yeâu ñöông ñeå taïo moät khoâng khí thuaän tieän chôø khi caû hai cô quan trôn nhuaän (ñaàm ñaøi laù lieãu) môùi neân tieán haønh trôû laïi. Trang : 23
 24. 24. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 24 Coù theå söï ñau ñôùn sanh ra do maøng trinh dai hôn bình thöôøng, khoâng chòu raùch, tröôøng hôïp naày cuõng coù nhöng maø raát ít. Phaàn nhieàu coâ daâu ñau vì sôï seät, vì coù khuynh höôùng choáng cöï neân tieán haønh “cuoäc vui” moät caùch mieãn cöôõng khieán neân aâm hoä khoâng môû ra lôùn ñaày ñuû. Söï môn trôùn maân meâ raát caàn trong tröôøng hôïp naày.12.Muoán coù moät ñeâm taân hoân hoaøn myõ, caû hai neân tham khaûo saùch veà caáu taïo cô quan cuûa baïn mình. Nhöng caâu daïy cuûa toá Nöõ vaãn laø quan troïng: “ Bình taâm khí hoaø” môùi coù theå hoaøn taát caùi leã vôï choàng bôûi vì “ xuaân tieâu nhaát khaéc trò thieân kim” ñeâm xuaân moät khaéc ñaùng ngaøn vaøng, khoâng theå boû cho laõng phí döôïc, nghieân cöùu caån thaän saùch naøy thì baûo toaøn ñöôïc söï kieän khang vaø luoân luoân gaët haùi ñöôïc khoaùi caûm!TAÂM BÌNH, KHÍ HOAØ, GIAÕ THAÙI TÖÏ NHIEÂN.(Bình tónh, töø toán, phong thaùi töï nhieân)Hoaøng ñeá noùi :” Traãm muoán thi haønh giao hôïp nhöng döông cuï xìu eån khoângtheå cöông duõng, raát laø ngaïi nguøng vôùi nöõ nhaân, laïi theâm bò xuaát haïn ñaàm ñìa.Neáu mieãn cöôõng caàm laáy ñöa vaøo thì cuõng khoâng laøm ñöôïc gì. Tình traïng nhövaäy laøm theá naøo cho noù cöùng leân; xin naøng giaûi nghóa cho töôøng taän.”Toá Nöõ noùi :” Vaán ñeà cuûa Hoaøng Ñeá laø laø thoâng beänh cuûa nam nhaân. Neáumuoán cuøng nöõ nhaân giao hôïp, thì phaûi chuaån bò taâm lyù, töø töø maø tieán, taâmbình khí hoaø, thung dung, coù nhö vaäy döông cuï môùi töï nhieân cöông cöùng leânñöôïc. “VUOÁT VE MÔN TRÔÙNTrong Toá Nöõ kinh coù thuaät lôøi Huyeàn Nöõ vaán ñaùp vôùi Hoaøng Ñeá veà chuyeänkích thích tröôùc khi nhaäp cuoäc nhö sau,thieát nghó cuõng caàn ghi laïi.Hoaøng Ñeá hoûi: ”Laém khi trong luùc giao tình, ngöôøi nöõ khoâng caûm thaáy coùhöùng thuù, aâm ñaïo vì theá khoâng trôn, daâm thuûy khoâng öôùt khieán cho nam nhaânmaát söï höùng khôûi, khoâng ñuû söùc kieân cöôøng, aáy laø taïi sao?”Huyeàn Nöõ ñaùp : ”Trong baát cöù chuyeän naøo, nguyeân lyù aâm döông cuõng ñeàuphaûi töông öùng töông sinh. Nöõ nhaân khoâng ñöôïc nam nhaân kích thích thì laømsao maø boäc khôûi cöôøng löïc ñöôïc. Do ñoù khi giao hôïp, nam nöõ caàn phaûi höõutình, höõu yù vôùi nhau, luùc aáy caûm höùng môùi naåy sinh, ngöôøi nöõ maét, mi ñöañaåy; ngöôøi nam khôûi höùng, töï nhieân nôi qui ñaàu tieát ra moät vaøi gioït dòch theå(chöa phaûi laø tinh dòch) giuùp ñôõ cho söï trôn hoaït cuûa döông cuï ñeå xaâm nhaäp Trang : 24
 25. 25. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 25xuaân cung. Ngöôøi nöõ saün saøng phoái hôïp, cöûa thaønh môùi môû roäng ngheânhñoùn. Thaønh thöû trong cuoäc giao ñaáu naøy, söùc khoeû ñoâi beân seõ khoâng bò haotoån maø söï söôùngkhoaùi laïi caøng taêng. Luùc aáy nam nhaân seõ haáp ñöôïc tinh khíngöôøi nöõ ñeå boài boå theå löïc .Tuy nhieân, chaúng ngöôøi naøo gioáng ngöôøi naøo, trình ñoä cuõng vaäy, ngöôøi mau,ngöôøi chaäm, ngöôøi noùng, ngöôøi laïnh. Neáu cöù mieãn cöôõng nhaûy vaøo cuoäc haønhlaïc ngay, khoâng chòu chôø ñôïi, laøm böøa, ñieàu lôïi chaúng ñöôïc, ñieàu haïi laïicaøng theâm.Huyeàn Nöõ laïi chæ ñieåm theâm raèng : ”Trong tröôøng hôïp chaäm luïc aáy cuûa phaùinöõ taát nam nhaân phaûi caàn ñeán söï “tieàn hí” töùc laø khai vò ñeå daãn khôûi. Ñoù laønhöõng xaûo thuaät voã veà môn trôùn goïi laø “caùc moùn aên chôi”. Trong nhöõngphöông phaùp”Phoøng trung “ cuaû Trung quoác cuõng chuû tröông nöõ nhaân phaûiñöôïc môn trôùn cho nhieàu ñeå deã ñaït ñeán cao ñoä vaø ñeå nam nhaân döôõng hôi söùcñôõi luùc duøng ñeán sau naày cho duõng maõnh, cöông lieät. muoán theá thì tröôùc tieânngöôøi nöõ phaûi döôïc nôn trôùn vuoát ve toaøn thaân, sau ñoù ñöôïc boùp naén toaøn boä“ ngoïc moân” roài môùi ñöôïc chuù troïng ñeán caùi nhaân beù nhoû goïi laø aâm haïch.Nhöng nam nhaân naøo cuõng phaûi duøng kinh nghieäm baûn thaân maø doø xeùt xemnöõ nhaân ñang ñoái ñaàu vôí mình thích vuoát ve ôû nhöõng boä phaän naøo, vaø nöõnhaân naøy thích nheï nhaøng hay maïnh baïo.Thöôøng tình thì phaûi nheï tröôùc maïnh sau. Ngöôøi nöõ, cuõng nhö nam, tình höùngphaùt ñoäng thì cöù töï nhieân caùc maïch maùu ñeàu caêng cöùng laøm phoàng nôû “tínhboä”. Xem caûm giaùc ôû döôùi tay mình nam nhaân chæ caàn moät chuùt chuù yù cuõngbieát caûm höùng cuûa ñoâi beân ñaõ noåi tôùi trình ñoä naøo roài. Ñeåcho ñoâi beân leân ñeáncao ñoä höùng tình phöông phaùp môn trôùn cuõng phaûi ñaït ñeán möùc ngheä thuaätvaäy, nghiaõ laø bieát caùch vaø bieát aùp duïng.Huyeàn Nöõ laïi noùi theâm veà söï bieåu hieän cuûa ngheä thuaät môn trôùn:” ngheäthuaät daàu sao cuõng phaûi coù daãn daét neân söï thi haønh phaûi coù tuaàn töï vaøtöï nhieân”.Phaûi baét ñaàu töø treân tröôùc ñaõ, töø ñaàu töø coå trôû xuoáng, töø sau löng tröôùc roàimôùi voøng tôùi nhuõ hoa, moâng tröôøc roài môùi tôùi aâm boä, laïi ngoaøi tröôùc trongsau, goõ cöûa roài môùi vaøo nhaø v.v... laïi noâng tröôùc saâu sau, ñöøng voäi haáp taáp ;ít tröôùc nhieàu sau, nheï tröôùc maïnh sau v.v ... vaø khi môn trôùn phaûi vaän duïngñaày ñuû hình thöùc vaø boä phaän: maét phaûi thieát tha, hôi thôû öùng nhòp, taän duïngbaøn tay, ngoùn tay, ngoùn chaân, baû vai boä ngöïc, choùt löôõi, moâi, raêngv.v...GHI CHUÙ :1. Baûn tính nöõ nhaân thöôøng thuï ñoäng, laïi hay e leä neân tröôïng phu caàn phaùt ñoäng tröôùc vaø khi nöõ nhaân chôùm ñoäng xuaân tình thì seõ deã hoaø theo, ñaùp öùng. ta seõ thaáy ngöôøi nöõ moâi seõ hôi khoâ, mieäng seõ hôi heù, ñaàu vuù seõ Trang : 25
 26. 26. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 26 caêng caêng, vaø thaân mình seõ nguùng nguaåy laéc lö. Thaûng hoaèc ngöôøi nöõ gaëp phaûi nam nhaân vuïng veà thì luùc naày cuõng neân giuùp söùc vaø boû tính e leä ñi, töï tay mình seõ höôùng d aãn tay nam nhaân tìm ñuùng ñòa ñieåm nhaäy caûm cuûa mình, coù khi ôû ñaàu nhuõ hoa, coù khi ôû voøng moâng, coù khi ôû ngoaøi aâm thaàn, coù khi ôû trong aâm ñaïo.2. Ngöôøi nöõ cuõng ñöøng quaù e leä, traùi laïi phaûi hoaø hôïp ñeå cuøng nhau tìm ñeán thuù vui chung, muoán vaäy phaûi toû yù cuûa mình ra sao, caû baøn tay hay moät hai ngoùn, mình thích möa xuaân hay baõo taùp v.v... ñeå nam nhaân theo ñoù maø haønh söï. Laïi cuõng ñöøng coá eùp mình, haõy ñeå cho cô theå mình voøng veøo uoán eùo tuøy theo xuùc caûm cuûa thaàn kinh; vaø ñaùp öùng, tay nöõ nhaân cuõng neân bieát tìm” caây naám linh chi”, doø tìm töø goác, töø reã ra ñeán hoa naám. Cuõng coù khi neân duøng ñaàu löôõi maø hoân hít thöôûng thöùc söï tuyeät dieäu cuûa ”naám linh chi” vaø cuõng laø ñeå môû ñaàu cho ngöôøi nam cuùi xuoáng “noùi chuyeän “ vôùi “ñoùa haûi ñöôøng” cuûa mình.3. Tuy nhieân coù moät ñieàu neân nhôù, chôù coù tham lam thaùi quaù. Neáu nöõ nhaân boäc loä sö noàng nhieät thaùi quaù trong luùc taän höôûng caùc moùn aên chôi laïi gaëp phaûi nam nhaân khoâng “vöõng taâm”, khoâng “an khí”, taát seõ khoâng aån nhaãn ñöôïc, traøo ra, ñeán khi nhaøo vaøo vieäc chính thì khoâng coøn keàm cheá ñöôïc nöõa, seõ bò taûo tieát vaø khi aáy caû hai seõ beõ baøng, cuoäc vui khoäng veïn, aám töùc.TRAÉC ÑÒNH TÌNH CAÛMÑaùp laïi caâu hoûi cuûa Hoaøng Ñeá :“ Sao maø bieát ñöôïc luùc naøo nöõ nhaân ham muoán, luùc naøo nöõ nhaân khoaùi caûm”.Huyeàn Nöõ noùi : ”Coù theå traéc ñònh tình caûm cuûa nöõ nhaân qua nhöõng nhaän xeùtsau ñaây maø ta coù theå meänh danh laø: a) Nguõ chöùng. b) Nguõ duïc. c) Thaäp ñoäng.NGUÕ CHÖÙNG LAØ : 1- Neáu thaáy goø maù nöõ nhaân öûng hoàng thì nam nhaân coù theå saép saün tö theá ñeå ñoät nhaäp xuaân cung. 2- Neáu thaáy ñaàu nhuõ hoa caêng cöùng, döôùi muõi xaâm xaáp moà hoâi, thì nam nhaân coù theå baét tay vaøo vieäc. Trang : 26
 27. 27. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 27 3- Neáu thaáy nöõ nhaân moâi se, mieäng khoâ, mieäng nuoát nöôùc boït, nam nhaân haõy hoaït ñoäng maïnh beân ngoaøi cöûa xuaân cung. 4- Neáu thaáy nöõ nhaân aâm ñaïo trôn hoaït, nam nhaân coù theå ñöa döông cuï vaøo thaúng cung vi. 5- Neáu thaáy nöõ nhaân xuaân thuûy traøn ra caû cöûa cung, nam nhaân haõy thu binh höu chieán.NGUÕ DUÏC LAØ : 1- Ngöôøi nöõ luùc ñöôïc ngöôøi nam oâm trong tay, thaàn thaùi toû ra meâ maån ñôø ñaãn. 2- Luùc aâm hoä döôïc maân moù, hai loã muõi nôû roäng cuøng luùc moàm mieäng he heù ra, hôi thôû hoån heån, doàn daäp. 3- Luùc aâm dòch tieát ra, ruøng mình muoán oâm chaàm laáy nam nhaân. 4- Luùc ñaït ñeán khoaùi caûm cao ñoä, moà hoâi ra ñaãm löng. 5- Luùc aáy söôùng khoaùi nhaát nhö ñöôïc ñaèng vaân giaù vuõ, thaân theå naèm öôøn ra ñeå höôûng thuï khoaùi caûm ñang lan traøn khaép thaân theå.THAÄP ÑOÄNG LAØ : 1- Hai tay oâm laáy thaét löng ngöôøi nam, aâm hoä muoán ñöôïc chaø xaùt laø luùc höùng tình ñang leân. 2- Daïng ñuøi, duoãi chaân, laø noùng naåy chôø ñôïi nam nhaân nhaäp cuoäc. 3- Buïng hôi töùc, cong löng, öôõn moâng, laø mong moûi ngöôøi nam xaï tinh. 4- Moâng laéc, ñaáy laø ñang giai ñoaïn traøn ñaày khoaùi caûm. 5- Hai chaân cong leân quaëp laáy ngöôøi nam laø muoán caây linh chi cuûa ngöôøi nam tieán saâu vaøo hôn trong loøng mình. 6- Hai chaân kheùp chaët laïi laø muoán giöõ cho aâm dòch cuûa chaøng vaø cuûa mình ñöøng voäi tieát ra ñeå keùo daøi thôøi gian xuaân tình. 7- Oaèn oaïi xoay taû, xoay höõu laø muoán ngöôøi nam tieán nhaäp vaøo hai beân thaønh aâm hoä thay vì vaøo saâu beân trong cung caám. 8- Cong löng, öôõn moâng cuøng nhòp vôùi nam nhaân laø ñang ôû treân con ñöôøng leân tuyeät ñænh Vu Sôn. Trang : 27
 28. 28. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 28 9- Duoãi thaúng chaân tay thuû xöôùng laø ñaõ ñaït ñöôïc khoaùi caûm tuyeät vôøi. 10- AÂm thuûy traøn ra ngoaøi aâm thaàn laø hoaøn taát cao traøo khoaùi caûm.GHI CHUÙ :1. “Nguõ chöùng, Nguõ duïc, Thaäp ñoäng” neâu treân laø nhöõng kinh nghieäm traéc löôïng ñoä khoaùi caûm cuûa nöõ nhaân. Nam nhaân caàn coù nhöõng kinh nghieäm naøy ñeå hieåu nöõ nhaân haàu tieán thoaùi ñuùng quy luaät khieán cho hai beân coù theå ñaøn cuøng moät ñieäu, traùnh khoûi söï xung khaéc coù theå xaûy ra do nhanh chaäm trong moät phuùt giaây quan troïng.2. Ngoaøi ra hieän taïi nam nhaân cuõng nhö nöõ nhaân vì hoaøn caûnh sinh soáng, vì boån phaän gia ñình, vì leã giaùo raøng buoäc cho neân ít khi ñöôïc Loan Phöôïng Hoaø Minh neân laïi caøng chuù yù ñeán nhöõng traïng thaùi vaø ñoäng taùc treân ñeå traùnh nhöõng beänh taät do thaân, taâm baát xöùng yù sinh ra daãn ñeán nhöõng chöùng beänh thuoäc veà tình duïc vaø nhöõng söï chaùn naûn laøm ung thoái tình caûm gia ñình.TÖÙ HAÄU VAØ CÖÛÛU KHÍNhö ôû moät chöông Hoaøng Ñeá hoûi veà caùch thöùc xöû trí khi nöõ nhaân chöa boäthöùng maø nam nhaân thì khí löïc traøn treà, nay Hoaøng Ñeá laïi hoûi veà moät tröôønghôïp traùi laïi, ñoù laø tình traïng cuûa nam nhaân moät khi xoâng traän maø ruït reø, vaápvaùp... Ñaùp lôøi, Huyeàn Nöõ giaûi raèng :Ñeå chuaån bò cho söï giao aùi hoøa hôïp ngöôøi nam caàn bieát ñeán “Töù chí” hay“Töù haäu” (töùc laø khí theá) vaø ngöôøi nöõ caàn bieát ñeán “Cöûu khí” .Huyeàn Nöõ giaûi thích veà “Töù Haäu” nhö sau :a./ Ngöôøi nam, döông cuï khoâng phaán chaán aáy laø theå löïc khoâng ñaày ñuû.b./ Döông cuï phaán chaán maø khoâng ñuû ni taác, aáy laø baép thòt khoâng ra gì.c./ Ñuû ni taác maø chaúng cöông cöôøng aáy laø do gaân söùc yeáu keùm.d./ Coù cöông cöôøng maø thieáu haêng haùi laø do noäi khí khoâng ñaày ñuû.Veà “Cöûu khí” cuûa nöõ nhaân, Huyeàn Nöõ noùi :a./ Thôû ra hít vaøo gaáp ruùt aáy laø pheá khí (khí ôû phoåi) ñaày ñuû.b./ Reân reân ræ, aáy laø taâm khí sung maõn.c./ hai tay quaán chaët nam nhaân aáy laø Tyø khí thònh vöôïng. Trang : 28
 29. 29. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 29d./ AÂm hoä aåm öôùt aáy laø thaän khí no aám.e./ Thaùi ñoä aân caàn, mieáng caén yeâu nam nhaân, aáy laø coát khí khoâng thieáu.f./ hai chaân quaëp laáy ñuøi nam nhaân aáy laø gaân söùc thöøa thaõi.g./ Thaân hình meàm deûo, boùp naén laáy döông cuï aáy laø khí huyeát traøn ñaày.h./ Ñeâ meâ roái rít xoa naén boä ngöïc nam nhaân aáy laø nhuïc khí coù dö.GHI CHUÙ : 1. Ñöa ra nhöõng nhaän xeùt veà Töù Haäu vaø Cöûu Khí laø ñeå dño löôøng tình traïng veà sinh lyù cuûa nam nö. Muoán xem nam coù phaàn naøo yeáu keùm thì do söùc cuûa döông cuï. Muoán xem nöõ phaàn thieáu suy thì nhaän ñònh qua nhöõng ñoäng taùc khi ngöôøi nöõ giao hoan . 2. Ñaïi theå bieát ñöôïc phaàn suy, phaàn thònh ta môùi coù theå tìm phöông phaùp söûa trò cho quaân bình aâm döông, taïng phuû cöôøng maïnh maø caàu ñöôïc khoaùi laïc dtrong csinh lyù, laïi caàu ñöôïc ích thoï dieân nieân.CÖÛU PHAÙP(Chín tö theá giao hôïp )THEÁ ROÀNG UOÁN KHUÙC(Theá thöù nhaát trong cöûu phaùp )Hoaøng ñeá hoûi Huyeàn Nöõ : “Khanh ñaõ noùi ñeán chín dieäu thuaät, nay khanh ñaõtöôøng taû caën keõ ñeå ta coù theå cho sao luïc thaønh saùch caát giöõ cho khôûi maát ñimaät phaùp quí giaù .”Huyeàn Nöõ ñaùp :”Pheùp thöù nhaát coù teân laø Roàng Uoán Khuùc. Ngöôøi nöõ naèmdöôùi, maët höôùng leân trôøi ñeå ngöôøi nam naèm uùp leân mình. Hai veá ñuøi ngöôøinam ôû trong hai veá ñuøi ngöôøi nöõ. Ngöôøi nöõ uoáng cong haï theå ñeå ngoïc haønhcoï saùt vaøo aâm haïch. Nhö theá, töø töø, thong thaû môùi ñeå döông cuï loït vaøo vaøovoøng caám ñòa. Nguôøi nam coù theá roài môùi ñieàu khieån hoaït tröôïng lieân tieáp vaøora theo luaät baùt thieån nhò thaâm, nghóa laø ñuùt voâ taùm caùi caïn roài môùi thoït vaøohai caùi saâu. Xong möôøi caùi nhö vaäy keå laø moät chu trình, moät hieäp, moät luôït.Xong chu trình aáy thì taïm ruùt ra ngoaøi roài laïi vaøo trôû laïi laøm tieáp hieäp hai,roài thöù ba, thö tö. .. lieân tieáp nhö vaäy vôí toân chæ : luùc cöùng ruùt ra, hôi meàmmeàm roài laïi cho vaøo. Toân chæ aáy laø :” Cheát qua soáng, soáng laïi “ hay “ vaøosoáng ra cheát “. Laøm nhö theá, ngaøy ngaøy ngöôøi nam theââm maïnh, ngöôøi nöõtheâm khoaùi, tình xuaân daøo daït, aâm hoä co thaét, traêm beänh ñieàu khoûi .Trong chín pheùp, pheùp naøy ñöôïc goïi laø roàng uoán khuùc vì aâm ôû döôùi, döông ôûtreân. Ñaïi ña soá nam nöõ ñieàu theo caùch naøy moãi khi giao hôïp. Ngöôøi nam, hai Trang : 29
 30. 30. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 30tay hai chaân giuùp cho thaân theå cong leân, uoán xuoáng töïa nhö con roàng ñanguoán khuùc nhaát laø trong luùc thi haønh thuaät phaùp phoøng chung “ taùm caïn haisaâu “.Trong tö theá naøy ngöôøi nam coù troïn ngöôøi nöõ trong tay, ñöôïc theâm khoaùi caûmcuûa söï chinh phuïc. Ngöôøi nöõ ngöïc vaø aâm quaûn ñöôïc chaïm saùt thaân theå ngöôøinam. Nhö vaäy nöõ nhaân cuøng moät luùc höôûng söï söôùng khoaùi cuûa giao hôïp vaøsöï vuoát ve nheï nhaøng luùc ban ñaàu ( ngoïc haønh coï saùt vaøo aâm thaïch ) .GHI CHUÙ : 1. Tö theá naøy laø tö theá hoaø hôïp, neân traùnh söï cuoàng baïo, caàn söï nhòp nhaøng töông ñoái trong khi duøng söùc . 2. “Taùm laàn caïn hai laàøn saâu “vaø “vaøo soáng ra cheát“ (cheát ñi soáng laïi ) laø söï aùp duïng moät caùch nhuaàn nhuyeãn hai nguyeân lyù döôõng tröôøng vaø kích thích trong giao hôïp. Döôõng truôøng aùp duïng cho ngöôøi nam laøm sao cho cuoäc hoan laïc daøi tôùi ñeán ña gaàn baên tin thì ngöng laïi, traùnh khoâng bò kích thích quaù ñoä ñeå bò xuaát tinh khi cuoäc giao vöøa môùi khôûi ñaàu. Kích khích laø aùp duïng cho ngöôøi nöõ, taïo caûm xuùc toái ña vaø traùnh nhaøm chaùn, cho phaûi luùc caïn, luùc saâu, saâu, luùc meàm, luùc cöùng. .. 3. Taây Aâu goïi tö theá Roàng Uoán Khuùc laø tö theá chính cuûa Thaàn Aùi tình. Ta goïi laø Roàng Uoán Khuùc vaø ñöa leân laøm phaùp thöù nhaát trong chín phaùp ñuû bieát Ñoâng Taây ñoàng quan nieäm raèng ñaây laø tö theá tuyeät dieäu trong thuaät phoøng trung . 4. Khi laâm traän ta raát deã queân nguyeân lyù taùm laàn caïn hai laàn saâu vaø vaøo soáng ra cheát. Khoâng nhôù deå maø aùp duïng thì nam nhaân deã coù khuynh höôùng laøm huøng huïc nhö traâu, xaû laùng saùng veà sôùm, nhö vaäy cuoäc maây möa khoâng keùo daøi laïi laøm cho nam nhaân meät moûi vaø nöõ nhaân aám öùc. Ñoù laø khuyeát ñieåm trong luaät phoøng trung .hình trang 84 Trang : 30
 31. 31. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 31THEÁ HOÅ HOÅ RÌNH MOÀI( Theá thöù nhì trong cöûu phaùp )Tö theá naøy ñoøi hoûi ngöôøi nöõ naèm aùp maët xuoáng giöôøng, ñaàu phuïc xuoáng, boämoâng cong leân. Ngöôøi nam quyø ñaøng sau, giöõa hai veá ngöôøi nöõ. Hai tay namnhaân oâm laáy buïng nöõ nhaân, ñöa döông cuï vaøo taän bí cung, hoaït ñoäng cholanh leï, laùnh sang phaûi ñaâm sang traùi chöøng ba boán chuïc laàn tuøy theo söùckhoáng cheá. Bí cung cuûa ngöôøi nöõ luùc co luùc daõn ; aâm thuûy trao ra.Luùc baáygiôø nam nhaân taïm höu binh, nghæ khoeû. Nhö theá traêm beänh chaúng sinh laïitheâm cöôøng traùng.GHI CHUÙ : 1. Tö theá naøy ngöôøi nam thaät gioáng nhö hoå rình moài. Theá naøy ñích thöïc laø böôùc tieán hoùa cuûa con ngöôøi so vôùi loaøi vaät. Vì ngöôøi ta khi giao hôïp vaãn thuaän nam treân nöõ döôùi, nhöng trong caùc loaøi vaät chuùng vaãn thuaän oâm löng nhau. Töø thuôû xa xöa, caùc nhi ñoàng nam nöõ baát luaän ôû ñaâu cuõng ñaõ töøng troâng thaáy nhöõng caûng töôïng giao hôïp cuûa choù meùo gaø vòt vaø ñaõ coù aán töông aáy trong ñaàu. Ñeán khi ñoäng loøng hieáu kyø muoán baét chöôùc xem sao, nam nhaân chuû ñoäng nhöng phaùi nöõ cuõng phaûi thuaän tình neân khi ñaõ tìm thaáy moâät tö theá ñaày höùng thuù . 2. Ngöôøi nam ôû ngoaøi sau coù caùi thuù laø ñöôïc oâm heát bôø vai troøn, taám löng trôn mòn, voøng eo thon thon, voøng moâng chaéc nòch. Hai tay neáu khoâng muoán baùm cho chaéc, thì coù theå duøng ñeå xoa, vuoát töø boä nhuõ hoa xuoáng ñeán aâm hoä. Trong khi döông cuï vaãn hoaït ñoäng vaøo ra, xieâng ngang taû höõu, caøng luùc caøng linh hoaït. Thænh thoaûng, ñoâi tay laïi rôøi ra ñeå xoa boùp, naén ñoâi moâng, eùp ñoâi moâng laïi hoaëc caêng noù ra. Tuy nhieân coù moät ñieàu laø khi thöïc haønh tö theá naøy ngöôøi nöõ ñeå aâm hoä cuøng giang moân moät löôït neáu nam nhaân khoâng caân thaän hoaëc vuïng veà coù theå ñöa döông cuï loït vaøo giang moân taïo cho nöõ nhaân moät caûm giaùc cöïc kyø ñau ñôùn . 3. Trong tö theá naøy, aâm haïch cuûa nöõ nhaân khoâng höôûng khoaùi caûm ñöôïc chaïm saùt vôùi döông cuï xong buø laïi thì döông cuï tieáp nhaän saâu hôn, laïi ñöôïc töï do luùc laéc, nhaáp nhoâ hoøa hôïp vôùi cöû chæ cuûa nam nhaân. Tieát taáu aáy tuyeät dieäu vaø laøm taêng theâm phaàn nhuïc caûm. Nam nhaân trong khi xoa naén, voã veà seõ voâ cuøng khoaùi caûm neáu gaëp ñöôïc boä moâng to nôû. Tieâu chuaån thaåm myõ quoác teá ñònh laø boä moâng phaûi nôû hôn boä buïng ít nhaát laø hai möôi phaân taây . 4. Nhieàu ngöôøi coøn suøng thuôïng nhöõng boä moâng to. Nhöõng daân toäc thoâng minh thöôøng chuoäng nhöõng boä moâng to, coù leõ vì moâng to thì Trang : 31
 32. 32. KHOAÙI LAÏC VAØ TRÖÔØNG SINH Trang : 32 xuông chaäu to, deã sinh saûn vaø deã sinh nhöõng ñöùa con coù boä xuông soï to, ñieàu kieän caên baûn cuûa moät ñöùa treû thoâng minh, maïnh khoeû .THEÁ VUÔÏN LEO CAÂY(Pheùp thöù ba trong cöûu phaùp )Huyeàn Nöõ giaûng tieáp : ”Theá thöù ba naøy goïi laø theá vöôïn leo .Ngöôøi nöõ naèmgiöõa giô hai thaúng leân khoâng. Nam nhaân ñoái dieâän vôí nöõ nhaân, quyø xuoáng, ñôõlaáy hai caúng nöõ nhaân ñaët leân vai mình. AÂm boä nöõ nhaân luùc naøy vöøa taàm tieápnhaän döông cuï. AÂm haïch ñuôïc chaø saùt. Ngöôøi nöõ caûm thaáy voâ cuøng khoaùi laïcvaø aâm thuyû baét ñaàu chaûy ra. Döông cuï cöù vieäc tung hoaønh vaø ngöôøi nöõ seõ ñaïtñeán khoaùi caûm toät ñænh. Theo tö theá naøy traêm beänh seõ ñuôïc tieâu tröø. Nguôøinam trong tö theá naøy oâm laáy hai chaân nöõ nhaân, troâng cuõng gioáng nhö convöôïn ñang leo caây. Ngöôøi Trung Hoa raát öa tö theá naøy. Hieän coøn caùc baûn veõtrong Xuaân Cung ñoà” .GHI CHUÙ : 1. Hai theá “Hoå Rình Moài “ vaø “Vöôïn Leo Caây “ ñieàu coù nhöõng öu theá tuông ñoàng. Theá naøo cuõng giuùp cho nöõ nhaân loä troïn veïn caû boä xuaân tình vaø ñeå cho nam nhaân vaø ñeå cho nam nhaân maõn yù xoay sôû. Boä vò cuûa caû hai cuõng deã daøng thích hôïp. Trong theá Hoå thì ngöôøi nöõ cong moâng leân, cao thaáp tuyø theo tình hình trong theá Vöôïn thì duøng moät chieác goái hay ñeäm tuyø theo daày moûng ñaët xuoáng döôùi moâng. Nhö theá duø cho ngöôøi nam thuoäc haïng beùo pheä chaêng nöõa thì döông cuï cuõng seõ ñöôïc ñöa vaøo ñeán taän cuøng cuûa xuaân cung, khoâng bò caùi buïng môõ caûn trôû khoaùi laïc . 2. Nhöõng nam nhaân maø thaèng con khoâng ñuû kích thöôùc ñeàu thích thöïc haønh nhö theá. Aùp duïng tö theá naøy ngöôøi nam seõ hoaøn toaøn haïnh phuùc neáu nöõ nhaân coù ñoâi ñuøi thon thon vaø ñoâi chaân nhoû saïch . 3. Ngaøy xöa ngöôøi ta ña khaùm phaù raèng ñoâi chaân coù llieân heä nhieàu ñeán tính duïc. Chaúng cöù gì ôû Trung Hoa, maø töø laâu roài, ôû Taây Ban Nha, ôû La Maõ, chaân ngöôøi ñaøn baø phaûi ñöôïc che ñaäy kín ñaùo. Ñi haøi cuõng khoâng ñuôïc duøng haøi hôû muõi. Chaân chæ ñeå cho choàng hoaëc tình lang troâng thaáy hay ve vuoát maø thoâi, tuyeät ñoái caám kî ngöôøi ngoaøi. Trong tö theá “Vöôïn Leo Caây “naøy thì ñoâi chaân nöõ nhaân coù vai troø tính duïc maïnh ôû choã taïo theâm khoaùi caûm cho caû hai beân nam nöõ . Ngöôøi nöõ coù ñoâi chaân thon thon, taát nhieân coù daùng ñi uyeån chuyeån, hoaït ñoäng lanh leï, mình maåy deûo dai, deã cho söï oaèn oaïi, giuùp taïo theâm höùng tình cho nam nhaân. Nhöõng ngoùn chaân hoàng hoàng nho nhoû cuõng seõ nhö nhöõng traùi boà ñaøo ñeå cho chaøng neám muùt . Trang : 32

×