Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoc lam nguoi

227 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoc lam nguoi

 1. 1. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 1 MUÅC LUÅC Sand (caát)......................................................................................... 2 Caách nhòn múái vïì cuöåc söëng ........................................................... 3 Hoáa àún ............................................................................................ 5 Vïët seåo .............................................................................................. 7 Bûác tranh ngûúâi con trai ................................................................ 8 Nhûäng viïn soãi thêìn..................................................................... 11 Phêìn thûúãng .................................................................................. 13 Vïët thûúng ..................................................................................... 14 Gaánh xiïëc ....................................................................................... 16 Meå con Àêåu Àuäa ............................................................................ 18 Ngûúâi hoåc troâ cuä cuãa thêìy Thên .................................................. 24 Vai Diïîn cuöëi cuâng ........................................................................ 29 Giuáp àúä ngûúâi àaä giuáp àúä mònh ................................................... 31 Tuyïåt vúâi......................................................................................... 35 Bûäa tiïåc ngaây cûúái ......................................................................... 36 Maãnh àôa vúä ................................................................................... 39 Chuát suy tû trong ngaây................................................................. 41 Hai viïn gaåch xêëu xñ ..................................................................... 43 Söëng troån veån tûâng ngaây .............................................................. 45 Cö gaái coá möåt böng höìng............................................................... 47 Àiïìu quan troång nhêët cuöåc àúâi baån laâ gò?................................... 49 Chuyïån cêy taáo .............................................................................. 51http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 2 SAND (CAÁT) Möåt cêu chuyïån kïí rùçng, coá 2 ngûúâi baån thên cuâng bõ laåc àûúângtrong sa maåc. Hoå cûá ài ài maäi vaâ túái 1 thúâi àiïím trong cuöåc haânhtrònh, hoå bùæt àêìu tranh caäi vúái nhau xem ài hûúáng naâo àïí thoaát ra.Khöng kiïìm chïë àûúåc sûå bûåc tûác vaâ tuyïåt voång, 1 ngûúâi àaä taát vaâomùåt ngûúâi kia. Ngûúâi bõ àaánh rêët àau nhûng khöng noái gò, chó viïët 1doâng trïn caát: Höm nay, ngûúâi baån thên nhêët àaä taát töi. Hoå laåi ài tiïëp vaâ àïën àûúåc 1 öëc àaão vúái 1 höì nûúác lúán. Ngûúâi baånluác naäy bõ àaánh vò vöåi vaâng uöëng nûúác vaâ tùæm rûãa nïn àaä bõ trûúåtchên vaâ àang chòm dêìn. Ngûúâi baån kia vöåi nhaãy xuöëng cûáu anh talïn.Khi moåi sûå àaä qua, ngûúâi baån luác trûúác bõ àaánh àaä khùæc 1 doângchûä lïn 1 phiïën àaá: Höm nay ngûúâi baån thên nhêët àaä cûáu töi. Ngûúâibaån àaä àaánh vaâ cuäng àaä cûáu anh ta thûåc sûå ngaåc nhiïn nïn hoãi: "Taåisao khi túá àaánh cêåu ,cêåu viïët lïn caát,coân bêy giúâ cêåu laåi khùæc lïnphiïën àaá?" Ngûúâi kia móm cûúâi àaáp:" Khi 1 ngûúâi baån laâm ta àau,haäy viïëtlïn caát àïí ngoån gioá cuãa sûå tha thûá thöíi qua mang noá ài cuâng. Coân khiàiïìu töët laânh àïën, chuáng ta haäy khùæc noá lïn àaá,nhû khùæc thaânh kóniïåm trong tim vêåy, khöng cún gioá naâo coá thïí xoáa ài àûúåc!" Liïåuchuáng ta coá thïí: "Hoåc àûúåc caách viïët trïn caát" khöng?http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 3 CAÁCH NHÒN MÚÁI VÏÌ CUÖÅC SÖËNG Khi töi bùæt àêìu têåp àaåp xe àaåp caách àêy vaâi nùm, töi khöng baogiúâ nghô rùçng chuyïån töi luyïån têåp àaåp xe seä trúã thaânh möåt àiïìu gòlúán hún laâ möåt vaâi cuöëc xe loâng voâng. Nhûng khi töi khoãe lïn, baån beâtöi khuyïën khñch töi nêng cao mûác têåp luyïån vaâ thûã sûác vúái vaâi cuöåcàûúâng daâi. Cuöåc thûã sûác àêìu tiïn laâ àoaån àûúâng 150 dùåm (hún 200km),MS-150, möåt cuöåc àua xe haâng nùm quyïn goáp tiïìn cho viïåc nghiïncûáu chöëng laåi bïånh xú cûáng. Khi töi múái àùng kyá dûå thi, yá tûúãng naâydûúâng nhû rêët tuyïåt vúâi - uãng höå quyïn goáp cho möåt viïåc tûâ thiïån khichaåy xe àûúâng daâi - vaâ töi rêët hùng haái luyïån têåp. Nhûng khi cuöåcàua àïën, sûå thiïëu tûå tin àaä chiïën thùæng trong töi. Töi vêîn muöënquyïn goáp cho viïåc tûâ thiïån, nhûng töi khöng coân muöën chaåy möåtàoaån àûúâng daâi nhû vêåy trong xuöët hai ngaây liïìn. Cuöåc àua bùæt àêìu vaâo saáng ngaây Chuã nhêåt taåi vuâng quïGeorgia yïn bònh, vaâ trong vaâi giúâ àêìu tiïn töi caãm thêëy thêåt tuyïåtvúâi. Àêy chñnh laâ àiïìu maâ töi tûúãng tûúång, vaâ tinh thêìn cuãa töi rêëtmaånh meä. Nhûng vaâo cuöëi ngaây, töi caãm thêëy quaá kiïåt sûác, noáng naãy. Nïëu ai àoá tin rùçng thïí xaác àûúåc nöëi vúái linh höìn, töi àêy seä laâmöåt vñ duå cuå thïí. Möîi àiïìu than thúã maâ naäo àûa ra dûúâng nhû àithùèng túái hai chên töi. "Mònh khöng thïí chõu nöíi nûäa," thò chên bùætàêìu möåt cún chuöåt ruát, vaâ "nhûäng ngûúâi khaác àïìu gioãi hún mònh"àûúåc tiïëp theo laâ caãm giaác huåt húi, thiïëu dûúäng khñ. Töi muöën boã cuöåc. Lïn àïën àónh àöìi, caãnh hoaâng hön tuyïåt àeåpnúi chên trúâi xa àaä giuáp töi ài tiïëp àûúåc vaâi phuát nûäa. Khi àoá töi böîngchuá yá möåt vêån àöång viïn trûúác töi möåt khoaãng xa, àang àaåp xe rêëtchêåm trong boáng chiïìu àoã rûåc. Töi caãm thêëy ngûúâi naây coá àiïìu gò àoákhaác laå, nhûng töi khöng roä laâ àiïìu gò. Vò thïë töi cöë chaåy àuöíi theo.Cö ta àang chaåy, àaåp chêåm nhûng àïìu àïìu vûäng vaâng, vúái khuön mùåthttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 4móm cûúâi nheå nhaâng vaâ cûúng quyïët – vaâ röìi töi nhêån thêëy rùçng cö êëychó coá möåt chên. Sûå têåp trung cuãa töi thay àöíi ngay lêåp tûác. Caã ngaây töi khöngtin tûúãng vaâo thïí xaác cuãa chñnh mònh. Nhûng bêy giúâ töi àaä biïët -khöng phaãi laâ thïí xaác maâ chñnh laâ yá chñ seä giuáp töi àaåt àûúåc àñch àïëncuãa mònh. Caã ngaây höm sau mûa. Töi khöng tröng thêëy ngûúâi nûä vêån àöångviïn möåt chên nûäa, nhûng töi tiïëp tuåc chaåy maâ khöng than thúã, vò töibiïët rùçng cö êëy àang cuâng vúái töi úã àêu àoá trïn àoaån àûúâng. Vaâ vaâocuöëi ngaây, vêîn caãm thêëy maånh meä, töi àaä hoaân têët àûúåc 150 dùåm cuãamònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 5 HOÁA ÀÚN Peter laâ con trai cuãa möåt chuã cûãa haâng baách hoáa nhoã úã àêìu phöë.Cêåu thûúâng àïën cûãa haâng cuãa meå chúi. Möîi ngaây cûãa haâng àïìu coákhöng ñt nhûäng hoáa àún traã tiïìn hoùåc thu tiïìn haâng cêìn thanh toaánhoùåc chuyïín àïën khaách haâng. Peter thûúâng àûúåc meå giao nhiïåm vuåàem nhûäng hoáa àún àoá àïën bûu àiïån gûãi. Dêìn daâ viïåc naây khiïën cêåucaãm thêëy dûúâng nhû mònh cuäng àaä trúã thaânh möåt nhaâ kinh doanhnhoã. Ngaây kia Peter nghô: mònh cuäng viïët möåt hoáa àún gûãi cho meå,trong àoá viïët roä nhûäng khoaãn maâ meå phaãi traã cho mònh vïì nhûäng gòmònh àaä giuáp meå möîi ngaây. Saáng höm sau meå cêåu nhêån àûúåc hoáa àúnàoá ghi roä: "Meå cêìn thanh toaán cho con trai Peter nhûäng khoaãn nhû sau: - Vêån chuyïín àöì duâng vïì nhaâ: 2 àöìng - Àem thû àïën bûu àiïån gûãi: 1 àöìng - Giuáp ngûúâi lúán doån deåp vûúân hoa: 2 àöìng - Caã tuêìn lïî con àïìu ngoan ngoaän vaâ vêng lúâi: 1 àöìng Töíng cöång: 6 àöìng." Meå Peter xem hoáa àún vaâ khöng noái gò caã. Àïën bûäa töëi, Peterphaát hiïån dûúái khay ùn cuãa mònh 6 àöìng tiïìn cöng. Cêåu rêët vui,nhûng vûâa àõnh boã tiïìn vaâo tuái thò thêëy keâm theo laâ möåt túâ hoáa àúnthu tiïìn khaác maâ tïn ngûúâi nhêån laåi laâ cêåu. Peter rêët ngaåc nhiïn. "Peter cêìn thanh toaán cho meå nhûäng khoaãn sau: - Söëng 10 nùm haånh phuác trong ngöi nhaâ cuãa meå: 0 àöìng - Khoaãn chi phñ cho viïåc sinh hoaåt ùn uöëng hoåc haânh trong 10nùm: 0 àöìng - Khoaãn tiïìn meå chùm soác Peter möîi khi àau bïånh: 0 àöìng - Tûâ àoá àïën nay Peter luön coá möåt ngûúâi meå yïu thûúng vaâchùm soác: 0 àöìng Töíng cöång: 0 àöìng."http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 6 Peter àoåc ài àoåc laåi túâ hoáa àún. Cêåu höëi hêån àïën àoã caã mùåt. Laátsau, Peter àïën bïn meå vaâ ruác vaâo loâng meå, nhaâ nheå boã 6 àöìng tiïìnvaâo tuái meå.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 7 VÏËT SEÅO Möåt cêåu beá múâi meå tham dûå buöíi hoåp phuå huynh àêìu tiïn úãtrûúâng tiïíu hoåc. Àiïìu cêåu beá súå àaä thaânh sûå thêåt, meå cêåu beá nhêån lúâi.Àêy laâ lêìn àêìu tiïn baån beâ vaâ giaáo viïn chuã nhiïåm gùåp meå cêåu beá vaâcêåu rêët xêëu höí vïì veã bïì ngoaâi cuãa meå mònh. Mùåc duâ cuäng laâ möåtngûúâi phuå nûä àeåp, coá möåt vïët seåo lúán che gêìn toaân böå mùåt bïn phaãicuãa cö. Cêåu beá khöng bao giúâ muöën hoãi meå mònh taåi sao bõ vïët seåo lúánvêåy. Vaâo buöíi hoåp mùåt, moåi ngûúâi coá êën tûúång rêët àeåp vïì sûå dõu daângvaâ veã àeåp tûå nhiïn cuãa ngûúâi meå mùåc cho vïët seåo àêåp vaâo mùæt, nhûngcêåu beá vêîn xêëu höí vaâ giêëu mònh vaâo möåt goác traánh mùåt moåi ngûúâi. úãàoá, cêåu beá nghe àûúåc meå mònh noái chuyïån vúái cö giaáo. - Laâm sao chõ bõ vïët seåo nhû vêåy trïn mùåt? Cö giaáo cuãa cêåu hoãi. Ngûúâi meå traã lúâi, - Khi con töi coân beá, noá àang úã trong phoâng thò lûãa böëc lïn. Moåingûúâi àïìu súå khöng daám vaâo vò ngoån lûãa àaä böëc lïn quaá cao, vaâ thïë laâtöi chaåy vaâo. Khi töi chaåy àïën chöî noá, töi thêëy möåt xaâ nhaâ àang rúixuöëng ngûúâi noá vaâ töi vöåi vaâng lêëy mònh che cho noá. Töi bõ àaánh àïënngêët xóu nhûng thêåt laâ may mùæn laâ coá möåt anh lñnh cûáu hoãa àaä vaâovaâ cûáu caã hai meå con töi. Ngûúâi meå chaåm vaâo vïët seåo nhùn nhuám trïn mùåt. "Vïët seåo naâykhöng chûäa àûúåc nûäa, nhûng cho túái ngaây höm nay, töi chûa hïì höëitiïëc vïì àiïìu mònh àaä laâm. "Àïën àêy, cêåu beá chaåy ra khoãi chöî nêëp cuãamònh vïì phña meå, nûúác mùæt lûng troâng. Cêåu beá öm lêëy meå mònh vaâcaãm nhêån àûúåc sûå hy sinh cuãa meå daânh cho mònh. Cêåu beá nùæm chùåttay meå suöët caã ngaây höm àoá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 8 BÛÁC TRANH NGÛÚÂI CON TRAI Coá möåt ngûúâi àaân öng yïu thñch myä thuêåt. Öng ta say mï àïënmûác gêìn nhû söëng vò niïìm say mï cuãa mònh. Sûu têåp tranh laâ muåctiïu caã àúâi cuãa öng. Öng laâm viïåc rêët chùm chó àïí daânh tiïìn tiïët kiïåmnhùçm mua thïm caác taác phêím höåi hoåa cho böå sûu têåp cuãa mònh. Öngmua rêët nhiïìu taác phêím cuãa caác hoåa syä nöíi tiïëng. Ngûúâi àaân öng naây àaä goáa vúå. Öng chó coá möåt ngûúâi con trai.Öng àaä truyïìn laåi cho con mònh niïìm say mï sûu têìm àoá. Öng rêët tûåhaâo vïì con trai cuãa mònh khi anh ta cuäng trúã thaânh möåt nhaâ sûu têìmnöíi tiïëng nhû öng. Möåt thúâi gian sau, àêët nûúác böîng coá chiïën tranh.Ngûúâi con trai, cuäng nhû moåi thanh niïn khaác, lïn àûúâng toâng quên.Vaâ sau möåt thúâi gian thò cêu chuyïån xaãy ra... Möåt höm, ngûúâi cha nhêån àûúåc möåt laá thû thöng baáo rùçng ngûúâicon àaä mêët tñch khi àang laâm nhiïåm vuå. Ngûúâi cha àau khöí àïën töåtcuâng. Thêåt laâ khuãng khiïëp khi ngûúâi cha khöng thïí biïët àûúåc àiïìu gòàang xaãy ra vúái con mònh. Vaâi tuêìn sau öng nhêån àûúåc möåt laá thûnûäa. Laá thû naây baáo vúái öng rùçng con öng àaä hy sinh khi laâm nhiïåmvuå. Öng gêìn nhû chïët ài möåt nûãa ngûúâi. Thêåt khoá khùn khi àoåc tiïëplaá thû àoá, nhûng öng vêîn cöë. Trong thû, ngûúâi ta baáo rùçng con öng àaäruát lui àïën núi an toaân. Nhûng thêëy trïn baäi chiïën trûúâng vêîn coânnhûäng àöìng àöåi bõ thûúng, con öng àaä quay laåi vaâ àûa vïì tûâng thûúngbinh möåt. Cho àïën khi àûa ngûúâi cuöëi cuâng vïì gêìn àïën khu vûåc antoaân thò con öng àaä truáng àaån vaâ hy sinh. Möåt thaáng sau, àïën ngaây Noel, öng khöng muöën ra khoãi nhaâ.Öng khöng thïí hònh dung àûúåc möåt Noel maâ thiïëu con trai mònh bïncaånh. Öng àang úã trong nhaâ thò coá tiïëng chuöng goåi cûãa. Àûáng trûúáccûãa nhaâ laâ möåt chaâng trai tay cêìm möåt boåc lúán.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 9 Chaâng trai noái "Thûa baác, baác khöng biïët chaáu, nhûng chaáu laângûúâi maâ con baác àaä cûáu trûúác khi hy sinh. Chaáu khöng giaâu coá, nïnchaáu khöng biïët àem àïën caái gò àïí àïìn àaáp cho àiïìu maâ con baác àaälaâm cho chaáu. Chaáu àûúåc anh êëy kïí laåi rùçng baác thñch sûu têìm tranh,búãi vêåy duâ chaáu khöng phaãi laâ möåt hoåa syä, chaáu cuäng veä möåt bûácchên dung con trai baác àïí tùång cho baác. Chaáu mong baác nhêån chochaáu."Ngûúâi cha àem bûác tranh vaâo nhaâ, múã ra. Thaáo bûác tranh giaátrõ nhêët vêîn treo trïn loâ sûúãi xuöëng, öng thay vaâo àoá laâ bûác chêndung ngûúâi con. Nûúác mùæt lûng troâng, öng noái vúái chaâng trai "Àêy laâbûác tranh giaá trõ nhêët maâ ta coá àûúåc. Noá coá giaá trõ hún têët caã caáctranh maâ ta coá trong cùn nhaâ naây." Chaâng trai úã laåi vúái ngûúâi cha qua Noel àoá röìi hai ngûúâi chiatay. Sau vaâi nùm, ngûúâi cha bõ bïånh nùång. Tin tûác vïì viïåc öng quaàúâi lan truyïìn ài rêët xa. Moåi ngûúâi àïìu muöën tham gia vaâo cuöåc baánàêëu giaá nhûäng taác phêím nghïå thuêåt maâ ngûúâi cha àaä sûu têìm àûúåcqua thúâi gian. Cuöëi cuâng thò buöíi baán àêëu giaá cuäng àûúåc cöng böë vaâongaây Noel nùm àoá. Caác nhaâ sûu têìm vaâ nhûäng nhaâ àaåi diïån cho caácviïån baão taâng àïìu haáo hûác muöën mua caác taác phêím nöíi tiïëng. Toaânhaâ baán àêëu giaá àêìy ngûúâi. Ngûúâi àiïìu khiïín àûáng lïn vaâ noái "Töixin caám ún moåi ngûúâi àaä àïën àöng àuã nhû vêåy. Bûác tranh àêìu tiïn seälaâ bûác chên dung naây..." Coá ngûúâi la lïn "Àoá chó laâ chên dung àûáa con trai öng cuå thöi!Sao chuáng ta khöng boã qua noá, vaâ bùæt àêìu bùçng nhûäng bûác coá giaá trõthêåt sûå?"Ngûúâi àiïìu khiïín noái "Chuáng ta seä bùæt àêìu bùçng bûác naâytrûúác!" Ngûúâi àiïìu khiïín bùæt àêìu "Ai seä mua vúái giaá $100?". Khöng aitraã lúâi nïn öng ta laåi tiïëp "Ai seä mua vúái giaá $50?". Cuäng khöng coá aitraã lúâi nïn öng ta laåi hoãi "Coá ai mua vúái giaá $40?" Cuäng khöng ai muöën mua. Ngûúâi àiïìu khiïín laåi hoãi "Khöng aimuöën traã giaá cho bûác tranh naây sao?" Möåt ngûúâi àaân öng giaâ àûánglïn "Anh coá thïí baán vúái giaá $10 àûúåc khöng? Anh thêëy àêëy, $10 laâ têëtcaã nhûäng gò töi coá. Töi laâ haâng xoám cuãa öng cuå vaâ töi biïët thùçng beáàoá. Töi àaä thêëy thùçng beá lúán lïn vaâ töi thêåt sûå yïu quyá noá. Töi rêëtmuöën coá bûác tranh àoá. Vêåy anh coá àöìng yá khöng?" Ngûúâi àiïìu khiïínnoái "$10 lêìn thûá nhêët, lêìn thûá nhò, baán!"http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 10Tiïëng öìn aâo vui mûâng nöíi lïn vaâ moåi ngûúâi noái vúái nhau "Chuáng ta coáthïí bùæt àêìu thêåt sûå àûúåc röìi!" Ngûúâi àiïìu khiïín noái "Xin caãm ún moåingûúâi àaä àïën. Thêåt laâ vinh haånh khi coá mùåt nhûäng võ khaách quyá úãàêy. Bûäa nay chuáng ta seä dûâng taåi àêy!". Àaám àöng nöíi giêån "Anh noái laâ hïët àêëu giaá? Anh vêîn chûa àêëugiaá toaân böå caác taác phêím nöíi tiïëng kia maâ?" Ngûúâi àiïìu khiïín noái"Töi xin löîi nhûng buöíi baán àêëu giaá àaä chêëm dûát. Moåi ngûúâi haäy xemchuác thû cuãa öng cuå àêy: "Ngûúâi naâo lêëy bûác chên dung cuãa con töi seäàûúåc têët caã nhûäng bûác tranh coân laåi!" Vaâ àoá laâ lúâi cuöëi cuâng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 11 NHÛÄNG VIÏN SOÃI THÊÌN (John Wayne Schlatter) "Taåi sao chuáng em phaãi hoåc têët caã nhûäng àiïìu ngu ngöëc naây?" Trong têët caã nhûäng cêu hoãi vaâ phaãn àöëi maâ töi àaä nghe tûâ hoåctroâ cuãa mònh suöët bao nhiïu nùm daåy hoåc àêy laâ cêu maånh nhêët. Töitraã lúâi hoåc troâ cuãa mònh bùçng möåt cêu chuyïån sau. Möåt àïm, möåt àaám ngûúâi du muåc chuêín bõ nghó àïm giûäa àöìngthò bêët ngúâ hoå thêëy mònh bõ bao quanh búãi möåt luöìng saáng. Hoå tin laâthiïn thêìn àang àïën vúái hoå. Hoå chúâ àúåi vúái niïìm tin rùçng thiïn thêìnseä noái cho hoå nhûäng àiïìu quan troång chó daânh riïng cho hoå thöi. Möåtgioång noái vang lïn "Haäy nhùåt têët caã nhûäng viïn soãi xung quanh. Boãchuáng vaâo trong tuái mang theo bïn mònh. Haäy ài möåt ngaây vaâ àïmmai caác anh seä thêëy vui mûâng vaâ caã nöîi buöìn.". Sau khi thiïn thêìn biïën mêët, nhûäng ngûúâi du muåc ngaåc nhiïnvaâ thêët voång. Hoå chúâ àúåi möåt sûå khaám phaá lúán, nhûäng bñ mêåt giuáp hoåtrúã nïn giaâu coá, maånh khoãe vaâ laâm baá chuã thïë giúái. Nhûng thay vaâoàoá hoå chó phaãi laâm möåt viïåc coãn con khöng coá yá nghôa gò caã. Dêîu sao,nghô àïën lúâi noái cuãa thiïn thêìn, möîi ngûúâi cuäng nhùåt vaâi viïn soãi röìiboã vaâo tuái duâ khöng haâi loâng chuát naâo. Ài suöët möåt ngaây, khi àïmàïën hoå dûâng chên cùæm traåi. Múã tuái ra hoå thêëy nhûäng viïn soãi àaä trúãthaânh nhûäng viïn kim cûúng. Hoå vui mûâng vò coá kim cûúng, nhûngcuäng buöìn tiïëc àaä khöng lêëy thïm vaâi viïn soãi nûäa. Töi coá möåt hoåc troâ, tïn Alan, tûâ thúâi kyâ àêìu tiïn ài daåy hoåc àaächûáng minh chuyïån trïn laâ sûå thêåt. Khi Alan hoåc lúáp 8, cêåu beá naâyrêët gioãi "gêy chuyïån" vaâ hay bõ àuöíi hoåc. Cêåu ta àaä trúã thaânh möåt tïn"anh chõ" trong trûúâng vaâ trúã thaânh bêåc thêìy vïì "chöm chóa". Möîingaây töi cho hoåc troâ hoåc thuöåc loâng nhûäng cêu danh ngön. Khi àiïímdanh, töi àoåc àoaån àêìu cuãa möåt cêu danh ngön. Àïí àûúåc àiïím danh,hoåc troâ phaãi àoåc nöët phêìn cuöëi cuãa cêu danh ngön. "Alice Adams -Khöng coá thêët baåi ngoaåi trûâ..."http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 12"Khöng tiïëp tuåc cöë gùæng, em coá mùåt thûa thêìy Schlatter." Nhû vêåy àïën cuöëi nùm, nhûäng hoåc troâ cuãa töi nhúá àûúåc khoaãng150 cêu danh ngön."Nghô baån coá thïí, nghô baån khöng thïí - caách naâocuäng àuáng!". "Nïëu baån thêëy chûúáng ngaåi, baån àaä rúâi mùæt khoãi àñchàïën."."Ngûúâi cay àöåc laâ ngûúâi biïët giaá caã moåi thûá nhûng chùèng biïëtgiaá trõ cuãa caái gò caã.". Vaâ têët nhiïn cêu danh ngön cuãa Napoleon Hill"Nïëu baån nghô ra noá, vaâ tin vaâo noá, baån coá thïí àaåt àûúåc noá.". Alan laângûúâi phaãn àöëi nhiïìu nhêët vïì caách hoåc naây - möåt ngaây kia cêåu bõ àuöíikhoãi trûúâng vaâ biïën mêët suöët nùm nùm. Möåt ngaây noå, cêåu ta goåi àiïånthoaåi cho töi. Cêåu vûâa àûúåc baão laänh ra khoãi traåi caãi taåo. Sau khi cêåu ta bõ ra toâa vaâ cuöëi cuâng bõ chuyïín àïën traåi caãi taåotreã võ thaânh niïn vò nhûäng àiïìu mònh àaä laâm, cêåu ta chaán gheát chñnhbaãn thên mònh vaâ cêåu àaä lêëy dao caåo cùæt cöí tay mònh. Cêåu kïí "Thêìy coá biïët khöng, em nùçm àoá khi maâ sûå söëng àangchaãy ra khoãi thên thïí em, em chúåt nhúá àïën möåt cêu danh ngön thêìyàaä bùæt em cheáp ài cheáp laåi 20 lêìn möåt ngaây. "Khöng coá sûå thêët baåi trûâviïåc khöng tiïëp tuåc cöë gùæng." Vaâ àöåt nhiïn em thêëy noá coá yá nghôa.Nïëu em coân söëng, em khöng thêët baåi, nhûng nïëu em àïí cho mònhchïët, em seä thêët baåi hoaân toaân. Vò thïë vúái sûác lûåc coân laåi em goåi ngûúâitúái cûáu vaâ bùæt àêìu möåt cuöåc söëng múái." Khi cêåu nghe cêu danh ngön àoá, noá laâ viïn soãi. Khi cêåu cêìn möåtchó dêîn vaâo thúâi àiïím quan troång cuãa cuöåc àúâi, noá trúã thaânh viïn kimcûúng. Vaâ nhû töi noái vúái baån, haäy tòm cho mònh thêåt nhiïìu viïn soãi,vaâ baån seä nhêån àûúåc nhûäng viïn kim cûúng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 13 PHÊÌN THÛÚÃNG Khi nghïå sô lûâng danh Burt Lancaster coân laâ möåt àûáa beá ngheâoúã New York, öng vêîn thûúâng coá nhûäng giêëc mú rêët treã con vïì nhûängque kem söcöla quyïën ruä. Luác àoá àöìng 25 cent àöëi vúái öng laâ caã möåtgia taâi. Möåt ngaây kia ài ngang qua möåt ngên haâng, cêåu beá Burt bêëtchúåt thêëy möåt túâ 20 àöla nùçm dûúái àêët chöî baäi àêåu xe. Àoá laâ söë tiïìnlúán nhêët Burt tûâng thêëy, khiïën traái tim cêåu nhû muöën nhaãy ra khoãilöìng ngûåc. Cêåu cuái xuöëng lûúåm túâ giêëy baåc boã vaâo tuái quêìn vaâ liïntûúãng ngay àïën nhûäng que kem cuäng nhû nhûäng moán àöì chúi maâ cêåutûâng mú ûúác. Nhûng ngay luác àoá coá möåt phuå nûä àûáng tuöíi vúái veã mùåthoaãng höët ài ài laåi laåi tòm kiïëm dûúái àêët. Thêëy cêåu beá, baâ liïìn hoãi:"Con coá thêëy túâ 20 àöla cuãa baâ àaánh rúi khöng?". Baâ giaãi thñch àoá laâsöë tiïìn maâ caã gia àònh àöng àuác cuãa baâ phaãi söëng nhúâ vaâo cho àïën hïëtthaáng naây, vûâa kïí baâ vûâa khoác... "Baâ khöng biïët seä phaãi laâm gò nïëukhöng tòm ra noá. Chùæc coá leä noá rúát àêu àêy thöi...". Nhûäng ngoán tay cuãa Burt siïët chùåt vaâo túâ giêëy baåc. Trong àêìucêåu beá, nhûäng moán àöì maâ cêåu coá thïí mua vúái söë tiïìn to lúán àoá lêìnlûúåt hiïån ra. Rêët dïî àïí traã lúâi: "Con khöng thêëy túâ giêëy baåc naâo hïët!"vaâ bûúác ài. Nhûng thay vaâo àoá, cêåu beá ruát túâ giêëy baåc ra vaâ noái: "Conlûúåm àûúåc noá àêy!". Sûå vui mûâng hiïån roä trïn khuön mùåt àêìy lo êu cuãa baâ laâm êëmloâng cêåu beá. Baâ laäo caám ún vaâ bûúác ài. Ngöi sao àiïån aãnh BurtLancaster nhúá laåi - àoá laâ giêy phuát haånh phuác nhêët àúâi öng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 14 VÏËT THÛÚNG Möåt cêåu beá coá tñnh xêëu laâ rêët hay nöíi noáng. Möåt höm cha cêåu beáàûa cho cêåu möåt tuái àinh vaâ noái vúái cêåu beá rùçng möîi khi cêåu nöíi noángthò haäy chaåy ra àùçng sau nhaâ àoáng möåt caái àinh lïn haâng raâo göî. Ngaây àêìu tiïn, cêåu beá àaä àoáng 37 caái àinh lïn haâng raâo. Nhûngsau vaâi tuêìn cêåu beá àaä têåp kiïìm chïë cún giêån cuãa mònh vaâ söë lûúångàinh cêåu àoáng lïn haâng raâo möîi ngaây möåt ñt ài. Cêåu nhêån thêëy rùçngkiïìm chïë cún giêån cuãa mònh thò dïî hún laâ phaãi àoáng cêy àinh lïnhaâng raâo. Möåt ngaây kia, cêåu àaä khöng nöíi giêån möåt lêìn naâo suöët caãngaây. Cêåu noái vúái cha vaâ öng baão cêåu haäy nhöí möåt caái àinh ra khoãihaâng raâo möîi möåt ngaây maâ cêåu khöng hïì nöíi giêån vúái ai duâ chó möåtlêìn. Ngaây laåi ngaây tröi qua, röìi cuäng àïën möåt bûäa cêåu beá tòm chamònh baáo rùçng àaä khöng coân möåt caái àinh naâo trïn haâng raâo nûäa.Cha cêåu àaä cuâng cêåu àïën bïn haâng raâo. úã àoá öng noái vúái cêåu rùçng"Con àaä laâm rêët töët, nhûng haäy nhòn nhûäng löî àinh trïn haâng raâo.Haâng raâo àaä khöng thïí giöëng nhû xûa nûäa röìi. Nïëu con noái àiïìu gòtrong cún giêån dûä, nhûäng lúâi noái àoá cuäng giöëng nhû nhûäng löî àinhnaây, àïí laåi nhûäng vïët seåo trong loâng ngûúâi khaác. Duâ sau àoá con coá noáixin löîi bao nhiïu lêìn ài nûäa, vïët thûúng àoá vêîn coân úã laåi. Vïët thûúngtinh thêìn cuäng àau àúán nhû nhûäng vïët thûúng thïí xaác vêåy. Nhûängngûúâi xung quanh ta, baån beâ ta laâ nhûäng viïn àaá quyá. Hoå giuáp concûúâi vaâ giuáp con trong moåi chuyïån. Hoå nghe con noái khi con gùåp khoákhùn, cöí vuä con vaâ luön sùén saâng múã röång têëm loâng mònh cho con.Haäy nhúá lêëy lúâi cha..." Tuêìn lïî naây laâ tuêìn lïî quöëc tïë vïì tònh baån. Baån haäy chó ra chobaån beâ mònh, rùçng baån quan têm àïën nhûäng ngûúâi àoá. Haäy gûãi cêuchuyïån naây àïën möîi ngûúâi maâ baån coi laâ BaåN. Coân nïëu baån nhêånàûúåc cêu chuyïån naây coá nghôa laâ ngûúâi gûãi coi baån thêåt sûå laâ baån cuãamònh. Chuác baån haånh phuác!!! Baån laâ baån töi vaâ töi rêët coi troång àiïìuhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 15naây. Haäy tha thûá cho töi nïëu coá luác naâo àoá töi àaä àïí laåi trong loângbaån vïët thûúng naâo àoá. Haäy gûãi cho baån beâ mònh laá thû naây vaâ caã giaàònh baån nûäa. Baån töi àaä gûãi cho töi vaâ töi gûãi cho Baån.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 16 GAÁNH XIÏËC (Nguyïn Hûúng) Coá lêìn khi töi coân laâ möåt thiïëu niïn, cha töi vaâ töi àûáng xïëphaâng àïí mua veá vaâo xem xiïëc. Cuöëi cuâng chó coân möåt gia àònh àûángsùæp haâng giûäa chuáng töi vaâ quêìy baán veá. Gia àònh naây àaä gêy cho töimöåt êën tûúång sêu sùæc. Gia àònh àoá coá 8 àûáa con, têët caã coá leä àïìu dûúái12 tuöíi. ta coá thïí noái laâ hoå khöng coá nhiïìu tiïìn. Quêìn aáo cuãa hoåkhöng phaãi thuöåc loaåi àùæt tiïìn, nhûng saåch seä. Boån treã ngoan ngoaän,têët caã àïìu àûáng xïëp haâng phña sau böë meå chuáng, tûâng hai àûáa möåt,nùæm tay nhau. Chuáng noái möåt caách liïëng thoùæng vïì caác chuá hïì, nhûäng con voivaâ nhûäng tiïët muåc khaác maâ chuáng seä xem àïm àoá. Ngûúâi ta coá thïí coácaãm giaác laâ trûúác àoá chuáng chûa àûúåc ài xem xiïëc bao giúâ. Viïåc àûúåcài xem xiïëc coá veã nhû laâ möåt neát nöíi bêåt nhêët trong cuöåc àúâi treã thúcuãa chuáng. Ngûúâi cha vaâ ngûúâi meå àûáng úã àùçng àêìu luä treã naây trönghïët sûác haänh diïån. Ngûúâi meå nùæm tay chöìng mònh, ngûúác nhòn öngnhû muöën noái:"Anh laâ hiïåp sô cuãa em trong böå aáo giaáp saáng loaáng".Öng êëy móm cûúâi vaâ êëm loâng vúái niïìm tûå haâo, öng nhòn baâ nhû muöëntraã lúâi:"Em àaä noái àuáng". Cö baán veá hoãi ngûúâi cha muöën mua bao nhiïu veá. Öng haänhdiïån traã lúâi:"Laâm ún baán cho töi 8 veá treã em vaâ 2 veá ngûúâi lúán àïí töicoá thïí àem caã gia àònhvaâo xem xiïëc". Cö baán veá noái giaá tiïìn. Baâ vúåruát baân tay cuãa mònh ra khoãi baân tay öng, àêìu baâ cuöëi xuöëng, möingûúâi àaân öng naây bùæt àêìu run run. Ngûúâi cha nghiïng ngûúâi húi saáthún vaâo quêìy baán veá möåt chuát vaâ hoãi:"Cö noái bao nhiïu tiïìn?".Cö baán veá nhùæc laåi giaá tiïìn. Ngûúâi àaân öng naây khöng coá àuã tiïìn. Öngphaãi quay laåi àïí noái vúái 8 àûáa con öng rùçng öng khöng coá àuã tiïìn àïíàûa chuáng vaâo xem xiïëc chùng? Nhòn thêëy viïåc àang diïîn ra, cha töiàuát tay vaâo tuái quêìn cuãa öng ruát ra möåt túâ 20 àola vaâ àaánh rúi túâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 17giêëy baåc xuöëng àêët. (Chuáng töi thêåt sûå chùèng giaâu coá gò!) Cha töi cuáixuöëng, nhùåt túâ giêëy baåc lïn, vöî vaâo vai ngûúâi àaân öng vaâ noái: - Xin löîi öng, túâ giêëy baåc naây úã tuái öng rúi ra. Ngûúâi àaân öng biïët viïåc gò àang xaãy ra. Öng êëy khöng xin cuãaböë thñ nhûng chùæc chùæn laâ trên troång sûå giuáp àúä naây trong möåt tònhhuöëng tuyïåt voång, àau loâng vaâ böëi röëi. Öng êëy nhòn thùèng vaâo mùætcha töi, nùæm lêëy tay cha töi trong caã hai baân tay cuãa öng êëy, siïët chùåtvaâo túâ 20 àola vaâ möi öng run run cuâng vúái lïå tuön traâo trïn maá, öngêëy noái: "Caãm ún, caãm ún öng. Söë tiïìn naây thûåc sûå rêët coá yá nghôa àöëivúái töi vaâ gia àònh töi". Cha töi cuâng vúái töi trúã ra xe vaâ laái xe vïì nhaâ. Àïm àoá chuáng töikhöng vaâo xem xiïëc, nhûng khöng phaãi chuáng töi khöng vaâo xem vòkhöng coá tiïìn.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 18 MEÅ CON ÀÊÅU ÀUÄA Cuöåc thi beá khoãe beá ngoan bùæt àêìu bùçng viïåc xoâe tay. Möåt cêåubeá nhêët àõnh giêëu tay ra sau lûng. - Chaáu sao vêåy? - Töi hoãi. - Thûa cö, saáng nay maá chaáu àang cùæt moáng tay cho chaáu thò coángûúâi hoãi mua luáa, nïn... - Vêåy coân mêëy ngoán chûa cùæt? - Töi hoãi thêåt nghiïm trang. Du hñch vai töi: - Vûâa phaãi thöi, böå mùåt hònh sûå cuãa maây laâm caác chaáu chïët ngêëtbêy giúâ. - Àaä goåi laâ thi thò phaãi tuyïåt àöëi - Töi traã lúâi Du bùçng mùæt vaâ rahiïåu cho cêåu beá xoeâ tay. aâ, chùèng nhûäng moáng tay daâi maâ coân dñnh gòàoá nêu nêu. - Thûa cö khöng phaãi àêët! - Muäi cêåu beá àoã lïn - aâ, söcöla... Vêåy thò... Töi ra lïånh: - Chaáu haá miïång ra. Möåt haâmrùng sêu. Töi nguyïåch möåt àiïím hai. Du lùæc àêìu: - Trúâi úi, maây laâm nhû khaám tuyïín tiïëp viïn haâng khöng vêåy.Giaám khaão naâo cuäng nhû maây thò cuöåc thi bïí mêët. - Phaãi coá möåt tuyïåt àöëi trïn àúâi naây, àoá laâ sûå cöng bùçng trongthi cûã - Töi traã lúâi. - Lyá sûå cuân! - Du caáu kónh - Sûå trong treão trong têm höìn caácchaáu coá coân giûä àûúåc hay khöng laâ do chñnh caách cû xûã cuãa chuáng ta. - Caái con khó! - Du lûúâm lûúâm. Töi bêåt cûúâi. Du cuäng cûúâi theo duâ húi nhùn nhoá. Àïën phêìnkhaám tai, caác cö beá nghiïng nghiïng àêìu chòa ra nhûäng àöi böng toângteng. Möåt baâ noái nhû rïn: - Trúâi úi, saáng nay töi quïn ngoaáy tai cho noá. Möåt ngûúâi khaác: - Mua caái aáo àêìm ren vúái àöi giaây cho con hïët mûúâi kyá àêåu vaâtiïìn xe ài chúå phöë maâ khöng àoaåt giaãi gò thò uöíng quaá. - Cö úi, cö coá con chûa? Phúát tónh trûúác cêu hoãi êëm ûác, töi ralïånh cho caác thñ sinh cúãi giaây àïí khaám vïå sinh chên.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 19 - Thuáy úi! - Du la lïn bïn tai töi - Sau caác chaáu coân àïën phêìncaác baâ meå thi nûäa. Maây laâm hoå súå quaá khöng ai daám thi bêy giúâ. - Nïëu khöng chuêín bõ töët thò khöng thi cuäng àuáng thöi - Töi caumaây, bùæt àêìu thêåt sûå khoá chõu. Nïëu khöng vò nïí Du, cö baån phuå traáchcöng taác phuå nûä, thò giúâ naây töi àang úã nhaâ. Möåt ngaây chuã nhêåt nghóngúi thû giaän, vûâa nhêëm nhaáp baánh qui vûâa xem tivi hoùåc nghenhaåc. Chaåy xe suöët taám mûúi cêy söë àûúâng nùæng laåi àïën caái xaä heohuát naây khöng phaãi àïí laâm möåt giaám khaão húâ cho vui. Ú... gò àêy? Töi ngêín ngú trûúác möåt cö beá àeåp nhû tranh nïëukhöng kïí böå aáo quêìn loeâ loeåt vaâ vö söë àöì trang sûác bùçng nhûåa luãnglùèng khùæp ngûúâi. Trïn sên khêëu bùçng göî dûång vöåi vaâng trong khoaãngàêët tröëng bïn caånh uãy ban, giûäa nhûäng têëm phöng maâu sùæc lò lò buöìn,giûäa tiïëng nhaåc reâ reâ phaát ra tûâ caái cassette cuä kyä... cö beá múã to àöimùæt nêu trong treão nhòn töi, söëng muäi thanh tuá vaâ àöi möi höìng mõnnhû caánh sen. Tim töi àêåp nhanh khöng duyïn cúá. - Chaáu kñnh chaâo cö! - Gioång cö beá thanh thanh ngoân ngoåt. Töi cùæn möi, thêëy loâng chuâng laåi maâ khöng hiïíu vò sao. - Chaáu tïn gò? - Thûa cö, chaáu tïn Àêåu Àuäa. Töi phò cûúâi. Du lêìm bêìm: - Hy voång tïn cuãa cö beá naây khiïën maây röång raäi àûúåc möåt chuát. - Ai àùåt tïn cho chaáu? - Töi buöåt miïång hoãi möåt cêu khöng dñnhdaáng gò àïën cuöåc thi. - Daå thûa cö... daå, töi... - Ngûúâi àaân öng cao lïu khïu, böå aáoquêìn lao àöång löëm àöëm dêëu àêët. Öng ài lïn sên khêëu, tûâng bûúácngûúång nghõu vïì phña cö beá, tay khum khum gúä caái muä laát röång vaânhra khoãi àêìu. Roä raâng öng rêët loáng ngoáng, e deâ, roä raâng öng khöngmuöën àûáng cao hún moåi ngûúâi nhû thïë naây vaâ nhêët laâ àöëi mùåt vúáimöåt giaám khaão laå hoùæc vaâ khoá tñnh nhû töi, roä raâng öng muöën ngaylêåp tûác chaåy biïën ài vïì cêìm cuöëc coân dïî chõu hún... Nhûng öng àaäbûúác lïn, tiïën àïën gêìn con gaái, àûáng saát caånh vaâ sùén saâng che chúãnhû möåt con gaâ maái xuâ caánh baão vïå gaâ con. - Ba lïn àêy laâm gò? - Àêåu Àuäa phuång phõu, voâng hoa tai maâuàoã to baãn luác lùæc luác lùæc. - Ba... ûâ... ba... - Ngûúâi cha vöåi vaâng luâi laåi möåt bûúác. Röìi öngnhòn töi nhoeãn möåt nuå cûúâi möåc maåc phên trêìn - Noá khöng biïët traãhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 20lúâi cêu hoãi cuãa cö àêu. Daå noá thñch ài thi quaá nïn töi chiïìu... Höìi àoá,höìi meå noá mang bêìu noá, nhaâ khöng coá gaåo ùn, toaân ùn àêåu àuäa luöåcchêëm muöëi maâ àeã ra àûúåc noá àoá cö. Öng nhòn con gaái möåt caách tûå haâo. - Ba xuöëng ài! - Àêåu Àuäa xua lia lõa, nhûäng caái voâng àuã maâutrïn tay khua lanh canh. - úâ... àïí ba xuöëng. Cö coân hoãi gò chaáu nûäa khöng cö? Töi im lùång. Du thò thêìm: - Laâm ún hoãi möåt cêu thêåt dïî. Möåt caách vö thûác, töi cêìm möåt chûä caái cùæt bùçng giêëy cûáng giúlïn. - Thûa cö chûä O! Du thúã phaâo. Töi haå buát viïët àiïím saáu, àiïím cao nhêët trong caáccö beá.Phêìn thi cuãa caác baâ meå thêåt söi àöång. Caác chaáu nhêëp nhöím lo lùæng vaâcuäng baân taán laâo xaâo. Coá chaáu la to: - Caái aáo múái cuãa meå tao àeåp nhêët. - Con àûâng noái "aáo múái" maâ phaãi noái laâ "trang phuåc" múái àuáng -Ngûúâi cha nhùæc nhúã. Ngûúâi phuå nûä ûãng höìng àöi maá quay laåi nhònchöìng con. Töi nhòn quanh. Hêìu nhû ai cuäng mùåc aáo quêìn múái. Cuöåcthi naây àaä khiïën caác baâ meå boã cöng viïåc ruöång rêîy bao nhiïu ngaây àïíài chúå phöë choån vaãi may aáo múái? Vaâ nhû bao phuå nûä bònh dõ khaác, àaäsùæm cho mònh thò chöìng con ùæt cuäng phaãi coá. Vaâ thöi, àaä ài phöë thòmua vïì cho chöìng con thûác ngon cho boä nhûäng ngaây khoai sùæn quenthuöåc. Voã thuöëc laá ngoaåi, voã giêëy goái baánh keåo Thaái Lan, Trung Quöëcvûát àêìy sên baäi... Bao nhiïu àêåu meâ chùæt chiu daânh duåm àaä baán àicho möåt cuöåc thi nhû möåt lïî höåi àiïím xuyïët cuöåc söëng bònh lùång laângquï? Nhûäng öng chöìng nûãa tûå haâo nûãa luáng tuáng àûáng quanh àêychúâ vúå con ài thi vïì, ai seä laâ ngûúâi haånh phuác nhêët sau cuöåc thi naây?Töi nhòn baãng àiïím cuãa Du, coá khaá nhiïìu àiïím cao. Töi chúåt hiïíu Duhún. Meå bûúác lïn sên khêëu höìi höåp hún con, coá ngûúâi run àïën nöîi möìhöi ûúát àêîm toác nhoã gioåt xuöëng traán. Coá meå àoãm daáng hún con, caái aáoàoã rûåc thïu hònh röìng phûúång löång lêîy... Töi lùæng nghe, loâng tûå nhuãseä cho àiïím núái tay hún cho duâ cêu traã lúâi coá ra sao. - Chõ nghô thïë naâo laâ möåt gia àònh haånh phuác?http://www.ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 21 - Gia àònh haånh phuác laâ öng chöìng khöng uöëng rûúåu! Nïëu cùn cûá vaâo àaáp aán àïí chêëm àiïím thò ngûúâi phuå nûä naâykhöng àûúåc àiïím naâo caã. Töi chúâ àúåi... Cêy buát trïn tay Du ngêìn ngûâ,töi cuäng ngêìn ngûâ... Khöng giöëng àaáp aán, phaãi, nhûng haånh phuác coákhi chó giaãn dõ thïë thöi. aáo xanh hoa trùæng, aáo tñm hoa vaâng, aáo höìng, aáo maâu hoa cuác...Nhûäng phuå nûä xuáng xñnh aáo múái lêìn lûúåt bûúác lïn sên khêëu, biïënnhûäng cêu traã lúâi luên lyá trong àaáp aán thaânh trang giêëy trùæng. - Khi chöìng chõ nöíi noáng, chõ cû xûã thïë naâo? - Nhúâ trúâi thûúng, chöìng töi hiïìn lùæm. Lêëy nhau mûúâi nùm naychûa hïì noái nùång vúái vúå möåt cêu. - Khi con chõ vúái con nhaâ haâng xoám gêy göí, chõ cû xûã thïë naâo? - Daå... thò àïí haâng xoám khoãi xñch mñch, dùæt con mònh vïì àaánhmöåt trêån trûúác, phaãi traái tñnh sau. - Nïëu gia àònh bïn chöìng gùåp khoá khùn cêìn giuáp àúä, chõ cû xûãthïë naâo? Taåi sao? - Daå... thò mònh phaãi giuáp chûá sao khöng? Taåi vò mònh cuäng coácon trai... Möîi cêu traã lúâi àïìu nhêån àûúåc nhûäng traâng vöî tay vaâ tiïëng cûúâirung caã sên khêëu. Toaân ban giaám khaão cuäng bêåt cûúâi röå. Töi hoãi Du,loâng thêåt sûå böëi röëi: - Chêëm àiïím sao àêy? - Cûá chêëm àaåi ài - Du nguïåch lia lõa nhûäng con söë haâo phoáng. Ai laâ meå beá Àêåu Àuäa? Töi kñn àaáo quan saát. Cö beá khöng hïìgiöëng ba, nhûng cuäng khöng baâ meå naâo coá khuön mùåt hao hao cö beácaã. Ai? Baâ meå naâo àaä choån cho con gaái möåt böå vaáy aáo kyâ khöi nhûvêåy? Caái aáo diïm duáa thuâng thònh lua tua ren, vaáy maâu àoã, giaây maâuda cam. Maâu sùæc trïn ngûúâi cö beá laâ möåt sûå phö trûúng choái mùæt àïënbuöìn cûúâi. Ai? Töi nhòn àïën daäy ghïë xa nhêët. Chó coân hai baâ meå àanghöìi höåp àúåi àïën phiïn mònh. Möåt trong hai, ai laâ ngûúâi sinh ra möåtàûáa con xinh àeåp àïën vêåy? Töi nhêån ra mònh àang söët ruöåt möåt caáchkhoá hiïíu. Böîng nhiïn töi muöën caã hai meå con Àêåu Àuäa àïìu àoaåt giaãi,ñt nhêët laâ giaãi khuyïën khñch. Nhòn nhûäng túâ giêëy gêëp tû trïn khaynhöm, töi chúåt höìi höåp. - Kñnh múâi meå cuãa beá Àêåu Àuäa.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 22 Khöng ai trong hai ngûúâi phuå nûä nhuác nhñch caã. Töi ngaåc nhiïnchúâ àúåi. Vaâ... Ngûúâi àaân öng bûúác tûâng bûúác, vêîn tûâng bûúác ngûúångnghõu loáng ngoáng, vûâa sùén saâng boã chaåy vûâa sùén saâng àûúng àêìu.Tiïëng vöî tay raâo raâo nöíi lïn. Töi chûng hûãng. Du noái khe kheä: - Xin maây haäy röång lûúång vúái ngûúâi naây - Öng ta laâ... àaân baâ aâ? - Khöng! - Du chúåt sûâng söå vúái töi - Noái nùng gò laå vêåy? - ... - Vúå chïët vò kiïåt sûác sau khi sinh con, möåt mònh öng ta, chó möåtmònh nuöi con tûâ luác coân oe oe. Vûâa nhòn baân tay thö kïåch cuãa ngûúâi cha run run böëc thùm cêuhoãi, Du vûâa tiïëp tuåc kïí: - Vúå öng ta àeåp lùæm, cö êëy àaä tûâ chöëi lúâi cêìu hön cuãa Chuã tõchhuyïån àïí laâm vúå ngûúâi naây. Phên vên thêåt lêu, cuöëi cuâng ngûúâi cha böëc möåt túâ giêëy vaâ múãra; gioång öng laåc ài àïën ngheân ngheån: "Trûúác khi cho con buá, ngûúâimeå phaãi laâm gò?" Nùæng xiïn qua têëm phöng àöí lïn sên khêëu möåt vaåtnùæng luán phuán buåi. Töi nghe húi thúã Du noáng höíi bïn tai. Ngûúâi chavoâ voâ caái muä, nhûäng súåi laác nhaâu gaäy rúi xuöëng sên khêëu nhû nhûängkhe húã trïn möåt bûác tûúâng cuä. - Thûa quyá cö... chaáu noá ham ài thi quaá nïn töi... Du bêëu vai töi: - Cho öng ta böëc thùm laåi nghe Thuáy? Töi ngöìi nhû pho tûúång. Ngûúâi cha ngûúång nguâng xoåc tay vaâotuái quêìn, lom khom têëm thên lïu khïu nhû muöën tröën. Tiïëng rò raâophña dûúái lùæng dêìn röìi têët caã lùång im, tûúãng nhû coá thïí nghe àûúåctiïëng buåi bay. Möåt àaám buâng nhuâng sùåc súä chaåy vuåt lïn sên khêëu,daãi nú to baãn ngang lûng bay phúát phú nhû hai laá buâa, caái keåp bûúmbûúám maâu luåc rung rinh trïn chuâm toác ngùæn cuän nhû àuöi gaâ con. - Ba úi, ba àûâng súå!... "Coá con àêy". Töi àúåi nghe Àêåu Àuäa noáinöët phêìn coân laåi, nhûng àuång phaãi aánh mùæt töi, cö beá im bùåt leâ lûúäibûúác luâi. - úâ... ba àêu coá súå! Thûa... höìi àoá... möîi khi cho chaáu buá, töi rûãabònh saåch lùæm. Daå... thò cuäng nhòn ngûúâi ta röìi bùæt chûúác. Töi ngêmnuám vuá bùçng nûúác söi... röìi thò.. pha àuáng nhû baâ baán sûäa baây cho...Trong thaáng laâ muöîng rûúäi sûäa vúái chûâng naây nûúác - Öng àûa ngoántay ra dêëu - Röìi ra ngoaâi thaáng tùng dêìn dêìn. Àïm dêåy buöìn nguãhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 23mêëy töi cuäng vêîn nhúá suác bònh... Töi pha bao nhiïu chaáu buá hïët bêëynhiïu, khöng àïí chaáu buá sûäa nguöåi bao giúâ. Daå... höìi àoá chaáu àaái dêìmghï lùæm.. thay taä hoaâi... Du giùçng baãng àiïím trûúác mùåt töi viïët thêåtnhanh àiïím 10. Nhûäng goái phêìn thûúãng bao giêëy maâu àùåt trõnh troång trïn baân,phêìn thûúãng cao nhêët laâ möåt xêëp vaãi aáo daâi maâu biïín. Töi nhòn ÀêåuÀuäa àang nön nao àúåi ba, hònh dung àïën möåt ngaây cö thiïëu nûä thûúáttha trong taâ aáo xanh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 24 NGÛÚÂI HOÅC TROÂ CUÄ CUÃA THÊÌY THÊN Muâa mûa nùm êëy thêåt khùæc nghiïåt. Mûa têìm taä hïët ngaây naâyqua ngaây khaác. Söng suöëi àêìy ùæp. Nûúác luä bao vêy chuáng töi haângthaáng trúâi. Khöng ài coäng gaåo àûúåc, khêíu phêìn ùn cûá ruát xuöëng dêìn,àïën bûäa möîi ngûúâi chó nhêån àûúåc möåt mêíu sùæn luöåc. Khöí nhêët laâ khicoá ngûúâi öëm nùång, khöng caáng ài bïånh viïån àûúåc. Böå phêån cuãa töi, moåi ngûúâi ài cöng taác caã, chó coân hai ngûúâi:Thên àang öëm vaâ töi laâ lñnh múái vaâo chiïën trûúâng. Hai àûáa mùæc voänghai bïn möåt bïëp lûãa rêm ró chaáy ngaây àïm, dûúái möåt maái laá sú saâichöî naâo cuäng döåt. Trúâi mûa laånh, ûúát aát, buång laåi àoái, chuáng töi gêìnnhû suöët ngaây nùçm co ro trong voäng. Nguã chaán laåi thûác dêåy, nïëukhöng hñ hoaáy nhêåt kñ laåi taán chuyïån têìm phaâo àïí quïn caái theâm ùnvaâ khuêy nöîi nhúá nhaâ. Thên ngûúâi miïìn Bùæc, töi laâ dên têåp kïët quay vïì. Nhûng haiàûáa coá nhiïìu caái giöëng nhau: cuâng tuöíi thên, àïìu àaä coá vúå vaâ con gaáiàêìu loâng, caã hai bïn àïìu laâ giaáo viïn vùn. Thên vaâo chiïën trûúângtrûúác töi mêëy nùm. Taång ngûúâi Thên vöën khöng khoeã laåi traãi quacaãnh cûåc khöí, thiïëu thöën, anh öëm àau luön, khi töi vaâo thò tröng anhàaä suy suåp lùæm, cû vaâi ngaây laåi lïn cún. Nhûng bïn trong thên hònhgêìy yïëu vaâ tiïìu tuyå êëy, laâ möåt quaã tim nhên hêåu vaâ möåt caái àêìu àêìymöång tûúãng. Nhûäng khi noái vïì mònh, thên thûúng nhùæc laåi cêu töinghe àaä quen tai "nïëu coân söëng àïën ngaây êëy, mònh seä..." Möåt àïm laånh giaá khöng nguã àûúåc, töi nùçm chúâ trúâi saáng. Böîngcoá tiïëng Thên hoãi sang: - Thûác àêëy chûá? - Thûác. - Mònh cho cêåu xem caái naây vûâa noái Thên vûâa chöìm ngûúâi dûåasang möåt túâ giêëy nhoã - Cêåu chó cêìn àoåc cêu àêìu, röìi mònh kïí chonghe. Töi bêëm àeân bin àoåc:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 25 "Öàetxa, ngaây... Thêìy kñnh mïën, Chùæc thêìy ngaåc nhiïn lùæm khi nhêån àûúåc thû naây cuãa em. Emvûâa sang àêy àûúåc ba höm, vaâ àêy laâ nhûäng doâng chûäa àêìu tiïn emviïët trïn àêët baån àïí gûãi vïì töí quöëc. Höm tiïîn em ra ga meå em cûá dùånài dùån laåi: sang bïn êëy thïë naâo con cuäng phaãi àaánh thû vïì cho thêìyngay, khöng coá thêìy thò con khöng coá àûúåc nhû ngaây nay àêu. Röìi meåem khoác..." Töi liïëc nhanh xuöëng cuöëi thû: "Hoåc troâ cuä cuãa thêìy Ninh Thõ Vûäa". Töi vûâa tùæt àeân bin thò Thên kïí: Em Vûäa naây laâ möåt trong hoåcsinh gioãi cuãa lúáp mònh vûâa daåy vùn vûâa chuã nhiïåm, khöí nöîi nhaâ quaángheâo, laåi gùåp naån - böë laâm thúå xêy, möåt viïn gaåch bï töng rúi tûâ trïncao xuöëng, àêåp naát caã baân chên, phaãi nùçm bïånh viïån suöët mêëy thaáng.Meå laâm cêëp dûúäng úã trûúâng sû phaåm tónh. Sau Vûäa laåi coân hai àûáaem. Thêëy caãnh nhaâ khöën khoá quaá, em quyïët àõnh nghó hoåc, xin laâmphuå nïì àïí giuáp meå. Mònh nhúá maäi höm êëy. Cuöëi buöíi hoåc laâ giúâ traãbaâi têåp laâm vùn cuãa mònh. Baâi cuãa Vûäa àûúåc àiïím cao, àûúåc àoåc chocaã lúáp nghe. Khi tan lúáp hoåc sinh ra vïì caã, mònh thêëy Vûäa vêîn ngöìilaåi, veã mùåt rêët buöìn khöí. Mònh bûúác xuöëng hoãi, em cùæn möi möåt laátröìi àûáng dêåy chó noái àûúåc hai tiïëng "thûa thêìy" laåi ngöìi thuåp xuöëngguåc àêìu trïn baân khoác nûáa núã, hai chiïëc àuöi sam cûá rung lïn bêìnbêåt trïn vai aáo. Mònh àaä hiïíu hoaân caãnh cuãa Vûäa nïn àûáng àúåi choem àúä xuác àöång àïí tòm lúâi an uãi. Nhûng böîng nhiïn em àûáng bêåt dêåy,chòa vöåi cho mònh laá àún xin thöi hoåc röìi öm saách vúã chaåy vuâ ra khoãilúáp. Àïm àoá mònh khöng nguã àûúåc. Thûúng vaâ tiïëc cho noá quaá. Hömsau mònh àïën nhaâ. Meå Vûäa thêëy mònh àïën vöåi noái ngay: Caãnh nhaâem noá "hoaân caãnh" quaá, khöng noái thò thêìy cuäng àaä hiïíu caã röìi. Noáithûåc buång thò gia àònh em chûa coá yá àõnh cho chaáu thöi hoåc. Nhûngnoá thêëy caãnh nhaâ tuáng bêën quaá, laåi khöng muöën cho hai àûáa em noáhoåc haânh dúã dang nïn cûá nùçng nùåc baão meå phaãi kyá vaâo àún. Nïn röìicuäng chiïìu chaáu. Mònh biïët tuy ngoaâi miïång baâ noái vêåy nhûng thûåcbuång thûåc buång cuäng muöën cho Vûäa nghó hoåc àïí phuå giuáp baâ, nhaâ cûåcquaá, noá laåi laâ con gaái hoåc chi cho cao. Nïn mònh noái àaåi yá: caái khoá cuãahttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 26gia àònh laâ taåm thúâi, tûúng lai con caái laâ quan troång. Vûäa laåi hoåc rêëttöët, rêët coá triïín voång, vaã laåi cuäng chùèng coân bao lêu nûäa laâ hïët cêëpIII. Rêët thöng caãm vúái khoá khùn cuãa gia àònh, vúå chöìng chuáng töicuäng chùèng dû giaã gò nhûng coân àúä hún hai baác, chuáng töi xin àûúåcgiaânh ra möîi thaáng mûúâi àöìng (*) àïí giuáp thïm cho Vûäa hoåc hïët cêëpIII. Nïëu hai baác ngaåi thò coi laâ töi cho vay, sau naây em Vûäa traã laåicuäng àûúåc. Nghe mònh noái thïë, meå Vûäa lùång ài möåt luác röìi rûng rûng nûúácmùæt noái: Xin hïët sûác caãm ún thêìy cö vaâ cuäng khöng daám phiïìn àïënthêìy, thöi thò rau chaáo qua ngaây, chuáng em cöë gùæng àöång viïn chaáutiïëp tuåc ài hoåc. Vaâ bêy giúâ thò ... nhû cêåu thêëy àêëy. Cêåu khöng thïítûúãng tûúång nöíi khi nhêån àûúåc thû Vûâa, biïët noá àûúåc ài hoåc nûúácngoaâi, mònh sung sûúáng àïën mûác naâo àêu. Con beá naây triïín voånglùæm. Mònh tin nhûäng àûa treã nhû vêåy sau naây seä rêët khaá. Nïëu mònhcoân söëng àïën ngaây êëy, mònh seä... Àang noái söi nöíi böîng nhiïn Thêndûâng laåi. Vaâ dûâng laåi rêët lêu. Töi hiïíu laâ Thên àang xuác àöång. Möåtluác sau, anh múái noái chêåm raäi, gioång buöìn buöìn. - Baác naây, chùèng may mònh ài theo thùçng Nghôa, maâ cêåu coânsöëng cêåu cöë gheá thùm vúå con mònh, xem con cuán nhaâ mònh coá àûúåchoåc àïën núi àïën chöën khöng. Vaâ nhúá hoãi thùm Vûäa. Nghôa laâ möåt caánböå trong cú quan vûâa hy sinh thaáng trûúác trong möåt chuyïën ài cöngtaác xuöëng caác tónh. Khöng hiïíu sao, gêìn àêy Thên cûá nhùæc àïën Nghôanhû möåt nöîi aám aãnh. Vaâ thêåt àau àúán, àiïìu maâ Thên gûãi gùæm cho töiàaä trúã thaânh lúâi trùng tröëi möåt caái chïë hònh nhû àûúåc linh tñnh baáotrûúác. Chó sau àoá dùm höm, sau möåt àïm vêåt vaä, quùçn quaåi vúái cún söëtaác tñnh, Thên àaä vônh biïåt chuáng töi. Caã cú quan Ban Giaáo duåc khu 5luác àoá coân úã nhaâ khöng àêìy 10 ngûúâi . Chuáng töi xuám laåi sûãa soaåncho Thên. Trúâi rêët laånh. Trong ba lö cuãa Thên coá bao nhiïu aáo quêìnchuáng töi lêëy ra mùåc caã vaâo cho anh röìi goái anh vaâo têëm voäng duâ.Trúâi vûâa taånh mûa, chuáng töi khiïng Thên ra bòa rûâng. Nhûng vûâaàaâo huyïåt xong, mûa laåi xöëi xaã, chuáng töi phaãi vûâa taát nûúác dûúáihuyïåt lïn, vûâa mai taáng Thên trong àêët nhaäo. Sau ngaây giaãi phoáng,nhên nhûäng chuyïën cöng taác ra Bùæc töi tranh thuã lïn thùm gia àònhThên mêëy lêìn. Nhûng lêìn naâo cuäng vöåi vöåi vaâng vaâng chùèng hoãi hanhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 27gò àûúåc nhiïìu. Maäi àïën chuyïën thùm vûâa röìi sau khi àaä nghó hûu, töimúái biïët cö hoåc troâ cuä cuãa Thên. Vûâa nghe töi noái àïën cö Ninh ThõVûäa, vúå Thên noái ngay, gioång khöng ra vui cuäng chùèng ra buöìn: - öëi daâo, cö êëy giúâ thò khaác lùæm. Chöìng cuäng hoåc úã Nga vïì, mêëynùm nay boã nhaâ nûúác buön haâng Têy, giaâu suå. Nhaâ vûâa lïn têìng. Coâncö êëy vêîn daåy toaán úã trûúâng cêëp III thõ xaä, caái trûúâng ngaây trûúác, anhThên nhaâ töi daåy vaâ cö êëy hoåc àêëy. Daåy úã trûúâng àïí coá caái chên biïnchïë thöi. Chuã yïëu laâ cö daåy thïm úã nhaâ. Àûúåc caái, cö daåy cuäng khaánïn hoåc sinh hoåc rêët àöng, kiïëm lùæm! Noái xong chõ dêîn töi ra cöíng chó ngöi nhaâ múái xêy bïn kia höì.Töi vûâa ài böå àïën nhaâ Vûäa, vûâa miïn man nghô laåi nhûäng ngaây cuöëicuâng cuãa Thên vúái nhûäng tònh caãm töët àeåp cuãa anh vïì ngûúâi hoåc troâcuä. Tûå nhiïn bûúác chên töi trúã nïn höëi haã, loâng ham húã nhû mònhmang möåt moán quaâ quyá àïën cho möåt ngûúâi maâ chùæc khi nhêån àûúåc,hoå seä vui sûúáng lùæm. Töi àïën nhaâ Vûäa àuáng luác cua hoåc thïm sùæp tan. Àûáng ngoaâicûãa söí, töi nghe tiïëng cö giaáo vang lïn the theá, trong tiïëng öìn aâo cuãahoåc sinh vaâo cuöëi buöíi hoåc. - Xin múâi ba em ... (töi khöng nghe roä tïn) úã laåi gùåp töi!. Khi hoåc sinh àaä ra khoãi lúáp, töi liïëc nhòn vaâo thêëy hai em trai,möåt em gaái àïën àûáng trûúác mùåt cö, àêìu húi cuái veã töåi löîi. Töi yá tûáquay mùåt ra àûúâng nhûng aáp saát lûng vaâo cuãa söí lùæng nghe xem viïåcgò àang diïîn ra. - Sao àoá? Höm nay àêìu thaáng sau röìi maâ tiïìn hoåc thaáng trûúáccaác võ vêîn chûa nöåp? Riïng cö naây thò núå caã hai thaáng röìi... Hai em trai noái gò àoá töi khöng nghe roä. Riïng em gaái thò gioångvan vó: - Xin cö thöng caãm, meå em thaáng trûúác bõ xe töng, lêu nay phaãinghó chúå ... - Thöi thöi thöi! Töi chùèng húi àêu nghe àuã thûá lyá do lyá trêëu cuãacaác võ cuöëi tuêìn naây khöng nöåp tiïìn hoåc thò tuêìn sau nghó, àïí chöî chokhaác ngöìi. Thïë nhaá!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 28 Ngay sau àoá, nghe tiïëng goát giaây nïån maånh lïn saân, töi vöåiquay laåi nhòn qua cûãa söí, chó kõp nhòn thêëy têëm lûng cuãa cö giaáo saureâm cûãa. Coân ba em hoåc sinh thò tiu nghóu, tuãi cûåc bûúác ra. Töi chuá yáàïën em nûä sinh ài sau, toác em chùèng tïët àuöi sam nhûng khöng hiïíusao töi cûá tin laâ noá rêët giöëng hònh daáng cuãa beá Vûäa töåi nghiïåp trongtêm tûúãng cuãa Thên trïn 20 nùm vïì trûúác. Nhû bõ taåt nûúác bêín vaâomùåt, töi boã yá àõnh vaâo gùåp ngûúâi hoåc troâ cuä cuãa Thên, töi thùæp ba neánhûúng lïn baân thúâ àïí taå löîi vúái baån. Tûâ trong khung aãnh, Thên nhòntöi, àöi mùæt hiïìn tûâ phaãng phêët möåt chuát laäng maån, veã mùåt vêîn bònhthaãn nhû khöng hïì tin vaâo chuyïån vûâa xaãy ra coá thêåt .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 29 VAI DIÏÎN CUÖËI CUÂN G Coá möåt ngûúâi diïîn viïn giaâ àaä vïì hûu vaâ söëng àöåc thên. Muâa haånùm êëy öng tòm vïì möåt laâng vùæng veã úã vuâng nuái, söëng vúái gia àònhngûúâi em öng laâ giaáo viïn cêëp 1 trûúâng laâng. Möîi buöíi chiïìu öngthûúâng ra chúi núi baäi coã vùæng lùång ngoaâi thung luäng. úã àêy, chiïìunaâo öng cuäng thêëy möåt chuá beá ra ngöìi àúåi àoaân taâu chaåy qua thungluäng, trûúác khi reä vaâo nhûäng vaách àaá àïën phña ga trïn.Chuá beá höìi höåp àúåi. Àoaân taâu phuã àêy buåi àûúâng vúái nhûäng toa àöngàuác haânh khaách nhû möåt thïë giúái khaác laå êìm êìm lûúát qua thungluäng. Chuá beá vuåt àûáng dêåy haáo hûác àûa tay vêîy chó mong coá möåthaânh khaách naâo àoá vêîy laåi chuá. Nhûng haânh khaách - mïåt moãi vò suöëtmöåt ngaây trïn àûúâng- chùèng ai àïí yá vêîy laåi chuá beá khöng quen biïët. Höm sau, röìi höm sau, höm sau nûäa, höm naâo öng giaâ cuängthêëy chuá beá ra vêîy vaâ vêîn khöng möåt haânh khaách naâo vêîy laåi. Nhònneát mùåt thêët voång cuãa chuá beá, tim ngûúâi diïîn viïn giaâ nhû thùæt laåi.Öng nghô: "Khöng gò àau loâng bùçng viïåc thêëy möåt em beá thêët voång,àûâng àïí treã con mêët loâng tin úã àúâi söëng, úã con ngûúâi." Höm sau, ngûúâi em thêëy öng anh giúã chiïëc vali hoaá trang cuãaöng ra. Öng daán lïn meáp möåt böå rêu giaã, àeo kñnh, mûúån úã àêu möåtchiïëc aáo veston cuä, mùåc vaâo röìi chöëng gêåy ài. Öng ài nhúâ chuyïën xengûåa cuãa traåm lïn taâu ài ngûúåc lïn ga trïn. Ngöìi saát cûãa söí toa taâuöng thêìm nghô: " Àêy laâ vai kõch cuöëi cuâng cuãa mònh, cuäng nhû nhiïìulêìn nhaâ haát thûúâng phên cho mònh, möåt vai phuå, möåt vai rêët bònhthûúâng, möåt haânh khaách giûäa bao haânh khaách ài taâu... "Qua caái thung luäng coá chuá beá àang àûáng vêîy, ngûúâi diïîn viïngiaâ nhoaâi ngûúâi ra, cûúâi, àûa tay vêîy laåi chuá beá. Öng thêëy chuá beámûâng cuöëng quñt, nhêíy cêîng lïn, àûa caã hai tay vêîy maäi. Con taâu àixa ngûúâi diïîn viïn giaâ traâo nûúác mùæt caãm àöång hún bêët cûá möåt àïmhuy hoaâng naâo úã nhaâ haát. Àêy laâ vai kõch cuöëi cuâng cuãa öng, möåt vaiphuå, möåt vai khöng coá lúâi, möåt vai khöng àaáng kïí nhûng àaä laâm chohttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 30chuá beá kia vui sûúáng, àaä àaáp laåi têm höìn chuá beá vaâ chuá seä khöng mêëtloâng tin úã cuöåc àúâi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 31 GIUÁP ÀÚÄ NGÛÚÂI ÀAÄ GIUÁP ÀÚÄ MÒNH Möåt trong nhûäng àiïìu khoá nhêët vaâ quyá nhêët laâ sûå an uãi (A. Dumas) Töi rúâi quï nhaâ Brookly, New York àïí àïën trûúâng Àaåi hoåc Luds,úã Yorkshire, nûúác Anh, hoåc khoa sûã nùm töi mûúâi taám tuöíi. Khoaãngthúâi gian àoá àöëi vúái töi tuy thuá võ nhûng cuäng cùng thùèng khöng keám,búãi luác àoá töi vûâa phaãi cöë àiïìu chónh löëi söëng cuãa mònh àïí hoâa nhêåpvaâo möi trûúâng söëng hoaân toaân xa laå vúái töi, àöìng thúâi töi phaãi luöncöë vûúåt qua nöîi àau vûâa mêët cha. Möåt höm noå, khi töi coân àang phên vên khöng biïët nïn mualoaåi hoa naâo àïí trûng trong cùn phoâng troå teã nhaåt cuãa töi, bêët chúåt töitröng thêëy möåt cuå giaâ vûâa xaách ba tuái to taáo vûâa chöëng gêåy chêåpchoaång bûúác ài möåt caách rêët khoá khùn, töi vöåi chaåy àïën bïn öng, àúälêëy goái taáo vaâ giuáp öng lêëy laåi thùng bùçng. "Caám ún cö beá nheá!" öng noái bùçng caái gioång Yorkshire du dûúngrêët àùåc biïåt maâ töi rêët thñch - "Öng khöng ngaä àêu cö beá", öng cûúâivúái töi, àöi mùæt öng cuäng aánh lïn niïìm vui. - Con ài vúái öng möåt àoaån àûúåc khöng aå? Töi deâ dùåt hoãi - Conchó e öng laâm dêåp mêët nhûäng traái taáo ngon naây àêëy! Öng cûúâi vaâ hoãi töi: - Naây cö beá, cö tûâ núi khaác àïën phaãi khöng? Coá phaãi tûâ Myä àïënkhöng naâo? - Daå thûa àuáng aå. Con úã New York aå. Con seä kïí öng nghe vïì quïhûúng con trïn àûúâng chuáng ta vïì nhaâ, öng nheá! Thïë laâ töi vaâ öng Burns trúã thaânh baån beâ cuãa nhau. Caác baånbiïët khöng, nuå cûúâi êëm aáp vaâ tòn caãm chên thaânh cuãa öng àöëi vúái töicoá yá nghôa lúán lao biïët nhûúâng naâo. Trïn àûúâng ài, öng Burns (töiquen goåi öng bùçng hoå) tûåa hùèn ngûúâi lïn chiïëc gêåy, chiïëc gêåy nhoãnhûng coá veã rùæn chùæc. Khi chuáng töi vïì àïën nhaâ öng, töi giuáp öng sùæphttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 32xïëp ngay ngùæn moåi thûá öng mua vaâ töi coân baão öng ngöìi yïn trïn ghïëàïí töi pha cho öng taách traâ - hay noái àuáng hún laâ doån bûäa cho öng.Öng phaãn àöëi nhûng töi hiïíu rùçng àoá laâ caách noái caãm ún cuãa öng. Saukhi doån bûäa cho öng xong, töi xin pheáp öng àûúåc trúã laåi thùm öng lêìnnûäa àïí xem coá thïí giuáp gò cho öng nûäa khöng. Nghe töi noái thïë, öngnhaáy mùæt vaâ cûúâi baão: - Öng chûa bao giúâ tûâ chöëi lúâi giuáp àúä cuãa möåt cö gaái naâo töëtbuång nhû thïë caã. Höm sau cuäng khoaãng giúâ àoá töi trúã laåi thùm öng lêìn nûäa, töichoån giúâ naây vò muöën doån bûäa cho öng. Chiïëc gêåy vêîn dûåa úã goáctûúâng laâ möåt minh chûáng rùçng öng haäy coân yïëu lùæm vaâ mùåc duâ öngkhöng hïì yïu cêìu töi giuáp nhûng hïî töi àûa cêy gêåy cho öng thò öngcêìm lêëy vaâ duâng noá àïí ài laåi. Chiïìu höm àoá, lêìn àêìu tiïn chuáng töi coá möåt buöíi noái chuyïånthêåt thên tònh vúái nhau. Öng hoãi töi vïì viïåc hoåc, vïì kïë hoaåch chotûúng lai vaâ nhiïìu hún caã laâ vïì gia àònh töi. Töi coá cho öng biïët rùçngcha töi vûâa múái qua àúâi, nhûng töi giêëu khöng cho öng biïët möëi bêëthoâa giûäa töi vaâ cha. Phêìn öng, öng chó cho töi thêëy hai khung aãnh àùåtúã chiïëc baân gêìn núi öng ngöìi. Àoá laâ hai bûác aãnh cuãa hai ngûúâi phuå nûäkhaác nhau möåt ngûúâi lúán tuöíi hún ngûúâi kia, nhûng caã hai giöëngnhau nhû taåc. "Àoá laâ Mary" - Öng noái vaâ chó tay vaâo bûác aãnh cuãangûúâi phuå nûä àûáng tuöíi - "Baâ êëy mêët caách àêy saáu nùm. Vaâ bûác kïëbïn laâ con gaái Alice cuãa vúå chöìng öng. Noá laâ möåt y taá gioãi. Vúå öng mêëtvò khöng chõ àûång nöíi nöîi àau mêët con". Nghe öng kïí maâ nûúác mùæt töi traâo ra luác naâo khöng biïët. Töikhoác nhû chûa bao giúâ àûúåc khoác. Töi khoác cho baâ Mary; töi khoác chocö Alice; töi khoác cho öng Burns; vaâ töi khoác cho cha töi, ngûúâi maâ töikhöng coá mùåt bïn öng trong nhûäng giêy phuá cuöëi àúâi. Thïë laâ sau àoácûá möåt tuêìn hai lêìn, töi àïën thùm öng, cuâng thúâi gian vaâ cuâng ngaây.Lêìn naâo àïën, töi cuäng thêëy öng ngöìi trïn ghïë baânh, cêy gêåy dûång saátbïn. Öng Burns coá möåt ti vi trùæng àen nhoã nhûng öng thñch àoåc saáchvaâ nghe àôa hún. Lêìn naâo thêëy töi àïën chúi, öng cuäng toã ra rêët mûâng.Mùåc duâ töi luön nhùæc nhúã mònh phaãi giuáp àúä öng nhiïìu hún vaâ àûângquêëy rêìy öng. Nhûng phaãi thuá thêåt möåt àiïìu laâ töi caãm thêëy nheåhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 33nhoäm vaâ êëm loâng hún nhiïìu nïëu töi coá thïí thöí löå tònh caãm vaâ suynghô cuãa mònh cho möåt ngûúâi naâo àoá chõu lùæng nghe töi. Thûúâng chuáng töi bùæt àêìu chuyïån troâ khi doån bûäa. Höm àoá töicho öng biïët caãm giaác bùn khoùn, töåi löîi cûá aám aãnh töi maäi búãi vò haituêìn trûúác ngaây cha töi mêët, töi àaä giêån öng vaâ chùèng theâm troâchuyïån vúái öng. Rùçng töi maäi maäi khöng coá dõp xin löîi öng. Mùåc duâöng Burns cuäng coá goáp lúâi nhûng phêìn nhiïìu öng nhûúâng töi noái hïët.Öng chó ngöìi nghe. Nhûng caái löëi öng lùæng nghe múái hay laâm sao!Öng nghe nhû nuöët lêëy tûâng lúâi cuãa töi, hún nûäa öng nhû àoåc àûúåc yánghô cuãa töi vaâ thêëu hiïíu hïët têët caã nhûäng gò töi muöën noái. Chöëc chöëcöng laåi noái tiïëp töi úã möåt söë chöî töi toã ra ngêåp ngûâng, àiïìu naây chûángtoã öng hoaân toaân hiïíu töi vaâ lùæng nghe töi rêët chùm chuá. Möåt thaáng sau ngaây àoá, töi bêët chúåt àûúåc nghó hoåc möåt höm vaâtöi nghô àïën öng. Töi quyïët àõnh àïën thùm öng maâ khöng goåi àiïån baáotrûúác, vò nïëu laâm thïë roä raâng laâ quaá hònh thûác so vúái möëi quan hïångaây möåt chên tònh cuãa chuáng töi. Khi àïën cöíng nhaâ öng, töi thêëyöng àang laâm vûúân, öng cuái xuöëng röìi laåi àûáng lïn nheå nhaâng nhûkhöng. Töi haá höëc möìm khi thêëy öng cûã àöång nhõp nhaâng nhû thïë!Chùèng leä àêy laâ ngûúâi maâ höm trûúác coân phaãi duâng gêåy àïí di chuyïínàêy hay sao? Bêët chúåt öng nhòn ra hûúáng cuãa töi. Coá leä öng nhêån ra ngay veãböëi röëi trïn khuön mùåt töi nïn öng vêîy töi vaâo nhaâ vúái veã àêìy aáy naáy,khöng àûúåc tûå nhiïn cho lùæm. Töi chùèng noái àûúåc lúâi naâo vaâ bûúác vaâonhaâ. - Naâo, cö beá. Lêìn naây cho pheáp öng pha traâ cho chaáu nheá. Tröngchaáu coá veã mïåt lûã àêëy! - Sao? Con nghô... Töi bùæt àêìu lïn tiïëng. - Öng biïët chaáu àõnh noái gò. Chaáu biïët khöng lêìn àêìu tiïn chaáunhòn thêëy öng úã chúå êëy maâ... höm àoá öng bõ trêåt khúáp. Öng vêëp phaãihoân àaá to trong vûúân, chaáu biïët àêëy, öng luác naâo cuäng vuång vïì. - Nhûng tûâ luác naâo öng ài laåi àûúåc bònh thûúâng aå? Àöi mùæt öng aánh lïn niïìm vui nhûng àöìng thúâi cuäng löå veã ùnnùn, höëi hêån. "aâ, öng nhúá khöng lêìm laâ öng àaä ài laåi bònh thûúângàûúåc ngay ngaây höm sau êëy maâ."http://www.ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 34 - Nhûng sao? Töi böëi röëi thêåt sûå, búãi roä raâng öng khöng nïn gaåttöi àïí töi cûá àïën doån bûäa cho öng chûá. - Chaáu biïët khöng, leä ra öng àõnh cho chaáu biïët sûå thêåt àêëy!Nhûng chñnh ngay lêìn thûá hai chaáu àïën thùm öng, öng thêëy chaáuhònh nhû coá têm sûå gò àoá. Vaâ öng nghô, coá leä chaáu cêìn coá möåt búâ vaicuãa ngûúâi giaâ àïí tûåa vaâo. Nhûng chaáu laåi luön nhùæc nhúã mònh rùçngchaáu àïën thùm öng laâ àïí àûúåc chùm soác öng, chûá khöng phaãi vòchuyïån khaác. Vò vêåy nïëu öng cho chaáu biïët öng àaä hoaân toaân bònhphuåc thò liïåu chaáu coá àïën nûäa hay khöng? Öng biïët roä rùçng chaáuàang rêët cêìn, rêët cêìn coá möåt ai àoá àïí chaáu troâ chuyïån, chia xeã. Vaângûúâi àoá phaãi lúán tuöíi, thêåm chñ phaãi lúán tuöíi hún caã cha chaáu nûäa vaângûúâi àoá coân phaãi biïët caách lùæng nghe. - Thïë coân cêy gêåy thò sao aå? - öì? Cêy gêåy êëy aâ, öng duâng gêåy khi ài daåo trïn nhûäng caánhàöìng hoang àoá maâ. Höm naâo hai öng chaáu ta ài nheá! Quaã thêåt sau àoá, chuáng töi àaä ài daåo cuâng cêy gêåy. Caác baånthêëy àêëy, coá leä töi laâ ngûúâi chuã àöång giuáp àúä öng Burns, nhûng ngûúåclaåi öng laåi laâ ngûúâi giuáp töi öng àaä boã thúâi gian ra àïí lùæng nghe vaâchù soác cho möåt cö gaái treã thiïëu thöëng caã thúâi gian lêîn tònh caãm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 35 TUYÏÅT VÚÂI (Carla Obrien) Möîi töëi khi baån ài nguã Baån àang nuöi möåt haåt giöëng Haåt giöëng cuãa cêy Àoá laâ cêy àúâi cuãa baån (Jennier Genereux Davis) Ba baão töi rêët tuyïåt vúâi. Töi tûå hoãi coá àuáng nhû thïë khöng? Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Sarah baão cêìn phaãi coá maái toác àeåp nhûbaån êëy. Töi thò chùèng coá. Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Justin baão cêìn coá rùng trùæng, khoeã nhûrùng baån êëy. Töi thò chùèng coá... Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Jessica baão mùåt phaãi khöng coá taânnhang. Töi laåi bõ taân nhang àêìy ra. Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Mark baão phaãi laâ hoåc sinh thöng minhnhêët lúáp baãy. Töi laåi khöng Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Stephen baão phaãi biïët pha troâ vaâ kïíchuyïån tiïëu lêm. Töi laåi khöng. Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Lauren baão phaãi söëng trong möåt cùn nhaâàeåp úã möåt khu phöë sang troång. Töi laåi khöng. Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Sammantha baão phaãi mùåc quêìn aáo vaâ àigiaây thêåt xõn. Töi laåi khöng. Àïí rêët tuyïåt vúâi... Baån Mattheer baão phaãi sinh ra trong möåt giaàònh giaâu sang. Töi laåi khöng. Nhûng möîi töëi, khi ba öm töi vaâ chuác nguã ngon thò Ngûúâi baão:"Con rêët tuyïåt vúâi, vaâ ba yïu con". Ba töi hùèn laâ biïët àõnh nghôa cuãarêët tuyïåt vúâi maâ caác baån töi khöng biïët.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 36 BÛÄA TIÏÅC NGAÂY CÛÚÁI Ngaây thûúâng, cûá sau bûäa cúm töëi chó coá möåt mònh baâ thûúângngöìi naán laåi bïn baân ùn àïí nhòn quan nhaâ. Ngöi nhaâ cûá nhû tröëngtraãi vaâ röång thïn thang hún vaâo buöíi chiïìu töëi. Baâ nhúá roä neát vöåi vaäsau möîi bûäa ùn cuãa caác thaânh viïn trong gia àònh baâ trûúác àêy - caáccon trai baâ thò ài vöåi vïì phoâng cuãa chuáng coân Peter, chöìng baâ thò bêåtti vi coi. Luác àoá, baâ bêån röån ghï lùæm! Bêån àïën mûác tûúãng chûâng nhûkhöng coá lêëy möåt tyá thúâi gian naâo àïí daânh cho baãn thên. Nhûng trúâiaå! Bêy giúâ thò baâ coá biïët bao nhiïu laâ thúâi gian, coá biïët cú man naâo laâthúâi gian cho mònh. Àùåc biïåt laâ sau khi chöìng baâ ra ài. Leä ra vúå chöìng baâ àaä lïn kïë hoaåch ài du lõch xa möåt chuyïën saukhi caác con trai hoå àaä doån ra úã riïng. Giúâ àêy baâ sùén saâng àaánh àöíimoåi thûá àïí àûúåc coá caác con vaâ chöìng baâ bïn caånh, nhûng dô nhiïnnhûäng mú ûúác haäo huyïìn êëy khöng thïí naâo thûåc hiïån àûúåc. Bêy giúâduâ bõ cuöën huát vaâo nhûäng cöng viïåc tûâ thiïån, cöng viïåc nhaâ vaâ caã viïåclaâ baánh nûúáng àïí baán nhûng baâ vêîn nhúá xiïët bao tiïëng con baâ nghõchphaá vaâ àaánh nhau bïn ngoaâi sên àïí röìi chöëc chöëc laåi chaåy vaâo meácmeå: "Meå úi, anh hai phaá con kòa?"; "Meå úi! uát mùåc aáo con kò meå!"; "Meå,meå, meå..". Àaä coá luác vò quaá bûåc mònh baâ cûá muöën buåm miïång chuáng laåi,bùæt chuáng nñn. Nhûng bêy giúâ nïëu chuáng nghõch phaá vaâ meác baâ baâchó seä chaåy àïën bïn chuáng vaâ öm chuáng maâ thöi. Nhòn nhûäng àûáa treãcon ngûúâi ta tung tùng vui àuâ trïn àûúâng phöë, loâng baâ chúåt chuângxuöëng, baâ höì tûúãng laåi ngaây xûa baâ cuäng tûâng tay xaách naác mang kiamaâ! Nhûng sao giúâ baâ thêëy àöi tay thûâ thaäi àïën thïë. Àïm nay baâ chúåt caãm thêëy mònh ngúá ngêín quaá. Luác naäy baâCharlotte, möåt baâ baån haâng xoám coá gheá qua, vaâ baâ àaä kïí cho baâCharlotte biïët rùçng leä ra höm nay laâ ngaây kyã niïåm 40 nùm ngaây cûúáicuãa vúå chöìng baâ, vaâ baâ coân kïí cho baâ baån nghe nhûäng dûå tñnh maâ hoåàõnh chuêín bõ cho buöíi tiïåc naây. Nhûng sao baâ ngúá ngêín thïë nhó! Taåihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 37sao laåi noái nhûäng chuyïån naây khi maâ chöìng baâ khöng coân nûäa. Khibaâ Charlotte ra vïì, baâ laåi coân tûå mònh nûúáng lêëy möåt öí baánhchocolate maâ luác sinh thúâi chöìng baâ rêët ûa thñch. Chiïëc baánh àangnùçm trong tuã laånh kia kòa vaâ chúâ àûúåc doån lïn. Baâ coân nhúá nùm ngoaái caác con baâ àaä quêy quêì bïn vúå chöìng baâ,baân baåc vui veã vïì chûúng trònh töí chûác buöíi tiïåc mûâng 40 nùm ngaâycûúái cuãa cha meå, nhûng bêy giúâ coân töí chûác àûúåc gò nûäa kia chûá?Nùm nay chùæc chùèng àûáa naâo vïì àêu. Maâ vïì àïí laâm gò kia chûá?Chùèng leä àïí töí chûác möåt buöíi tiïåc kyã niïåm 40 ngaây cûúái cho chó möåtbaâ vúå goáa thöi sao? Coá ai laåi laâm thïë bao giúâ àêu naâo? Luác naäy baâcuäng coá thöí löå cho baâ Charlotte àiïìu naây vaâ baâ Charlotte àaä toã thaái àöåàöìng caãm vaâ chia buöìn cuâng baâ. Coá phaãi baâ àang tûå than thên traách phêån khöng nhó? Naâo? Cöëlïn naâo! Baâ tûå àöång viïn mònh. Thöi naâo bêy giúâ mònh phaãi ùn möåtmiïëng baánh roä to múá àûúåc nhûng maâ chùæc phaãi thïët àaäi con Max möåtmiïëng nûäa múái àûúåc. Öi, caái con Max naây thöng minh ghï àêëy!Dûúâng nhû noá hiïíu àûúåc yá nghô trong àêìu baâ nïn noá bùæt àêìu cêëttiïëng suãa àoâi ùn. Töåi nghiïåp con Max, noá trûúác giúâ vêîn àûúåc chöìng baânuöi nêëng, vaâ noá vêîn thûúâng chúâ öng úã cûãa àïí àoán öng. Nhiïìu àïmliïìn sau ngaây chöìng baâ mêët noá vêîn ngöìi úã cûãa suöët àïm, noá chúâ öngvïì, nhûng caánh cûãa chùèng bao giúâ múã. Vò vêåy cûá nghe thêëy tiïëngàöång naâo laâ noá suãa vang, noá ngúä öng vïì nhaâ. Àïm nay cuäng thïë! Maâ sao noá laåi suãa maäi thïë kia. Khöng leä noátûúãng noá laâm chuã hïët khu vûåc naây hay sao vêåy caâ? Noá chùèng àïí chobaâ con löëi xoám yïn àûúåc chuát naâo caã sao? Nhûng trúâi xui àêët khiïënhay sao êëy, baâ laåi tin noá vaâ bûúác ra cûãa söí àïí xem xeát coá möåt chiïëc xehúi thöi maâ. Baâ mùæng noá: - "Trúâi aå? Max úi? Böå maây tûúãng caã conàûúâng naây chó coá ta vaâ ngûúi àûúåc quyïìn sinh söëng thöi aâ?". Chùæc xehúi àoá laâ cuãa baâ con baâ Boris àêëy? Baâ Boris úã kïë nhaâ baâ vaâ baâ êëy coárêët nhiïìu con, caác con baâ vêîn thûúâng vïì thùm vúå chöìng baâ. Nhûng kyâ laå chûa? Con Max khöng chõu nñn vaâ lêìn naây hònhnhû baâ nghe coá tiïëng goåi cûãa. Chùèng chuát súå haäi, baâ bûúác àïën caánhcûãa vûâa múã to ra vûâa baão Max:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 38 - "Naây, maây coi kyä nheá - coá ai àêu naâo". öì! Trúâi úi? öì kòa! Conbaâ! Chuáng àûáng caã úã ngoaâi cûãa vaâ heát to: - "Ngaåc nhiïn lùæm phaãikhöng meå? Röìi chuáng lêìn lûúåt öm hön baâ! - Öi caác con baâ àaä vïì. Meå cûá nghô laâ caác con khöng nhúá ngaâynaây, vúái laåi cha cuäng àaä...". Gioång baâ ngheån hùèn. - "Kòa meå" Josh lïn tiïëng. "Cha vaâ meå luön hiïån diïån trong timvaâ kyá ûác cuãa tuåi con, vaâ ngaây kyã niïåm lïî cûúái cuãa cha meå luön laâ möåtngaây àùåc biïåt cuãa tuåi con". Hai àûáa kia gêåt àêìu taán thaânh, vaâ luác naâyvò caãm àöång quaá nïn nûúác mùæt baâ chaãy roâng. - "Meå úi? Baánh cûúái àêu meå?" Chuck hoãi baâ. "Tuåi con muöën ùnmûâng!" Nghe thïë, baâ nhoeãn miïång cûúâi vaâ bûúác vaâo nhaâ bïëp. Baâ thêìmcaãm ún àêëng Linh thiïng àaä xui khiïën baâ laâm chiïëc baánh naây vaâ àaäban cho baâ nhûäng àûáa con tuyïåt vúâi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 39 MAÃNH ÀÔA VÚÄ Möåt ngaây khi töi khoaãng chñn tuöíi, meå coá chuyïån phaãi vaâo thõtrêën vaâ giao töi cho anh chõ tröng nom. Khi meå vûâa ài, töi chaåy vaâophoâng nguã cuãa meå vaâ múã tuã trang àiïím. Trong ngùn trïn cuâng, dûúáilúáp vaãi mïìm thúm, töi thêëy höåp nûä trang. Töi thñch thuá nhû vûâakhaám phaá möåt kho taâng, caái nhêîn höìng ngoåc cuãa cö tùång cho meå, àöihoa tai ngoåc trai möåt thúâi thuöåc vïì baâ, daãi luåa cuãa chiïëc aáo meå mùåcvaâo ngaây cûúái... Töi thñch thuá nghõch ngúåm bùçng caách mang thûã têëtcaã thûá êëy vaâo, tûúãng tûúång vö söë hònh aãnh thuá võ àêìy maâu sùæc vïìnhûäng gò maâ möåt phuå nûä xinh àeåp phaãi coá... Böîng nhiïn töi phaát hiïån möåt caái höåp nhoã maâu àoã. Múã ra, töihïët sûác kinh ngaåc khi nhêån thêëy bïn trong chó coá möîi möåt maãnh sûátrùæng hùèn àaä vúä ra tûâ möåt caái àôa. Taåi sao meå töi laåi cêët giûä möåt vêåtnhû thïë naây nhó? Lêëp laánh dûúái aánh saáng, maãnh àôa vúä chùèng noái lïnàûúåc cêu traã lúâi. Vaâi thaáng sau, khi töi àang chuêín bõ baân ùn, cö laáng giïìngMarge àïën chúi. Liïëc qua chiïëc baân, cö Marge noái: "öì, hùèn gia àònhàang chuêín bõ tiïëp khaách. Thöi àïí töi vaâo luác khaác vêåy". "Khöng, cûátûå nhiïn. Chuáng töi chùèng àoán ai caã" - meå traã lúâi. Marge hoãi: "Nhûngtrïn baân toaân àôa àeåp... Töi chùèng bao giúâ daám cho boån treã àuång àïënnhûäng thûá nhû thïë". Meå cûúâi: "Töëi nay, gia àònh töi àûúåc thûúãng thûácmoán thñch nhêët. Nïëu doån baân thêåt àùåc biïåt àïí àaäi khaách thò saokhöng doån thêåt àùåc biïåt cho chñnh gia àònh mònh?". "Nhûng nhûängcaái àôa àeåp thïë kia...". "öì, vaâi caái àôa vúä laâ caái giaá khöng àaáng kïí phaãitraã àïí àöíi laåi niïìm vui cho gia àònh. Möîi maãnh vúã àïìu chûáa möåt cêuchuyïån kyã niïåm...". Ài àïën tuã cheán, meå töi lêëy ra möåt caái àôa cuä kïí: "Caái naây vúä vaâongaây chuáng töi mang Mark tûâ nhaâ baão sanh vïì. Höm àoá laâ möåt buöíichiïìu thêåt laånh leäo. Khi êëy, Judy chó múái saáu tuöíi nhûng cûá nùçng nùåcàoâi giuáp töi viïåc bïëp nuác. Noá laâm vúä caái àôa naây khi khïå nïå mang àïënhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 40böìn rûãa"... Meå kïí tiïëp: "Thoaåt àêìu töi bûåc mònh ghï lùæm nhûng röìi tûånhuã mònh khöng thïí vò chuyïån caái àôa vúä laåi laâm mêët ài khöng khñhaånh phuác khi vûâa àoán thùçng beá múái sinh vïì. Hún nûäa, sau àoá têët caãchuáng töi cuâng ngöìi haân keo cho chiïëc àôa vúä àoá. Hoáa ra, khöng khñcaâng vui hún". Meå laåi àïën tuã cheán, lêëy ra möåt caái àôa nûäa "Chõ coá thêëy caånh àôabõ meã khöng? - Meå hoãi cö Marge - Chuyïån xaãy ra khi töi 17". Gioångmeå trúã nïn nheå hùèn: "Möåt ngaây muâa thu, caác anh töi cêìn ngûúâi giuápdoån àöëng coã khö. Vò thïë, möåt thanh niïn àûúåc thuï. Anh ta tröngmaãnh deã nhûng àöi tay rêët khoãe vaâ khaá àeåp trai vúái maái toác vaâng.Mêëy öng anh töi böîng thñch anh ta vaâ múâi àïën dûå buöíi ùn töëi. Khiöng anh kïë xïëp anh êëy ngöìi saát töi, mùåt töi àoã ûãng vò mùæc cúä... Trongbûäa ùn, anh êëy àûa töi caái àôa nhúâ lêëy höå thûác ùn nhûng luác àoá timtöi àêåp maånh vaâ töi run àïën nöîi laâm caái àôa va vaâo möåt caái khaáckhiïën caånh bõ meã... Khi ra vïì, anh êëy nùæm tay töi, àùåt maãnh àôa vúävaâo, khöng noái gò hïët nhûng núã nuå cûúâi. Chó cûúâi... Möåt nùm sau, töilêåp gia àònh vúái anh êëy. Maäi cho àïën nay, cûá khi naâo nhòn caái àôa naâytöi laåi thñch thuá nhúá àïën chuyïån xûa...". Töi khöng thïí naâo quïn àûúåc maãnh àôa vúä trong tuã trang àiïímcuãa meå. Àúåi dõp thñch húåp, töi chaåy ngay vaâo phoâng meå, lêëy maãnh vúäàoá xem cêín thêån, röìi lao xuöëng nhaâ bïëp bùæc ghïë lêëy caái àôa meã ra.Àuáng nhû töi nghô, maãnh vúä hoaân toaân khúáp vúái chöî meã trïn àôa. Àoáchñnh laâ maãnh àôa vúä maâ böë töi àaä àûa cho meå vaâo ngaây àêìu tiïn haingûúâi gùåp nhau. Vaâ bêy giúâ, cêu chuyïån tònh bùæt àêìu tûâ maãnh vúä àoáàaä tröi qua àïën nùm thûá 54 trong haånh phuác... Múái àêy, möåt cö chõcuãa töi àaä ngoã lúâi xin meå chiïëc nhêîn höìng ngoåc; möåt cö chõ khaác laåiàoâi àöi hoa tai cuãa baâ. Coân töi, töi chó thñch kó vêåt quñ nhêët àúâi meå maâbaâ àaä trên troång giûä maäi suöët mêëy chuåc nùm qua: maãnh àôa vúä nhoãxñu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 41. 41. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 41 CHUÁT SUY TÛ TRONG NGAÂY Möåt baác thúå möåc àïën tuöíi vïì hûu noái cho öng chuã thêìu biïëtnhûäng dûå tñnh cuãa mònh trong thúâi gian sùæp túái. Baác seä xin nghó hûuàïí vui hûúãng tuöíi giaâ vúái con chaáu. Baác biïët rùçng nïëu nghó viïåc thòtaâi chñnh cuãa gia àònh seä coá phêìn naâo thiïëu huåt nhûng baác tin röìi àêygia àònh seä coá caách xoay xúã àûúåc. Öng chuã thêìu toã ra tiïëc khi thêëy ngûúâi thúå laânh nghïì xin thöiviïåc. Öng ta àïì nghõ baác cöë xêy giuáp cho haäng thïm möåt ngöi nhaâ nûäaröìi nghó coi nhû laâ vò öng. Baác thúå àöìng yá laâm nhûng ai cuäng hiïíurùçng baác miïîn cûúäng nhêån lúâi chûá khöng thûåc loâng muöën nhêån cöngviïåc naây. Baác ta goåi àaåi möåt nhoám thúå coá tay nghïì keám vaâ mua nhûängloaåi vêåt tû chêët lûúång keám àïí xêy dûång cùn nhaâ êëy. Khi ngöi nhaâàûúåc xêy xong, öng chuã thêìu àïën tiïëp nhêån cöng trònh vaâ trao vaâo taybaác chiïëc chòa khoáa nhaâ. Öng noái vúái baác: "Àêy laâ nhaâ cuãa anh. Töibiïëu anh moán quaâ naây àïí caãm ún anh àaä laâm viïåc cho cöng ty bêëy lêunay". Chuáng ta thò coá khaác gò baác thúå êëy. Chuáng ta xêy dûång cuöåc àúâimònh möåt caách cêíu thaã, tuây tiïån vúái têm lyá àöëi phoá thay vò tñch cûåc vaâchuã àöång laâm cho noá thêåt töët àeåp. Ú möåt vaâi thúâi àiïím quan troångtrong cuöåc àúâi mònh, chuáng ta khöng hïì döëc sûác lûåc àïí thûåc hiïån moåiviïåc cho thêåt töët. Thïë röìi khi tröng thêëy tònh traång töìi tïå vaâ nhêån rarùçng mònh àang söëng trong cùn nhaâ do chñnh tay ta dûång nïn thòchuáng ta múái caãm thêëy bõ söëc. Giaá nhû àûúåc biïët trûúác, hùèn chuáng taàaä haânh àöång khaác ài. Haäy hònh dung mònh laâ baác thúå möåc, coân cuöåc àúâi chuáng tachñnh laâ ngöi nhaâ. Möîi ngaây baån àoáng àinh, laát saân hoùåc xêy tûúâng,baån haäy xêy nhaâ mònh möåt caách khön ngoan. Baån chó coá möåt cuöåc àúâihttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 42. 42. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 42maâ thöi. Ngay caã trong trûúâng húåp baån chó coân söëng möåt ngaây, ngaâysöëng àoá cuäng àaáng àïí baån söëng sao cho tûã tïë vaâ coá tû caách. Têëm baãng gùæn trïn tûúâng ghi rùçng: "Söëng laâ thûåc hiïån möåt kïëhoaåch do chñnh mònh vaåch ra". Cuöåc söëng cuãa baån höm nay laâ kïët quaãtûâ thaái àöå söëng vaâ nhûäng choån lûåa cuãa baån trong quaá khûá. Cuöåc söëngcuãa baån ngaây mai seä laâ kïët quaã tûâ thaái àöå söëng vaâ nhûäng lûåa choåncuãa baån ngaây höm nay.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 43. 43. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 43 HAI VIÏN GAÅCH XÊËU XÑ Àïën miïìn àêët múái, caác võ sû phaãi tûå xêy dûång moåi thûá. Hoå muaàêët, gaåch, mua duång cuå vaâ bùæt tay vaâo viïåc. Möåt chuá tiïíu àûúåc giao xêy möåt bûác tûúâng gaåch. Chuá rêët têåptrung vaâo cöng viïåc, luön kiïím tra xem viïn gaåch àaä thùèng chûa,haâng gaåch coá ngay ngùæn khöng. Cöng viïåc tiïën triïín khaá chêåm vò chuáàùåc biïåt kyä lûúäng. Tuy nhiïn, chuá khöng lêëy àoá laâm phiïìn loâng búãi vòchuá biïët mònh sùæp sûãa xêy möåt bûác tûúâng tuyïåt àeåp àêìu tiïn trongàúâi. Cuöëi cuâng, chuá cuäng hoaân thaânh cöng viïåc vaâo luác hoaâng hönbuöng xuöëng. Khi àûáng lui ra xa àïí ngùæm nhòn cöng trònh lao àöångcuãa mònh, chuá böîng caãm thêëy coá gò àoá àêåp vaâo mùæt: mùåc duâ chuá àaärêët cêín thêån khi xêy bûác tûúâng song vêîn coá hai viïn gaåch bõ àùåtnghiïng. Vaâ àiïìu töìi tïå nhêët laâ hai viïn gaåch àoá nùçm ngay chñnh giûäabûác tûúâng. Chuáng nhû àöi mùæt àang trûâng trûâng nhòn chuá. Kïí tûâ àoá, möîi khi du khaách àïën thùm ngöi àïìn, chuá tiïíu àïìudêîn hoå ài khùæp núi, trûâ àïën chöî bûác tûúâng maâ chuá xêy dûång. Möåt höm, coá hai nhaâ sû giaâ àïën tham quan ngöi àïìn. Chuá tiïíuàaä cöë laái hoå sang hûúáng khaác nhûng hai ngûúâi vêîn nùçng nùåc àoâi àïënkhu vûåc coá bûác tûúâng maâ chuá xêy dûång. Möåt trong hai võ sû khi àûángtrûúác cöng trònh êëy àaä thöët lïn: "Öi, bûác tûúâng gaåch múái àeåp laâmsao!". Hai võ noái thêåt chûá? Hai võ khöng thêëy hai viïn gaåch xêëu xñngay giûäa bûác tûúâng kia û? - chuá tiïíu kïu lïn trong ngaåc nhiïn. "Coá chûá, nhûng töi cuäng thêëy 998 viïn gaåch coân laåi àaä gheápthaânh möåt bûác tûúâng tuyïåt vúâi ra sao" - võ sû giaâ tûâ töën.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 44. 44. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 44 Àöi khi chuáng ta quaá nghiïm khùæc vúái baãn thên mònh khi cûáluön nghiïìn ngêîm nhûäng löîi lêìm maâ ta àaä mùæc phaãi, cho rùçng caã thïëgiúái àïìu nhúá àïën noá vaâ quy traách nhiïåm cho ta. Chuáng ta àaä hoaântoaân quïn rùçng àoá chó laâ hai viïn gaåch xêëu xñ giûäa 998 viïn gaåchhoaân haão. Vaâ àöi khi chuáng ta laåi quaá nhaåy caãm vúái löîi lêìm cuãa ngûúâikhaác. Khi bùæt gùåp ai mùæc löîi, ta nhúá kyä tûâng chi tiïët. Vaâ hïî coá ai nhùæcàïën tïn ngûúâi àoá, ta laåi liïn hïå ngay àïën löîi lêìm cuãa hoå maâ quïnbùéng nhûäng àiïìu töët àeåp hoå àaä laâm. Cêìn phaãi hoåc caách röång lûúång vúái ngûúâi khaác vaâ vúái chñnhmònh. Möåt thïë giúái nhên aái trûúác hïët laâ möåt thïë giúái núi löîi lêìm àûúåctha thûá.http://www.ebooks.vdcmedia.com

×