Hoa

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoa

 1. 1. HOØAHoøa ñang caûm giaùc moät söï rung ñoäng, bôûi vì noù ñaõ chôø töøng khoaûnhkhaéc töø khi oâng chuû noù coù heïn moät chuyeán bay chieàu nay. OÂng chuûluoân luoân ñeán phoøng nguû cuûa vôï tröôùc khi ñi moät chuyeán coâng taùc daøingaøy. Hoøa ñang ñôïi ñeå ñöôïc thaáy caûnh oâng baø chuû noù laøm tình vôùinhau, trong khi thay vì phaûi aùp tai vaøo töôøng ñeå nghe nhöõng aâm thanhreân ræ qua böùc vaùch nhö nhöõng laàn tröôùc.Nhö laø moät con cuù aên ñeâm, Hoøa ñang coá giöông maét leân töø boùng toáitrong xoù tuû quaàn aùo cuûa baø chuû noù, qua khe tuû noù coù theå nhìn thaáytoaøn boä khung caûnh cuûa chieác giöôøng nguû ôû giöõa phoøng. OÂng chuû noùñang ñi vaøo trong phoøng sau khi taém moät caùch voäi vaõ. Moät caëp va liñaõ ñöôïc chuaån bò moïi thöù vaø ñang xeáp ôû xoù phoøng cho oâng giaø. OÂngDaân vaãn ñang nhìn quanh quaát coi thöû coù queân thöù gì cho chuyeán ñikhoâng.Hoøa vaãn caûm giaùc an toaøn, laãn loän trong nhöõng thöù ñoà linh tinh cuûa baøchuû noù, muøi nöôùc hoa phaûng phaát trong quaàn aùo thaät gôïi caûm, noù ñangchuùi muõi hít haø vaøo nhöõng boä ñoà loùt. Söï meàm maïi cuûa nhung luïa laømnoù coù caûm töôïng nhö ñöôïc sôø vaøo laøn da möôït maø oùng aû cuûa baø Daân,nhö laø ñuïng vaøo thaân theå traàn truïi cuûa baû. Nghó tôùi ñoù töï döng döôngvaät cuûa noù töø töø döïng leân, Hoøa thoø tay caàm laáy döông vaät cuûa noù vaøsoa nheø nheï vaøo ñaàu döông vaät. Ñaõ nhieàu laàn noù ñaõ töøng xuaát tinh khinghe nhöõng aâm thanh oâng Daân vaø baø Daân laøm tình vôùi nhau, nhöngbaây giôø noù phaûi chôø ...Chaéc chaén raèng Hoøa cuõng ñaõ sôï. Noù khoâng bieát söï theå seõ ra sao neáunoù bò baét quaû tang khi ñang nhìn troäm oång baû laøm tình, coù theå noù seõ bòaên vaøi roi vaøo moâng, vaø bò ñuoåi ra khoûi nhaø. Khoâng bieát oâng baû giaändöõ hay maéc côû khi bieát coù moät thaèng beù möôøi laêm tuoåi ñang nhìn
 2. 2. döông vaät thuït ra thuït voâ giöõa cöûa aâm hoä. Naêm nay laø naêm thöù hai keåtöø khi Hoøa ñöôïc oâng baø Daân nhaän vaøo laøm thaèng sai vieâc vaët trongnhaø, noù töï bieát raèng noù ñang trong ñoä tröôûng thaønh vaø coù nhieàu thaécmaéc veà giôùi tính.Nhöng noùi sao thì noùi, cho duø bò ñuoåi vieäc noù cuõng khoâng sôï noù phaûicoi cho baèng ñöôïc môùi thoâi. Neáu baø Daân laø moät trong nhöõng baø xoànxoàn vôùi thaân hình phì nhieâu thì chaéc laø noù khoâng coù höùng thuù laémnhöng ñaèng naøy ngöôïc laïi, baø chuû cuûa noù coù hình daùng phaûi noùi laøtuyeät vôøi. Vôùi chieác löng thon oùng aû, thaân hình caân ñoái, caëp ngöïc vöøaphaûi vaø boä maét öa nhìn phaûi noùi laø coù duyeân thì coù theå noùi hoài coøn treûchaéc coù nhieàu chaøng oâm caây si vôùi baø laém. Nhö theá ñoù, laøm sao maøluùc naøo Hoøa khoâng ngöøng suy nghó veà nhöõng thöù ñaèng sau taø aùo kia,ñaèng sau nhöng caùi vaùy thænh thoaûng laïi ñung ñöa leân xuoáng kia.Nóöng ñöôøng vaân aån hieän cuûa caùi quaàn loùt baø Daân maëc sau laøn vaûi phicuûa boä ñoà nguû hoaëc nhöng caùi aùo thun khoeùt saâu coå ñeå loä boä ngöïctöôi môn môûn luoân luoân aùm aûnh noù, hình aûnh caùi moâng troøn trónh ñiqua ñi laïi tröôùc maët noù caøng laøm cho baàu maùu cuûa noù noùng leân. Tröanay baø Daân maëc moät caùi aùo thun boù saùt ngöôøi, Hoøa ñöôïc chieâmngöôõng hai nuùm vuù hoàng hoàng sau laàn vaûi hieän leân thaät gôïi caûm teù rahoâm nay baø Daân khoâng theøm maëc xuù cheng, chaéc laø ñeå kích thích oângDaân ñaây maø.Thaèng Hoøa chôït nghe moät caûm giaùc hoài hoäp khi vöøa nghe tieáng clickcuûa caùnh cöûa phoøng nguû. Baø Daân böôùc vaøo phoøng vaø töø khe hôû noù coùtheå thaáy nhöõng ñöôøng neùt tuyeät myõ töø phaàn hoâng cuûa baû, caûm giaùcraïo röïc töø töø xuaát hieän trong loøng Hoøa.Noù chôït ngöøng thôû khi thaáy caùi vaùy baø Daân maëc ñaõ ñöôïc veùn leân töøhoài naøo vaø tieáng soät soaït cuûa tô luïa thaät kích ñoäng. OÂng Daân bò kíchthích bôûi tieáng côûi quaàn aùo cuûa baø Daân, töø töø ñi laïi phía baû. Baø Daân
 3. 3. ñöùng ñoù thaät tuyeät vôøi, traàn truïi. Thaân hình veä nöõ cuûa baø caøng theâmkheâu gôïi trong aùnh saùng maäp môø cuûa chieác ñeøn nguû baät treân ñaàugiöøông. Boä ngöïc nôû nang vôùi ñoâi nhuõ hoa traéng hoàng troâng nhö haitraùi ñaøo tieân cuûa baø Daân laøm Hoøa ngaây ngaát chæ muoán nhaûy ra aên töôinuoát soáng ngay, sau ñeán laø caùi mu cuûa baû oâi tuyeät vôøi laøm sao noù uleân vôùi moät veät loâng ñen tuyeàn troâng thaät möôït maø khoûi phaûi noùi nhìnkhoâng Hoøa cuõng ñaõ ñuû chaûy nöôùc mieáng roài. Caëp ñuøi baø thon chaécnhôø thöôøng xuyeân ñi bôi vaø luyeän theå duïc thaåm myõ trong thôøi giandaøi. Hôi thôû cuûa thaèng Hoøa giôø laïi ngaäp ngöøng ôû coå hoïng, khi oângDaân ñang ñöatay töø phía sau leân xoa naén caëp ngöïc cuûa baø Daân, ñoäng taùc cuûa oångthaät ñieâu luyeän chæ thaáy moät hoài sau thì caëp nhuõ hoa cuûa baø Daân ñaõsaên laïi vaø caëp maét baø nhaém nghieàn veû höôûng thuï. Moät tay oâng vaãnvuoát ve heát beân naøy ñeán beân kia vuù baø Daân, coøn moät tay oâng töø töø laànxuoáng gaàn xuoáng haùng baø roài vuoát ve nheï nhaøng mu loàn cuûa baû luùcnay thì baø Daân ñaõ coù caûm giaùc kích thích mieäng baét ñaàu reân nhöõngtieáng uù ôù.Thaèng Hoøa chôït caûm thaáy tay öôn öôùt thì ra noù ñaõ xuaát tinh khi chôïttroâng thaáy tay baø Daân cuõng ñang thoø laïi phía sau keùo khoùa keùo quaàntaây cuûa oâng Daân thì laäp töùc caùi cuû luûng laúng cuûa oâng Daân baät ra, baøDaân thoø tay naém laáy vaø baét ñaàu xoa nheø nheï döông vaät cuûa oång, coøntay kia thì gaõi gaõi ngay böùu tinh hoaøn laøm oâng Daân cuõng baét ñaàu híthaø ra veû thích thuù. Hai oâng baø vöøa rôø raãm nhau vöøa ñaåy nhau laïi gaànphía giöøông hôn, phuùt choác caû hai cuõng ngaõ aøo vaøo caùi giöôøng neämeâm aùi, baây giôø baø Daân ñang tö theá naèm ngöûa coøn oâng thì naèm cheânhcheách ñeøleân mình baø. Caëp moâi cuûa hai ngöôøi baét ñaàu saùp laù caø, thaèng Hoaø ôû vòtrí naøy coù theå thaáy roõ toaøn caûnh, chaúng maáy choác thaân hình hai ngöôøiñaõ khoâng coøn maûnh vaûi che thaân nhö Adam va Eve trong thôøi nguyeân
 4. 4. thuûy. OÂng Daân ñang söû duïng chieác löôõi nhieàu naêm kinh nghieäm cuûamình lieám vaønh tai cuûa baø Daân laøm baû nhoät cöôøi hinh hích, roài töø töøoâng reâ caùi löôõi cuûa oâng xuoáng döôùi coå roài ngöïc, tieáp theo laø líeâm töøchaân leân ñeán ñaàu vuù baø Daân oâng cöù laäp ñi laäp laïi heát beân noï ñeán beânkia vuù cuûa baø khoâng bieát caûm giaùc cuûa baû nhö theá naøo maø chæ thaáylaâu laâu baø Daân laïi laáy chaân ñaïp vaøo maèt giöôøng roài öôõn ngöôøi leân.Roài töø töø oâng laïi reâ löôõi xuoáng gaàn aâm hoä hôn môùi ñaàu laø qua loã roánroài ñeán phaàn mu cuûa baø Daân ñeán ñaây oâng coøn duøng boäraâu caèm cuûa oâng löôùt nheï nhaøng qua phaàn buïng döôùi cuûa baø Daân chæthaáy baû co ruùm ngöôøi laïi mieäng phaùt ra maùy tieáng a..a... nheï nheï.Sau hôn möôi phuùt ñoàng hoà kích thích, caû hai ñaõ höùng laém roài, döôngvaät oâng Daân cöùng nhö hôn bao giôø heát vaø nöôùc nhôøn trong aâm hoä cuûabaø Daân cuõng baét ñaàu tieát ra. OÂng Daân luùc ñoù môùi caàm döông vaät cuûaoång töø töø ñuùt voâ cöûa mình ñang chôø saün cuûa baø Daân. Ñaàu döông vaättröôït töø töø voâ mieäng caùi aâm hoä ñeïp tuyeät vôøi vôùi hai meùp hoàng hoàng,mieäng aâm hoä cuõng töø töø giaõn ra ñeå tieáp nhaân caùi döôngvaät söøng soõicuûa oâng Daân. Töøng chuùt moät, döông vaät caøng ñi saâu vaøo caùi loã saâuthaúm nhaát cuûa aâm hoä, vaø cuoái cuøng aâm hoä nhö nuoát chuûng laáy döôngvaät vaøo trong noù, luùc naøy hai tinh hoaøn cuûa oâng Daân cuõng röôùn leânheát côõ trong böøu giaùi."OÂ, Ô, .... mình ôi" baø Daân reân, " ô ô ah ah nöõa ñi mình, nöõa ñi mìnhah ah ... Chôi em ñi mình, söôùng quaù mình ôi ah ah". Thaènh Hoaø ñaõnghe nhöõng tieáng naøy khoâng bieát bao nhieâu laàn ñaèng sau böùc töôøngroài, nhöng nhöõng tieáng reân cuûa baø Daân vaãn laøm cu noù cöùng leân vaønoùng thaät noùng. Noù thaáy döông vaät cuûa oâng Daân thuït ra thuït voâ aâm hoäcuûa baø Daân moät caùch ñeàu ñaën, coøn baø Daân thì coá öôn hoâng leân moät tíñeå döông vaät cuûa oâng Daân vaøo saâu hôn aâm hoä ñang moïng nöôùc cuûabaø. Baây giôø thaèng Hoaø coù theå nghe thaáy tieáng nhem nheùp töø mieängaâm hoä cuûa baø Daân tröôït ra tröôït vaøo caùi döông vaät cuûa oâng Daân
 5. 5. "Cuïc cöng cuûa anh !!!" tôùi löôït oâng Daân suyùt xoa " Khoâng bieát baonhieâu laàn anh ñaõ chôi voâ em, nhöng anh vaãn caûm thaáy noù söôùng nhölaàn ñaàu vaäy.... oâh ñaõ quùa ah ah ah.Luùc naøy hai ngöôøi ñaõ söôùng khoaùi cöïc ñieåm vaø gaàn saép xöûa ra neân baøDaân duøng hai chaân quaëp laáy hoâng oâng Daân coá gaéng keùo saùt döông vaätvaøo saâu trong aâm hoä baû. "Anh ôi ! Raùng leân, maïnh nöõa ñi anh em saépra roài ah" baø Daân reân ræ. OÂng Daân cuõng gaàn saép söûa xuaát tinh neânraùng heát söùc thuït ra thuït voâ ngaøy caøng nhanh hôn. Cuoái cuøng baø Daâncuõng reân leân " ah mình ôi em ra neø em ra neø mình ôi" cuøng luùc ñoù töøtrong döông vaät cuûa oâng Daân cuõng baén ra moät luoàng tinh dòch vaøo aâmhoä baø Daân. "ah ah ñaõ quaù mình ôi "oâng Daân suyùt leân.Hai ngöôøi ñaõ khoâng maát nhieàu thôøi gian nhö thöôøng leä, bình thöôønghai oâng baø laøm tình khoaûng moät giôø ñoàng hoà hay hôn, laøm ñoäng taùcphuï raát laâu tröôùc khi laâm traän. OÂng Daân coù veû voäi vaõ laøm cho xongtröôùc khi töø bieät baø Daân ñeå ra phi tröôøng ñuùng giôø. Baây giôø thaèng Hoaøñang daùn chaët maét troâng thaáy hai oâng baø chuû noù ñang nghæ giaûi laosau moät hoài chaên xoâ goái leäch oâng Daân vaãn ñeø leân ngöôøi baø Daân vaødöông vaät cuûa oâng coøn naèm trong aâm hoä cuûa baø. Thaèng Hoaø nheïnhaøng vuoát leân xuoáng caùi döông vaät cuûa noù ñeå cho noù bôùt cöông cöùngvaø thaàm mong cho hai oâng baø ñi leï leï ñeå noù chuoàn ra ngoaøi chöù ngoàitrong naøy khoâng sung söôùng tí naøo coøn hoài hoäp khoâng yeân nöõa."Anh ñi laïi caån thaän ñoù, laûng vaûng vôùi con naøo laø coi chöøng tui" Tieángbaø Daân ñe naït oâng Daân. OÂng Daân laø ngöôøi laøm aên lôùn neân hay ñi giaothieäp raát roäng baûo oâng khoâng quan heä vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn baø khaùcquaû thaät laø khoù. Nhöng oâng vaãn traû lôøi: "Coù moät loã chôi muoán thaáycha thaáy meï roài ham chi loã khaùc cho coøng löng sôùm sao".
 6. 6. OÂng Daân vaø baø Daân vaãn coøn ñang naèm chôø cho cô theå trôû laïi traïngthaùi bình thöôøng thì boãng coù tieáng coøi xe boùp "Tin tin" döôùi nhaø. OÂngDaân voäi vaøng baät daäy vô voäi quaàn aùo vaát raûi raùc treân saøn nhaø vöøamaëc vaøo vöøa noùi:- Cheát roài! Thaèng taøi xeá cuûa coâng ty tôùi roài anh phaûi ñi ñaây nghecöng.Noùi xong oâng ñöùng tröôùc taám göông söûa sang laïi quaàn aùo cho ngayngaén sau ñoù khoâng queân boø leân giöôøng hoân thaät saâu vaøo moâi baø Daânñeå taïm bieät. OÂng vöøa saùch hai caùi vali ra cöûa phoøng vöøa daën vôùi theo:- ÔÛ nhaø ngoan nhe cöng!!!Baø Daân ö öû theo: "Chaøo mình! Ñi ñöôøng caån thaän!!"Sau ñoù nghe tieáng böôùc chaân oâng Daân luc cuïc ñi xuoáng caàu thang vaøsau cuøng laø tieáng ñoùng cöûa caùi raàm ôû nhaø döôùi. Khi oâng Daân ñi ñöôïcmoät hai phuùt baø Daân töø töø ngoài daäy roài ñi tôùi caùi tuû quaàn aùo ñeå laáymoät boä quaàn aùo môùi thay cho boä quaàn aùo hoài naõy bò oâng Daân daøy voøgiôø ñaõ nhaøu heát naèm ôû döôùi saøn nhaø. Ñang luùi huùi kieám boä ñoà loùt thìtay baø Daân boãng sôø phaûi caùi gì noùng noùng vöøa to vöøa daøi, baø Daân laáylaøm ngaïc nhieân khoâng hieåu coù vaät gì naèm trong tuû quaàn aùo cuûa mình.Thì nghe tieáng thaèng Hoaø keâu leân:- Coâ Vaân ñöøng keùo nöõa!! Chaùu ñaây maø ! Hoaø ñaây!! ( Baø Daân coù teânlaø Vaân)Baø Daân giaät baén mình thuït lui laïi vaøi böùôc khi töï nhieân nghe coù tieángthaèng Hoaø trong tuû quaàn aùo, sau moät vaøi tic tac ñònh thaàn laïi thì baø
 7. 7. Daân hieåu ra söï vieäc. aø thì ra thaèng loûi con troán trong tuû quaàn aùo ñeå coivôï choàng baø laøm tình vôùi nhau.- Ñoà maát daïy! Maøy laøm caùi gì trong ñoù ñoù Hoøa! Ra ñaây ngay thaèngmaát daïy kia!!Thaèng Hoaø voäi vaøng loàm coàm boø voäi ra khoûi hai caùnh cöûa tuû vöøa boøvöøa nghó "Phen naøy cheát cha maøy roài Hoaø ôi" Khi moät chaân noù vöøañaët chaân xuùoâng neàn nhaø coøn chaân kia ñang ôû thaønh tuû thì baø Daân chôïtthaáy coå hoïng coù moät doøng nöôùc giaõi troâi xuoáng caùi öïc thì ra chæ trongmoät tic tac baø Daân vöøa troâng thaáy caùi döông vaät cuûa thaèng Hoaø ñangcöông cöùng qua chieác quaàn ñuøi noù ñang maëc laøm cho chieác quaàn noåicoäm haún leân. Böôùc ra khoûi caùi tuû roài, noãi sôï haõi laøm cho döông vaätcuûa thaèng Hoaø ñang daàn daàn teo laïi, noù nghó kyø naøy laø ñi tong ñôøi noùroài. Noù aáp uùng:- Coâ Vaân ..con..con xin loãi!!!.Nhìn baûn maët noù taùi meùt baø Daân cuõng toäi nghieäp, nhöng cuõng hoûi moätcaâu:- EÂ ! Thaèng kia ai daïy maøy chôi troø maát daäy naøy ñoù ? Maøy muoán cheátroài phaûi khoâng?Thaèng Hoaø luùc naøy ñaõ sôï laém roài neân cuùi gaàm maët xuoáng ñaát khoângdaùm ngöûng leân, tuy cuùi gaàm maët xuoáng nhöng noù vaãn thaáy ñöôïc caùiñuøi thon daøi traéng muoát qua aùnh ñeøn nguû môø aûo cuûa coâ Vaân chuû noùvaãn chöa kòp maëc laïi vaùy vôù sau moät giaây phuùt söõng sôø, döông vaät cuûanoù laïi töï ñoäng döïng leân khoâng theå kieàm cheá.Sau khi hoûi thaèng Hoaø caâu ñoù thì côn giaän cuûa baø Daân ñaõ gæam ñi chín
 8. 8. phaàn möôøi, coøn moät phaàn kích thích khi nhôù laïi luùc naõy töï nhieân caàmphaûi con cu cuûa thaèng Hoaø. Thì ra khi naõy, thaèng Hoaø chôït thaáy baøDaân ñi laïi phía tuû quaàn aùo laø noù ñoaùn ra ñöôïc caùi gì seõ xaûy ra roài neânnoù coá heát söùc eùp chaët löng cuûa noù voâ caùi tuû coøn hai chaân thì daïng raroài laáy quaàn aùo phuû leân nhöng noù khoâng ngôø coâ Vaân moø moø laøm saolaïi rôø truùng con cu cuûa noù maø coøn boùp boùp keùo keùo nöõa chöù, noù sôï sôyù thì baø Daân giöït moät caùi thì coøn gì laø vaät truyeàn gioáng cuûa noù nöõaneân noù voäi la leân tröôùc laø vaäy.Chæ trong vaøi giaây ñoàng hoà nhôù laïi caûm giaùc caàm vaøo con cu cuûathaèng Hoaø töï nhieân baø Daân caûm thaáy nhö moät gioøng ñieän chaïy raàn raättrong töøng ñoát xöông soáng vöøa eâm dòu laïi vöøa gôïi caûm. Chaéc laø cô theåcuûa coâ vaãn chöa thoaû maõn sau moät luùc laøm tình moät caùch voäi vaõ vôùioâng Daân vaøi phuùt tröôùc ñoù. Nghó tôùi ñaây Baø Daân töø töø böùôc laïi choãthaèng Hoaø ñöùng ñaët tay leân vai noù roài nheï nhaøng hoûi:- Chaéc con chöa bao giôø thaáy thaân hình cuûa con gaùi khoûa thaân phaûikhoâng Hoøa?- Daï thöa .. chöa coâ Vaân! Thaèng Hoaø lí nhí traû lôøi, vöøa noùi noù vöøanghó khoâng bieát coâ chuû noù ñang coù hình phaït gì daønh cho noù ñaây.Chaéc chaén ngaøy mai noù phaûi saùch baloâ veà queâ sôùm quaù aø.Baø Daân ñang töø töø ngaém nghía thaân theå cuûa thaèng Hoaø, nhôù hoài naøomaù noù gôûi noù cho baû nuoâi thì noù laø moät ñöùa cao leâu ngheâu, chaân thìnhö caø kheo môùi töø döôùi queâ leân neân mình maåy coøn raùm naéng ñen truitruûi maø giôø ñaây nhôø aên côm gaïo nhaø baø roài suoát ngaøy chæ ôû quanhquaån trong nhaø neân baây giôø khoâng nhöõng da thòt traéng treû hôn maø coøntrôû thaønh moät thanh nieân vaïm vôõ vôùi nhöõng baép thòt hieän leân roõ neùttroâng thaät khoûe maïnh. Vöøa nghó tôùi ñoù thì baø Daân buoät mieäng hoûi:
 9. 9. - Con thaáy ngöôøi coâ coù ñeïp khoâng con!Luùc naøy thaèng Hoaø ñaõ sôï laém roài chæ mong coâ Vaân chuû noù coù quyeátñònh sôùm sôùm ñeå noù chuoàn ñi cho roài, caøng ñöùng laâu noù caøng caûmthaáy chaân noù run laåy baåy nhöng cuõng coá gaéng lieác maét leân nhìn thaùiñoä cuûa coâ Vaân noù thì noù thaáy mieäng cuûa coâ Vaân noù cöôøi sao töôi theáñoâi moâi nhö hai caùnh hoa hoàng vöøa heù nôû trong thaät haáp daãn coøn aùnhmaét thì long lanh nhö nöôùc hoà thu nöûa nhö trìu meán nöûa nhö khuyeánkhích noù neân noù maïnh daïn noùi:- Thaân hình coâ thaät ñeïp .. ñeïp laém con chöa töøng thaáy ai ñeïp nhö coâVaân- Ñeïp choã naøo con? Baø Daân nheï nhaøng hoûi laïi. Roài baát thaàn caàm laáytay thaèng Hoaø ñaët leân ngöïc mình roài tieáp:- Coù phaûi choã naøy khoâng Hoaø?Thaèng Hoaø nhö ngöôøi töø cung traêng rôi xuoáng noù khoâng theå tin raèngñaây laø söï thaät, boä ngöïc maø ngaøy ñeâm noù mô moäng ñang naèm trongtaàm tay cuûa noù, ñoâi nhuõ hoa caêng ñaày vun vuùt traøn ñaày nhöïa soáng kiagioáng nhö hai quaû tuyeát leâ ñang chôø noù haùi xuoáng, noù giöông maét leânnhìn vaøo maët coâ Vaân nhö doø hoûi. Baø Daân töø töø keùo noù laïi saùt mìnhhôn roài thì thaàm vaøo tai noù:- Haõy hoân coâ ñi con.Thaèng Hoaø nghe nhö saám noå beân tai, moät söï ngaïc nhieân khoâng theå taûñang len loûi vaøo taâm hoàn noù, "Caùi gì ñaây Hoaø ôi, caùi gì ñang xaûy rañaây, mình coù mô chaêng ...." Roài boãng döng noù ruù leân vì xung söôùng,roài voøng tay noù qua ngöôøi coâ Vaân ñaët moâi noù vaøo moâi cuûa baø chuû noùvì ñaây laø laàn ñaàu noù hoân moät ngöôøi phuï nöõ neân noù khoâng bieát laøm saohôn laø chæ kheùp moâi noù laïi vaø chu moû vaøo moâi cuûa coâ Vaân.
 10. 10. Hai tay cuûa noù vuoát leân vuoát xuoáng doïc bôø löng thon daøi cuûa coâ Vaânda thòt cuûa coâ Vaân chaïm vaøo tay noù vaø coù caûm giaùc coù caùi gì eâm hônnhung mòn hôn luïa maø noù chöa bao giôø töøng sôø qua. Ngöôïc laïi hai baøntay cuûa coâ Vaân cuõng ve vuoát löng cuûa noù nhöõng ngoùn tay thon daøi cöùñi qua ñi laïi treân laøn da nhaïy caûm cuûa noù laøm noù buoàn buoàn, nhoànnhoät vôùi caûm giaùc ñeâ meâ sung söôùng. Noù laïi nghe tieáng coâ Vaân thìthaàm vaøo tai:- Töø töø nghe Hoaø, coâ seõ daïy con taát caû nhöõng thöù coâ bieát Hoaø nghe!!!Nghe gioïng noùi dòu daøng eâm aám cuûa coâ Vaân noù khoâng coøn nghó chævaøi phuùt tröùoc ñaây baø Daân coøn laø baø chuû cuûa noù vaø hieän taïi laïi laøngöôøi tình cuûa noù, noù sung söôùng quaù muoán heùt leân thaät to. Nhöõngcaûnh laøm tình cuûa oâng Daân vaø baø Daân laàn löôït hieän leân treân ñaàu noùvaø noù muoán thöïc hieän ngay nhöõng caùi maø oâng Daân ñaõ laøm leân mìnhbaø Daân. Noù cuõng nheï nhaøng vöøa hoân hít leân maët leân coå coâ Vaân vaø töøtöø ñaåy ngöôøi coâ Vaân noù veà phía chieác giöøông maø chæ vaøi phuùt tröôùc ñoùñaõ qua moät côn maây möa noùng boûng. Chaúng bao laâu hai ngöôøi ñaõ naèmlaên ra giöøông cuõng vôùi tö theá cuõ coâ Vaân naèm ngöûa ngöôøi leân coønthaèng Hoaø thì naèm cheânh cheách leân mìnhcoâ Vaân noù. Noù cuõng duøng caùi löôõi vuïng veà cuûa noù baét chöôùc oâng Daânlieám lieám vaèn tai cuûa coâ Vaân, coøn hai tay thì soa soa leân hai goø boàngñaûo cuûa coâ Vaân, vì laàn ñaàutieân ñöïôc sôø ñeán ngöïc cuûa ngöôøi ñaøn baøneân tay cuûa noù coøn vuïng veà laém khoâng bieát xoa naén nhö oâng Daânnhöng caûm giaùc vuïng veà cuûa noù laïi laøm cho coâ Vaân noù nhoàn nhoät vaømang laïi caûm giaùc ñeâ meâ kyø laï neân chaúng maáy choác ñoâi nhuõ hoa cuûacoâ Vaân ñaõ saên laïi hai ñaàu vuù noåi leân nhö hai hoät nuùt. Baø Daân chôïtnoùi: - Hoaø ôi buù tí coâ ñi! Buù gioáng nhö Hoaø buù söõa meï hoài coøn nhoûaáy!!!
 11. 11. Thaèng Hoaø theo lôøi chæ daãn cuûa coâ Vaân baét ñaàu thoïc mieäng voâ lieámlaùp roài nuùt nuùt ñaàu vuù cuûa coâ Vaân nhö laø ñöa beù buù söõa meï. Cuøng luùñoù thì hai tay cuûa coâ Vaân voøng qua ngang löng cuûa thaèng Hoaø roài tuïtcaùi quaàn ñuøi cuûa noù xuoáng. Trôøi ôi caùi gì kia, ñuùng laø moät con quænhoû, caùi döông vaät cuûa thaèng Hoaø quaû thaät vó ñaïi maø Vaân chöa töøngthaáy qua ngay caû oâng Daân khi cöông leân ñeán cöïc ñieåm cuõng khoâng tobaèng cuûa thaèng Hoaø, caùi naøy maø ñuùt vaøo aâm hoä chaéc söôùng phaûi bieát.Nghó theá moät tay cuûa coâ Vaân vöøa voïc leân voïc xuùoâng gia qui ñaàu cuûathaèng Hoøa,coøn moät tay thì vuoát ve vaøo khe haùng cuûa noù laøm chothaèng Hoaø caûm thaáy sung söôùng hôn leân baûy taàng maây nöõa. Luùc naøycon cu cuûa thaèng Hoaø ñaõ cöông cöùng laém roài nhöng vì noù vaãn coøntrinh neân caùi ñaàu döông vaät cuûa noù vaãn chöa tuoät ra khoûi lôùp da quiñaàu laøm noù caûmgiaùc coù veû thoán thoán ôû ñaàu cu vaäy.Thaèng Hoaø vöøa buù vöøa líeâm heát beân noï ñeán beân kia vuù cuûa coâ Vaân,coøn baøn tay thì töø laàn xuoáng saâu hôn, môùi ñaàu laø qua laøn da buïng mònmaøng sau ñoù xuoáng daàn xuoáng buïng döôùi, luùc naøy nhöõng ngoùn tay noùñaõ baét ñaàu tíeâp xuùc vôùi chuøm loâng oùng aû möôït maø treân caùi mu tuyeätñeïp cuûa coâ Vaân roài ñi tieáp xuoáng saâu hôn vuøng caám ñòa. Baát thaàn baøDaân caàm tay cuûa Hoaø aán choã meàm meàm öôn öôùt cuûa baû, noù chôït thaáythinh thích neân nghòch ngôïm vuoát qua vuoát laïi choã hai meùp maø tay noùcaûm giaùc ñöôïc.Noù chöa ñöôïc chieâm ngöôùng phaàn döôùi cuûa ngöôøi ñaøn baø naøo neân baétñaàu boø laàn veà phía sau, noù chuùi maët vaøo giöõa hai baép ñuøi non oùngmöôït cuûa baø Daân ñeå quan saùt thaät kó moät kyø quan cuûa taïo hoaù, luùc naøycoâ Vaân ñeå maëc noù muoán laøm gì thì laøm vaø coøn dang roäng hai chaân rañeå noù nhìn ñöôïc deã daøng hôn. Thaèng Hoaø chöa thaáy caùi gì kyø laï hôncaùi naøy tuy raèng noù ñaõ nhieàu laàn ñöôïc troâng thaáy nhöõng beù gaùi ñoâi ba
 12. 12. tuoåi ôû truoàng nhöng noù chæ thaáy moät caùi mu hôi u leân moät tí vaø coùñöôøng raõnh ôû chaùnh giöõa, nhöng maø hieän taïi caùi maø noù quan saùt hoaøntoaøn khaùc haún. Hai beân meùp aâm hoä cuûa coâ Vaân coù maøu hoàng hoàngnhö maøu löôõi cuûa noù vaø gioáng nhö laø moät con soø loâng maø noù ñaõ töøngaên, coøn baø Daân ñang trong tö theá choáng hai cuø choû xuoángcaùi goái eâm aùi nghieâng nöûa ngöôøi coi thaèng Hoaø, nhìn veû maët chaêmchuù cuûa noù ñoät nhieân baø Daân nôû nuï cöôøi roài noùi:- Hoaø thöû cho ngoùn tay vaøo coi noù nuoát chöûng luoân ñoù!Thaèng Hoaø cau maøy suy nghó vöøa roài oâng Daân cuõng rôø tay xuoáng ñaâymaø ñaâu coù sao mình thöû rôø thöû coi sao. Nghó laø laøm noù lieàn duøng haingoùn tay beân tay traùi banh hai meùp aâm hoä cuûa coâ Vaân noù ra roài duøngngoùn giöõa baøn tay phaûi thuït vaøo caùi loã nhoû xíu hoàng hoàng cuûa coâ Vaân.Thì boãng nhieân noù nghe tieáng reân khe kheõ cuûa baø Daân, noù sôï laøm ñaucoâ Vaân noù bôûi vì noù sôï ñuùt khoâng ñuùng loã neân noù laïi ruùt ngoùn tay ra.Boãng noù nghe tieáng baø Daân noùi:-Nöõa ñi Hoaø ñuùt ngoùn tay voâ loã cuûa coâ ñi con noù laøm coâ söôùng laémñoù!!!Nghe coâ Vaân khuyeán khích noù laïi thoïc ngoùn tay voâ laïi aâm hoä, laàn naøynoù vöøa thoït voâ laïi vöøa keùo ra cöù nhö vaäy vaø caûm thaáy ngöôøi cuûa coâVaân noù ñang ruøng mình vaø noù phaùt hieän ra moät ñieàu laø khi noù thoïcsaâu voâ ñöôøng aâm ñaïo, ôû cuoâi ñöôøng coù cuïc gì chai chai cöùng cöùng moãilaàn noù ñuïng ñeán cuïc ñoù laø coâ Vaân noù laïi röôùn ngöøôi leân.Hoài naõy noù thaáy oâng Daân lieâm lieám ôû gaàn phía mu cuûa baø Daân vaøthaáy baø Daân coù veû khoaùi laém neân noù cuõng muoán laøm thöû xem sao neânnoù ruùt ngoùn tay ra vaø thay vaøo ñoù laø caùi löôõi nhôùt nhôït cuûa noù. Môùiñaàu noù lieám thöû chung quanh aâm hoä tröôùc, löôõi noù vöøa ñuïng vaøo laønda nhaïy caûm cuûa phaàn haùng laø ñaõ thaáy coâ Vaân co ngöôøi laïi theá laø noù
 13. 13. tieáp tuïc lieám nheï nheï vaøo meùp aâm hoä. Moät caûm giaùc môùi laï chôït aäpñeán, thaân theå coâ Vaân ñöôïc bao phuû bôûi moät luoàng ñieän thaät ñeâ meâsung söôùng bôûi vì chöa bao giôø oâng Daân ñi qua ranh giôùi caùi mu cuûacoâ caû. Coâ chæ muoán thaèng Hoaø lieám vaø lieám caùi aâm hoä cuûa coâ thoâi, coâbaát giaùc reân leân khi ñaàu löôõi cuûa Hoaø chôït thoïc saâu vaøo aâm ñaïo coâ:-Ah Ah .... söôùng quaù Hoaø ôi saâu nöõa Hoaø ôi nöõa ñi con ah ah...Thaèng Hoaø cuõng bò kích thích bôûi tíeng reân ræ cuûa baø Daân maëc duø noùcaûm thaáy muøi khai khai ngai ngaùi ôû khöùu giaùc laãn vò giaùc cuûa noù, moätlaùt sau thì noù thaáy moät doøng nöôùc ræ ra töø cöûa aâm ñaïo noù khoâng bíeât laøñoù laø nöôùc tieåu hay nöôùc gì nöõa. Chôït thaáy coâ Vaân caàm laáy con cu cuûanoù aán vaøo aâm hoä cuûa coâ. Moät caûm giaùc kì laï chôït chaïy khaép thaân theåHoaø noù caûm giaùc moät luoàng hôi noùng böùc khoù chòu ñang di chuyeånkhaép chaâu thaân noù vaø khoâng coù choã naøo ñeå phaùt tieát, môùi ñaàu noù chæcoá nhuùc nhích con cu cuûa noù trong loã aâm hoä ñang chaät ních boù saùtdöông vaät cuûa noù. Nhöng sau ñoù noù baét ñaàu di chuyeån caùi moâng noùñieàu hoaø hôn ñöa leân ñöa xuoáng thaät nhòp nhaøng. Coøn baø Daân caûmgiaùc nhö caùc thôù thòt chung quanh aâm hoä ñöôïc giaõn nôû ñeán möùc toái ñañeå tieáp nhaän con cu khoång loà cuûa thaèng Hoaø vaø mieäng baø reân leân moätcaùch ñeàu ñaën vôùi töøng caùi thuït ra thuït vaøo cuûa döông vaät- Ah..ah ..ah ñaõ quaù Hoaø oi maïnh nöõa ñi Hoaø maøy laøm coâ söôùng quaùcon ôi Hoaø ôi ..ah ahSau moät hoài hì haø hì huùc ñaåy nhö keùo beå hôi thôû Hoaø ñaõ baét ñaàu naëngnhoïc, nhöng nhòp ñoä cuûa noù caøng ngaøy caøng taêng noù caûm giaùc moätluoàng chaát loûng trong baàu giaùi noù baét ñaàu soâi suïc nhö moät doøng nhamthaïch coù theå phun ra baát cöù luùc naøo, baø Daân luùc naøy cuõng söôùng khoaùiñeán cöïc ñieåm thaân theå nhö ñöôïc phaân ra thaønh töøng maûnh vaø caûmgiaùc töøng cô baép nhö ñöôïc tieáp theâm söùc soáng-Ah ah ah coá leân Hoaø maïnh nöõa Hoaø ôi coâ saép ra roài ah ah ... Ra roài
 14. 14. Hoaø ôiCuøng luùc ñoù moät doøng tinh dòch nhö buøng noå töø trong döông vaät cuûathaèng Hoaø baén thaúng vaøo trong aâm ñaïo cuûa coâ Vaân, noù caûm thaáy nhöchöa bao giôø tinh dòch cuûa noù ñöôïc xuaát ra nhieàu nhö laàn naøy, caûmgiaùc kì laï cuõng töø töø maát ñi nhöng noù vaãn khoâng keùm phaàn höng phaánmuoán thöû laïi laàn nöõa khi nhìn thaáy thaân hình tuyeät myõ cuûa coâ Vaân baøchuû noù. Coâ Vaân vaãn coøn ngaây ngaát sau höông vò ñöôïc höôûng neân vaãnnaèm yeân treân giöøông roài keùo saùt ñaàu thaèng Hoaø roài moâi coâ gaén chaëtvaøo moâi noù thì thaàm "Ngöôøi tình beù nhoû cuûa coâ!!!"Sau ñoù, baø Daân töø töø ngoài daäy vaø noùi vôùi Hoaø:- Baây giôø thì ñi taém röûa, aên côm toái roài ñeâm nay coâ seõ baøy cho Hoaønhieàu troø nöõa chuùng ta seõ vui heát ñeâm nay.Thaèng Hoaø nhaûy caång leân sung söôùng hoûi laïi:-Thieät haû coâ Vaân! Söôùng quaù coâ ôi . Noùi xong noù laïi nhaøo leân mình coâVaân hoân hoân hit hit leân khaép mình maåy coâ.Coâ Vaân buoâng tieáng cöôøi xoaø, roài nghó trong ñaàu "coù thaèng beù naøytrong nhaø cuõng ñôõ buoàn khi oâng Daân ñi xa, cuû cuûa noù coù theå laøm chota nhieàu laàn meâ tôi hôn nöõa oâi thaät laø ñaõ"Sau buoåi chieàu thaät sung söôùng vaø ñöôïc höôûng khoaùi caûm ñaàu ñôøiñöôïc bieát muøi ñaøn baø, Hoaø trôû neân baïo daïn haún ra. Suoát buoåi toái, taâmtrí cuûa noù chæ nghó ñeán truyeän aùi aân vaø cöù mong thôøi gian qua thaätmau ñeå nhaûy ngay vaøo giöøông vôùi coâ Vaân chuû noù, noù cöù chaêm chuùquan saùt töøng cöû chæ cuûa coâ chuû chæ sôï coâ ñoåi yù baát thình lình thì khoå.Sau khi taém xong, coâ Vaân noù dieän moät boä ñoà thaät maùt meû vôùi caùi aùocaùnh xinh saén maøu thieân thanh khoeùt coå khoe boä ngöïc ñaãy ñaø vun vuùt
 15. 15. cuøng vôùi chieác mini jip maøu vaøng nhaït phôi baøy caëp ñuøi thon thaû, laønda mòn maø traéng muoát troâng thaät haáp daãn. Nhaát laø nhöõng luùc coâ ñingang qua ngang laïi tröôùc maët Hoaø chieác vaùy ngaén cuûa coâ chuû tungleân tung xuoáng, nhö aån nhö hieän caøng laøm maùu cuûa noù noùng leân.Sau khi côm nöôùc xong xuoâi, hai ngöôøi ngoài treân boä gheá saloân eâm aùingoaøi phoøng khaùch cuøng coi tivi. Treân maøn aûnh nhoû ñang chieáu phimtình caûm neân khoâng thieáu caûnh hoân hít öôùt aùt neân töï nhieân hai coâ chaùucuõng saùp gaàn laïi vôùi nhau. Coâ Vaân ñeå cho thaèng Hoaø töï do muoán laømgì thì laøm, noù ñaõ coù kinh nghieäm hoài chieàu neân hai tay noù cöù laøm tôùikhoâng luùc naøo ngöng, heát xoa choã noù ñeán naén choã kia laøm cho thaânmình coâ Vaân cuõng caûm giaùc nhoät nhaït kích thích, noù vöøa hoân vöøa híthaø khaép moïi nôi treân thaân theå coâ muøi höông dìu dòu toaû ra töø da thòt coâchuû laøm noù caøng theâm ngaây ngaát.Coâ Vaân luùc naøy cuõng heát chòu noåi neân vaät noù ra thaønh gheá tuoät quaànnoù xuoáng loâi döông vaät noù ra lieám, ñoâi moâi moïng ñoû cuûa coâ tham lamngaäm chaët laáy ñaàu döông vaät cuûa thaèng Hoaø nuùt leân nuùt xuoáng, coønduøng ngoùn tay kheàu kheàu vaøo phaàn nhaïy caûm ôû chaân döông vaät döôùiboïng tinh hoaøn laøm cho noù hít haø sung söôùng, cuøng luùc ñoù coâ Vaân ñöaphaàn moâng veà phía Hoaø, baây giôø hai ngöôøi ñang naèm ngöôïc laïi vôùinhau, coâ Vaân quì hai beân caïnh söôøn Hoaø ñöa phaàn haï boä treân maët noù,coøn noù thì naèm ngöûa ñaàu töïa leân thaønh gheá. Hai tay thaèng Hoaø veùnchieác vaùy cuûa coâ Vaân leân, töø töø keùo chieác quaàn loùt maøu hoàng nhaïtxuoáng khoûi ñuøi, vaãn caëp ñuøi thon thaû aáy moät laàn nöõa laøm cho Hoaøngaây ngaát, muøi thôm cuûa nöùôc hoa ñaét tieàn quyeän vôùi muøi da thòt coâVaân tieát ra laøm cho Hoaø khoâng theå kieàm cheá ñöôïc mình noù maïnh daïntheø caùi löôõi öôùt aùt cuûa noù reâ qua reâ laïi caùi laøn da möôït maø aáy laøm chocoâ Vaân reù leân maáy tieáng sung söôùng roài tieáp tuïc cuùi xuoáng muùt ñaàudöông vaät thaèng Hoaø laøm khoaùi caûm cuûa noù taêng leân ñeán toät ñoä, caùc
 16. 16. maïch maùu ôû döông vaät noù nhö caêng ra chæ chöïc noå tung, coøn phaànHoaø mieäng cuûa noù baét ñaàu tieáp caän vôùi meùp aâm hoä môùi ñaàu noù coønduøng ñaàu löôõi thoïc ra thoïc vaøo lieám heát beân noï ñeán beân kia sau cuøngnoù duøng mieäng keâ saùt vaøo cöûa aâm hoä muùt chuøn chuït laøm cho nöôùc töøtrong aâm hoä cuûa coâ Vaân chaûy ra leân laùng, coøn hai tay thöøa noù cuõngkhoâng ñeå yeân moät giaây phuùt naøo, noù duøng moät tay kích thích ngaytreân ñaùm loâng treân mu aâm hoä coøn ngoùn tay troû cuûa baøn tay khaùc noùgaõi gaõi treân meùp thaønh haäu moân cuûa coâ Vaân laøm coâ Vaân öôõn ngöôøileân xuoáng ra chieàu khoan khoaùi. Toác ñoä lieám cuûa thaèng Hoaø caøngnhanh thì toác ñoä buù muùt cuûa coâ Vaân cuõng nhanh theo, chôït thaèng Hoaøcaûm thaáy moät doøng tinh khí cuûa noù laïi moät laàn nöõa baén thaúng vaøomieäng coâ Vaân nhöng coâ Vaân vaãn ngaäm chaët laáy khoâng nhöõng khoângnhaû ra maø coøn höùng laáy töøng gioït chaát loûng cuûa noù khoâng boû soùt gioïtnaøo.Thaèng Hoaø ngoài daäy keùo coâ Vaân vaøo loøng noù roài ñaët leân bôø moâi meàmmaïi cuûa coâ moät nuï hoân ñaém ñuoái, mieäng coâ Vaân thaät thôm vaø vaãn coønvò maèn maën chaéc laø vò maën töø nöôùc tinh dòch cuûa noù, noù ñuùt löôõi cuûanoù vaøo mieäng coâ thaät saâu hai caùi löôõi laïi cuoän xieát vaøo nhau nhökhoâng muoán rôøi ra. Noù thoïc tay vaøo ngöïc aùo coâ Vaân vaø sôø naén ñoâinhuõ hoa meàm maïi, se se caùi ñaàu vuù hoàng hoàng laøm cho chuùng laïicöông cöùng leân, trong khoaûnh khaéc con cu cuûa thaèng Hoaø cuõng trôû laïiduõng maõnh nhö tröôùc, noù döïng leân nhö caây coät côø thaúng döùng vôùi caùiñaàu ñoû choeù kieâu haõnh. Coâ Vaân boãng xoay ngöôøi ñöùng leân ghaäp hoângxuoáng choáng hai tay vaøo thaønh gheá, coøn phaàn moâng chìa ra ngoaøi roàicöôøi cöôøi hoûi Hoaø:- Ñaây laø kieåu gì con bieát khoâng Hoaø?Hoaø ñaõ töøng thaáy maáy con choù nhaûy ñöïc vôùi nhau neân nhanh nhaåunoùi:- Kieåu naøy laø kieåu chôi choù phaûi khoâng coâ Vaân. Roài böôùc laïi phía saucaàm döông vaät ñang cöông cöùng reâ qua reâ laïi tröôùc cöûa aâm hoä laøm
 17. 17. cho coâ Vaân reân leân töùc töôûi:- Hoaø ôi ñuùt vaøo nhanh leân coâ chòu heát noåi roài !!!Thaèng Hoaø coøn coï coï moät hoài roài môùi caàm döông vaät cuûa noù choïcthaúng vaøo hai meùp aâm hoä, noù caûm thaáy chôi theo kieåu naøy thì cöûa aâmñaïo bao quanh döông vaät noù chaät ních, sau ñoù noù duøng hai tay vòn laáyhoâng cuûa coâ Vaân roài keùo saùt vaøo. Cuøng vôùi luùc keùo thì phaàn hoâng cuûanoù di chuyeån moät caùch nhòp nhaøng thuùc ra thuùc voâ taïo ra nhöõng tieáng"baïch baïch" thaät ñeàu do hai phaàn moâng cuûa coâ Vaân vaø phaàn ñuøi cuûanoù va vaøo nhau. Cô theå coâ Vaân luùc naøy traøn ngaäp caûm giaùc ñeâ meâsung söôùng mieäng vöøa suyùt xoa,moät tay thì vaãn choáng vaøo thaønh gheácoøn moät tay thì soa laáy baàu vuù cuûa mình vaø reân leân khe kheõ:- Ai da, maïnh leân Hoaø ôi maøy laøm coâ söôùng quaù ai da.. ah ah haThaèng Hoaø cuõng cuùi ghaäp ngöôøi suoáng luoàn tay ra tröôùc ngöïc cuûa coâVaân naém laáy hai traùi tuyeát leâ ñang ñong ñöa cuûa coâ Vaân vöøa naén vöøaboùp. Mieäng thaèng Hoaø cuõng baét ñaàu thôû hoàng hoäc nhöng noù chuù taâmkieàm giöõ khoâng cho noù xuaát tinh ñeå daønh cho cuoäc chôi toái nay coøntieáp tuïc. Coâ Vaân ñeå leân tôùi toät ñænh vu sôn aâm hoä baét ñaàu ræ nöôùc laømmoãi laàn hoaø thuït ra thuït vaøo caùi döông vaät cuûa noù thì phaùt ra tieáng keâunhem nheùp. Thaáy mình saép söûa xuaát tinh thaèng Hoaø lieàn ruùt cu noùkhoûi aâm hoä cuûa coâ Vaân luùc naøy thì coâ Vaân cuõng vöøa leân ñeán toät ñænhneân thaân mình ñoå aäp xuoáng loøng gheá maét nhaém nghieàn laïi caûm giaùcñeâ meâ khoân taû. Thaèng Hoaø cuõng naèm xuoáng caïnh coâ Vaân choaøng tayqua oâm laáy thaân hình meàm maïi cuûa coâ noù laïi vuoát ve khoâng chaùn caùithaân theå noõn naø boä ngöïc caêng ñaày nhöïa soáng voøng eo thon nhoû tuyeätñeïp cuûa coâ Vaân. Baø Daân heù maét ra mæm cöôøi hoûi noù:- Ñaõ chöa con hay coøn muoán nöõa?- Nöõa ñi coâ Vaân ñeâm coøn daøi maø coâ! thaèng Hoaø haáp taáp chæ sôï coâ Vaânnoù ñoåi yù.- Ñuùng laø ngöïa non haùo ñaù, môùi bieát muøi ñaøn baø laø laøm tôùi roài, maiñöøng coù ñi nhe con coâ cho maøy boø baèng boán chaân luoân.
 18. 18. Maëc duø noùi vaäy nhöng trong loøng baø Daân vaãn caûm thaáy laâng laâng, ñaõlaâu laém roài baø chöa töøng bao giôø ñöôïc thoaû maõn nhuïc duïc nhö laànnaøy. Tuy hoài coøn treû coù raát nhieàu baïn trai theo ñuoåi ve vaõn baø vaø coâVaân nhaø ta cuõng khoâng khoù khaên gì trong chuyeän quan heä nhöng töøkhi laáy oâng Daân thì quan heä tình duïc cuõng thieáu thoán hôn tröôùc nhieàu.Moät phaàn cuõng bôûi tuoåi baø coøn quaù treû naêm nay chæ môùi ngaáp ngheù bamöôi trong khi laáy moät ngöôøi choàng lôùn hôn mình moät con giaùp môùiñaàu göôïng gaïo thì coøn ñöôïc nhöng laâu ngaøy xem ra khoâng xöùng. Vaûlaïi, oângDaân laø ngöôøi coù tieàn taøi ñòa vò hay vì coâng chuyeän maø vaéng nhaø luoân,ñeå moät ngöôøi thieáu phuï treû ñeïp ñang trong ñoä tuoåi thanh xuaân coøn hôhôù theá kia leû loi moät mình thì hoûi laøm sao maø khoâng coù nhöõng böùc xuùcñoøi hoûi veà duïc tính cho ñöôïc. Tuy raèng, coâ Vaân nhaø ta cuõng muoán ñitìm cho mình moät hai moái quan heä hay laø noái laïi nhöõng daây tô cuõnhöng maø lôïi sôï mang tai tieáng ñeán choàng mình thì söï nghieäp ñeàu tieâutan heát caû nay töï döng boãng coù moät ñöùa ôû ngay trong nhaø mình, caùimoái quan heä naøy ma khoâng bieát quæ khoâng hay thì coøn kieâng kò gì nöõamaø khoâng ra söùc höûong thuï. Nghó tôùi ñaây, höùng chí quaù coâ Vaân nhaø talieàn leân tieáng goïi Hoaø:- Ñi theo coâ Hoaø ôi, leân treân giöôøng treân roäng raõi hôn.Thaèng Hoaø ñaùp tieáng daï ran trong gioïng noùi cuûa noù vaãn khoâng khoûidaáu veû vui möøng hôùn hôû lieàn laäp töùc böôùc theo coâ chuû beùn goùt. CoâVaân trong boä quaàn aùo soác seách chöa kòp söûa laïi cho ngay ngaén ñaõböôùc thaáp böôùc cao ñi leân taàng treân. Thaèng Hoaø vöøa ñi vöøa thaáy chieácvaùy ngaén cuûa coâ Vaân tung leân tung xuoáng theo nhòp chaân thì lieàn thoøhai baøn tay tinh nghich cuûa noù soa naén vaøo hai caùi moâng troøn laün cuûacoâ chuû xong roài aùp luoân caùi maët vaøo hít laáy hít ñeå ñaåy baø Daân veà phíatröôùc.
 19. 19. Ñeå baø Daân vaät ra giöôøng laàn naøy Hoaø muoán töï tay côûi heát quaàn aùocuûa baø, tröôùc tieân laø noù côûi caùi aùo caùnh cuûa baø tröôùc côûi ñöôïc nuùt aùonaøo laø noù laïi hoân hít vaøo phaàn da thòt vöøa loä ra chuùt aáy. Cöù nhö theáchaúng maáy choác coâ chuû yeâu quí cuûa noù laïi traàn nhö nhoäng.Theá laø trong thôøi gian oâng Daân ñi vaéng hai coâ chaùu tha hoà baøy cuoäcmaây möa aân aùi, khoâng keå ngaøy ñeâm cuoäc soáng voâ cuøng hoan laïc. Coâthì ñang ôû tuoåi thanh xuaân traøn ñaày nhöïa soáng coøn chaùu laø thaèngthanh nieân môùi lôùn tinh löïc doài daøo neân khoâng luùc naøo raûnh roãi laø haingöôøi laïi khoâng baøy cuoäc giao hoan. Trong thôøi gian ñoù Hoaø cuõngkhoâng toû ra laø ngu doát, noù cuõng saùng taïo ñöôïc nhieàu kieåu laøm tìnhmôùi laï laøm cho coâ chuû Vaân cöïc kì sung söôùng, cô theå ñöôïc thoaû maõnneân ngöôøi luùc naøo cuõng töôi taén laøm cho maáy ngöôøi baïn thaân cuõng laáylaøm ngaïc nhieân.Hoaø cuõng hoïc ñöôïc nhieàu coâ Vaân nhieàu kinh nghieäm quí baùu raát coùích cho noù sau naøy, haàu nhö chöa coù kieåu naøo maø saùch vôû vaø baùo chínoùi ñeán laø noù khoâng saønh soûi hoaëc chöa thöû qua.Nhöng roài caùi gì cuõng coù luùc chaám döùt, sau hôn moät thaùng ñi coâng taùcxa oâng Daân trôû veà, tuy nhieân cuõng nhö ñieác naèm trong troáng oângkhoâng hay bieát chuyeän gì caû. Nhöng oâng cuõng hôi ngaïc nhieân, khithaáy baø Daân khoâng voàn vaû ñoøi hoûi nhö nhöõng laàn tröôùc nöõa. Thôøi giannaøy cuõng gaàn dòp leã teát, neân oâng cuõng ôû nhaø thöôøng xuyeân hôn neânHoaø cuõng khoâng coù cô hoäi naøo ñeå tieáp xuùc vôùi coâ chuû caû, laâu laâutheøm laém thì cuõng chæ sôø xoaïng hay hoân hít vaøi caùi thoâi chöù khoânglaøm aên ñöôïc gì hôn. Laàn ñi coâng taùc veà laàn, caûm giaùc nhö laø oâng Daâncoù veû quan taâm ñeán tình caûm vôï choàng nhieàu hôn, chaéc laø oâng cuõng töïbieát mình giaø hôn vôï nhieàu neân khoâng caån thaän thì maát vôï luùc naøokhoâng bieát. Vöøa oâng quyeát ñònh hoûi baø Daân ñi ñoåi gioù moät hai thaùng ôû
 20. 20. Ñaø Laït ñeå haâm noùng laïi tình caûm vôï choàng cuõng nhö ñi aên Teát xa moätchuyeán. Tröôùc khi ñi, oâng cho thaèng Hoaø moät ít tieàn roài baûo noù veà queâaên Teát trong thôøi gian hai vôï choàng oâng ñi nghæ maùt. Phaûi xa coâ chuûmoät thôøi gian Hoaø cuõng nhôù laém nhöng noù cuõng vui bôûi vì ñaõ laâu laémroài noù cuõng khoâng gaëp laïi meï vaø caùc anh chò noù ôû döôùi queâ neân noùcuõng nhôù laém. Vaû laïi chæ moät thôøi gian ngaén sau khi aên Teát xong noùcuõng quay laïi ñaây gaëp laïi baø chuû ña tình cuûa noù nöõa maø neân noù cuõnghôùn hôû ra maët.

×