Giac mo viet_kieu

381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giac mo viet_kieu

 1. 1. Sau khi li dò vôï, trong luùc soáng ñoäc thaân toâi caûm thaáy voâ cuøng thieáu thoán veà tình ñuïc. Haàu nhö ngaøy naøo thaèng nhoû trong quaàn toâi ñaõ cuõng caêng phoàng toái ña. Ñoâi khi noù muoán ñaâm thuûng quaàn ñeå tìm 1 caùi loàn maø chui vaøo. Nhöng than oâi kieám ñaâu ra ôû caùi xöù hieám hoi ñaøn baø con gaùi Vieät Nam naøy. Do ñoù moãi khi döông vaät cuûa toâi cöông cöùng gaàn nhö saép noå tung leân laø toâi phaûi duøng tay cho noù baén ra thì toâi môùi chòu noåi. Thaät toäâi nghieäp toâi, Laàn naøo toâi thuû daâm laø laàn ñoù xuaát ra traøn ñaày tinh khí, nhöng chæ vaøi phuùt sau laø caùi ñoù cuûa toâi laïi ngoùc ñaàu leân trôû laïi, coù khi toâi phaûi xaû ra ñeán nhöõng boán laàn, thì toâi môùi haï hoûa xuoáng ñöôïc. Nghe noùi ôõ VN con gaùi treû ñeïp vaø quùa dö thöøa. Toâi beøn veà VN moät chuyeán vôùi muïc dích giaûi quyeát naïn khuûng hoaûng sinh lyù cuûa toâi. Vöøa ñaët chaân xuoáng phi tröôøng, thaáy maáy coâ gaùi VN baän aùo daøi thaät laø ñeïp, toâi nhìn xuyeân caùc coâ vaø thaáy roû raøng quaàn loùt cuûa caùc coâ aån hieän döôùi nhöõng caùi quaàn xa teng boùng laùng vaø meàm maïi. Toâi caàm loøng khoâng noåi. Thaèng nhoû noù ñaõ ngoùc ñaàu leân töï bao giôø. Toâi phaûi ñi thaúng voâ nhaø veä sinh ôû phi tröôøng laøm boä ñi tieåu, nhöng vöøa loâi noù ra laø toâi ñaõ baén khí aøo aøo voâ caùi toilet. Thaät caùc coâ gaùi VN haáp ñaãn quùa, môùi coù nhìn thoâi maø nhö vaäy roài. Toâi beûn leûn laáy haønh lyù roài trình giaáy tôø ñi ra cöûa. Thaèng em toâi noù ñöa toâi ñi thaêm hoï haøng, caäu môï dì coâ chuù, ai ai cuõng tieáp ñoùn toâi noàng haäu vaø nhôù thöông toâi. Nhöng ñaàu oùc toâi luùc baáy giôø
 2. 2. chæ lo nghó vaø lo nhìn ñeán ñaøn baø con gaùi. Trôøi daát ôi con gaùi VN sao maø noûn maø quùa. Toâi nhìn ñuùa con gaùi naøo cuõng nghæ ñeán caùi loàn cuûa noù thoâi. Thaäm chí maáy ñöùa em hoï, gaëp toâi tuïi noù möøng möøng tuûi tuûi, maø toâi chæ bieát lieát nhìn moâng vaø vuù cuûa tuïi noù thoâi. Quûa thaät ñöùa naøo cuõng vung ñaày nhöïa soáng. Nhöng döôøng nhö tuïi noù khoâng bieát quùi caùi thieân nhieân cuûa tuïi noù, thaät laø uoång phí quaù. Thí duï nhö con Loan thì baän caùi aùo vaûi moûng xaùt naùch, coå roäng maø khoâng baän aùo loùt beân trong, Maø noù cöù ñi tôùi lui nhoõng nhaûnh raát laø voâ tö. Moåi laàn noù ngoài xuoáng laø toâi thaáy troïn caëp nhuû hoa to troøn xuùng xính. Noù khoaûng chöøng 18 tuoåi. Coøn con Phöôïng duôøng nhö khoaûng 20 tuoåi, baän boä ñoà nguõ. Noù ñang giaëc quaàn aùo neân noù veùn quaàn leân cao tôùi duøi, vaø keùo xeát caùi quaàn leân saùt haùng. Toâi thaáy roû caùi mu u troøn cuûa noù loä haún ra ngoaøi, vaø ñoâi moâng cuûa noù troøn vo, coäng theâm caëp duøi traéng nhö tröùng gaø boùc cuûa noù. Trôøi daát quûi thaàn ôi thaèng nhoû cuûa toâi laïi ngoùc daàu leân nöõa. Duø sao thì toâi cuõng chæ ñaùm nhìn vu,ù mu vaø dít cuûa ñaùm em gaùi hoï cuûa toâi thoâi, chöù khoâng daùm nghæ xa hoân nöõa. Toâi ñöa tuïi noù ñi aên uoáng mua xaém roài trôû veà nhaø maù toâi. Ngaøy ñaàu tieân toâi raát meät vì ñi thaêm thaân nhaân. Ñeâm hoâm ñoù toâi laïi nguõ khoâng döôïc, vì hình haûnh mong manh aån hieän sau lôùp quaàn aùo cuûa ñaùm em gaùi hoï toâi, laøm cho caùi döông vaät cuûa toâi laïi cöùng ngaét nöõa roài. Saùng hoâm sao toâi thöùc daäy nhöng coøn naèm teân heân treân giöôøng, thaèng nhoû cuûa toâi cöù giöông thaúng chaøo côø hoaøi khoâng bieát meät. Toâi döa tay dònh cho noù xuaát tinh khí ra ñeå haï hoûa xuoáng, thì coù moät con beù böng xoâ nöôùc böôùc voâ phoøng toâi. Toâi keùo caùi aùo che thaèng nhoû cuûa toâi laïi. Con beù khoâng noùi gì caû cöù loay hoay lau nhaø töø trong goùc phoøng ra. Toâi nhìn noù quan saùt, noù khoaûng 15 tuoåi, baän moät boä ñoà hôi cuû nhö daõ
 3. 3. giaëc nhieàu laàn neân boä ñoà troâng moûng daùnh nhö laø giaáy. Toâi coù theå nhìn xuyeân qua lôùp vaûi moûng ñoù vaø bieát laø noù khoâng coù baän ñoà loùt neân trong. Con beù cöù laàm luûi lau nhaø. Toâi hoûi: - Em laø ai vaäy? Con beù ngaån ñaàu leân traõ lôøi: - Daï chaùu giuùp vieäc ôû ñaây, giaëc guõ, naáu côm vaø doïn deïp. Con beù quûa thaät deå thöông quùa, göông maët traéng, caëp maét to, toùc daøi ngang lung. Toâi hoûi tieáp: - Ai baûo em voâ daây? - Daï maù cuûa chuù ñi chôï roài vaø daën con voâ daây ñoïn deïp, nhöng döøng daùnh thöùc chuù daäy. - Coøn thaèng Tuøng , em cuûa chuù daâu roài? - Daï chuù Tuøng ñi laøm töø hoài sôùm, chieàu môùi veà. - Vaäy maù chuù giao nhaø cho em haû? - Daï. Toâi töï nhieân noùng rang ngöôøi, coøn thaèng nhoû thì cöùng nhö khuùc cuûi. Toâi noùi noù: - Vaäy em qua ñaây doïn giöôøng cho chuù ñi. Con beù ngoan ngoaõn ñi laïi giöôøng toâi roài luûi thuûi xeáp chaên vaø goái. Toâi ngoài daäy, nhöng khoåâ noåi laø caùi döông vaät cuûa toâi noù chæa thaúng ra. Toâi coá tình laùch qua cho thaèng nhoû duïng phaûi tay con beù. Noù cuõng khoâng coù phaûn öùng gì, noù cöùù lo ñoïn deïp. Toâi laáy caùi boùp moùc ra tôø giaáy 100 doâ, roài noùi vôùi noù: - Chuù cho em neø. Con beù quay laïi thaáy tôø giaáy 100 ñoâ thì göông maët noù trôû neân töôi roùi möøng rôû. Nhöng noù vaån chöa noùi tieáng naøo. Toâi noùi tieáp: - Caàm laáy ñi , chuù cho ñoù. Noù caàm laáy, boû voâ tuùi, döôøng nhö noù raát möøng, mieäng noùi lí nhí “Daï con caùm ôn chuù.” Roài tieáp tuïc xeáp chaên goái. Toâi nhìn noù laøm moät hoài laâu, roài khoâng kieàm cheá noåi côn duïc voïng cuûa mình. Toâi tieán tôùi sau
 4. 4. löng noù, baát thình lình toâi döa tay boùp ngöïc cuûa noù. Noù hoaûng hoàn quay laïi, giöông caëp maét sôï haûi nhìn toâi. Toâi cöôøi noùi, - Ñöøng lo, chuù rôø moät chuùt, chuù cho em 100 doâ nöõa. Nghe 100 ñoâ, con beù döùng yeân khoâng noùi gì, ñeå cho toâi sôø moù vuoát ve noù. Hôi thôû cuûa toâi phaû vaøo sau tai con beù laøm cho noù noåi gai oác ñaày mình. Roài toâi laáy löôõi lieám nheï leân vaønh tai noùi. Noù ruøng mình nhaém maét maø khoâng noùi tieáng naøo. Oâi !!! toâi thaáy kích thích voâ cuøng khi Cu cuûa toâi chæa thaúng ra caï vaøo löng vaø dít noù. Toâi nheï nhaøng côûi nuùt aùo noù ra roài ngaäm laáy ñaàu vuù hoàng hoàng cuûa noù vaø buù thieát tha. Con beù khoâng daùm môû maét nhìn toâi, noù cöù laáy tay keùo aùo che ngöïc noù laïi. Toâi laïi noùi : - Chuùt nöõa chuù cho em theâm 200 doâ chöù khoâng phaûi 100. Con beù môû maét khoâng noùi gì, döôøng nhö noù ñoàng yù. Thaáy vaäy toâi ñöa tay voâ quaàn noù rô caùi loàn cöng cöùng nhoû beù cuûa noù. Noù giaät mình uoán eùo caùi mu mu loàn laøm cho toâi caøng theâm höùng chí. Nöôùc nhôøn cuûa noù ñaõ ra öôùt ñaày tay toâi. Toâi keùo tuoät luoân caùi quaàn cuûa con beù ra. Thaân hình beù nhoû thaéng treûo vaø traàn truoàng cuûa noù ñaõ naèm goïn trong tay toâi. Toâi ñang duøng nhöõng ngoùn tay hoä phaùp cuûa toâi vuoát vaø gaåy kheõ caùi loàn traéng phau cuûa con beù. Thì toâi chuïi heát noåi nöõa, toâi choàm leân maët noù, ñaåy cu vaøo moâi noùù. Con beù ngaäm mieäng laïi khoâng cho toâi ñaåy khoái thòt cöùng aáy vaøo mieäng. Toâi ñöa tay ra sau gaùy, aán ñaàu con beù veà phía mình. Baây giôø caû qui ñaàu to böï aáy ñaû loït qua ñoâi moâi xinh nhoû xíu. Roài toâi naém ñaàu con beù keùo laïi, giöõ chaët khoâng cho nhuùc nhích. Toâi ñaåy cu ngaäp maïnh vaøo mieäng noùù, noùù vuøng vaãy nhöng voâ ích. Con cu vó ñaïi vaãn thoïc vaøo coå hoïng noù. Toâi ruøng mình moät caùi, theá laø tinh khí tích tuï laâu nay tuoân ra aøo aït. Con beù ho saëc suïa vaø raùng vuøng ra. Moät luùc sau toâi ruùt cu ra khoûi mieäng noùù. Con beùù tieáp tuïc ho saëc suïa, khaïc nhoå töù tung nhö laø noù aên nhaèm ôùt vaäy.
 5. 5. Toâi moùc ra 200 ñoâ nheùt vaøo tay noù. Noù caàm laáy, khoâng noùi gì vaãn cöù maèm yeân ñoù traàn truoàng nhö nhoäng maø khoâng maéc côû. Döôøng nhö noù ñang nghó ñeán 300 ñoâ hay chuyeän gì ñoù maø queân ñi chuyeän baän quaàn aùo. Toââi nhìn chim ngöôõng noù naèm traàn truoàng treân giöôøng . Con beù raát ñeïp vaø deå thöông. Caëp ngöïc vung vung troøn traéng boác. Caùi eo chuùt xíu, laøm noåi baät loå ruùng vaø beân döôùi laø moät caùi loàn be beù traéng heáu vôùi caùi mu vung leân vaø vaøi coäng loâng tô le hoe. Chæ vaøi phuùt sau, thaèng beù cuûa toâi laïi ngoùc ñaàu leân laïi. Toâi khoâng muoán con beù thieät thoøi, neân moùc ra 200 ñoâ nöõa vaø noùi. - Em cho chuù hun theâm moät chuùt nöõa chuù cho em theâm 200 nöõa ñaây. Vöøa noùi toâi vöøa nheùt theâm 200 nöõa vaøo tay noù. Noù caàm laáy, khoâng noùi gì. Toâi bieát laø noù chaáp nhaän. Toâi beøn cuoái xuoáng keâ caùi mieäng coù boä raâu tua tuûa cuûa toâi vöøa hoân, vöøa keùo reâ reâ tuø baép veá con beù ngöôïc leân tôùi meùp loàn noù. Noù rung ngöôøi leân co hai chaân laïi, tay noù vaãn naém chaëc 4 tôø giaáy 100 ñoâ. Toâi dôû cao moäït chaân con beù , chaân coøn laïi thì toâi keùo daëng ra. Noù baét ñaàu thôû hoån heån, ngöôøi noù töø töø röôùn leân röôùn xuoáng theo bôø moâi tham lam cuûa toâi. Toâi cöù tieáp tuïc buù muùc noù moät hoài laâu. Con beù naày laï gheâ, khoâng noùi tieáng naøo caû. Ñeán moät luùc sau thì toaøn thaân noù hoaøn toaøn baát ñoäng, vaø noùng höøng höïc nhö boác löûa. Con beùù naèm yeân, ñoâi maét nhaém nghieàn laïi nhö taän höôûng nhöõng caûm giaùc maø töø hoài naøo ñeán giôø noù chöa bieát. Toâi ñöa löôõi daøi heát côõ maø ngoaùi nheø nheï vaøo giuõa hai meùp, roài ñöa leân maân meâ aâm haïch cuûa noù. Caùc baép thòt töø buïng trôû xuoáng cuûa noù giöït giöït töøng côn töøng chaäp. Toâi caàm laáy döông vaät cöông cöùng gaàn nhö saép noå tung cuûa toâi raø raø xung quanh hai meùp loàn öôùt ñaãm cuûa con beù. Roài toâi aán con caëc töø töø saâu vaøo beân trong loàn noù thì con beù voäi la leân: - Aaa .. ñau .. ñau
 6. 6. Nhöng toâi cöù ñaâm ngay thaúng voâ aâm ñaïo cuûa noù, roài keá ñeán toâi nghe moät tieáng buïp, laøm con nhoû quíu cong ngöôøi reân nho nhoû: - Uzm.. uzmmmm.. uzmmmm. Toâi tieáp tuïc nhaáp thaät mau vaø maïnh, döông vaät cuûa toâi ñaâm saâu vaøo taän beân trong töû cung cuûa con beù. Cöù moãi laàn nhaáp laø moãi laàn con beù co quíu ngöôøi laïi vaø nhaên maët ñau ñôùn. Nhöng noù khoâng phaùn cöï gì caû maø cöù ruùt ngöôøi laïi chòu traän. Toâi cöù tieáp tuïc nhaáp, neân con beù ñau quùa, quô tay caøo caáu baáu laáy chaên goái, noù haù hoác mieäng ñeå thô,û thaáy maø toäâi nghieäp. Khoaûng 20 phuùt sau , toâi chôït ruøng mình moät caùi baén tinh khí tích thaät maïnh vaøo loàn con beù. Noù ruù leân nho nhoû “Ö ö ö u u u……”. Maø caû thaân mình cuûa noù giaät leân töøng hoài, nhö bò kinh phong. Toâi voäi ruùt cu ra, maø noù cöù co giaät töøng chaäp maõi ñeán gaàn 3 phuùt, laøm toâi sôï quùa trôøi. Sau ñoù toâi thaáy nhuõng gioït nöùôc khí hoøa laãn nhuõng gioït maùu hoàng ræ raû laên chaûy daøi ra hai beân duøi cuûa con beù. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi chôi söôùng nhaát. Con beù vaãn coøn naèm ñoù, khoâng noùi gì. Toâi moùc boùp ra laáy theâm 200 ñoâ la nöõõa quaêng leân ngöôøi noù. Toång coäng laø toâi cho con beù 700 ñoâ. Thaät khoâng bieát taïi sau toâi laïi cho noù nhieàu ñeán theá. Toâi an uûi noù: - Chuù cho em ñoù, ñöøng noùi cho ai nghe, mai moát chuù cho em theâm tieàn nöõa. Nhöõng gioït nuô'c maét töø töøø laên xuoáng hai beân maù noù. Noù laáy caùi khaên lau hai beân haùng, voäi vaû maëc laïi quaàn aùo, nheùt tieàn voâ tuùi, roàâi laëng leõ tieáp tuïc lau nhaø vaø doïn deïp giöôøng cho toâi. Haèng ngaøy Con Beù vaãn qua nhaø giuùp doïn deïp, giaëc giuû vaø beáp nuùt vaân vaân… Moãi ngaøy, noù chæ baän voûn veïn moäõt loaïi quaàn aùo cuõ moøn, nhöng khaùc maøu, maø vaãn khoâng quaàn aùo loùt beân trong. Con beùù nhoû quùa trong boä ñoà moõng manh, nhöng hoûi ra thì noù ñöôïc 18 tuoãi roài. Chaéc taïi vì lam luõ quùa, neân noù nhoû con vaø troâng noù chæ khoaõng chöøng 15 tuoåi thoâi.
 7. 7. Noù cuõng vaãn cöù im lìm laøm vieäc. Moåi laàn nhìn thaáy noù laø thaèng nhoû cuûa toâi cöng cöùng leân, nhöng khoâng coù dòp naøo caû. Vì maáy ngaøy lieàn, toâi raát laø baän roän. Naøo laø baïn beø ñeán nhaø thaêm hoûi, naøo laø baø con loái xoùm ñeán chôi. Trong nhaø luùc naøo cuõng ì xeøo ngöôøi. Toái ñeán thì toâi laïi ñi chôi vôùi thaèng em. Toâi nhaän thaáy raèng maáy ngaøy lieàn noù hay nhìn leùn toâi laém, khoâng bieát noù coù ñònh traû thuø gì khoâng. Möôøng töôïng ñeán caùi luùc noù caàm con dao laøm caù trong beáp maø ñaâm voâ löng toâi, toâi kheû ruøng mình. Thaám thoaùt maø hôn 2 tuaàn troâi qua, chæ coøn 2 ngaøy nöûa laø toâi phaûi trôû veà Myõ, trôû veà caùi xöù maø ñaøn baø con gaùi vn quùa hieám, caùi xöù maø ñaøn oâng con trai phaûi naèm phôi cuû caûi ñeå cho ñeán noåi khí phaûi toàn taïi naõo. Nghó ñeán ñoù maø toâi phaùt chaùn, neân toâi quyeát ñònh tìm caùch chôi con beù naày moät laàn nöõa. Haønh lyù ñaõ ñöôïc goùi gheùm goïn gheûù. Baïn beø vaø baø con ñaõ ngöøng quaáy nhieåu toâi. Saùng nay maù toâi laïi ñi chôï sôùm ñeå mua theâm vaøi moùn ñoà cho toâi. Thaèng em toâi ñaõ ñi laøm. Trong nhaø chæ coøn toâi vaø Con beù giuùp vieäc ñang ôû döôùi nhaø sau. Toâi beøn ñi xuoáng beáp. Thaáy toâi ñi xuoáng noù ngaån ñaàu leân noùi “Chaøo Chuù” roâi tieáp tuïc giaëc quaàn aùo. Toâi böôùc tôùi gaàn caàm 10 tôø 100 ñoâ, vò chi laø 1000 ñoâ ñöa cho noù vaø noùi: - Em caàm xaøi ñi, mai chuù veà Myõ roài chuù cho em ñoù. Em voâ phoøng chuù xeáp ñoà cho chuù ñi. Noù ñöùng leân caàm tieàn nheùt voâ tuùi, noùi caùm ôn roài laëng leõ ñi thaúng voâ phoøng toâi. Nhìn thaùi ñoä töï nhieân cuûa noù, toâi bieát chaéc laø noù bieát toâi ñang muoán gì. Toâi töï nhuû “Coù leõ noù cuõng muoán hay sao ?”
 8. 8. Thaèng nhoû cuûa toâi ñaû ngoùc ñaàu leân töø hoài naøo. Toâi ñi voâ phoøng theo sau noù. Vöøa böôùc voâ phoøng toâi lieàn oâm chaët laáy noù & hoân tôùi taáp noù töø sau gaùy leân tôùi maët. Toâi ñöa tay böùc bung aùo ngöïc cuûa noù, sau ñoù, toâiù sôø soaïn caëp vuù thon thon caêng cöùng cuaû noù. Noù ñöùng yeân khoâng noùi , buoâng thoûng hai tay, khoâng choáng cöï gì. Toâi cöù tieáp tuïc boùp maïnh caëp vuù hoàng haøo cuûa noù, hai ñaàu vuù traéng noõn ñaõ trôû neân ñoû öûng laøm toâi nöùng caëc chòu khoâng noãi. Toâi lieàn ñaët nhöõng caùi hoân noùng boûng leân moâi noù vaø nhaän thaáy raèng ngöôøi noù ñaõ noùng ran leân vaø meàm nhuõng ra. Toâi côûi luoân caùi quaàn cuõ moøn cuûa noù, ñeå loä caùi dít troøn traéng heáu nhö tröùng gaø cuûa noù ra. Khi côûi quaàn xong, toâiù thoïc tay vaøo loàn laøm noù rung leân nhöng noù vaån ñöùng yeân ñoù khoâng choáng ñôû gì caû. Toâi aán maïnh vaøo laøm thì caûm nhaän moät luoàn nöôùc noùng baén ra tung toeù töø mieäng loàn con beù. Toâi ñeø noù ra giöôøng vaø keâ mieäng vaøo aâm hoä noù nuùt thaät say söa. Loàn noù cöng cöùng leân, Toâi coù caûm giaùc nhö loàn noù gaàn muoán noå tung ra. Tay noù baáu vieáu caøo caáu lung tung. Nhöõng baép thòt töø buïng noù trôû xuoáng rung giaät töøng hoài nhö khoâng coøn kieåm soaùt ñöôïc. Döôøng nhö noù ñang ngaát chìm ñi trong côn khoaùi laïc cöïc ñoä maø hoài naøo ñeán giôø noù chöa töøng bieát qua. Toâi laät xaáp noù laïi, roài caàm döông vaät ñaâm vaøo aâm hoä noù thaät maïnh moät caùi suït thì döông vaät cuûa toâi ñaõ naèm goïn trong aâm ñaïo cuûa noù roài. Coù leõ noù ñang söôùng ñeâ meâ ñeán cöïc ñoä neân ñít noù cong leân nhö phong ñoøn gaùnh, hai chaân noù quíu laïi. Toâi uoán ngöôøi leân naéc thaät maïnh vaø saøng qua saøng laïi. Chaân tay con beù quôø quaïng hoãn loaïn meâ li buûn ruûn, noù buoân mieäng keâu reân töøng
 9. 9. hoài "Uzm.. uzmmmm.. uzmmmm” theo nhòp thôû cuûa noù vaø theo nhòp nhaáp cuûa toâi. Toâi laøm theá gaàn 15 phuùt. Toâi bieát con beù naøy maïnh laém, maø toâi laïi saép söûa xuaát tinh roài, neân toâi ruùt con cu ra. Toâi laät ngöõa noù treân giöôøng, vôùi tay laáy chai nöôùc ngoït coøn ñang uoáng dôû aán nheï nheï vaøo hai beân meùp loàn noù baây giôø öôùt ñaãm chaát daâm thuûy. Toâi aán maïnh chai nöôùc ngoït voâ, noù thoùt ngöôøi laïi, ngoùc ñaàu leân, haù hoác mieäng, môû maét to nhìn toâi. Toâi cöùù nhòp nhaøng ñaåy ra ñaåy voâ caùi chai trong loàn noù. Moät luùc sau toâi thaáy phaàn thòt nôi aâm hoä noù co giaät lieân hoài hoãn loaïn. Noù thôû doác hoån heån nhö laø ñang bò ngoäp döôùi nöôùc, tay chaân noù luoáng cuoán, noù keâu vang : "chuù ôi, chuù ôi… chuù.. chuù …..ôi…" Toâi bieát laø noù saép söûa tôùi beán roài. Toâi ruùt caùi chai ra, thì noù quíu ngöôøi laïi. Khoâng chaàn chôø gì nöõa , toâi dí caùi döông vaät ñang cöng cöùng nhö khuùc goå cuûa toâi nheùt maïnh vaøo loàn noù. Toââi tieáp tuïc naét lieân hoài. Toâi naéc lia lòa laøm cho döông vaät caøng luùc caøng ñaâm saâu vaøo aâm hoä noùù, Con beù nhö ñieân tieát leân, phuøng mang trôïn maét, chaâu maøy, haù hoác mieäng moàm, tay chaân quôø quaïng. Moät luùc sau thì tinh khí toâi baén ra nhö thaùt ñoå vaøo loàn noù. Noù Quaèng quaïi leân maáy caùi roài naèm ra ñoù, toaøn thaân noù rung giaät töøng hoài cho ñeán vaøi phuùt sau. Toâi bieát laø noù ñang söôùng laém, toâi cuõng vaäy. Thaèng em toâi leä keä khieâng haønh lyù cuûa toâi ra xe taxò Toâi oâm hoân maù toâi roài cuõng tuø tuø buô'c ra cuûaï Toâi lieác thaáy con beù cuù ñuùng trong nhaø nhìn toâi maõò Toâi thì khoâng ñaùm nhìn thaõng noù, chæ sôï noù la toaùn leân thì khoå. Roài boãng nhieân noù ñi tôùi toâi laøm toâi sôï heât' hoàn; Taïm bieät chuù, Chuùc chuù ñi ñuô`ng bình yeân Vuøa nghe caâu ñoù, toâi môùi hoaøng hoàn quay laïi nhìn noù. Toâi nhaän thaáy maét noù long lanh nhu* uùa leä Toâi lieàn moùc ra 3 tôø giaáy 100 ñoâ duùi vaøo
 10. 10. tay noù roài noùi: Caàm laáy tieâu vaët, Chuù seõ nhôù em laém Noùi roài toâi laëng leõ buô'c ra cuûaï Ngoài treân maùy bay toâi boãng nhieân nhôù con beù kinh khuõng. Toâi baâng khuaâng "noù uùa leä laø taïi mình cho noù quùa nhieàu tieàn , hay laø vì mình chôi noù quùa suô'ng neân noù tieác noái maø caõm ñoäng ...." Tieáng maùy bay uø uø laøm toâi thieáp ñi luùc naøo khoâng haî ooo Ñaùm cuôì cuûa toâi vaø con beù raát laø linh ñình. Beân VN coi con beù laø moät ñuùa ôû ñôï lam luõ , nhu*ng ñoái vôùi toâi con beù ñaùng giaù baïc trieäu chôù khoâng phaõi taàm thuô`ng. Neân toâi mang veà 50 ngaøn ñoâ cho gia ñình vôï ñeå laøm ñaùm cuôìïa Ñeâm taân hoân noù troâng nhu* moät naøng tieân beù nhoû trong boä ñoà cuôì, chuù khoâng tha6ùy lam luõ nhu* trong boä ñoà baø ba baïc maøu cuõ kyõ hoâm naøoï Toâi boàng con beù voâ phoøng, tuø tuø loät boû heát quaàn aùo cuôì treân nguôæ noù. Baây giôø noù laø cuûa toâi, toâi khoâng caàn haáp taáp chi caû. Toâi chaäm raõi ngaém nhìn noù naèm traàn truoàng treân giuô`ng. Moät thaân theâ ? ñaùng gía caû trieäu ñoàng. Toaøn thaân noù traéng toaùt khoâng coù moät veát xeïo, Vaãn caëp nguïc thon thon vôùi hai ñaàu vuù hoàng hoàng. Vaãn caùi eo nhoû xíu ñoù, vaãn caùi loàn traéng heáu vôùi vaøi coäng loâng chaïy lon ton treân caùi mu no troøn thaät haáp ñaãn cua noù. Thaèng beù cuûa toâi ñaõ cuùng ngaéc tuø laâu roàò Toâi côûi boû y phuïc buô'c tôùi gaàn noù. Khoâng nhu* laàn truô'c laø noù choáng cuï vaø ho saëc suïa khi toâi dí ñuông vaät voâ mieäng noù, maø laàn naøy toâi ra lònh noù phaûi ngaäm vaø buù troïn khoái
 11. 11. thòt noùng vaø cuùng cuûa toâò Vôùi tu* tuô~ng choàng Chuùa vôï Toâi, Con beù chæ bieát tuaân lònh maø laøm nhuõng gì toâi muoán. Noù cuõng bieát buù cu ñoù chuù. Noù nuùt nheø nheï roài duøng luôò lieám voøng quanh Cu cuûa toâò Noù duøng ñaàu luôò caï leân ñaàu ñuông vaät khieán toâi ñaõ quùa trôøi ñaõ. Noù khoâng haáp taáp maø nuùt nheø nheï nhu* ñang aên moät caây kem toï Moät laùt sau noù eùp ñaàu saùt voâ toâi ñeå cho ñuông vaät cuûa toâi ngaäp saâu trong mieäng noù. Toâi coù caõm giaùc laø ñuïng tôùi coå hoïng noù roàò Toâi cuoái xuoáng hoân nheï nheï treân ñoâi vuù saên chaéc cuûa con beù moä caùch theøm thuoàng. Toâi tuø tuø hoân tôùi mu loàn noù. Lieám nhuõng sôïi loâng luùn phuùn roài duøng tay ñang roäng hai chaân noù raï Toâi lieám saïch nhuõng gioït khí noùng ñuïc chaûy ñaày hai beân meùp loàn noù. Noù cuù naøm ñoù nhaém nghieàn maét laïi taän huô~ng nhuõng caõm giaùc teâ daïò Toâi ñuøng ñaàu luôò veùt saùt tuø loã ñít leân tôùi moàng ñoác cuûa noù roài nuùt moät caùi thaät maïnh. Noù run baén nguôæ leân, roài quaøng quaïi nhu* con truøng bò cheá nuô'c soâò Toâi ñuøng luôò ñuøa giôõn vôùi meùp loàn vaø moàng ñoác noù khoaûng 10 phuùt. Nuô'c khí cuûa noù tuoân ra ñaàm ñeà. Toaøn thaân noù nhu* khoâng coø xuông soáng. Noù vaën veïo theo nhòp luôò ngoaùi ngoù cuûa toâò Toâi khoâng theå naøo chôi noù ngay laäp tuùc ñuô.c vì toâi bieát noù raát maïnh. Toâi phaûi laøm cho noù thaät sung suô'ng. vaø kích thíc noù baèng moïi caùch ñeå cho ñaâm thuõy noù tuoâng ra thaät nhieàu thì toâi môù haï thuû. Toi môû hoïc tuû laáy caùi vibratorcock maø toâi mang theoï Loâi con cu giaû buï maøu ñen ra khoûi hoäp môû nuùt cho chaïy tuø tuø vaø aán nheï vaøo meùp loàn uô'c daãm chaát tinh khí cuûa noù. Noù môû to maét nhình con cu giaû moät caùch ngaïc nhieân suõng sôø. Toâi nheùt saâu voâ moät chuùt vaø vaë cho con cu giaû rung maïnh hôn tí nuõaï Noù gaät baén mình nhu* caùi lo xo vaø heùt moät tieáng "AÙaaaa ..." Nhu*g roâi ñaâu cung vaøo ñoù, toâi tieâp' tuïc cho cu giaû chaïy, Con cu giaû ñang rung vaø ngoï quaïy trong aâm hoä noù. Toâi thaáy ñuô`ng
 12. 12. nhu* noùñang thuô~ng thuùc caùi caõm giaùc naàî Nuô'c trong aâm ñaïo noù cuù tuoâng raï Noù nhaém nghieàn maét. Baäm moâi, laéc ñaàu qua laïi, hai tay noù baáu chaëc xuoáng neäm giuô`ng, vaøi giaây ñoàng hoà laø noù giaät phaêng leân moâ5.t caùi raát la ñeàu ñaëng. Moät luùc sao noù baùt ñaàu reân ró, nhuõng tieáng uù ôù thoaùt ra tuø mieäng noù moät caùch khoâng kieàm cheá. Roài noù thô moät caùch doàn daäp ñuùc khoaûng. Caùc thôù thòt treân buïng noù giaät thoùt leân thoùt xuoáng lieân tuïc, ñuô`ng nhu* chính noù cuõng khoâng kieãm soaùt ñuô.c Toâ cuù aán tuø tuø cho ñeán luùc toâi thaáy con cu giaû voâ raát saâu trong aâm hoä noù. Toâi tuï nhuû " laï thaät caùi loàn nhoû nhu* vaäy maø sao coù theå tieáp nhaän con cu giaû to vaø daùi nhu* theá ? " Maëc keä, toâi cuù tieáp tuïc aán cu gæa voâ loàn noù, noù tieáp tuïc leân chín tuøng maâî baát thình lình toâi vaën caùi nuùt maximum treân con cu gæa vaø thoïc thaät maïnh vaøoï Noù ngoùc ñaàu leân heùt to leân, noù baén nguôæ leân hai tay daäp thình thình treân giuô`ng , laét ñaàu lia liaï nhu* moät con ñieân. Noù rít leân trong coå hoïng noùi khong thaønh roû tieáng nuõa "aannhh ... anh ... anh aaannn hhhh. nngguønng nguøng nguøng laïi ii aïiii" . Con maét noù trôn troøng traéng lenài noù heùt leân thaät lôùn " Nguøng laïi ñi iiii". Toâi ruùt con cu giaû ra moät caùi phuït, noù giaät nguôæ leân roài ngaõ baät nguõa ra giuô`ng thôû hoãn heãn. Toâi bieát laø noù ña tôùi ñieãm roàò Nhu*ng coøn toâi, toi phaûi chôi noù ñeå cho ra tinh khí chuù. Toâi laät noù naèm ngang, gaùt moät chaân noù treân vai, con cu cuùng ngaéc cuûa toi ñang chôø tuï naõy giôø, Toâi thoïc moät caùi oït voâloàn noù, noù ñang baéc nhòp thôû thì quay phaét laïi nhaên maët nhìn toâò Toâi tieáp tuïc naéc, noù reân heùt trong tieáng thôû hoûn heån ñuùc khoaûng cuûa noù. Noi haùng noù uôc nheïp tinh khí taïo ra tieáng oïp eïp ñeàu ñaëng theo nhòp naéc cuûa toâi, Moãi laàn toâi nhaáp voâ, noù uô~ng nguôæ daäy, hai tay caøo laáy neäm, moãi laàn toâi nhaáp ra noù vaät nguõa raï Duô`ng nhu* noù chòu heát noãi roài, noù la quùa ñeán noãi ho leân thaønh tieáng. Nuô'c maét
 13. 13. nuô'c muõi noù tuoân ra ñaày maët. Hai beân meùp loàn noù doû uõng, uô'c nheøm nheïp. Toaøn thaân noù noùng hoåò Noù cuù rít leân vì sung suô'ng quùa ñoä, hai con maét noù trôïn nguô.c leân thaáy roû troøng traéng, noù phaûi haù to mieäng ñeâ/ maø baéc kòp hoi thôû. Toâi thuïc vaø thuïc vaø thuïc, noù laéc ñaàu quaày quaäy, nhu*ng maø noù ñang suô'ng laêmïa Sau cuøng toâi nguøng laïi ruô'm nguôæ leân baén khí noùng hoåi cuûa toâi aøo aøo voâ loàn no/ No reù leân sung suô'ng "aaaaaaaaa" ooo Toâi giaäc mình tinh giaác, thì ra ñoù chi/ laø moät giaác môï Toâi vaãn coøn treân maùy baî Toâi voäi keùo caùi goái che beân ñuôì quaàn cuûa toâi laïi vì sôï nguôæ beân caïnh troâng thaáy toâi ñaõ xuaát tinh ñaày quaànïa Con be’ ñuô.c moät soâ’ tieàn lô’n neân ñaõ xin nghó vieäc ruõa che’n lau nhaø. No’ taäu moät tuû ba’n thuoâ’c la’ ôû ñaàu ñuô`ng ñeå kieâ’m soâ’ng. Sa’ng sa’ng no’ ñaãy xe thuoâ’c la’ ra go’c ñuô`ng, toâ’i ñeâ’n thì no’ ñaãy xe veà. Lu’c naày no’ troâng ñeïp ra, caëp nguïc no’ buï hôn nhieàu, ñoâi moâng cuûa no’ vung leân troøn triaï Tuy nhieân no’ vaãn baän maâ’y boä ñoà cuõ moõng manh nhu* lu’c truô’c. Khi noù ñuùng duôì naéng, troâng thaâ’y nhuõng ne’t cong loä lieãu maø pha’t theøm nhoû nuô’c mieâ’ng. Ñô`ng nhu* no’ khoâng ñeâ’m xæa gì ñeâ’n trang ñieãm vaø quaàn a’oï Ngaøy qua ngaøy suï buoân ba’n thuoâ’c la’ cuûa no’ cuõng khaám kha’. Moät buõa toái noï trôøi mu*a taàm taû. Noù cuù chôø cho mu*a taïnh thì môùi ñaãy xe thuoác laù veà. Nhu*ng mu*a cuù keùo daøi tôùi khuya, noù ñaønh ngoài chôø cho mu*a taïnh.
 14. 14. Ñaõ 12 giôø roài maø mu*a vaãn rôi ñaàm ñìaï AÙnh ñeøn ñuô`ng khoâng ñuû chieáu saùng nôi noù ngoàò Noù duïa vaøo goác caây, duôì caùi duø to che mu*a, nhìn thaãn thôï Trôøi ñaát con beù noù ñang thuû ñaâm. Noù ñu*a tay voâ quaàn moùc maùy caùi loàn beù nhoû cuûa noù. Khoâng bieát noù doïc aâm hoä cuûa noù tuø luùc naøo maø nuô'c khí ñuïc ñaõ chaûy ñaày ra hai beân meùp loàn noù. Laâu laâu noù nhaém maét laïi nhu* ñeã huô~ng caùi caõm giaùc ñeâ meâ cuûa thuû ñaâm. Mu*a vaãm mu*aï Choã noù ngoài caøng lu môø ñuôì taøn caây to vaø caùi duø. Roû raøng laø noù ñang pheâ, noù ngaõ duïa nguôæ voâ goác caây vaø cho 5 ngoùn tay vaøo loàn ngoaùi ngoù trong ñoù. Roài noù tuoät quaàn xuoáng ngang dít roài ngoài beät xuoáng ñaát vaø tieáp tuïc moø loàn. Nuô'c loàn noù chaûy ra moät luùc moät nhieàuï Duô`ng nhu* suï ñoøi hoûi cuûa noù ñang gia taêng theâm. Noù vôi tay laáy chai nuô'c ngoït CoCaCoLa ñoå heát nuô'c ngoït ra, roài nheùt vaøo aâm hoä cuûa noù. oû raøng laø noù nheùt gaàn heát nuõa chai voâ trong loàn noù. Noù thuïc caùi chai caøng luùc caøng maïnh, caøng luùc caøng nhanhïa Mu*a vaãn mu*a, duôì goác caây noù tieáp tuïc aán caùi chai nuô'c ngoït voâ loàn noù. Noù nguõa ñaàu ra, mhaém maét laïò no" baét ñaàu reân huø huï thôû hoån heãn. hai tay noù caàm chaéc caùi chai, thuïc voâ keùo ra caùi loàn ñoû choeùt cuûa noù. Noù thuïc nhu* vaäy khoâng bieát ñeán bao laâu thì hai chaân noù giaät phaêng phaêng, . Noù aán ca;i chai vaøo thaâ,t saâu vaøñeå yeân trong ñoù, noù rí leân trong coå hoïng "uh uh hu u". Noù chòu khoâng noåi nuõa, ruùt cai chai ra, ngoài pheät duôì ñaát moät luùc roài noù keùo quaàn ñuùng leân, daàm mu*a ñaãy xe thuoác laù veà.
 15. 15. Noù ñi ñuô' mu*a , uô'c ñaãm nguôæ ', boä ñoà cuõ kyõ daùn chaëc vaøo nguôæ. Troâng noù nhu* laø khoâng coù baän ñoàïa 0000 Maùy bay ñaõ ñeán LA roài, toâi laïi vu*aø môùi naèm mô veà con beù lau nhaø Chaùn thaät. Toâi laáy laïi hoàn phaùch roài tuø tuø ñi ra cuûa maùy baî

×