Giac mo nguyen_sinh

352 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giac mo nguyen_sinh

 1. 1. Nguyeãn Sinh queâ ôû OÂ Moân, Phong Dinh, ñaäu tuù taøi xong xin meï choleân Saøi Goøn tìm keá möu sinh, vöøa tieáp tuïc aên hoïc vöøa coù tieàn phuïngdöôõng maãu thaân.Ñaát Saøi Goøn ngöôøi ñoâng vieäc ít, muoán coù moät vieäc laøm haùi ra tieànkhaù, Nguyeãn Sinh phaûi bieát thuû tuïc ñaàu tieân laø phaûi chòu toán keùm, neânñaønh chòu khoù ngaøy ngaøy theo ñaùm thanh nieân laøm nhöõng coâng vieäclao ñoäng naëng nhoïc. Ñoàng löông haïn cheá, giaù sinh hoaït ñaét ñoû neânNguyeãn Sinh chæ ñuû traû tieàn aên, tieàn troï qua thôøi buoåi khoù khaên cuõngñaõ möøng roài. Tieàn gôûi veà cho meï khi coù khi khoâng, lo`ng buoàn voâhaïn, neân chaøng ñaâm ra saàu muoän, öu phieàn ñaøn ñuùm nhaäu nheït vôùi beøbaïn.Moät toái thöù baûy cuoái thaùng, laõnh xong tieàn löông, Nguyeãn Sinh ñònhdaønh moät ít saùng hoâm sau gôûi veà giuùp meï nhöng baát ngôø coù hai baïnthaân ñeán ruû ñi nhaäu laåu deâ. Töø choái sôï mích loøng vì baïn voán laø ngöôøitöøng naâng ñôõ daãn daét ñi tìm vieäc laøm, Nguyeãn Sinh ñaønh eùp buïngtheo baïn ñeán Ngaõ Baûy lai rai ít ly. Naøo ngôø röôïu vaøo caøng luùc caønghöùng khôûi, hai baïn ruû Sinh ñi tìm hoa laïc xoùm buïi ñôøi bình daân.Cheánh choaùng trong men noàng, Sinh saún tieàn gaät ñaàu ñoàng yù theo baïncho bieát muøi kyõ nöõ.Hoï keùo nhau leân taän xoùm Nhò Tyø Phuùc Kieán. Baêng qua maáy daõy nhaølaù luïp xuïp, ñeøn ñoùm hiu haét, ñeâm hoâm khuya khoaéc gioù loäng tö beà,Nguyeãn Sinh caûm thaáy laønh laïnh cô theå, keïp saùt tay che ngöïc maø vaãnrun raåy caû ngöôøi. Hai baïn cöôøi cheá dieãu gaø cheát nuoát daây thun,Nguyeãn Sinh töï aùi, thay vì vaøo neám muøi höông phaán phuï nöõ yeâu hoa,anh laëng leõ boû ra veà, maëc cho hai baïn say söa hoan laïc xaùc thòt.Nhöng ñaâu ngôø trôøi toái ñen nhö möïc, heûm nhoû quanh co, Nguyeãn Sinhñi maõi vaãn chöa ra tôùi ñöôøng loä. Caøng ñi gioù laïnh caøng thoåi se saét teâtaùi caû da thòt. Röôïu thaám saâu vaøo ngöôøi, maét lim dim nguû gaø nguû gaätchæ chöïc mong mau veà tôùi nhaø ñaùnh moät giaác cho ñaõ, maø Sinh naøo ñaõra ñöôïc khoûi xoùm. Ngang qua moät ngoâi nhaø moà khaù lôùn, nhìn vaøothaáy moä ñaù phaúng phiu trôn laùng, saún côn buoàn nguû keùo ñeán chóunaëng maët, Nguyeãn Sinh chui toït vaøo, baát chaáp ma quæ, chaúng buoàn sôï
 2. 2. ngöôøi cheát quôû phaït, chaøng ta thaûn nhieân leo leân, laên ngöôøi naèm daøira, vaø chæ moät laùt sau ñaõ ngaùy say söa.Nguyeãn Sinh mô maøng chìm vaøo giaác nguû, chôït thaáy moät coâ gaùi traïttuoåi mình töø ngoaøi xaêm xaêm ñi vaøo, loâi tay keùo daäy, mieäng cöôøiduyeân, lieác maét saùng nhö hai ví sao, môû lôøi :- Daäy ñi, thaáy anh say röôïu maø naèm phôi mình söông gioø laïnh leõo theánaøy lôõ truùng phong ngoä caûm nguy hieåm voâ cuøng... Theo em veà nhaøaám cuùng nguû cho khoeû mai veà cuõng ñöôïc.Nguyeãn Sinh ngoài leân, ñöa tay du.i maét ngô ngaùc doø hoûi :- Veà nhaø coâ ? Nhöng... coâ laø ai, sao laïi toát vôùi toâi quaù vaäy ?- Daï em laø Ngoïc Lan. Nhaø em cuõng gaàn ñaây thoâi.- Thaûo naøo toâi nghe höông thôm dìu dòu, ngoït ngaøo toûa ngaùt muõi. Teânñaõ ñeïp maø ngöôøi cuõng ñeïp, laøm toâi cöù ngôõ nhö mô aáy.Ngoïc Lan cöôøi theïn thuøng, kheõ leøn lieác aùnh maét thaät tình töù vôùiNguyeãn Sinh :- Em hôi toø moø anh ñuøng traùch nghen... Queâ anh ôû ñaâu vaäy, nhaø anhcoø gaàn ñaây khoâng ? Sao ñeâm hoâm vaøo taän choå moä hoang maø nguûngon laønh vaäy ?Nguyeãn Sinh beõn leõn aáp uùng :- Thaät ra queâ cuûa toâi ôû taän OÂ Moân, Phong Dinh. cha maát sôùm, meïngheøo khoù chaúng ñuû nuoâi thaân, neân toâi phaûi leân taän Saøi Goøn naøy ñeåtìm vieäc möu sinh. Ñeâm nay toâi theo baïn beø ñi nhaäu, quaù meät neânlieàn vaøo moä hoang nguû qua ñeâm... Nhöng... Coøn Ngoïc Lan, coâ ñi ñaâuñeán choå naøy, boä coâ khoâng sôï sao ?
 3. 3. Ngoïc Lan chôùp maét, ngô ngaùc nhìn Nguyeãn Sinh toû veû thaéc maéc :- Anh hoûi Lan sôï khoâng, nhöng maø sôï gì ?- Thì... Lan chaúng bieát ñaây laø khu gheâ gôùm sao ?- Gheâ gôùm haû... A, phaûi anh ñònh hoûi Ngoïc Lan raèng ñaây laø khu nghóañòa, ma nhieàu laém chöù gì ?Nguyeãn Sinh aùi ngaïi khoâng tieän noùi roõ khu nghóa ñòa naøy coøn laø xoùmcuûa chò em ta chuyeân ngheà buoân höông baùn phaán.- ÖØ, toâi ñònh hoûi Lan laø con gaùi moät thaân moät mình, ñeâm hoâm khuyavaéng maø daùm ñi ñaâu theá naøy ?- Nhaø em ôû ñaây laâu roài. ÔÛ rieát cuõng quen ñi, coù gì ñaâu maø sôï anh.Neáu anh khoâng cheâ nhaø ngheøo ña.m baïc, thì Lan môøi anh ñeán chôi.- Thaân theá toâi cuõng naøo coù hôn gí ai maø daùm caàu cao khi deã Lan. Chæsôï toâi ñeán chôi phieàn loøng baùc vaø Lan thoâi.Ngo.c Lan toû veû möøng rôõ ra maët, naøng lieàn noùi :- Khoâng coù gì phieàn ñaâu anh, maù em coøn vui nöõa laø khaùc. AØ... maø emchöa haân haïnh ñöôïc bieát teân anh laø gì nöõa ?Nguyeãn Sinh ngöôïng nghòu vì mình hoûi teân coâ gaùi nhöng laïi queân töïgiôùi thieäu veà mình, chaøng ñaùp :- Toâi laø Nguyeãn Sinh, naêm nay toâi haêm hai tuoåi.- Lan nhoû hôn anh hai tuoåi, vaäy anh coù vui loøng nhaän Lan laøm em gaùikhoâng ?
 4. 4. - Anh thaät sung söôùng coù ñöôïc coâ em gaùi nhö Lan. Baây giôø mình veànhaø nghe Lan ?- Daï, em ñöa ñöôøng anh ñi, chöù khoâng xoùm naøy nhieàu ngoû ngaùch anhseõ laïc ngay thoâi.Ngoâi nhaø cuûa hai meï con Ngoïc Lan nhoû nhaén maø raát xinh xaén, trongnhaø ñöôïc trang trí moät caùch khaù myõ thuaät. Nôi vaùch töôøng, böùc hìnhcuûa ngöôøi phuï nöõ vaø coâ gaùi ñöôïc loäng kính treo nôi phoøng khaùch.Thoaït nhìn, Nguyeãn Sinh phaûi thaàm ngôïi khen trong loøng. Caû hai meïcon ñeàu coù neùt sang troïng, moät ñieàu Sinh ít khi thaáy nôi nhöõng phuï nöõkhaùc. AÙnh maét caû hai döôøng nhö ñeàu aån chöùa moät neùt buoàn saâu kínnaùo ñoù, neân caøng nhìn laâu, Nguyeãn Sinh caøng caûm thaáy len vaøo trongtrí nghó moät noãi baâng khuaâng, sôø sôï kyø bí. Luùc Ngoïc Lan ñöa meï ra,Sinh mau maén ñöùng leân chaøo :- Daï chaùu chaøo baùc.- Chaùu ñaây laø...- Chaùu laø Sinh ôû Phong Dinh leân Saøi Goøn vöøa kieám vieäc laøm vöøa ñihoïc aï.- UÛa, noùi vaäy caäu ôû Phong Dinh sao ! Toâi cuõng ngöôøi cuøng tænh vôùicaäu neø. Hai meï con toâi phieâu baïc leân ñaây laâu roài.- Daï chaùu coù nghe Lan noùi luùc naûy. Baùc coù theå cho chaùu bieát bac ôûnôi naøo döôùi queâ mình khoâng aï ?- Toâi ôû OÂ Moâ, Phuïng Hieäp. Ba con Lan chaïy leân thaønh laøm aên bò löulaïc, hai meï con toâi ñònh cö nôi ñaây cuõng laâu roài.
 5. 5. Nghe maù Lan noùi queâ ôû OÂ Moân, Sinh thoaùng giaät mình bôõ ngôõ vì tìnhcôø gaëp ñöôïc ngöôøi cuøng queâ. Chaøng nhìn kyû meï cuûa Lan thaáy baø coùneùt quen thuoäc, nhaát laø ôû ñoâi maét, coá nghó vaãn chöa nhôù ra la ai.Nguyeãn Sinh toø moø hoûi :- ÔÛ OÂ Moân baùc coøn ai baø con khoâng vaäy ?- Cuõng coøn maø ñieàu leân Saøi Goøn laâu roài neân toâi khoâng nhôù roõ ai coønai maát nöõa. ÔØ, coøn caäu ñeâm nay ñi ñaâu laïc ñeán ñaây vaäy ?- Chau ñi chôi vôùi maáy anh baïn hoång ngôø bò laïc...Sinh ngaäp ngöøng moät luùc, nuï cöôøi theïn thuøng ñieåm treân moâi, moät luùcsau chaøng noùi tieáp :- Daï, cuõng do chaùu nhaäu chuùt ñænh röôïu neân buoàn nguû quaø, luûi ñaïi voâmoä ngoaøi xoùm ñeå chôïp maét, ñònh tænh daäy seõ veà, khoâng ngôø gaëp Lanñöa veà ñaây.Meï Lan cöôøi cheá dieãu :- Caùc caäu thanh nieân baây giôø ñieàu nhö vaäy heát maø. Heå kieám ra tieàn laøruûreâ nhaäu nheït, be beùt.Nguyeãn Sinh ngöôïng ñoû chín caû ngöôøi, chaøng noùi ngaéc ngöù :- Daï con uoáng chuùt chuùt thoâi thöa baùc.- ÖØ, baây giôø ít ly mai moát y lít. Baùc lôùn tuoåi khuyeân chaùu, chaùu ñöøngbuoàn, ñöøng töï aùi nghen. Nhaäu khoâng toát ñaâu. OÂng nhaø toâi cuõng vìnhaäu maø maát vôï maát con ñoù. Caäu neân nghe lôøi toâi ñi.- Daï...
 6. 6. Nguyeãn Sinh nhìn quanh quaát, khoâng thaáy aûnh ba cuûa Lan, ma` cuõngkhoâng thaáy daáu hieäu gì chöùng toû coù boùng ñaøn oâng ôû trong nhaø neânnghó raèng coù leõ ba cuûa naøng ñaõ qua ñôøi vi nhaäu. Ñònh hoûi maø aùi nga.ineân chaøng laõng qua chuyeän khaùc :- Thöa baùc, Lan chaéc coøn ñi hoïc ?Ngoïc Lan vöøa töø nhaø sau mang nöôùc leân ñaët nôi baøn, nghe Sinh hoûi,coâ voäi hôùt traû lôøi :- Daï, em nghæ hoïc laâu roài. Ñoá anh Sinh bieát em laøm gì ?Sinh cöôøi, chöa bieát traû lôøi theá naøo, meï Lan löø maét, raày con gaùi :- Caùi con nhoû naøy, anh Sinh môùi quen, ñoá vaäy ai traû lôøi cho ñöôïc.Baø quay sang Nguyeãn Sinh noùi tieáp :- Ñeâm söông gioù maø nhaäu nheït deã caûm laém ñoù. Uoáng chuùt caø pheâ söõnoùng cho noù aám ñi chaùu.- Daï caùm ôn baùc.Chaøng naâng coác caø pheâ leân uoáng. Höông vò caø pheâ giuùp chaøng tænhtaùo deã chòu, buoät mieäng khen :- Lan pha caø pheâ ngon quaù.Naøng cöôøi e leä :- Anh quaù khen roài... Laàn naøo Lan pha caø pheâ cuõng ñeàu bò ba cheâ heát.
 7. 7. Meï Lan döôøng nhö coù ñieàu gì nghó ngôïi chöa tieän hoûi Sinh, cöù ngoàiñaêm chieâu traàm ngaâm. Sinh ñoaùn moø :- Daï hình nhö baùc khoâng ñöôïc khoeû ?Baø cöôøi buoàn :- Khoâng coù gì heát chaùu. Baùc hoûi ñieàu naøy neáu thaáy baát tieän chaùu khoûitraû lôøi nghe.- Daï, coù gì ñaâu. Baùc cöù hoûi con seõ traû lôøi ngay maø.- Chaùu coù ba.n gaùi hay ngöôøi yeâu gì chöa ?Nguyeãn Sinh maéc côõ chín ñoû caû maët. Caû Lan cuûng xaáu hoå vuït boû chaïyluoân vaøo buoàng. Meï naøng nhìn theo cöôøi ngaát :- Ñoù, chaùu thaáy con Lan noù coøn con nít gheâ chöa. Baùc hoûi chaùu maø noùmaéc côõ giuøm, ngoä gheâ...- Daï... Noùi thaät vôi baùc, chaùu coøn ngheøoquaù ñaâu daùm quen bieát ai, chæsôï ngöôøi ta cheâ thoâi.- Chaùu noùi thaät loøng chôù ?- Daï thaät.Meï Lan hôùn hôû ra maét nhöng coøn chaàn chöø chöa noùi ngay. Moät luùcsau baø haén gioïng hai ba laàn roài môùi môû mieäng :- Ví duï nhö baùc coù choå quen bieát muoán laøm mai moái, chaùu nghó sao ?Nguyeãn Sinh boái roái :
 8. 8. - Daï chaùu thaân phaän ngheøo khoå, coâng danh söï nghieäp ñeàu traéng tay,ñaâu daùm nghó ñeán chuyeän töông lai xa vôøi ñoù.- Ñöøng coù ngaïi. Neáu chaùu öø moät tieángroài gaéng söùc laøm aên, baùc höùa seõgiuùp ñôõ cho coù nôi coù choã.- Daï... chaùu... ngaïi quaù baùc aø.- OÁi, ngaïi gì chaùu. Chæ khuyeân chaùu neáu nhaän lôøi thì neân chaêm chuùlaøm aên, hoïc haønh theâm thaønh taøi laø beân ñoù ngöôøi ta haøi loøng roài.- Baùc cho bieát choå ñoù laø ñaâu ñöôïc khoâng ?- Thì... con Lan nhaø baùc ñoù maø. Neáu chaùu haïp nhaûn, baùc seõ cho haiñöùa heïn öôc, chöøng naøo coù coâng aên vieäc laøm cöôùi hoûi cuõng ñöôïc.Nguyeãn Sinh laëng yeân, nghó ñeán cuoäc gaëp gôõ baát ngôø ñöa ñeán moáiduyeân tình kyø laï, töôûng chöøng nhö mô. Maáy phuùt troâi qua vaãn chöanghe chaøng leân tieáng, meï Lan nhìn Nguyeãn Sinh quan saùt roài noùi :- YÙ chaùu theá naøo ?Nguyeãn Sinh hoát hoaûng voäi vaøng phaân bua :- Daï... chaúng qua chaùu nghó mình khoâng xöùng ñaùng vôùi Lan thoâi.- OÀ, töôûng gì hoùa ra chaùu lo xa ñoù thoâi. Chaùu coù thöông em Lan khoâng? Noùi thieät loøng ñi.- Daï... baùc thöông chaùu naøo daùm choái töø.Baø möøng rôõ goïi lôùn vaøo trong, veû xuùc ñoäng ra maët :- Lan ôi Lan... Ra maø bieåu neø.
 9. 9. Lan ruùt kín trong nhaø ñôïi meï goïi hai ba löôït môùi chòu thoø maët ra, veû eleä söôïng suøng.- Maù noùi chuyeän vôùi anh Sinh con roài ñoù. Noù cuõng höùa seõ tieán tôùi.Coøn yù cuûa con thì sao ? Coù baèng loøng keát baïn ñôøi vôùi anh Sinh conkhoâng ?Ngoïc Lan cuùi ñaàu, hai maù öûng hoàng, thaät laâu môùi leùn luùt lieác nhìnNguyeãn Sinh cöôøi chuùm chím nheï gioïng :- Daï... neáu aûnh khoâng cheâ con xaáu xí, con... xin nghe lôøi maù.- Vaäy hai con ñeán baøn thôø thaép nhang höùa chaéc moät lôøi vôùi nhau ñi.Duø coù gì hoûng ñöôïc phuï nhau nghe chöa.Nguyeãn Sinh vaø Ngoïc Lan vaâng lôøi meï, ñeán choå baøn thôø ñöùng soùngñoâi beân nhau, ñoát nhang laâm raâm khaán vaùi.Meï Lan döôøng nhö raát maõn nguyeän. Baø ñôïi hai con laïy xong vaãy tayngoaéc Nguyeãn sinh laïi gaàn, moi tuùi laáy ra caùi goùi nhung ñoû, beân tronglaø chieác voøng xuyeán laáp laùnh côõ naêm chæ vaøng, nheùt vaøo tay chaøngñaën doø :- Ñaây laø chieác voøng kyû nieäm hoài ba con ñi cöôùi maù, maù giöõ noù cuõnghôn hai möôi naêm nay. Hoâm nay hai con neân öôùc, maù taëng con ñeå laømkyû nieäm.- Da, con xin giöõ maõi kyû vaät cuûa maù beân ngöôøi.Meï Lan baát chôït caàm tay Nguyeãn Sinh va Lan ñan dính laïi vôùi nhau,cöôøi tuûm tæm noùi :
 10. 10. - Baây giôø maù vaøo buoàn nghó. Hai con ñaõ leã oâng baø gia tieân xong, maùcoi nhö ñaõ chính thöùc nhaän con laøm con reã trong nhaø. Vaäy con cöù töïnhieân taâm tình vôùi vôï con ñi nha.Quay sang Lan baø daën doø tieáp :- Lan, con vôùi anh Sinh coù duyeân nôï tieàn ñònh neân hoâm nay môùi gaëpnhau. Ñöøng ñeå anh Sinh con ngaïi nguøng toäi nghieäp. Thoâi maù vaøo nghænghen.Meï Lan lieác nhìn con gaùi thaät saéc, baø quaøy quaû ñi vaøo nhaø trong. Coùnlaïi, hai ngöôøi ôû phoøng khaùch. Caû Sinh vaø Lan töï nhieân boái roái söôïngsuøng cöù nín laëng. Laâu laâu ñöa maét lieác nhau trao ñoåi nuï cöôøi, maõi vaãnchaúng bieát noùi gì. Khoaûng möôøi phuùt troâi qua, coù leõ thaáy mính quaù voâtình, Lan baát chôït naém tay Nguyeãn Sinh gioïng eâm nhö ru :- Anh Sinh, anh noùi gì cho Lan nghe ñi...- Noùi gì hôû Lan.Nguyeãn Sinh cuõng boài hoài xuùc ñoäng vì môùi laàn ñaàu gaëp gôõ ngöôøi congaùi chöa heà quen bieát maø chæ moät luùc sau ñaõ trao ñoåi heïn öôùc ba sinh.Ñang nghi` ngôïi, Nguyeãn Sinh chôït thaáy hôi thôû aâm aám phaû nheï leânda maët vaø nôi coå, chaøng giaät mình ngaång leân, nhaän ra göông maët Lankeà gaàn saùt beân. Nguyeãn Sinh nghe moät noãi xao xuyeán daït daøo daângleân maõnh lieät trong loøng. Chaøng khoâng keàm cheá ñöôïc laâu hôn neânbaïo daïn choaøng tay oâm ghòt Lan vaøo loøng, ñoâi moâi hoàng nhö tim sonheù môû ñôïi chôø, bôø mi kheùp nheï meâ ñaém vaøo coõi mô yeâu hoang laïc.Nguyeãn Sinh cuùi xuoáng trao taëng naøng moät nuï hoân daøi ñaém ñuoái.Voøng tay hoï sieát bôø löng nhau chaët daàn thao thôøi gian, nuï hoân boác röïclöûa tình khoâng muoán döùt. Moät luùc laâu, Sinh rôøi moâi Lan, chaøng móncöôøi aâu yeám :
 11. 11. - Lan... Anh thaät haïnh phuùc ñöôïc em yeâu.- Anh Sinh, em hy voïng anh seõ khoâng bao giôø phuï tình em caû. Ñôøi emchæ môùi laàn ñaàu bieát yeâu vaø anh laø ngöôøi maø em nguyeän trao thaân gôûiphaän suoát ñôøi.- Lan, em ñöøng noùi nöõa...Hoï laïi ñaém ñuoái hoân nhau vaø gaàn nhö chìm vaøo beán meâ ly, thaàn tieân.Nguyeãn Sih thình lình beá xoác Lan leân, höôùng maét veà caên phoøng beâncaïnh, hôi thôû ñöùt quaõng, hoûi nheï beân tai naøng :- Mình vaøo phoøng nhen em ?- Daï, nhöng maø...- Gì hôû em ?- Em chæ sôï khoâng ñuû kinh nghieäm ñeå chìu chuoäng anh ñoù thoâi.Nguyeãn Sinh beá Ngoïc Lan nheï böôùc ñi vaøo phoøng. Chieác giöôøng nhoûxinh xaén, aùnh ñeøn hoàng huyeàn aûo soi lôø môø. Chaøng ñaët Lan naèmxuoáng giöôøng, roài thaû ngöôøi naèm ñeø leân khuoâng ngöïc naøng gioïng thìthaøo :- Lan... Em cho anh nguoàn haïnh phuùc ñaàu ñôøi nghen em ?- Nhöng em sôï quaù anh ôi.- Em sôï gì ?- Neáu nhö moät ngaøy naøo ñoù anh queân em, chaéc em ñau khoå laém.Nguyeãn Sinh ñöa ngoùn tay ñaët nheï leân bôø moâi Ngoïc Lan, chaøng noùi :
 12. 12. - Em ñöøng noùi gì nöõa caû, hay soáng troïn vôùi anh ñeâm nay nghe em.Vöøa noùi Nguyeãn Sinh vöøa lính quyùnh, chaøng haáp taáp côûi tuït quaàn aùocuûa Lan ra. Naøng cuøng môn trôùn côûi cho chaøng. Hai taám thaân traàntruoàng khaùc naùo ñoâi sam dính chaët vaøo nhau. Nguyeãn Sinh hoân trôtraát khaép maét, muõi, moâi vaø keùo daøi xuoáng taän ñoâi chaân thon daøi cuûaLan, roài döøng laïi laån quaån treân chieác mu ñaày khieâu gôïi cuûa naøng.Nguyeãn Sinh hoân hít, buù lieámkhoâng ngöøng leân hoät le Ngoïc Lan. Naønguoán mình traân cöùng, luoân mieäng reân ræ ñaàu hoan laïc, meâ say.Hai tay naøng oâm chaët laáy ñaàu Nguyeãn Sinh ghò xuoáng, hai chaân dangroäng chæa thaúng leân trôøi, mieäng run raåy noùi :- Em söôùng quaù... söôùng quaù söôùng anh ôi ! Em cho anh heát ñoù, chôiem ñi anh.Cuoái cuøng Nguyeãn Sinh cuõng caûm thaáy khoâng coøn ñuû söùc can ñaûm ñeåchôø ñôïi laâu ñöôïc nöõa, chaøng nhoaøi ngöôøi leân thaân hình noõn naø cuûaLan, ñöa tay xuoáng chaøng caàm chaët laáy con cu ñang söøng söûng cöùngngaéc vôùi caùi ñaàu ñoû choùi vaø boùng löôõng, chaøng töø töø aán nheï cho ñaàudöông vaät vaøo giöõa hai ñuøi Lan. Naøng röôùn ngöôøi leân keâu thaát thanhnhö vöøa bò rôi teù huït haüng. Gioïng caøng luùc caøng chuøng thaáp xuoángnhöng buïng döôùi cuûa naøng vaãn ñeàu ñaën nhaáp nhoâ leân xuoáng töøngnhòp. Naøng reân ræ :- Anh Sinh... Ui da... söôùng laém anh ôi.Nguyeãn Sinh caøng luùc caøng thaáy höùng thuù, chaøng naéc maïnh baïo hôn,daâm thuûy trong loàn naøng töø töø öùa ra vaø chaûy daøi xuoáng tôùi ñít. Lan cohai chaân quaëp chaët laáy löng ngöôøi yeâu. Baát thaàn moät tieáng reù leân töømieäng Nguyeãn Sinh :- Uzm...Uzm... anh ra roài Lan ôi !
 13. 13. Chaøng guïc xuoáng lòm ñi treân ngöïc Lan saûng khoaùi toät ñænh, caû haingöôøi meâ maãn roài thieáp ñi töï luùc naøo khoâng hay.Tieáng gaø gaùy baùo saùng laøm thöùc giaác hai ngöôøi, Nguyeãn Sinh vaø Lanngoài daäy, hoï tình töù maëc quaàn aùo cho nhau. Boång coù tieáng cuûa baø meïLan goïi vaøo :- Lan aø, con ñöa anh Sinh con ra ñöôøng... trôøi cuõng saép saùng roài. CoønSinh, nhôù ít hoâm gheù laïi ñaây thaêm maù vaø em Lan nghe con.- Daï, con seõ ñeán thaêm maù vaø em Lan thöôøng xuyeân.Nguyeãn Sinh quay sang noi vôùi Lan :- Lan ñeå anh veà moät mình ñöôïc roài.- Khoâng, em phaûi ñöa anh veà... thöa maù con ñi.Nguyeãn Sinh nghieâng ñaàu chaøo meï vôï. Vöøa quay laïi ñònh böôùc ra baátngôø vaáp caùi gheá teù nhaøo, ñaäp ñaàu xuoáng neàn gaïch ñau ñieáng, caát keâuleân thaûng thoát :- OÁi ! Ñau quaù Lan ôi !Ngay khi ñoù Nguyeãn Sinh môû choaøng maét, böøng tænh daäy. Anh voâcuøng baøng hoaøng ngoù daùo daùc quan saùt vaø nhaän ra ñang naèm trongngoâi nhaø moà ña röûa maøu hoàng raát xinh xaén gioáng heät ngoâi nhaø meï conLan ñang ôû. Nguyeãn Sinh baát giaùc ruøng mình ôùn laïnh xöông soáng.Luùc chôït ngöôùc nhìn leân böùc vaùch thaáy roõ raøng hai böùc aûnh ngöôøi phuïnöõ vaø coâ gaùi gioáng heät Lan vaø meï naøng.
 14. 14. Nguyeãn Sinh run laåy baåy, ñöùng leân môùi hay mình naèm treân naám moäcuûa coâ gaùi teân Ngoâ Thò Ngoïc Lan, 20 tuoåi. Nhìn qua moä beân caïnhthaáy ñeà teân Baø Leâ Ngoïc Lan Anh, 46 tuoåi. Caû hai meï con ñeàu töø traànchöa giaùp naêm. Nguyeãn Sinh laïnh toaùt caû ngöôøi, hoái haû böôùc ra khoûikhu nhaø moà. Chôït caûm thaáy naëng nôi tuùi, chaøng thoø tay vaøo tuùi, trongloøng caøng baán loaïn hôn luùc moùc ra chieác voøng vaøng. Ñuùng laø kyû vaätcuûa meï Lan taëng luùc naûy.Nguyeãn Sinh ñònh neùm boû, nhöng sau khi ñöa leân gaàn maét xem laïi,chaøng xieát bao kinh ngaïc vì ñuùng laø chieác voøng thaät hoaøn toaøn, khoângheà laø vaøng maõ daønh cho ngöôøi aâm giôùi. Nguyeãn Sinh chòu thua, chaúngtheå naøo tin ñöôïc laø mình ñang tænh hay mô. Chaøng thöû nheùo maïnh vaøotay, caûm thaáy ñau ñieáng, Sinh môùi tin mình ñang tænh. Meï con Lan ñaõqua ñôøi maø. Nhöng chieác voøng vaøng taëng cho Sinh laïi thaät thì laø theánaøo ?Nguyeãn Sinh ñi nhö chaïy nhanh ra khoûi nhaø moà. Loái ñi nhoû ôû giöõa haidaõy nhaø moà toaøn loaïi ñaù maéc tieàn. Löa thöa vaøi naám moä thaáp hoaëcmôùi ñaép ñaát, choå naøy khoâng coù nhaø ngöôøi soáng. Phaûi ra gaàn ñöôøng loä,Nguyeãn Sinh môùi nhaän ra raèng coù moät khu xoùm lao ñoäng maø ñeâm quahai baïn ñöa Sinh tôùi. Chaøng hoái haû raûo nhanh böôùc nhö cöù sôï bò haimeï con Lan giöõ laïi. Maëc duø cho ñeán luùc naøy Sinh vaãn chöa heà khaúngñònh taïi sao mình coù ñöôïc chieác voøng vaøng, vaø vì sao Lan meï naøng laïichoïn Sinh laøm ngöôøi thaân cuûa hoï.Töø ngaøy ñöôïc meï Lan taëng voøng kyû vaät, Nguyeãn Sinh boãng laøm aênneân ra. Chaúng nhöõng vaäy, chaøng coøn may maén gaëp oâng giaùm ñoáccoâng ty kinh doanh xuaát nhaäp caûng thöông nhö con ruoät. Thaáy Sinh coùhoïc, sieâng naêng laïi deã thöông hieàn laønh, oâng Minh Thaønh cho Sinh ñihoïc theâm veà ngaønh quaûn trò kinh doanh vôùi yù ñònh giuùp Sinh tieán thaânxa hôn treân ñöôøng söï nghieäp.Haèng tuaàn, Nguyeãn Sinh ñeàu mua hoa quaû, nhang ñeøn leân thaêm vieángmoä meï con Ngoïc Lan. Ñieàu maø chaøng thaéc maéc vaø ñeå taâm tìm hieåu laø
 15. 15. ngoaøi chaøng ra coøn ai khaùc ñeán thaêm moä. Theá maø suoát moät naêm troâiqua, keå caû nhöõng ngaøy Teát nguyeân ñaùn, roài thanh minh taûo moä cuûngvaãn khoâng moät ai lai vaõng.Moïi ngöôøi ôû khu nghóa trang cöù ñinh ninh Nguyeãn Sinh laø baø con hayngöôøi nhaø cuûa meï con Lan. Thaäm chí hoï coøn ñeà nghò lau röûa queùt voâitroàng hoa trong khu nhaø moà vôùi Nguyeãn Sinh nöõa. chaøng vui veû nhaänlôøi vaø taëng thöôûng hoï raát haäu.Moät ñieàu maø Sinh thaéc maéc laø töø sau caùi ngaøy chaøng gaëp meï con Lan,nhieàu ñeâm Nguyeãn Sinh deïp boû sôï haõi thöû leân nguû taïi khu nhaø moànhöng chaøng khoâng heà gaëp laïi hai ngöôøi laàn naøo nöõa maëc daàu Sinhkhaán nguyeän, tha htieát muoán ñöôïc hai ngöôøi hieän veà cho gaëp maët.Boán naêm thaém thoaùt troâi qua nhanh nhö gioù thoaûng, Nguyeãn Sinhhieän taïi ñaõ laø oâng Phoù giaùm ñoác coâng ty Thaønh Danh. Coâng vieäc quaûnlyù nhaân söï vaø ñieàu haønh keá hoaïch ñeàu do moät tay Sinh giaûi quyeát.Nhôø theá, coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån, doanh thu lôïi töùc gia taêngngoaøi döï kieán. Ñôøi soáng coâng nhaân cuõng taêng tieán, neân uy tín cuûaNguyeãn Sinh leân raát cao. Nhaân vieân ñeàu kính neå chaøng heát möïc.Nguyeãn Sinh cuõng khoâng queân dó vaõng ngheøo khoå cuûa mình. Chaøngluoân saún saøng naâng ñôõ cuõng nhö giuùp ñôõ caùc nhaân vieân treû.Daïo sau naøy, oâng Minh Thaønh haàu nhö thöôøng xuaát ngoaïi ñeå nghieâncöùu thò tröôøng caùc nöôùc baïn treân thöông tröôøng quoác teá. Coâng vieächoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeàu do moät tay Nguyeãn Sinh giaûi quyeát.Hai thaùng qua, oâng giaùm ñoác ñi Ñaøi Loan vöøa veà ñöôïc ba ngaøy. Saùngnay, Nguyeãn Sinh vöøa vaøo vaên phoøng rieâng, thì coâ thö kyù ñaõ chochaøng bieát :- Môøi oâng qua gaëp oâng giaùm ñoác gaáp aï.
 16. 16. - Coù vieäc gì vaäy coâ Thuûy ?- Daï, em cuõng khoâng nghe oâng giaùm ñoác noùi chi caû ngoaøi vieäc baûoem qua goïi môøi oâng coù vieäc rieâng.- Chuyeän rieâng ?- Daï oâng giaùm ñoác noùi nhö vaäy.- Thoâi ñöôïc. Toâi giaûi quyeát xong coâng vieäc roài seõ qua gaëp oâng giaùmñoác ngay. Coâ trình laïi giuùp toâi nheù.- Daï vaâng.Nguyeãn Sinh sau khi thu xeáp xong coâng vieäc, anh lieàn ñeán vaên phoøngñeå gaëp maët oâng giaùm ñoác. Ñöùng tröôùc cöûa phoøng tay anh ñònh dô leânñeå goû cöûa, nhöng Nguyeãn Sinh laïi khöïng tay laïi vì anh vaãn coøn thaécmaéc, khoâng hieåu oâng giaùm ñoác muoán gaëp mình coù chuyeän gì, maø laøchuyeän rieâng nöõa. Nguyyeãn Sinh suy nghó tröôùc hay sau gì mi`nhcuõng phaûi gaëp thoâi, anh lieàn goû cöûa maáy tieáng. Caùnh cöûa ñaõ ñöôïc môûra, oâng Minh Thaønh ñeán baét tay thaân maät vôùi Nguyeãn Sinh roài vui veûnoùi :- Khoeû khoâng chaùu Sinh. Ngoài ñi chaùu, chuù coù vieäc quan troïng naøycaàn baøn vôùi chaùu.Nguyeãn Sinh ngoài xuoáng gheá ñoái dieän vôùi oâng giaùm ñoác. Chaøng thaápthoûm nghó ngôïi, coá phaân tích caùc vieäc xaûy ra trong thôøi gian oâng giaùmñoác vaéng maët, caân nhaéc xem mình coø khuyeát ñieåm, sai laàm ñieàu gìhay khoâng, nhöng tuyeät nhieân thaáy coù gì phaûi lo laéng. Nguyeãn Sinhim laëng chôø ñôïi.- Chaùu khoâng coù gì phaûi thaéc maéc, aùi ngaïi caû. Chuyeän chuù saép noùi vôùichaùu laø ñieàu raát toát laønh, vui veû thoâi.
 17. 17. Nguyeãn Sinh thôû phaøo nheï nhoûm, töôi ngay neùt maët, chaøng haân hoannoùi :- Vaäy maø naûy giôø chaùu cöù lo ngaïi, khoâng bieát coù laàm loãi quan troïng gìchaêng.- Taïi chuù muoán mang laïi cho chaùu moät söï ngaïc nhieân lôùn lao ñoù thoâi.- Moät ngaïc nhieân lôùn lao !... Chaùu hoài hoäp quaù.OÂng Minh Thaønh loay hoay soaïn maáy cuoán album vaø ñoáng goùi quaøbaøy lænh kænh treân baøn giaáy. oâng kheä neä mang ra choã sa-loâng ñaët taátcaû leân baøn, nheo maét khoe vôùi Nguyeãn Sinh :- Ñaây laø quaø caùp chuù ñònh bieáu maáy oâng baïn quen bieát thaân tình,trong ñoù coù caû chaùu vôùi maáy oâng tröôûng phoøng nöõa.- UÛa, chuù laïi taëng quaø cho chaùu nöõa. Hoâm tröôùc chuù taëng roài maø.OÂng Minh Thaønh cöôøi vui, gioïng côûi môû thaân tình :- Hoâm tröôùc khaùc, böûa nay khaùc chôù. Hôn nöõa, laàn naùy chaúng rieângquaø thoâimaø chuù seõ noùi vôùi chaùu moät vieäc voâ cuøng heä troïng.- Vieäc chi vaäy chuù ?- Chaùu muoán bieát chuù cuõng khoâng giöõ bí maät laøm gì nöõa. Chaùu noùicho chuù bieát naêm nay chaùu ñöôïc bao nhieâu tuoåi ? Chaùu coù yù ñònh laäpgia ñình chöa ?- Daï, sao töï nhieân hoâm nay chuù laïi hoûi tuoåi cuûa chaùu vaäy ?- AÄy, chaùu cöù traû lôøi chuù ñi.
 18. 18. - Daï, chaùu haêm baûy vaø cuõng chöa heà coù yù ñònh laäp gia ñình.- Chaø chaø, haêm baûy giaø roài nghe chöa. Neáu chuù coù yù ñònh tìm giuùpchaùu moät ngöôøi vôï töông lai xinh ñeïp, hoïc gioûi, gia ñình cuõng ñaønghoaøng chaùu chòu chöù ?- Daï... chaéc chaùu khoâng laáy vôï ñaâu thöa chuù. Chaùu xin caûm ôn loøngtoát cuûa chuù.- Boä chaùu ñònh soáng ñoäc thaân sao chöù ?- Daï cuõng gaàn ñuùng nhö vaäy.- Thanh nieân ñaøng oâng tôùi tuoåi neân laäp gia ñình chöù chaùu. Ñaây, chaùuhaõy xem coâ trong taäp album naøy ñi. yù chaùu theá naøo ?Nguyeãn Sinh baát ñaét dó phaûi nhaän cuoán album ñeà oâng Minh Thaønhkhoûi buoàn loøng. Thaät söï chaøng chæ nghó tôùi Ngoïc Lan duø bieát raèngnaøng ñaõ qua ñôøi töø laâu.Nhöng thaät baát ngôø. Khi vöøa lieác maét nhìn xem qua, chaøng giaät mìnhbuoät mieäng keâu leân :- Coù leõ naøo ?... Coâ gaùi trong hình coù phaûi laø Lan... Ngoâ Thò Ngoïc Lan,ñuùng khoâng chuù ?Ñeán löôït oâng Minh Thaønh cuõng ngaïc nhieân nhìn Nguyeãn Sinh chaèmchaèm. OÂng maáp maùy moâi moät luùc môùi thaønh lôøi :- Chaùu bieát Ngoïc Lan nöõa aø ?Nguyeãn Sinh nín laëng, chaøng coù veõ nghó ngôïi. Moät luùc sau ngöôùc nhìnoâng giaùm ñoác, thaéc maéc :
 19. 19. - Chaùu xin pheùp chuù cho chaùu ñöôïc bieát giöõa chuù vaø Ngoïc Lan coù söïlieân heä ra sao ?Nhöng chaøng boãng buoäc mieäng noùi luoân :- UÛa, chuù cuõng hoï Ngoâ, chaúng leõ coù söï truøng hôïp ngaãu nhieân.- Ñuùng Ngoâ Thò Ngoïc Lan laø chaùu cuûa chuù. Ba noù laø anh ruoät cuûachuù. Nhöng ñieàu chaùu gaây ngaïc nhieân khoâng ít vôùi chuù laø vì sao chaùubieát noù ? Lan vaø baø meï ñaõ cheát vì tai naïn xe coä caùch ñaây maáy naêm roàimaø.- Lan vaø meï cheát vì tai naïn xe coä ?- Phaûi, chính anh Hai chuù laùi xe ñöa vôï con ñi Vuõng Taøu chôi. Vì hôimen cheánh choaùng, aûnh gaëp tai naïn voâ tình ñaõ gieát cheát caû vôï vaø con.- Trôøi !... Thì ra laø theá.- Nhöng... do ñaâu maø chaùu quen bieát vôùi Ngoïc Lan. Laâu nay chuùkhoâng heà nghe chaùu nhaéc nhôû gì caû.- Chaùu khoâng nhaéc vì ñaâu bieát Lan laø chaùu cuûa chuù. Tuy nhieân, moãicuoái tuaàn chaùu ñeàu leân nghóa trang ñeå thaêm Lan vaø meï Lan.- AØ, thaûo naøo chuù coù nghe coâ Thuûy thö kyù noùi qua döôøng nhö chaùu coùngöôøi thaân naøo ñoù ñaõ qua ñôøi vaø thöôøng hay ñi thaêm moä.- Nghóa laø chuù coù bieát nôi an nghæ cuûa Lan vaø meï ?- Bieát, vì quaù baän roän neân chuù ít coù thôøi gian ñeå gheù ñeán thaêm moä chòdaâu vaø chaùu Lan ñöôïc. AØ, chaùu giaûi thích cho chuù bieát do ñaâu maøchaùu ñi thaêm hai ngöôøi ñaõ khuaát thöôøng xuyeân nhö theá ?
 20. 20. Nguyeãn Sinh chaäm raõi keå laïi taát caû caâu chuyeän. oâng Minh Thaønh laëngyeân ngoài nghe, veû xuùc ñoäng loä roõ treân neùt maët. Luùc Sinh chaám döùtcaâu chuyeän maø hai ngöôøi vaãn laëng leõ nghó ngôïi moâng lung. Maõi moätluùt sau, oâng Minh Thaønh môùi leân tieáng :- Thaät ñuùng laø huyeàn bí vaø hoang töôûng khaùc naøo chuyeän lieâu trai.Nguyeãn Sinh boài hoài xuùc caûm. Chaøng nhìn oâng Minh Thaønh ñaày veûbieát ôn :- Chính nhôø vong linh Lan vaø baùc gaùi xui khieán neân chaùu môùi tình côøgaëp chuù ñeå roài ñöôïc chuù giuùp ñôõ neân ngöôøi nhö ngaøy hoâm nay. Daï,coøn baùc trai ñaâu chaùu khoâng gaëp ?- Töø ngaøy meï con Lan qua ñôøi, anh Hai cuûa chuù caøng buoàn khoå rayröùt, cuoái cuøng anh laâm troïng bònh taâm thaàn.- Hieän giôø baùc aáy ôû ñaâu haû chuù ?- AÛnh ñöôïc chuù ñöa ñi ngoaïi quoác chöõa trò nhöng vaãn khoâng heát. Haithaùng tröôùc aûnh boãng tænh haún laïi vaø nhaén chuù qua gaëp aûnh gaáp.- Thì ra chuyeán ñi vöøa roài laø chuù ñi gaëp baùc trai ba cuûa Lan ?- Ñuùng. Vaø laï luøng voâ cuøng. AÛnh keå cho chuù nghe coù gaëp vôï vaø conbaùo tin laø ñaõ coù reå. Chuù khoâng tin aûnh laønh beänh khi nghe chuyeän.Nhöng baây giôø thì chuù ñaõ hieåu.- Coøn hieän taïi baùc trai nhö theá naøo ?- Chuù ñöa aûnh qua Thuïy Só nghæ an döôõng vaø chính aûnh trao cho chuùböùc aûnh coâ gaùi maø chaùu vöøa xem luùc naõy baûo chuù ñi tìm hoân nhaân chonoù.
 21. 21. - Coâ ñoù laø gì cuûa baùc trai hôû chuù ?- Con gaùi anh Hai chuù. Noù laø chò con Lan, nhöng cuøng cha khaùc meï.Nhöng hai ñöùa gioáng nhau nhö ñuùc.- Thaûo naøo vöøa nhìn thaáy chaùu cöù ngôõ laø Lan... Coâ aáy hieän giôø ôû ñaâuchuù coù bieát ñòa chæ khoâng ?- Coâ aáy hieän ôû OÂ Moân, Phong Dinh vôùi baø ngoaïi.- UÛa, cuøng queâ vôùi chaùu vaø caû baùc gaùi nöõa aø ?- Ñuùng theá, vaø caøng ñaët bieät hôn nöõa laø chaùu Ngoïc Hieáu vaø Ngoïc Lanñeàu chung baø ngoaïi.- Vaäy laø sao ?- Meï Ngoïc Hieáu laø chò ruoät cuûa meï Ngoïc Lan. Khi anh Hai chuù yeâuvaø cöôùi chò Lan Hoa ñöôïc moät naêm, chò aáy sanh ra Ngoïc Hieáu thì quañôøi do ñeû khoù. Chò Lan Anh thay chò chaêm soùc chaùu, töø ñoù phaùt sanhtình yeâu, anh Hai chuù xin cöôùi luoân coâ em vôï sau khi maõn tang vôï...Coù ñieàu Ngoïc Hieáu lôùn leân chæ meán baø ngoaïi maø khoâng chòu ôû vôùicha.- Baây giôø Ngoïc Hieáu laøm gì vaäy chuù ?- Coâ giaùo daïy treû em beänh taät.- Coâ aáy hy sinh, chòu khoù theá aø ?- Hieáu gioáng tính meï, raát thích coâng taùc xaõ hoäi.
 22. 22. Hai ngöôøi moät giaø moät treû laïi rôi vaøo im laëng.. Moãi ngöôøi theo ñuoåimoät yù nghó. Moät luùc sau Nguyeãn Sinh môû lôøi :- Chuù aï. Chuù coù theå giaûi thích lyù do naøo chuù coù yù ñònh giôùi thieäu NgoïcHieáu cho chaùu ?- AØ, ñieàu ñoù khoâng phaûi yù chuù maø chính anh Hai chuù. AÛnh baûo Lanbaùo moäng vôùi anh aáy veà moät chaøng reå töông lai teân Sinh ñang laømvieäc gaàn guûi vôùi chuù. Coù laï luøng khoâng ?- Coù chuyeän aáy thaät sao ?- Neáu khoâng thaät thì töø naõy giôø hai chuù chaùu mình laøm gì coù dòp noùichuyeän daøi laâu veà Lan vaø Hieáu.Hoâm oâng Minh Thaønh veà OÂ Moân röôùc Ngoïc Hieáu leân Saøi Goøn chôi,oâng nhaén tin môøi Nguyeãn Sinh ñeán nhaø ñeå hai ngöôøi laøm quen vôùinhau. Laïi moät söï ngaïc nhieân khoù hieåu kyø laï xaûy ra.Nguyeãn Sinh ñöôïc oâng Minh Thaønh heïn ñeán nhaø duøng côm tröa. Khichaøng laùi xe ñeán ñaäu ôû saân, vöøa böôùc vaøophoøng khaùch, chôït ñöùngsöõng laïi khi nhìn thaáy coâ gaùi ngoài ôû gheá sa-loâng gioáng heät Ngoïc Lan.Vöøa ñònh buoät mieäng keâu teân thì coâ gaùi ñaõ baát ngôø leân tieáng tröôùc :- Anh Sinh...anh cuûa LanOÂng Minh Thaønh cuõng söõng sôø chöa hieåu ñieàu gì xaûy ra, cöù ngoài cheátmoät choå nhìn chaùu roài nhìn chaøng trai. Ngoïc Hieáu vuït chaïy nhaøo tôùioâm chaàm laáy Sinh khoùc nöùc nôû. Sinh boái roái, noùi luùng buùng :- Coâ... coâ laø ai ?Coâ gaùi vaãn guïc ñaáu vaøo ngöïc Sinh khoùc thuùt thít :
 23. 23. - Em laø Lan... Lan cuûa anh ñaây maø. Anh khoâng nhaän ra gioïng em sao? Hay laø anh ñaõ queân ngöôùi cuøng anh theà thoát naêm naøo ?Nguyeãn Sinh nghe ra ñuùng laø gioïng cuûa Lan. Nhöng coâ gaùi naøy coù veûlôùn tuoåi vaø cao hôn hình aûnh Lan ngaøy naøo. Chaøng ngaàn ngaïi hoûi :- Anh ñaõ nhaän ra Lan roài nhöng... ñaây laø chò Hieáu... Lan... giaûi thíchcho anh vaø chuù Thaønh hieåu ñi.Coâ gaùi trôïn maét leân heùt lôùn :- Khoâng coù chò Hieáu naøo caû. Chæ coù em, chæ coù Lan cuûa anh ñaây. Anhcoù nhaän em ñaây laø vôï cuûa anh hay khoâng thì noùi ñi.OÂng Minh Thaønh vaãn ngôø vöïc coâ chaùu muoán thöû loøng chaøng trai, vìhoâm veà queâ ngoaïi oâng ñaõ keå roõ moïi söï. Vì theá oâng ñeán gaàn coâ chaùugaùi khuyeân :- Hieáu. Chaùu thöû Sinh laøm gì. Chuù ñaø choïn ngöôøi baïn ñôøi cho chaùu,chaúng leõ laàm laãn hay sao ?Coâ gaùi vuït ñaåy Sinh rôøi ra, quaét maét nhìn oâng Minh Thaønh :- Chuù ba, sao chuù aùc vaäy ? Anh Sinh laø choàng cuûa con. Chuù muoán maimoái aûnh cho ai vaäy ?Nguyeãn Sinh döôøng nhö nhaän bieát ñöôïc phaàn naøo söï vieäc. Chaøngñaønh dòu gioïng, vuoát ve côn ghen giaän cuûa Ngoïc Lan, duø bieát hoànnaøng chæ möôïn xaùc chò nhaäp vaøo :- Lan, anh naøo coù yù gì. Anh theà maõi maõi moät loøng yeâu em maø.- Anh Sinh, anh noùi thaät hay löøa gaït em vaäy haû ?
 24. 24. - Anh theà khoâng heà löøa gaït em... Nhöng anh coù ñieàu naøy caàn bieát, emgiaûi thích ñöôïc chöù ?- Anh hoûi ñi. Anh caàn bieát ñieàu gì ?- Em ñaõ sieâu thoaùt vong linh chöa ? Hay laø em coøn ñieàu gì oan khuaátneân vaãn coøn quyeán luyeán ñeán ngöôøi thaân ?- Khoâng, em chæ caàn anh yeâu em vaø caàu sieâu cho meï vaø em, vaäy laøem toaïi nguyeän roài.- Nghóa laø em vaãn chöa sieâu thoaùt.- Chuyeän theá giôùi voâ hình anh ôû traàn tuïc laøm sao maø bieát ñöôïc... Anhhaõy noùi ñi, noùi anh yeâu em ñi.- Anh maõi maõi yeâu em... Lan tin anh chöa ?- Ñöôïc roài... em tin anh, em veà anh nheù.Ngoïc Hieáu boãng nhieân teù laên xuoáng taám thaûm traûi saøn nhaø, maét trôïnngöôïc, hôi thôû theàu thaøo moät luùc roài naèm im lìm. 5 phuùt sau naøng vuïtngoài daäy ngoù quanh, ngô ngaùc. OÂng Minh Thaønh voäi vaõ chaïy ñeánnaâng chaùu gaùi daäy, thaéc maéc :- Hieáu, con laøm gì naõy giôø vaäy ?Ngoïc Hieáu thaáy mình xoác xeách quaàn aùo, maët ñoû böøng theïn thuøng,nhaát laø luùc troâng thaáy Nguyeãn Sinh cöù ñöùng nhìn coâ nhö moät ngöôøi töøcoõi khoâng gian naøo ñeán. Naøng ngoài thöø döïa ra gheá sa-loâng, veû maëtmeät moûi, nhaém nghieàn maét, ñaùp yeáu ôùt :- Chaùu coù laøm gì ñaâu. Töï nhieân chaùu thaáy toái taêm maët muõi, roài meâthieáp ñi.
 25. 25. - Chaùu meâ aø ?- Chaùu coù caûm giaùc nhö vaäy. Vì luùc naõy chaùu nhôù laø ñang ngoài vôùichuù chôït thaáy coâ gaùi chaïy aøo voâ. Chaùu sôï quaù vuøng chaïy thì boãngchaùu chaúng coøn thaáy gì nöõa caû.Nguyeãn Sinh baây giôø ñaõ nghe roõ gioïng noùi cuûa Ngoïc Hieáu, ñuùng laøkhoâng phaûi gioïng cuûa Lan. Chaøng hoaøn toaøn tin laø hoàn em Lan ñaõnhaäp vaøo chò ñeå phaûn ñoái cuoäc hoân nhaân cuûa chaøng vôùi Ngoïc Hieáu.Nguyeãn Sinh böôùc ñeán ngoài ñoái dieän vôùi oâng Minh Thaønh vaø NgoïcHieáu. Chaøng nhoû nheï löïa lôøi baøy giaûi noãi nieàm taâm söï :- Thöa chuù, chaùu raát caûm kích tình thöông cuûa chuù keå caû cuûa NgoïcHieáu. Tuy môùi gaëp nhau laàn ñaàu chaùu raát meán, nhöng chaùu nghó chaùucaàn phaûi lo cho em Lan sieâu thoaùt vong linh, sau ñoù chaùu môùi daùmtính ñeán chuyeän töông lai.OÂng Minh Thaønh chöøng nhö cuõng hieåu ñöôïc phaàn naøo ñieàu aån khuaátvöøa qua, duø thaät ra oâng khoâng tin haún coù söï nhaäp hoàn ñoåi xaùc vaøo thôøiñaïi naøy. OÂng thôû daøi noùi vôùi Nguyeãn Sinh :- Thì tuøy chaùu tình theá naùo vuoâng troøn eâm thaém laø chuù vui roài. Nhaát laøanh Hai chuù ñaõ daën doø. Chuù mong chaùu hieåu vaø ñöøng phuï loøng ba cuûaHieáu vaø caû Lan nöõa.OÂng quay sang caàm tay Hieáu sieát nheï, voã veà :- Hieáu, chuù thaønh thaät caùm ôn chaùu vì chöõ hieáu vôùi cha chaùu maø leânñaây nhöng coù chuyeän baát ngôø xaûy ra, chu hy voïng roài moïi söï seõ toátñeïp thoâi... Coøn Sinh, chaùu nhaän xeùt thaáy theá naøo ?
 26. 26. Nguyeãn Sinh luùng tuùng, ngaäp ngöøng chöa bieát noùi gì ñeå oâng MinhThaønh vaø Hieáu thoâng caûm. Cuoái cuøng chaøng cöôøi nuï, gioïng nhoû haúnlaïi nhö thuû thæ vôùi moät ai ñoù :- Daï...Ngoïc Hieáu dòu daøng, hieàn haäu vaø ñaùng yeâu voâ cuøng.OÂng Minh Thaønh haân hoan ra maët, thaân maät naém tay Hieáu vaø Sinhkeùo laïi gaàn reo vui :- Neáu vaäy ñeå aên möøng cuoäc hoäi ngoä, chuù môøi caû hai cuøng nhaäp tieäc.Naøo, mình ñi hai chaùu.OÂng Minh Thaønh vöøa noùi vöøa choaøng vai Sinh vaø Hieáu ñöa vaøophoøng aên.Tieáng cöôøi vui veû cuûa oâng vang leân doøn tan laøm cho Nguyeãn Sinhcuõng vui laây. Chaøng lieác nhìn Hieáu, baét gaëp aùnh maét naùng cuõng ñangleùn trao gôûi, chaøng boãng ruøng mình noùi nhö ngöôøi trong côn meâ :- OÂi ! Anh yeâu em vaø seõ maõi maõi suoát ñôøi. Ngöôøi yeâu cuûa anh ôi....Ngoïc Hieáu ngôõ Nguyeãn Sinh noùi vôùi coâ, ñoâi maù chôït ñoû öûng theïnthuøng, cuùi gaàm maët böôùc theo hai ngöôøi thaân, loøng roän raøng nieàm vuihaïnh phuùc daâng leân ngaäp loøng. Coâ thaàm goïi kheõ khoâng thaønh lôøi :- Ba ôi ! con caùm ôn ba voâ vaøn.Ñaùm cöôùi cuûa Nguyeãn Sinh vaø Ngoïc Hieáu ñöôïc toå chöùc taïi moät nhaøhaøng sang troïng baät nhaát, thaønh phaàn tham döï thaät ñoâng ñaûo, toaønnhöõng tay to maët lôùn. OÂng Minh Thaønh ñaët caû moät caùi baùnh cao boántaàng ñaõi taëng ñoâi taân lang vaø giai nhaân.Baïn beø cuûa Nguyeãn Sinh ñeán döï cuõng khaù ñoâng ñuû. Tröôùc ngaøy hoânleã cöû haønh, chaøng cuõng khoâng queân mang höông hoa vaø ñaët laøm moätböõa coã chay ñaëc bieät ñeå laøm leã cuùng baø Lan Anh vaø Ngoïc Lan. Chaøng
 27. 27. xin hai meï con thoâng caûm cho mình vì duø sao Ngoïc Hieáu cuõng laø chòcuûa Ngoïc Lan.Tieäc cöôùi keùo daøi maõi ñeán hôn möôøi hai giôø röôõi ñeâm NGuyeãn Sinhmôùi ñöa Ngoïc Hieáu veà tôùi ngoâi nhaø môùi maø oâng Minh Thaønh ñaõ muataëng cho hai chaùu ôû taän Thuõ Ñöùc. Ngoâi nhaø nhoû nhaén xinh ñeïp ñöôïcbao quanh bôûi vöôøn caây aên traùi, laïi naèm trong khu vöïc khaø yeân tónhngay saùt beân bôø soâng Saøi Goøn thô moäng höõu tình.Chieác xe ñaäu laïi ngay tröôùc theàm nhaø, Nguyeãn Sinh nhanh nheïn môûcöûa, böôùc voøng qua phía beân vôï ngoài, môû cöûa beá luoân coâ daâu vaøonhaø. Ngoïc Hieáu ñeïp nhö moät naøng tieân, naøng sung söôùng ñöa aùnh maétlong lanh nhìn choàng ñaày veõ maõn nguyeän. Naøng caén nheï leân ngöïc aùoSinh, gioïng nheï nhö gioù :- Sinh ôi. Em haïnh phuùc hôn bao giôø caû.Nguyeãn Sinh cuùi xuoáng hoân leân maù naøng, aâu yeám :- Laùt nöõa ñaây em seõ coøn haïnh phuùc hôn nöõa.- Nghóa laø sao hôû anh ?- Anh seõ ñöa em leân thieân ñaøng, chuùng mình seõ höôûng tuyeät ñænh vusôn... em chòu khoâng ?- AÙ, caùi anh naøy noùi kyø...- Kyø nhöng meâ phaûi khoâng naøo ?Ngoïc Hieáu ñoû maët, maét naøng troán traùnh tia nhìn cuûa chaøng, nhöng ñoâimoâi hoàng röïc rôõ kheû heù nhö môøi ñoùn. Nguyeãn Sinh cöôøi doøn noânnoùng, khoâng ñôïi vaøo ñeàn phoøng nguû chaøng ñaõ gheù moâi hoân naøng say
 28. 28. ñaém. Ngoïc Hieáu daãy naãy phuïng phòu vöøa ñaám löng chaøng vöøa giaätmoâi ra traùch yeâu :- Anh tham lam quaù ñi. Laùt nöõa khoâng ñöôïc ö ?- Khoâng ñöôïc, anh thích hoân ngay baây giôø.Nguyeãn Sinh chaúng ñôïi Ngoïc Hieáu kòp noùi gì, cöù theá keùo daøi nuï hoântreân moâi naøng cho ñeán taän buoàng nguû.Chaøng ñaët naøng xuoáng giöôøng, cöôøi doøn daën doø :- Anh ñi taém. Coøn em thay ñoà cöôùi ra nheù. Anh muoán ñöôïc nhìn vôïanh ñeïp loäng laãy, ngaây thô trong boä baø ba traéng maø luùc naøo anh cuõngöa thích.Ngoïc Hieáu toø moø hoûi :- Nhöng sao anh laïi thích baø ba traéng, hay laø kyû nieäm cuûa ai ñaây ?- Thì em cöù thay quaàn aùo ñi. Laùt nöõa anh seõ giaûi thích.Nguyeãn Sinh ñöùng leân ñi thaúng vaøo nhaø taém, ñoä möôøi phuùt sau chaøngböôùc ra töø phoøng taém vôùi chieâc khaên quaán. Ngoïc Hieáu raát ngaây thô vaøduyeân daùng vôùi boä baø ba traéng maø Nguyeãn Sinh ñaõ yeâu caàu naøngmaëc. Nguyeãn Sinh nhìn loà loä vaøo caëp ngöïc ñang thoi thoùp leân xuoángtheo hôi thôû naøng xuyeân qua chieác aùo baù ba traéng moûng vaùnh maønaøng ñang maëc, laøm anh chaøng cöù thaån thôø maët ra.Thaät baát ngôø laï luøng, Ngoïc Hieáu boãng döng vuøng daäy nhaûy nhanh rakhoûi giöôøng roài chaïy ñeán baù coå Nguyeãn Sinh, nöôùc maét raøn ruïa :- Anh Sinh... Em laø Lan cuûa anh ñaây... Em ngoài chôø anh naõy giôø laâuquaù roài... Sinh ôi ! Em ao öôùc ñöôïc gaëp laïi anh ñeå taï töø.
 29. 29. - Hieáu... em noùi gì vaäy ?- Khoâng coù Hieáu naøo heát aù. Em laø Lan vôï cuûa anh ñaây neø. Hai ñöùamình ñaõ theà öôùc, anh queân roài sao ? Anh sôùm thay loøng ñoåi daï vaäy aø ?- Em laø... Lan chöù khoâng phaûi hieáu ?- Daï... Lan vôï cuûa anh ñaây maø. Em muoán tröôùc khi chia tay vónh vieãnvôùi anh ñeå lai sinh kieáp khaùc, em phaûi ñeán vôùi anh vaø soáng vôùi anhcho troïn tình veïn nghó duø laø laàn sau cuøng.- Trôøi ôi ! Lan... Lan cuûa anh.Nguyeãn Sinh ñaõ nhaän ra gioïng noùi cuûa coâ gaùi ôû nghóa trang PhuùcKieán vaø chaøng baát caàn nghó gì hoàn Lan ñang hoùa thaân vaøo Ngoïc Hieáu.Chaøng oâm sieát thaân hình coâ gaùi hoân nhö ñieân, mieäng lieân tuïc noùikhoâng ngôùt :- Lan cuûa anh. Lan yeâu cuûa anh ôi. Anh vaãn yeâu vaø maõi maõi yeâu em.- Vaäy maø sao anh laïi ñi cöôùi ngöôøi khaùc... Anh aùc vôùi em laém anh coùbieát khoâng.- Khoâng... anh yeâu Lan vaø chæ coù Lan maø thoâi. Anh seõ chöùng minhbaèng taát caû söï chaân thaønh cuûa anh ñeå em tin.Nguyeãn Sinh vöøa noùi vöøa côûi aùo naøng ra, chieác aùo baø ba traéng vöøa rôixuoàng ñaát ñeå loä ra ñoâi vuù caêng troøn ñaày nhöïa soáng, chaøng ñöa tay leânvoø boùp khoâng ngöøng, naøng cuõng töø töø thaùo boû chieác khaêng quaán döôùingöôøi Nguyeãn Sinh xuoáng, naøng maân meâ leân con cu ñang cöông cöùngvaø noùi :- Anh Sinh ôi... em muoán...
 30. 30. Nguyeãn Sinh ñöa tay naâng maët naøng leân noùi :- Em noùi ñi Lan.- Em muoán ñöôïc ai aân vôùi chaøng ñeâm nay.Baøn tay naøng khoâng rôøi khoûi con cu cuûa Nguyeãn Sinh, naøng vaãn naémchaët laáy con cu ñang cöông cöùng cuûa chaøng maø tuoät leân tuoät xuoáng roàinoùi :- Em theøm laém... em muoán hoân leân noù.Noùi xong Lan töø töø ngoài xuoáng maët ñoái dieän vôùi con cu chaøng, naøngnuoát voäi nöôùc boït ñang ngheïn nôi coå roài thong thaû haù mieäng quaëmnguyeân con cu cuûa chaøng, Lan nhaém maét say meâ höôõng thuï, naøngduøng löôõi laên qua laên laïi treân ñaàu cu chaøng moõt hoài thaät laâu, roài nheïnhaøng ñöa ñaàu cu chaøng vaøo saâu ñeán taän cuoáng hoïng.Hai tay Nguyeãn Sinh naém laáy toùc naøng dìu ra dìu vaøo theo nhòp buù,mieäng vöøa reân ræ vöøa noùi :- Lan... Em buù anh söôùng laém, ñöøng ngöøng nheù em... Buù maïnh theâmnöõa ñi Lan...maïnh theâm nöõa.Nguyeãn Sinh baäm moâi goàng cöùng ngöôøi chòu ñöïng vì côn söôùng leânñeán toät ñoä, chöøng maáy phuùt sau naøng laáy mieäng ra khoûi con cu cuûaNguyeãn Sinh roài noùi :- Anh Sinh... em muoán ñöôïc nhìn thaáy anh yeâu em gioáng nhö em vöøayeâu anh vaäy.
 31. 31. Noùi xong Lan ngoài beïp xuoáng, hai cuøi choû naøng choáng xuoáng ñaát, Lanhaát ñaàucho maùi toùc naèm goïn veà phía sau, maët nhìn thaúng NguyeãnSinh, naøng noùi :- Buù em ñi anh... em theøm ñöôïc nhìn thaáy anh buù laâu laém roái...Buù emñi anh.Nguyeãn Sinh vaâng lôøi naøng, chaøng lom khom ngoài xuoáng töø töø ñöa tayra ve vuoát nheø nheï leân caùi loàn coù tuùm loâng xoaên raäm raïp aám aùp cuûaLan. Chaøng ñöa ngoùn tay giöõa laät ngöûa leân nheï nhaøng eâm aùi töø töø ñuùtvaøo beân trong loàn naøng, caøng luùc caøng saâu theâm hôn, ngoùn tay caùi cuûachaøng thì kheàu qua kheàu laïi treân caùi moàng ñoác cuûa Lan, daâm thuûytrong loàn naøng ñaõ chaûy ra öôùt nheïp caû ngoùn tay cuûa Nguyeãn Sinh laømcho ngoùn tay chuûa chaøng deã daøng thuïc ra thuïc vaøo hôn. Nguyeãn Sinhaán thaät saâu ngoùn tay vaøo roài giöõ yeân ñoù, maët ngöôùc nhìn leân hoûi :- Em coù söôùng khoâng Lan ?- Daï, em söôùng laém...em nöùng laém ñaây choàng cuûa em ôi.- Em Lan... Anh yeâu em laém. Ñöøng boû anh ñi nghe Lan.- Em ñaâu coù muoán nhö vaäy, cuøng bôûi trôøi ñònh duyeân cuûa mình thoâi...em bieát sao ñaây !- Em Lan... em ñaùng yeâu ñaùng quyù laém.- Anh Sinh... ñöøng noùi nöõa, haõy buù em ñi anh.Nguyeãn Sinh töø töø ruùt ngoùn tay ra khoûi töû cung thì naøng buoâng tieángthôû daøi.- Ö... Ö... Em söôùng quaù.
 32. 32. - Lan...Anh buù em nghe cöng.- Daï, em ñang chôø ñaây.Noùi xong Nguyeãn Sinh naèm xaáp xuoáng ñaát, hai ngoùn tay chaøng banhhai meùp loàn naøng môû thaät roäng ra, Nguyeãn Sinh duøng ñaàu löôõi lieám töødöôùi haäu moân daøi leân tôùi hoät le, Lan nhìn xuoáng ngoù qua ngoù laïi quansaùt thaät meâ say, vôùi nhöõng gioït nöôùc maét ñaõ vaø ñang chaøy daøi xuoánghai beân maù, bôûi naøng bieát laàn naøy laø laàn sau cuøng ñöôïc aân aùi beânchoàng.- Uzm... Uzm... em söôùng quaù anh ôi.Ngoaøi trôøi ñang u aùm, moät vaøi côn gioù huù rít leân töøng hoài, ñoàng hoà ñaõñieåm 4 giôø saùng roài maø Ngoïc Lan vaãn coøn luyeán tieác chöa muoán ra ñi,naøng ñang say meâ thuï höôõng caùi laïc thuù aùi aân beân choàng, cöù vaøi baphuùt laø naøng ngöôùc leân nhìn ñoàng hoà, roài nhìn qua khe cöûa soå, naøngñöa ngoùn tayleân chaäm cho khoâ nöôùc maét, hít hít muõi maáy caùi roài noùi :- Em caûm ôn anh, choàng cuûa em ñaõ cho em nhöõng phuùt giaây aân aùimaën noàng. Em maõn nguyeän laém, em yeâu anh laém anh Sinh ôi !... Ñaõñeán giôø em phaûi vónh vieãn xa anh roài. Em xin caàu chuùc cho anh ñöôïcsoáng ñaàm aám beân ngöôøi vôï môùi cuûa anh cuõng laø ngöôøi chò Ngoïc Hieáucuûa em ñöôïc traêm naêm haïnh phuùc.Nguyeãn Sinh nghe noùi ñeán nhöõng caâu töø bieät, chaøng voäi vaû leân tieáng :- Lan...Em khoan ñi ñaõ... Anh muoán yeâu em.Ngoïc Lan khoùc töùc töôûi, naøng noùi :- Vaâng... Yeâu em nhanh leân ñi anh, mình khoâng coøn thì giôø nöõa ñaâu...mau chôi em ñi anh.
 33. 33. Nguyeãn Sinh choàm ngoài daäy, trong luùc Ngoïc Lan cuõng xoay ngöôøisang naèm trong tö theá boø, Nguyeãn Sinh tay run run caàm con cu ñaâmthaúng töø ñaèng sau tôùi, hai tay naém chaët laáy hai beân moâng cuûa naøng roàichaøng naéc tôùi taáp, chaøng naéc lia lòa nhö chöa bao giôø ñöôïc naéc, nhöõngtieáng va chaïm keâu nghe aønh aïch giöõa ñeâm khuya vang voïng khaép caûcaên phoøng, hai vuù Ngoïc Lan ñong ñöa theo töøng nhòp naéc cuûa chaøng.Naøng leân tieáng :- Ui da... em söôùng quaù anh ôi ! Naéc maïnh ñi anh... maïnh nöõa ñi anh.- Söôùng laém phaûi khoâng em ? Anh cuõng ñang söôùng laém ñaây.- Em söôùng laém... Ui da... ñaõ laém anh ôi.Côn söôùng ñaõ leân ñeán möùc toät ñænh, Nguyeãn Sinh khoâng coøn chòuñöïng ñöôïc noå nöõa, maùu huyeát trong ngöôøi chaøng ñang chaïy raàn raàntrong cô theå, con cu cuõng ñang nôû ra thaät to vaø thaät cöùng.Baát thaàn Nguyeãn Sinh nhaán maïnh con cu vaøo thaät saâu, nhaáp nhaápmaáy caùi, maët nhaên nhoù la leân :- ÖÙ... ÖÙ... anh ra ñaây... Uzm... Uzm... anh ra ñaây... ÖÙ... ÖÙ... ÖÙ...Lan cuõng khoâng khaùc gì Nguyeãn Sinh, naøng baäm moâi laïi, ñaàu coå laéclia laéc lòa, naøng ñaåy ñaåy ngöôøi veà phía sau cho loàn naøng eùp saùt vaùo cuchaøng, nöôùc nhôøn töø beân trong loàn Ngoïc Lan tuoâng ra laøm öôùt heát caûloâng cu chaøng, hình nhö naøng cuõng ñaõ ra luoân vì söôùng, hai meùp loànnaøng nhíp ra nhíp vaøo keïp chaët cöùng laáy con cu cuûa Nguyeãn Sinh, caûhai ngöôøi moâ hoâi chaûy ra öôùt nhö taém cuøng luùc tieáng gaø gaùy saùng chôïtvang voïng ñeán, Ngoïc Lan hoát hoaûng vuøng daäy, naøng khoùc töùc töôûi,gioïng ñaày ñau khoå :- Vónh bieät Sinh. Vónh bieät choàng cuûa em...
 34. 34. Nguyeãn Sinh hoát hoaûng goïi teân Ngoïc Lan lia lòa. Nhöng hình nhönaøng chaúng coøn nghe thaáy gì nöõa.Chaøng oâm chaët thaân theå vôï, vuoát ve, tieác reõ, thuû thæ beân tai :- Lan ôi... em boû anh ñi thaät sao Lan ?Ñuùng ngay khi aáy, Nguyeãn Sinh baét gaëp aùnh maét cuûa Ngoïc Hieáu nhìnmình noàng naøn yeâu thöông, gioïng hoûi nghe thaät dòu daøng :- Anh, choàng yeâu cuûa em. Anh daäy sôùm theá ?Nguyeãn Sinh ruøn mình bieát laø chaøng vöøa ñaõ traûi qua côn moäng mò vôùiNgoïc Lan. Chaøng laëng thinh cuùi xuoáng uùp maët vaøo voøng ngöïc cuûavôï, roài ñam meâ hoân hít leân nuùm vuù cuûa naøng, duø luùc ñoù chaøng ñangthaàm goïi teân Lan :- Lan ôi. Anh maõi maõi vaãn yeâu em maø thoâi !Ngoïc Hieáu ñöôïc choàng hoân hít leân vuù, naøng öôûng cong ngöôøi leân oaènoaïi, loøng ham muoán kích thích cuûa naøng ñaõ daâng leân, Ngoïc Hieáumuoán aân aùi vôùi choàng, naøng lieàn dô tay xuoáng voø boùp leân con cu cuûaNguyeãn Sinh, naøng noùi :- Sao laïi meàm theá naøy ?Nguyeãn Sinh nhanh trí traû lôøi naøng :- Neáu cheâ meàm thì thoåi leân cho noù cöùng leân ñi.- Em ñaâu coù cheâ, anh kyø quaù em ñaâu bieát thoåi cho noù cöùng ñaâu.- Deã laøm laém maø, em thöû ñi nhe.
 35. 35. Noùi xong Nguyeãn Sinh naèm ngöûa ngöôøi ra, chaøng ñöa tay xuoáng naémlaáy con cu. Trong khi Ngoïc Hieáu cuõng töø töø aùp maët xuoáng, naøng lelöôõi lieám xung quanh ñaàu cu chaøng. Roài baøi vôû cuõng voâ ñoù, khoângbieát cuõng phaûi bieát, Ngoïc Hieáu buù lieám leân con cu chaøng moät caùchmeâ say trong khi Nguyeãn Sinh keânh cöùng ngöôøi leân reân ræ :- Ñuùng roài, ñaõ quaù... söôùng quaù cöng ôi.Con cu cuûa Nguyeãn Sinh giôø ñaõ phuïc hoài, noù laïi cöông cöùng ngaéc,Nguyeãn Sinh noi :- Thoâi, ngöøng buù ñi em, Anh muoán chôi cho em söôùng ñaây.Vaø roài Nguyeân Sinh laïi say söa laøm tình vôùi vôï nhö ñang soáng beânNgoïc Lan ñeâm naøo.HEÁT

×