Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dung ngoc phan2

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dung ngoc phan2

 1. 1. DŨNG NGỌC – P2Sau buoåi côm chieàu, hai chi em Dung vöøa doïn deïp, röûa cheùn baùt thì Quan tôùòDung ra taäncöûa ñoùn. Naøng vui veû keâu em:-Hoøa ôi, Anh Quan tôùi chôi neø.Hoøa ôû trong noùi voïng ra:-Chò ngoài noùi chuyeän vôùi aûnh. Moät chuùt em ra lieàn.Dung traùch Hoøa nho nhoû chæ ñuû cho Quan nghe:-Coâ beù naøî Ñaõ bieát anh tôùi chôi, chuaån bò töø hoài chieàu tôùi giôø maø cuõng chöaxongï.Dung coá tình noùi vaäy ñeå gaùn gheùp Quan vôùi Hoøa, chöù thaät ra thì Hoøa ñang meâDuõng, chöù naøng coù thì giôø ñaâu maø ñeå yù ñeán Quan.Phaàn Dung cuõng vaäî Naøng ñaõ yeâu thaàm Duõng töø laâu. Nhöng thaát Duõng coù veûchuù yù tôùi Hoøa nhieàu hôn neân naøng tìm caùch gheùp Hoøa vôùi Quan ñeå naøng khoûimaát Duõng.Ba maù Quan laø baïn thaân cuûa ba meï naøng töø thôøi coøn ôû Vieät Nam. Sau khi maátnöôùc, hai giañình huøn nhau toå chöùc vöôït bieân. May maén laø sau maáy ngaøy leânh ñeânh treânbieån caû, hoï ñöôïcmoät taøu buoân ngoaïi quoác vôùt. Keát quaû laø hai gia ñình ñeâuø ñöôïc ñònh cö taïi Myõ.Cuõng töø ñoù maø hai gia ñình caøng thaân hôn. Cha meï Quan chæ coù mình chaøng maøthoâi. OÂng baø coá gaéng laøm luïng vaát vaû ñeå lo cho Quan aên hoïc. Sau maáy naêm ñeántröôøng, Quan laïi noåi tieáng veà moân..aên chôi. OÂng baø cuõng coù yù muoán cöôùi vôï chochaøng, ñeå chaøng coù traùch nhieäm vôùi gia ñình maø lo laøm aên. Vì vaäy, ñaõ nhieàu laànoâng baø baûo Quan laùi xe ñöa hai ngöôøi ñeán thaêm ba meï Dung. Kyø thöïc laø ñeå choñaùm treû coù cô hoäi gaàn guûi, tìm hieåu nhau. Vaø neáu ñöôïc thì....tieán tôùi hoân nhaân.Sau maáy laàn tôùi lui, Quan coù yù cheâ hai chò em Dung, laø khoâng coù hôïp "gu" cuûachaøng. Hai chò em naøng cuõng cho Quan laø coù veû traùc taùng quaù neân khoâng thích.Vì leõ ñoù maø baët ñi moät thôøi gian khoâng gaëp nhauï ñuøng moät caùi, töï nhieân Dunglaïi goïi phone môøi Quan ñeán chôò Quan vöøa ngaïc nhieân vuøa toø moø neân cuõng ñeáncho bieát. Vöøøa ngoài xuoáng gheá, Quan ñaõ töï nhieân nhö ngöôøi trong nhaø, hoûi Dung:-Ba maù ñaâu heát roài Dung?-Thöôøng thì weekend ba hay ñöa meï ñi thaêm beø baïn. Coù khi ôû laïi chôi ñeán maimôùi veà. Rieát roài quen, em cuõng chaúng hoûi coi hai ngöôøi ñi ñaâu nöõa.Quan ñeà nghò :-Hay laø tuïi mình ñi chôi luoân chuù ôû nhaø laøm caùi gì-Coù lyù aø, Ñeå Dung hoûi Hoøa coi
 2. 2. Vöøa luùc ñoù thì Hoøa cuõng ra tôùò Naøng ñaõ nghe maãu ñoái thoaïi cuûa hai ngöôøi neânkhoâng ñôïi Dung hoûi, Hoøa noùi luoân:-Maø....hai ngöôøi tính ñi ñaâu ñaây?Hoøa hoûi caâu ñoù laø naøng cuõng coù yù gheùp Dung cho Hoøaï Vì Hoøa nhaän thaáy chòmình coù veû chuùyù ñeán Duõng neân naøng cuõng loï Quan nghe hai ngöôøi noùi chuyeän coù veû taùn thaønhneân ñeà nghòluoân:-Tuïi mình ñi vuõ tröôøng nghe nhaïc ñi.Hoøa voã tay ñoàng yù lieàn. Naøng reo leân:-Ñöôïc ñoù. Nhöng maø toái nay anh Quan phaûi loâi chò Dung ra nhaûy em môùi chòuDung phaûn ñoái:-Hoûng ñuô.c. Quan nhaûy vôùi Hoøa ñò chôù Dung nhaûy yeáu laémQuan giaûng hoøa khoân kheùo:-Ñuô.c toái nay, toâi seõ tình nguyeän laøm thaân traâu ngöïa nhaûy vôùi hai chò em luoân.Hoaø coá tình baùn caùi Dung cho Hoøa, neân naøng raùng noùi theâm moät caâu:-Anh phaûi taäp cho chò Dung daïn moät chuùt. ÔÛ nhaø taäp nhaûy cho ñaõ. Luùc ra nhaûylaïi hoûng daùmnhaûîQuan hoái thuùc:-Thoâi ñöôïc roàò, ai muoán nhaûy thì nhaûy, ai khoâng muoán thì ngoài nghe nhaïc. Haingöôøi thay ñoà leï leï ñi ñeå treã.Dung baûo Quan ngoài xem tivi chôø hai chò em naøng vaøo phoøng söûa soaïn. Coøn laïimoät mình nôiphoøng khaùch, Quan nghó thaàm:" Môùi ngaøy naøo hai chò em troâng coøn queâ muøa cuïc mòch maø baây giôø moãi ngöôøimoãi veû möôøi phaân veïn möôøi."Dung thì oám oám, cao cao y nhö nhuõng model treân tivò Daùnh ngöôøi uyeån chuyeån,eo thon, chaândaøi. Caùi thöù con gaùi nhö Dung ñuùng laø tröôøng tuùc baát tri laoï "Chaân daøi chôi hoaøihoâng meät". Coøn Hoøa thì daùng ngöôøi troøn tròa, coù da coù thòt, vuù ñít caùi naøo ra caùinaáy, Nhìn phôùt qua laøbieát con nhoû naøî..."ñieän nöôùc ñaày ñuû"Thoâi keä, huït con chò thì vôùt con em thì cuõng ñôõ tuûi . Maø huït con em laïi vôùt ñöôïccon chò thì cuõng ñaùng ñoàng tieàn. Maø lôõ....vôùt luoân hai chò em thì chaøng hoûngdaùm......töø choái. Thaät laø khoâng uoång moät buoåi toái weekend. Quan vöøa nghó vuøakhoùai chí cöôøi moät mình. Luùc hai chò em böôùc ra, Quan ngaây ngöôøi. Chaøngkhoâng ngôø hai chò em sau khi leân khuoân laïi nhuyeãn nhö vaäî. Dung maëc chieácdress daøi baèng nhung maøu röôïu chaùt, beân hoâng xeû moät ñöôøng daøi, khoe caëp gioø
 3. 3. traéng phau mòn maøng laøm Quan phaûi nuoát nöôùc boït vöøa daâng leân trong coå hoïng.Chaøng thaéc maéc:"Mình nhôù con nhoû naøy hoài ôû chung vôùi mình beân ñaûo, chaân noù gheû khoâng. Saobaây giôø laïi thôm döõ vaäî". Roài Quan ao öôùc "ñöôïc caùi caëp gioø naøy maø...vaét quacaàn coå thì duø coù cheát cuõng caûm thaáî...maùt thaây: Sau löng Dung laø Hoøa, cuõngñeïp khoâng keùm. Chieác mini jupe maøu ñen treân baép veá traéng ngaàn cuûa HoøaïChieác aoù thun boù saùt treân ngöïc laøm Quan thaáy roõ hai ñaàu vuù naøng coäm leân beânsau lôùp vaûò Quan laøm boä lô ñaõng nhìn tivò Chaøng bieát neáu cöù ngoù hai chò emnaøng moät hoài chaøng seõ ....khoâng daùm ñöùng daäî Tieáng Hoøa vang leân, phaù tanbaàu khoâng khí im laëng:-Thoâi ñi chôù anh Quan. Cöù lo nhìn .....chò Dung maø heát muoán ñi phaûi khoâng?Quan traû ñuûa ngay:-Nhìn Dung naõy giôø roàò. Baây giôø....nhìn HoøaïQuan duø sao cuõng laø moät tay chôi saønh soõò, ñaâu deã gì moät coâ gaùi nhö Hoøa maø aùtgioïng chaøng ñöôïc. Hoøa ñôùp chaùt lieàn ñeå cho ñôõ ngheïn:-Chôù hoûng phaûi töø naøy giôø anh ngaém chò Dung ñeán ngaån ngôï Em thaáy heát trôn.Dung toû ra ñaèm thaém hôn em. Naøng chæ cöôøi roài baûo:-Thoâi, ñi thì ñi cho roàò Voâ ñoù thieáu gì ngöôøi ñeïp. Toäi gì ngaém tuïi naøy cho uoångcoângï.Ba ngöôøi cöôøi xoøa roài vui veû böôùc ra xe. Khoâng khí vuõ tröôøng vaøo ñeâm thöù Baûybao giôø cuõngroän ròp. Haàu nhö moïi ngöôøi, moïi giôùi chæ caàn coù ruûng rænh chuùt ñænh laø coù quyeànhieân ngangvaøo vuõ tröôøng, hieân ngang muùa may vaø hieân ngang to tieáng coi nhö choã khoângngöôøi. Trongkhung caûnh môø môø aûo aûo cuaû vuõ tröôøng. Quan thaáy hai chò em Dung, Hoøa nhöñeïp hôn gaáp boäi. Trong loøng chaøng caøng theâm haùo höùc. Chôø luùc ban nhaïc chôiñieäu slow muøi maãn, ñeøn ñoùm taét haàu nhö toát thuò Quan môùi ñöùng ñaäy, ñöa taymôøi Dung ra nhaûî Dung hôi ngaäp ngöøng. Nhöng neáu khoâng nhaûy thì coi cuõngkhoâng ñuô.c. Naøng voán ñaõ nhaûy dôõ, slow coøn khoâng chòu nhaûy thì chæ coùnöôùc....nhaûy ñöïc chöù bieát laøm gì baây giôø. Quan oâm ngang eo Dung, ñöa naøngbaèng nhöõng böôùc chaân ñieâu luyeän xa gaàn choã Hoøa ngoài khuaát sau maáy caëpkhaùc, Quan môû maøng taùn ngay:-Khoâng ngôø môùi moät thôøi gian ngaén khoâng gaëp maø Dung....troâng khaùc haún.Dung giaû boä ngaây thô:-Khaùc theá naøo haû anh ? giaø haún ñi haû?- Khoâng! Dung ñeïp hôn xöa nhieàu.-Vaäy laø hoài tröôùc, Dung xaáu laém haû?
 4. 4. -Anh coù noùi Dung xaáu bao giôø ñaâuï Hoài xöa cuõng ñeïp nhöng maø baây giôø... caøngñeïp hôn. Ñeïp maø...kheâu gôïi nöõa.Duø trong boùng toái, Dung cuõng caûm thaáy hai goø maù naøng hoàng leân, vöøa theïnthuøng vöøa thíchthuù. Naøng maéng yeâuï-Thoâi ñi oâ ng töôùng, chæ gioûi nònh ñaàm.Quan thaáy coi boä ñöôïc, chaøng tieán maïnh hôn:-Anh noùi thieät maø.Vöøa noùi, Quan vöøa xieát chaët voøng tay, caû ngöôøi Dung aùp chaët vaøo Quan. Dungnghe nhö buûn ruûn caû tay chaân trong khi naøng cuõng caûm nhaän ñöôïc bôø haùng naøngñang bò moät vaät gì cöùngcöùng caï maïnh. Dung vöøa ñeâ meâ, vöøa hoài hoäp, cuùi ñaàu khoâng daùm nhìn Quan.Thaáy naøng khoâng phaûn ñoái, Quan caøng xieát chaët hôn. Hai ngöôøi nhö hoâng coøndi chuyeån ñöôïc nöõa, chæ nhích qua nhích laïi theo tieáng vöøa ñuû ñeå cho hai thaânxaùc cuøng boác luûa nhö nhauï Baûn nhaïc vöøa chaám döùt. Quan dìu Dung trôû laïi baøn.Dung ñi maø caûm thaáy böôùc chaân mình vöôùng vöôùng, rin rít bôûi moät chaát gì nhökeo ñaõ ræ ra beân trong chieác quaàn loùt töï bao giôø.Hai ngöôøi veà ñeán baøn cuõng laø luùc ban nhaïc chuyeån sang ñieäu New Wave doàndaäp. Hoøa nhanhnheïn ñöùng daäy, loâi Quan trôû ra saøn nhaûî Ngoài laïi moät mình, Dung laån thaån sosaùnh hai ngöôøi, Quan vaø Duõng. Caû hai cuøng ñeïp traò Duõng thì ñieàm ñaïm, laønhmaïnh nhöng coù veû hôi nhaø queâ khoâng ñuô.c lòch laõm baèng Quan. Caùi soâi noåibaïo tôïn cuûa Quan khieán Dung caûm thaáy Quan treû trung, chòu chôi hôn. Neáy laáychoàng thì laáy Duõng, nhöng neáu kieám keùp thì naøng thích Quan hôn. Dung ngoàinhôù laïi vieäc vöøa roàò naøng caûm thaáy maët naøng noùng rang leân. Phaûi coâng nhaän laøvöøa queâ vöøa söôùng. Thoâi thì.. neáu Duõng ñaõ yeâu Hoøa thì cuõng ñöôïc. Dung chaúngbuoàn gì. Duø sao thì cuõng coù Quan. Gaõ thanh nieân saün saøng laøm cho taá m thaânnaøng röïc boác chaùy.OÂng Cöôøng trôû veà sau gaàn moät tuaàn leã hoïp haønh lieân mieân. Ngoïc ra ñoùn oâng ôûphi tröôønng. Naøng voàn vaû:-Anh coù meät khoâng ? Coâng vieäc coù troâi traûi khoâng anh ?OÂng Cöôøng vöøa hoân maù naøng vöøa traû lôøi:-Cuõng chaúng coù gì meät. Moïi söï eâm ñeïp ca.ûOÂng muoán chöùng toû cho vôï bieát laø oâng vaãn coøn sung söùc, khoûe maïnh. Chôù thaätsöï, ôû caùi tuoåi gaàn 60 cuûa oâng, luùc naøo maø khoâng meät. Ngoïc daønh laùi xe ñöa oângCöôøng veà nhaø. naøng saên ñoùn oâng töøng chuùt laøm oâng caûm ñoäng ra maët. ÔÛ caùituoåi gaàn ñaát xa trôøi nhö oâng Cöôøng maø coù ñöôïc moät ngöôøi vôï treû ñeïp, haáp daãn
 5. 5. nhö Ngoïc. Laïi ñöôïc naøng taän tình chaêm soùc nhö.....Cha thì laøm sao maø oângkhoâng meâ cho ñuô.c .Trong cuoäc soáng ñang bình thaûn, töï nhieân ngöôøi naøy ñöôïcngöôøi kia chaêm lo hôi quaù ñaùng khaùc thuô`ng thì haõy coi chöøng. Coù theå caùi söøngsaép söûa luù leân treân ñaàu maø mình khoâng bieát. Hoaøn caûnh oâng Cöôøng thì ñuùngnhö vaäî Suoát tuaàn leã oâng hoïp haønh ôû Canada thì haàu nhö Ngoïc naèm lì beânphoøng Duõng. Moät ngöôøi ñaøn baø khaùt tình beân caïnh moät gaõ thanh nieân sung söùcthì trôøi coù gaàm cuõng khoâng rôøi nhauï Suoát ngaøy ñeâm, hai ngöôøi ñaém chìm trongkhoaùi laïc, aùi aân. Hoï chôi nhau ñuû kieåuï Heát oâng leo qua tôùi baø leo laïò Ngoïc chôinhö ñeå ñeàn buø laïi khoaûng thôøi gian ñoùi khaùt, theøm "thaèng em" vöøa quaï Naøngnghó thaàm, phaûi vaét Duõng cho tôùi gioït cuoái cuøng truôc khi oâng Cuô`ng trôû veàmôùi thoâi. Tieáng oâng Cöôøng töø phoøng khaùch voïng voâ laøm Ngoïc giaät mình, trôû veàvôùi thöïc taïi:-Suoát tuaàn nay anh ñi, cöng ôû nhaø coù nhôù anh khoâng?Ngoïc traû lôøi baèng caùi gioïng laúng lô:-Nhôù chöù, nhôù maø...theøm nöõa.OÂng Cuô`ng cöôøi ñoä löôïng. OÂng thoâng caûm cho noãi thieáu thoán cuûa ngöôøi vôï treû :-Thieáu thì baây giôø...buø laïiNgoïc ñuøa moät caâu laøm oâng ñau nhoùi:-Söùc anh bao nhieâu maø ñoøò.....buøNoùi xong caâu ñoù, Ngoïc cuõng thaáy hoái haän. Ñoù laø caùi nieàm ñau chung cuûa nhöõngngöôøi coùvôï treû. Leõ ra naøng khoâng neân noùi ñeán. OÂng Cöôøng cuõng hôi buoàn,nhöng laøm boä lô ñi. Vì ñieàu Ngoïc noùi hoaøn toaøn ñuùng:-Boä em töôûng anh heát....... xí quaùch roài sao?Ngoïc vaãn coøn aùy naùy caâu noùi khi naõy neân naøng vôùt laïi:-Em ñaâu coù bieát ñuô.c. Lôõ coù baø naøo ôû beân ñoù ruùt heát roài môùi thaû anh veà thì coønñaâu maø cho em.OÂng Cöôøng caûm thaáy vui trôû laïò OÂng nghó:" thì ra coâ vôï treû ghen boùng ghen gioùneân nghó vaäy chöù ñaâu coù cheâ oâng giaø." OÂng vui veû:-Anh seõ chöùng minh cho em thaáy-Thaáy laøm sao? Ngoïc hoûi laïi:-Thaáy laø anh thuû tieát ñeå daønh cho em.Vöøa noùi oâng Cöôøng vöøa laät ngöõa Ngoïc ra giöôøng, hung haên naèm ñeø leân Ngoïc.Ngoïc cöôøi rinh rích trong coå hoïng, aâu yeám noùi:-Töø töø, raùch aùo em heát baây giôø.-Ai bieåu em hoâng côûi ra, raùch raùng chòuïNoùi vaäy nhöng oâng vaãn ñôõ Ngoïc ngoài daäy, hai tay côûi boû aùo quaàn naøng vôùi aùnhmaét "thaønh kính". Maûnh vaûi cuoái cuøng nhoû baèng hai baøn tay vöøa rôøi khoûi baønchaân Ngoïc laø oâng Cöôøng laïi vaät naøng xuoáng. OÂng duøng heát kinh nghieäm ñuï ñeùocuûa ñôøi oâng ra, quyeát laøm vöøa loøng ngöôøi vôï treû .Suoát tuaàn nguïp laën trong thuù aí
 6. 6. aân vôùi Duõng, gaõ thanh nieân ñeïp trai khoûe maïnh, Ngoïc ñaõ quaù thoûa maõn. Baâygiôø phaûi raùng maø naèm banh caøng cho moät oâng giaø gaàn heát xí quaùch chôi, Ngoïcchaúng nhöõng khoâng thaáy höùng thuù maø thieáu ñieàu coøn böïc mình nöõa laø khaùc. Tuyvaäy, Ngoïc cuõng giaû boä oaèn oaïi, reân la, oâm xieát laáy taám löng giaø cuûa oâng Cöôøngmaø caøo caáu nhö ñieân daïi, laøm oâng Cöôøng sung söôùng ñeán lòm ngöôøi. Loøng caûmthaáy thöông yeâu raït raøo ngöôøi vôï treû.....thuûy chung.Duõng vuøa nguøng xe, ñaõ thaáy Hoøa aên dieän thaät ñeïp môû cuûa böôùc ra.Chaøng böôùcxuoáng voøng qua cuûa cho Hoøa leân, xong trôû vaøo xe laùi ñi. Vöøa caøi thaét löng antoaøn, Hoøa quay sang hoûi:-Anh tính ñöa Hoøa ñi ñaâu vaäy?Duõng cöôøi cöôøi, hoûi ngöôïc laïi:-Em muoán ñi ñaâu? Hay laø....ñi xi neâ nöõa ñi.Hoøa ñoû maët, ngöôïng chín ngöôøi. Naøng bieát Duõng muoán noùi tôùi caùi chuyeän laàntröôùc trong raïp haùt. Hoøa traùch yeâu:-Voâ duyeân, anh muoán ñi ñaâu thì ñi, Em hoûng bieát ñaâuïAnh ruû maø.Nghe Hoøa noùi, Duõng bieát ngay laø coâ naøng ñaõ daùm cho aên thua, Duõng raøo ñoùn:-Muoán ñi ñaâu thì ñi phaûi hoân? Vaäy thì hoûng coù yù kieán yù coø gi nghe chöaïHoøa cöôøi duyeân:-Coù gì thì em......baét ñeàn anh ñoù. Ñuøng coù ham.Duõng nghe nhö môû côø trong buïng. Chaøng khoaùi caùi vuï ñeàn laém. Baét ñeàn thìcuõng xong roài. Duõng laùi xe chaïy thaúng ñeân moät quaùn aên sang troïng doïc baõibieån. Chaøng dìu ngang eo Hoøa böôùc voâ nhaø haøng nhö caëp vôï choàng haïnh phuùcnhaát treân ñôøi, Hoøa e ngaïi:- Em aên côm roàò Vaøo ñaây laøm chi cho toán keùm.Duõng ra veû haøo hoa:-Laâu laâu môùi ñöôïc ñi chôi vôùi em moät laàn maø. Phaûi ñi choã cho ñaùng chöù.Nghe Duõng noùi, Hoøa caûm thaáy yeâu Duõng hôn. Naøng coù bieát ñaâu, sôû dó Duõngñöa naøng ñeán ñaây laø vì....treân laàu nhaø haøng laø khaùch saïn. Duõng goïi hai ly ruô.c,Hoøa caûn laïi:-Ñöøng uoáng ruôu anh. Moät hoài anh coøn laùi xe maø.-Uoáng vôùi anh moät ly thoâò-Thoâi, em sôï say laém.-Giôø nay hai ñöùa mình khoâng uoáng cuõng saî...say tình.Hoøa caûm thaáy höùng chí. Bieát laø ñi vôùi Duõng tröôùc sau gì thì naøng cuõng maáttrinh. Maø khoâng gaëp Duõng, Hoaø laïi nhôù chaøng ñeán moõi moøn. Gaùi môùi lôùn laïibeùn hôi traò Tôùi ñaâu thì tôùò Vaû laïi trinh tieát laø caùi choù gì ôû xöù Myõ naøî Tuïi congaùi trung hoïc môùi 13,14 tuoåi ñöùa naøo laïi khoâng thuû condom, thuoác ngöøa thai ñaàytrong caëp. Chöùng toû laø tuïi noù ñaõ höôûng töø kieáp naøo roàò Coøn naøng, ñaõ hai möôi
 7. 7. maáy tuoåi ñaàu roài maø cuõng chöa bieát caùi "cuû caëc " noù ra laøm sao thì queâ quaù.Ñem caùi "cuûa ngaøn vaøng" cho ngöôøi mình yeâu, duø sao cuõng söôùng hôn laø chongöôøi khaùc.Hoøa vui veû cuïng ly vôùi Duõng, roài naøng ñöa leân mieäng noác maïnh. Ly röôïu laømcho caû hai ngaø ngaø saî Caâu chuyeän vui hôn, baïo daïn hôn. Duõng nhìn Hoøa baèngaùnh maét say ñaém.Chaøng thaêm doø:-Ñi vôùi anh laàn naøy em coù sôï khoâng?-Sôï thì ñaõ khoâng ñi, maø ñi thì coù nghóa laø khoâng sôï-Khoâng sôï thì....mình uoáng nuõa ñi.Hoaø xaû laùng luoân, tænh bô traû lôøi:-Uoáng thì uoáng sôï gì.Duõng xoay ra sau, laøm daáu cho ngöôøi boài mang theâm hai ly nöõa. Khi Hoøa uoángxong ly röôïu thöù hai maét naøng ñaõ lôø ñôø. Kinh nghieäm cho Duõng laø khoâng neâncho ñaøn baø uoáng qua saî quaù say naøng seõ ruû ra nhö xaùc cheát, chaúng coøn vui gìnöõa. Neân Duõng baûo Hoøa ngoài chôø. Chaøng xin pheùp vaøo restroom. Nhöng kyøthöïc laø chaøng ñi xuyeân qua nhaø haøng, ñeán thueâ moät caên phoøng ngay treân laàu.Khi Duõng trôû laïi, chaøng thaáy Hoøa ñaõ guïc ñaàu treân hai taî Naøng coù veû ñaõ thaámröôïu. Chaøng aâu yeám caàm khaên aám lau leân maët Hoaø roài hoûi:-Em coù meät khoâng.Hoøa caûm thaáy choaùng vaùng trong ñaàu, nhöng vaãn noùi tænh:-Coù gì ñaâu maø meät.-Hay laø ñeå anh ñöa em leân taàng treân hoùng gioù, vaø uoáng ly nöôùc ñaù chanh chotænh nheù.Sau buoåi ñi nhaûy vôùi Quan veà, Dung vöøa theïn laïi vöøa nhôù Quan. Naøng nhôù nhaátlaø caùi gì cöng cöùng ñaõ coï coï vaøo haùng laøm Dung nhoät muoán cheát ñeâm aáî Ñi ñaâuthì thoâi maø veà ñeán phoøng laø Dung laïi nhôù ñeán caùi caûm giaùc ñeâ meâ ñoù. Caùi caûmgiaùc thaät laï chöa bao giôø Dung ñöôïc höôûng. Moãi laàn nhôù tôùi cuõng ñuû thaáy ñaõ.Dung caøng muoán tìm hieåu theâm. Naøng baét ñaàu leùn luùt möôùn phim sex veàphoøngcoò. Cöù moãi laàn xem laø ñoâi tay naøng khoâng theå naøo giöõ yeân ñöôïc. Noù cöù töï ñoängñöa leân xoa naén caëp vuù roài tröôùc sau gì cuõng thoïc tay voâ quaàn taùy maùî Coù leõnhôø vaäy maø töï nhieân ngöôøi naøng nôû nang haún raï Boä ngöïc ñaõ vun ñaày haõnh dieänmaø keânh ñôøi chöù khoâng coøn kheùp neùp döôùi lôùp aùo nhö daïo tröôùc nöõa. Caëp maétDung cuõng long lanh, öôùt aùt troâng haáp daãn haún raï Hoøa cuõng vaäy, töø sau caùi hoâmlieàu lónh thuû löûa xem ñaøn oâng coù caùi gì maø baïn beø naøng meâ döõ vaäî Thuû roàinaøng môùi bieát caùi ñoù ñaùng meâ thieät. Vaø cuõng nhö Dung, Hoøa troâng nôû nang haúnra, vuù ñít ngoàm ngoäm thaáy phaùt meä Dung ngoài oân laïi tuøng chi tieát cuûa baûn nhaïc
 8. 8. Slow maø naøng ñaõ nhaûy vôùi Quan. Maëc duø laø naøng nhôù nhö in trong ñaàu nhö chævöøa môùi xaûy ra ñaây thoâò Roài nhö moät phaûn xaï töï nhieân. Dung ñeán nhaéc phonebaám soá goïi cho Quan. Töø ñaàu giaây beân kia, Quan traû lôøi baèng moät gioïng ngaùinguû:-A loâ, ai ñoù.-Dung ñaâî anh ñang laøm gì ñoù?-Oh, "hi" Dung, Anh ñang naèm...nhôù em ñoùDung cöôøi thaät töôi trong ñieän thoaïò naøng vaën hoûi Quan:-Chôù hoûng phaûi ñang nguû sao? Nghe caùi gioïng nhöøa nhöïa laø em bieát lieàn.-ÔØ, thì naèm nhaém maét moät hoài nguû queân luoân.-Vaäy chôù toái qua laøm caùi gì maø baây giôø anh buoà`n nguû?-Thì ñaõ noùi laø toái qua nhôù em quaù nguû khoâng ñöôïc. Baây giôø môùi buoàn nguû-Ñöøng coù xaïo, hay laø toái qua anh ñi vôùi coâ naøo?-Quan cöôøi thaàm trong buïng, Chaøng nghó chöa chi maø ñaõ ra gioïng ghentöông.Quan ôûm ôø:-Coù ai ñaâu maø ñi, Hoûng tin em qua ñaây coi ñòDung muoán laém nhöng cuõng laøm boä töø choái:-Thoâi, hoûng ñöôïc em ñang baän.Quan suyùt buoäc mieäng noùi "baän thì côûi ra" nhöng chaøng ngöng kòp. Chaøng doødaãm:-Dung ñang baän gì ñoù ? Anh coù theå giuùp Dung ñöôïc hoân ? Nhôù em quaù haø.-Dung phaûi ñi ñeán vaøi nôi ñeå ñöa ñoà cho ba meï Xong roài môùi raûnh ñöôïc.-Töôûng gì. Vaäy thoâi Dung chuaån bò ñi roài anh qua ñöa Dung ñò OK?Dung laøm boä ngaàn ngöø moät chuùt roài môùi noùi:-ÔØ, cuõng ñöôïc. Anh qua lieàn ñi nhaïTrong khi chôø ñôïi Quan ñeán, Dung voäi vaû nhaûy vaøo phoøng taém. Naøng caàn phaûisaïch seõ thôm tho bôûi vì Dung bieát chaéc laø Quan seõ laøm gì....Chieác xe theå thaomaøu ñoû röôïu chaùt cuûa Quan ñöa hai ngöôøi ra ñeán xa loä Quan quay sang hoûiDung:-Baây giôø mình ñi ñaâu ñaây?-Em cuõng...hoûng bieát ñi ñaâu nöõa.Quan troá maét ngaïc nhieân:-UÛa, sao em baûo laø phaûi ñi giao ñoà gì ñoù maø?-ÔØ, nhöng maø em môùi goïi phone laïi thì...hoûng coù ai ôû nhaø heát.Thaät söï thì laøm gì coù ñoà maø giaoï Chaúng qua Dung nhôù Quan neân kieám chuyeänvaäy thoâò Quan cuõng lôø môø ñoaùn ñöôïc taâm yù Dung, Chaøng laøm boä noùi laõng quachuyeän khaùc:-Vaäy thì thoâi, Ñeå hoâm khaùc anh ñöa Dung ñi, böõa nay tuïi mình ñi chôi luoân nheù.-Ñi, maø ñi ñaâu môùi ñöôïc.
 9. 9. -Tuøy yù Dung, hay laø mình ra phoá uoáng nöôùc.-Thoâi, Dung sôï choã ñoâng ngöôøi laém.Quan khoaùi chí. Sôï choã ñoâng ngöôøi coù nghóa laø thích choã vaéng ngöôøi. Maø treânkhaép theá giôùi naøy ñaâu coù choã naøo vaéng baèng....caùi phoøng cuûa chaøng. Quan gaïgaãm:-Vaäy, môøi Dung ñeán nhaø anh chôi cho bieát. Ba maù anh nhaéc Dung hoaøò-Ôò...maø gheù nhaø anh moät chuùt thoâi nghe.-OK, ngoài chôi moät chuùt, trôøi maùt anh ñöa em ra bieån hoùng gioù.Chieác xe theå thao cuûa Quan reû voâ exit, quay trôû lai höôùng nhaø Quan. Böôùc chaânvaøo nhaø Quan, Dung ngôõ ngaøng, naøng cöù töôûng ñaâu laø Quan ôû chung vôùi chameï Naøo ngôø Quan thueâ studio room ôû rieâng. Treân baøn saùch baùo, baêng videongoån ngang. Quan vöøa doïn deïp ñeå laáy choã cho Dung ngoài, vöøa noùi chöõa theïn:-Ñoù, em thaáy chöa, neáu coù coâ naøo ôû ñaây thì nhaø cuûa ñaâu coù beâ boái nhö theá naøîDung vöøa hoài hoäp trong buïng, vöøa toø moø. Ñaây laø laàn ñaàu tieân naøng böôùc chaânvaøo caên phoøng vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng. Quan môû tuû laïnh laáy nöôùc môøi Dungxong chaøng laïi treân giaøn stereo cho nhaïc troåi leân. Chaøng xoay qua Dung:-Saün ñaây ñeå anh dôït cho Dung vaøi böôùc. Em nhaûy coøn yeáu laém ñoù.Dung nghe nhaéc tôùi vuï nhaûy laø maù naøng noùng buøng leân. Naøng laøm boä caàm lynöôùc ñöa leân mieäng cho ñôõ ngöôïng:-Taïi Dung cuõng ít ñi chôi neân chaúng caàn gì nhaûy haî-Bieát vaäy roài, nhöng cuoäc soáng ôû xöù naøy laø phaûi bieát nhaûy ñeå xaõ giao chöù em.Vöøa noùi Quan vöøa ñöa tay taét bôùt ngoïn ñeøn roài keùo tay Dung ñöùng daäî Thöôøngngaøy trong nhöõng tieáp xuùc vôùi moïi ngöôøi, Dung ít noùi nhöng khoâng coù nghóa laønaøng khuø khôø. Maø ngöôïc laïi Dung suy luaän nhaän xeùt raát nhanh vaø chính xaùc.Nhöng hoâm nay trong caên phoøng vaéng vôùi moät gaõ thanh nieân. Dung thaáy ngöôøimình nhö co ruùt laïi, trôû neân nhuùt nhaùt. Naøng ngoan ngoaõn ñöùng leân theo Quanmaø mieäng khoâng daùm noùi moät lôøi.-Ñeå anh taäp cho Dung nhaûy Slow Tangoï-Sao laïi Slow Tango? Nghe laï quaù.-Ñaâu coù gì laï, nhaïc chôi ñieäu slow nhöng maø mình nhaûy tango chaäm Ñeïp laém.Vöøa noùi, Quan vöøa voøng tay ra sau löng Dung mieäng laåm baåm ñeám nhòp:-1,2,3,4,1,2,3,4,1......Hai chaân Dung cöù luùng tuùng böôùc loaïn caøo caøoo leân. Ñaùng leõ Quan böôùc tôùi thìnaøng böôùc lui nhöng Dung laïi böôùc tôùi laøm hai thaân theå nhaäp dính vaøo nhauïQuan thöøa cô hoäi, chaøng coá tình daïy laøm sao cho Dung cöù böôùc traät maõi ñeåchaøng coù dòp caï caùi ñoà ngheà cuûa chaøng vaøo mu Dung. Quan taäp cho Dung theánaøo maø chöa tôùi 10 phuùt ngöôøi Dung ñaõ buûn ruûn. Hai goø maù naøng ñoû haây haây,maët noùng buøng nhö say röôïu. Bieát "con moài" ñaõ baét ñaàu thaám thuoác, Quan tieántheâm böôùc nöõaï Chaøng aâuu yeám baûo:
 10. 10. -Em cöù taäp trung tö töôûng coi theo böôùc chaân anh neø.Vöøa noùi Quan vöøøa haï caùnh tay xuoáng bôï moâng Dung, nhaéc boång ngöôøi naøng leâncho haï boä hai ngöôøi dính chaët vaøo nhau, roài Quan cöù ñeám tieáp 1,2,3,4 maø reâDung ñi voøng voøng trong phoøngï.Caùi loái nhaûy naøy laøm Dung khoâng theå naøo keàm cheá ñöôïc daâm thuûy trong ngöôøinaøng khoûi tuoân ra ñöôïc. Maët Dung ñoû leân nhö gaéc chín. Hai tay naøng baáu cöùngvaøo löng Quan nhö laø sôï....suùt raï Hôi thôû naøng naëng neà ñöùt quaûng. Quan cuõngvaäî thaèng beù trong quaàn chaøng cuõng chòu heát noãò Noù phoàng to leân, cöông cöùngñoøi aên. Quan laø tay chôi, chaøng bieát laø ñaõ ñeán luùc con moài say thuoác. khoâng thòtlieàn thì coøn chôø ñeán khi naøo nöõa.Quan ñi ñeán chieác giöôøng ñeäm ñaë ôû goùc phoøng roài cuùi ngöôøi ñaët Dung naèm goïnleân ñoù. Khoâng ñeå naøng coù thôøi gian phaûn öùng, Quan naèm ñeø saáp leân ngaî Quannaèm saép ñeø leân ngaî Quan vöøa hoân Dung vöøa tröôøn tröôøn ñeå "thaèng em" cuûachaøng caï maïnh vaøo mu loàn Dung. Giôø phuùt naøy Dung ñaõ hoaøn toaøn maát heát baûnnaêng töï veä. Naøng naèm ruõ röôïi nhö moät teân toät ñoà saép bò ñem leân gheá ñieän. Quancöù thong thaû maø môû töøng hoät nuùt, côûi töøøng lôùp vaûi treân ngöôøi Dung vì tröôùc bieátchaéc laø khoâng bao giôø naøng phaûn ñoái. Ñuùng vaäy, Dung ñaâu coù ngu daïi gì maphaûn ñoái. AÙp duïng ñuùng phöông phaùp..."oâng baø ñeå laïi" Quan cöù nheï nhaøng cho" möôøi ngoùn thieân thaàn" cuûa hai baøn tay chaøng boø nheø nheï khaép vuøng ñaát caámtreân thaân theå Dung. Ñaõ bao laàn leùn luùt xem phim "ngöôøi lôùn". Nhìn nhöõng dieãnvieân reân xieát keâu gaøo, Dung bieát laø sung söôùng laém.Dung nhaém maét töôûng töôïng ñuû ñieàu. Baây giôø, taám thaân noùng hoåi duïc tình cuûanaøng ñöôïc möôøi ngoùn tay baèng xöông baèng thòt cuûa Quan kích thích, Dung thaáythöïc teá coøn söôùng gaáp traêm laàn naøng töôûng töôïngï. Möôøi ngoùn tay Quan cöùthong thaû töøng böôùc thaàm maø rôø raãm töø oùt xuoáng coå naùch roài keùo doïc theo haibeï söôøn Dung, Dung nhö moät con vaät teá thaàn, cöù traân mình maø chòu ñöïng. Caùinôi maø Dung ñang theøm thuoàng ñöôïc maân meâ, ve vuoát nhaát laø caëp vuù thì Quanlaïi chôi aùc khoâng chòu ñuïng ñeán. Chieác löôõi meàm maïi cuûa Quan cuõng vaäy, chæra doïc töø döôùi ruùn Dung leân coå, roài keùo reâ chung quanh ñaàu vuù, chaúng khaùc naøotraây maét meøo leân ngöôøi naøng maø khoâng cho naøng gaõò Trong khi mieäng luôòQuan kích thích phaàn treân thì baøn tay chaøng rôø raãm phaàn döôùi. Baøn tay Quannhö naêm con rít cöù nheø nheï töø baép veá leân tôùi haùng roài laïi voøng qua chaân kiaï Chæmôùi coù bao nhieâu ñoù ñaõ khieán Dung oaèn oaïi reân xieát. Ñoàng thôøi chaát " maätngoït" töôm ra daàm deà, öôùt nhaãy caû moâng ñít. Ñoù chæ môùi laø maøn moät. Sang ñeánmaøn hai, Quan baét ñaàu duøng löôøi ñaùnh nheï vaøo ñaàu vuù ñoû hoàng cuûa Dung laømnaøng cuoáng cuoàng leân. Caû ngöôøi naøng gai oác noåi leân töøng ñôït. Caùi choã Dungngöùa nhaát ñang ñöôïc ñuïng ñeán. Quan cöù duøng löôõi kheàu nheï ñaàu vuù Dung moätluùc môùi chòu keâ mieäng ngaäm laáy maø nuùt. Ñoàng thôøi baøn tay ñieâu luyeän laïi se señaàu vuù coøn laïò Dung söôùng quaù roàò Naøng chaúng coøn bieát gì nöõa, cöù vieäc uoán eoù,
 11. 11. keâu guø guø trong coå hoïng, bôø moâng naøng haåy haåy leân nhö bò kieán caén. Sau moäthoài buù vuù chaùn cheâ, Quan môùi chòu lieám daàn xuoáng bôø haùng. Cuõng gioáng nhölaàn tröôùc, chaøng cöù vieäc lieám buù voøng voøng chöù nhaát quyeát khoâng chòu ñuïngñeán khu " tam giaùc vaøng". Ñoâi moâng troøn trænh cuûa Dung cöù naåy ngöôïc leân töønghoàò. Tôùi moät luùc Dung khoâng coøn chòu ñöïng ñöôïc nöõa. Hai tay naøng baáu laáy ñaàuQuan ghòt maïnh vaøoï Quan ñau quaù chòu khoâng noåi ñaønh phaûi cho naøng toaïinguyeän, chieác löôõi Quan ñöa daøi ra, veùt töø saùt haäu moân Dung veùt ngöôïc leân,laøm Dung baén mình leân. Roài, cöù theá chieác löôõi Quan nhö con raén, cöù tìm choãhang hoùc maø chui ñaàu vaøo, Dung sung söôùng quaù ñoä , naøng sung söôùng muoánñieân cuoàng leân. Hai haøm raêng naøng caén chaët, maët nhaên nhoù troâng thaät thaûm haïi,Cho ñeán khi Quan tung ra chieâuchoùt, chaøng ngaäm laáy moàng ñoác Dung maø nuùt thì Dung keâu theùt leân:-OÁi , oái, söôùng quaù, em söôùng quùa, cheát em roài, anh laøm ôn ñuùt caëc anh voâ loànem ñò laøm ôn ñi anh.Quan nghó thaàm trong buïng " cheát thì cheát meï cho roài ñi, la heùt om soøm hoaøi"Sôï Dung la heùtmoät hoài maáy ngöôøi Myõ beân caïnh khoâng hieåu tieáng Vieät töôûng laø beân naøy coù aùnmaïng, phaù cöûa xoâng vaøo thì boû meï Quan ñaønh phaûi döùt ñieåm. Chaøng ngoài daäy,caàm con cu cöùng ngaéc cuûa mình aán töø töø vaøo loã loàn nhôùt nhôït cuûa Dung.....Ñeán ñaây thì heát nhöõng caûnh laøm tình neân Ñ khoâng post leân nöõa, ñeå tieåu ñeä keåtoùm taét khuùc cuoái cho caùc baïn nghe nha.Vì Duõng ñaõ coù Hoøa, vaø Hoøa laïi laø môùi neân chaøng khoâng tôùi " thöôøng" Coøn Ngoïc, Ngoïc thì nöùng maø Duõng thì cöù tron traùnh naøng, töùc qua naøng cho Thaùm töû ñieàutra chaøng, vaø khi bieát Duõng ñang caëp vôùi Hoøa, thì naøng goïi phone tôùi Hoøa vaø töïxöng laø Ngoïc ngöôøi yeâu cuûa Duõng, Hoaø khoâng tin thì Ngoïc noùi laø hieän giôø naøngñang ôû nhaø Duõng neáu khoâng tin thì goïi tôùi thì bieát vaø Ngoc cho Hoøa soá phone,nhìn soá phone thì Hoøa bieát laø soá phone cuûa nhaø Duõng, naøng goïi laïi thì Ngoïc baétphone. Sau ñoù naøng goi cho Duõng vaø hoûi Duõng laø tröôùc khi ñeán vôùi naøng (Hoøa)thì chaøng coù aên naèm vôùi Ngoïc khoâng ? thì chaøng noùi laø coù, vaø Duõng coù noùi laøbaây giôø thì heát roàò Luùc ñoù Hoøa môùi hoûi "taïi sao ngoïc vaãn coøn ôû trong nhaø Duõng"Duõng chöa kòp traû loi thì Hoa ñaõ cuùp phone. Coøn Dung thì sao?Sau nhieàu laàn " leân maây" Dung coù thai, vaø Quan cöôùi Dung laøm vôï, saün dòpDung ñaùm cöôùi naøng goïi môøi cha Duõng, vaø oâng hoûi chöøng naøo naøng laøm ñaùmcöôùi voùi Duõng (con trai oâng ) thì naøng noùi laø khoâng coù chuyeän ñoù nöõa vì chaøngcoù ngöôøi ñaøn baø khaùc. OÂng ngac. nhieân vaø hoûi Hoøa laø ai, thì Hoøa traû lôøi laø Ngoïcvaø con noùi theâm laø Ngoïc ñang ôû chung nhaø vôùi Duõng nöõa vaø Hoøa tieáp tuïc noùichöù naøng coù bieát ñaâu ñaàu giaây beân kia oâng Cöôøng ñaõ ñöùng tim cheát cöùng roài.Heát.

×