Dung ngoc phan1

413 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dung ngoc phan1

 1. 1. DŨNG NGỌC – P1Ngoïc naèm traên trôû maõi vaãn khoâng nguû ñöôïc. Chieác ñoàng hoài treo töôøng thaû ñoå 4tieáng nhö baùo cho naøng bieát laø ñaõ gaàn heát ñeâm. Ngoïc quay ñaàu nhìn oâng giaønaèm beân caïnh ñang nguû say. Chieác ñaàu traéng baïc naèm tuoät ra khoûi chieác goùinhoû. Mieäng haù hoác moät caùch meät moûòNgaøy naøo cuõng vaäî cöù saùng saùng sau khi cuøng Ngoïc aên ñieåm taâm taïi nhaø xong.,oâng Cöôøng laùi chieác xe ñeán coâng ty vaø mieät maøi vôùi coâng vieäc. Ngoïc nghó laøoâng yeâu tieàn hôn caû yeâu vôï con. OÂng lo cho coâng ty hôn caû lo cho Ngoïc. Chieâuøtoái, veà ñeán nhaø, sau khi taém röûa vaø duøng côm xong laø oâng vaøo phoøng naèm xemtivò ñoä chöøng 15-20 phuùt sau laø oâng nguû thieáp ñi. OÂng queân haún ngöôøi vôï treûñeïp ñang khaùt tình naèm beân caïnh. Ngoïc caûm thaáy böùc röùc vaø khoù chòuï Naøngböôùc xuoáng giöôøng, ñi thaúng ra nhaø beáp roùt ly nöôùc uoáng. Sau khi uoáng ly nöôùclaïnh Ngoïc caûm thaáy deã chòu hôn. Luùc trôû veà phoøng, ñi ngang phoøng Duõng boãngnhieân böôùc chaân Ngoïc chaäm laïi. Naøng lieác nhìn caùnh cöûa. Töï nhieân moät caûmgiaùc raïo ruïc traøo daâng trong cô theå.Duõng laø ngöôøi con trai duy nhaát cuûa oâng Cöôøng. Meï Duõng maát khi chaøng vöøamôùi 20 tuoåi neân chaøng buoàn teû, boû ngang vieäc hoïc. OÂng Cöôøng thöông con,muoán ñem Duõng vaøo laøm vieäc trong coâng ty nhöng baûn tính Duõng töï laäp. Chaøngthaúng thaén noùi:-Con caùm ôn ba ñaõ lo cho con. Nhöng con khoâng thích soáng nhôø vaû, xin ba haõycho con töï laäp, ñeå thöû thaùch vôùi chính con.OÂng Cöôøng thuông con, nhöng thaáy Duõng cöông quyeát töø choái, neân oâng cuõngbaèng loøng. OÂng noùi :-Ngaøy meï con qua ñôøi, ba coù höùa laø seõ lo cho con neân ngöôøi, vì vaäy ba khoângmuoán ñeå con laøm vieäc vaát vaû.- Con laø thanh nieân, khoâng thaáy coù gì vaát vaû laøm vieäc heát. Vaû laïi ngheà huaánluyeân vieân bôi loäi cuõng laø moät coâng vieäc con thích nhaát xöa naî xin ba cöù ñeåcho con lo cho cuoäc soáng cuûa con.- Con ñaõ noùi vaäy thì ba ñaønh chòu vaäî khi naøo coù gì caàn thì con cöù cho ba bieát.Duõng laø moät thanh nieân môùi lôùn. Nhôø ñam meâ theå thao töøø beù neân chaøng sôùm coùmoät thaân hình löïc löôõng caân ñoái. Vôùi coâng vieäc "huaán luyeän vieân" duø laø ñoàngluông ít oåi nhöng coâng vieäc thaät laø nhaøn nhaõ. Moãi saùng Duõng thöùc daäy raát sôùm,ra sau vuøn chaïy nhaûy, taäp theå duïc cho ñeán luùc naéng leân chaøng môùi vaøo nhaø taémröûa, laøm veä sinh xong xuoâi roài môùi ñi aên ñieåm taâm thöôøng thì khoaûng10 giôøsaùng chaøng môùi ra khoûi nhaø ñeán choã laøm.
 2. 2. Töøø ngaøy oâng cöôùi baø Ngoïc ñem veà. Duõng coù phaàn ít gaëp cha hôn tröôùc. Moätphaàn cuõng vì ngoaøi coâng vieäc ôû coâng ty, luùc naøo oâng cuõng quaán quít beân ngöôøivôï treû traøn ñaày nhöïa soáng. Phaàn khaùc vì Duõng cuõng ngaïi nguøng moãi khi aùnhmaét chaøng baét gaëp ngöôøi cha giaø maø chaøng haèng kính meán ñang xun xoe vuoátve ngöôøi ñaøn baø treû ñeïp chæ daùng tuoåi con oâng. Ngoïc cuõng ñaõ moät laàn dang dôû.Ngaøy laáy choàng khi vöøa troøn 25 tuoåò soáng vôùi nhau chöa ñöôïc hai naêm thìchoàng naøng töû naïn trong moät tai naïn xe coä. Nhaän duô.c soá tieàn boài thuô`ng.Ngoïc cöù tieâu daàn cho ñeán luùc naøng giaät minh soá tieàn coøn laïi trong nhaø baêngchaúng ñöôïc bao nhieâuï ngoïc dang quyùnh quaùng leân thì thôøi may trong moät buoåitieäc toå chöùc taïi nhaø moät ngöôøi baïn, naøng gaëp oâng Cöôøng. Ñöôïc ngöôøi baïn boûnhoû cho bieát oâng Cöôøng ñang goaù vôï lai coù cô sôû laøm aên vöõng chaéc. Ngoïckhoâng ngaàn ngaïi ngaõ vaøo tay oâng nhanh choùng. Cuoäc tình moät giaø moät treû keùodaøi ñuùng ba thaùng thì ñöa ñeán vieäc hôïp thöùc hoùa baèng moät tieäc cöôùi ñôn sôï keåtöø ngaøy ñoù, Ngoïc chính thöùc laø vôï oâng Cöôøng. Ngoïc trôû vaøo phoøng, naøng côûi boûhaún chieác aùo nguû duy nhaát treân cô theå cuûa mình roài treøo leân, naèm ñeø leân oângCöôøng. Ñng nguû, oâng Cöôøng giaät mình môû choaøng maét ra thì cuõng vöøa caûmnhaän laøn da meàm aám cuûa Ngoïc ñang ñeø leân ngöôøi oâng. Caëp vuù vun ñaày cuûanaøng nhö muoán ñeø oâng ngoäp thôû. OÂng Cöôøng böøng tænh haún, hai tay oâng voøngqua chieác coå traéng ngaàn cuûa Ngoïc maø oâm sieát laáy. Ngoïc nuõng nòu:-Daäî.."chôi" vôùi em moät chuùt ñi cöng. Nguû hoaøi haø.OÂng Cöôøng uù ôù, khoâng traû lôøi ñöôïc vì caëp vuù thoån theän cuûa Ngoïc ñang bòt kínmieäng oâng. OÂng xoay ngöôøi, ñeø ngöôïc Ngoïc laïi, mieäng thì thaàm:-Chôi thì chôi chôù. Vôï ñeïp nhö vaày maø.....hoûng chôi uoång.Ngoïc hôøn doãi:-Hoâm naøo naøo ñi laøm veà anh cuõng nguû tôùi saùng boû em.....thao thöùc moät mình.Gheùt anh quaù-Xin loãi em. Taïi coâng vieäc ôû coâng ty nhieàu quùaï Thoâò...baây giôø anh ñeàn neø. Noùixong, oâng cuùi xuoáng hoân doïc theo vaønh tai Ngoïc laøm naøng co ruùm ngöôøi laïi. ÔÛtuoåi luïc tuaàn duø laø vaán ñeà sinh lyù ñaõ yeáu, nhöng king nghieäm "taùc chieán" thìoâng Cöôøng coù thöøa. OÂng cöù duøng löôõi, duøng moâi maø hoân voøng töøø vaønh tai,xuoáng döôùi caèm roài laïi voøng qua vaønh qua tai kia. Trong khi ñoù, baøn tay phaûicuûa oâng nhö naêm teân thaùm saùt thieän chieán, cöùù nheø nhöõng choã "da non" cuûaNgoïc maø boø tôùi. Ngoïc laø loaïi ñaøn baø ñang ôû vaøo thôøi kyø sung maõn nhaát. Töôùngngöôøi ñaãy ñaø, nôû nang troïn veïn. Maët luùc naøo cuõng cuûng hoàng, ñuùng nhö caâu"hoàng dieän ña daâm thuûy" . ñoái vôùi naøng, aùi aân laø cöùu caùnh cuaû cuoäc soáng. Noù caànthieát nhö aên, nhö nguû. Naøng khao khaùt ñöôïc laøm tình baát keå giôø naøoï Chæ caànmoät baøn tay ñaøn oâng ñuïng tôùi laø ñuû ñeå naøng co ruùm ngöôøi laïi nhö con saâuï OÂngCöôøng cöù thong thaû ve vuoát Ngoïc. Baøn tay kyø dieäu cuûa oâng laàn moø
 3. 3. khaép nôi treân cô theå naøng. Töø döôùi naùch, oâng cho baøn tay ñi ñaàn xuoáng caïnhsöôøn, roài chaïy thaúng xuoáng baép ñuøi Ngoïc. Baøn tay oâng ñi ñeán ñaâu, thaân theåNgoïc nhö boác chaùy ñeán ñoù. Bôø moâi oâng, vôùi hai haøng ria meùp cöù uûi voøng voønghai goø ngöïc caêng cöùng cuûa Ngoïc laøm naøng röôùn ngöôøi leân töøng chaäp. Chieác löôõioâng thænh thoaûng laïi ñaùnh nheï ñaàu vuù naøng trong khi baøn tay oâng cöù voøng voøngchung quanh "vuøng caám ñiaï" cuûa naøng. Ngoïc nhö ñaõ muoán theùt leân trong cônhöùng tình. Ngöôøi naøng vaën veïo theo töøng caùi vuoát ve cuûa oâng Cöôøng. Caùi ñieåmnoùng nhaát laø caùi ñieåm "ôû giöaõ hai ngoùn chaân caùi" thì oâng laïi khoâng chòu ñuïngñeán. Ngoïc chòu heát noãò naøng reân ræ:-AÏ...A.....A anh ôò Em......chòu heát noåi roài.OÂng Cöôøng vaãn tænh bô nhö khoâng nghe tieáng Ngoïc reân ræ, keâu van. Chaúng bieátoâng giaû vôø hay laø khoâng nghe laø vì...giaø quaù laõng tai khoâng nghe, hoaëc laø...chöaleân noåi maø oâng khoâng chòu nheùt caùi cuû caëc cuûa oâng vaøoï..loàn Ngoïc cho roài. Bôømoâi oâng Cöôøng heát uûi voøng treân vuù Ngoïc laïi tuûa daøi xuoáng hai baép veá naøng.Roài töøø baép veá oâng laïi uûi chaàm chaäm leân hai meùp loàn NgoïcGiôø naøy thì Ngoïc ñaõ heát chòu noãò naøng oaèn ngöôøi, reân sieát tuøng hoàò Daâm thuûycuûa naøng cöù aâm æ maø tuoân ra laøm öôùt nhaãy caû hai meùp loàn. Hai goùt chaân Ngoïcchòu ñuïng xuoáng maët giöôøng laøm ñieåm töïa. Moâng naøng ñaåy ngöôïcc leân trongkhi hai tay naøng ghòt ñaàu oâng Cöôøng aán saùt vaøo loàn naøng. OÂng Cöôøng bieát laø ñaõñeán luùc neáu khoâng cho Ngoïc thoûa maõn, naøng daùm sieát cho oâng ngoät thôû maø cheátlaém. OÂng röôùn ngöôøi leân, caàm con cu ñang caêng cöùng cuûa oâng maø aán nheø nheïvaøo giöõa hai meùp loàn noùng hoåi ñang haù roäng chôø ñôïi cuûa Ngoïc. Giöõa luùc Ngoïcñang saün saøng chôø ñoùn giaây phuùt khoaùi laïc. Nhaát thì oâng Cöôøng lai naåy ra moätcaûm giaùc nghòch ngôïm.OÂÂng bieát laø ôû caùi tuoåi cuûa oâng, vaán ñeà tình duïc khoâng theå naøo bì vôùi moät ngöôøiñaøn baø ñang traøn treà sinh löïc nhö Ngoïc ñöôïc, Ngoïc coù theå laïi theøm khaùt, ñoøi hoûioâng phaûi "taùc chieán" sau khi chaám döùt cuoäc chöøng 15-20 phuùt. Nhöng ñoái vôùioâng, trung bình hai ngaøy gaàn vôï laø khaù laém roàò ñaïn oâng ñaõ gaàn heát phaûi tieátkieäm.Baén phaùt naøo phaûi cho ñaùng phaùt ñoù. Nhö vaäy thì chæ coù caùch phaûi cho Ngoc. ra2,3 laàn tröôùc khi oâng ra nhö vaäy môùi mong caàm cöï ñöôïc. Nghó nbö theá oângkhoâng ñuùt cu thaúng voâ loàn Ngoïc ngay, oâng cöù cho ñaàu cu ñuïng nheï vaøo moàngñoác cuûa Ngoïc roài laïi keùo ra. OÂng coá tình laøm cho Ngoïc ñieân leân vì.....nöùng. Caùichaát daâm thuûy öôùt ñaãm meùp loàn Ngoïc taïo cho nhöõng caùi ñuïng nheï töø ñaàu cuoâng nhö rin rít, ngöôøi Ngoïc nhaáp nhoûm khoâng yeân. Toaøn thaân naøng leân côn soátnoùng hoåi. Taát caû caùc ñaàu daây thaàn kinh nhö bò kích thích moät löôït. Ngoc ñaõ ralaàn thöù 2 roài maø oâng vaãn chöa chòu cho naøng höôûng giaây phuùt thaàn tieânnhaát.
 4. 4. Ñaàu cu oâng Cöôøng cöù aán vaøo giöõa hai meùp loàn Ngoïc xong roài lai keùo ra, roài laïiaán saâu hôn moät chuùt. OÂng cho caùi ñaàu khaátloït voâ xong, oâg laò keoù ra, roài laïi ñaåy vaøoï Ngoïc nhö ngöôøi dôû cheát dôû soáng. Caëpmaét lôø ñôø, thaát thaàn, bôø moâi naøng heù môû. ngöôøi naøng nhö ñang chín nhöø trongcaûm giaùc kích thích toät cuøng.Giöõõa caùi luùc baát ngôø nhaát, oâng ñaåy thaúng thaèng nhoû ñang cöùng ngaét cuûa mìnhngaäp saâu vaøo loàn Ngoïc. Ngoïc ruù leân moät tieáng khoaùi laïc toät cuøng. Hai tay naøocaøo caáu treân maët giöôøng. Daâm thuûy töø trong laïi tuoân ra moät laàn nöõa, taïo neânnhuõng tieáng oøng oc. moãi laàn oâng Cöôøng naéc naøng.Dung côõi boû heát aùo quaàn roài böôùc vaøo ngaâm mình trong laøn nöôùc aám. Ngaøy naøocuõng vaäy, Dung coù thoùi quen sau khi ñi bôi veà, bao giôø naøng cuõng naèm ngaâmmình trong nöôùc aám khoaûng moät tieáng ñoàng hoà. ñoù laø thôøi gian rieâng tö vaø thíchthuù nhaát cuûa naøng. Cha meï Dung ñaõ giaø roài, laïi khoâng coù con traò Dung laø congaùi lôùn, döôùi naøng coøn coù ngöôøi em gaùi nhoû hôn naøng hai tuoåi, vì vaäy, hai oângbaø yeâu thöông lo laéng cho hai chò em voâ cuøng. Dung nhaém maét laïi, lan man nghóngôïi. Hình aûnh Duõng laïi trôû veà trong ñaàu naøng.Töø ngaøy Dung vaø Hoøa, em naøng, ñöôïc Duõng höôùng daãn bôi loäi, Dung caûm thaáyyeâu ñôøi haún. Taùnh tình naøng hoaøn toaøn thay ñoåò. Truôc kia, Dung laø moät ngöôøicon gaùi soáng nhieàu veà noäi taâm. Ngoaøi giôø hoïc, Dung soáng kheùp kín trong boánböùc tuô`ng cuûa gia ñình. Traùi vôùi naøng, Hoaø laïi thích hôïp vôùi nhöõng hoaït ñoängbeân ngoaøò Hoaø luùc naøo cuõng nhí nhaûnh, vui tuôi, thích vaên ngheä, ca haùt, khieâuvuõ. Vì vaäy maø haàu nhö trong caùc cuoäc vui, ít khi vaéng maët Hoaø. Sôï Hoaø ñi moätmình khoâng tieän, neân cha meï Hoaø cho Dung ñi theo. Buoåi hoïp maët cuûa nhöõngngöôøi treû bao giôø cuõng oàn aøo. Tieáng nhaïc , tieáng la heùt, chen laãn tieáng cöôøi noùicuøng tieáng cuïng ly, tieáng röôïc Champagne noå doøn daõ. Hoaø cuøng caùc baïn ñangquay cuoàng ngoaøi saøn nhaûî Dung ngoài moät goùc, mieäng caén oáng huùt trong lynöôùc ngoït theo doõi cuoäc vui. Boãng moät gioïng noùi traàm aám caát leân beân caïnh.- Sao coâ khoâng nhaäp cuoäc maø ngoài moät mình vaäy ?Dung quay laïi, moät ngöôøi thanh nieân ñeïp trai, thaân hình caên ñoái, aên maët goïngaøng ngoài caïnh naøng töï bao giôø maø naøng khoâng hay bieát.Dung traû lôøi kheùp neùp:- Daï ....em khoâng bieát nhaûîGaõ thanh nieân trôïn maét ngaïc nhieân:- Coâ khoâng bieát nhaûî thieät khoâng ?Dung trôïn maét laïi:- Em noùi thieät, coù gì maø anh ngaïc nhieân ?-Anh ngaïc nhieân thaät. Tai vì anh töôûng....chæ coù mình anh khoâng bieát nhaûy
 5. 5. Caû hai ñeàu cöôøi xoøaï Duõng xoeø tay ra thaân maät baét tay Dung:- Anh teân laø Duõng-Em.... DungHai ngöôøi trôïn maét nhìn nhau ngaïc nhieân theâm moät laàn nöõa. Duõng, Dung, saoma laïi töông töï nhau döõ vaäy. Baây giôø môùi coù dòp nhìn kyû Duõng. Naøng ñoaùn coùleõ Duõng chæ hôn naøng 2,3 tuoåi gì ñoù thoâi. Guông maët raùm naéng, vaàng traùn caothoâng minh, maùi toùc boàng beành coù veû raát ngheä só. ñaëc bieät nhaát laø ñoâi maét. Caëpmaét Duõng nhö coù söùc thu huùt maõnh lieät laøm boái roái ngöôøi ñoái dieän. Duõng môûñaàu caâu chuyeän-Dung coù hay ñi party nhö vaày khoâng?-Chæ thænh thoaûng thoâò taïi vì Dung quen bieát ít laém, coøn anh thì sao ?-Anh thì...baïn beø loâi keùo suoát ngaøy, nhöng maø queâ vaãn.....queâ- Anh noùi theá chöù em chaúng thaáy anh queâ moät chuùt naøo heát.-Queâ chöù. Baèng chöùng laø moïi ngöôøi ñang tham gia cuoäc vuò chæ coù mình anh laølaïc loûng, ngoài ñaây noùi chuyeän vôùi Dung- AÙ aø ...chaéc laø anh muoán noùi Dung queâ muøa, ngoài moät goùc neân anh thaáy toäinghieäp neân môùi laïi noùi chuyeän vôùi Dung cho ñôõ buoàn phaûi hoân?- Anh khoâng coù yù nhö vaäy, nhöng neáu muoán Dung noùi theá thì..cuõng ñöôïc. Caû haiñöùa mình ñeàu nhaø queâ, ñeàu toäi nghieäp heát, neân ngoài noí chuyeän vôùi nhau cho ñôõbuoàn.Hai ngöôøi cöôøi vui veû. caâu chuyeän trôû neân thaân maät hôn.Dung thaáy Duõng deã meán, noùi chuyeän duyeân daùng vaø coù hoïc neân Dung khoângcoøn e deø nhö luùc ñaàu nöõa naøng hoûi thaêm Duõng-Anh Duõng coøn ñi hoïc hay laø ñi laøm vaäy?Duõng thaät thaø traû lôøi:- Caùch ñaây khoaûng saùu naêm. Duõng môùi coù 20 tuoåi vöøa böôùc vaøo ñaïi hoïc thì meïDuõng maát neân Duõng buoàn quaù, coá hoïc maø khoâng voâ neân Duõng ñi laøm.-Duõng ñang laøm ngaønh naøo vaäy ?-Duõng ñang laøm huaán luyeän vieân bôi loäi cho caâu laïc boä thaønh phoáDung trôïn troøn maét thaùn phuïc vaø noùi:- Hay quaù ñi chi em Dung ñang muoán ñi hoïc bôi ñaây maø khoâng bieát ôû ñaâu daïyVöøa noùi Dung vöøa nhoùn leân tìm kieám, töø daõy baøn beân kia, Hoøa, em naøng ñanguyeân thieân noùi chuyeän vôùì moät ñaùm baïn. Dung ñöa tay ngoaéc em, Hoaø ngöngngang caâu chuyeän ñi tôùi DungDung keoù Hoaø ngoài xuoáng beân caïnh, roài môùi xoay qua gioùì thieäu vôùi em:- Ñaây laø anh Duõng, thaày daïy bôi loäi maø hai chò em mình ñang tìm kieám.Roài naøng quay qua chæ Hoaø giôùi thieäu- Ñaây laø Hoaø, em DungHai ngöôøi ñöa tay ra baét thaân maät
 6. 6. Sau hoâm ñoù, hai chi em Dung trôû thaønh hoïc troø cuûa Duõng. Moãi tuaàn hai ngaøy,cöù vaøo saùng thöù naêm vaø thöù baûy, hai chò em ñeàu ñeán caâu laïc boä bôi loäi ñeå hoïc.Dung caøng ngaøy caøng meán Duõng. Naøng thöôøng toå chöùc naáu nöôùng taïi nhaø ñeåmôøi Duõng ñeán chôò Nhöng cöù moãi laàn Duõng ñeán laø chaøng maõi ñuøa giôõn, noùichuyeän vôùi Hoaø, nhö khoâng ñeå yù ñeán Dung. Thaät tình thì giöõa hai chò em, Hoaønhí nhaûnh deã thöôngg vaø côû môû hôn Dung neân deã gaàn guûI vôùi moïi ngöôøi.Baûn taùnh Hoøa hoàn nhieân.. Naøng coi Duõng nhö moät ngöôøi anh neân ñoâi khi khoângngaàn ngaïi taâm söï cuøng chaøng nhöõng chuyeän rieâng tö Dung hieåu Hoaøhôn ai heát,naøng bieát Hoaø cuõng chæ coi Duõng nhö moät ngöôøi anh khong hôn khoâng keùm.Coøn Duõng coù yeâu Hoaø hay khoâng thì naøng cuõng khoâng chaéc laém. Nhöng rieângDung thì naøng hieåu roõ moät ñieàu: naøng yeâu DuõngDung böôùc ra khoûi boàn taém, naøng vôùi tay laáy chieác khaên quaán quanh ngöôøi roàiñeán truôc göông saáy toùc, Dung taàn ngaàn moät hoài laâu tröôùc göông lôùn trongphoøng taém. Naøng töï ngaém ngía taám thaân traàn truoàng cuûa mình maø laáy laøm ñaécyù. Hai chò em naøng moãi ngöôøi moät veû, nhöng caû hai ñeàu ñeïp. Neáu Hoaø coù caùivoùc daùng troøn tròa, muõm móm deã thuông, thì Dung laïi coù caùi voùc daùng xöôngxöông, caùi voùc daùng cuûa ngöôøi maãu thôøi trang vôùi caëp gioø daøi "tröôøng tuùc". ñoâigoø ngöïc troøn laün nhö môøi goïi, chieác eo theo nhoû treân ñoâi moâng troøn tròa, Dungtöï bieát laø mình ñeïp. Moät caùi ñeïp ít coù coâ gaùi AÙ ñoâng naøo coù ñöôïc. Coù leõ vì vaäymaø Dung raát töï tin tronglaõnh vöïc tình caûm Dung ñöa hai tay xoa xoa caëp vuù. Moät caûm giaùc rôøn rôïn teâmeâ daâng leân trong ngöôøi naøng. Dung nhaém maét laïò Hai tay naøng xoa nheø nheïhai ñaàu vuù maø töôûng töôïng nhö ñoù laø hai baøn tay cuûa Duõng. Ngöôøi Dung noùngraàn leân. Hai goø maù haây haây ñoû.Dung caøng xoa boùp, caùi caûm giaùc vöøa kích thích vuøa khoan khoaùi lan roäng khaépcaùi teá baøo trong ngöôøi naøng. Dung chòu khoâng noåi nuõaï Moät tay naøng vuoát daànxuoáng duôì ruùn roài xoa nheï leân tuùm loâng ñen hình tam giaùc giöõa hai haùngï. Moätchaát nuôc nhôøn aâm aám ròn ra töø hai meùp loàn caøng laøm cho Dung theâm khoaùilaïc. Naøng duøng ngoùn tay troû kheàu nheï nôi moàng ñoác ñeå taïo theâm caûm giaùc. Roàinhö chöa thoûa maõn, Dung ñuùt moät ngoùn tay vaøo giuõa aâm ñaïo nhôùp nhaùp nhöngkhí cuûa naøng. Tuø luùc daäy thì, Dung cuõng coù ñoïc sô qua moät vaøi loaïi saùch veà vaánñeà sinh lyù, Nhöng naøng chæ ñoïc ñeå maø töôûng töôïng, ñeå tìm hieåu chöù chöa baogiôø bieát qua thöïc teá. Ñoâi khi, trong nhöõng laàn ngaâm mình trong boàn taém, Dungcuõng coù ñöa hai tay vuoát ve, kyø coï hai meùp loàn. Naøng cuõng caûm thaáy teâ meâsung söôùng nhöng chöa bao giôø Dung daùm baïo daïn, ñuùt haún ngoùn tay vaøo vìnaøng sôï raùch maøng trinh Dung cöù thuït voâ thuït ra ngoùn tay cuûa naøng moät hoài thìkhí ñaõ tuoân ra daàm deà. Dung chaúng coøn suy tính gì nöõa. Naøng chaáp theâm moät
 7. 7. ngoùn tay nöõa vaø laïi nheùt vaøo giöõa hai meùp, Dung vöøa thuû daâm, mieäng vöøa híthaø moät caùch sung söôùng toät ñoä.Ngoïc ngoài traàm ngaâm nghó ngôïi . OÂng Cöôøng laïi phaûi coù vieäc ñi hoïp ôû Canadavaøi ngaøî Ngoïc chaúng buoàn maø cuõng chaúng vui. Coù oâng Cöôøng ôû nhaø cuõng vaäythoâò Ngoïc laø ngöôøi ñaøn baø ñang ôû vaøo löùa tuoåi 30, luùa tuoåi sung maõn nhaát cuûangöôøi ñaøn baø vaäy maø OÂng Cöôøng choàng naøng ñaõ gaàn heát xí quaùch roài. OÂng chæcho naøng "aên" khi naøo naøng gaàn saép cheát. Maø baûn thaân cuûa naøng thì gaàn nhöñoùi trieàn mieân. Môùi aên xong laïi theøm aên nöõa "ngöôøi ñeïp nhôø luïaï luùa toát nhôøphaân" Ngoïc thì luïa, luùa gì cuõng toát heát. Suoát ngaøy naøng chaúng coù vieäc gì laøm,vaø khoâng coù baän taâm ñeán ñieàu gì. laïi aên toaøn ñoà boå döôõng neân Ngoïc caøng ñoû dathaém thòt . Thaät ñuùng vôùi caâu cuûa oâng baø ngaøy xöa thöôøng noùi . "Hoàng Dieän ñaDaâm Thuûy". Ngoïc laáy oâng Cöôøng khoâng phaûi vì naøng yeâu oâng maø vì naøngnghieäm ra mot ñieàuï ñoàng tieànkhoâng mang laïi haïnh phuùc nhöng khoâng coù tieànthì khoâng bao giôø haïnh phuùc vì vaäy naøng laáy oâng cuõng vôùi lyù do raát ñôn giaûn laøñôõ khoå taám thaân.Baây giôø sau moät thôøi gian chung soáng vôùi oâng choàng giaø, naøng môùi nhaän roõ moätñieàu ñoù laø trong cuoäc soáng cuûa naøng, khoâng phaûi chi aên ngon maëc ñep laø ñuû.Thaät ñuùng nhö vaäy. Töù khoaùi treân ñôøi ma chæ coù aên nguû thì cheát coøn söôùng hôn.Coøn caùi vuï ñuï ñeùo maø hoûng coù thì ñaâu coù ñöôïc. Ngoc caøng suy nghó caøng chaùnoâng choàng giaø. Boû thì uoång maø soáng vôùi oâng chaéc coù ngaøy ...... cheát vì daây nöùngquaù. Thoâi thì phöông phaùp hay nhaát laø vaãn döïa vaøo oâng ñeå giaûi quyeát vaán ñeàsinh keá, coøn vaán ñeà... sinh lyù thì kieám choã khaùc ñeå giaûi quyeát. Trong ñaàu naøngmoät doïc hình aûnh ñaøn oâng thoaùng qua nhö moät cuoán phim chieáu nhanh. Moät vaøigaõ ñöôïc naøng cho ñieåm cao thì laïi coù vôï döõ. Caùi vuï gì chöù caùi vuï giöït choàngngöôøi ta thì naøng khoâng daùmCöù nghó tôùi caûnh bi ngöôøi ta loät quaàn aùo giöõa choã ñoâng ngöôøi thì ngöôøi naøng ñuûñau giaây chaèng roài. Suy ñi nghó laïi moät hoài Ngoïc thaáy chæ coù moät mình Duõng, gaõcon trai rieâng cuûa oâng Cöôøng laø ngon hôn ai heát. Caùi gioøng con trai sung söùc maølaïi chöa coù vôï thì thöôøng chòu chôi. Chôi maø khoâng sôï beå vì Duõng ôû trong caênphoøng caùch phoøng naøng caùi buoàng taém. OÂng Cöôøng ñi vaéng vaøi ngaøy nöõa môùiveà maø duø oâng coù veà baát ngôø ñi nöõa thì cuõng chaúng thaønh vaán ñeà. Duø oâng coùchìa khoaù nhaø maø Ngoïc lai moùc sôïi daây xích an toaøn thi oâng cuõng ñaønh chòu maøthí du nhö oâng coù bieát laø ngöôøi vôï treû yeâu daáu cuûa mình ñang choång khu nhöchoù cho thaèng con cöng naéc thìcuøng laém laø thoïc tay voâ quaàn boùp daùi cheát chöù bieát laøm gì ñöôïc nhau. Ngoïccaøng nghó caøng thaáy mình thoâng minh.
 8. 8. Naøng ñöùng daäy coi boû heát ñoà lænh kænh roài khoaùc chieác aoù moûng dính böôùc quagoõ cöûa phoøng Duõng. Duõng ñang naèm nhaém maét hoài töôûng laïi chuyeän trong raïphaùt maø chaøng voi Hoøa vöøa laø khaùn giaû vöøa laø dieãn vieân. Duõng nhôù tôùi ñaâungöôøi chaøng teâ meâ ñeán ñoù. Chang cuù aám öùc maõò chaøng nhôù tôùi caëp vuù troøn nhöhai traùi cam raén chaéc cuûa Hoøa. Nhôù tôùi hai meùp loàn trôn nhôùt khi baøn tay chaøngñuïng ñeán. Chaøng nhôù ñeán caëp maét nhaém nghieàn, hai haøm raêng ñeàu nhö haït baépcuûa Hoaøø nghieán chaët nhöng vaãn khoâng ngaên ñöôïc tieáng reân sung söôùng thoaït ratöø cöûa mieäng cuûa Hoøa. Duõng caøng suy nghó, chieác quaàn sì líp cuûa chaøng caøngchaät, vaø giöõa luùc chieác quaàn loùt cuûa chaøng ñaõ caêng heát côø, saép söûa raùch bung rathì...caùch cöûa môû toang. Baø Ngoïc ñöùng ngaàn ngöø tröôùc cöûa phoøng chaøng goõ nheïmoät hai tieáng..cho coù leä roài töï ñoäng môû cöûa böôùc voâ hình aûnh ñaàu tieân ñaäp voâmaét baø laø Duõng ñang naèm teânh heânh treân giöôøng. Hai chaân chaøng chaám ñaát,trong quaàn chaøng "thaèng em" ñang caêng cöùng. Ngoïc boái roái xoay maët quahöôùng khaùc thì chaïm maét ngay caùi tivi maø Duõng ñang coi phim sex maø chaøngmôùi möôùn coiMoät coâ beù AÙ ñoâng, coù leõ ñaïi haøn hay Nhaät boån gì ñoù ñang naèm banh caúng ñeåcho moät gaõ con trai uùp maët vaøo ñoù lieám "em naøng". Caû hai cuøng boái roái, Duõngchuïp ñaò chieác meàn phuû leân ngöôøi roài loay hoay tim caùi remote control taét tiviNgoïc cuõng ngöôïng khoâng keùm. Naøng kieám chuyeän giaû laõ:- Caäu Duõng..... coù phim gì hay choï..Ngoïc möôïn coi vôùiù buoàn quaù haø.Duõng chaúng bieát traû lôøi laøm saoï thaät tình thì chaøng chaúng coù moät cuoán phimnaøo, ngoaïi tröø maáy cuoán phim "cheùo" chaøng aáp uùng"- Coä...muoán xem phim gì ?- Phim gi cuõng ñöôïc, tình caûm laõng caøng toát.Trong buïng Duõng nghi thaàm "tình caûm laõng maïn thì khoâgg coù nhöng phim tìnhcaûm....vaät loän thì thieáu gì" nghó vaäy nhöng maø Duõng traû lôøi khaùc.- Duõng ít xem phim laém. Hoài saùng ñi chôi vôùi maáy thaèng baïn. Hoâng bieát ñöùanaøo boû queân cuoán phim tren xe Duõng laáy voä.....coi thöû. Ngoïc ñaõ bieát maáy ngöôøiôû ñoäc thaân ôû xöù Myõ naøy quùa maø. Nhöng naøng laøm boä nhö naõy giôø chöa thaáy gìheát.- Hay laø.....Ñuõng cöù coi tieáp ñi, cho Ngoïc coi keù vôùò vöøa noùi Ngoïc vöøa ngoàixuoáng beân Duõng,vôùi tay laáy caùi remote control môû tivò Duõng quyùnh quaùch leânbaûo Ngoïc:- Ñöøng! Loaïi phim naøy daønh choï....ngöôøi lôùn.Ngoïc nhìn Duõng baèng aùnh maét nöûa tình töù nöûa ñoàng loõaï-Boä...... Dung noùi Ngoïc coøn con nít sao ? Duõng coi ñöôïc Ngoïc cuõng coi ñöôïcvaäy?
 9. 9. Treân maøn aûnh ,ñoâi trai gaùi ñaõ baét ñaàu nhaäp cuoäc sao moät hoài buù lieám. Gaø contrai caàm con cu ñang caêng cöùng nhö caùi chaøy giaõ tieâu duù duù vaøo loàn coâ gaùi.Duõng ñaõ nöùng qua côõ roài, chaøng ngoài thuït ra phía sau löng Ngoïc . Chaøng khoângdaùm nhìn thaúng vaøo maët naøng. Töøø saùng ñeán giôø, sau khi ñi xi neâ vôùi Hoøa veà,Duõng bò aùm aûnh maõi. Chaøng cöù töùc anh aùch laø chöa "thòt" ñöôïc Hoaø. Duõng theømthuoàng ñeán muùc ñoä caûm thaáy töùc daùò. Phaûi möôùn phim sex veà xem cho ñôõghieàn. Baây giôø, töï nhieân ngöôøi ñaøn baø naøy laïi chui vaøo phoøng chaøng, aên maëcgioáng nhö laø.....hoûng coù maëc caùi gì heát. Vuù ñít ngoàn ngoä moät ñoáng tröôùc maëtlaøm sao maø chaøng chòu noãò Duõng laøm boä boø saùt tôùi sau löng Ngoïc vöøa vôùi taylaáy caùi remote control trong loøng Ngoïc, chaøng vöøa noùi :- Hay laø.....coâ ñem veà phoøng xem ñiNgoïc caûm thaáy caû moät thaân hình raén chaén cuûa Duõng nhö aùp chaét sau löng mình.Khoâng chôøñôïi gì hôn. Ngoïc giaû vôø maát thaêng baèng ngaõ ngöõa vaøo loøng Duõng. Duõng cuõnglaøm boä nhö sôï Ngoc teù, chaøng oâm goïn laáy taám thaân cuûa ngoïc roài chuùi nhuûi, teùsaép leân ngöôøi naøng. Hai tay Ngoïc voøng qua coå Duõng xieát maïnh, hai bôø moâi aùpchaët laáy nhauï Ngoïc nhoõm ngöôøi, keùo ngöôïc chieác aùo nguû mong manh qua khoûiñaàuï Trong aùnh saùng chaäp chôøn tuø tivi haét raï Duõng laëngngöôøi chieâm ngöôõng taám thaân naåy nôû toaøn veïn cuûa ngöôøi ñaøn baø môùi ngoaøi 30.Ngoïc coù caëp maét laù lieãu daøi daâm ñaõng, chieác moâi hôi heách leân moät caùch kieâukyø. Ñoâi moâi naøng moäng ñoû hôi treà ra nhö môøi moïc. Chieác coå traéng ngaàn. beântreân boä ngöïc nôû nang kheâu gôïi. Chieác eo thon nhoû cuûa ngöôøi ñaøn baø chöa coùcon. Beân treân chieác buïng thaúng.phaùi döôùi laø moät tuùm loâng ñen möôït, Duõngnghe coå hoïng khoâ chaùy nhöõng theøm muoán. Chaøng cuùi xuoáng hai goø boàng ñaûomaø say söa hoân hít. Ngoïc laø moät ngöôøi ñaøn baø ñaõ coù treân "möôøi naêm coâng vuï".Naøng quùa saønh soûi veà ngheä thuaät aùi aân. Khoâng muoán cuoäc vui sôùm taøn, naøngxoay ngöôøi laïiduøng hai chaân caâu ghòt ñaàu Duõng xuoáng vuøng coû non xanh muôt, ñoàng thôøiNgoïc haù mieäng ngaäm laáy caùi "nôï ñôøi" cuûa Duõng maø nuùt nhö con nít muùt caø rem.Nhöõng baøi taäp trong caùc cuoán phim sex maø Ngoïc ñaõ nghieân cöùu laâu nay ñöôïcnaøng ñem ra aùp duïng trieät ñeå. Caùi theá xoay ngöôïc ngöôøi 1,2,3 chuùng ta cuøng "buù" naøy laø theá 69. Tuïi myõ noù hay goïi laø " sixty nine" naøy ngoïc raát khoaùò buù chocaû hai ñeàu ra moät laàn roài vaãn tieáp tuïc cho ñeán khi caû hai ñeàu trôû laïi . Luùc ñoùmôùi thaät söï nhaäp cuoäc "con chò nuoát thaèng em". Nhö vaäy cuoäc vöøa keùo daøi vöøañaõ. Duõng chôi Ngoïc nhö theå ñeå traû thuø cho caùi vuï töùc daùi buoåi saùng trong raïphaùt. Chaøng beá xoác Ngoïc treân ñoâi tay raén chaén, cong löng ñaåy con caëc to toå boácuûa mình vaøo giöõa hai meùp loàn cuûa Ngoïc nghe oøng oïc. Ngöôøi ñaøn baø khaùt tìnhreân la, oaèn oaïi thích thuù. Ngoïc chöa bao giôø ñöôïc höôûng caùi caûm giaùc tuyeät vôøi
 10. 10. naøî Töø hoài ñôøi choàng truôc, roài ñeán oâng Cöôøng, caû hai ñeàu oám yeáu, chæ bieát ñeøngöûa naøng ra maø chôi. Luùc sung söôùng quaù thì Ngoïc caøo caáu treân giöôøng, daõyduïa treân maët giöôøng maø thoâi. Hoâm nay, ñöôïc Duõng beá xoác treân taî Chieác eotheo cuûa naøng ñöôïc voøng tay cuûa Duõng bôï chaët. Ñaàu, ngïöïc ngöõa ra sauï Hai taychôùi vôùi trong khoâng khí. Duõng cöù bôï naøng leân nhö vaäy, ñöùng khôi khôi giöõaphoøng maø naéc . Ngoïc söôùng quaù. Hai tay naøng quô quaøo trong khoâng khí tìmñieåm töïa. Nhöng chaúng coù choã naøo cho naøng töïa, ngoaøi caùi loã loàn trôn nhôùtñang ñöôïc con cu to töôùng cuûa Duõng thuït ra thuït voâ nhö maùî ñoù laøñieåm töïa duy nhaát maø Ngoïc töïa vaøo ...(Heát Phaàn 1 ... xin xem tieáp Phaàn 2)

×