Dem tan hon

523 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dem tan hon

  1. 1. Chò! Ñeán hoâm nay em môùi ñöôïc raûnh rang vieát thö thaêm chòñeå baøy toû nieàm haïnh phuùc ñang daâng traøo trong tim em, ñeåchò hieåu ñöôïc theá naøo laø aân aùi cuûa moät coâ gaùi trinh tieát laànñaàu ñöôïc höôûng muøi vò yeâu ñöông. Chò aï, ñeâm hoâm aáy, tieäctuøng vöøa xong, caùc ngöôøi baïn thaân thuoäc laàn löôït ra veà nhaøchæ coøn coù chaøng, em vaø ngöôøi giuùp vieäc ñang loay hoay doïndeïp vì sau buoåi tieäc nhaø cöûa thaät laø beà boän. Maët chaøng ñoû gayvì hôi men, chaøng xieát laáy tay em vaø aâu yeám dìu em vaøophoøng. Em thaáy theøn theïn, laàn ñaàu, loøng em hoài hoäp voâ cuøng,kheùp cuûa phoøng xong chaøng quay laïi oâm em vaøo loøng vaø hoânleân maù em, nheø nheï nuùt vaøo, caùnh hoa ñang ñaày nhöïa soáng...Caùi hoân ñaàu tieân cuûa ñeâm taân hoân nheï nhaøng cho bieát baoñieàu huyeàn dieäu ñang chôø em. Moät caûm giaùc laâng laâng dochaøng oâm nheø nheï vaøo loøng em, laàn ñaàu tieân da thòt em tieápxuùc vôùi ngöôøi ñaøn oâng aáy, em chôït thaáy roän raøng khaùc thöôøngchò aï. OÂi! caûm giaùc thaät laï luøng, ngöôøi em caûm thaáy rungñoäng, maù em noùng böøng leân. Ñang mô maøng vôùi nhöõng caûmxuùc môùi laï thì chaøng buoâng em ra, nhöng caùi vò cuûa chieác hoânnaøy vaø hôi thôû noùng boûng cuûa chaøng phaû vaøo maët em, vaãn coønquyeän laáy em. Luùc aáy em ñang maëc chieác aùo cöôùi baèng xoa reâ traéng, maøutraéng trinh baïch maûnh mai nhö thaân theå eûo laû cuûa em, ñaàu emcaøi moät vaàng hoa traéng oâm laáy maùi toùc huyeàn buoâng thaû treânbôø vai. Muøi nöôùc hoa Channel mòn maøng pha laãn muøi da thòtngaây ngaát cuûa em thaønh moät muøi ñaëc bieät dìu dòu. Em bieátraèng em ñeïp, cöù nhìn neùt maët ñaêm chieâu cuûa chaøng thì roõ.Chaøng mæm cöôøi baûo em thay aùo ra vaø theo chaøng ra ngoaøiÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 1
  2. 2. röûa maët cho tænh taùo. Em kheõ ”aï” nho nhoû, chaøng naâng caèmem leân, ñaët vaøo moâi em moät nuï hoân ñaém ñuoái roài böôùc ra. Nhìn quanh gian phoøng xinh xinh em thaáy thích voâ cuøngchieác giöôøng traûi dra traéng tinh eâm aùi, goùc phaûi laø chieác tuûñaùnh vecni, coù göông soi, moät caùi table de nuit thaät myõ thuaätñaët caïnh giöôøng treân baøn phaán son. Beân hoâng laø chieác baønroäng treân ñaày quaø cöôùi boïc giaáy maøu boùng loaùng. Ñaàu giöôøngñeå saün cho em moät boä quaàn aùo luïa ñöôïc uûi caån thaän, em nheønheï truùt boû chieác aùo choaøng traéng vaø maëc boä aùo nguû vaøo, nhìnvaøo göông em mæm cöôøi vôùi em. Chieác aùo ngaén tay may roäng,coå ñeå hôû, che ñaäy höõng hôø thaân theå noõn naø cuûa em laøm taêngveû tuyeät myõ cuûa boä ngöïc nôû nang, chieác moâng ñaày ñaën cuûaem chaéc raèng seõ laøm chaøng say ñaém. Em ngoài vaøo baøn môû giaáy nhöõng goùi quaø thì chaøng vaøo.Chaøng maëc boä Py-gia-ma maøu tro nhaït, toùc tai töôm taát,khuoân maët ñeïp, raén roûi, ñoâi chaân gaân guoác, ngöïc nôû... Thaätñuùng laø maãu ngöôøi maø em haèng mô öôùc. Chaøng choaøng tayoâm em, hoân nheï vaøo gaùy, vaøo maù vaø kheõ baûo: ” Em khoângmeät ö !, hay ñeå saùng mai roài haõy xem, baây giôø nghæ em nheù!”.Luùc naøy em thaáy nhö ñang lô löûng treân khoâng, chaúng bieát gìhôn laø baèng loøng. Chaøng beá laáy taám thaân thon thaû, meàm maïicuûa em ñaët leân giöôøng vaø vôùi tay taét ñeøn. Mieäng chaøng nuùtvuù em khoâng rôøi, tay chaøng rôø moù khoâng ngöøng. Em chòukhoâng noåi nhöõng kích thích cuûa chaøng nöõa, nghieâng qua oâmlaáy chaøng thaät chaët, chaøng cuõng oâm laáy em, coá yù ñeå döông vaätcöông cöùng cuûa chaøng chaïm vaøo haùng em vaø coï qua, coï laïi.Tay chaøng thì moø maãn tìm nuùt quaàn... Moät laùt sau chieác quaànem ñaõ ñöôïc chaøng côûi ra töø luùc naøo, chieác slip chaøng cuõngñang laàn vaøo côûi tieáp. Theá laø treân mình em cuõng nhö chaøngkhoâng coøn gì che ñaäy nöõa caû... Taám thaân trinh baïch noõn naøcuûa em loà loä tröôùc maét chaøng, ñoâi vuù nôû nang traøn ñaày sinhlöïc ñang caêng phoàng theo hôi thôû, chieác eo thon thaû, nhöõngñöôøng cong tuyeät myõ ôû hai beân haùng vaø nhaát laø chieác cöûaÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 2
  3. 3. mình ñaày ñaën cuûa em quaù khieâu khích nhö ñang chôø ñôïi, thìchaøng ”chieáu coá” chaøng cuùi xuoáng hoân vaøo cöûa mình, goø maùmôn man nhöõng sôïi loâng tô mòn maøng... tay vuoát ve hai ñuøinoõn naø cuûa em luoân. Chaøng hoân vaøo ñaáy thaät laâu, ñoâi baøn taychaøng caøng luùc caøng quaù quaét, noù cuøng vôùi chieác mieäng cuûachaøng laøm hôi thôû cuûa em doàn daäp hoái thuùc. Baát giaùc em ñöatay sôø vaøo giöõa haùng chaøng. Eo ôi ! Döông vaät chaøng vöøa tovöøa daøi troâng thaáy ngaùn, noù cuõng nhö moät que cuûi khoângngöøng guïc gaät chieác ñaàu khaác ñoû hoàng noù ñang loe ra, troângthaät ngoaïn muïc. Em caàm noù maõi trong tay khoâng muoán rôøi.Chaøng hoân töøng chaëp, khaép nôi treân thaân theå em roài laïi nuùtvaøo ñaàu vuù em moät caùch say söa. Nhöng luùc naøy khaùc luùcnaõy, mieäng chaøng thì nuùt coøn löôõi chaøng thì lieám veà nuùm vuùem, tay vaãn khoâng queân sôø soaïng khaép ngöôøi em. Luùc naøy emkhoâng coøn thieát gì vôùi söï vieäc beân ngoaøi nöõa caû. Boãng nhieân chaøng banh haùng em ra, tay vuoát ve hai beânhaùng roài moät ngoùn tay laàn vaøo cöûa mình... Cô theå em nhöngöng ñoïng laïi, em traân mình ra, reân leân nho nhoû. Baøn tay taiaùc aáy vaãn khoâng ngöøng, noù tieán laàn, tieán laàn vaøo beân trong...tieán vaøo, lui ra, coï beân naøy ngoaùy beân kia khieán em ruøngmình xuaát khí ra daàm deà... Chöøng nhö chöa thoûa, noù tieán saâuvaøo beân trong... em traân mình traùnh noù thì noù laïi lui ra, roài laïitieán vaøo, tôùi lui khoaûng aáy khoâng bieát bao nhieâu laàn... Ñeå roàilaïi tieán saâu vaøo beân trong saâu nöõa, em öôùc chöøng ñaõ vaøo heátmoät ngoùn tay, maø naøo noù coù chòu yeân ñaâu cöù ngoï ngoaïy luoân,luùc ngoaïy beân naøy luùc ngoaïy beân kia khoâng ngöøng. Em congöôøi naûy leân gioïng reân ræ:”Anh ôi! Anh ôi! Thoâi ñi anh...em...!”. Gioïng em taét ngeïn ngaøo, mieäng chaøng cuõng rôøi vuùem ra vaø keâ vaøo cöûa mình em maø nuùt, löôõi chaøng thaät taøi tình,noù xoaén tít, vaân veâ caùi moàng ñoùc cuûa em roài ñuùt laàn vaøo beântrong, nhö moät nhaø thaùm hieåm toø moø muoán khaùm phaù xem coùgì bí maät beân trong. Löôõi chaøng raø qua raø laïi laøm em ñaõ heátsöùc. Ñaàu chaøng ñuùt saâu vaøo haùng em döôøng nhö muoán nuoátÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 3
  4. 4. laáy cöûa mình cuûa em vaäy. Löôõi chaøng luùc leø daøi ra luùc thuït laïilieân hoài laøm em ruøng mình. Moät doøng khí nheï phuït ra chaûyvaøo mieäng chaøng, leï laøng chaøng nuoát heát, roài laïi tieáp tuïc maølieám, nuùt laøm em sung söôùng quaù, muoán theùt leân, ngöôøi emquaèn quaïi reân ræ, tay baáu laáy löng chaøng laên loän. Chaøng cuõng bieát em ñaõ söôùng laém roài, nhö caây cung döôngthaúng leân ñeán toät cuøng thì phaûi buoâng teân. Chaøng beøn ngoàileân, banh roäng haùng em ra roài hoân vaøo cöûa mình cuûa em moäthôi thaät daøi. Chaøng baûo ñaây laø chieác hoân kyû nieäm tieãn ñöa ñôøitrinh nöõ cuûa em, ñöa ñôøi em vaøo moät giai ñoaïn môùi ñaày hoathôm coû laï. Em vöøa hoài hoäp vöøa lo aâu, oùc toø moø thuùc ñaåy emmaïnh daïn tieán tôùi ñeå bieát ñöôïc theá naøo laø haïnh phuùc vôïchoàng. Em ñaõ traûi qua giai ñoaïn ñaàu, giai ñoaïn môû maøn ñaõlaøm cho em ñeâ meâ sung söôùng bieát bao. Chaéc raèng khi döôngvaät cuûa chaøng ñuùt vaøo cöûa mình em seõ laøm cho em sungsöôùng gaáp boäi. Em bieát raèng chaøng cuõng nhö em cuõng sungsöôùng khoâng keùm, theá naøo chaøng cuõng laøm cho em toaïinguyeän neân em cöù yeân loøng chôø ñôïi giaây phuùt meâ ly. Sau khi hoân daøi khoaùi traù roài chaøng caàm döông vaät cöùng ñô,töø töø aán vaøo cöûa mình em. Chò ôi! thaät em thaáy aùi ngaïi cho emquaù, döông vaät chaøng vöøa daøi vöøa to lôùn theá kia laøm theá naøochui vaøo cöûa mình em ñöôïc, chui vaøo roài thì choã ñaâu cho noù ôûkhoâng... luùc aáy döông vaät chaøng ñaõ ñuùt vaøo cuûa mình em moätkhuùc roài, chaøng töø töø aán saâu vaøo theâm... Boãng em thaáy raànraät, voäi laùch mình ñi ñeå traùnh thì chaøng nheø nheï ruùt ra roài ñaåyvaøo... ruùt ra... Em caûm thaáy cöûa mình teâ teâ khoai khoaùi. Emlim dim taän höôûng caûm giaùc sung söôùng aáy. Chôït em ñau xeùruoät, luùc aáy chaøng ñaõ aán döông vaät vaøo thaät saâu em ñau quaùmuoán baät khoùc thì chaøng ngoït ngaøo roùt vaøo tai em: ”Em ôi!Haõy raùng chòu ñau trong choác laùt, roài em seõ thaáy sung söôùngvoâ taän, ñaây laø böôùc ñaàu ñöa em vaøo coõi hö voâ thaàn tieân ñaáy!”. Em vaãn thaáy ñau nhöng trong caùi ñau aáy coù pha laãn ñeâ meâsung söôùng. Em caén raêng raùng chòu vaø naên næ chaøng laøm nheøÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 4
  5. 5. nheï duøm em. Chaøng cuùi xuoáng hoân vaøo ñoâi maét ñang môø leä vìraùt buoát. Luùc baây giôø döông vaät cuûa chaøng ñaõ chui caû vaøotrong cöûa mình cuûa em roài. Thaät kyø dieäu laøm sao luùc naøy emkhoâng thaáy ñau ñôùn khoå sôû nöõa. Tuy coù hôi raùt, nhöng moãi laànchaøng nhaán maïnh döông vaät vaøo tôùi töû cung em thì em ruøngmình sung söôùng. Chò thöû nghó xem caùi vaät aám aám aáy, cuõngdeã daøng thoïc saâu vaøo cöûa mình em moät caùch taøi tình nhö theáthì em sung söôùng ñeán baäc naøo. Luùc naøy em thaáy sung söôùng quaù chò ôi! Caùi caûm giaùc ñeâmeâ, teâ taùi ôû cuûa mình, ôû thaâm cung, khoâng laøm sao taû heátñöôïc. Thaáy em heát ñau chaøng yeân loøng nhaán vaøo saâu theâm,caøng ñuùt saâu vaøo cuûa mình em chöøng naøo em ñaõ chöøng aáy.Chaøng baét ñaàu aán nheø nheï vaøo cöûa mình em, em phaûi traânmình nghieán raêng laïi maø chòu söï söôùng taêng daàn, em ñaõ muoánlòm ñi. Chò ôi! sao maø sung söôùng theá naøy, em beøn ghì chaëtmoâng chaøng aán vaøo theâm cho ñaõ vaø em reân ræ: ”Anh ôi mau ñianh!”. Ñoaïn em khuyeán khích chaøng naác caøng mau vaø maïnhhôn, nhöng maø sao luùc naøy em vaãn thaáy chaäm, caøng hoái thuùcchaøng... Nöôùc nhôùt khí baây giôø ñaõ chaûy öôùt heát haùng em roài,caøng ra nhieàu em caøng thaáy söôùng, caøng ñaõ. Ngöôøi em noùngran, hôi thôû doàn daäp ñöùt ñoaïn... moãi luùc chaøng naác maïnh hôn,döông vaät caøng luùc caøng vaøo saâu trong cöûa mình em. Moãi cuùlaéc mình cuûa chaøng laø moãi laàn em hít haø. Döông vaät cuûachaøng ñaõ vaøo saâu quaù roài, ñaâm vaøo töû cung em luoân, em ñeâmeâ sung söôùng, mieäng khoâng ngôùt keâu reân ræ: ”Anh ôi söôùngquaù anh ôi!”. Söï sung söôùng ñaõ leân ñeán toät ñoä, hôi thôû em doàndaäp. Roài em traân mình laïi, töø cuûa mình em nöôùc nhôøn ra ñaàmñeà. Chieác giöôøng Hong Kong vaãn nhuùn nhaûy ñeàu ñeàu nhòpnhaøng vôùi chaøng. Chaøng naác caøng maïnh, khí em caøng ra daàmdeà ñeå gaây ra nhöõng tieáng ”oïc... oïc... oïc...”. Em söôùng ñôø ñaãn,mieäng hít haø reân xieát. Chôït chaøng naác thoïc vaøo thaät maïnh,döông vaät chaøng thoïc taän töû cung em ” oïc... oïc...”. Em muoántheùt leân vì quaù ñaõ, caëp ñuøi non em keïp chaët laïi, döông vaätÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 5
  6. 6. chaøng caøng bò doàn eùp caø maïnh vaøo meùp cöûa mình laøm em teângöôøi, reân leân sung söôùng. Em naûy ñít leân phuï vôùi chaøng chodöông vaät ñaâm saâu vaøo cuûa mình em hôn. Tay chaân em buûnruûn, maét em daïi ñi, luùc aáy chaøng cuõng sung söôùng quaù roái, naácvaøo thaät gaáp. Roài traân mình laïi oâm cöùng laáy em... Döông vaätchaøng baén maïnh tinh khí aám aám vaøo aâm ñaïo em nhö suoáichaûy... Roài nhöõng caùi xieát, vaën mình, voøng laáy theå xaùc emlaøm em muoán ngheïn thôû. Chaøng tì naëng thaân hình ñaãy ñaø ñeøleân mình em nhöng em khoâng thaáy khoù chòu, laïi caøng ñeâ meânöõa laø khaùc. Theá laø heát, ngöôøi em laâng laâng, em ñaõ ñöôïchöôûng giaây phuùt aùi aân, laàn ñaàu tieân thaät tuyeät vôøi. Maøng trinhem ñaõ raùch, töø ñaây em khoâng coøn laø ngöôøi con gaùi trong traéngnöõa baây giôø em ñaõ laø ñaøn baø, nhöng em khoâng aân haän vì emñaõ cuøng chaøng ñöôïc bieát muøi vò cuûa aùi aân, thaät thaàn tieân tuyeätdieäu nhaát ñôøi. Vaø keå töø ñaây em seõ coøn ñöôïc neám nhieàu muøi vòsung söôùng hôn nöõa. Bao nhieâu khao khaùt ñaõ ñöôïc thoûa maõn, nhöõng caûm giaùcraïo röïc ham muoán luùc ñaàu ñaõ laéng xuoáng. Chaøng thôû daøikhoan khoaùi hoûi: ”Em coù söôùng khoâng ?” Em maéc côõ khoângtraû lôøi cuùi ñaàu vaøo ngöïc chaøng ngöûi laáy caùi höông vò ngaâyngaát cuûa ñaøn oâng... Ngöôøi em thaáy laâng laâng laï thöôøng. Thaântheå em baây giôø raâm ran nhö coù kieán boø vaäy. Luùc naøy em môùithaáy raùt ôû cöûa mình, nhöng caùi raùt deã chòu laøm em thaáy thíchthuù hôn laø ñau ñôùn. Taám dra traéng vaáy ñaày nhôùt khí cuûachaøng vaø em. Chaøng laáy chieác khaên tay traéng nheï nhaøng chuøivaøo cöûa mình em, nhôùt khí hoøa laãn maùu hoàng nhaày nhuïa ñaàykhaên. Chaøng baûo caát chieác khaên naøy laøm kyû nieäm ñaùng ghinhôù naøy. Sau cuoäc aùi aân tôi bôøi, em nhaém maét hoài töôûng laïi töø ñaàumaø em khoâng khoûi noùng böøng hai maù. Chaøng vaãn chöa chaùn,vaãn oâm aáp em hoân laáy hoân ñeå, tay maân meâ caëp vuù em se senuùm vuù roài hoân vaøo ñaáy. Luùc naøy em khoâng thaáy ngaïi nguønge theïn nhö tröôùc nöõa, moät laàn chung ñuïng theå xaùc vôùi chaøngÑeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 6
  7. 7. em ñaõ thuoäc veà chaøng roài chaøng muoán laøm gì em maø chaúngñöôïc. Naâng niu rôø boùp caëp vuù em chaùn, chaøng loø doø xuoángcöûa mình em maân meâ, vuoát ve chuøm loâng tô mòn treân chieác goøñaày ñaën cuûa cöûa mình em roài aùp mieäng vaøo hoân hít toû daáu aâuyeám laém. Ngöôøi em daõ döôïi trong khoan khoaùi, chaøng laøm gìthì laøm em vaãn naèm yeân khoâng khaùng cöï. Moät luùc roài chaøngdí döông vaät vaøo muõi em baét em hoân ñeå taï ôn noù ñaõ laøm choem sung söôùng. Em cuõng nghòch ngôïm vôùi döông vaät chaøng.Thuït vaøo keùo ra moãi luùc nhö theá ñaàu döông vaät loù ra troâng raáthay khieán em nghòch maõi khoâng chaùn. Chaøng döôøng nhö thíchthuù vôùi troø nghòch ngôïm aáy laém. Döông vaät chaøng töø töø cöùngleân, chaøng laïi oâm chaàm laáy em vaø hoân vaøo cöûa mình em, löôõichaøng laïi tìm moàng ñoác cuûa em maø nuùt. Trong khi ñoù emcuõng nuùt döông vaät chaøng, loøng thaáy roä leân nieàm ham muoán.Cuõng troå taøi cuõ nhö ñieân nhöng laàn naøy chaøng nuùt coù ngheäthuaät hôn. Chaøng raø löôõi vaøo thaät saâu beân trong, vöøa nuùt vöøabuù moät hoài laøm em ruøng mình, nhôùt khí laïi chaûy ra... Tuy meät,nhöng em cuõng toû ra muoán chaøng laøm moät laàn nöõa, chaøngchieàu yù em. Theá laø chuùng em laïi sung söôùng, laàn naøy em thaáysung söôùng hôn laàn tröôùc nhieàu vì chaøng chôi thaät laâu, naácthaät maïnh, thaät ñaõ vaøo cöûa mình em, laøm em reân la hít haøkhoâng ngôùt. Xong laàn naøy em môùi thaät thoûa maõn. Chaøng oâmem cöù theá nguû ñeán saùng. Vöøa môû maét ra laø chaøng ñaõ maân meâaâu yeám em ngay. Xaùc thòt em laïi buøng daäy ñoøi hoûi... Cöûamình em laïi phaûi moät phen tôi bôøi nöõa vì nhöõng caùi ñaâm,thoïc, ngoaùy nhuùng, mình em traân laïi chòu ñöïng, roài nhöõngtieáng reân ræ, hít haø. Khi chaøng rôøi em ra thì em chæ laø moät theåxaùc quaèn quaïi ñeâ meâ. Beân ngoaøi trôøi ñaõ saùng...Ñeâm Taân Hoân ---------------------------------------------------------------------------------Trang 7

×