Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                                                     ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                                                     4...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                                                     ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                                                     ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                                                     ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                                      ...
Nhiïìu taác giaã                             12              LÚÂI TOAÂ SOAÅN  ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                13   1. Vò sao noái naäo caâng duâng caâng...
Nhiïìu taác giaã                              14vûäng vaâ thuác àêíy hoaåt àöång cuãa caác cú...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                               15àûúåc thöng tin hún àûúåc goåi laâ "baán cêìu...
Nhiïìu taác giaã                             16    Sûå tòm hiïíu vïì chûác nùng vuâng traán...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                              17    Mêëy nùm gêìn àêy, caác nhaâ khoa hoåc c...
Nhiïìu taác giaã                               18xûúng söëng. Naäo cuãa meâo, choá vaâ thoã...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                  19   Möåt söë ngûúâi nöíi tiïëng coá n...
Nhiïìu taác giaã                              20   Hiïíu àûúåc nguyïn lyá naây, chuáng ta ...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                               21   7. Vò sao chïët naäo laâ tiïu chñ àïí k...
Nhiïìu taác giaã                                22   8. Thêìn àöìng vaâ caác em beá bònh...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                              23nhûäng thaânh tñch nöíi bêåt. Nhaâ baác hoåc N...
Nhiïìu taác giaã                                24luác ài nguã, böå naäo rêët bêån röån. Nï...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                                 25   Thûåc ra, ta khöng chó caãm thêëy ...
Nhiïìu taác giaã                               26   Da mïìm nhû möåt maâng chùæn tûå nhiï...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                               27nùng hö hêëp. Ngûúâi ta duâng thuöëc böi ngo...
Nhiïìu taác giaã                              28toác khaác nhau cuäng laâ möåt chûáng minh v...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                               29    Coá ngûúâi cho rùçng, aánh nùæng mùåt...
Nhiïìu taác giaã                               30chêët dinh dûúäng. Thöng qua dêy röën, thai...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                              31    Hùæc töë do möåt axit amid mang tïn tyro...
Nhiïìu taác giaã                               32coá rêët nhiïìu ngûúâi khöng bõ moåc röm. V...
CÚ THÏÍ NGÛÚÂI                              33maáu múái seä moåc ra úã lúáp kïët àïë naây. V...
Nhiïìu taác giaã                               34tiïëp kñch thñch thêìn kinh vaâ gêy àau (vï...
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Co the nguoi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Co the nguoi

317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Co the nguoi

 1. 1. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 1 MUÅC LUÅC1. VÒ SAO NOÁI NAÄO CAÂNG DUÂNG CAÂNG THÖNG MINH?................................................ 132. KHAI THAÁC BAÁN CÊÌU NAÄO PHAÃI COÁ LÚÅI GÒ? ............................................................. 143. CAÁC BÖÅ PHÊÅN CUÃA ÀAÅI NAÄO ÀÛÚÅC PHÊN CÖNG NHÛ THÏË NAÂO? .......................... 154. COÁ PHAÃI NAÄO LÚÁN HÚN LAÂ THÖNG MINH HÚN KHÖNG? ........................................ 175. VÒ SAO NGÛÚÂI GIAÂ HAY QUÏN NHÛÄNG VIÏÅC GÊÌN ÀÊY, NHÚÁ R NHÛÄNG VIÏÅC OÄTHÚÂI TREÃ? ......................................................................................................................... 196. VIÏÅC DUÂNG ÀÊÌU ÀAÁNH BOÁNG COÁ LAÂM NAÄO COÁ BÕ CHÊËN ÀÖÅNG KHÖNG? ............ 207. VÒ SAO CHÏËT NAÄO LAÂ TIÏU CHÑ ÀÏÍ KHÙÈNG ÀÕNH SÛÅ SÖËNG CUÃA CON NGÛÚÂI KÏËTTHUÁC? ................................................................................................................................ 218. THÊÌN ÀÖÌNG VAÂ CAÁC EM BEÁ BÒNH THÛÚÂNG COÁ GÒ KHAÁC NHAU? .......................... 229. NÏËU NGÖÌI XÖÍM LÊU THÒ KHI ÀÛÁNG DÊÅY SEÄ CAÃM THÊËY CHOÁNG MÙÅT, HOA MÙÆT,TAÅI SAO? ............................................................................................................................ 2310. VÒ SAO KHI TÛÁC GIÊÅN, TA LAÅI KHÖNG MUÖËN ÙN CÚM? ........................................ 2311. VÒ SAO TÛÅ MÒNH CUÂ SEÄ KHÖNG CAÃM THÊËY BUÖÌN CÛÚÂI? ..................................... 2412. VÒ SAO NOÁI DA LAÂ KHÑ QUAN LÚÁN NHÊËT CUÃA CÚ THÏÍ? ........................................ 2513. VÒ SAO MAÂU DA, TOÁC VAÂ MÙÆT NGÛÚÂI PHÛÚNG ÀÖNG KHAÁC NGÛÚÂI PHÛÚNGTÊY? ................................................................................................................................... 2714. VÒ SAO TREÃ EM CÊÌN TÙÆM NÙÆNG NHIÏÌU?................................................................. 2815. VÒ SAO VÊN TAY MÖÎI NGÛÚÂI KHÖNG GIÖËNG NHAU?............................................. 2916. VÒ SAO MÖÎI NGÛÚÂI ÀÏÌU COÁ LÖÎ RÖËN ÚÃ BUÅNG?........................................................ 2917. ÙN XÒ DÊÌU COÁ KHIÏËN CHO DA ÀEN HÚN KHÖNG?................................................. 3018. VÒ SAO VAÂO MUÂA HEÂ, TREÃ EM HAY NÖÍI RÖM? ........................................................ 3119. VÒ SAO KHI MIÏÅN G VÏËT THÛÚNG SÙÆP LAÂNH THÛÚÂNG CAÃM THÊËY NGÛÁA? ......... 3220. VÒ SAO MIÏÅNG VÏËT THÛÚNG GÙÅP PHAÃI CHÊËT MÙÅN THÒ DÏÎ XOÁT?........................ 33http://ebooks. vdcmedia. com
 2. 2. Nhiïìu taác giaã 221. VÒ SAO MÙÅT THANH NIÏN DÏÎ PHAÁT SINH NÖËT MUÅN?............................................ 3422. VÒ SAO DA NGÛÚÂI GIAÂ THÛÚÂNG NÖÍI NÏËP NHÙN? .................................................. 3523. VÒ SAO VAÂO MUÂA ÀÖNG, VAÂNH TAI VAÂ TAY MÖÅT SÖË NGÛÚÂI HAY BÕ NÛÁT NEÃ?.... 3624. VÒ SAO COÁ NÖËT RUÖÌI? ................................................................................................ 3625. ÀÖÌI MÖÌI CUÃA NGÛÚÂI GIAÂ HÒNH THAÂNH NHÛ THÏË NAÂO?....................................... 3726. VÒ SAO LAÅI XUÊËT HIÏÅN TREÃ COÁ LÖNG? .................................................................... 3827. VÒ SAO TOÁC CUÃA MÖÅT SÖË THANH, THIÏËU NIÏN BAÅC SÚÁM? ................................... 3828. VÒ SAO ÀÊÌU CÊY TOÁC LAÅI BÕ CHEÃ NHAÁNH? ............................................................. 3929. VÒ SAO LÖNG MAÂY KHÖNG DAÂI NHÛ TOÁC? .............................................................. 4030. LÖNG MAÂY VAÂ LÖNG MI COÁ TAÁC DUÅNG GÒ? ............................................................. 4131. VÒ SAO TOÁC THÛÚÂNG RUÅNG? .................................................................................... 4132. VÒ SAO MÖÅT SÖË NGÛÚÂI ÀÊÌU COÁ GÊÌU NHIÏÌU? ......................................................... 4233. CÊU NOÁI "NGÛÚÂI KHOÃE MOÅC TOÁC, NGÛÚÂI YÏËU MOÅC MOÁNG TAY" COÁ CÚ SÚÃKHOA HOÅC KHÖNG?......................................................................................................... 4334. VÒ SAO KHÖNG NÏN CÙÆT MOÁNG TAY QUAÁ SÊU? ..................................................... 4435. VÒ SAO NHIÏÌU TREÃ EM THÑCH CÙÆN MOÁNG TAY? .................................................... 4436. COÁ PHAÃI MAÁU CHÓ LAÂ CHÊËT NÛÚÁC MAÂU ÀOÃ KHÖNG?............................................ 4537. VÒ SAO KHAÁC NHOÁM MAÁU THÒ KHÖNG THÏÍ TIÏËP MAÁU? ........................................ 4638. MAÁU CHAÃY TRONG CÚ THÏÍ NHÛ THÏË NAÂO? ........................................................... 4739. COÁ PHAÃI NHOÁM MAÁU MÖÅT NGÛÚÂI SUÖËT ÀÚÂI KHÖNG THAY ÀÖÍI? ........................ 4840. MAÁU NHÊN TAÅO COÁ ÛU ÀIÏÍM GÒ? ............................................................................. 4841. VÒ SAO KHI CHAÅY, TIM ÀÊÅP NHANH HÚN? .............................................................. 4942. VÒ SAO SAU KHI GIÊÅT MÒNH MÙÅT LAÅI TAÁI XANH?................................................... 5143. VÒ SAO KHI DA BÕ CHAÃY MAÁU THÒ MAÁU SEÄ TÛÅ ÀÖÅNG ÀÖNG LAÅI? ......................... 5244. VÒ SAO KHI DA BÕ VA ÀÊÅP LAÅI HÒNH THAÂNH ÀAÁM BÊÌM TÑM? ............................... 5245. VÒ SAO COÁ LUÁC ÀOÃ MÙÅT, TÑA TAI? ............................................................................. 5346. VÒ SAO MUÂA XUÊN, CON NGÛÚÂI DÏÎ MÏÅT MOÃI? ....................................................... 54http://ebooks. vdcmedia. com
 3. 3. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 347. VÒ SAO VIÏÅC CHO MAÁU KHÖNG AÃNH HÛÚÃNG ÀÏËN SÛÁC KHOÃE? ............................ 5548. VÒ SAO CÚ BÙÆP CUÃA VÊÅN ÀÖÅNG VIÏN MAÅNH HÚN CÚ BÙÆP NGÛÚÂI BÒNHTHÛÚÂNG? .......................................................................................................................... 5649. KHÑ LÛÅC CUÃA CON NGÛÚÂI TÛÂ ÀÊU MAÂ COÁ? VÒ SAO KHI KHÊÍN CÊËP THÒ LÛÅC CÚBÙÆP LAÅI RÊËT LÚÁN?............................................................................................................ 5750. KHUNG XÛÚNG CÚ THÏÍ GÖÌM COÁ MÊËY THAÂNH PHÊÌN? .......................................... 5851. VÒ SAO THANH, THIÏËU NIÏN DÏÎ BÕ VEÅO CÖÅT SÖËNG? ............................................. 5952. VÒ SAO TRONG MÖÅT NGAÂY, CHIÏÌU CAO CUÃA CÚ THÏÍ COÁ THAY ÀÖÍI?................... 6053. VÒ SAO VIÏÅC THÛÚÂNG XUYÏN THÚÃ BÙÇN G MIÏÅNG KHÖNG TÖËT CHO SÛÁC KHOÃE?........................................................................................................................................... 6054. VÒ SAO TA HÑT VAÂO KHÑ ÖXY NHÛNG LAÅI THÚÃ RA KHÑ CO2? ................................ 6155. THÛÅC PHÊÍM TA ÙN VAÂO BIÏËN ÀI ÀÊU? ................................................................... 6256. VÒ SAO DAÅ DAÂY KHÖNG TÛÅ TIÏU HOÁA MÒNH? ......................................................... 6357. TAÅI SAO BUÅNG ÀOÁI HAY COÁ TIÏËNG "UÂNG UÅC"? ....................................................... 6458. VÒ SAO KHÖNG NÏN VÛÂA ÙN, VÛÂA XEM SAÁCH BAÁO? .............................................. 6559. VÒ SAO PHAÃI COI TROÅNG BÛÄA ÙN SAÁNG? ................................................................. 6560. VÒ SAO PHAÃI "CÊN BÙÇNG THÛÁC ÙN"?........................................................................ 6661. VÒ SAO KHI ÙN CÊÌN PHAÃI NHAI KYÄ, NUÖËT CHÊÅM? ................................................. 6762. TREÃ EM ÙN CAÁ NHIÏÌU COÁ TRÚÃ NÏN CHÊÅM CHAÅP KHÖNG?................................... 6863. VÒ SAO CÚM CHAN NÛÚÁC NOÁNG KHÖNG TÖËT CHO TIÏU HOÁA? ............................ 6864. VÒ SAO NÏN NGHÓ NGÚI TRÛÚÁC VAÂ SAU KHI ÙN ? ................................................. 6965. VÒ SAO TREÃ EM NGAÂY NAY HAY BÕ BÏÅNH ÀÛÚÂNG RUÖÅT? ..................................... 7066. VÒ SAO MÖÅT SÖË NGÛÚÂI THÛÚÂNG COÁ CAÃM GIAÁC ÀI NGOAÂI KHÖNG HÏËT? ............ 7067. VÒ SAO TRONG THÚÂI KYÂ THI PHAÃI ÀÙÅ C BIÏÅT CHUÁ YÁ MÙÅT ÙN UÖËNG? .................. 7168. VÒ SAO THUÖËC COÁ THÏÍ AÃNH HÛÚÃNG XÊËU ÀÏËN DINH DÛÚÄNG? ............................ 7269. VÒ SAO KHI NO THÒ DUÂ THÛÁC ÙN NGON MÊËY CUÄNG KHÖNG CAÃ M THÊËY THEÂM?........................................................................................................................................... 7370. VÒ SAO THÛÁC ÙN RAÁN LAÅI KHOÁ TIÏU?...................................................................... 73http://ebooks. vdcmedia. com
 4. 4. Nhiïìu taác giaã 471. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂ I DÏÎ SAY RÛÚÅU, COÁ NGÛÚÂI KHOÁ SAY? ........................................ 7472. VÒ SAO NGÛÚÂI SAY RÛÚÅU ÀI XIÏU VEÅO?.................................................................. 7573. VÒ SAO TREÃ EM KHÖNG NÏN UÖËNG RÛÚÅU? ............................................................ 7674. GAN COÁ TAÁC DUÅNG GÒ? .............................................................................................. 7775. VÒ SAO CANH THÕT KHÖNG CHO MUÖËI THÒ KHÖNG NGOÅT?.................................. 7876. VÒ SAO KHÖNG NÏN NÑN ÀAÅI, TIÏÍU TIÏÅN? .............................................................. 7877. NÛÚÁC TIÏÍU ÀÛÚÅ C HÒNH THAÂNH NHÛ THÏË NAÂO? .................................................. 7978. VÒ SAO NGÛÚÂI TA LAÅI ÀAÁNH RÙÆM? ........................................................................... 8079. LAÁ LAÁCH COÁ NHÛÄNG ÑCH LÚÅI GÒ? ............................................................................. 8180. TRONG CÚ THÏÍ COÁ "DÊÌU BÖI TRÚN" KHÖNG? ........................................................ 8281. VÒ SAO LÛÚÄI, MÖI KHI BÕ RÙNG CÙÆN SEÄ LAÂNH MAU HÚN NHÛÄNG CHÖÎ KHAÁC? . 8382. VÒ SAO NOÁI NÛÚÁC BOÅT VÖ CUÂNG QUYÁ BAÁU? ........................................................... 8483. RÙNG COÁ PHAÃI LAÂ MÖÅT "MÊÎU XÛÚNG" ÀÙÅC KHÖNG? ............................................ 8584. VÒ SAO NGÛÚÂI LAÅI MOÅC RÙNG HAI LÊÌN? ................................................................. 8585. VÒ SAO RÙNG COÁ HÒNH DAÅNG KHAÁC NHAU? ........................................................... 8686. VÒ SAO KHÖNG NÏN DUÂNG TÙM XÓA RÙNG? ........................................................... 8787. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂ I CHÓ NHAI MÖÅT BÏN HAÂM? ......................................................... 8888. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂ I HAY NGHIÏËN RÙNG LUÁC NGUÃ? ................................................. 8889. VÒ SAO LÛÚÄI COÁ THÏÍ BIÏËT ÀÛÚÅC HÛÚNG VÕ THÛÁC ÙN?........................................ 8990. VÒ SAO NGÛÚÂI TA VÑ MÙÆT VÚÁI MAÁY AÃNH?................................................................ 9091. VÒ SAO MÙÆT NGÛÚÂI LAÅI MOÅC PHÑA TRÛÚÁC MÙÅT? ................................................... 9092. VÒ SAO NHÒN MAÂU XANH NHIÏÌU COÁ LÚÅI CHO MÙÆT? .............................................. 9193. VÒ SAO AÁNH SAÁN G MAÅNH GÊY CÊÅN THÕ? ................................................................. 9294. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂ I THÕ LÛÅC YÏËU?.............................................................................. 9395. VÒ SAO MÙÆT KHÖNG SÚÅ LAÅNH? ................................................................................. 9496. VÒ SAO THÚÅ HAÂN PHAÃI CHE MÙÅT NAÅ? ...................................................................... 9497. VÒ SAO COÁ LUÁC TA NHAÁY MÙÆT LIÏN TUÅC? ............................................................... 95http://ebooks. vdcmedia. com
 5. 5. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 598. VÒ SAO PHAÃI CHÚÁP MÙÆT? ........................................................................................... 9599. VÒ SAO VIÏÅC TÊÅP CHO MÙÆT COÁ THÏÍ GIUÁP ÀÏÌ PHOÂNG CÊÅN THÕ? .......................... 96100. VÒ SAO COÁ THÏÍ ÀEO KÑNH SAÁT TROÂNG TRONG MÙÆT? .......................................... 97101. VÒ SAO KHI ÀEO KÑNH ÀEN PHAÃI CHUÁ YÁ ÀÏËN THÚÂI GIAN, ÀÕA ÀIÏÍM? .............. 97102. VÒ SAO COÁ BÏÅNH "CÊÅN THÕ GIAÃ"? ............................................................................ 98103. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI KHÖNG PHÊN BIÏÅT ÀÛÚÅC MAÂU SÙÆC? ..................................... 99104. COÁ DÊËU HIÏÅU BAÁO TRÛÚÁC BÏÅNH CÊÅN THÕ KHÖNG? .......................................... 100105. VÒ SAO NÖNG DÊN ÚÃ MIÏÌN NUÁI CUÄNG BÕ BÏÅNH CÊÅN THÕ? ................................ 100106. VÒ SAO MÙÆT MÖÅT SÖË NGÛÚÂI BÕ "TAÁN QUANG"? ................................................... 101107. VÒ SAO SAÁNG NGUÃ DÊÅY HAY COÁ DÛÃ MÙÆT? ........................................................... 102108. CON NGÛÚÂI COÁ "MÙÆT THÛÁ BA" KHÖNG? .............................................................. 102109. VÒ SAO MUÄI COÁ THÏÍ NGÛÃI ÀÛÚÅC CAÁC LOAÅI MUÂI? ............................................... 103110. TRONG CÚ THÏÍ, KHÑ QUAN NAÂO LÊU ÀÚÂI NHÊËT? .............................................. 104111. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI DÏÎ CHAÃY MAÁU MUÄI? ................................................................ 105112. VÒ SAO KHÖNG THÏÍ ÀÖÌNG THÚÂI XÒ MUÄI BÙÇNG HAI LÖÎ MUÄI? ............................ 106113. VÒ SAO KHI KHOÁ C TO, NÛÚÁC MUÄI CHAÃY NHIÏÌU THEO NÛÚÁC MÙÆT?................. 106114. VÒ SAO TIÏËNG NOÁI TÛÂ MAÁY GHI ÊM PHAÁT RA KHAÁC VÚÁI TIÏËNG NOÁI CUÃA MÒNH?......................................................................................................................................... 107115. VÒ SAO HÊÌU NHÛ KHÖNG HÏÌ COÁ TIÏËN G NOÁI GIÖËNG NHAU? ............................ 108116. VÒ SAO KHI MAÁY BAY CÊËT CAÁNH HOÙÅ C HAÅ CAÁNH, THÑNH LÛÅC CUÃA HAÂNHKHAÁCH BIÏËN ÀÖÍI? .......................................................................................................... 109117. NGOAÁY TAI TÖËT HAY KHÖNG TÖËT? ...................................................................... 110118. VÒ SAO KHI NÛÚÁ C VAÂO TAI THÒ KHÖNG NGHE ROÄ? ............................................ 110119. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI NOÁI LÙÆP? .................................................................................. 111120. NGÛÚÂI CÊM COÁ NHÊËT ÀÕNH LAÂ ÀIÏËC KHÖNG? ................................................... 113121. VÒ SAO TUÖÍI CAÂNG CAO CAÂNG SÚÅ LAÅNH?............................................................ 114123. VÒ SAO TÛÂ TRÏN CAO NHÒN XUÖËNG, TA CAÃM THÊËY HÖÌI HÖÅP VAÂ TAY CHÊN YÏËUÀI? .................................................................................................................................... 115http://ebooks. vdcmedia. com
 6. 6. Nhiïìu taác giaã 6124. VÒ SAO PHAÃI ÀÏÌ PHOÂNG BÏÅNH BEÁO PHÒ TÛÂ BEÁ? ................................................. 116125. VÒ SAO GIAÃM BEÁO KHOÁ ÀÏËN THÏË? ........................................................................ 116126. VÒ SAO COÁ BAÂN CHÊN BÙÇNG? ................................................................................ 119127. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI CHÊN NHIÏÌU MÖÌ HÖI? ........................................................... 120128. VÒ SAO HOÅC SINH CÊËP 1-2 KHÖNG NÏN ÀI GIAÂY CAO GOÁT? .............................. 121129. VÒ SAO CHÊN BAÅI LIÏÅT COÁ LOAÅI CÛÁNG VAÂ LOAÅI MÏÌM?...................................... 122130. VÒ SAO TRONG ÀÏM TÖËI, KHI ÀI ÚÃ CHÖÎ TRÖËNG, TA THÛÚÂNG HAY QUAY VOÂNGVÏÌ CHÖÎ CUÄ? .................................................................................................................... 122131. VÒ SAO NGÖÌI LÊU HAY ÀÛÁNG LÊU, CHÊN SEÄ CÙNG TO LÏN? ........................... 123132. KHI ÀI ÀÛÚÂNG, VÒ SAO HAI VAI LAÅI LÙÆC? ............................................................ 124133. VÒ SAO NGOÁN TAY CAÁI CHÓ COÁ HAI ÀÖËT? ............................................................. 125134. VÒ SAO ÚÃ ÀA SÖË NGÛÚÂI, TAY PHAÃI MAÅNH HÚN TAY TRAÁI? ................................ 126135. HAI NÛÃA TRAÁI, PHAÃI CUÃA CÚ THÏÍ COÁ ÀÖËI XÛÁNG NHAU KHÖNG? .................... 127136. VÒ SAO KHI NGUÃ PHAÃI CHUÁ YÁ TÛ THÏË NÙÇM? ....................................................... 128137. NGUÃ TRÛA COÁ LÚÅI GÒ? ............................................................................................ 129138. VÒ SAO KHI NGUÃ COÁ NGÛÚÂI LAÅI NGAÁY KHOÂ KHOÂ? .............................................. 130139. VÒ SAO NOÁI NGUÃ GIÛÚÂNG HÚI CÛÁNG PHÙÈNG LAÂ TÖËT? ...................................... 131140. VÒ SAO KHI NGUÃ KHÖNG NÏN TRUÂM CHÙN KÑN ÀÊÌU? ...................................... 132141. MÖÅT NGÛÚÂI MÖÎI NGAÂY NÏN NGUÃ BAO LÊU? ...................................................... 132142. VÒ SAO ÚÃ NGÛÚÂ I COÁ TUÖÍI, NHU CÊÌU NGUÃ LAÅI ÑT ÀI? ......................................... 133143. COÁ PHAÃI NGUÃ GÖËI CAÂNG CAO CAÂNG TÖËT KHÖNG?............................................. 134144. VÒ SAO KHI NGÛÚÂI MÏÅT MOÃI LAÅI HAY NGAÁP DAÂI? .............................................. 135145. VÒ SAO SAU MÖÅT THÚÂI GIAN MÏÅT MOÃI, QUÊÌNG MÙÆT LAÅ I THÊM ÀEN? ............ 136146. VÒ SAO THANH, THIÏËU NIÏN KHÖNG NÏN THÛÁC THÊU ÀÏM NHIÏÌU? ............ 137147. VÒ SAO CHIÏM BAO? ............................................................................................... 139148. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI MÖÅNG DU?................................................................................ 140http://ebooks. vdcmedia. com
 7. 7. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 7149. VÒ SAO COÁ MÖÅT SÖË AÁC MÖÅNG COÁ THÏÍ BIÏËN THAÂNH ÀIÏÌM DÛÅ BAÁO BÏÅNH TÊÅT?......................................................................................................................................... 141150. VÒ SAO COÁ GIÊËC MÖÅNG ÀÛÚÅC NHÚÁ ROÄ, COÁ GIÊËC MÖÅNG KHÖNG NHÚÁ ROÄ? ..... 142151. "NGUÃ ÀÖNG" COÁ THÏÍ GIUÁP KEÁO DAÂI TUÖÍI THOÅ KHÖNG? .................................. 143152. VÒ SAO KHI NGAÁP, NÛÚÁC MÙÆT LAÅI TRAÂO RA? ...................................................... 144153. VÒ SAO SAU MÖÎI TIÏËT HOÅC PHAÃI NGHÓ 10 PHUÁT? ............................................... 144154. VÒ SAO NAM GIÚÁI COÁ RÊU, COÂN PHUÅ NÛÄ THÒ KHÖNG? ...................................... 145155. VÒ SAO NOÁI CHUNG NÛÄ THÊËP HÚN NAM? ............................................................ 146156. CÚ THÏÍ NAM VAÂ NÛÄ COÁ GÒ KHAÁC NHAU? ............................................................ 147157. COÁ PHAÃI CON GAÁI ÑT THÖNG MINH HÚN CON TRAI KHÖNG? ........................... 148158. VÒ SAO NÛÄ GIÚÁ I THÛÚÂNG DÕU DAÂNG, ÖN HOÂA HÚN NAM GIÚÁI? ....................... 150159. VÒ SAO BAÂ CON GÊÌN KHÖNG THÏÍ LÊËY NHAU?.................................................... 151160. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI CHÛÃA NHIÏÌU BAÂO THAI? ........................................................ 152161. THAI NHI TRONG BUÅNG MEÅ LAÂM NHÛÄNG GÒ? ..................................................... 153162. VÒ SAO TREÃ EM MÚÁI SINH RA LAÅI KHOÁC? ............................................................ 154163. VÒ SAO TRONG THÚÂI KYÂ COÁ KINH BAN ÀÊÌU, CON GAÁI PHAÃI CHUÁ YÁ VÏÅ SINHKINH NGUYÏÅT?............................................................................................................... 155164. DI TINH COÁ HAÅI CHO SÛÁC KHOÃE KHÖNG?........................................................... 156165. VÒ SAO THUÃ DÊM LAÅI COÁ HAÅI CHO SÛÁC KHOÃE? .................................................. 158166. VÒ SAO KHI CAÃM MAÅO, TA SEÄ SÖÍ MUÄI NÛÚÁC, TÕT MUÄI VAÂ SÖËT CAO? ................ 159167. VÒ SAO ÀIÏÅN THOAÅI CÖNG CÖÅNG DÏÎ TRUYÏÌN NHIÏÎM BÏÅNH?.......................... 160168. VÒ SAO THÊN THÏÍ NÖÍI NÖËT MÏÌ ÀAY? .................................................................. 161169. VÒ SAO VAÂO MUÂA HEÂ, TREÃ EM DÏÎ BÕ RÖM, MUÅN NHOÅT? .................................... 162170. HO GAÂ COÁ PHAÃI LAÂ HO MAÄI "TRÙM NGAÂY" KHÖNG? ........................................... 163171. VÒ SAO PHAÃI ÀÏÌ PHOÂNG BÏÅNH ÀAU MÙÆT ÀOÃ?..................................................... 163172. VÒ SAO BÏÅNH "MÙÆT GAÂ CHOÅI" THÛÚÂNG KHÖNG TÛÅ KHOÃI? ............................... 164173. BÏÅNH CHÙÆP SAÃN SINH NHÛ THÏË NAÂO? ............................................................... 165http://ebooks. vdcmedia. com
 8. 8. Nhiïìu taác giaã 8174. VÒ SAO NHÊN DÊN MÖÅT SÖË VUÂNG DÏÎ BÕ BÛÚÁU CÖÍ? ........................................... 166175. VÒ SAO TREÃ EM CUÄNG CAO HUYÏËT AÁP?................................................................ 167176. VÒ SAO NGÛÚÂI BÕ BÏÅNH TIM THÛÚÂNG BÕ TÑM MÖI? ........................................... 167177. VÒ SAO KHI BÕ LAÅNH, NGÛÚÂI TA DÏÎ BÕ TIÏU CHAÃY?........................................... 168178. BÏÅNH ÀAU DAÅ DAÂY COÁ TRUYÏÌN NHIÏÎM KHÖNG? .............................................. 168179. VIÏM RUÖÅT THÛÂA COÁ PHAÃI DO HAY ÙN CÚM CH AÁY GÊY RA KHÖNG? ............. 169180. VÒ SAO NGÛÚÂI BÕ BÏÅNH TIÏÍU ÀÛÚÂNG THÛÚÂNG HAY ÀOÁI? ................................ 170181. VÒ SAO MÊÅT COÁ SOÃI? ............................................................................................... 171182. HIÏËU ÀÖÅNG ÚÃ TREÃ COÁ PHAÃI LAÂ CHÛÁNG HAÂNH ÀÖÅNG LUNG TUNG KHÖNG? . 172183. VÒ SAO COÁ NGÛÚÂI "NGAÄ NÛÚÁC"? ........................................................................... 174184. VÒ SAO XUÊËT HIÏÅN "PHAÃN ÛÁNG CHÏNH LÏÅCH GIÚÂ"? ......................................... 174185. VÒ SAO VAÂO NGAÂY NÙÆNG TO COÁ NHIÏÌU NGÛÚÂI NGÖÅ NÙÆNG? ............................ 176186. SÖËT CAO COÁ PHAÃI LAÂ XÊËU KHÖNG? ..................................................................... 177187. 37 ÀÖÅ C COÁ PHAÃI LAÂ THÊN NHIÏÅT THÛÚÂNG COÁ CUÃA CON NGÛÚÂI KHÖNG? .... 178188. VÒ SAO TIÏËNG ÖÌN COÁ HAÅI CHO SÛÁC KHOÃE? ......................................................... 179189. THÏË NAÂO LAÂ TRAÅNG THAÁI THÛÁ BA CUÃA CÚ THÏÍ? ............................................... 180190. "NGÛÚÂI THÛÅC VÊÅT" LAÂ THÏË NAÂO? ........................................................................ 181191. UNG THÛ LAÂ GÒ? ..................................................................................................... 183192. VÒ SAO AIDS ÀÛÚÅC GOÅI LAÂ "ÀAÅI DÕCH CUÃA THÏË KYÃ 20?" .................................... 184193. ÀÖÅC TÖË BÏÅNH AIDS HUÃY HOAÅI HÏÅ THÖËNG MIÏÎN DÕCH CUÃA CÚ THÏÍ NHÛ THÏËNAÂO? ................................................................................................................................ 185194. VÒ SAO HÏÅ THÖËN G MIÏÎN DÕCH CUÃA CÚ THÏÍ COÁ THÏÍ TIÏU DIÏÅT ÀÛÚÅC VIKHUÊÍN?........................................................................................................................... 186195. ÀÖNG Y KHAÁM BÏÅNH VÒ SAO PHAÃI XEM LÛÚÄI? ................................................... 187196. VÒ SAO "SIÏU ÊM B" CUÄNG COÁ THÏÍ CHÊÍN ÀOAÁN ÀÛÚÅ C BÏÅNH? ........................ 188197. KYÄ THUÊÅT CT CHÊÍN ÀOAÁN BÏÅNH NHÛ THÏË NAÂO? ............................................. 189198. CHIÏËU X-QUANG COÁ HAÅI CHO SÛÁC KHOÃE KHÖNG?............................................ 191http://ebooks. vdcmedia. com
 9. 9. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 9199. VÒ SAO MAÁY TÑNH COÁ THÏÍ CHÊÍN ÀOAÁN ÀÛÚÅC MÖÅT SÖË BÏÅNH? ........................ 191200. VÒ SAO NÏN DUÂNG NÛÚÁC ÊËM ÀÏÍ UÖËNG THUÖËC? ............................................... 193201. VÒ SAO PHAÃI UÖËNG THUÖËC ÀUÁNG GIÚÂ QUY ÀÕNH? ............................................ 193202. LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ TAÅO THAÂNH THUÖËC TÛÂ VI KHUÊÍN ?..................................... 194203. VÒ SAO KHÖNG NÏN LAÅM DUÅNG VITAMIN? ......................................................... 196204. VÒ SAO TRÛÚÁC LUÁC TIÏM, PHAÃI ÀÊÍY MÖÅT ÑT THUÖËC RA KHOÃI KIM TIÏM? ..... 197205. TRÛÚÁC KHI TIÏM PENICELIN, VÒ SAO PHAÃI TIÏM THÛÃ PHAÃN ÛÁNG DÛÚÁI DA? 198206. VÒ SAO CÊËM VÊÅN ÀÖÅNG VIÏN UÖËNG THUÖËC KÑCH THÑCH? .............................. 199207. VÒ SAO KHÖNG NÏN LAÅM DUÅNG THUÖËC KHAÁNG SINH? .................................... 200208. VÒ SAO COÁ MÖÅT SÖË XEÁT NGHIÏÅM MAÁU PHAÃI LÊËY MÊÎU KHI ÀOÁI? ..................... 201209. COÁ THÏÍ GIAÃM ÀAU KHI TIÏM KHÖNG? ................................................................ 202210. VÒ SAO VIÏÅC UÖËNG THUÖËC, TIÏM THUÖËC COÁ THÏÍ GIUÁP CHÛÄA ÀÛÚÅC BÏÅNH? 203211. ÀÏÍ PHAÁT HUY TAÁC DUÅNG CHÛÄA BÏÅNH, THUÖËC COÁ LIÏN QUAN VÚÁI THUÅ THÏÍNHÛ THÏË NAÂO?............................................................................................................... 204212. VÒ SAO KHÖNG NÏN UÖËNG NHIÏÌU THUÖËC BÖÍ? .................................................. 206213. VÒ SAO TUYÏÅT ÀÖËI KHÖNG ÀÛÚÅC THÛÃ THUÖËC GÊY NGHIÏÅN? ......................... 207214. VÒ SAO ÊM NHAÅC CUÄNG COÁ THÏÍ CHÛÄA BÏÅNH? ................................................... 208215. VÒ SAO VIÏÅC TÙÆM NÛÚÁC LAÅNH COÁ TAÁC DUÅNG REÂN LUYÏÅN THÊN THÏÍ? ......... 209216. VÒ SAO TÙÆM NÙÆNG NHIÏÌU COÁ HAÅI CHO CÚ THÏÍ? ............................................... 210217. VÒ SAO TRÛÚÁC KHI NGUÃ NÏN UÖËNG MÖÅT CÖËC SÛÄA? ......................................... 211218. VÒ SAO VIÏÅC ÀÊËM LÛNG COÁ THÏÍ GIAÃI TRÛÂ MÏÅT MOÃI? ....................................... 212219. VÒ SAO MUÂA XUÊN CÊÌN ÊËM, MUÂA THU CÊÌN LAÅNH? ........................................... 213220. VÒ SAO KHI LÏN CÚN SÖËT, NÏN UÖËNG NHIÏÌU NÛÚÁC ÊËM? ................................ 214221. VÒ SAO NOÁI "RÛÃA CHÊN NÛÚÁC NOÁNG TRÛÚÁC KHI NGUÃ CUÄNG NHÛ UÖËNGTHUÖËC BÖÍ"? .................................................................................................................... 215222. VÒ SAO PHAÃI CÊÍN THÊÅN KHI TÙÆM HÚI? ............................................................... 216223. VÒ SAO SÛÄA ÀÊÅU CHÛA ÀUN CHÑN COÁ ÀÖÅC? ....................................................... 217http://ebooks. vdcmedia. com
 10. 10. Nhiïìu taác giaã 10224. VÒ SAO KHI ÀÛÁNG THAÂNH TÛÚÂNG CHÙÆN ÀAÁ PHAÅT, CÊÌU THUÃ BOÁNG ÀAÁ DUÂNGHAI TAY ÖM BUÅNG DÛÚÁI? ............................................................................................. 218225. VÒ SAO KHI KHAÁT, VIÏÅC UÖËNG NÛÚÁC NOÁNG COÁ TAÁC DUÅNG GIAÃI KHAÁT TÖËTHÚN NÛÚÁC MAÁT?............................................................................................................ 218226. VÒ SAO TRÛÚÁC KHI VÊÅN ÀÖÅNG MAÅNH, PHAÃI VÊÅN ÀÖÅNG CHUÊÍN BÕ? ............... 219227. VÒ SAO LÊÌN ÀÊÌU THAM GIA VÊÅN ÀÖÅN G MAÅNH, CÚ BÙÆP THÛÚÂNG PHAÁT SINHÀAU MOÃI? ........................................................................................................................ 220228. VÒ SAO VIÏÅC ÙN LÛÚNG THÛÅC TAÅP LAÅI COÁ ÑCH CHO SÛÁC KHOÃE? .................... 221229. VÒ SAO VIÏÅC NHAI KEÅO CAO SU LAÅI COÁ ÑCH? ...................................................... 223230. VÒ SAO KHÖNG NÏN ÙN CUÃ ÊËU, NGOÁ SEN, CUÃ NÙN? .......................................... 224231. VÒ SAO KHÖNG NÏN ÙN SOÂ? .................................................................................. 224232. VÒ SAO LUÁC NÊË C CUÅT KHÖNG NÏN UÖËNG NÛÚÁC? .............................................. 225233. ÙN HOA QUAÃ CAÃ VOÃ COÁ TÖËT KHÖNG? .................................................................. 226234. BUÅI VAÂO MÙÆT THÒ LAÂM THÏË NAÂO? ........................................................................ 227235. HOÁC XÛÚNG THÒ LAÂM THÏË NAÂO? .......................................................................... 227236. VÒ SAO NGÛÚÂI NUÖI SUÁC VÊÅT CAÃNH DÏÎ BÕ BÏÅNH TRUYÏÌN NHIÏÎM? ............... 228237. ÙN TRÛÁNG GAÂ NHÛ THÏË NAÂO MÚÁI COÁ LÚÅI CHO SÛÁC KHOÃ E? ............................ 229238. VÒ SAO CHÚI ÀIÏÅN TÛÃ QUAÁ MÛÁC SEÄ COÁ HAÅI? ...................................................... 230239. VÒ SAO KHÖNG THÏÍ COÁ NHÛÄNG NGÛÚÂI TÛÚÁ N G MAÅ O HOAÂ N TOAÂN GIÖËNGNHAU? ............................................................................................................................. 231240. CHA MEÅ THÊËP COÁ SINH ÀÛÚÅC CON CAO LÚÁN KHÖNG? ..................................... 231241. VÒ SAO COÁ MÖÅT SÖË NGÛÚÂI THÊËP NHOÃ? ................................................................ 232242. TAÅI SAO CAÁC NHAÂ KHOA HOÅC PHAÃI KHAÁM PHAÁ BÑ MÊÅT GENE DI TRUYÏÌN CUÃACON NGÛÚÂI? ................................................................................................................... 233243. BÏÅNH DI TRUYÏÌN PHAÁT SINH NHÛ THÏË NAÂO? ................................................... 233244. GENE DI TRUYÏÌN VÊN TAY LAÂ GÒ? ....................................................................... 235245. TREÃ EM SINH TRONG ÖËNG NGHIÏÅM COÁ PHAÃI LÚÁN LÏN TRONG ÀOÁ KHÖNG?. 236246. CON NGÛÚÂI COÁ THÏÍ TÛÅ NHÊN BAÃN MÒNH KHÖNG?........................................... 237http://ebooks. vdcmedia. com
 11. 11. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 11247. CON NGÛÚÂI VÒ SAO BIÏËT XÊËU HÖÍ?.........................................................................................................238248. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI COÁ KHAÃ NÙNG TAÁI SINH KHÖNG?..........................................................................239249. CON NGÛÚÂI VÒ SAO KHÖNG SÖËNG HÏËT TUÖÍI THOÅ TÛÅ NHIÏN?.................................................240250. NÙM MÛÚI VAÅN NÙM SAU, LOAÂI NGÛÚÂI SEÄ TRÚÃ THAÂNH THÏË NAÂO?.......................................241http://ebooks. vdcmedia. com
 12. 12. Nhiïìu taác giaã 12 LÚÂI TOAÂ SOAÅN "Cú thïí ngûúâi laâ möåt trong 12 quyïín thuöåc böå saách Mûúâi vaåncêu hoãi", àûúåc biïn soaån búãi àöåi nguä àöng àaão caác nhaâ khoa hoåcàêìu ngaânh cuãa Trung Quöëc. Saách duâng hònh thûác traã lúâi cêu hoãiàïí giúái thiïåu, giaãi àaáp nhûäng vêën àïì liïn quan àïën cú thïí conngûúâi, tûâ dïî àïën khoá, tûâ caån àïën sêu. Bùçng ngön ngûä dïî hiïíu, sinhàöång, vúái caách àùåt cêu hoãi phuâ húåp vúái thùæc mùæc cuãa àa söë thanhthiïëu niïn, cuöën saách àem àïën cho ngûúâi àoåc nhiïìu àiïìu lyá thuá, bêëtngúâ. Saách do Nhaâ xuêët baãn Vùn hoáa Thöng tin êën haânh nùm2001".http://ebooks. vdcmedia. com
 13. 13. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 13 1. Vò sao noái naäo caâng duâng caâng thöng minh? Coá ngûúâi noái: "Naäo nïëu àûúåc duâng nhiïìu, caác tïë baâo naäo seä bõchïët", "naäo duâng nhiïìu seä trúã nïn chêåm chaåp". Caách noái naây khöngcoá cú súã khoa hoåc. Trïn thûåc tïë, caác böå phêån trong cú thïí ngûúâi caâng àûúåc duângcaâng phaát triïín, naäo cuäng vêåy. Naäo ngûúâi coá khoaãng 14 tyã tïë baâothêìn kinh, coân goåi laâ thêìn kinh nguyïn, dû sûác duâng cho caã àúâingûúâi. Coá nhaâ khoa hoåc tñnh toaán rùçng, vúái möåt ngûúâi söëng 100tuöíi, söë tïë baâo thêìn kinh naäo àûúåc sûã duång chó trïn dûúái 1 tyã; nhûvêåy laâ coân khoaãng 80-90% söë tïë baâo naäo chûa àûúåc sûã duång. "Sûå söëng laâ úã sûå vêån àöång", àoá laâ quy luêåt phöí biïën cuãa giúáisinh vêåt. Caác böå phêån cú thïí ngûúâi nïëu duâng thò nhanh nhaåy,khöng duâng thò suy laäo. ÚÃ ngûúâi hay duâng naäo, chùæc chùæn naäo seänhanh hún vò maåch maáu naäo thûúâng úã traång thaái hoaåt àöång, tïë baâothêìn kinh naäo nhúâ àoá maâ àûúåc nuöi dûúäng töët, khiïën cho naäo caângphaát triïín, traánh àûúåc sûå suy thoaái súám. Ngûúåc laåi, úã nhûäng ngûúâikhöng quen duâng naäo àïí suy nghô, vò àaåi naäo ñt àûúåc caác thöng tinkñch thñch, thêåm chñ khöng àûúåc kñch thñch, nïn seä suy laäo súám.Giöëng nhû möåt cöî maáy, nïëu gaác laåi khöng duâng seä mau hoen gó,hay vêån haânh thò seä trún tru. Möåt nghiïn cûáu úã nûúác ngoaâi trïn nhûäng ngûúâi 20-70 tuöíicho thêëy, nhûäng ngûúâi lao àöång trñ oác trong möåt thúâi gian daâi thòàïën tuöíi 60 vêîn duy trò àûúåc nùng lûåc tû duy nhanh nhaåy; coânnhûäng ngûúâi lûúâi suy nghô, viïåc gò cuäng chêåc lûúäi cho qua thò tyã lïåsúám suy laäo naäo tùng lïn rêët nhiïìu. Ngoaâi ra, viïåc duâng naäo nhiïìu coân giuáp ngùn ngûâa laäo hoáa cúthïí. Àaåi naäo laâ "böå tû lïånh" chó huy caã cú thïí. Nïëu àaåi naäo chêåmchaåp thò cöng nùng sinh lyá cuãa caác cú quan khaác têët nhiïn cuängkhöng phaát triïín maånh. Viïåc duy trò hoaåt àöång cuãa naäo seä giuáp giûähttp://ebooks. vdcmedia. com
 14. 14. Nhiïìu taác giaã 14vûäng vaâ thuác àêíy hoaåt àöång cuãa caác cú quan khaác. Tònh traång sûáckhoãe cuãa ngûúâi giaâ luön laâ kïët quaã sûå aãnh hûúãng lêîn nhau giûäacaác nhên töë nhû sinh lyá, têm lyá, möi trûúâng... Ngûúâi giaâ duy tròàûúåc thoái quen hay duâng naäo vaâ gioãi duâng naäo seä coá möåt traång thaáitêm lyá töët, coá thïí khiïën cho hoaåt àöång vaâ cuöåc söëng tinh thêìn luönsinh àöång vaâ sung maän. "Hay duâng naäo seä laâm chêåm sûå suy laäo", àoá laâ möåt nguyïn lyárêët khoa hoåc. Ngûúâi giaâ coân nhû thïë, huöëng höì thanh, thiïëu niïnlaåi caâng nhû thïë. Chuáng ta nïn têåp thaânh thoái quen töët laâ chùmduâng naäo, thaåo duâng naäo. 2. Khai thaác baán cêìu naäo phaãi coá lúåi gò? Voã naäo ngûúâi laâ böå phêån cao cêëp nhêët cuãa hïå thöëng thêìn kinhtrong cú thïí. Noá tûâng traãi qua quaá trònh diïîn biïën haâng trùm,haâng vaån nùm, tûâng nhaãy voåt tûâ lûúång biïën thaânh chêët. Voã àaåi naäongûúâi àûúåc chia thaânh nhiïìu khu vûåc khaác nhau, möîi khu vûåc coámöåt chûác nùng nhêët àõnh. Theo caác kïët quaã nghiïn cûáu, baán cêìunaäo traái thûúâng phaát triïín töët hún baán cêìu naäo phaãi. Àiïìu àoá coáthïí liïn quan vúái viïåc àa söë nhên loaåi thuêån tay phaãi (trung khuchó huy sûå vêån àöång cuãa caác chi bïn phaãi laâ baán cêìu naäo traái). Doàoá, muöën khai thaác àûúåc nhiïìu hún tiïìm lûåc cuãa caã hai baán cêìunaäo, chuáng ta phaãi coi troång viïåc khai thaác cöng nùng cuãa baán cêìunaäo phaãi. Trong cuöåc söëng, àa söë ngûúâi coá thoái quen duâng tay phaãi àïíviïët, cêìm àuäa hoùåc laâm viïåc. Khi böë meå thêëy con mònh coá xu hûúángduâng tay traái àïí viïët chûä, cêìm àuäa hoùåc laâm viïåc thò thûúâng tòmcaách uöën nùæn. Thûåc ra àiïìu àoá hoaân toaân khöng cêìn thiïët. Baán cêìu naäo traái coá vai troâ chñnh chó huy caác mùåt noái, viïët,tñnh toaán, tû duy vaâ phaán àoaán, coân baán cêìu naäo phaãi chuã àaåo vïìcaác mùåt nhû kyä nùng kheáo leáo, myä thuêåt, êm nhaåc, tònh caãm, loângsay mï vaâ oác thêím myä... Àöëi vúái nhûäng ngûúâi quen duâng tay phaãi,rêët nhiïìu thöng tin liïn tiïëp àûa àïën baán cêìu naäo traái, thuác àêíy vaâtùng cûúâng sûå phaát triïín cöng nùng cuãa noá (vò vêåy, baán cêìu naäotraái àûúåc goåi laâ "baán cêìu ûu thïë", coân baán cêìu naäo phaãi ñt nhêånhttp://ebooks. vdcmedia. com
 15. 15. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 15àûúåc thöng tin hún àûúåc goåi laâ "baán cêìu yïëu thïí"). Ngûúåc laåi, úãnhûäng ngûúâi quen laâm viïåc bùçng tay traái, cöng nùng cuãa baán cêìunaäo phaãi seä phaát triïín maånh hún. Àûúng nhiïn, lûúång thöng tinmaâ àaåi naäo ngûúâi tiïëp thu àûúåc khöng phaãi toaân böå do tay traáihoùåc tay phaãi taåo ra maâ àa söë do caác khñ quan caãm thuå khaáctruyïìn àïën. Àïí phaát huy vaâ lúåi duång àêìy àuã tiïìm nùng, cöng nùng cuãanaäo, ta nïn tranh thuã giaáo duåc cho con tûâ tuöíi coân thú. Àöìng thúâivúái viïåc böìi dûúäng cho caác em vïì nùng lûåc tû duy logic, cha meå phaãicoi troång böìi dûúäng sûå phaát triïín kyä nùng cho chuáng. Cêìn àïí chocon tham gia nhiïìu daång hoaåt àöång, laâm nhûäng àöång taác tinh tïëbùçng tay chên àïí huêën luyïån caác em sûã duång hai tay möåt caách linhhoaåt. Nhûäng em beá quen duâng tay phaãi caâng phaãi chuá yá reân luyïåncaã tay traái àïí kñch thñch, laâm hûng phêën cöng nùng baán cêìu naäophaãi, khiïën cho trñ lûåc cuãa con àûúåc phaát triïín toaân diïån. 3. Caác böå phêån cuãa àaåi naäo àûúåc phên cöng nhû thïë naâo? Caác böå phêån khaác nhau cuãa àaåi naäo àïìu coá chûác nùng riïng,coá böå phêån quaãn thõ giaác, böå phêån quaãn thñnh giaác, böå phêån quaãntiïëng noái, böå phêån quaãn tû duy.. Sûå hoaåt àöång haâi hoâa giûäa caác böåphêån naây seä khöëng chïë toaân böå cuöåc söëng cuãa chuáng ta. Nùm 1861, nhaâ giaãi phêîu thêìn kinh Phaáp Bulopka chêínàoaán vaâ àiïìu trõ cho möåt bïånh nhên noái khoá khùn. Bïånh nhên naâycoá thïí nghe hiïíu àûúåc, cú quan phaát êm khöng coá bïånh gò nhûngngoaâi êm "tan" ra khöng thïí noái àûúåc möåt êm naâo khaác. Saáu ngaâysau, bïånh nhên bõ chïët. Kïët quaã giaãi phêîu naäo chûáng toã phêìn naäobïn traái traán bõ töín thûúng nghiïm troång. Bulopka nghiïn cûáu tiïëp8 bïånh nhên tûúng tûå vaâ àïìu nhêån àûúåc kïët quaã nhû nhau. Khuvûåc naây vïì sau àûúåc goåi laâ "khu vûåc Bulopka". Mêëy nùm sau, möåtbaác sô ngûúâi AÁo tïn laâ Venik àaä phaát hiïån möåt daång trúã ngaåi vïìtiïëng noái khaác. Bïånh nhên naây coá thïí phaát êm roä raâng caác tûâ àún,ngûä phaáp khöng sai nhûng gioång noái rêët ngoång, khöng ai nghe roäàûúåc. Loaåi bïånh naây do võ trñ úã traán cuãa àaåi naäo (khu Venik) bõ töínthûúng. Hai khu vûåc naây laâ khu vûåc chñnh cuãa tiïëng noái.http://ebooks. vdcmedia. com
 16. 16. Nhiïìu taác giaã 16 Sûå tòm hiïíu vïì chûác nùng vuâng traán cuãa àaåi naäo laâ möåt sûåkiïån bêët ngúâ tûúng tûå. Giûäa thïë kyã 19, k nûúác Myä xêy dûång hiàûúâng sùæt vúái quy mö lúán, úã Porment (miïìn Àöng bùæc Myä) coá möåtcöng nhên àûúâng sùæt tïn laâ Keyci. Bêím sinh anh ta hiïìn laânh, vuitñnh, hay giuáp àúä ngûúâi khaác. Möåt höm, khi duâng thanh sùæt àïí trathuöëc nöí, khöng may möåt àöëm lûãa bêët ngúâ rúi vaâo laâm thuöëc nöítung. Luác àoá, àêìu Keyci àang húi nghiïng, tiïëng nöí hêët thanh sùætthuác lïn bïn traái traán, hûúáng sang bïn traái àêìu, laâm cho xûúng soåphña trûúác bõ thûúng nghiïm troång. Keyci hön mï. Àiïìu laâm chongûúâi ta ngaåc nhiïn laâ sau khi tónh dêåy, anh ta vêîn khöng mêëtcaãm giaác vaâ vêån àöång bònh thûúâng. Nhûng dêìn dêìn, tñnh caách anhta thay àöíi rêët roä. Keyci trúã thaânh ngûúâi ngaåo maån, ngang taâng, cöàöåc, khöng quan têm àïën ai, haânh vi rêët quaái dõ. Tñnh caách naâyàûúåc giûä maäi cho àïën cuöëi àúâi. Bïånh tònh àoá khiïën caác nhaâ khoahoåc nghi ngúâ rùçng, phêìn naäo vuâng traán coá liïn quan mêåt thiïët vúáitñnh caách vaâ nùng lûåc tû duy cuãa con ngûúâi. Giûäa thïë kyã 20, caác baác sô thûúâng duâng phûúng phaáp cùæt boãkhu haãi maä (möåt khu vûåc trong naäo coá hònh giöëng haãi maä) vaâ khunaäo lên cêån àïí chûäa chûáng àöång kinh. Nùm 1953, baác sô Monthúliúngûúâi Canada laâm phêîu thuêåt naây cho möåt bïånh nhên 27 tuöíi, quaãnhiïn chûäa àûúåc bïånh àöång kinh, nhûng àöìng thúâi laåi gêy nïn möåthêåu quaã nùång nïì khaác. Àoá laâ tuy bïånh nhên vêîn giûä àûúåc trñ nhúánhû trûúác khi phêîu thuêåt, nhûng anh ta chó nhúá àûúåc trong möåtthúâi gian rêët ngùæn. Vñ duå, sau khi noái chuyïån vúái ngûúâi khaác, anhta liïìn quïn ngay, khöng thïí nhúá nöíi àaä noái chuyïån vúái ai; thêåmchñ anh ta khöng biïët àûúåc mònh àang úã àêu, vò sao laåi úã àêy. Anhta hêìu nhû mêët hoaân toaân khaái niïåm vïì thúâi gian, khöng biïët roämònh bao nhiïu tuöíi. Vò vêåy, anh ta chó coá thïí laâm möåt söë àöång taácàún giaãn, tûác thúâi vaâ khöng laâm àûúåc viïåc gò khaác nûäa. Tònh hònhàoá keáo daâi 28 nùm (àïën nùm 1981) vêîn khöng coá gò thay àöíi. Roäraâng trñ nhúá cuãa con ngûúâi coá liïn quan mêåt thiïët vúái khu haãi maä. Tûúng tûå, nïëu naäo chêím bõ töín thûúng thò thõ giaác seä coá vêënàïì, khu vûåc naäo quaãn lyá sûå vêån àöång nïëu bõ töín thûúng seä gêy trúãngaåi cho vêån àöång.http://ebooks. vdcmedia. com
 17. 17. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 17 Mêëy nùm gêìn àêy, caác nhaâ khoa hoåc coân phaát minh möåt kyäthuêåt múái, coá thïí khöng cêìn múã höåp soå, khöng cêìn gêy töín thûúngnaäo maâ vêîn coá thïí tiïën haânh nghiïn cûáu chûác nùng caác khu vûåckhaác cuãa àaåi naäo. Àiïìu àoá àaä laâm nhêån thûác sêu thïm vïì chûácnùng cuãa caác khu vûåc. Kyä thuêåt chuåp cùæt lúáp bùçng luöìng chiïëuàiïån tûã dûúng (PET) chñnh laâ möåt trong nhûäng ûáng duång àoá. Nhûta àaä biïët, tïë baâo thêìn kinh hoaåt àöång caâng maånh thò lûúång tiïuhao gluco caâng nhiïìu. Kyä thuêåt PET lúåi duång nguyïn lyá naây, thöngqua caác hoaåt thïí àïí xaác àõnh tònh hònh hêëp thu vaâ àaâo thaãi àûúânggluco cuãa caác tïë baâo thêìn kinh, tûâ àoá maâ hiïíu hoaåt àöång cuãa caáckhu vûåc àaåi naäo. Caác nghiïn cûáu cho thêëy, caác khu vûåc cuãa àaåi naäo tuy coá sûåphên cöng khaác nhau nhûng khi thûåc hiïån möåt cöng nùng naâo àoáthò phaãi coá nhiïìu khu vûåc cuâng tham gia. Caác khu vûåc seä phöëi húåpvúái nhau àïí hoaân thaânh nhiïìu daång cöng nùng khaác nhau. Cöngnùng tiïëng noái laâ möåt vñ duå coá tñnh tiïu biïíu. Nhaâ nghiïn cûáu àïí cho ngûúâi thñ nghiïåm tónh taáo, vêîn nghe,nhòn, noái caác àún êm khaác nhau, àöìng thúâi duâng phûúng phaáp PETàïí kiïím tra hoaåt àöång cuãa àaåi naäo. Kïët quaã quan saát àûúåc khinghe, nhòn vaâ noái úã caác khu vûåc khöng giöëng nhau. Àùåc biïåt, khinoái möåt àöång tûâ hay danh tûâ, hoaåt àöång cuãa naäo cuäng khaác. ÚÃnhûäng ngûúâi thaåo hai ngön ngûä, àöëi vúái nhûäng danh tûâ cuãa haingön ngûä coá cuâng haâm nghôa, khu vûåc naäo chûáa hai thûá tiïëng cuängkhaác nhau. Hún nûäa, tuy chûác nùng tiïëng noái chuã yïëu laâ do naäotraái khöëng chïë, nhûng khu vûåc tûúng ûáng cuãa naäo phaãi cuäng thamgia khöëng chïë vïì àöå cao thêëp cuãa gioång noái. Vò vêåy, möåt khi nhûängkhu vûåc naây bõ töín thûúng thò chuáng ta khöng thïí diïîn àaåt tiïëngnoái möåt caách sinh àöång àûúåc. 4. Coá phaãi naäo lúán hún laâ thöng minh hún khöng? Coá ngûúâi noái, ai naäo to thò ngûúâi àoá thöng minh. Múái nghe thòhònh nhû cêu noái naây coá lyá. Loaâi cön truâng coá naäo beá nhû muäi kimnïn chuáng thûúâng laâ nhûäng con vêåt thua keám so vúái àöång vêåt coáhttp://ebooks. vdcmedia. com
 18. 18. Nhiïìu taác giaã 18xûúng söëng. Naäo cuãa meâo, choá vaâ thoã àïìu beá hún naäo cuãa ngûúâi,cho nïn chuáng khöng thïí tranh giaânh àûúåc vúái con ngûúâi. Con ngûúâi thûúâng àûúåc mïånh danh laâ "àêëng tinh khön nhêëtcuãa loaâi vêåt" nhúâ coá àaåi naäo phaát triïín. Trong giúái àöång vêåt, trñ lûåccuãa loaâi vûúån ngûúâi àûúåc xïëp haâng àêìu nhûng troång lûúång naäo cuãachuáng cuäng coân caách xa so vúái con ngûúâi. Troång lûúång böå naäo cuãahùæc tinh tinh laâ 420 g, cuãa àaåi tinh tinh gêìn 500 g, cuãa ngûúâi vûúångêìn bùçng con ngûúâi nhûng vêîn coân möåt khoaãng caách nhêët àõnh.Troång lûúång bònh quên cuãa naäo ngûúâi hiïån àaåi laâ 1450 g, cuãa ngûúâivûúån Bùæc Kinh laâ 1075 g, cuãa ngûúâi vûúån Lam Àiïìn laâ 850 g.Trong xaä höåi loaâi ngûúâi, úã treã em vûâa sinh ra, troång lûúång naäo chókhoaãng 390 g. Caâng lúán lïn, naäo caâng nùång thïm, to thïm, trñ lûåccuäng phaát triïín cao hún. Vïì giaâ, troång lûúång naäo laåi giaãm dêìnxuöëng, trònh àöå trñ lûåc cuäng giaãm theo. Nhûäng àiïìu naây hêìu nhûchûáng toã naäo lúán laâ thöng minh. Nhûng trïn thûåc tïë, khöng nhêët thiïët naäo lúán laâ thöng minh.Vñ duå, naäo cuãa loaâi chuöåt nhoã hún so vúái naäo thoã, nhûng trñ nhúácuãa chuöåt vêîn maånh hún. Vïì troång lûúång naäo thò con ngûúâi cuängkhöng phaãi laâ loaåi àûáng àêìu. Naäo cuãa caá kònh nùång khoaãng 7.000g, naäo cuãa voi khoaãng 5.000 g, àïìu nùång gêëp mêëy lêìn so vúái naäongûúâi, nhûng trñ lûåc cuãa chuáng laåi thua keám con ngûúâi rêët xa. Möåtnhaâ nhên loaåi hoåc Liïn Xö (cuä) àaä àûa ra chó söë biïíu thõ mûác àöåphaát triïín cuãa àaåi naäo: (troång lûúång naäo x troång lûúång naäo)/troånglûúång cú thïí. Chó söë naây caâng lúán, naäo caâng phaát triïín. Kïët quaã:naäo chuöåt laâ 0,19; naäo ngûúâi vûúån laâ 7,35; naäo ngûúâi laâ 32. Trong loaâi ngûúâi, ngûúâi coá naäo lúán hún thò thöng minh húnchùng? Troång lûúång naäo cuãa Sekhov (nhaâ vùn nöíi tiïëng Nga) laâ2012 g. Nhûng möåt söë danh nhên thïë giúái coá naäo khöng nùång. NaäoGaoxú, nhaâ toaán hoåc Àûác, ngûúâi phaát hiïån nhiïìu àõnh lyá vaâ cöngthûác toaán nöíi tiïëng, chó nùång 1492 g. Nhaâ thú nöíi tiïëng thïë giúái laâTantin (Italy) coá naäo nùång 1420 g. Anhstanh laâ möåt trong nhûängnhaâ khoa hoåc vô àaåi nhêët nhûng naäo cuãa öng khöng coá gò khaác sovúái ngûúâi bònh thûúâng.http://ebooks. vdcmedia. com
 19. 19. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 19 Möåt söë ngûúâi nöíi tiïëng coá naäo khaá nhoã. Naäo cuãa Banzùc, nhaâvùn nöíi tiïëng Phaáp, chó nùång 1017 g; naäo nhaâ hoáa hoåc Àûác Penlincuäng chó coá 1259 g, coân nheå hún caã naäo ngûúâi bònh thûúâng. Theomöåt nghiïn cûáu, úã ngûúâi trûúãng thaânh, nïëu troång lûúång naäo cuãanam giúái khöng thêëp hún 1000 g, cuãa nûä giúái khöng thêëp hún 900 gsûå phaát triïín trñ lûåc seä khöng bõ aãnh hûúãng. Trïn thûåc tïë, trong naäo ngûúâi coá nhiïìu nïëp gêëp, laâm tùngdiïån tñch bïì mùåt voã àaåi naäo vaâ tùng thïm söë lûúång tïë baâo voã naäo.Àaåi naäo nhoã chûa chùæc tïë baâo naäo àaä ñt, àaåi naäo lúán cuäng chûa chùæctïë baâo naäo àaä nhiïìu. Huöëng höì sûå taâi trñ, thöng minh cuãa conngûúâi coân àûúåc quyïët àõnh búãi sûå giaáo duåc vaâ reân luyïån. Nhûängbaån treã vò naäo nhoã maâ sêìu muöån coá thïí hoaân toaân yïn têm vûát boãmùåc caãm àoá. Tûúng tûå, möåt söë ñt ngûúâi naäo lúán cuäng khöng nïn tûåkiïu tûå àaåi, khöng nïn buöng loãng hoåc têåp vaâ tinh thêìn phêën àêëuhùçng ngaây. 5. Vò sao ngûúâi giaâ hay quïn nhûäng viïåc gêìn àêy, nhúá roänhûäng viïåc thúâi treã? Ngûúâi giaâ hay quïn nhûäng viïåc gêìn àêy, nhûng rêët nhiïìuviïåc thúâi treã (thêåm chñ laâ nhûäng viïåc rêët vuån vùåt) cuäng nhúá rêët roä.Nguyïn nhên laâ khi möåt sûå viïåc naâo àoá gêy cho voã àaåi naäo sûå hûngphêën maånh meä, lêåp nïn phaãn xaå coá àiïìu kiïån thò viïåc àoá àûúåc xemlaâ àaä coá dêëu êën. Luác nhúá àïën chó cêìn kiïím tra laåi laâ àûúåc, tûác chó laâsûå lùåp laåi phaãn xaå coá àiïìu kiïån maâ thöi. Con ngûúâi thúâi treã tinh lûåc têåp trung, phaãn xaå coá àiïìu kiïånvûâa dïî thiïët lêåp, vûâa dïî cuãng cöë, cho nïn trñ nhúá cuãa treã em vaâthanh niïn rêët töët. Khi tuöíi taác tùng cao, nùng lûåc hiïíu biïët tuyàûúåc tùng thïm nhûng vò cöng taác nhiïìu vaâ phûác taåp nïn phaãn xaåcoá àiïìu kiïån coá luác khöng àûúåc cuãng cöë, do àoá ngûúâi ta trúã nïn mauquïn. Ngûúâi giaâ caâng nhû vêåy. Ngûúâi giaâ tuy mau quïn nhûng cöng nùng cuãa voã àaåi naäo cuãahoå töët, phaãn xaå coá àiïìu kiïån múái tuy khöng dïî thaânh lêåp nhûngnhûäng phaãn xaå coá àiïìu kiïån cuä laåi rêët vûäng chùæc, cho nïn múái coáchuyïån viïåc cuä vêîn nhúá roä, coân viïåc múái laåi rêët mau quïn.http://ebooks. vdcmedia. com
 20. 20. Nhiïìu taác giaã 20 Hiïíu àûúåc nguyïn lyá naây, chuáng ta nïn phêën àêëu tuöíi treãphaãi hoåc têåp nhiïìu àïí àùåt nïìn taãng vûäng chùæc cho cöng taác vaâ cuöåcsöëng sau naây 6. Viïåc duâng àêìu àaánh boáng coá laâm naäo coá bõ chêën àöångkhöng? Trong boáng àaá, ta thûúâng thêëy nhûäng pha cêìu thuã àaánh boánghoùåc ghi baân bùçng àêìu rêët àeåp. Coá ngûúâi hoãi: vúái quaã boáng töëc àöånhanh, lûåc va chaåm rêët maånh, viïåc cêìu thuã àaánh àêìu liïåu coá laâmcho àaåi naäo bõ chêën àöång maånh khöng? Coá thïí khùèng àõnh hêåu quaãàaáng súå àoá hêìu nhû khöng xaãy ra. Àoá laâ vò bïn ngoaâi àaåi naäo coá möåt voã xûúng soå rêët cûáng, göìmxûúng àónh àêìu, xûúng traán, xûúng thaái dûúng, xûúng chêím vaâxûúng gaáy cêëu taåo nïn. Noái chung cêìu thuã thûúâng duâng xûúngtraán àïí àaánh àêìu. Xûúng traán laâ böå phêån daây nhêët, cûáng nhêëttrong höåp xûúng soå. Noá coá thïí chõu àûång àûúåc lûåc va chaåm rêëtmaånh. Hún nûäa, quaã boáng àaá àûúåc laâm bùçng caác maãnh da mïìm,trong àoá coân coá húi, nïn noá coá àöå àaân höìi nhêët àõnh. Ngoaâi ra, khicêìu thuã àaánh àêìu möåt caách chuã àöång thò toaân böå khung xûúng vaâcaác cú bùæp àïìu úã traång thaái cùng lïn cao àöå, àùåc biïåt laâ xûúng vaâ cúbùæp úã vuâng traán, giûä àûúåc möåt àöå cùng cûáng haâi hoâa, coá taác duångàaân höìi nhêët àõnh. Do àoá, coá thïí thêëy, tûâ cêëu taåo cuãa höåp xûúng soå cho àïën sinhlyá vêån àöång maâ noái, khi quaã boáng tûâ xa bay àïën vúái töëc àöå nhanh,lûåc lúán, cêìu thuã nhaãy cao duâng àêìu àaánh boáng seä khöng gêy ranguy haåi gò cho naäo. Nhûng cuäng cêìn phaãi noái thïm, vúái möåt ngûúâi úã traång thaáihoaân toaân khöng chuêín bõ, nïëu coá möåt quaã boáng tûâ xa bay àïën vúáitöëc àöå nhanh àêåp trûåc tiïëp vaâo àêìu, vò cú bùæp khöng kõp àaân höìinïn coá khaã nùng seä gêy ra sûå chêën àöång maånh meä àöëi vúái naäo;nghiïm troång hún, coá thïí khiïën cho töí chûác cuãa naäo bõ töín thûúng,dêîn àïën nhûäng hêåu quaã khöng töët.http://ebooks. vdcmedia. com
 21. 21. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 21 7. Vò sao chïët naäo laâ tiïu chñ àïí khùèng àõnh sûå söëng cuãa conngûúâi kïët thuác? Chïët laâ sûå söëng kïët thuác. Quaá trònh tiïëp thu, àaâo thaãi cuãa cúthïí kïët thuác thò cú thïí cuäng chïët theo. Quan niïåm truyïìn thöëngcho rùçng, khi tim ngûâng àêåp, muäi ngûâng thúã thò sûå söëng khöngphuåc höìi laåi nûäa; luác àoá coá thïí khùèng àõnh cú thïí àaä chïët. Nhûng trïn thûåc tïë, coá khi tim àaä ngûâng àêåp, muäi àaä ngûângthúã maâ vêîn chûa chïët thêåt. Vñ duå úã ngûúâi bõ bïånh tim, nhiïìu khitim àaä hoaân toaân ngûâng àêåp nhûng vêîn coá thïí nhúâ maáy hö hêëp vaâmaáy kñch nhõp tim maâ cûáu söëng laåi. Mêëy nùm gêìn àêy, nhúâ sûå phaát triïín cuãa y hoåc, úã möåt söëngûúâi, tuy cöng nùng cuãa àaåi naäo vaâ àuöi naäo àaä mêët nhûng cöngnùng tim, phöíi vêîn coá thïí àûúåc duy trò bùçng maáy hö hêëp vaâ maáykñch nhõp tim. Nhûng chùæc chùæn hoå khöng thïí tónh laåi nhû cuäàûúåc. Chñnh vò thïë maâ quan niïåm truyïìn thöëng lêëy tiïu chñ tim vaâhö hêëp ngûâng laâm viïåc laâ chïët àaä hoaân toaân thay àöíi. Hiïån nay, yhoåc hiïån àaåi àang dêìn dêìn xêy dûång möåt quan niïåm múái: naäo chïëtmúái thûåc sûå laâ ngûúâi chïët. Naäo chïët laâ khi cöng nùng cuãa àaåi naäo, tiïíu naäo vaâ àuöi naäohoaân toaân mêët ài vaâ khöng thïí phuåc höìi, tûác laâ toaân naäo àaä chïët.Naäo vñ nhû böå tû lïånh cuãa cú thïí. Böå tû lïånh baåi liïåt, thêåm chñ bõhuãy diïåt thò cú thïí seä àûáng trûúác caái chïët. Noái chung, úã con ngûúâi, sau khi tim vaâ phöíi ngûâng laâm viïåc,voã àaåi naäo coân coá thïí chõu àûång tònh traång thiïëu öxy trong 5-6phuát; qua thúâi gian naây, cöng nùng àaåi naäo seä vônh viïîn mêët ài.Sau khi tim vaâ phöíi ngûâng laâm viïåc, nïëu lêåp tûác cêëp cûáu, cú thïícoân coá khaã nùng phuåc höìi. Vò vêåy, viïåc duâng tiïu chñ tim ngûângàêåp vaâ ngûâng hö hêëp àïí phaán àoaán tûã vong laâ khöng àuã cú súã khoahoåc. Chó sau khi cöng nùng toaân böå naäo mêët ài múái àuã tiïu chñ àïíkïët luêån cuöåc söëng àaä kïët thuác.http://ebooks. vdcmedia. com
 22. 22. Nhiïìu taác giaã 22 8. Thêìn àöìng vaâ caác em beá bònh thûúâng coá gò khaác nhau? Ngûúâi ta thûúâng goåi nhûäng em beá àûúåc trúâi phuá cho nhiïìu taâinùng, nöíi tröåi xuêët chuáng laâ thêìn àöìng. Möåt trong nhûäng thêìnàöìng nöíi tiïëng nhêët cuãa thïë kyã naây laâ nghïå sô vô cêìm Myä YahuMeinew. Meinew sinh nùm 1916, 5 tuöíi àaä bùæt àêìu chúi violon, 7tuöíi tham gia diïîn xuêët vúái daân nhaåc Giao hûúãng New York. Kyäthuêåt biïíu diïîn nhuêìn nhuyïîn, tûúi treã, nhiïåt tònh vaâ sûác hiïíu taácphêím sêu sùæc cuãa em khiïën cho ngûúâi ta vö cuâng mïën phuåc. Àaåi thi haâo Trung Quöëc laâ Baåch Cû Dõ (àúâi Àûúâng) múái nûãatuöíi àaä biïët àoåc. Nhaâ toaán hoåc Gause ngûúâi Àûác chûa àïën 10 tuöíimaâ nùng lûåc tñnh toaán àaä ngang vúái giaáo sû àaåi hoåc. Vêåy thò thêìn àöìng vaâ caác em beá bònh thûúâng khaác nhau úã chöînaâo? Trûúác hïët, hïå thöëng thêìn kinh, àùåc biïåt laâ böå naäo, cuãa caác embeá thêìn àöìng thaânh thuåc súám hún rêët nhiïìu so vúái caác em bònhthûúâng, khiïën trñ lûåc phaát triïín rêët nhanh. Ngoaâi ra, nhûäng em beáthêìn àöìng coân nhêån àûúåc sûå giaáo duåc töët àeåp tûâ rêët súám. Nïëukhöng àïí cho treã tñch cûåc duâng naäo súám, naäo seä khöng thïí phaáttriïín hoaân haão, trñ lûåc cuäng khöng thïí àûúåc khai thaác kõp thúâi.Gorki tûâng noái: "Taâi nùng thiïn phuá cuãa con ngûúâi giöëng nhû hoalûãa, noá coá thïí bõ dêåp tùæt, cuäng coá thïí buâng lïn, vêën àïì laâ úã chöî noáàûúåc àöëi xûã nhû thïë naâo. Thûåc tiïîn chûáng toã, giaáo duåc súám laâ möåtkhêu vö cuâng quan troång khiïën cho hoa lûãa trúâi phuá coá thïí thùnghoa nguân nguåt". Nhûng cuäng cêìn hiïíu rùçng, viïåc giaáo duåc súám chûa phaãi àaäquyïët àõnh àûúåc caã cuöåc àúâi ngûúâi. Möåt thêìn àöìng nïëu khöng coá sûånöî lûåc vaâ phêën àêëu liïn tuåc vïì sau cuäng chó laâ möåt àöëm lûãa nhêëtthúâi, cuöëi cuâng vêîn khöng laâm nïn troâ tröëng gò. Caác taâi liïåu nghiïncûáu cho thêëy, phêìn lúán söë thêìn àöìng khi trûúãng thaânh àïìu khöngduy trò àûúåc võ trñ dêîn àêìu cuãa trñ lûåc nhû höìi coân nhoã. Vñ duå, trongsöë 70 thêìn àöìng cuãa 2 thïë kyã gêìn àêy, chó 8 ngûúâi vïì sau trúã thaânhthiïn taâi. Coá thöëng kï cho thêëy, trong mêëy trùm danh nhên coáthaânh tñch xuêët sùæc, chó 5% laâ thêìn àöìng. Söë coân laåi coá trñ lûåc banàêìu rêët bònh thûúâng, hoå phaãi phêën àêëu liïn tuåc múái giaânh àûúåchttp://ebooks. vdcmedia. com
 23. 23. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 23nhûäng thaânh tñch nöíi bêåt. Nhaâ baác hoåc Newton laâ möåt trongnhûäng ngûúâi nhû thïë 9. Nïëu ngöìi xöím lêu thò khi àûáng dêåy seä caãm thêëy choáng mùåt,hoa mùæt, taåi sao? Thûúâng ngaây, ta vêîn coá luác ngöìi xöím. Ngöìi xöím lêu, sau àoáàûáng dêåy, baån dïî caãm thêëy choáng mùåt, hoa mùæt. Trïn thûåc tïë, àoálaâ möåt loaåi phaãn xaå cuãa thêìn kinh. Khi tû thïë àöåt nhiïn thay àöíithò úã ngûúâi khoãe cuäng thûúâng xuêët hiïån phaãn ûáng naây. Choáng mùåt laâ vò naäo thiïëu maáu, hoaåt àöång cuãa tïë baâo thêìnkinh bõ aãnh hûúãng. Hoa mùæt laâ vò maáu úã voäng maåc khöng àûúåccung cêëp àêìy àuã, khiïën cho tïë baâo thõ giaác bõ kñch thñch. Vò sao hiïån tûúång naây laåi phaát sinh sau khi ngöìi lêu, àûángdêåy àöåt ngöåt? Nguyïn nhên laâ khi ta ngöìi, caác maåch maáu cuãa phêìnbuång bõ eáp, maáu úã phêìn buång vaâ tûá chi giaãm thêëp rêët nhiïìu, coânàêìu húi cuái vïì phña trûúác thò maáu ûá laåi. Khi ta àûáng dêåy àöåt ngöåt,maáu úã trïn àêìu nhiïìu seä chaãy xuöëng phêìn buång vaâ tûá chi, gêythiïëu maáu. Tuy nhiïn, nhúâ taác duång àiïìu tiïët cuãa hïå thöëng thêìnkinh, maåch maáu úã phêìn buång seä co laåi, khiïën maáu laåi àûúåc döìn lïnnaäo, hiïån tûúång naäo thiïëu maáu àûúåc xoáa boã nhanh choáng; chûángchoáng mùåt, hoa mùæt cuäng mêët ài. 10. Vò sao khi tûác giêån, ta laåi khöng muöën ùn cúm? Khi buång tröëng röîng, ta coá caãm giaác àoái, trong buång coân coátiïëng kïu; àoá laâ tñn hiïåu chuáng ta nïn àûúåc ùn cúm. Nhûng cuäng coá luác ta àang àoái, muöën ùn, nhûng böîng nhiïnmöåt sûå viïåc laâm ta khöng thoaãi maái xaãy ra, khiïën caãm giaác àoái taåmthúâi mêët ài. Cuäng coá luác ta àang ùn rêët ngon miïång, böîng nhiïnmöåt viïåc naâo àoá laâm ta tûác giêån, khiïën ta nuöët khöng tröi, giöëngnhû buång àaä no röìi. Vò sao nhû thïë? Nguyïn nhên laâ nhêët cûã, nhêët àöång cuãachuáng ta àïìu àûúåc voã àaåi naäo chó huy. Noá vûâa quaãn nhûäng haânhàöång cuå thïí, vûâa quaãn tû duy cuãa chuáng ta. Tûâ luác tónh dêåy àïënhttp://ebooks. vdcmedia. com
 24. 24. Nhiïìu taác giaã 24luác ài nguã, böå naäo rêët bêån röån. Nïëu nguã khöng töët, noá vêîn khöngàûúåc nghó ngúi. Mùåc duâ coá nhiïìu viïåc nhû thïë, voã àaåi naäo vêîn hoaåt àöång rêëtcoá trònh tûå. Trong m t thúâi àiïím nhêët àõnh, noá chó xûã lyá möåt sûå öåviïåc. Caã khi coá nhiïìu viïåc lúán nhoã àïën cuâng möåt luác, noá vêîn khöngvöåi vaâng; giöëng nhû bïn caånh baån tuy coá rêët nhiïìu maáy àiïån thoaåicuâng àöí chuöng nhûng baån chó coá thïí lêìn lûúåt noái chuyïån vúái tûângmaáy möåt. Khi voã àaåi naäo xûã lyá cöng viïåc, chó võ trñ liïn quan àïën cöngviïåc àoá laâ phaát sinh hûng phêën, coân têët caã caác võ trñ khaác àïìu bõkhöëng chïë. Vñ duå, khi baån àang têåp trung tû tûúãng laâm möåt viïåc gòàoá, hoùåc khi baån àang àoåc saách rêët say mï thò baån seä khöng biïëtàïën nhûäng sûå vêåt xuêët hiïån chung quanh, cuäng khöng nghe thêëyàiïìu gò àang xaãy ra. Àoá laâ vò voã àaåi naäo cuãa baån coá möåt võ trñ naâoàoá àang úã traång thaái hûng phêën, coân caác võ trñ khaác àïìu bõ khöëngchïë. Luác ta caãm thêëy àoái, võ trñ voã naäo quaãn lyá sûå theâm ùn àûúåchûng phêën, khiïën ta coá caãm giaác muöën ùn. Ùn laâ nhiïåm vuå duynhêët luác àoá, coân nhûäng viïåc khaác àïìu taåm thúâi bõ gaác laåi, tûác laâ caácvõ trñ khaác cuãa voã àaåi naäo àang trong traång thaái bõ khöëng chïë.Nhûng nïëu böîng nhiïn phaát sinh möåt viïåc múái khiïën ta khöngthoaãi maái, hoùåc tûác giêån thò võ trñ khaác cuãa voã àaåi naäo seä hûngphêën maånh meä, coân võ trñ quaãn viïåc ùn laåi bõ khöëng chïë; do àoá caãmgiaác theâm ùn taåm thúâi mêët ài. Thûåc ra khöng chó sûå tûác giêån múái khiïën ta khöng muöën ùn.Bêët kyâ sûå viïåc phaát sinh naâo khiïën ta hûng phêën maänh liïåt cuängàuã khiïën võ trñ voã àaåi naäo quaãn vïì viïåc ùn bõ khöëng chïë, vaâ ta seänuöët khöng tröi cúm. 11. Vò sao tûå mònh cuâ seä khöng caãm thêëy buöìn cûúâi? Trïn mùåt da cuãa ta coá nhiïìu àiïím àau, àiïím noáng, nhûngkhöng coá àiïím ngûáa. Tuy nhiïn, ngûúâi ta vêîn thûúâng caãm thêëyngûáa.http://ebooks. vdcmedia. com
 25. 25. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 25 Thûåc ra, ta khöng chó caãm thêëy ngûáa maâ coá luác coân bõ "ngûáa"laâm cho khöën khöí, thêåm chñ àûáng ngöìi khöng yïn. Muöîi, rêån, rïåpcùæn gêy ngûáa àaä àaânh, khi chuáng boâ trïn ngûúâi cuäng khiïën cho tacaãm thêëy buöìn vaâ khoá chõu. Ngûúâi khaác àöåt nhiïn cuâ cuäng khiïëncho ta caãm thêëy buöìn. Vò sao ta laåi caãm thêëy buöìn vaâ sau khi caãm thêëy buöìn laåi haycûúâi? Coá ngûúâi cho rùçng buöìn laâ do caác àiïím àau bõ kñch thñch nheânheå gêy nïn. Chó cêìn kñch thñch nheâ nheå, liïn tuåc vaâo àiïím àau,gêy tñn hiïåu truyïìn lïn àaåi naäo laâ ta caãm thêëy buöìn, sau àoá phaátcûúâi lïn. Nhûng ngaây nay, nhiïìu nhaâ khoa hoåc àaä àûa ra caách giaãithñch múái àöëi vúái hiïån tûúång buöìn vaâ phaát cûúâi naây. Hoå cho rùçng,cuâ laâ möåt taác àöång nheå, coá nhõp àiïåu lïn da. Caãm giaác cuãa àaåi naäoàöëi vúái àöång taác naây giöëng nhû laâ sùæp rúi vaâo möåt sûå nguy hiïímnaâo àoá. Vñ duå sûå nguy hiïím naây giöëng nhû laâ coá möåt con truâng àöåchaåi, thêåm chñ laâ möåt con rùæn àöåc àang boâ trïn da. Möåt khi phaáthiïån àûúåc thûåc ra sûå viïåc khöng phaãi laâ nhû thïë thò phaãn xaå lo súåtûác thúâi trong àaåi naäo bõ mêët ài, do àoá seä caãm thêëy yïn têm vaâböîng cûúâi oaâ lïn. Cuâ caâng nhiïìu thò caãm giaác súå haäi ban àêìu caângmaånh, tiïëng cûúâi sau àoá caâng to, caâng daâi. Vêåy vò sao khi tûå cuâ lïn, ngûúâi laåi khöng caãm thêëy buöìn? Àoálaâ vò tûå cuâ thò trong yá thûác àaä biïët trûúác, tûác laâ àaä coá sûå chuêín bõ.Khi àaåi naäo phaát lïåch cho tay cuâ thò àöìng thúâi cuäng phaát tñn hiïåukhöng coá caãm giaác nguy hiïím. Àaä biïët trûúác khöng coá gò nguy hiïímthò thêìn kinh seä khöng cùng thùèng nûäa, cho nïn cuäng khöng gêycûúâi. 12. Vò sao noái da laâ khñ quan lúán nhêët cuãa cú thïí? Bïì mùåt cú thïí cuãa ta, ngoaâi miïång, mùæt vaâ nhûäng löî khaác raàïìu àûúåc da che phuã. Diïån tñch mùåt da cuãa möåt ngûúâi bònh thûúângúã lûáa tuöíi trûúãng thaânh laâ khoaãng 1,5 - 2 m2, da chiïëm khoaãng16% troång lûúång cú thïí. Têìng trïn cuãa da laâ lúáp biïíu bò röìi àïën datrong. Löng, toác, moáng tay, moáng chên, tuyïën möì höi vaâ tuyïën múäda laâ nhûäng cú quan phuå cuãa da. Chuáng phöëi húåp vúái nhau khiïëncho da trúã thaânh möåt khñ quan coá nhiïìu cöng nùng.http://ebooks. vdcmedia. com
 26. 26. Nhiïìu taác giaã 26 Da mïìm nhû möåt maâng chùæn tûå nhiïn, baão vïå caác töí chûác vaâcaác khñ quan trong cú thïí traánh àûúåc sûå kñch thñch vaâ gêy töínthûúng do ngoaåi giúái. Da göìm coá lúáp xú göëc ngoaâi cuâng chûáa chêëtkeo, röìi àïën lúáp xú coá tñnh àaân höìi vaâ cuöëi cuâng laâ lúáp múä dûúái da,dai vaâ giaâu tñnh àaân höìi, mïìm nhûng coá sûác cùng, khiïën cho dachõu àûúåc coå xaát, co keáo, àeâ neán, va àêåp vaâ chêën àöång. Tïë baâo da sùæp xïëp daây àùåc, liïn kïët chùåt cheä vúái nhau, bïì mùåtda àûúåc che phuã búãi möåt lúáp múä cûåc moãng khiïën cho da coá tñnh axityïëu. Chêët naây ngùn caãn coá hiïåu quãa caác vi khuêín, àöåc töë tûâ mùåt daxêm nhêåp vaâo cú thïí, àïì khaáng àûúåc sûå xêm thûåc cuãa caác chêët hoáahoåc khaác. Da coá thïí ngùn nûúác trong cú thïí thoaát ra ngoaâi, khiïëncho con ngûúâi chõu àûång àûúåc möi trûúâng rêët khö raáo. Noá cuängngùn ngûâa nûúác tûâ bïn ngoaâi thêím thêëu vaâo cú thïí, nïn ta coá thïítùæm dûúái nûúác maâ khöng bõ nûúác ngêëm vaâo. Caác tïë baâo hùæt töë trongda coá khaã nùng hêëp thu tia tûã ngoaåi, laâm cho ta traánh àûúåc sûå töínthûúng do aánh nùæng mùåt trúâi gêy nïn. Giöëng nhû mùæt, tai, muäi, lûúäi, da cuäng laâ möåt khñ quan, giuápta hiïíu àûúåc chñnh xaác möi trûúâng chung quanh. Khi tòm àöì vêåt, cúquan xuác giaác seä laâm cho ta biïët àûúåc àaä àuång vaâo àöì vêåt àoá chûa;khi thúâi tiïët biïën àöíi, caãm xuác vïì àöå noáng seä cho ta biïët noáng haylaånh. Caác cú quan caãm giaác trong da vaâ àêìu cuöëi thêìn kinh truyïìnnhûäng tñn hiïåu khaác nhau lïn àaåi naäo. Àaåi naäo sau khi phên tñchvaâ töíng húåp seä àem àïën nhûäng caãm giaác phûác húåp rêët àa daång vaâkyâ diïåu vïì noáng laånh, àau ngûáa, mïìm cûáng, thö mõn... Cú thïí nïëuthiïëu caãm giaác naây thò khoá maâ traánh àûúåc nhûäng töín thûúng dongoaåi giúái gêy ra. Da coân laâ "böå maáy" baão vïå nhiïåt àöå öín àõnh cuãa cú thïí. Khithên nhiïåt quáa cao, caác maåch maáu da seä giaän ra, nhiïåt àöå da tùngcao, möì höi ra nhiïìu, giuáp taãn nhiïåt töët. Khi trúâi laånh, maåch maáuda co laåi, möì höi khöng tiïët ra àïí duy trò sûå öín àõnh cuãa nhiïåt àöå cúthïí. Da baâi tiïët múä vaâ möì höi. Múä ngùn ngûâa cho da khöng bõ khöneã vaâ laâm nhuêån löng, da. Viïåc baâi tiïët möì höi ngoaâi taác duång laâmgiaãm thêëp thên nhiïåt coân coá thïí àaâo thaãi chêët àöåc. Da coân coá chûáchttp://ebooks. vdcmedia. com
 27. 27. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 27nùng hö hêëp. Ngûúâi ta duâng thuöëc böi ngoaâi böi lïn da laâ dûåa theonguyïn lyá naây. Da khöng nhûäng coá diïån tñch lúán, troång lûúång nhiïìu maâ coâncoá nhûäng chûác nùng àa daång maâ caác khñ quan khaác khöng thïí sosaánh àûúåc. Do à , goåi da laâ khñ quan lúán nhêët trong cú thïí cuäng oákhöng coá gò quáa àaáng. 13. Vò sao maâu da, toác vaâ mùæt ngûúâi phûúng Àöng khaác ngûúâiphûúng Têy? Loaâi ngûúâi sinh söëng trïn traái àêët coá maâu da khaác nhau. Noáichung, ngûúâi chêu AÁ da vaâng, ngûúâi chêu Phi da àen, ngûúâi chêuÊu da trùæng. Trïn àaåi luåc AÁ - Êu, àùåc biïåt laâ chêu Êu, caâng ài vïìphña Nam thò maâu da caâng àêåm. Vò sao da ngûúâi laåi coá maâu sùæc khaác nhau? Ngaây nay, ngûúâita àaä biïët àûúåc àöå saáng töëi cuãa da laâ do söë lûúång caác hùæc töë trongda quyïët àõnh. Ngûúâi chêu Êu coá ñt hùæc töë nïn maâu da rêët nhaåt;ngûúâi chêu Phi nhiïìu hùæc töë nïn da maâu àen hoùåc nêu àen. ÚÃngûúâi da vaâng, lûúång hùæc töë úã mûác giûäa hai loaåi ngûúâi trïn nïn damaâu vaâng. Caác nhaâ khoa hoåc cho biïët, maâu da cuãa ngûúâi laâ kïët quaãthñch ûáng vúái möi trûúâng trong quaá trònh tiïën hoáa lêu daâi. Tia tûã ngoaåi cuãa aánh nùæng tuy coá thïí giuáp cú thïí húåp thaânhvitamin D, tùng thïm sûác àïì khaáng cuãa cú thïí àöëi vúái bïånh têåtnhûng laåi coá thïí gêy haåi nïëu coá quaá nhiïìu. Hùæc töë da giöëng nhûmöåt caái "duâ" àïí che aánh nùæng, ngùn ngûâa tia tûã ngoaåi xêm nhêåpvaâo cú thïí. Ngûúâi chêu Phi do söëng úã vuâng vô àöå thêëp, nhiïìu aánhnùæng nïn da coá nhiïìu hùæc töë. Ngûúâi chêu Êu söëng úã vuâng vô àöå cao,khöng bõ aánh nùæng mùåt trúâi chiïëu maånh, maâu da saáng seä giuáp hoåhêëp thuå àûúåc nhiïìu tia tûã ngoaåi hún. Toác cuãa ngûúâi cuäng coá nhiïìu maâu; coá toác àen, toác vaâng, toácàoã... Nhòn chung, ngûúâi da vaâng coá toác àen nhaánh, ngûúâi da trùængtoác maâu vaâng baåch kim. Giöëng nhû maâu da, maâu toác súã dô khaácnhau cuäng laâ do söë lûúång hùæc töë trong toác nhiïìu hay ñt. Ngûúâi hùæctöë nhiïìu seä coá toác àen, ngûúåc laåi laâ toác vaâng hoùåc baåch kim. Maâuhttp://ebooks. vdcmedia. com
 28. 28. Nhiïìu taác giaã 28toác khaác nhau cuäng laâ möåt chûáng minh vïì sûå thñch ûáng àöëi vúái möitrûúâng cuãa con ngûúâi. Ngûúâi phûúng Têy söëng úã vuâng laånh, aánhnùæng yïëu; coân ngûúâi phûúng Àöng söëng úã vuâng nùæng nhiïìu, hùæc töëseä baão vïå toác trûúác sûå têën cöng cuãa tia tûã ngoaåi. Maâu mùæt cuãa ngûúâi phûúng Àöng vaâ ngûúâi phûúng Têy coákhaác nhau. Mùæt ngûúâi phûúng Àöng maâu vaâng hoùåc àen, mùætngûúâi phûúng Têy ngûúåc laåi laâ maâu lam nhaåt hoùåc maâu saáng. Trïnthûåc tïë, maâu mùæt chñnh laâ maâu cuãa cuãng maåc (maâng nûãa hònh cêìunùçm phña trûúác nhaän cêìu). Lûúång hùæc töë trïn cuãng maåc seä quyïëtàõnh maâu sùæc cuãa nhaän cêìu. ÚÃ ngûúâi phûúng Àöng hoùåc ngûúâichêu Phi, chêu Myä la tinh, hùæc töë trïn cuãng maåc tûúng àöëi nhiïìunïn nhaän cêìu mang maâu àen hoùåc vaâng nêu. ÚÃ ngûúâi da trùængphûúng Têy, hùæc töë trïn cuãng maåc ñt, maåch maáu úã àoá laåi nhiïìu nïnnhaän cêìu coá maâu lam nhaåt hoùåc xaám (cuäng giöëng nhû vúái ngûúâi datrùæng, ta dïî daâng thêëy àûúåc caác maåch maáu li ti úã dûúái da). 14. Vò sao treã em cêìn tùæm nùæng nhiïìu? AÁnh nùæng mùåt trúâi coá aãnh hûúãng rêët àa daång àïën sûác khoãe.AÁnh nùæng chiïëu lïn da khiïën cho caác maåch maáu dûúái da giaän núã,huyïët maåch lûu thöng, coá lúåi cho sûå baâi tiïët caác chêët àöåc, tùngcûúâng sûác àïì khaáng cuãa da. Noá coân khiïën cho nûúác boåt vaâ dõch võtùng lïn, ruöåt nhu àöång töët, thuác àêíy ùn ngon hún vaâ tiïu hoáa töëthún. Quan troång hún, dûúái sûå chiïëu xaå cuãa aánh nùæng, da coá thïítaåo ra vitamin D. Vitamin D thuác àêíy sûå hêëp thuå canxi vaâ phöëtpho (nhûäng thaânh phêìn chuã yïëu cuãa xûúng). Nïëu thiïëu vitaminnaây, xûúng seä phaát triïín khöng töët. Vò ta coá quaá nhiïìu dõp tiïëp xuácvúái aánh nùæng mùåt trúâi nïn ñt khi nghô àïën têìm quan troång cuãa noáàöëi vúái sûác khoãe; cuäng giöëng nhû ta söëng trong khöng khñ nïnkhöng caãm thêëy khöng khñ laâ quan troång. Vò sao treã em caâng cêìn àûúåc tùæm nùæng? Lyá do rêët àún giaãn, úãtreã em, cú thïí (trong àoá coá böå xûúng) phaát triïín vúái töëc àöå rêët lúán.Nïëu thiïëu aánh nùæng mùåt trúâi, cú thïí khöng hêëp thu àûúåc canxi, treãseä mùæc bïånh xûúng mïìm hoùåc coâi xûúng.http://ebooks. vdcmedia. com
 29. 29. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 29 Coá ngûúâi cho rùçng, aánh nùæng mùåt trúâi coá thïí lêëy vaâo nhaâ quacûãa kñnh, tûác laâ treã em khöng cêìn tùæm nùæng ngoaâi trúâi. Thûåc ra,cûãa kñnh chó àïí cho nhûäng tia saáng khöng quan troång ài qua; coântia tûã ngoaåi - nhên töë taåo ra vitamin D - seä bõ ngùn laåi. Ngoaâi tùæm nùæng, coá thïí duâng phûúng phaáp uöëng dêìu caá, ùnrau tûúi, trûáng, thõt... àïí böí sung vitamin D. 15. Vò sao vên tay möîi ngûúâi khöng giöëng nhau? Vên tay laâ do gene di truyïìn quyïët àõnh. Möåt khi àaä hònhthaânh, vên tay seä suöët àúâi khöng thay àöíi. Àaä coá ngûúâi vò möåtnguyïn nhên naâo àoá muöën tòm caách thay àöíi vên tay. Hoå duâng caácphûúng phaáp nhû gêy boãng, duâng dao cùæt, thêåm chñ duâng thuöëchoáa hoåc àïí laâm biïën àöíi da. Nhûng sau khi vïët thûúng àûúåc chûäakhoãi, vên tay vêîn khöng àöíi. Vên tay do nhûäng vên daâi ngùæn, coá hònh daång vaâ àöå thö mõnkhaác nhau cêëu taåo nïn. Thûúâng vên tay chia thaânh ba loaåi: hònhtroân, hònh baân cúâ vaâ hònh voâng cung. Vên tay ngûúâi Trung Quöëcphêìn nhiïìu hònh troân (khoaãng 51%) vaâ hònh baân cúâ (47%), coân laåilaâ hònh cung. Duâ laâ vên hònh gò cuäng do àùåc tñnh di truyïìn quyïëtàõnh, hoaân toaân khöng liïn quan àïën hoåa phuác, vêån mïånh. Sau khi maáy tñnh ra àúâi, viïåc nghiïn cûáu vên tay àaä coá möåtbûúác phaát triïín múái, phaåm vi ûáng duång cuäng ngaây caâng röång hún.Ngaây nay, caác nhaâ khoa hoåc àaä nghiïn cûáu ra möåt loaåi "chòa khoáavên tay". Khi múã cûãa, chó cêìn duâng ngoán tay êën vaâo möåt phñm trïnmaáy tñnh àùåt úã cûãa, maáy tñnh seä tiïëp thu tñn hiïåu vên tay àïí biïëtngûúâi múã cûãa coá àuáng laâ chuã nhên khöng. Nïëu àuáng laâ chuã nhênthò lêåp tûác cûãa seä múã. 16. Vò sao möîi ngûúâi àïìu coá löî röën úã buång? Möîi ngûúâi úã buång àïìu coá löî röën. Löî röën naây àaä xuêët hiïån nhûthïë naâo? Thai nhi àûúåc hònh thaânh vaâ phaát triïín trong buång meå.Luác àoá, thai nhi tuy coá muäi nhûng khöng thúã àûúåc, coá miïångnhûng khöng ùn àûúåc. Àïí söëng vaâ phaát triïín, noá cêìn öxy vaâ caáchttp://ebooks. vdcmedia. com
 30. 30. Nhiïìu taác giaã 30chêët dinh dûúäng. Thöng qua dêy röën, thai nhi seä nhêån àûúåc caácthûá àoá. Dêy röën nöëi liïìn buång cuãa thai nhi vúái rau trong cú thïí meå.Ngûúâi meå thöng qua dêy röën naây àïí cung cêëp dinh dûúäng vaâ öxycho thai nhi. "Chñn thaáng mang thai, àeã möåt giúâ". Sau khi thai nhi ra àúâithò rau vaâ röën seä mêët ài vai troâ cuãa noá. Baác sô saãn khoa duâng keáocùæt dêy röën úã trïn thên thai nhi. Trïn dêy röën khöng coá thêìn kinhcaãm giaác nïn luác cùæt, thai nhi khöng bõ àau. Sau khi sinh mêëyngaây, àoaån dêy röën seä ruång ài vaâ àïí laåi maäi maäi trïn buång haâi nhimöåt dêëu tñch, àoá chñnh laâ löî röën. 17. Ùn xò dêìu coá khiïën cho da àen hún khöng? Coá möåt söë ngûúâi lo rùçng viïåc ùn xò dêìu seä laâm cho da àenthïm. Do àoá, hoå khöng daám ùn nhiïìu xò dêìu, thêåm chñ kiïng hùèn. Sùæc töë da cuãa cú thïí möîi chöî möåt khaác nhau, coá chöî maâutrùæng sûäa, coá chöî maâu vaâng, coá chöî maâu phúát höìng, coá chöî maâu àoãtñm hoùåc maâu tñm àen. Maâu da chuã yïëu do söë lûúång hùæc töë vaâ võ trñphên böë cuãa chuáng quyïët àõnh. Loaåi sùæc töë naây coá rêët nhiïìu úãngûúâi da àen, tûâ lúáp nïìn cho àïën bïì mùåt da. ÚÃ ngûúâi da vaâng, hùæctöë chuã yïëu phên böë úã lúáp nïìn cuãa da. ÚÃ ngûúâi da trùæng giöëng, sùæc töënaây caâng ñt. Trong cú thïí ngûúâi, hùæc töë do möåt loaåi tïë baâo maâu àen húåpthaânh vaâ tiïët ra. ÚÃ nhûäng ngûúâi coá maâu da khaác nhau, söë lûúång tïëbaâo maâu àen trong da tûúng àöëi giöëng nhau. Nguyïn nhên cùn baãngêy nïn sûå khaác nhau vïì maâu da laâ úã sûå khaác biïåt vïì àöå hoaåt àöångcuãa caác tïë baâo hùæc töë (nghôa laâ möîi tïë baâo coá thïí saãn sinh ra àûúåcbao nhiïu hùæc töë). ÚÃ nhûäng võ trñ khaác nhau trïn da ngûúâi, söë lûúång tïë baâo maâuàen khöng giöëng nhau. ÚÃ mùåt, nuám vuá, naách vaâ böå phêån sinh duåc,söë lûúång tïë baâo naây tûúng àöëi nhiïìu (khoaãng 2.000/mm2) nïn maâuda úã caác vuâng àoá khaá àêåm. ÚÃ nhûäng võ trñ khaác, söë tïë baâo hùæc töë chóbùçng möåt nûãa nïn maâu da nhaåt hún nhiïìu.http://ebooks. vdcmedia. com
 31. 31. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 31 Hùæc töë do möåt axit amid mang tïn tyrosin taåo nïn dûúái taácduång cuãa men tyrosin. ÚÃ nhûäng vuâng maâ men tyrosin hoaåt àöångmaånh, maâu da seä rêët àêåm. Ngûúåc laåi, úã nhûäng vuâng maâ àöå hoaåtbaát cuãa men tyrosin bõ khöëng chïë, maâu da seä nhaåt hún. Sûå hònh thaânh hùæc töë laâ möåt quáa trònh vö cuâng phûác taåp. Möåtsöë chêët trong cú thïí coá taác duång khöëng chïë men tyrosin, nhûng tiatûã ngoaåi trong aánh nùæng mùåt trúâi laåi khiïën cho men tyrosin trúãnïn hoaåt baát, tûâ àoá laâm tùng thïm söë lûúång hùæc töë trong da. Vò thïënïn ngûúâi phúi nùæng nhiïìu dïî bõ àen da. Ngoaâi ra, tònh traång suydinh dûúäng lêu ngaây cuäng khiïën cho hùæc töë hònh thaânh, laâm cho daàen hún. Viïåc thiïëu vitamin A cuäng gêy àen da. Sau khi biïët roä nguyïn lyá naây, chuáng ta thûã nhòn laåi xem xòdêìu coá laâm cho da àen hún khöng. Xò dêìu laâ möåt loaåi gia võ coá giaátrõ dinh dûúäng, trong àoá coá nhiïìu thaânh phêìn nhû anbumin, axitamin, àûúâng, axit hûäu cú, muöëi vaâ möåt söë nguyïn töë vi lûúångphotpho, canxi, sùæt... Nhûäng thaânh phêìn hoáa hoåc naây seä khöng gêytùng thïm sùæc töë àen. Do àoá, viïåc ùn nhiïìu xò dêìu khöng liïn quangò àïën àöå àen hay trùæng cuãa da. 18. Vò sao vaâo muâa heâ, treã em hay nöíi röm? Röm laâ nhûäng nöët mêín àoã, rêët dïî phaát sinh khi trúâi oi bûác.Noá xuêët hiïån do möì höi quaá nhiïìu nhûng khöng àûúåc baâi tiïët möåtcaách thuêån lúåi, khiïën cho da chöî miïång tuyïën möì höi phaát sinhviïm cêëp tñnh. Baån àaä chuá yá quan saát quy luêåt phaát sinh röm chûa? Khöngphaãi cûá trúâi noáng laâ coá röm. Chó khi trúâi vûâa noáng vûâa oi vûâa êímûúát, nhûäng gioåt möì höi t rïn ngûúâi nhû àoång laåi khöng thoaát raàûúåc (vò miïång tuyïën möì höi bõ caác chêët caáu bêín bao boåc gêy viïm),caác àaám röm múái hònh thaânh. Nïëu baån mùåc quêìn aáo röång vaâ mïìm,röm àúä phaát sinh vaâ ngûúåc laåi. Nhûäng em beá ngûúâi beáo, hay khoáchoùåc nhûäng ngûúâi öëm cuäng dïî moåc röm. Coá phaãi nhûäng ngûúâi ra nhiïìu möì höi àïìu moåc röm khöng?Khöng phaãi thïë, sûå thûåc laâ trong nhûäng ngaây trúâi noáng nhêët cuänghttp://ebooks. vdcmedia. com
 32. 32. Nhiïìu taác giaã 32coá rêët nhiïìu ngûúâi khöng bõ moåc röm. Vñ duå, vêån àöång viïn thûúângtêåp dûúái aánh nùæng gay gùæt nhûng hoå àïìu khöng coá röm. Ra möì höichó laâ möåt trong nhûäng nguyïn nhên gêy moåc röm, tònh traång sûáckhoãe khöng töët, sûác àïì khaáng cuãa da yïëu múái laâ nguyïn nhên chuãyïëu cuãa tònh traång naây. Vêåy laâm thïë naâo àïí baão àaãm cho da khoãe vaâ tùng thïm sûácàïì khaáng cuãa da? Trûúác hïët, phaãi tùæm rûãa thûúâng xuyïn, baão àaãmcho da saåch seä. Trïn mùåt da coá haâng nghòn, haâng vaån löî chên löng,àoá àïìu laâ "maáy hö hêëp" cuãa da. Lêu ngaây khöng tùæm, chêët caáu bêínlêëp löî chên löng, khiïën cho da thúã khöng töët nïn sau möåt thúâi giandaâi khöng tùæm, baån seä caãm thêëy ngûúâi khöng thoaãi maái. Ngoaâi ra, viïåc phúi nùæng nhiïìu vaâ tùæm nûúác laånh cuäng coá thïítùng thïm sûác àïì khaáng cuãa da. Vaâo muâa heâ, nïn múã cûãa phoâng àïíthoaáng gioá, mùåc quêìn aáo mïìm nheå, röång. 19. Vò sao khi miïång vïët thûúng sùæp laânh thûúâng caãm thêëyngûáa? Khi miïång vïët thûúng sùæp kheáp kñn, ta thûúâng caãm thêëyngûáa. Ngûúâi giaâ hay n i: "Khöng can gò, àoá laâ vïët thûúng sùæp oákhoãi". Quy luêåt chung quaã thûåc laâ nhû thïë: Khi miïång vïët thûúngphaát ngûáa thò sau àoá vïët thûúng seä laânh. Vò vêåy, ngûúâi ta lêëy hiïåntûúång ngûáa laâm tñn hiïåu àïí biïët vïët thûúng sùæp khoãi. Tuy nhiïn,khöng phaãi têët caã caác vïët thûúng àïìu nhû thïë. Da cuãa ngûúâi coá nhiïìu lúáp, úã àaáy cuãa lúáp biïíu bò coá möåt têìngtïë baâo goåi laâ têìng phaát sinh, coá sûác söëng rêët maånh. Giöëng nhûmêìm non cuãa cêy coã, noá khöng ngûâng sinh söi naãy núã. Khi vïëtthûúng trïn da khöng sêu, têìng naây giuáp noá laânh mau. Trong quaátrònh tïë baâo sinh söi, vò miïång vïët thûúng khöng sêu nïn thêìnkinh khöng bõ kñch thñch, bïånh nhên khöng coá caãm giaác ngûáa, vïëtthûúng sau khi laânh cuäng khöng àïí laåi vïët seåo. Nïëu vïët thûúng sêu vaâ röång (lúáp da trong bõ töín thûúng),trong quaá trònh liïìn miïång, chung quanh miïång vïët thûúng seähònh thaânh nhûäng mêìm thõt goåi laâ töí chûác kïët àïë. Nhûäng maåchhttp://ebooks. vdcmedia. com
 33. 33. CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 33maáu múái seä moåc ra úã lúáp kïët àïë naây. Vò daây àùåc vaâ moåc nhanh nïnchuáng rêët dïî cheân eáp vaâ kñch thñch nhûäng tïë baâo thêìn kinh múáimoåc, gêy ngûáa. Nùng lûåc taái sinh cuãa caác töí chûác trong cú thïí khöng giöëngnhau. Khaã nùng taái sinh cuãa töí chûác thêìn kinh laâ tûúng àöëi chêåmso vúái caác töí chûác khaác nïn trong quaá trònh vïët thûúng laânh miïång,sûå taái sinh cuãa töí chûác thêìn kinh xuêët hiïån muöån nhêët. Noái chung,khi thêìn kinh àaä phaát triïín töët cuäng laâ luác miïång vïët thûúng àaälaânh, àêìu cuöëi thêìn kinh vaâ maåch maáu múái sinh àaä moåc sêu vaâo töíchûác kïët àïë, tri giaác cuåc böå cuäng dêìn dêìn àûúåc khöi phuåc, cho nïnmiïång vïët thûúng dïî sinh ngûáa. Chúâ àïën khi miïång vïët thûúnglaânh hùèn thò àöå nhaåy caãm kñch thñch àöëi vúái thêìn kinh seä giaãmxuöëng, baån seä khöng thêëy ngûáa nûäa. 20. Vò sao miïång vïët thûúng gùåp phaãi chêët mùån thò dïî xoát? Khi da bõ thûúng, ta caãm thêëy àau. Vïët thûúng caâng lúán caângàau. Khi vïët thûúng khöng may gùåp phaãi muöëi hay nhûäng chêëtmùån thò rêët xoát. Da rêët nhaåy caãm. Bïì mùåt da coá vö söë löî chên löng, chó möåtcún gioá nheå thoaãng qua laâm rung löng tú, ta cuäng coá thïí caãm nhêånàûúåc. Phêìn dûúái da coân coá nhiïìu súåi thêìn kinh vaâ caác cú quan caãmthuå khaác coá thïí caãm nhêån àûúåc sûå tiïëp xuác, àau vaâ àöå noáng. Nhûng àêìu dêy thêìn kinh khöng trûåc tiïëp löå ra ngoaâi maâàûúåc giêëu dûúái bïì mùåt da. Thöng thûúâng, khi bõ möåt cuá àêëm hayveáo thò phêìn da chöî àoá seä coá caãm giaác àau nhûng chó trong möåtthúâi gian ngùæn. Àoá laâ vò dêy thêìn kinh àûúåc da baão vïå, khöng bõkñch thñch keáo daâi. Nïëu laân da bõ phaá hoãng thò tònh hònh khöng nhû thïë nûäa.Khi àoá, nhûäng súåi dêy thêìn kinh nhaåy vúái caãm giaác àau seä böåc löåra úã miïång vïët thûúng; moåi kñch thñch duâ nheå nhû gioá thöíi, aánhnùæng mùåt trúâi chiïëu... àïìu aãnh hûúãng àïën noá vaâ gêy ra caãm giaácàau. Ngoaâi ra, caånh miïång vïët thûúng coân coá nhiïìu tïë baâo bõ viïm,gêy cheân eáp dêy thêìn kinh. Àöåc töë do vi khuêín tiïët ra cuäng trûåchttp://ebooks. vdcmedia. com
 34. 34. Nhiïìu taác giaã 34tiïëp kñch thñch thêìn kinh vaâ gêy àau (vïët thûúng caâng lúán, caângcaãm thêëy àau caâng maånh). Vò sao khi miïång vïët thûúng seä àau hún khi chaåm phaãi chêëtmùån? Àoá laâ vò khi nöìng àöå muöëi caâng cao, àöå kñch thñch lïn caác dêythêìn kinh caâng maånh. 21. Vò sao mùåt thanh niïn dïî phaát sinh nöët muån? ÚÃ nhiïìu thanh niïn àöå tuöíi 17-18, trïn mùåt thûúâng xuêët hiïånnhûäng nöët muån (y hoåc goåi laâ nöët mêín). Chuáng nhêëp nhö cao thêëpkhiïën cho hoå caãm thêëy rêët khoá chõu vaâ ngûúång ngêåp. Nhûäng nöëtmuån naây ngûâng phaát sinh sau khoaãng tuöíi 30 nïn ngûúâi ta goåi àoálaâ "muån tuöíi thanh xuên". Trïn mùåt ngûúâi, tuyïën múä rêët nhiïìu. Trong thúâi kyâ phaát duåc,caác chêët nöåi tiïët cuãa tuyïën múä dûúái da tùng lïn rêët nhiïìu. Vò vêåy,sau khi nguã dêåy, da mùåt thanh niïn thûúâng boáng hún, duâng khùnlau caãm thêëy coá chêët múä. Miïång caác tuyïën múä nùçm úã chên löng. Khi múä tiïët ra quaánhiïìu cöång thïm löî chên löng bõ sûâng hoáa (do kñch thñch cuãa ngoaåigiúái vaâ aãnh hûúãng cuãa caác chêët nöåi tiïët), múä da seä tñch tuå laåi trongchên löng, khiïën trïn mùåt hònh thaânh nhûäng nöët cûáng to. Miïångcaác löî chên löng vò bõ öxy hoáa maâ hònh thaânh nhûäng àiïím àen. Vikhuêín xêm nhêåp, phaát triïín trong löî chên löng, gêy viïm nhiïîmvaâ thaânh muã. Nhûäng nöët mêín àoá sau khi khoãi seä biïën thaânh caácvïët seåo nhoã rêët khoá coi. Ngoaâi ra, tònh traång tiïu hoáa khöng töët, taáo boán, ùn phaãithûåc phêím coá nhiïìu múä hoùåc tinh thêìn quaá cùng thùèng cuäng coá thïísaãn sinh nhiïìu nöët muån. Vò vêåy, thûúâng ngaây, baån cêìn chuá yá giûäda saåch, ñt ùn chêët múä, têåp thïí duåc thûúâng xuyïn àïí ngùn ngûâa caácnöët muån phaát sinh.http://ebooks. vdcmedia. com

×