L  aø con moät gia ñình khaù giaû vaø laø moät nöõ sinh ñöôïc nhieàu caùnh ñaøn  oâng trong tröôøng chuù yù... Tuy coù ...
quanh, ñoät nhieân toâi thaáy moät thanh nieân haøng xoùm khoaûng 23-25 tuoåi ñang thay ñoà. Khi anh ta quay laïi thì taát...
hay boâng ñuøa neân caû nhaø ai cuõng thích, vôùi nuï cöôøi duyeân daùngtroâng thaät quyeán ruõ. Chuù soáng ñoäc thaân taï...
ñaêm ñaém vaø khen :" chaùu Thanh cuûa chuù hoâm nay ñeïp quaù "toâiñöa caëp maét tình töù ñaày trìu meán nhìn chuù vaø ng...
thoïc tay vaøo aâm ñaïo laøm toâi sung söôùng muoán chaûy nöôùc maét.Roài khoâng chòu noåi toâi aán maïnh tay chuù vaøo la...
Boä phim chieáu caûnh moät ñoâi thanh nieân Nhaät ñang oâm nhau taïibôø suoái coù boùng maùt. Hoï hoân hít say söa, tay ng...
hoïng muoán ngheït thôû. Toâi lieàn buù muùt, caén nheø nheï leân ñaàudöông vaät chuù moät caùch hoaûng loaïn. Laàn naøy t...
ñieàu ñoù chöùng toû chò coøn trinh tieát. Ngöôøi ñaøn oâng baét ñöôïc coâcon gaùi nhö hoå voà moài. Gaõ ñeø coâ gaùi xuoá...
saïch roài môùi boàng toâi vaøo phoøng taém. Taém röûa xong chuù maëtquaàn aùo cho toâi moät caùch aâu yeám roài söûa soaï...
moät caây kem. Chuù ñaùp leã toâi baèng caùch ñöa löôõi lieám vaøo aâm hoätoâi laøm nhöõng gioït maùu hoàng chaûy vaøo mie...
toâi, toâi vaãn thaáy happy vaø toâi caén thaät maïnh hôn. Chuù söôùng quaùneân la leân :" Thanh nheø... nheï... thoâi, ña...
caøng cöông cöùng ñaâm saâu hôn vaøo aâm hoä toâi, daäp leân daäp xuoáng.Rieâng toâi moãi laàn chuù daäp leân toâi laïi na...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chu kim

467 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chu kim

 1. 1. L aø con moät gia ñình khaù giaû vaø laø moät nöõ sinh ñöôïc nhieàu caùnh ñaøn oâng trong tröôøng chuù yù... Tuy coù nhieàu öu ñieåm veà ngoaïi hình nhöng toâi vaãn coøn nhieàu ñoøi hoûi veà chuyeän khaùc. Toâi muoán ñöôïc moät laàn vaø chæ moät laàn ñöôïc aân aùi, coù leõ toâi seõ voâ cuøng sung söôùng. May cho toâi, chò Lan laø ngöôøi trong gia ñình queâ toâi môùi laáy choàng hôn moät thaùng nay, toâi tôùi chôi nhaø chò vaø ñöôïc chò thuaät laïi chuyeän giao hôïp vôùi choàng moät caùch tæ mæ vaø chi tieát vaøo ñeâm taân hoân cuõng nhö nhöõng ñeâm khaùc. Chò cho toâi xem boä PLAY BOY vôï choàng phaûi nhö theá naøo môùi sung söôùng, chò keå cho toâi nghe nhöõng ñoäng taùc laøm tình vôùi choàng thaät tæ mæ vaø chò chæ cho toâi nhöõng caùch laøm tình thaät sung söôùng vaø ñeâ meâ nhaát. Cuõng töø ñoù toâi thöôøng tìm nhöõng cuoán truyeän nhö : Coâ giaùo Thaûo, Baûy ñeâm khoaùi laïc... sau nhöõng laàn xem xong, ngöôøi toâi raïo röïc khoù chòu, aâm ñaïo cöông cöùng nhö ngöôøi maéc ñaùi. Nhöõng luùc xem xong, toâi thöôøng laáy tay ñuùt vaøo aán thaät saâu. Luùc ñoù toâi khoâng coøn thaáy ñau nöõa maø ngöôïc laïi toâi thaáy ñeâ meâ khi thaáy chaát nöôùc nhôøn traéng chaûy ra. Töø ñoù tính tình toâi thay ñoåi thaát thuôøng, luùc vui luùc buoàn vaø ñaàu oùc luoân nghó ñeán chuyeän vôù vaån. Sau khi xem xong nhöõng hình aûnh meâ li, nhöõng caûnh giao hôïp cuûa ñoâi trai gaùi laøm toâi thöoøng ñeå yù ñeán loaøi vaät, nhöõng ñoäng taùc con chim ñöïc guø chim caùi, caûnh giao hôïp cuûa gaø vòt vaø ñaëc bieät laø thích thuù khi thaáy döông vaät cuûa ñaøn oâng thaät söï. Do moät söï tình côø trong khi ñang phoùng taàm maét mô maøng nhìn caûnh vaät xung 1
 2. 2. quanh, ñoät nhieân toâi thaáy moät thanh nieân haøng xoùm khoaûng 23-25 tuoåi ñang thay ñoà. Khi anh ta quay laïi thì taát caû ñaäp vaøo maéttoâi, giöõa ngay haùng, caùch haùng chöøng gang tay laø döông vaät vôùicaùi ñaàu laùng boùng vaø caùi thaân daøi vaø to nhö caùi duøi cui, caùi ñaàuchuùc xuoáng hai tinh hoaøn, caøng nhìn caøng meâ li, taát caû ñöôïc phuûbôûi moät ñaùm loâng ñen vaø raäm raïp. Töø ñoù hình aûnh ñoù cöù aùm aûnhtoâi. Roài ñeán moät hoâm, toâi thaáy con choù ñöïc nhaø toâi giao hôïpvôùi con choù caùi haøng xoùm. Thoaït ñaàu con choù ñöïc baùm theo ñítcon choù caùi vaø lieám aâm ñaïo con choù caùi ñang ræ maùu, moät luùcsau maët con choù caùi khôø haún ñi, ñoâi maét noù nhö môø daïi, ñöùngöôõn aâm ñaïo ra ñeå hieán daâng. Luùc naøy con choù ñöïc nhö hieåu yù,con choù ñöïc nhanh nhö caét choàm hai chaân tröôùc leân löng con choùcaùi vaø ñuùt döông vaät ñaõ ñoû loøm baèng ngoùn tay caùi vaøo aâm ñaïocon choù caùi. Luùc ñoù, noù laéc maïnh vaø nhanh hôn laøm con choùcaùi reân hö höû, vaøi phuùt sau döông vaät ñaõ naèm goïn trong aâm ñaïocon choù caùi, roài chuùng quay ñít laïi vôùi nhau, ñoâi maét nhö hoangdaïi. Toâi thaáy ngöôøi nhö raïo röïc maõnh lieät, maët noùng tay chaânbuûng ruûn, aâm hoä töng töùc caêng cöùng leân nhö con caù roâ. Toâi lieàncho tay voâ quaàn "silíp" vaø thuïc voâ aâm ñaïo lieàn 2, 3 caùi laøm baén ramoät chaát nöôùc nhôøn öôùt ñaày quaàn " silíp" vaø cuøng luùc ñoù, toâi coùcaûm giaùc sung söôùng cöïc ñoä, toâi nhaém nghieàn maét laïi, toâi nghóluùc naøy phaûi chi coù moät ngöôøi con trai ñeán thì hay bieát maáy, toâi seõhieán daâng vaø caûm thaáy khoaùi chí khi aùp duïng nhöõng hieåu bieát veàtình duïc maø chò Lan ñaõ daïy treân lyù thuyeát, chaéc luùc ñoù toâi sungsöôùng ñeán cheát maát toâi lieàn nghó ngay ñeán nhöõng ñöùa con traicuøng tröôøng vaø cuøng xoùm, toâi caûm thaáy thaát voïng vì hoï quaù cuø laànvaø chaéc khoâng hieåu noåi toâi ñang khao khaùt vaán ñeà naøy yù töôûngcuõa toâi thích ngöôøi phaûi thaät cao lôùn vaø thaät laõo luyeän, bieát laømnhöõng gì toâi ñang caàn... Roài boãng moät tia hy voïng loùe leân, toâi chôïtnghó ñeán chuù Kim, ñaây ñuùng laø ngöôøi lyù töôûng cuûa toâi. Hình aûnhchuù Kim hieän leân trong ñaàu toâi, chuù laø ngöôøi hay ñeán nhaø toâi,chuù raát meán toâi, luùc coøn nhoû chuù thöôøng oâm toâi hoân hít. Chuùnaêm nay khoaûng 35 tuoåi ñeïp trai vui tính, haøo hoa phong nhaõ, 2
 3. 3. hay boâng ñuøa neân caû nhaø ai cuõng thích, vôùi nuï cöôøi duyeân daùngtroâng thaät quyeán ruõ. Chuù soáng ñoäc thaân taïi nhaø rieâng treân ñöôøngÑieän Bieân Phuû, nghe noùi chuù bò thaát tình neân khoâng cöôùi vôïnöõa. Toâi nghó chaéc chuù cuõng ñang caàn toâi luùc naøy vaø toâi ao öôùcngay baây giôø chuù ñeán, toâi seõ xoâng ñaïi vaøo chuù vaø ñeø chuù xuoáng.Toâi nghó chuù seõ cheát vôùi toâi vì toâi raát quyeán ruõ vôùi caëp ngöïc nungnuùc vaø khuoân maët thaät tuyeät mó. Toâi nghó thaàm nhö vaäy vaø toâi laïitöôûng töôïng ñeán caûnh toâi vaø chuù aâu yeám nhau laøm toâi theâm nöùngcöïc ñoä. Laàn naøy khoâng kìm haõm ñöôïc nöõa, thuaän tay, toâi laáy luoântraùi chuoái nôi goùc giöôøng vaø böôùc leï xuoáng buoàng rieâng vaø thuïcmaïnh vaøo aâm ñaïo, tuy bò caûn bôùt bôûi hai caùi quaàn nhöng vaãnlaøm cho tinh khí baén ra, laàn naøy thì ñeâ meâ thaät. Toâi naèm lim dim,khi tænh daäy thì thaáy hai ñaùy quaàn ñaõ öôùt suõng. Nhôù laïi chuù Kim,toâi quyeát ñònh ngaøy mai chuû nhaät seõ ñeán nhaø ñeå chinh phuïc chuùlaøm cho toâi thoûa maõn ñöôïc nhöõng côn duïc voïng ñang ñeø naëngtrong toâi... Toâi töï nhuû vôùi thaân hình ñoà soä naûy löûa vaø saéc ñeïpcuûa toâi taát nhieân coäng vôùi boä ñoà kheâu gôïi thì chaéc seõ ñaït ñöôïcnhöõng phuùt giaây sung söôùng, nghó ñeán ñoù toâi thích thuù böôùc vaøophoøng taém... Ñeâm ñoù toâi khoâng sao chôïp maét ñöôïc, chæ mong chotrôøi saùng ñeå ñeán nhaø chuù Kim vaø toâi thieáp ñi vôùi nhöõng hình aûnhmaø ngaøy mai toâi seõ ñöôïc höôûng. Khoaûng naêm giôø saùng toâi thöùcdaäy vaø thaáy trong ngöôøi noùng ran aâm hoä caêng cöùng cöïc ñoä vaøtoâi quyeát ñònh baät daäy xuoáng nhaø taém röûa vaø khoâng queân röûa aâmhoä cho thaät saïch. Khi taém xong, toâi xin pheùp meï ñeán nhaø ngöôøichuù ñeå möôïn taäp oân thi, meï toâi ñoàng yù ngay khi thaáy con mìnhchaêm hoïc. Nhöng meï ñaâu bieát ñöôïc nhöõng gì ñang thuùc giuïccon. Toâi vaøo phoøng laáy nöôùc hoa xòt leân boä ngöïc ñang caêng cöùngnhö muoán noå tung, coøn aâm hoä luùc naøy thì ñang giöït lieân hoài toâivoäi vaõ thay quaàn aùo vaø maëc voäi chieác quaàn silíp maøu hoàng khoaùcleân ñoù moät chieác minijíp xong trang ñieåm moät chuùt ít vaø xuoángnhaø laáy xe phoùng nhö bay ñeán nhaø chuù Kim. Toâi baám chuoâng moätluùc laâu chuù môùi ra môû cöûa. Thoaùng thaáy toâi chuù raát ngaïc nhieân,vui möøng vaø voäi vaõ môøi toâi vaøo nhaø. Chuù nhìn toâi vôùi caëp maét 3
 4. 4. ñaêm ñaém vaø khen :" chaùu Thanh cuûa chuù hoâm nay ñeïp quaù "toâiñöa caëp maét tình töù ñaày trìu meán nhìn chuù vaø nghó thaàm :"Chuù!sao chuù khoâng noùi laø chuù yeâu chaùu coù phaûi hôn khoâng, sao ñeánluùc naøy maø chuù khoâng hieåu chaùu, chuù quaøng tay oâm chaùu ñi,chaùu khoâng cöï ñaâu ", chuù chôït hoûi laøm caét ñöùt doøng suy nghócuûa toâi :" chaùu ñeán chôi hay coù chuyeän gì khoâng " toâi möøng rôõtraû lôøi :"chaùu muoán chôi thoâi vaø nhôø chuù caùi naøy vì chaùu saép thi ",chuù noùi :"thoâi gaùc qua ñi " vaø böõa saùng ñöôïc doïn ra. Toâi caûmthaáy aên raát ngon vì ñöôïc aên cuøng chuù, aên xong chuù hoûi :" Thanhthích nghe nhaïc khoâng " nhìn maét chuù laø toâi bieát caù caén caâu roài...,neân noùi :" thích laém " chuù noùi :"vaäy ta vaøo trong nghe nhaïc " sauñoù toâi theo chuù vaøo buoàng beân, caên buoàng ñöôïc saép xeáp goïngaøng, ñaày ñuû moïi tieän nghi vaø hình nhö ñaây laø buoàng nguû thì phaûivì beân caïnh coù moät caùi giöôøng, goùc giöôøng laø moät caùi cassette.Chuù baät maùy, moät ñieäu nhaïc eâm dòu noåi leân, chuù naém tay toâi vaøbaûo :" ta nhaûy ñi " toâi sieát tay chuù vaø ñu ñöa theo ñieäu nhaïc, luùcnaøy duïc voïng trong toâi noåi leân, caûnh vaät môø haún ñi. Toâi ngaû vaøoloøng chuù cho caëp ngöïc caï vaøo ngöôøi chuù, ngöôøi chuù noùng ran.Chuù oâm chaët laáy toâi vaø hoân tôùi taáp leân maët toâi. Tay chuù sôø soaïnglaøm bung aùo ngöïc toâi, sau ñoù, chuù sôø soaïng caëp vuù toâi laøm toâisung söôùng quaù. Toâi nghó chuù laõo luyeän quaù vaø aùo toâi töø töø bungra töøng nuùt... töøng nuùt loä ra caëp vuù hoàng haøo vôùi hai ñaàu vuù traéngnoõn. Chuùng ñang ñöôïc chuù khaùm phaù, maân meâ laøm hai ñaàu vuùtoâi ñoû öûng vaø ngöôøi toâi noùng ran leân. Toâi oâm chuù thaät chaët vaø chuùñaët nhöõng caùi hoân noùng boûng leân moâi toâi. Luùc naøy duïc voïngtrong toâi daâng leân döõ doäi vaø söï ñoøi hoûi trong toâi veà theå xaùc trongtoâi daâng leân cöïc ñoä. Ñuùng luùc ñoù chuù beá ngöûa toâi leân vaø coå toâinaëng tróu xuoáng vì ngöôøi maát thaêng baèng. Söï daøy voø theå xaùc laømtoâi sung söôùng, khaép ngöôøi toâi noùng böøng leân. Toâi muùt thaät maïnhvaø cuoàng loaïn, taám löôõi chuù cuoän laïi laøm toâi ñeâ meâ ngaây ngaát,ngöôøi meàm nhuõn ra, chuù tieáp tuïc maân meâ caëp vuù toâi laøm khoaùilaïc daâng leân. Roài vôùi baøn tay noùng boûng, chuù tieáp tuïc côûi chieác jípcuûa toâi, ñeå loä caùi quaàn silíp maøu hoàng, khi côûi quaàn jíp xong, chuù 4
 5. 5. thoïc tay vaøo aâm ñaïo laøm toâi sung söôùng muoán chaûy nöôùc maét.Roài khoâng chòu noåi toâi aán maïnh tay chuù vaøo laøm moät luoàn nöôùcbaén ra tung toùe. Chuù keùo töø töø quaàn silíp toâi xuoáng vaø keâmieäng vaøo aâm hoä toâi nuùt thaät say söa. Ngöôøi toâi luùc naøy nhö coùlöûa muoán noå tung ra, toâi ngaát leân trong côn khoùai laïc cöïc ñoä. Khimôû maét ra thì thaáy chuù vaãn coøn maân meâ cô theå toâi vaø noùi:"Thanh ñeïp thaät " vaø chuù ñöa toâi moät ly röôïu, chuù noùi :" ñaây laøröôïu CHAMPANGUE raát boå cho cô theå vaø kích thích thöôïnghaïng ", chuù ñöa toâi uoáng moät nöûa vaø chuù uoáng moät nöûa. Uoángxong, toâi thaáy khoang khoaùi vaø ñoàng thôøi nöùng leân, toâi ngoài daäycôûi phaêng chieác aùo ñaõ côûi heát nuùt vaø chieác quaàn ñaõ tuoät tôùi chaânvaø caàm laáy döông vaät cuûa chuù ñang chóa thaúng vaø giaät lieân hoài.Toâi öôõn ra cho caëp vuù caêng leân, ngöôøi toâi rung leân, toâi naém laáydöông vaät chuù ñöa voâ mieäng vaø caén nhö ñieân daïi. Chuù cuõng buùmuùt hoân toâi cuoàng loaïn. Hai xaùc thòt quaán quít nhau trong hôi menvaø buù muùt ñuû kieåu. Caøng luùc toâi caøng nöùng leân vaø ñeán luùc toâikhoâng chòu ñöôïc nöõa thì laáy döông vaät chuù ñuùt maïnh vaøo aâm ñaïo.Hình nhö chuù cuõng vaäy, hai tay boùp chaët ñaàu döông vaät vaø naécnheø nheï. Toâi rít leân, chuù duøng heát söùc naéc lia lòa, toâi thaáy sungsuôùng cöïc ñoä Toâi lieàn laáy moâng chuù aán maïnh vaøo theâm vaø öôõnaâm ñaïo leân ñeå ñaâm döông vaät chuù caém saâu vaøo trong ngöôøitoâi. Ñeán luùc naøy tinh khí traøn ra ngoaøi hoøa chung vôùi tinh dòchcuûa chuù, hai chuùng toâi oâm nhau. Toâi söôùng quaù reân ró :" söôùngquaù, söôùng quaù..., chuù ôi naác maïnh nöõa ñi ". Ñeán luùc ñoù nöôùc maéttraøn ra vì quaù ñeâ meâ vaø sung söôùng. Toâi vaø chuù cöù ñeå döông vaättrong aâm ñaïo vaø nguû tôùi tröa. Khi tænh daäy, chuù laáy khaên lau chotoâi vaø noùi :" ta ñi coi phim con heo nheù ", chuù laáy maùy chieáuphim vaø luùc naøy, toâi thaáy goùc giöôøng coù moät khoanh daây treo lôlöûng vôùi moät voøng khoanh troøn xung quanh coù chia laøm hai raûnhbaèng nhau toaøn baèng cao su, daây daøi daây thaáp khaùc nhau, chuùnoùi :" laùt nöõa seõ cho Thanh thöôûng thöùc caûnh vöôøn treo haï giôùi”.Toâi nghó laï thaät, khoâng phaûi 36 kieåu nhö mình ñaõ bieát, chaéc haylaém. Maùy quay phim baét ñaàu chieáu chuù vöaø oâm löng toâi sôø moù. 5
 6. 6. Boä phim chieáu caûnh moät ñoâi thanh nieân Nhaät ñang oâm nhau taïibôø suoái coù boùng maùt. Hoï hoân hít say söa, tay ngöôøi thanh nieânluoàn vaøo chieác minijíp ngöôøi phuï nöõ sôø moù lung tung, thængthoaûng laïi ñöa leân mieäng, ngöôøi con gaùi cuõng vaäy, tay luoàn vaøokhuy quaàn ngöôøi con trai, ngöôøi con gaùi keùo döông vaät ra maânmeâ daùng veû thích thuù. Ñoaïn caû hai ngöôøi ñöùng daäy, quaàn aùoquaêng xuoáng ñaát, roài hoï oâm laáy nhau traàn truoàng hoân hít cuoàngloaïn. Ngöôøi thanh nieân naøy ñeïp trai, khoûe maïnh, döông vaät to vaødaøi. Ngöôøi con gaùi coù khuoân maët thaät xinh, ngöïc thon lôùn, ñuøi hôingaén, aâm ñaïo coù moät vuøng loâng ñen ngay caû ôû giöõa buïng keùm gôïicaûm hôn toâi xa. Hai ngöôøi traàn truoàng buù muùt nhau say söa cuoángloaïn töông töï chuù Kim laøm cho toâi hoài saùng. Luùc naøy ngöôøi toâibò kích thích quaù maïnh bôûi chuù Kim luoân tay sôø naén vaø boä phimlaøm cho toâi theâm nöùng cöïc ñoä. Toâi nhìn chuù Kim thaáy döông vaätcuõng cöông cöùng vaø ñoû ngaàu, toâi keâu leân :" chaùu söôùng quaùchuù ôi " ngay laäp töùc, chuù beá xoác toâi leân ñaët vaøo maáy voøng daâyñöa ngöôøi toâi ñu leân vaø buoâng tay töø töø. AÂm hoä toâi chóa ra, ñoaïnchuù baûo toâi keùo maáy sôïi daây ñöa ngöôøi toâi ñu leân vaø töø töø buoângtay, trong khi chuù ñaët moâng toâi ñieàu chænh cho aâm hoä voâ chungcuøng döông vaät cuûa chuù ñang döông ra nhö coät buoàm. Vôùi söùcmaïnh töø treân xuoáng, laàn naøy döông vaät chuù ñaâm vaøo aâm hoä toâithaät maïnh toâi nghe coù tieáng suït thì döông vaät ñaõ naèm goïn trongaâm ñaïo roài. Toâi ruøng mình sung söôùng ñeâ meâ ñeán cöïc ñoä, chuùcuõng vaäy, ñít chuù cong leân nhö phong ñoøn gaùnh, toâi co maïnh, haireõ daây nhuùng nhaûy theo nhòp ñaøn hoài cuûa daây.Toâi uoán cho thaânhình xuoáng ñaèng sau, qua traùi, qua phaûi, saøng tôùi, saøng lui. Toâicaûm thaáy kích thích cao ñoä, chuù uoán ngöôøi leân vaø naéc thaätmaïnh, saøng qua saøng laïi khieán döông vaät chuù ñaâm vaøo löng toâiroài ñuïng vaøo löng toâi thaät happy. Chaân tay toâi hoãn loaïn meâ li quaù,toâi buoân mieäng keâu :" söôùng quaù chuù ôi, chuù laøm maïnh nöõa ñi...".Moät laøn nöôùc maét toâi chaûy ra vaø ñeâ meâ, tay chaân toâi buûn ruûnkyø laï. Baát giaùc toâi ñaâm nhoaøi xuoáng chieác khoanh kyø dò. Toâi caàmlaáy döông vaät chuù vaø ñuùt voâ mieäng ngaäm thaät saâu taän cuoáng 6
 7. 7. hoïng muoán ngheït thôû. Toâi lieàn buù muùt, caén nheø nheï leân ñaàudöông vaät chuù moät caùch hoaûng loaïn. Laàn naøy thì tinh khí cuûachuù vaø toâi baén ra cuøng moät löôït, chuù cuõng cuùi xuoáng buù muùt aâmhoä toâi thaät maïnh. Chôi moät hoài toâi caûm thaáy meät vaø thieáp ñi luùcnaøo khoâng hay. Khi tænh daäy ñaõ boán giôø chieàu, nhìn quanh khoâng thaáy chuùñaâu toâi caát tieáng goïi:" Chuù Kim ôi..." thì ñoät nhieân xuaát hieän moätgöông maët raâu ria xoàm xoaøng, maét ñeo kính ñen ngöôøi traàntruoàng, ngöïc ñaày loâng laù troâng thaät deã sôï. Toâi sôï haõi la lôùn :"Chuù Kim ôi cöùu chaùu..."thì moät gioïng noùi vang leân :"chaùu Thanhñöøng sôï, chuù ñaây maø..." vöøa noùi, chuù vöøa côûi caëp maét kieáng vaøboä raâu ra. Baáy giôø toâi môùi hoaøn toaøn yeân taâm roài oâm chuù xieátthaät maïnh vaø chuù laáy boä raâu giaû choaøng leân ngöïc toâi nhoät nhaït vaøkích thích quaù. Chuù laáy boä raâu queùt xuoáng haùng roài qua moâng roàixuoáng aâm ñaïo. Chuù ngaäm laáy aâm hoä toâi laøm toâi moät phennhoät nhaït ñeán muoán taét thôû, tay chaân luoáng cuoáng, toâi keâu vang :"chuù ôi nhoät quaù, chaùu chòu khoâng noåi... "aâm hoä toâi co giaät lieânhoài hoãn loaïn. Chuù vuoát ve moät hoài roài hoûi toâi :" Thanh coùhappy khoâng?" toâi noùi :" Söôùng thì söôùng thaät nhöng Thanh muoánchuù laøm nheï nheï thoâi. Chuù laøm maïnh quaù Thanh chòu khoâng noãilôõ coù baàu thì meï la laøm sao... ", chuù aâu yeám hai vuù toâi laøm toâi ñoätnhieân chòu khoâng noãi, toâi nöùng leân voäi caàm döông vaät chuù maânmeâ. Toâi caøng thaáy happy vaø kích thích hôn bình thöôøng, luùc ñoùtoâi vaät chuù ra vaø chôi kieåu baø xaõ xay boät. Kieåu naøy raát nhaøn nhaõvaø thích thuù. Khi ñuùt aâm ñaïo vaøo döông vaät toâi lieàn xoay quanhngöôøi chuù vaø laáy taâm laø choã giao hôïp toâi coá laøm nhanh ñeådöông vaät chuù aán maïnh vaøo töû cung hôn, cho ñeán khi hai ngöôøicuøng xuaát khí... Luùc ñoù toâi môùi thoâi vaø thôû phì phoø. Söïc nhôù ñeánboä phim con heo ñang coi dôõ, toâi vaø chuù ñeán choã maùy chieáuphim thì thaáy moät caûnh ñuoåi baét cuûa ngöôøi ñaøn oâng vaø ngöôøiñaøn baø, caû hai ngöôøi ñeàu traàn truoàng. Ngöôøi con gaùi vôùi caëp vuùto vó ñaïi, chò ta traéng ñaùo ñeå vaø ôû giöõa hai maûnh aâm hoä laø moäthoät ño ñoû nhoâ ra raát nhoû vaø loâng raäm raäp xung quanh aâm hoä. Caùc 7
 8. 8. ñieàu ñoù chöùng toû chò coøn trinh tieát. Ngöôøi ñaøn oâng baét ñöôïc coâcon gaùi nhö hoå voà moài. Gaõ ñeø coâ gaùi xuoáng vaø mieäng cuùi tìm ñoâimoâi ñoû moïng cuûa coâ gaùi, hai chaân gaõ ñeø giöõa hai chaân coâ gaùicho aâm hoä coâ gaùi môû ra, gaõ thanh nieân ñuùt döông vaät vaøo aâm ñaïocoâ gaùi vaø naác lia lòa laøm cho döông vaät caøng luùc caøng ñaâm saâuvaøo aâm ñaïo cho ñeán khi döông vaät vaøo thaät saâu thì coâ gaùi boãngquaèn quaïi maáy caùi roài naèm im, hai tay giang ra vaø hai tay banhböï ra mhö khoâng coøn gì ñeå khaùng cöï. Ngöôøi con trai naéc lia lòavaø doàn daäp, hai tay thì boùp ñaàu vuù, coâ gaùi haù hoác mieäng ra thíchthuù vaø moâng coâ ta baét ñaàu chuyeån ñoäng naâng leân haï xuoáng nhöhöôûng öùng roài voøng tay oâm moâng ngöôøi ñaøn oâng xieát maïnhnhö muoán döông vaät ñaâm saâu hôn. Phaàn bò kích thích bôûi cuoánphim, phaàn bò chuù sôø moù lung tung laøm toâi nöùng ñeán cöïc ñoä, tinhkhí baén ra ñaàm ñìa caû boä loâng ñen nhaùnh cuûa toâi. Toâi voäi laáy taychuù chæ vaøo aâm ñaïo vaø noùi :" chaùu laïi muoán thaèng nhoû cuûa chuùñuùt voâ ñaây nöõa roài..." nhanh nhö caét chuù beá toâi leân ñuøi vaø haichaân toâi gaùc leân vai chuù, chuù vaãn kieäu toâi treân vai vaø ñöamieäng vaøo aâm hoä toâi nuùt lieân hoài, buù muùt nghe öøng öïc, raâu chuùlaøm toâi nhoät quaù, toâi caëp hai chaân xuoáng phía ngöïc chuù, hai tayvaãn giöõ laáy ñaàu chuù, chuù coâng keânh toâi nhö vaäy, caùi mieäng chuùthì gaén chaët vaøo aâm hoä toâi, vöøa buù vöøa nuùt ñi nuùt laïi. Sau ñoù, chuùtieán tôùi cuoái phoøng, ñaët toâi treân chieác voõng nilon ñaõ moùc saün, chuùcuõng ngoài xuoáng, ñuùt döông vaät vaøo aâm hoä toâi. Hai tay toâi xieátmaïnh ñeå döông vaät ngaäp saâu vaøo loøng vaø chôi kieåu :" thaày caiñaàu haøng " vaø chuù baét toâi quay ngöôïc laïi hai maët ñoái nhau moâigaén moâi thaät laø meâ li, coù luùc chuù laøm chieác voõng choøng cheànhñu ñöa nhö ñi taøu thuûy, coù luùc ñöa voõng keân cao nhö ngöôøi ñimaùy bay thaät laø happy. Tieáng voõng keâu coùt keùt nhö baûn nhaïc moïida ñoû. Töø luùc chôi treân voõng chuù chæ löïa kieåu hoân vaø buù vuù toâineân toâi thaáy caëp vuù caêng phoàng leân nhö saép muoán noå tung ra,ñoaïn chuù beá xoác toâi leân ñuøi chuù vaø tinh khí baén ra lia lòa. Chuùvoäi ñaët toâi naèm xuoáng vaø cho döông vaät vaøo mieäng toâi ñeå taåmboå. Sau ñoù chuù gaén chaët mieäng vaøo aâm ñaïo toâi vaø nuùt cho thaät 8
 9. 9. saïch roài môùi boàng toâi vaøo phoøng taém. Taém röûa xong chuù maëtquaàn aùo cho toâi moät caùch aâu yeám roài söûa soaïn cho toâi ra veà. Chuùpha theâm moät li röôïu maïnh vaø cho toâi theâm moät ít nöôùc cam, caûhai cuøng uoáng. Moät luùc sau, chuù töï nhieân naác leân thaønh tieángkhoùc, chuù beá toâi vaøo loøng vaø vuoát ve, toâi thaáy thöông chuù Kim laïthöôøng, toâi noùi : " Chuù Kim, chaùu khoâng bao giôø queân chuù" nghevaäy, chuù hoân hít toâi maïnh hôn, khoâng bieát taïi sao toâi laïi nöùngnöùng aâm hoä, toâi voäi luoàn tay vaøo quaàn chuù naém döông vaät maânmeâ, döông vaät chuù thaät nhaïy caûm, toâi vöøa sôø vaøo ñaõ caêng daøi ravaø noùng hoåi, döông vaät chuù cöùng ngaét nhö coät nhaø, chuù cuõng sôøvaøo jíp toâi vaø sôø moù cuoàng loaïn ñoaïn chuù ñaët toâi vaøo gheá saloângtöïa löng vaøo thaønh, hai tay chuù banh ñuøi toâi ra vaån ñeå luoân jípkhoâng kòp côûi ra chuù ñuùt ñaàu vaøo keùo quaàn silíp toâi sang moätbeân vaø ñöa löôõi buù nuùt chuøn chuït aân hoä toâi nöùng quaù chòu khoângnoåi nöõa, chuù laät ngöôïc jíp toâi leân keùo quaàn " silíp " xuoáng vaøñuùt döông vaät vaøo aâm ñaïo vaø naác thaät maïnh, ngöôøi toâi döïa vaøogheá neân döông vaät chuù ñaâm saâu vaøo töû cung laøm toâi pheâ quaùtrôøi, chuù nhìn toâi thoûa maõn thuù tính vaø noùi ñaây laø :" eách ngoài ñaùygieáng", roài chuù baét toâi quay löng ra phía chuù, chuù noùi ñaây laø kieåuchoù, toâi uùp maët vaøo thaønh gheá moâng chìa ra ngoaøi, hai chaân baønhra, chuù cong ngöôøi luoàn chaân xuoáng cho döông vaät ñuùt ngöôïc vaøoaâm ñaïo toâi, hai tay chuù oâm eo toâi vaø nhaáp thaät maïnh, sang traùi,sang phaûi saøng qua, saøng laïi, toâi thaáy kích thích döõ doäi vì döôngvaät chuù ngöôïc chieàu neân söï va chaïm caøng maïnh vaø ñaâm saâuhôn vaøo töû cung, neân toâi caûm thaáy ñeâ meâ voâ cuøng, khí trong aâmñaïo toâi chaûy ra nhieàu khieán moãi laàn chuù naác nghe " oïc... oïc... "laøm toâi phaûi keâu leân :" Söôùng... söôùng quaù, söôùng quaù chuù ôi...chuù naác maïnh nöõa ñi... ñaõ quaù" moät luùc sau chuù quay toâi choàmhoåm ngoài nhö tröôùc, chuù ñuùt döông vaät vaøo aâm ñaïo toâi vaø daäpleân daäp xuoáng thaät maïnh cho ñeán luùc tinh khí chuù tuoân ra aøo aøo,chuù ruùt ra vaø ñuùt vaøo mieäng toâi, toâi baét ñaàu buù vaø lieám tinh khíbaén ñaáy ngöôøi, toâi lieám döông vaät chuù cho ñeán khi noù meàmnhuõn thì thoâi. Toâi laáy löôõi lieám ñaàu döông vaät chuù nhö ñang lieám 9
 10. 10. moät caây kem. Chuù ñaùp leã toâi baèng caùch ñöa löôõi lieám vaøo aâm hoätoâi laøm nhöõng gioït maùu hoàng chaûy vaøo mieäng chuù, xong ñaâuñaáy toâi vaø chuù cuøng nhau ñi taém khi trôøi ñaõ toái. Caû hai ngöôøi thaáybuïng ñoùi coàn caøo neân toâi vaø chuù laïi tuû laïnh laáy ñoà nguoäi ñeå aên.Sau ba möôi phuùt toâi vaø chuù aên xong. Chuù vöøa huùt thuoác vöøa oâmtoâi. Chuù noùi: "Thanh, töø saùng tôùi giôø chuù ñaõ coá gaéng laøm chaùusöôùng chaùu thaáy theá naøo ? ". Toâi ñöa tay kheõ nheï vaøo maù chuù vaønoùi :" Chuù laø vua roài coøn gì, chuù khoâng thaáy Thanh söôùng gaànnhö muoán cheát roài coøn gì, Thanh thaáy raïo röïc theá naøo, vì sungsöôùng quaù neân Thanh coá gaéng chòu ñöïng, neáu khoâng Thanh ñeánñaây laøm gì... ". Chuù cöôøi noùi:" Theá kieåu gì laø nhaát", _toâi traû lôøi:"Dó nhieân laø kieåu vöôøn treo haï giôùi vaø 6-9 laø nhaát roài"_" Tronghai kieåu ñoù, chaùu thích kieåu naøo nhaát... " Toâi mæm cöôøi :" Kieåunaøo chaùu cuõng thích caû, chuù khoûe laém vaø raát raønh taâm lyù phuïnöõ, chaùu thaät xöùng ñaùng vôùi chuù, chaùu khoâng bao giôø aân haän vìnhöõng gì ñaõ xaûy ra ". Theá laø chuù oâm hoân toâi khaép ngöôøi, moät laànnöõa chuù ñöa moät tay xuoáng vuoát ve thaät eâm dòu, caùch chuù buùlöôõi thaät taøi tình coäng theâm haøm raêng laø yeáu toá toâi yeâu thích.Chuù vöøa vuoát ve vöøa noùi:" Thanh cuûa chuù ñeïp laém chöa bao giôøchuù thaáy ai coù ngoaïi hình haáp daãn nhö Thanh, vôùi caëp vuù nhö haiquaû ñaøo, ngöôøi Thanh traéng treûo, loâng ñen raäm raïp troâng thaätgôïi caûm, Thanh ñuùng laø moät coâ gaùi ña daâm.". Nghe chuù noùi toâi voâcuøng sung söôùng, chuù oâm toâi vaøo loøng, tay chuù sôø moù khaép ngöôøitoâi, ngöôøi toâi rung leân baàn baät, aâm hoä toâi nöùng leân, moät tay toâicaàm tay chuù ñöa vaøo aâm hoä, tay kia sôø soaït ngoaéc ngheùo döôngvaät chuù vaø khoâng daèn ñöôïc côn nöùng cuûa aâm ñaïo maõnh lieät. Toâilieàn côûi heát côûi heát quaàn aùo vaø saán tôùi loät quaàn aùo chuù. Quaàn chuùvöøa côûi ra thì döông vaät cöông leân nhö moät caùi loø xo, toâi laáydöông vaät chuù suït leân suït xuoáng trong aâm ñaïo toâi cho khí chaûyra vaø ñuùt thaät saâu vaøo mieäng. Tay toâi maân meâ hai hoøn daùi.Mieäng caén döông vaät chuù nhö ñieân daïi. Chuù söôùng quaù cöù naângñít leân ñeå cho döông vaät aên saâu vaøo mieäng toâi. Ñöôïc moät hoài chuùmeät quaù thôû hoån heån nhö choù laøm vaêng caû nöôùc daõi xuoáng maët 10
 11. 11. toâi, toâi vaãn thaáy happy vaø toâi caén thaät maïnh hôn. Chuù söôùng quaùneân la leân :" Thanh nheø... nheï... thoâi, ñaõ quaù... hô... buù nuùt ñi... buùmaïnh leân... söôùng quaù Thanh ôi... ". Chuù luoáng cuoáng côûi caû boäraâu giaû vaø ñeø toâi ra gheá, chuù baét ñaàu lieám caén vaøo aâm ñaïo toâi vaøbuù nuùt lia lòa hai ñuøi toâi keïp chaët vaøo ñaàu chuù nhö sôï chuù baát thaànngöng laïi, chaéc toâi cheát maát, toâi reân ræ :" chuù Kim ôi söôùng quaùchaùu muoán ñieân leân nöõa roài, chuù buù nöõa ñi, " aâm ñaïo toâi chaûykhí caøng nhieàu, chuù Kim uoáng öøng öïc nhö uoáng bia toû veû raáttheøm thuoàng. Sau ñoù toâi ñaåy ngöôøi chuù ra ñeø leân ngöôøi chuù vaønaém laáy döông vaät chuù ñuùt vaøo aâm hoä toâi. Toâi naác lia lòa chodöông vaät ñaâm saâu vaøo taän ñaùy töû cung, ngöôøi chuù cong leân laømtoâi höùng thuù, toâi daäp leân daäp xuoáng nhanh hôn, aâm ñaïo toâi laïixuaát khí, chuù quay ñaàu laïi chôi kieåu 6-9 vaø cuøng moät luùc toâi vaøchuù say söa buù muùt nhau khieán toâi sung söôùng. Luùc ñoù tinh khíbaén vaøo coå, thieáp ñi vaø khoâng bieát gì heát . Khi tænh daäy ñaõ ba giôø saùng, nhö theá laø heát ñöôøng veà, toâichaúng ca caåm nhöõng gì ñaõ xaûy ra cho toâi. Chæ caàn chuù Kim cho toâitoái nay maø thoâi. Toâi thaáy khoâ mieäng, toâi ra tuû laïnh laáy nöôùc uoángvaø thaáy khoan khoaùi. Ñi laïi thì thaáy chuù Kim nguû nhö cheát, döôngvaät xìuï xuoáng thaät laø thaûm haïi, baát giaùc toâi laïi noåi höùng. Toâi ñöatay leân maân meâ döông vaät chuù. Toâi laøm chuù tænh laïi ngay, chuùvöôn vai vaø hoûi toâi :"sao Thanh khoâng nguû", toâi traû lôøi :" chaùukhaùt nöôùc neân ñi uoáng nöôùc " toâi ñöa tay leân vuoát maët chuù, taytoâi keùo tay chuù vaø sôø moù hoãn loaïn caû leân roài laïi hoân nhau. Chuùngtoâi oâm nhau quaèn quaïi treân giöôøng, moâi chuù löôùt töø treân traùnxuoáng muõi, caèm, töø caèm chuù hoân daàn xuoáng moâi toâi. Toâi vaø chuùnuùt moâi say söa, cuoàng nhieät, moâi chuù xuoáng töø töø tôùi ngöïc toâi vaø xuoángnöõa, chuùng toâi hoân nhau trôû ñaàu kieåu 6*9, buù laãn nhau, chuù dôûnhöõng moùn sôû tröôøng cuûa haøm raêng, löôõi. Ñoaïn chuù tröôøn leânngöôøi toâi, döông vaät chuù thuû saün ñuùt vaøo aâm ñaïo toâi chôi kieåuoâng baø loã laïc, kieåu naøy nhaøn nhaõ laém. Chuù naèm saáp leân ngöôøitoâi, hai tay xoa caëp vuù vaø mieäng caén löôõi, döông vaät chuù caøng luùc 11
 12. 12. caøng cöông cöùng ñaâm saâu hôn vaøo aâm hoä toâi, daäp leân daäp xuoáng.Rieâng toâi moãi laàn chuù daäp leân toâi laïi naâng hai baép thòt ôû aâm hoäleân ñeå aên khôùp vôùi nhau, neân döông vaät chuù ñaâm saâu khoâng coønchoå hôû. Ñoaïn chuù ruùt vaø tröôøn ngöôøi ñuùt chaët vaøo khe vuù toâi. Chæba möôi giaây sau thì tinh khí baén ra ñaày maët toâi, toâi laáy tay vuoátmaët ñoàng thôøi tay kia chuyeån döông vaät chuù cho vaøo mieäng gaëmcho söôùng. Chuù goïi ñaây laø kieåu thaày tö gaùnh döøa, nhö thöôøng leächuù cuùi xuoáng buù nuùt aâm ñaïo toâi vaø caû hai cuøng nguû ñeán saùng.Tröôùc khi daäy, chuù vaø toâi coøn chôi kieåu oâng baø loã laïc roài môùi ñiröûa maët. 12

×