Chi thuy

474 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chi thuy

 1. 1. CHÒ THUÛÙYToâi teân laø Tuaán, naêm nay 17 tuoåi. Gioáng nhö bao caäu trai môùi lôùnkhaùc, toâi boãng cao voït haún leân, raâu ria baét ñaàu moïc luùn phuùn. Thi heátphoå thoâng trung hoïc, toâi ñöôïc meï ñöa sang Ba Lan ñeå chuaån bò vaøohoïc ñaïi hoïc. Boá me ïtoâi boû nhau ñaõ laâu, toâi soáng vôùi boá trong suoátthôøi gian qua. Sang ñaây, toâi ñöôïc moät mình laøm chuû moät caên phoøngroäng 37m2 trong caên hoä ba buoàng thuoäc khu trung taâm thuû ñoâWarszawa(Warsaw thuû ñoâ Balan). Meï toâi vaø ngöôøi choàng sau cuûa baøsoáng trong phoøng duøng laøm phoøng khaùch noái lieàn vôùi beáp vaø phoøngaên. Phoøng thöù ba laø phoøng cuûa chò Thuûy, con rieâng cuûa oâng boá gheûvôùi ngöôøi vôï tröôùc. Chò Thuûy naêm nay ñang hoïc naêm cuoái ñaïi hoïc Toång Hôïp, chuaånbò ñeán khi toát nghieäp thì laøm ñaùm cöôùi vôùi anh ngöôøi yeâu cuõng hoïccuøng tröôøng. Suoát tuaàn ñaàu tieân töø khi toâi sang chò Thuûy ñöôïc giaonhieäm vuï ñöa toâi ñi chôi khaép nôi cho bieát ñöôøng phoá Warszawa vaøquan troïng nhaát laø bieát choã mua thöùc aên haøng ngaøy. Ñeán tuaàn thöùhai, laø tuaàn naøy, thì meï toâi cuøng oâng boá döôïng bay sang Trung Quoácñeå ñaët haøng. Hai ñöùa chuùng toâi phaûi troâng nhaø. Chò Thuûy phuï traùchvieäc naáu nöôùng, giaët quaàn aùo, coøn toâi thì ñaûm nhaän vieäc mua thöùc aênxaùch veà nhaø cuøng vôùi huùt buïi, doïn deïp nhaø cöûa, vaø moät nhieäm vuï raátquan troïng laø phaûi hoïc tieáng Ba Lan, chò Thuûy daïy. Meï toâi baûo phaûihoïc ñeå khoâng bò bôõ ngôõ khi xuoáng Lodz vaøo tuaàn sau. Sau ñôït bò boátoâi goø chaët baét hoïc luyeän thi ñeå ñoã ñöôïc kì thi toát nghieäp trung hoïc,toâi khoâng coøn ñaàu oùc naøo nghó ñeán vieäc hoïc nöõa caû. Coøn moät tuaànnöõa thì laïi baét ñaàu vaøo hoïc cho neân toâi ñònh laø seõ coá chôi noát chothoûa thích. Chieàu qua hai oâng baø vöøa leân maùy bay xong. Saùng nay theo ñuùnggiao heïn thì toâi phaûi daäy töø luùc 8 giôø ñeå doïn nhaø, aên saùng, ñeán 9 giôøthì baét ñaàu ngoài vaøo baøn hoïc. Chò Thuûy coù nhieäm vuï goïi toâi daäy,chuaån bò thöùc aên saùng cho toâi vaø daïy toâi hoïc tieáng Ba Lan. Moû maét
 2. 2. ra, thaáy kim ñoàng hoà treo töôøng ñaõ chæ quaù 8 giôø. Bieát laø phaûi daäy roàinhöng toâi laïi nhaém maét vaøo nguû tieáp vì nghó chò Thuûy seõ khoâng baéttoâi phaûi daäy hoïc nhö meï ñaõ daën. Coù tieáng chaân nheï nhaøng do nhöõngthanh goã loùt nhaø naèm döôùi lôùp thaûm len taïo neân. Ñoaùn laø chò Thuûyñang vaøo phoøng ñeå goïi toâi daäy cho neân toâi coá naèm im, ñieàu hoøa hôithoû nheï giaû vôø ñang nguû say vôùi hi voïng seõ khoâng bò ñaùnh thöùc.- Daäy ñi Tuaán, saép ñeán giôø hoïc roài.- Chò laáy tay kheõ lay maët toâi. nhöõng ngoùn tay meàm maïi chaïm vaøo datoâi laøm cho toâi caûm thaáy thinh thích. Maét vaãn nhaém nghieàn, toâi coánaøi næ:- Chò cho em nguû theâm ít nöõa ñi. Toái qua em xem phim khuya quaù. Chöøng nhö thöông tình toâi, chò Thuûy böôùc ra ngoaøi. Toâi nghethaáy tieáng maùy huùt buïi keâu kheõ sau lôùp kính cuûa chieác cöûa phoøng maøchò Thuûy vöøa kheùp laïi khi böôùc ra. Boä giaøn trong phoøng khaùch phaùtra moät ñieäu nhaïc kích ñoäng nghe raát laï, laøm ngöôøi nghe coù caûm giaùcmuoán ñöùng daäy nhuùn nhaûy theo nhòp ñieäu. Keùo chaên truøm kín ñaàu,toâi tranh thuû nguû theâm moät giaác nöõa, mong laø seõ troán ñöôïc buoåi hoïctieáng Ba Lan saùng nay.- Daäy ñi Tuaán. Ñaõ gaàn 10 giôø roài. Daäy coøn aên saùng roài hoïc tieáng BaLan nöõa. Moät luùc sau chò Thuûy laïi ñaùnh thöùc toâi moät laàn nöõa, vaãnbaèng baøn tay meàm maïi xoa vaøo maù toâi. Toâi khaùng cöï.- Khoâng hoïc ñaâu. Em nguû tieáp ñaây. Chò muoán laøm gì thì laøm. Noùi xong, toâi xoay ngöôøi naèm uùp ngöôøi xuoáng giöôøng nguû tieáp.Tính toâi khi nguû thöôøng khoâng maëc chuùt quaàn aùo naøo treân ngöôøi vì oûVieät Nam ban ñeâm raát noùng, phoøng cuûa toâi khoâng coù cöûa soå, coøn maùithì laø maùi toân saét loùt moät lôùp giaáy caùc toâng moûng. Saùng nay cuõngvaäy. Thaáy chò Thuûy ngoài beân caïnh vaø nghó laø coù theå chò seõ giaät chaênbaét toâi daäy nhö boá toâi thöôøng laøm, toâi thaáy ngöôïng cho neân naèm saápxuoáng ñeå ñeà phoøng. Nhaém maét naèm coá, toâi toø moø suy ñoaùn khoânghieåu chò Thuûy seõ laøm caùch naøo ñeå baét toâi daäy, hay laø seõ boû cuoäc nhömeï toâi thoâi.- Khoâng hoïc naøy.
 3. 3. Chò Thuûy baát ngôø ngoài leân löng toâi, baøn tay ñaët xuoáng giöôøngluoàn caùnh tay qua khe hoû giöõa coå toâi vaø chieác goái eâm. Khi caùnh tayphaûi ñaõ oâm troïn laáy coå toâi thì chò duøng söùc sieát chaët laïi. Toâi cöôøithaàm. Gì chöù troø ñuøa naøy thì toâi quen quaù roài, ñem ra ñuøa vôùi ai chöùso vôùi ñai xanh Judo nhö toâi thì laøm sao maø baét naït ñöôïc. Toâi hôiquay ñaàu sang phaûi cho vuøng yeát haàu naèm loït vaøo goùc chöõ A do haiñoaïn xöông caùnh tay taïo ra ñeå cho ñoái phöông duø sieát chaët cuõngkhoâng laøm cho toâi bò ngheït thoû. Cuøng luùc aáy hai tay toâi thu veà ñaëttröôùc ngöïc saün saøng lôïi duïng khi keû ñòch sô hoû laø luoàn tay vaøo gôõcaùnh tay ñang sieát coå ra, ñoàng thôøi ngay laäp töùc laáy ñaø haát ngöôïc keûñòch roài ñeø xuoáng baèng ñoøn keïp coå tröïc dieän. Nghó nhö vaäy, nhöngtreân ngöôøi chæ coù moät chieác chaên ñaép, moät phaàn keû ñòch laïi laø congaùi cho neân toâi ngaïi vaø khoâng thöïc hieän ñoøn theá maø toâi ñaõ taäp thuaànthuïc haøng traêm laàn trong saân taäp roài. Muoán thöû xem trình ñoä sieát coåcuûa chò Thuûy ñeán ñaâu, toâi cöù naèm yeân nhö vaäy xem chò ñònh gioû troøgì tieáp. Chöøng nhö thaáy ñaõ sieát coå raát laâu maø toâi vaãn thoû bìnhthöôøng, khoâng heà haán gì, chò Thuûy cuùi saùt ngöôøi xuoáng ñeå taïo theâmlöïc cho caùnh tay, ñoàng thôøi söû duïng caû tay traùi naém laáy coå tay phaûisieát thaät maïnh. Ñaàu toâi luùc naøy naèm goïn trong khoaûng loõm giöõa ngöïcchò Thuûy. Hôi thoû gaáp cuøng muøi thôm con gaùi töø nhöõng sôïi toùc daøicuûa chò xoõa qua maët laøm toâi maát bình tónh. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâiñöôïc tieáp xuùc gaàn ñeán theá vôùi thaân theå cuûa moät coâ gaùi. Phuùt baát ngôø ñaõ laøm xoay chuyeån toaøn boä tình theá cuûa cuoäc ñaáu.Caùnh tay phaûi cuûa chò Thuûy sau moät luùc xoay chuyeån khi toâi maát taäptrung ñaõ laïi sieát ñöôïc coå toâi vaø laàn naøy do löïc sieát quaù maïnh toâikhoâng laøm sao coù theå xoay yeát haàu vaøo goùc chöõ A nhö laàn tröôùcñöôïc nöõa. Hai tay vaãy vuøng coá gôõ ra nhöng moïi coá gaéng cuûa toâi ñeàukhoâng coù keát quaû vì muøi thôm da thòt con gaùi cuøng vôùi caûm giaùcñuïng chaïm ñaõ laøm toâi maát töï chuû. Khoâng theå chòu ñöôïc nöõa, toâi coávöôn tay traùi ra ñeå ñaäp xuoáng giöôøng ñeå xin döøng traän ñaáu theo ñuùngqui ñònh cuûa moân Judo nhöng chöa kòp laøm gì thì ñaõ ngaát ñi vì ngaïtthoû. Tænh daäy, toâi thaáy mình ñang naèm ngöûa treân giöôøng, chieác chaênñaép ngang ngöïc.
 4. 4. Chò Thuûy ngoài beân caïnh toâi, tay caàm chieác khaên öôùt lau maët vaøcoå cho toâi. Thaáy toâi ñaõ tænh, chò nhoeûn mieäng cöôøi vaø noùi:- Tuaán thua roài nheù. Vaäy thì töø nay phaûi nghe lôøi chò vaø goïi chò baèngcoâ giaùo nheù.- Nhöng ... - Toâi coá phaûn ñoái.- Khoâng nhöng gì caû. Coù öø hay khoâng naøo ? Moät laàn nöõa, baøn tay meàm maïi cuûa chò laïi ñaët treân coå toâi. Chò hôiñeø tay xuoáng laøm toâi thaáy hôi khoù thoû. Löïc ñeø cuûa caùnh tay khoâng ñuûñeå laøm toâi phuïc ñeå xin thua, nhöng khoâng hieåu sao luùc aáy toâi laïi gaätñaàu chòu thua. Khi chò Thuûy chaïm vaøo choã naøo treân ngöôøi toâi thì choãaáy laïi noùng böøng leân, tim toâi ñaäp maïnh, coøn ñaàu oùc thì muï maãm ainoùi gì cuõng gaät. Chò Thuûy maëc chieác vaùy nguû baèng vaûi meàm, nöûa kínnöûa hoû khoe ñoâi ngöïc caêng khoâng maëc aùo loùt. Toâi naèm yeân, daùn maétvaøo nhöõng ñöôøng neùt môø aûo cuûa chieác nuùm vuù sau laøn vaûi moûng. Töïnhieân chò Thuûy vung tay taùt nheï vaøo maù toâi. Theo phaûn xaï toâi ñöatay leân toùm laáy tay chò aáy. Toâi boãng naûy ra moät yù nghó. Toâi keùo taychò ñöa ngoùn caùi vaøo mieäng muùt thaät maïnh, ñaàu raêng cöûa coï vaøo caùcñöôøng vaân tay. Chò Thuûy boãng ruøng mình, giaät tay laïi. Chò maéng toâinhö maéng moät ñöùa treû con.- Tuaán hö quaù. - Roài chò nghieâm maët laïi.- Töø nay troû ñi moãi khi Tuaán noùi gì phaûi theâm vaøo caâu Thöa Coâ,nghe roõ chöa ?Chaúng hieåu sao toâi laïi gaät ñaàu.- Vaâng, thöa coâ. Chò Thuûy cöôøi thích thuù: - Baây giôø thì böôùc xuoáng giöôøng.
 5. 5. Toâi toùm chaên laïi quaán quanh ngöôøi. Luùc ñöùng xuoáng ñaát toâi vôø voâyù aåy maïnh vaøo ngöôøi chò Thuûy laøm chò aáy loaïng choaïng xuyùt ngaõ.Chò cao gioïng:- AØ, Tuaán daùm voâ leã vôùi coâ giaùo aø ? Quì xuoáng. Toâi quì xuoáng, tinh nghòch choáng hai tay xuoáng ñaát. Taám chaên tuïtxuoáng ngang buïng phôi taám löng daøi ngoaüng cuûa toâi ra ngoaøi khoângkhí. Thaáy toâi haøng phuïc mau choùng, chò Thuûy thích thuù cöôøi khuùckhích, ngoài leân löng toâi nhö kieåu cöôõi traâu. Hai chaân chò keïp vaøo coåtoâi, hai tay ñaët leân gaùy toâi, ngöôøi nhuùn nhaûy. Phaàn da löng cuûa toâitieáp xuùc vôùi thaân theå chò töø töø noùng böøng leân. Toâi coù caûm giaùc hìnhnhö laø chò Thuûy khoâng maëc quaàn loùt, caû phaàn moâng cuûa chò raát meàmkhoâng coù moät chuùt vaûi naøo. Toâi coøn caûm thaáybuoàn buoàn khi chò ñongñöa treân löng vì nhöõng sôïi nhö sôïi loâng ngaén coï vaøo. Nhöõng ngoùnchaân cuûa chò raát ñeïp, traéng tinh, ñaët treân thaûm. Toâi laïi tinh nghòchchaäm chaïp choáng hay khuyûu tay xuoáng ñaát, haï thaáp ñaàu xuoáng ngaämlaáy ngoùn chaân caùi cuûa chò. Chò Thuûy boãng thoâi khoâng coøn ñong ñöanöõa maø ngoài im maëc cho toâi duøng mieäng muùt laáy ñaàu ngoùn chaân.Gioáng nhö ngoùn tay, toâi laïi duøng ñaàu raêng coï vaøo phaàn ngoùn chaânnaèm chaïm ñaát. Hình nhö laøm nhö vaäy thì chò Thuûy caûm thaáy thích.Toâi thaáy chò baét ñaàu nheø nheï tröôït tôùi tröôït lui treân löng toâi, hai tayxoa kheõ vaøo gaùy vaø löng toâi. Baép chaân traéng noõn cuûa chò coï vaøo maùtoâi, nhöõng sôïi loâng tô coï vaøo da maët laøm toâi caûm thaáy buoàn buoàn.Nghó sao, toâi ngoaïm mieäng vaøo baép chaân chò, caén nheï .- OÁi ! Caû ngöôøi chò Thuyû giaät nheï nhö coù moät laøn ñieän vöøa truyeànqua. Hai chaân chò boãng keïp maïnh vaøo coå toâi roài töø töø thaû loûng ra. Haitay chò vuoát doïc theo gaùy toâi tieán daàn leân, luoàn vaøo môù toùc roái cuûatoâi roài duøng moùng tay gaõi nheï vaøo lôùp da ñaàu. Hai chaân chò vaãn nheïnhaøng chuyeån ñoäng ñöa ngöôøi chò löôùt tôùi löôùt lui treân löng toâi,nhöõng sôïi loâng cöù coï coï vaøo löng laøm toâi caûm thaáy thinh thích. Toâicoù caûm giaùc nhö coù moät thöù nöôùc gì nhôn nhôùt, öôn öôùt vaõi treân löng.
 6. 6. Toâi vaãn tieáp tuïc ngoaïm vaøo baép chaân cuûa chò, xong roài laïi nhaû ra,duøng löôõi lieám nheï vaø cao daàn leân. Chò Thuûy chaàm chaäm xoay chaânñeå cho löôõi cuûa toâi deã daøng ñeán ñöôïc nhöõng ñieåm laøm cho chò thích.Toâi thaáy döông vaät mình cöùng daàn leân trong chaên. Moät doøng maùunoùng töø töø chaûy khaép ngöôøi. Nhö coù moät ma löïc naøo ñoù daãn daét coängvôùi söï ñieàu khieån cuûa chuyeån ñoäng nôi chaân chò, toâi cöù muùt daàn, muùtdaàn töø baép chaân leân ñeán khuyûu chaân, roài baét ñaàu ñaët mieäng vaøo lôùpda non phía döôùi ñuøi. Chò Thuûy caøng luùc caøng ñeø naëng treân löng toâivaø leäch daàn veà moät beân. Boãng nhieân chò xoâ toâi naèm ngöûa ra roài ngoàileân ngöïc toâi, chieác khaên quaán quanh buïng toâi rôi ra ñaát. Toâi vaãn cöùtieáp tuïc muùt daàn leân cho ñeán luùc moät ñaùm loâng mòn naèm giöõa haichaân chò coï vaøo maù laøm toâi buoàn buoàn. Toâi naèm thaúng nhìn vaøo choãmaø laàn ñaàu tieân ñöôïc nhìn taän maét. Chò Thuûy kheõ keùo chieác vaùy leân ñeå toâi coù theå chieâm ngöôõng caûphaàn cô theå naèm giöõa hai ñuøi. Nhöõng böùc aûnh khoûa thaân maø boïn baïncuøng lôùp thænh thoaûng hay ñöa cho toâi xem khoâng theå naøo baèng ñöôïcböùc aûnh thaät maø toâi ñang ñöôïc nhìn ngaém. Maøu saéc treân aûnh chuïpkhoâng theå naøo loät taû ñöôïc caùi saéc hoàng cuûa lôùp da traéng vôùi nhöõngmaïch maùu beù li ti naèm döôùi lôùp loâng meàm vaø mòn maøng. Thaáy toâichaêm chuù nhìn, chò Thuûy mæm cöôøi, voøng tay ra sau löng keùo chaân toâichoáng hai ñaàu goái leân roài töø töø ngaõ ngöôøi ra töïa vaøo ñaáy. Caû buïng,caû hai chaân toâi töï do taän höoûng caùi caûm giaùc ñuïng chaïm da thòt qualôùp vaûi meàm cuûa chieác vaùy nguû. Do chò ngaõ ngöôøi veà phía sau neântoâi coù cô hoäi quan saùt caû phaàn döôùi cuûa lôùp loâng meàm. Noåi baät nhaátlaø hai maûnh thòt beù maàu hoàng troâng nhö phaàn thòt cuûa nhöõng con heánlaø moùn maø toâi raát thích aên. Caû phaàn da xung quanh hai maûnh thòt baophuû moät lôùp chaát loûng öôn öôùt. Toâi cuùi ñaàu duøng moâi ngaäm laáy haimaûnh thòt nhö vaãn thöôøng hay laøm nhö vaäy khi aên heán luoäc. Khi moâi toâi vöøa ñoäng nheï vaøo chuùng thì chò Thuûy kheõ reân leân, haitay thaû xuoáng naém laáy caùnh tay cuûa toâi. Thaáy vaäy toâi beøn nhaû ra roàiduøng löôõi lieám vaøo chuùng. Laàn naøy chò Thuûy khoâng reân nöõa maø röôùn
 7. 7. ngöôøi leân, hai chaân nôùi roäng ra cho toâi coù theå cuùi ñaàu vaøo saùt hônnöõa. Thaáy chò thích nhö vaäy toâi lieàn laëp laïi hai ñoäng taùc vöøa roài. ChòThuûy luùc thì röôùn ngöôøi, luùc thì reân kheõ, hôi thoû caøng luùc caøng doàndaäp, hai tay boùp ngaøy caøng chaët vaøo tay toâi. Döông vaät cuûa toâi saumoät luùc coï xaùt vôùi lôùp da löng meàm maïi cuûa chò ñaõ cöông cöùng heátmöùc, baät maïnh vaøo löng chò. Toâi caûm thaáy raát caêng thaúng nhöngkhoâng bieát phaûi laøm sao ñeå döông vaät ñôõ caêng cöùng. Toâi ñöa tayxuoáng kheõ vuoát nheï vaøo noù, naèm ñôø ra maëc cho chò Thuûy muoán laømgì thì laøm. Thaáy toâi nhö vaäy, chò Thuyû xoay ngöôøi laïi. Vaãn quì haichaân xuoáng ñaát, chò xoay löng veà höôùng toâi, kheõ naâng ngöôøi leân.Moät tay chò vòn vaøo ñaàu goái toâi, tay kia caàm laáy döông vaät cuûa toâihöôùng vaøo cöûa aâm hoä luùc naøy ñang naèm ngay phía treân ñaàu döôngvaät toâi. Khi ñaàu döông vaät ñaõ naèm troïn trong phaàn cöûa aâm hoä cuûachò, toâi boãng thaáy moät caûm giaùc khoan khoaùi töø ñaàu döông vaät lantruyeàn daàn khaép cô theå thay cho caùi caûm giaùc cöông cöùng tröôùc ñoù,toâi thaàm mong chò Thuûy seõ laøm nhö vaäy cho caû caùc phaàn coøn laïi cuûadöông vaät. Hai tay toâi xoa nheï vaøo moâng chò. Thaáy ñaàu döông vaätcuûa toâi ñaõ naèm ñuùng vaøo cöûa aâm hoä, chò Thuûy baét ñaàu töø töø ngoàixuoáng laøm cho aâm hoä cuûa chò chaàm chaäm bao daàn laáy toaøn boä döôngvaät cuûa toâi. OÙt........Caùi caûm giaùc söï deã chòu di chuyeån töø ñaàu döôngvaät xuoáng phía döôùi khieán cho toâi baät ngöôøi daäy vì khoaùi laïc. ChòThuûy laïi naâng ngöôøi leân vaø haï xuoáng moät laàn nöõa. Laàn naøy thì toâiheát chòu noåi, hai ñaàu goái cuûa toâi töï nhieân goàng cöùng laïi, moat doøngtinh dòch chaûy maïnh trong döông vaät baén thaúng vaøo loøng aâm hoä cuûachò Thuûy. Toâi caén chaët hai haøm raêng ñeå ngaên moät tieáng heùt to ñangchöïc thoaùt ra khoûi coå hoïng, ngöôøi söõng sôø tröôùc söï vieäc vöøa qua.Ngay sau ñoù, döông vaät cuûa toâi töï nhieân xìu xuoáng, caû ngöôøi meätmoûi. Toâi ngoeïo ñaàu sang beân caïnh, nhaém maét, thoû ra töø töø maëc chochò Thuûy traùch yeâu beân tai.- Tuaán hö quaù, chò chöa cho pheùp maø ñaõ xuaát tinh roài. Trai Haø Noäi gìmaø keùm quaù. Laàn ñaàu haû ?
 8. 8. Toâi xaáu hoå gaät ñaàu. Chò Thuûy luùc laéc ñaàu nhìn toâi cöôøi. Chò cuùixuoáng hoân vaøo coå toâi. Tay chò vôùi laáy chieác khaên öôùt lau vaøo ngöïctoâi. Chieác khaên laïnh laøm toâi ruøng mình nhöng thaät laï, bao meät moûi töøluùc naãy töï nhieân bieán ñaâu maát. Chò Thuûy lau chaàm chaäm xuoáng phíadöôùi buïng toâi roài nheï nhaøng chaø khaên vaøo vuøng da thòt quanh döôngvaät cuûa toâi. Töï nhieân chò cuùi xuoáng ngaäm döông vaät cuûa toâi vaøomieäng kheõ muùt. Cuøng luùc aáy chò duøng moùng tay caøo caøo vaøo hai vieântinh hoaøn cuûa toâi, mieäng ñöa leân ñöa xuoáng doïc theo suoát chieàu daøidöông vaät. Tinh nghòch hôn, chò coøn ngaäm moät vieân tinh hoaøn cuûa toâivaøo mieäng roài duøng löôõi lieám nheø nheï quanh noù, sau tieán daàn leânñeán chaân döông vaät roài di chuyeån xung quanh ñeán taän ñaàu. Trong luùcchò ñuøa giôõn vôùi döông vaät cuûa toâi thì noù moät laàn nöõa laïi cöùng daànleân. Chæ moät choác sau noù ñaõ laáy laïi ñöôïc oai phong nhö luùc tröôùc.Chò gaùc chaân qua ngöôøi toâi roài laïi quì treân buïng toâi nhö luùc naãy, chækhaùc laø baây giôø chò quay maët laïi vôùi toâi. Röôùn ngöôøi leân ñeå cho cöûaaâm hoä naèm gaàn vaøo ñaàu döông vaät cuûa toâi, chò duøng tay kheùo leùoñieàu khieån ñöa döông vaät cuûa toâi caém thaúng vaøo aâm hoä. Töø töø haïthaáp ngöôøi xuoáng cho döông vaät cuûa toâi vaøo naèm heát vaøo trong loøngaâm hoä, chò nhìn toâi vöøa cöôøi vöøa noùi:- Laàn naøy khi naøo chò cho pheùp thì Tuaán môùi ñöoïc xuaát tinh ra ñaáynheù. Toâi mæm cöôøi gaät ñaàu. Laàn naøy toâi ñaõ quen vôùi caùi caûm giaùckhoaùi laïc khi döông vaät naèm goïn trong loøng aâm hoä aâm aám, meàmmeàm. Chò Thuûy choáng hai tay xuoáng ñaát caïnh hai vai toâi, baét ñaàunheï nhaøng chuyeån ñoäng kheùo leùo ñöa aâm hoä leân xuoáng thaät ñeàu ñaën,vuoát doïc theo suoát chieàu daøi cuûa döông vaät. Hai maét chò nhaémnghieàn nhö ñeå höoûng thuï heát caùi caûm giaùc sung söôùng ñang laøm chòñeâ meâ. Maùi toùc daøi cuûa chò xoõa xuoáng, ñaàu toùc choïc vaøo ngöïc toâilaøm toâi caûm thaáy buoàn buoàn. Toâi naèm yeân nhìn chò Thuûy nhaáp nhoåmtreân buïng. Töï nhieân toâi muoán sôø vaøo boä ngöïc maø toâi chæ môùi ñöôïcnhìn qua laàn vaûi cuûa chieác aùo nguû.
 9. 9. Toâi ñöa tay naém laáy gaáu vaùy nheø nheï veùn cao daàn leân. Toâi sungsöôùng thong thaû ngaém nhìn khoaûng eo thon nhoû vöøa loä ra döôùi gaáuaùo, daàn ñeán phaàn döôùi cuûa phaàn ngöïc. Thôû maïnh, toâi keùo heát vaùyleân ñeå thoûa thích nhìn ngaém caëp vuù caêng ñang nhòp nhaøng chuyeånñoäng leân xuoáng theo nhòp nhaáp nhoâ cuûa ngöôøi chò. Moät tay giöõ vaùy,moät tay toâi boùp nheï vaøo vuù beân phaûi. Chò Thuûy reân leân moät tieángthaät kheõ. Thaáy theá, toâi lieàn ñöa caû hai tay vaøo boùp laáy caû hai beân vuù,nhöng laøm nhö vaäy thì chieác vaùy laïi tuït xuoáng laøm toâi khoâng nhìnñöôïc gì. Töùc mình, toâi buoâng tay ra naém laáy vai chò Thuûy giöõ khoângcho chò nhaáp nhoåm nöõa, xong roài naém laáy gaáu vaùy keùo qua ñaàu chòñeå loät chieác vaùy ra. Chò Thuûy mæm cöôøi ñöa hai tay leân cho toâi deãdaøng coûi chieác vaùy nguû ra quaúng leân giöôøng, xong roài laïi tieáp tuïcchoáng tay xuoáng ñaát choàm leân nhoåm xuoáng nhö tröôùc. Toâi söõng sôønhìn ngaém caû boä ngöïc ñeïp cuøng ñoâi vai gaày vôùi hai caùnh tay nhoûnhaén naèm aån hieän sau boä toùc daøi bay loøa xoøa. Nhö moät ñöùa treû theømsöõa meï, toâi baát ngôø choàm ngöôøi daäy ngaäm mieäng vaøo vuù phaûi cuûachò muùt laáy muùt ñeå trong luùc tay traùi boùp nheï vaøo vuù beân kia. ChòThuûy nhö bò ñieän giaät, kheõ naåy ngöôøi leân, thoû hoån heån, chuyeån ñoängleân xuoáng caøng luùc caøng nhanh daàn. Hai tay chò baây giôø khoâng coønchoáng xuoáng ñaát nöõa maø oâm chaët laáy toâi. Ngaït thoû, moûi löng, toâikhoâng coøn ngaäm ñaàu vuù vaøo mieäng nöõa maø kheõ laùch ñaàu vaøo khe hoûgiöõa vai vaø coå chò, hai tay voøng ra sau löng chò oâm chaët laáy. Theøm khaùt ngaäm moät vaät gì ñoù vaøo mieäng, toâi ngoaïm vaøo coå chòmuùt thaät chaët. Chò Thuûy kheõ keâu leân moät tieáng gì ñoù toâi nghe gioángnhö laø chöõ baây giôø hoaëc gì ñoù ñaïi loaïi nhö vaäy. Toâi ñoaùn laø chò Thuûybaûo cho pheùp toâi phoùng tinh cho neân khoâng coøn phaûi kìm giöõ gì nöõa.Toâi caûm thaáy nhòp chuyeån ñoäng leân xuoáng cuûa chò luùc naøy quaù chaämñoái vôùi söï ñoøi hoûi cuûa toâi cho neân toâi choáng moät tay ra phía sau,duøng cô chaân vaø moâng ñaùp laïi chò. Khi chò naâng ngöôøi leân thì toâicuõng naâng ngöôøi leân thaät maïnh laøm cho döông vaät lao maïnh vaøo aâmhoä taïo neân moät tieáng oùt hoaø laãn vôùi tieáng reân cuûa chò. Toâi cöù laøm
 10. 10. nhö vaäy caøng luùc caøng maïnh, caøng luùc caøng nhanh hôn... Chöøng nhökhoâng giöõ noåi nhòp ñöôïc nöõa, chò Thuûy ñôø ngöôøi ra oâm chaët laáy toâi.Thaáy khoù khaên, toâi töø töø moû ñaàu goái ñaët chò Thuûy naèm ngöûa ra ñaát ,hai tay vaãn oâm chaët laáy chò. Luùc naøy chò Thuûy ñaõ naèm yeân treân neànthaûm, toâi naèm ñeø caû ngöôøi leân treân ngöôøi chò, döông vaät vaãn naèmyeân trong loøng aâm ñaïo. Toâi choáng hai goái xuoáng ñaát duøng cô moângthuùc döông vaät choïc thaät maïnh vaøo loøng aâm ñaïo. Tieáng oùt eùt do döông vaät coï saùt vôùi thaønh aâm ñaïo qua lôùp dòchtrôn ngaøy caøng to vaø caøng nhanh hôn hoøa vôùi tieáng da thòt ñaäp vaøonhau. Chò Thuûy vaãn oâm chaët laáy ngöôøi toâi, reân ræ caøng luùc caøng todaàn. Ñeán moät luùc khoâng coøn kìm ñöôïc nöõa, toâi heùt moät tieáng thaät to,doàn heát söùc ñaåy tinh dòch ñang doàn öù phía döôùi chaûy maïnh trongloøng döông vaät baén thaúng vaøo cuoái aâm ñaïo. Chò Thuûy baáu möôøi ñaàungoùn tay saéc vaøo löng toâi, buïng röôùn leân, neùt maët toû veû sung söôùng,hai chaân quaëp chaët vaøo hoâng toâi. Xuaát tinh xong, toâi töø töø duoãi thaúnghai chaân, ngöôøi vaãn cöù naèm yeân ñeø leân ngöôøi chò Thuûy. Moà hoâi töøngöôøi toâi vaø ngöôøi chò queän laáy nhau chaûy xuoáng neàn thaûm. Thaáy hôilaïnh, toâi vôùi tay keùo chieác khaên ñaép choaøng qua ngöôøi caû hai chuùngtoâi. Luùc aáy toâi coøn nhôù ñoàng hoà treo töôøng chæ 11 giôø. Toâi nguû thieápñi, trong buïng nghó vui, theá laø thoaùt ñöôïc buoåi hoïc tieáng Ba Lan saùngnay. Chò Thuûy vaãn naèm yeân nhö vaäy, oâm chaët laáy toâi nhaém maét laïinghæ ngôi. Trong luùc nguû toâi nhôù coù moät laàn bò ñaùnh thöùc vì chò ñaåytoâi naèm sang moät beân. Keùo chaên ñaép laïi cho kín toâi, chò vôùi taychoaøng chieác vaùy nguû vaøo ngöôøi roài ñi ra ngoaøi, kheùp caùnh cöûa laïi.Ñang meâ nguû, toâi maëc keä chò hình nhö ñang röûa baùt ñóa trong beápnghe laùch caùch. Tænh daäy, ñoàng hoà ñaõ chæ möôøi hai giôø röôõi. Thaáy buïng coàn caøo vìñoùi, toâi ngoài daäy maëc quaàn vaøo roài ñi röûa maët ñaùnh raêng, tranh thuûtaém nhanh qua moät löôït döôùi tia nöôùc aám töø voøi hoa sen trong phoøngtaém caïnh phoøng toâi. Böôùc vaøo beáp, thöùc aên saùng ñaõ baày saün treânbaøn. Muøi baùnh mì thôm phöùc. Chò Thuûy maëc boä quaàn aùo boø. Chaéc laø
 11. 11. vöøa naãy chò ñaõ ra ngoaøi mua baùnh mì vaø thòt nguoäi cho toâi aên saùng.Toâi thaàm caûm ôn chò ñaõ thay toâi huùt buïi laïi coøn mua caû thöùc aên veànöõa. Toâi noùi vôùi chò.- Huùt buïi vaø xaùch thöùc aên laø nhieäm vuï cuûa em, laàn sau cò ñeå em laømnheù. Chò vui veû mæm cöôøi gaät ñaàu. Luùc naøy chò ñang ñöùng döïa vaøochieác tuû beáp. Chieác aùo phoâng ngaén tay ñeå loä caû ñoâi tay daøi. Tay chòmaûnh khaûnh traéng ngaàn nhö tay buùp beâ, troâng raát yeâu. Phaàn ngöïcnaèm ngoaøi aùo loùt phaäp phoàng nhaáp nhoâ döôùi chieác aùo phoâng khi chòcöôøi troâng thaät haáp daãn. Chò ñang aên moät laùt baùnh mì pheát maät daâu.Moùn naøy laø moùn aên saùng maø chò öa thích coøn toâi thì laïi raát gheùt. Chònhìn toâi cöôøi cöôøi. Toâi ngoài xuoáng baøn caàm moät laùt baùnh mì töø chieácgioû maây, tay kia caàm dóa tìm ñóa thòt nguoäi nhöng chaúng thaáy ñaâu.Treân baøn laø moät ñóa rau caûi, moät ñóa döa chuoät muoái, moät hoäp bô,moät hoäp daàu thöïc vaät vaø ba loï muoái, tieâu, ôùt. Chaúng thaáy thòt ñaâu caû,chæ coù moät loï möùt daâu to naèm oû goùc baøn gaàn choã chò Thuûy ñöùng. Toâi hoûi doø: - Hoâm nay chò queân mua thòt aø ? Töùc thì chò Thuyû cöôøi oøa leân. Toâi bieát mình ñaõ bò löøa. Roõ raøng laøchò Thuûy muoán treâu töùc toâi cho neân ñaõ khoâng theøm mua thòt nguoäi veàcho toâi aên saùng. Vì cöôøi cho neân run tay, moät ít maät daâu treân laùt baùnhmì rôi xuoáng tay chò. Toâi vôùi tay giaät moät maûnh giaáy meàm töø hoäpgiaáy ñaët treân baøn ñöa cho chò. Chò Thuûy vaãn cöôøi khoâng chòu ñöa tayra caàm laáy maø chæ hôi naâng leân. Toâi hieåu laø chò muoán toâi phaûi lau taycho chò. Bieát vaäy, toâi ñöùng daäy tieán ñeán choã chò ñöùng. Thay vì laubaèng giaáy thì toâi naâng caùnh tay cuûa chò ñöa leân ngang mieäng roàiduøng löôõi lieám aên ngon laønh. Döôùi aùnh ñeøn cuûa ngoïn ñeøn beáp, toâithaáy roõ chò noåi gai oác xung quanh choã toâi vöøa ñaët löôõi vaøo. Toâi nhìnvaøo maét chò hoûi khích:
 12. 12. - Lau theá naøy saïch chöa ?- Chöa saïch, coøn nöõa ñaây. - Vöøa noùi, chò vöøa caàm laùt baùnh mì queùtvaøo tay taïo ra theâm moät veá maät daâu nöõa treân caùnh tay, naèm treân veátcuõ moät ít. Khoâng noùi gì, toâi laïi lieám noát choã maät aáy. Thaät laï, toâi chuùa gheùtaên cuûa ngoït theá nhöng hoâm nay laïi thaáy maät daâu thaät laø ngon. Vòngoït cuûa maät cuøng vôùi muøi thôm cuûa daâu vaø muøi con gaùi hoøa laãn vôùicaùi caûm giaùc cuûa löôõi khi löôùt treân laøn da meàm taïo cho moùn möùt daâumoät caûm giaùc thaät laï, thaät ngon mieäng. Toâi cöù theá aên laáy aên ñeå. Heátmöùt treân laùt baùnh mì, chò ñuùt maåu baùnh mì vaøo mieäng toâi. Maåu baùnhmì thôm gioøn vôùi chuùt maät daâu coøn soùt laïi aên raát ngon, toâi thaàm nghóchò Thuûy thaät laø bieát aên ngon vaø töï traùch mình sao khoâng bieát aênmoùn naøy töø tröôùc. Mieäng ñang nhai, toâi boãng chuù yù ñeán moät veát ñoûbaàm naèm treân coå chò Thuûy. Thoâi cheát roài, luùc saùng nay toâi maûi meângaäm mieäng vaøo ñaáy laâu quaù cho neân ñeå laïi moät veát gioáng nhö laøngöôøi ta ñaùnh gioù. Thaáy toâi chuù yù ñeán veát baàm, chò Thuûy ñuøa:- Phaït em ñaáy, hö quaù. Baây giôø phaûi aên saùng baèng baùnh mì vôùi maätchöù khoâng coù thòt nguoäi ñaâu. Luùc naøy thì toâi khoâng coøn sôï caùi moùn baùnh mì maät naøy nöõa,nhöng vaãn cöù giaû vôø.- Nhöng chò phaûi ñuùt cô. Chò Thuûy cöôøi: - Ñöôïc roài, ñöa roå baùnh mì vôùi loï maät cho chò.- Caàm laáy hai thöù ñaët leân maët tuû cao ñeán ngang thaét löng, chò nhuùnngöôøi nhaåy leân ngoài leân treân aáy, vôùi tay keùo toâi ñöùng vaøo giöõa hai
 13. 13. ñuøi. Hai chaân chò voøng ra phía sau löng toâi keïp chaët vaøo hoâng toâi,mieäng cöôøi noùi.- Theá nheù, caám nheø ra ñaáy nheù. Noùi roài chò caàm chieác thìa xuùc moät thìa nhoû maät daâu ñuùt vaøomieäng toâi, sau ñoù ñöa laùt baùnh mì leân cho toâi caén moät mieáng. Thuùthaät, toâi chæ muoán ñoå heát loï maät daâu leân ngöôøi chò ñeå lieám thoâi nhöngvì ñang bò phaït cho neân khoâng daùm laøm gì traùi yù chò. Hai tay toâi raûnhroãi khoâng coù vieäc gì laøm cho neân toâi ñaët chuùng leân chieác eo nhoûnhaén cuûa chò Thuûy. Luoàn tay vaøo trong aùo, toâi nheï nhaøng vuoát ve laønda mòn maøng cuûa chò. Chò Thuûy nghieâm maët laïi nhìn toâi ñònh noùi gìñoù nhöng laïi thoâi. Chò xuùc tieáp moät thìa maät nöõa ñuùt vaøo mieäng toâi.Thaáy chò khoâng noùi gì, toâi laán tôùi. Toâi laàn hai tay leân ngöïc chò ñeå sôøvaøo ñoâi vuù meàm nhöng laïi chaïm phaûi lôùp vaûi sa tanh cuûa chieác aùo loùtboù quanh ngöïc. Toâi laáy tay ñaåy maïnh chuùng leân treân roài ñaët hai baøntay uùp vaøo hai vuù, xoa nheï. Chò Thuûy nhaên maët phaûn ñoái yeáu ôùt. - Em laøm gì vaäy, hoûng heát aùocuûa chò roài.- Theá nhöng chò khoâng gaït tay toâi ra maø laïi voøng tay ra sau löng ñeåthaùo loûng chieác aùo ngöïc ra. Toâi töï nhuû trong ñaàu laàn sau phaûi tìm nuùtbuoäc phía sau ñeå coûi aùo loùt cuûa chò thì khoâng phaûi ñaåy chuùng leân laømsôïi daây chun cuûa chieác aùo sieát vaøo ngöôøi chò laøm chò bò ñau. Baây giôøthì thoaûi maùi, hai tay toâi naém laáy gaáu chieác aùo phoâng keùo ngöôïc quañaàu chò nhö ñaõ laøm vôùi chieác vaùy nguû. Laàn naøy khoù hôn vì aùo phoângboù chaët laáy ngöôøi laïi theâm coå aùo nhoû, nhöng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa chòThuûy toâi khoâng gaëp khoù khaên gì. Mieäng nhai baùnh mì vôùi maät, toâitha hoà nhìn ngaém nöûa treân cuûa ngöôøi chò ñang loä ra tröôùc maët toâi.Hai tay toâi tha hoà maân meâ caëp vuù cuûa chò, tha hoà vuoát ve ñoâi caùnhtay traàn tuyeät ñeïp vaø caëp eo nhoû xinh xinh. Vuoát ve moät luùc, toâiboãng ñeå yù thaáy hai nuùm vuù cuûa chò Thuûy noåi daàn leân, caû hai vuù ñang
 14. 14. meàm boãng töø töø caêng cöùng laïi, coøn hai chaân chò keïp toâi caøng luùccaøng chaët hôn tröôùc. Thaáy coù tín hieäu gioáng nhö khi ngaäm ngoùn chaânchò vaøo buoåi saùng hoâm nay, toâi toø moø muoán thöû theâm moät laàn nöõa.Nhìn vaøo ngöôøi chò, toâi thaáy coù coå laø tieän cho neân baát ngôø voøng tayoâm chaët laáy chò, mieäng ngoaïm vaøo choã veát baàm maø saùng nay toâi ñaõngaäm vaøo. Chò Thuûy cöôøi khuùc khích.- Sao Tuaán tham theá ? Buoåi saùng nhö vaäy chöa ñuû sao ?- Vaäy coøn chò ? - Toâi hoûi, maét nhìn thaúng vaøo ñoâi maét ñeïp cuûa chò. Chò laéc ñaàu, aâu yeám nhìn toâi moät luùc laâu roài hoân vaøo moâi toâi. Toâilaø moät gaõ trai taân, chöa heà bieát muøi ñaøn baø, theá nhöng cuõng may laøraát saùng trí cho neân hoïc raát nhanh. Thaáy chò hoân toâi cuõng gioáng nhömuùt kem, toâi cuõng muùt traû laïi. Nghòch hôn, toâi ñöa löôõi vaøo mieängchò luoàn qua hai keõ raêng coï vaøo löôõi chò cuøng vôùi thaønh mieäng. ChòThuûy giaät mình ñaåy toâi ra.- Sao Tuaán thaønh thaïo theá ? Vaäy maø baûo laàn ñaàu. Toâi thaønh thaät thuù nhaän: - Laàn ñaàu thaät maø, em chæ hoïc theo chòthoâi, thænh thoaûng laïi theâm moät chuùt yù thích vaøo ñaáy. Chò nhìn toâi veû ngaïc nhieân. Sau moät luùc chò cöôøi, noùi thaàm vaøo taitoâi.- Vaäy thì sau naøy Tuaán seõ laø moät tay chôi noåi tieáng ñaáy. Chò raát thíchkhi ñöôïc laøm ngöôøi ñaàu tieân cuûa Tuaán. Toâi cuõng noùi vaøo tai chò: - Chò daïy em vôùi nhaù. Em khoâng bieát gìñaâu nhöng chò baûo gì em cuõng seõ nghe.
 15. 15. - ÖØ, ñöôïc roài, baây giôø thì xoa löng cho chò ñi. Nghe lôøi chò Thuûy, toâinheø nheï xoa chieác löng cong cuûa chò. Döông vaät cuûa toâi laïi cöông leântrong chieác quaàn Jean. Noù chæ muoán thoaùt ra ngoaøi caùi söï troùi buoäccuûa vaûi voùc. Chò Thuûy voøng hai tay ra sau löng toâi vuoát nheï xuoángdöôùi. Ñeán thaét löng quaàn chò luoàn tay vaøo trong quaàn Jeans roài ñeánquaàn loùt cuûa toâi, xoa xuoáng moâng toâi. Moùng tay chò laïi caøo caøo vaøomoâng toâi laøm cô moâng toâi cöùng heát caû laïi. Chò nôùi loûng hai chaânñang keïp toâi ra, gaùc moät chaân leân chieác keä cuûa chieác tuû thaáp, chaânkia buoâng xuoâi doïc theo tuû. Áp moâi vaøo hoân toâi, chò Thuûy laàn tay coûichieác cuùc quaàn Jeans cuûa toâi, keùo daây pheïc maêng tuya xuoáng. Chieácquaàn roäng rôi xuoáng ñaát, döông vaät cuûa toâi khoâng coøn bò eùp caêng vaøonöõa. Chò Thuûy duøng hai tay xoay löng toâi veà phía chò. Chò aùp caû boängöïc traàn aám aùp cuûa mình vaøo löng toâi, hai tay oâm chaët laáy toâi. Luùccoøn oû Vieät Nam, toâi thöôøng xuyeân ñi taäp theå duïc theå hình cho neân coùmoät thaân hình raát raén chaéc, noû nang. Baây giôø toâi môùi thaáy caùi lôïi cuûavieäc ñi taäp. Chò Thuûy chaéc cuõng raát thích thaân hình cuûa toâi cho neântoâi thaáy chò kheõ xuyùt xoa traàm troà khi chaïm tay vaøo ngöïc toâi. Ñeå chotieän, toâi coûi boû chieác aùo sô mi vaát xuoáng ñaát. Chò thuûy kheõ caén vaøolöng toâi. Nhöõng chieác raêng con gaùi nhoû nhaén caøo vaøo löng thaät thích.Hai tay cuûa chò vuoát ve phía tröôùc toâi, haï thaáp daàn xuoáng phaàn döôùibuïng. Sôø thaáy döông vaät cuûa toâi ñang caêng cöùng döôùi lôùp vaûi cuûachieác quaàn loùt, chò Thuûy cöôøi khuùc khích thoø tay vaøo sôø soaïng. Toâi phaûn ñoái: - Chò khoâng coâng baèng.- Noùi xong toâi quay laïi coûi cuùc quaàn chò, keùo chieác khoùa saét roài coûiquaàn chò ra. Vì chò Thuûy ñang ngoài cho neân toâi coù gaëp chuùt ít khoùkhaên. Thaáy toâi khoâng keùo ñöôïc chieác quaàn xuoáng chò Thuûy kheõnhoåm ngöôøi leân. Cuoái cuøng roài thì chieác quaàn Jeans cuõng rôøi khoûingöôøi chò. Trong luùc toâi keùo chieác quaàn Jeans thì chieác quaàn loùt baèngluïa cuûa chò cuõng tuït xuoáng döôùi goái. Toâi côûi noát chieác quaàn loùt cuûachò roài quay ngöôøi laïi ñöùng nhö tröôùc, hai tay ñaët leân ñuøi chò. Luùcnaøy chò Thuûy ñang töø töø keùo quaàn loùt cuûa toâi xuoáng. Ñöôïc giaûi thoaùt,
 16. 16. döông vaät cuûa toâi baät thaúng leân naèm vuoâng goùc vôùi ngöôøi toâi. Thaáychieác quaàn loùt vöông vöôùng döôùi chaân, toâi duøng chaân vöùt noát noùxuoáng ñaát. Chò Thuûy hoân tieáp leân coå toâi trong luùc tay traùi naém laáydöông vaät cuûa toâi keùo ra keùo vaøo thaät thích thuù. Tay phaûi cuûa chò sôø soaïng treân ngöïc toâi, maù aùp vaøo löng toâi phaûhôi noùng töø muõi vaøo ngöôøi toâi. Moät luùc sau chò noùi vaøo tai toâi.- Ñöôïc roài, baây giôø thì quay laïi ñi. Nghe lôøi chò, toâi quay laïi, tay phaûi caàm döông vaät coá ñuùt vaøo cöûaaâm hoä cuûa chò. Chò ñaët tay leân ngöïc toâi chaën laïi.- Chöa ñöôïc. Em khoâng thaáy aâm hoä cuûa chò coøn khoâ hay sao ? Neáukhoâng coù dòch boâi trôn thì chò seõ ñau vaø khoâng cho em ñuùt döông vaätvaøo ñaâu. Toâi noùng loøng hoûi laïi. - Theá thì em phaûi laøm nhö theá naøo thì noùmôùi tieát ra ñöôïc ? Chò Thuûy vöøa cöôøi vöøa traû lôøi. - Thì em thöû töï suy nghó xem. Toâi cöôøi theo, trong buïng khoâng bieát phaûi laøm theá naøo môùi ñuùng.Saùng nay luùc nhìn thaáy aâm hoä cuûa chò thì ñuùng laø noù ñang öôn öôùt,coøn baây giôø thì ñaàu ngoùn tay toâi vaãn khoâ nguyeân khi ñuïng vaøo aâm hoäcuûa chò. Khoâng bieát laøm sao, toâi naøi næ.- Chò chæ cho em ñi.- AÂm hoä laø moät boä phaän raát nhaïy caûm cuûa ngöôøi phuï nöõ. Khi chaïmmaïnh vaøo thì noù seõ ñau, coøn khi nheï nhaøng vôùi noù thì noù taïo caûmgiaùc khoaùi caûm, ñoøi hoûi tình duïc, khi ñoù noù seõ tieát ra moät chaát dòchboâi trôn ñeå chuaån bò cho quaù trình giao hôïp.
 17. 17. Nghe chò noùi nhö vaäy, hai tay toâi ñang sôø soaïng xung quanh aâmhoä cuûa chò beøn chaäm laïi. Toâi keùo moät chieác gheá laïi gaàn roài ngoàixuoáng, vöøa sôø tay vöøa quan saùt. Toâi töø töø keùo ñaàu ngoùn tay leânxuoáng doïc theo khe hoû giöõa hai mu trong luùc tay kia xoa xoa nheïnhaøng quanh ñaàu vuù cuûa chò. Roõ raøng laø laøm nhö vaäy coù keát quaû vìtoâi thaáy chò kheõ reân nhö buoåi saùng. Thaáy vaäy, toâi tieáp tuïc chuyeånñaàu ngoùn tay xuoáng döôùi ñi daïo quanh cöûa aâm ñaïo roài baát ngôø choïcsaâu vaøo moat ñoaïn khoaûng nöûa ñoát ngoùn tay. Toâi eùp maïnh tay vaøothaønh cöûa aâm hoä laøm chò reân leân sung söôùng. Luùc naøy moät chaát dòchnhôøn töø trong chaûy traøn ra ngoaøi. Toâi thích thuù nhìn chò hoûi. - Nhö vaäy ñöôïc chöa ?- Tuaán gioûi quaù. - Chò traû lôøi.- Xung quanh thaønh aâm ñaïo, nhaát laø phaàn cöûa aâm ñaïo coù raát nhieàu teábaøo caûm giaùc. Ñoù laø nhöõng caùi gai maø em ñang sôø thaáy ñoù. Nôi ñaâylaø nôi laøm cho ngöôøi phuï nöõ caûm thaáy bò kích thích nhaát ñaáy.- Theá coøn ñaøn oâng ? - Toâi hoûi.- Ñaây naøy. - Chò caàm laáy döông vaät cuûa toâi, tay kia keùo lôùp da boïcngoaøi xuoáng, chæ cho toâi thaáy lôùp gai traéng bao quanh ñaàu döông vaätnaèm ngay döôùi phaàn ñaàu to. Luùc naøy ñaàu döông vaät cuûa toâi cuõng tieátra moät thöù chaát nhôøn trong suoát gioáng nhö cuûa chò. Chò Thuûy laáyngoùn caùi boâi noù vaøo xung quanh döông vaät toâi roài noùi.- Baây giôø thì baét ñaàu ñöôïc roài. Em ñöùng daäy roài ñuùt döông vaät vaøoaâm hoä cuûa chò. Töø töø ñuùt vaøo roài ruùt ra. Toâi laøm theo ñuùng lôøi chònoùi. Toâi ñöùng daäy moät tay moû hai ñuøi cuûa chò ra cho tieän, tay kia caàmdöông vaät ñuùt vaøo aâm hoä cuûa chò. Chò Thuûy hôi ngaõ ngöôøi ra sau ñeåcho aâm ñaïo naèm thaønh moät ñöôøng thaúng cho toâi tieän ñuùt döông vaät
 18. 18. vaøo. Xong roài toâi baét ñaàu ñong ñöa ngöôøi laøm cho döông vaät chuyeånñoäng theo ñöôøng song song vôùi maët ñaát nheùt vaøo roài laïi ruùt ra khoûiloøng aâm ñaïo cuûa chò. Chò Thuûy baét ñaàu reân ræ ñeàu ñaën coøn toâi thì thahoà nhìn ngaém cô theå chò. Hai tay toâi vuoát ve khaép moïi nôi treân ngöôøichò. Toâi thaáy mình laïi saép xuaát tinh cho neân baûo vôùi chò. Chò Thuûyhoát hoaûng.- Khoâng ñöôïc, chò chöa ñaït ñeán möùc khoaùi caûm taän cuøng. Phaûi theâmmoät tí nöõa ñaõ. Noùi xong chò ñaåy toâi ngoài xuoáng gheá. Chò Thuûy quì xuoáng ñaátduøng mieäng muùt döông vaät cuûa toâi cho noù ñôõ caêng thaúng roài ñöùng aùpngöïc vaøo ñaàu toâi. Hai tay chò luoàn vaøo toùc toâi duùi ñaàu toâi vaøo ngöïcchò. Toâi ngoaïm vaøo vuù chò moät caùi laøm chò heùt leân nho nhoû. Chò taùtyeâu vaøo maù toâi moät caùi roài thoø tay xuoáng giöõ cho döông vaät toâi ñöùngthaúng, coøn chò thì töø töø haï goái xuoáng laøm cho aâm ñaïo cuûa chò rôithaúng xuoáng bao laáy döông vaät cuûa toâi. Thaät thích thuù. Toâi ngoài treângheá tha hoà sôø soaïng khaép nôi, coøn chò thì cöû ñoäng baép chaân vaø ñuøiñöùng leân roài laïi ngoài xuoáng laøm cho döông vaät cuûa toâi heát naèm trongroài laïi chui ra ngoaøi aâm ñaïo. Chaát dòch nhôøn töø trong aâm ñaïo cuûa chòtieáp tuïc tieát ra chaûy ñaày leân chaân toâi. Moät luùc sau chò ñaët caû hai chaânleân gheá, vaãn tieáp tuïc cöû ñoäng nhö tröôùc nhöng baây giôø hai ñuøi chòkhoâng coøn bò hai chaân toâi laøm vöôùng víu cho neân döông vaät cuûa toâicoù theå vaøo saâu trong aâm ñaïo cuûa chò hôn. Chò noùi vôùi toâi. - Tö theá naøy laø moät trong nhöõng tö theá laøm chodöông vaät vaøo saâu trong aâm ñaïo nhaát. Phía trong cuøng cuûa aâm ñaïocuõng laø nôi khoaùi caûm cuûa ngöôøi phuï nöõ nhöng laøm nhö vaäy thìngöôøi phuï nöõ seõ mau meät vì phaûi hoaït ñoäng nhieàu.- Noùi xong chò laïi tieáp tuïc nhuùn ngöôøi treân gheá caøng luùc caøng nhanh.Mieäng chò moû ra, ñaàu ngöûa daàn ra sau. Moät luùc sau, moûi quaù, chò baûotoâi trong tieáng thoû hoån heån :
 19. 19. - Chò heát söùc roài, em tieáp tuïc ñi, muoán xuaát tinh luùc naøo cuõng ñöôïc,chò saép roài. Toâi tieác reû khi thaáy chò keát thuùc quaù sôùm. Toâi tính toaùn tìm caùchñeå vaãn giöõ yeân tö theá nhö luùc naøy ñeå chò ñöôïc söôùng vì ñaàu döôngvaät cuûa toâi chaïm vaøo cuoái aâm ñaïo nhö chò noùi. Löôïng söùc mình, toâiluoàn tay vaøo khe chaân cuûa chò, voøng ra sau oâm laáy moâng chò roài ñöùngdaäy, coá giöõ cho döông vaät cuûa toâi vaãn khoâng rôøi aâm ñaïo. Bò baát ngôø,chò Thuûy oâm chaët laáy coå toâi nhö ñöùa treû con baùm laáy coå ngöôøi lôùn,coøn chaân thì moùc vaøo caùnh tay toâi treo ngöôøi leân- OÂi, thích quaù. - Chò reân leân vì sung söôùng, duïi ñaàu vaøo coå toâi. Coá gaéng ñieàu hoøa hôi thoû nhö trong luùc taäp theå thao, toâi duøng söùccuûa hoâng vaø ñuøi haát ngöôøi chò baät leân roài ñeå noù töï rôi xuoáng theo söùchuùt cuûa troïng löïc. Khi ngöôøi chò rôi xuoáng toâi laïi goàng leân giöõ noù laïiroài laïi haát noù naåy leân. Taû thì laø nhö vaäy nhöng treân thöïc teá ngöôøi chòchæ ñong ñöa moät chuùt ñeå toâi coù theå deã daøng ñöa döông vaät ñeàu ñaënchuyeån ñoäng trong loøng aâm ñaïo. Moãi laàn chò rôi xuoáng laø moät laàndöông vaät thuùc saâu vaøo loøng aâm ñaïo, taïo neân moät tieáng oùt thaät tocuøng vôùi tieáng reân cuûa chò laøm thaønh moät baûn nhaïc eâm tai.A..a..a..a.. Chò cöù reân ræ nhö vaäy ngaøy caøng nhanh theo nhòp chuyeån ñoängngaøy caøng nhanh cuûa toâi. Moät luùc sau hai tay chò ñang oâm chaët laáytoâi boãng loûng daàn, caû chaân cuõng khoâng coøn goàng cöùng nhö tröôùc. Chònoùi vôùi toâi.- OÂi, tuyeät vôøi quaù, chò ñaõ söôùng laém roài. Em thaû chò xuoáng ñi, chòkhoâng coøn söùc ñeå giöõ nöõa.
 20. 20. Toâi ñaët chò ngoài leân gheá, cuùi xuoáng laøm cho ngöôøi chò hôi ngaõ veàphía sau nhöng khoâng rôi xuoáng ñaát vì ñaõ coù hai tay toâi voøng ñôõ phíasau löng. Vaãn tieáp tuïc nhòp chuyeån ñoäng ngaøy caøng nhanh, toâi nhaémnghieàn maét taäp trung coá giöõ doøng tinh dòch ñang ñaàu öù trong döôngvaät theâm moät tí nöõa roài thoâû haét ra, toáng heat chuùng ra ngoaøi trong luùchai chaân cöùng laïi, tay boùp maïnh vaøo ngöôøi chò Thuûy. Ñôïi moät chuùtcoá laáy laïi söùc, toâi nhaác chò Thuûy daäy vaãn theo tö theá cuõ töùc laø vaãnoâm dính laáy toâi, coá ñi vaøo phoøng roài ñaët löng chò xuoáng giöôøng, coøntoâi theo ñaø cuõng naèm ñeø leân ngöôøi chò. Luùc naøy döông vaät cuûa toâi ñaõteo laïi nhöng vaãn naèm trong loøng aâm ñaïo. Toâi cöù ñeå yeân nhö vaäynaèm moät choác cho laïi söùc. Ñoàng hoà treân töôøng baây giôø ñaõ laø gaàn 4giôø. Toâi mæm cöôøi thoûa maõn, theá laø laïi troán theâm ñöôïc moät buoåi hoïctieáng nöõa roài. Buoåi chieàu, chò Thuûy daäy naáu côm roài goïi toâi daäy aên. Chuùng toâiaên toái thaät vui veû. Toâi ngoài treân gheá baønh boïc nhung trong phoøngkhaùch daùn maét vaøo ti vi. Chò Thuûy ngoài trong loøng toâi moät tay caàmñóa côm, moät tay caàm thìa. AÊn moät thìa chò laïi vôùi tay ra sau ñuùt chotoâi moät thìa. Chò chæ maëc treân ngöôøi chieác quaàn loùt vaø aùo sô mi choneân toâi thoaûi maùi thoø tay qua keõ nuùt sôø soaïng hai vuù chò. Thænhthoaûng toâi laïi keùo tay xuoáng döôùi nhöng moãi khi toâi vöôït quaù möùcdaây chun quaàn thì chò laïi caàm laáy tay toâi ñaët ra ngoaøi. Toâi töùc toáinhöng moät choác sau laïi queân maát vaø tieáp tuïc vuoát ve hai ñuøi chò roàiñöa tay leân ngöïc xoa xoa baàu vuù meàm maïi cuûa chò. AÊn xong cômchuùng toâi vaãn cöù ngoài nhö vaäy xem ti vi. Moät luùc thaáy laïnh, chò Thuûyvaøo phoøng laáy chieác chaên cuûa chò ra ñaép leân ngöôøi chuùng toâi, ñoàngthôøi keùo phaàn döôùi cuûa chieác gheá baønh ra cho toâi gaùc chaân taïo thaønhmoät kieåu giöôøng ñôn raát tieän. Chò Thuûy cuõng nöûa naèm nöûa ngoài treânngöôøi toâi, ñaàu gaùc vaøo caùnh tay toâi. Muøi nöôùc hoa con gaùi nheø nheï töøchieác chaên cuûa chò ñöa toâi vaøo giaác nguû thaät ngon laønh. Ñeâm aáy coùleõ laø ñeâm maø toâi nguû ngon nhaát trong ñôøi. ***
 21. 21. Saùng hoâm sau thöùc daäy, toâi thaáy mình thaät saûng khoaùi, töø töø moûmaét nhìn tia naéng maët trôøi chieáu nghieâng qua cöûa soå phoøng khaùchchaïy ñuoåi nhau treân neàn thaûm. Boä giaøn ñang chôi moät baøi nhaïcDisco quen thuoäc coøn chò Thuûy thì ñang ñöùng treân thaûm taäp theå duïcbuoåi saùng. Troâng kieåu taäp gioáng nhö laø moät baøi taäp aerobic. Toâi gaùctay naâng ñaàu leân naèm nghieâng ngöôøi ngaém chò Thuûy. Phaûi noùi laø chòtroâng raát ñeïp trong chieác aùo sô mi ñaøn oâng daøi ñeán ngang ñuøi. Phíadöôùi chò khoâng maëc gì ngoaøi chieác quaàn loùt ñeå loä ñoâi chaân traàn daøituyeät ñeïp. Luùc naøy chò ñang chaïy taïi choã hai tay quay quay laøm loûngcoå tay. Phaàn döôùi cuûa chieác aùo sô mi theo nhòp chaân cöù haát haát leânluùc che luùc khoe caû ñoâi chaân daøi troâng thaät haáp daãn. AÁnh naéng xuyeânqua lôùp aùo laøm cho ñoâi vuù troâng caøng theâm huyeàn bí. Caëp vuù nhaåynhoùt theo tieáng nhaïc laïi laøm cho döông vaät toâi hôi hôi cöùng laïi. Toâimæm cöôøi, töï hoûi khoâng bieát hoâm nay seõ laøm caùch gì cho chaát nhôøntrong aâm hoä cuûa chò Thuûy chaûy ra ñaây. Ñeán baøi taäp hoâng, chò Thuûyñöùng dang hai chaân ra ngang vôùi vai, löng vaãn quay laïi phía toâi.Tieáng nhaïc ngaøy caøng kích ñoäng, thoâi thuùc. Chaéc chò vaãn chöa bieáttoâi ñang ngaém chò cho neân caùc ñoäng taùc troâng raát töï nhieân vaø raát laømkích thích toâi. Khi chò cuùi gaäp ngöôøi xuoáng chaïm ñaàu caùnh tay vaøothaûm thì chieác aùo sô mi haát veà phía tröôùc ñeå loä toaøn boä phaàn moâng bòchieác quaàn loùt che moät ít. Chò laïi ñöùng thaúng ngöôøi daäy vöôn tay roàitieáp tuïc cuùi xuoáng nhö tröôùc. Toâi thích thuù ngaém nhöõng chieác loângxoaên xoaên thoøi ra ngoaøi quaàn loùt, buïng cöôøi thaàm vì ñaõ nghó ra moättroø nghòch môùi ñaûm baûo seõ laøm cho chò thích ñeán meâ tôi. Toâi nhôù laøhoâm qua luùc coøn trong beáp khi chaân chò moû ra thì cöûa aâm ñaïo cuõngto ra moät ít. Toâi nghó trong luùc döông vaät cuûa toâi chöa cöông cöùng heátmöùc nhöng ñuû cöùng ñeå ñaåy vaøo loøng aâm ñaïo thì chæ vôùi moät chuùtdòch nhôøn do döông vaät cuûa toâi tieát ra cuõng ñuû ñeå ñöa noù vaøo naèmgoïn trong loøng aâm ñaïo maø khoâng gaây ñau ñôùn cho chòThuûy. Sau ñoùthì vöøa thuït ra thuït vaøo vöøa sôø soaïng thì ñuû laøm cho dòch nhôøn töøtrong aâm ñaïo cuûa chò töø töø tieát ra.
 22. 22. Nghó sao laøm vaäy, toâi nheø nheï côûi chieác quaàn loùt ra roài töø töø ñöachaân ra khoûi chaên ñöùng xuoáng ñaát. Moät tay toâi vaãn maân meâ döôngvaät cho noù lôùn theâm moät tyù nöõa ñoàng thôøi duøng ngoùn tay thoa lôùpdòch trôn vöøa tieát ra töø ñaàu döông vaät vaøo xung quanh. Tieán gaàn ñeánchò Thuûy töø sau löng. Chò vaãn chöa bieát laø toâi ñaõ ñöùng ngay beâncaïnh, tieáp tuïc ñoäng taùc taäp. Vaãn ñöùng dang hai chaân, chò cuùi ngöôøilaøm cho thaân ngöôøi taïo moät ñöôøng thaúng song song vôùi maët ñaát, danghai tay xoay ngöôøi nhö khi laøm ñoäng taùc vaën mình. Thaät laø tieän lôïicho toâi. Toâi baát ngôø aùp saùt phaàn buïng döôùi vaøo moâng chò, hai tay giöõchaët laáy ñuøi chò ñeå chò khoâng giaãy ra ñöôïc. Toâi cöôøi ñaéc thaéng.- Taäp theo kieåu em seõ coù keát quaû hôn ñaáy. Chò Thuûy giaät mình khi bò toâi toùm theo kieåu nhö vaäy, ñònh thaúngngöôøi ñöùng leân thì toâi ñaõ ñaët tay leân löng chò ñeø xuoáng giöõ chò vaãnñöùng yeân nhö tö theá luùc ñang taäp. Toâi ñöùng thaúng, moät tay giöõ chaëtñuøi chò ñeå chò khoâng theå thoaùt ra ñöôïc, moät tay ñaët treân löng chò. Bòbaát ngôø, chò ngaõ chuùi ra phía tröôùc, hai tay vöôn ra tröôùc ñaët leânthaønh tuû cheø ñeå giöõ cho khoûi ngaõ. Nhöõng chieác coác vaø boä aám cheùnsau lôùp kính cöûa tuû keâu leng keng thaät vui tai. Thaáy chò ñaõ ñöùngvöõng, toâi voøng tay qua buïng chò roài moø daàn ñeán vuøng aâm ñaïo cuûachò. Caùc ngoùn tay toâi kheùo leùo keùo phaàn döôùi cuûa chieác quaàn loùt chòñang maëc sang moät beân ñeå hoû aâm ñaïo ra ngoaøi. Ñeå laïi moät ngoùn tayñeå giöõ chieác quaàn loùt, toâi duøng moät ngoùn sôø vaøo mu, coøn caùc ngoùncoøn laïi tìm laáy ñaàu döông vaät ñöa vaøo cöûa aâm ñaïo. Khi döông vaät ñaõ naèm vaøo ñuùng phaàn ngoaøi cuûa cöûa aâm ñaïo toâiñaåy ngöôøi veà phía tröôùc ñeå toáng noù chaïy thaät maïnh vaøo trong loøngaâm ñaïo nhöng do quaù maïnh vaø cöûa aâm ñaïo naèm hôi cheânh cheáchcho neân döông vaät cuûa toâi tröôït ra ngoaøi. Khoâng ñaàu haøng, toâi laïi coátheâm moät laàn nöõa, caùc ngoùn tay giöõ chaët khoâng cho döông vaät chaïythoaùt ra ngoaøi. Thaáy vöông vöôùng, chò Thuûy hôi cong löng xuoáng ñeåcho cöûa aâm ñaïo ít cheách ñi moät chuùt. Laàn naøy, khoâng gaëp khoù khaên
 23. 23. gì, toâi ñaõ ñaåy döông vaät chaïy thaúng vaøo trong loøng aâm ñaïo. Chaéc vìthieáu dòch nhôøn cho neân döông vaät cuûa toâi tieán vaøo hôi vöông vöôùng,coøn chò Thuûy thì nhaên maët keâu moat tieáng khe kheõ. Quan saùt maët chòqua chieác göông ñaët trong tuû, toâi thaáy coù veû nhö laø chò khoâng ñaunhieàu laém cho neân toâi tieáp tuïc ñaåy tôùi ñaåy lui laøm cho döông vaät cuûatoâi chaïy ra chaïy vaøo trong loøng aâm ñaïo cuûa chò. Thaät ñuùng nhö toâidöï ñoaùn, dòch nhôøn chaûy ra töø töø laøm cho döông vaät cuûa toâi caøng luùccaøng theâm deã daøng. Theâm vaøo ñoù, döông vaät cuûa toâi vaãn tieáp tuïc tora laøm cho chò Thuûy baáu chaët tay vaøo thaønh tuû reân ræ vì sung söôùng.Luùc naøy toâi naém hai tay vaøo ñuøi chò keùo chaân chò laøm cho chò chuyeånñoäng coøn toâi thì ñöùng yeân. Hieåu yù toâi, chò Thuûy duøng tay laøm ñieåmtöïa chuùi tôùi roài laïi luøi sau ñöa aâm ñaïo tröôït tôùi tröôït lui bao quanhdöông vaät cuûa toâi. Muoán duøng ñaàu döông vaät ñeå kích thích phaàn cuoáiaâm ñaïo cho neân khi chò luøi ngöôøi laïi thì toâi aåy maïnh ngöôøi veà phíatröôùc, coù caûm giaùc ñaàu döông vaät chaïm vaøo moät vaät gì ñoù. Trong luùchaát ngöôøi veà phía tröôùc, toâi nhaän thaáy neáu hôi xoay ngöôøi sang moätbeân coøn hoâng vaãn giöõ nguyeân vò trí cuõ thì döông vaät coù veû deã chaïmvaøo vaät kia hôn. Toâi choáng moät tay vaøo hoâng, tay kia xoa xoa vaøolöng chò Thuûy, mieäng hoûi.- Taäp theå duïc nhö theá naøy coù thuù vò khoâng hoû chò ? Chò Thuûy khoâng traû lôøi. Qua göông toâi thaáy moâi chò noû moät nuïcöôøi tinh quaùi. Caøng luùc chò caøng ñaåy maïnh ngöôøi veà phía sau cuøngluùc vôùi toâi haát ngöôøi veà phía tröôùc cuõng ngaøy caøng theâm döõ doäi.Nhöõng chieác coác trong tuû baây giôø keâu loaûng xoaûng xoâ vaøo nhau raátmaïnh. Coù moät chieác coác vì laéc lö maïnh quaù cho neân ngaõ xuoáng goã,may maø chöa vôõ. Trong luùc toâi ñang giaät mình chöa bieát laøm gì thìchò Thuûy baát ngôø ñöùng daäy keùo aâm ñaïo ra khoûi döông vaät cuûa toâi.Tieác reû, toâi nhoaøi ngöôøi toùm laáy chò, keùo chò ñöùng aùp löng vaøo saùtngöôøi toâi. Hai tay toâi oâm laáy hai vuù chò vuoát ve. Hai ñaàu vuù luùc naøyraát cöùng khieán cho hai tay toâi tham lam sôø soaïng. Chò töø töø haï thaápngöôøi roài quì xuoáng. Khoâng hieåu chò ñònh laøm gì toâi cuõng quì xuoáng
 24. 24. theo, hai tay vaãn khoâng rôøi vuù chò. Chaïm hai ñaàu goái vaøo maët ñaát,chò choáng hai tay xuoáng ñaát nhö con nít ñang boø, xong roài chò laïi tieáptuïc haï thaáp ñaàu naèm thaúng xuoáng ñaát goái leân goùc chaên ñang naèmtreân ñaát. Toâi hôi luøi ngöôøi laïi quan saùt. Thaät tuyeät, ngöôøi chò vaø haichaân taïo thaønh hai caïnh cuûa moät tam giaùc vôùi maët ñaát laøm caïnh ñaùy.Hai chaân vuoâng goùc vôùi maït ñaát, coøn phaàn löng aùp saùt vaøo chaân laømcho cöûa aâm ñaïo naèm gaàn nhö laø thaúng ñöùng. Toâi thaàm nghó caùc baøitaäp buïng cuûa chò thaät laø coù ích, töø töø ñaåy hoâng tôùi ñeå chuaån bò taáncoâng. Chöøng nhö bieát toâi ñang ñònh laøm gì, chò kheùp hai chaân vaøo saùtnhau kheõ laéc lö laøm cöûa aâm ñaïo cöù chuyeån ñoäng qua laïi nhö choïctöùc toâi. Toâi noùng loøng duøng hai tay giöõ hoâng chò cho thaät chaët, haátngöôøi ñaåy döông vaät ñaâm lia lòa vaøo aâm ñaïo nhöng khoâng caùch naøoñuùt vaøo ñöôïc. Ñaàu döông vaät coï saùt vôùi nhöõng sôïi loâng xoaên teâ cöùnglaïi maát caûm giaùc. Chò Thuûy laïi mæm cöôøi thaät tinh quaùi treâu ngöôi toâi.Ñöôïc roài, toâi seõ cho chò bieát tay. Khoâng ñaâm töø xa nöõa, toâi duøng tayñöa ñaàu döông vaät töø töø chaïm vaøo vuøng ngoaøi cuûa aâm hoä, coï coï nheønheï vaøo khe hoû taïo ra giöõa hai chaân. Chaát dòch nhôøn qua khe hoû tieátra ngaøy caøng nhieàu laøm cho döông vaät cuûa toâi caøng luùc caøng deã coïsaùt vôùi cöûa aâm hoä cuûa chò hôn. Moät luùc, thaáy khe hoû to daàn ñeán moätmöùc, toâi baát ngôø duøng heát söùc ñaåy thaät maïnh döông vaät vaøo nôi aáy.Thaønh coâng roài. Moät tieáng oùt thaät to xaùc nhaän lôøi noùi cuûa toâi. Toâihuøng huïc suïc döông vaät vaøo aâm hoä caøng luùc caøng maïnh, caøng luùccaøng nhanh laøm cho caû ngöôøi chò Thuûy cöù run aàm aàm treân neàn nhaø.Khoâng kieàm cheá noåi, chò Thuûy reân ræ thaät to laøm toâi theâm haêng maùuaåy ngöôøi thaät maïnh. Moät luùc, toâi boãng caûm thaáy loøng aâm ñaïo nhö noûroäng ra, coøn caùc cô treân ngöôøi chò Thuûy töø töø giaõn meàm daàn. Ñangsaép ñeán luùc xuaát tinh, toâi coá söùc aåy ngöôøi theâm vaøi laàn nöõa roài baéntinh ra thaät maïnh. Ñuùng luùc ñaàu döông vaät vöøa thoaùt ra ngoaøi aâmñaïo coøn chaân toâi thì cöùng heát caû laïi cho neân khoâng theå ñieàu khieåndöông vaät quay laïi vaøo trong aâm ñaïo ñöôïc nöõa, moät doøng chaát loûngtraéng ñuïc baén thaúng vaøo beân ngoaøi cuûa aâm ñaïo, roài moâng, roài löngchò Thuûy. Chaát dòch naøy luùc tröôùc toâi thöôøng hay nhìn thaáy vöôngtrong chaên vaø treân ngöôøi toâi moãi khi thöùc daäy vaøo buoåi saùng. Caùc tia
 25. 25. chaát loûng baén raát xa, coù tia phun ñeán taän ñaàu chò Thuûy beát caû vaøo toùcchò. Meät moûi raõ rôøi, toâi naèm ngöûa ra thoû hoån heån. Chò Thuûy chaàmchaäm nhoaøi ngöôøi ra tröôùc naèm uùp maët xuoáng neàn nhaø, caùc ngoùn taylöôùt treân löng queät tinh dòch cuûa toâi ñöa vaøo mieäng muùt muùt. Nghæmoät chuùt cho ñôõ meät, toâi boø ñeán baûo chò:- Ñi taém ñi, em xoa löng cho chò nheù.- Ñöøng.- Chò traû lôøi, cho toâi tieáp moät baøi hoïc. - Sau khi laøm tình khoâng ñöôïcñaët chaân traàn xuoáng ñaát, khoâng ñöôïc ra laïnh, cho neân khoâng theå taémtrong luùc naøy ñöôïc. Coù raát nhieàu ngöôøi ñaõ cheát vì khoâng bieát ñieàunaøy, ñoù laø moät trong nhöõng caên nguyeân cuûa chöùng thöôïng maõ phong,töùc laø ngöôøi ñaøn oâng cheát treân giöôøng trong khi laøm tình hoaëc sau khilaøm tình. Chò Thuûy ñaõ daïy cho toâi raát nhieàu thöù. Chò ñaõ soáng oû Ba Lan töønaêm 12 tuoåi , ñoïc raát nhieàu saùch trong voâ soá caùc laõnh vöïc, nhaát laøcaùc saùch vaø taïp chí veà tình duïc. Nhöõng ngaøy hoâm sau, vöøa daïy líthuyeát, vöøa thöïc haønh, chò ñaõ chæ cho toâi voâ soá nhöõng ñieàu lí thuù. Coùluùc höùng leân, chuùng toâi coøn thöû taäp caùc kieåu laøm tình theo caùc tranhco Trung Quoác. Coù moät kieåu maø chò Thuûy phaûi ngöûa ngöôøi ra sauchoáng tay xuoáng ñaát nhö caùc coâ gaùi uoán deûo hay bieåu dieãn, ngöôøiöôõn leân ñöa aâm ñaïo ra khieâu khích trong luùc toâi ñöùng ñieàu khieåndöông vaät nhaûy nhoùt ñaâm lia lòa vaøo loøng aâm ñaïo. Coù nhöõng kieåu goïilaø xay gaïo töùc laø döông vaät khoâng chaïy tôùi chaïy lui trong loøng aâmñaïo maø caû hai cuøng nhòp nhòp ngöôøi ñeå cho noù chuyeån ñoäng qua laïitaïo neân caûm giaùc söôùng ñeâ meâ...
 26. 26. Cöù nhö vaäy, khoâng caàn eùp buoäc, trong tuaàn leã aáy toâi meâ maûi hoïctieáng Ba Lan vôùi hi voïng mau choùng hieåu ñöôïc nhöõng caâu vaên huyeànbí baèng tieáng Ba Lan trong nhöõng quyeån saùch daïy veà tình duïc dòch töøcaùc nguyeân baûn tieáng Nhaät vaø trung Quoác töø theá kæ thöù 17. Nhôø vaäymaø tieáng Ba Lan cuûa toâi khaù haún leân, nhöõng caâu noùi thöôøng ngaøynhö chaøo hoûi, ñeám soá traû tieàn toâi noùi raát troâi chaûy vaø ñaëc bieät nhaát laønhöõng caâu taùn tænh, reân ræ thì toâi thuoäc loøng vì gaëp quaù nhieàu trongcaùc taïp chí sex. Toâi thaät haïnh phuùc khi coù moät coâ giaùo tieáng Ba Lannhö chò Thuûy. Nhöõng ngaøy qua, chò Thuûy mua raát nhieàu thòt boø ñeålaøm moùn bít teát vôùi loøng ñoû tröùng vaø haønh taây cho toâi aên vì theo toathuoác cuûa caùc ñaïi phu Trung Quoác thì ñaây laø moùn aên cöôøng döôngmaïnh nhaát. Khoâng hieåu vì moùn aên hay vì toâi laø lính môùi cho neân toâiraát sung söùc, luùc naøo cuõng coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu sinh hoaït.Chò Thuûy thì baûo laø do caû hai, coù luùc coøn baûo laø toâi laø loaïi ít gaëp vì ítcoù ngöôøi con trai naøo laïi sung söùc ñeán theá, ngaøy naøo cuõng xuaát tinh,laïi vaøi laàn moät ngaøy nöõa thì quaû thaät laø khoûe thaät. *** Ñaõ ñeán ngaøy meï toâi vaø oâng boá döôïng töø Trung Quoác bay veà BaLan. Luùc naøy toâi ñaõ bieát ñöôøng neân töï mình ra saân bay ñoùn, coøn chòThuûy oû nhaø naáu côm chôø moïi ngöôøi veà aên. Khi chuùng toâi töø saân bayveà ñeán nhaø baèng taxi thì caùc moùn aên ñaõ baøy ra thôm phöùc treân baøn,toâi lao ngay vaøo baøn aên laáy aên ñeå nhöõng moùn maø mình thích. Boá chò Thuûy hoûi toâi: - Theá chaùu hoïc tieáng Ba Lan ñeán ñaâu roài ? Toâi ñaéc chí xoå ra vaøi caâu chaøo hoûi cuøng vôùi ñeám moät maïch töø moätñeán hai möôi. Meï nhìn toâi haïnh phuùc. AÊn xong, toâi vaøo phoøng chuaånbò tuùi ñeå ngaøy mai xuoáng Lodz nhaäp tröôøng. Toâi seõ hoïc töø thöù haiñeán thöù baåy vaø soáng taïi kí tuùc xaù, coøn chieàu thöù baåy thì veà Vaùc ñeålaáy theâm tieàn vaø aên toái taïi nhaø, ñeán toái chuû nhaät hoaëc saùng sôùm ngaøythöù hai thì leân taàu veà Lodz.
 27. 27. Ngoài xeáp quaàn aùo vaøo tuùi, toâi buoàn buoàn vì nghó saép phaûi xa chòThuûy, toâi nghó maõi cuõng khoâng coù ñöôïc lí do naøo ñeå vaøo phoøng chòThuûy ñeå noùi lôøi chaøo. Caû nhaø ñang ngoài xem phim trong phoøngkhaùch. Chín giôø, chò Thuûy veà phoøng ñeå cho boá meï chuùng toâi coøn ñinguû. Hoï taét ti vi, ñoùng cöûa roài traûi giöôøng ra naèm. Phoøng chò Thuûy oûngay caïnh phoøng toâi. Toâi taét ñeøn vöøa ñònh leûn sang phoøng chò thì ñaõnghe thaáy tieáng chò ñi vaøo buoàng taém moû nöôùc vaøo boàn ñeå taém. Naûy ra moät yù nghó hay, toâi böôùc vaøo phoøng chò ngoài ñôïi. Luùc rangoaøi chò khoâng ñoùng cöûa maø chæ kheùp hôø, ñeøn ñaõ taét. Böôùc vaøophoøng, toâi ngoài vaøo sau caùnh cöûa, caïnh chieác moùc aùo. Ngoài ñöôïc moätluùc, toâi thaáy moûi chaân vaø töï traùch mình sao sang phoøng chò Thuûy quaùsôùm. Cuõng may, chò Thuûy taém khoâng laâu, coù leõ chæ hôi thaám öôùtngöôøi tröôùc khi ñi nguû thoâi. Toâi nghó ñeán taám thaân thôm tho traéngmòn cuûa chò maø thaáy maùu noùng boác leân höøng böïc caû ngöôøi. Chieácvaùy nguû treo treân chieác moùc aùo bò gioù laøm ñong ñöa laát phaát vaøo maëttoâi laøm taêng theâm phaàn haáp daãn cuûa trí töoûng töôïng phong phuù trongñaàu toâi. Ñuùng nhö toâi döï ñoaùn, chò Thuûy böôùc vaøo phoøng trong chieáckhaên taém to quaán quanh ngöôøi. Ñaõ ngoài laâu trong boùng toái cho neân toâi nhìn raát roõ trong boùngñeâm, coøn chò Thuûy vöøa töø nhaø taém ñöôïc chieáu saùng vaøo phoøng choneân khoâng nhìn thaáy gì. Chò khoâng baät ñeøn, moø tay quôø tìm chieác aùonguû ñang treo treân moùc. Luùc naøy toâi ñaõ ñöùng sau löng chò, nhòn thoû,baát ngôø voøng tay phaûi toùm laáy buïng chò, coøn tay traùi ñöa leân bòtmieäng ñeà phoøng chò heùt leân vì sôï. Chò Thuûy giaät mình muoán heùt leânnhöng bò tay toâi giöõ chaët cho neân khoâng theå vuøng vaãy, cuõng khoângtheå keâu la gì caû. Nhaän ra toâi, chò gôõ tay toâi ñang bòt mieäng ra maéngyeâu:- Ñoà khæ, chò goïi meï sang baây giôø.
 28. 28. Toâi cöôøi vì bieát thöøa chò seõ khoâng laøm nhö vaäy. Tay kia cuûa toâi töøtöø laàn leân treân tìm khe hoû cuûa chieác khaên taém quaán quanh ngöôøi chòñeå sôø vaøo ngöïc chò, cuøng luùc chaân ñaåy ra sau ñoùng saäp cöûa laïi. Ñaâyroài, hai goùc khaên baét cheùo vaøo nhau ñang töø töø thaùo ra döôùi caùc ngoùntay toâi. Moät goùc khaên rôi xuoáng ñeå loä caû baàu vuù beân traùi. Thaät tuyeät,trong boùng ñeâm taàm nhìn bò giôùi haïn, chuùng toâi chæ caûm nhaän nhauqua hôi thoû, muøi thôm vaø caùc ñaàu ngoùn tay cuøng haøng trieäu teá baøocaûm giaùc treân ngöôøi. Luùc sang ñaây, ñeà phoøng meï goïi baát chôït, toâivaãn maëc nguyeân boä pizama nhöng khoâng maëc quaàn loùt beân trong.Döông vaät cuûa toâi cöông leân choïc qua laàn vaûi moûng cuûa chieác quaànvaø chieác khaên loâng, ñaâm vaøo moâng chò. Chò Thuûy voøng tay ra phíasau löng laàn laàn tìm xuoáng döông vaät cuûa toâi. Cho tay vaøo trongquaàn, chò naém troïn döông vaät cuûa toâi trong loøng baøn tay roài suïc nheï.Ñaùp laïi chò, toâi boùp nheï vaøo baàu vuù caêng roài xoa vuoát noù trong luùcduøng löôõi raø nheï treân coå chò. Sau moät tuaàn hoïc toâi ñaõ raát thaønh thaïotrong chuyeän laøm tình. Baät cöôøi moät mình, toâi khoâng hieåu tí nöõa chòseõ cho toâi maáy ñieåm trong baøi thi toát nghieäp naøy. Raát nheï nhaøng, taycoøn laïi cuûa toâi löôùt nheï treân neàn vaûi cuûa goùc khaên ñöa daàn treânngöôøi chò xuoáng döôùi ñuøi. Chieác khaên chæ che moät phaàn ñuøi, ñeán moätluùc thì tay toâi chaïm vaøo phaàn da ñuøi maùt laïnh cuûa chò Thuûy. Caùc ñaàungoùn tay toâi caûm nhaän ñöôïc nhöõng sôïi loâng non treân ñuøi chò ñangdöïng heát caû leân vaø caùc noát gai oác treân phaàn dai thòt maø toâi vöøa chaïmvaøo. Tieáp tuïc sôø soaïng, toâi keùo tay daàn leân phía treân aâm hoä cuûa chò.Chò Thuûy ñang ñöùng kheùp chaân cho neân aâm ñaïo naèm khuaát giöõa haiñuøi, toâi vuoát nheø nheï leân lôùp loâng mu eâm aùi trong khi löôõi chuyeåndaàn veà phía sau gaùy cuûa chò. Chò Thuûy duøng moät tay toùm laáy môù toùcñöa leân cao ñeå loä caû moät khoaûng gaùy mòn maøng nhaïy caûm cho toâi thahoà maø coï löôõi vaøo ñaáy. Voøng tay traùi sang chuyeån töø vuù traùi sang vuùphaûi cuûa chò, toâi caûm nhaän moät vuù cuûa chò baèng caùc ñaàu ngoùn taycoøn vuù kia baèng caùc cô quan caûm giaùc naèm doïc theo caùnh tay, thaät laøsung söôùng voâ cuøng. Tay phaûi cuûa toâi nheï nhaø keùo chaân phaûi cuûa chòdang ra roài tìm ñeán phaàn da phía treân aâm ñaïo xoa nheø nheï. Choã naøychính laø choã coù hai mieáng thòt hoàng hoàng maø toâi troâng thaáy vaøo buoåi
 29. 29. saùng hoâm aáy vaø theo lôøi chò cuõng laø moät trong nhöõng choã nhaïy caûmtreân thaân theå cuûa ngöôøi phuï nöõ. Duøng ngoùn caùi vaø ngoùn troû maân meâcoøn ngoùn giöõa toâi choïc vaøo aâm hoä keùo ra ñuùt vaøo. Moät doøng dòchnhôøn laïi baét ñaàu töø töø chaûy ra töø trong loøng aâm ñaïo, toâi cho tieáp ngoùnaùp uùt vaøo cuøng vôùi ngoùn giöõa ñeå suïc vaøo aâm ñaïo. Ngöôøi chò Thuûyluùc naøy baét ñaàu laéc lö nheø nheï nhö leân ñoàng. Thaáy vaäy, toâi cho noátngoùn uùt vaøo tieáp söùc vôùi ngoùn giöõa vaø ngoùn aùp uùt. Toâi thaáy cöûa aâmhoä caêng ra coøn chò Thuûy kheõ nhaên maët laïi cho neân thoâi khoâng duøngñeán ngoùn uùt nöõa. Toâi ruùt caùc ngoùn tay ra roài laïi tieáp tuïc suïc vaøo, laànnaøy baèng ngoùn troû vaø ngoùn giöõa trong luùc ngoùn caùi vaãn löôùt nheï phíatreân. Luùc naøy löôõi toâi ñaõ chuyeån sang ñeán bôø vai beân traùi cuûa chò.Chieác khaên taém chæ coøn vaét treân vai phaûi, moät nöõa ngöôøi chò traàn raaùp vaøo ngöïc traùi cuûa toâi luùc naøy khoâng coøn bò chieác aùo pizama chenöõa vì chò Thuûy ñaõ coûi nuùt cuûa noù ra töø luùc naõy. Thaáy döông vaät cuûatoâi tieát dòch nhôøn, sôï laøm baån chieác quaàn pizama, chò Thuûy laáy taykeùo noù xuoáng ñeán goái coøn toâi duøng chaân tieáp tuïc ñaåy noù rôi xuoángñaát. Voøng moät tay oâm laáy coå toâi chò Thuûy quay ñaàu laïi hoân vaøo moâitoâi. Toâi cuõng hoân traû laïi, hai moâi chuùng toâi dính chaët laáy nhau trongluùc chò Thuûy ñaët döông vaät toâi vaøo khe nhoû taïo boûi hai moâng roài nheønheï duøng moâng vuoát ve noù. Toâi reân ræ nho nhoû trong hoïng vì khoaùicaûm.- Ñöøng gaây tieáng ñoäng, boá meï chaéc chæ môùi vöøa baét ñaàu giaác nguûthoâi.- Noùi thaàm vaøo tai toâi nhö vaäy, chò aáy laïi tieáp tuïc hoân toâi. Moâi chuùngtoâi khoâng rôøi nhau. Toâi xoay ngöôøi chò veà phía toâi, hôi cheách sangbeân caïnh moät chuùt, gaùc moät chaân cuûa chò leân caùnh tay cuûa toâi ñangvoøng oâm laáy hoâng chò, ngöôøi hôi chuøng xuoáng cho ñaàu döông vaätnaèm höôùng vaøo cöûa aâm ñaïo. Baây giôø thì toâi khoâng caàn duøng tay cuõngñieàu khieån ñöôïc döông vaät naèm ñuùng theo höôùng mình muoán. Döôngvaät cuûa toâi choïc thaúng töø döôùi leân huøng duõng tieán saâu vaøo aâm ñaïo.Chò Thuûy caén vaøo vai toâi ñeå kìm tieáng reân ræ ñang soâi suïc trong coå
 30. 30. hoïng. Toâi ñaâm leân ñaâm xuoáng thaät chaäm ñeå khoâng gaây ra tieáng oùt eùtnhö nhöõng khi suïc maïnh döông vaät vaøo aâm ñaïo cuûa chò, ñaàu ngöûa rasau taän höoûng heát caùi caûm giaùc khoaùi laïc ñang taêng daàn. Ñaùp laïi toâi,chò Thuûy cuõng ñang ngöûa ñaàu ra phía sau ñeå caûm nhaän, moät tay baùmlaáy coå toâi, moät tay choáng vaøo töôøng cho vöõng. Chò nhuùn nheï chieácchaân duy nhaát ñang ñöùng treân maët ñaát ñeå ñaùp laïi söï chuyeån ñoängcuûa döông vaät toâi. Hai ñöùa chuùng toâi nhìn nhau qua maøn ñeâm mæmcöôøi sung söôùng. Moät tay toâi giöõ laáy hoâng chò, tay kia vuoát ve haibaàu vuù ñang caêng troøn roài ñeán laøn da thon thaû cuûa chieác eo nhoûnhaén, roài caëp moâng laún vaø chieác ñuøi thon thaû. Caùi caûm giaùc vöøa laømtình vöøa sôï naøy thaät laø tuyeät. Toâi ñaët chò Thuûy naèm daøi treân chieáckhaên taém vöøa traûi daøi ra thaûm, coøn mình thì naèm leân treân theo tö theácoå ñieån thuùc maïnh döông vaät vaøo saâu trong aâm ñaïo. Chò Thuûy döoãichaân luùc naõy treo vaøo caùnh tay toâi ra cho ñôõ moûi coøn chaân kia co leânquaép vaøo khoeo chaân cuûa toâi laøm cho toâi thaáy thích thuù voâ cuøng. Haitay chò vôùi nhöõng moùng tay nhoïn quaøo vaøo löng toâi laøm cho toâisöôùng ñieân leân. Thaáy chò Thuûy öôõn ngöôøi caøng luùc caøng maïnh toâibieát laø chò ñaõ baét ñaàu vaøo ñeán thôøi ñieåm cöïc khoaùi cho neân caøngthuùc maïnh döông vaät. Moät tieáng oùt kheõ phaùt ra laøm toâi hôi giaät mìnhkìm bôùt löïc thuùc.- Khoâng sao ñaâu. - Chò Thuûy moû maét ra nhìn toâi baûo vaäy roài laïi nhaémnghieàn ñoâi maét ñeïp laïi, mieäng haù ra chôø ñôïi. Toâi yeân taâm vì nhaänthaáy tieáng nhaïc phaùt ra töø nhaø beân, töï nhuû neáu meï toâi vaø oâng boádöôïng neáu chöa nguû chaéc cuõng khoâng nghe thaáy tieáng ñoäng gì ñaëcbieät ngoaøi tieáng nhaïc oàn aøo, coøn theâm hai lôùp cöûa phoøng chò Thuûyvaøphoøng khaùch nöõa. Duø vaäy toâi vaãn coá giöõ khoâng ñeå phaùt ra tieáng oùteùt vaø reân ræ, toâi ñaët mieäng vaøo chieác mieäng ñang haù ra cuûa chò Thuûy,aùp saùt ngöôøi vaøo chò, ngöïc toâi löôùt treân baàu vuù caêng troøn cuûa chò laømcho chò söôùng ñeâ meâ. Boãng nhieân chò Thuûy caêng ngöôøi öôõn leân aùpchaët vaøo ngöôøi toâi. Bieát laø chò ñaõ ñaït ñeán luùc cöïc khoaùi, toâi thuùc thaätnhanh thaät maïnh vaøo aâm ñaïo cuûa chò, maëc cho tieáng oùt eùt ñang phaùtra phía döôùi. Goàng cöùng hai chaân, toâi suïc theâm vaøi phaùt nöõa roài
 31. 31. phoùng thaät maïnh doøng tinh dòch noùng boûng vaøo loøng aâm ñaïo. Toâimuoán heùt leân vì ñeâ meâ nhöng khoâng daùm vì sôï boá meï nghe thaáy. Toâingaäm chaët vaøo moâi chò. Cuõng nhö toâi, chò Thuûy sieát chaët tay vaøongöôøi toâi, löôõi cöùng ñôø muùt chaët laáy mieäng toâi. Moät luùc sau, ngaït thoû,caû hai ñöùa cuøng thaû loûng ngöôøi ra, toâi nheø nheï lieám vaøo coå chò Thuûy.Bieát laø laøm nhö vaäy seõ laøm cho chò Thuûy söôùng ñeán ñeâ meâ, toâi duønglöôõi raø khaép ngöôøi cuûa chò. Xuoáng ñeán aâm hoä, toâi lieám doøng tinh maøchò Thuûy xuaát ra luùc ñaït ñeán ñieåm cöïc khoaùi ñang chaûy traøn ra ngoaøiaâm hoä roài nuoát moät caùch ngon laønh. Chò Thuûy sung söôùng luoàn tayvaøo voø toùc toâi mæm cöôøi. Sau ñaáy moät luùc, thaáy chò Thuûy thoâi khoângcoøn muoán höoûng thuï khoaùi caûm nöõa toâi naèm ñeø leân ngöôøi chò, hoûinhoû.- Chò cho em maáy ñieåm ? Bò baát ngôø, chò Thuûy nhìn toâi cöôøi maéng yeâu. - Ñoà khæ. 6 ñieåm. Toâi söôùng rôn vì bieát taïi Ba Lan ngöôøi ta chæ cho ñeán ñieåm 5, coønñieåm 6 laø daønh cho nhöõng hoïc sinh thuoäc loaïi suaát saéc. Gaøi laïi cuùcaùo, toâi maëc quaàn vaøo roài khe kheõ veà phoøng ñoùng cöûa laïi nguû cho thaätsay.Heát.

×