Successfully reported this slideshow.

7 ngay 2_dem_phan2

408 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 ngay 2_dem_phan2

 1. 1. Phần 2CUØNG CAÙC EM THAÂN MEÁNcoù tình yeâu maõnh lieät môùi thuùc ñaåy ngöôøi nam hoân ñöôïc, neáu khoâng hoï seõgôøm ngay, hoaëc neáu coù “HOÂN” ñöôïc thì chæ laø göôïng gaïo, khoâng ñöôïc saysöa nhö yeâu chaân thaät. Coøn veà phaùi nöõ chuùng ta, neáu yeâu nhieàu vaø doài daøo kích ñoäng, ta cuõng“HOÂN” cuûa ngöôøi yeâu vaø gaây ñöôïc nhieàu thöông yeâu vôùi choàng.++ Söûa soaïn cho nhöõng nuï hoân aáy: Luoân luoân laø ngöôøi choàng “HOÂN” thöôøng hoân ngöôøi vôï neáu ôû phaùi nöõ coùnhieàu ñaëc ñieåm, do ñoù chò em chuùng ta phaûi bieát khai thaùc moät caùch trieät ñeånhöõng lôïi ñieåm cuûa ta ñeå giöõ vöõng haïnh phuùc gia ñình. Vì theá ñeå thöïc hieäncho nhöõng nuï hoân naøy, ta neân phaûi röûa thaät kyõ aâm hoä ñöôïc saïch luoân, ñeå traùnhmuøi hoâi quùa noàng do aâm dòch vaø nöôùc tieåu, ta caàn phaûi röûa thaät kyõ aâm hoä ítnhaát moät laàn moãi ngaøy. Nhö caùc em bieát Nhöõng gì CHÒ seõ ghi laïi ôû quyeånsaùch naøy mong raèng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo caùc em trong cuoäc soáng gia ñình.Nhöõng gì CHÒ ñaõ höôûng, nhöõng kinh nghieäm CHÒ xin ghi laïi taát caû ñeå caùc emcuøng xem, cuøng ruùt laáy nhöõng öu khuyeát ñieåm ñeå taïo neân nhöõng haïnh phuùcgia ñình caùc em. Nhöõng haïnh phuùc gia ñình traøn treà, sung söôùng thì ñoù laøthieân ñaøng ñoù, maø trong nhöõng yeáu toá gaây trong haïnh phuùc gia ñình, TÌNHDUÏC ñoùng vai troø raát quan troïng. Söï trao ñoåi tình duïc coù thoûa maõn thì vôïchoàng môùi ñöôïc haïnh phuùc, nhöng caùi ñieàu ngöôøi ta coâng nhaän ít hôn laø söïhoøa hôïp giöõa choàng vaø vôï khoâng baét buoäc phaûi coù ngay töø khi môùi cöôùi, maøngöôøi ta coù theå hoïc hoaëc luyeän taäp daàn daàn ñeå ñaït tôùi noù baèng caùch tìm hieåuchính caùi baûn chaát vaø guoàng maùy cuûa vieäc tao ñoåi tình duïc ñaëng trao ñoåi ngheäthuaät laøm vôï laøm choàng CHÒ ghi laïi ñaây nhöõng ngheä thuaät, kyõ thuaät veà TÌNH DUÏC ñeå caùc em coùñöôïc moät môù kieán thöùc vaø caùc em seõ luyeän taäp daàn daàn leân töø khi veà vôùichoàng Nhöng caùc em neân nhôù raèng chæ rieâng tình duïc khoâng thoâi thì khoâng laømneân haïnh phuùc gia ñình ñaâu, vaø khoâng coù moái tình vôï choàng naøo coù theå beàn
 2. 2. chaët ñöôïc ñöôïc neáu ngöôøi ta chæ caên cöù vaøo söï loâi cuoán cuûa nhuïc duïc. Muoántaïo thaønh moät cuoäc hoân nhaân toát ñeïp, dó nhieân vôï choàng caàn phaûi yeâu thöônglaãn nhau, coù söï töông ñoàng tö töôûng, quyeàn lôïi möùc , coù söï thu nhaäp thíchñaùng veà kinh teá ... CHÒ ñaõ quan saùt nhieàu gia ñình hay caõi coï, ña soá laø do söï thieáu hoøa hôïptình duïc maø ra (nhöng coù theå giaùn tieáp hay tröïc tieáp). Nhö vaäy thaønh ra yeáu toátình duïc ñaõ ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc aám eâm cuûa gia ñình. Caùcquan nieäm sai laàm maø ngaøy nay vaãn coøn toàn taïi laø coi vieäc vôï choàng aên naèmvôùi nhau laø toäi loãi, laø baån thæu, laø maát phaåm giaù quûa laø vieäc ngaên trôû quantroïng cho haïnh phuùc vôï choàng. Vaäy, ta neân maïnh daïn coi vieäc tìm tôùi söï hoøahôïp trong ñôøi soáng tình duïc nhö laø moät trong nhöõng muïc ñích cao ñeïp cuûa söïsinh hoaït vôï choàng. Nhöng muoán ñaït ñöôïc söï hoøa hôïp trong tình duïc, chuùng ta phaûi bieát caùc:”Kyõ thuaät ngheä thuaät tình duïc”. Thaät vaäy ngay trong nhieàu boä laïc thoå daân laïchaäu, vieäc chæ daãn sinh lyù vaãn laø chuyeän thöôøng tình cuûa caùc baäc laõo thaønh ñoáivôùi theá heä haäu sinh, nhieàu khi bieán haún thaønh moät phaàn trong nghi leã trongcaùc cuoäc leã laïc khi boïn thieáu nieân tôùi tuoåi daäy thì. Ngaøy xöa, kyõ thuaät , ngheä thuaät tình duïc cuõng ñöôïc daïy doã ñaáy, caùc nhaøkhaûo coå ñaõ tìm ra ôû Ai Caäp, nhöõng giaáy tôø ñôøi Pha-ra-on, cuoán Kamasutra cuûaAÁn Ñoä, vieát ra caùch ñaây 1800 naêm. Nhöõng giaáy saùch naøy ñeàu dieãn taû vôùi ñaàyñuû chi tieát tæ mæ caùc kyõ thuaät, ngheä thuaät giao hôïp. Vaøi theá kyû gaàn ñaây, ngheä thuaät ñoù lô laø vaø thöôøng khi bò caám nöõa vì söïsai laàm cuûa chính quyeàn, toân giaùo ...Ngaøy nay chuùng ta môùi löu yù ñeán taàmquan troïng cuûa vieäc giaùo duïc sinh lyù vaø chuù troïng ñeán kyõ thuaät thích ñaùnggiuùp cho vieäc trao ñoåi tình duïc giöõa vôï vaø choàng ngaøy caøng ñöôïc toát ñeïp hôn. Noùi ñeán kyõ thuaät yeâu ñöông, CHÒ muoán nhaém ñeán nhöõng keát quûa toát ñeïpcuûa vieäc vôï choàng aên naèm vôùi nhau. Ñieàu aáy ñoøi hoûi tröôùc heát laø söï hieåu bieátñeán nôi ñeán choán söï giao hôïp caû veà söï cô theå hoïc laãn sinh lyù hoïc, sau laø söïthaáu trieät ngheä thuaät yeâu ñöông, nghóa laø caùch giuùp cho vôï choàng tìm thaáy söïthoûa maõn vôùi ñaày khoaùi caûm trong haønh ñoäng sinh lyù.
 3. 3. Ñöùng veà maët vaät lyù hoïc maø xeùt , giao hôïp laø söï giao hoøa giöõa hai côquan sinh duïc nam vaø nöõ. Nhö vaäy caû vôï laãn choàng taát nhieân phaûi bieát roõ söïcaáu taïo vaø nhieäm vuï cuûa cô quan sinh duïc, moái töông quan giöõa cô quan noïvôùi cô quan kia, caùc söï bieán ñoåi xaûy ra khi tình duïc bò kích thích, vò trí phaûigiöõ ñeå cho hai cô quan coù ñöôïc söï hoøa hôïp khaû quan nhaát, noùi caùch khaùc caûvôï laãn choàng caàn phaûi bieát roõ chính caùi guoàng maùy cuûa söï giao hôïp vaäy. Ñöùng veà maët taâm lyù vaø tình caûm maø xeùt, ñoù laø moät ñieàu ñaùng khuyeánkhích neáu khoâng vôï choàng coù chuùt hieåu bieát baûn theå cuûa nhöõng xuùc ñoäng tìnhduïc, vaø söï kích thích tình duïc, veà söï khaùc bieät giöõa caùc phaûn öùng giöõa caùcngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ vaø veà giaù trò cuøng taàm quan troïng cuûa caùc ñöùc tínhphaûi coù nhö teá nhò, tinh teá vaø kheùo leùo khi vôï choàng giao hôïp. Naõy giôø CHÒ ñaõ noùi khaù nhieàu veà nhöõng nguyeân nhaân ñaõ khieán CHÒ ghilaïi nhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät tình duïc. Tröôùc khi keå cho caùc em bieát nhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät tình duïc cuûa vôïchoàng CHÒ, CHÒ hoûi caùc em coù hieåu roõ caùc cô quan sinh duïc vaø caùch caáu taïocuûa chuùng chöa? Neáu chöa thì khoan ñoïc tieáp ñaõ, haõy tìm vaø mua caùc saùch veàloaïi “ AÙi tình thöïc nghieäm” ñaõ coù baùn nhieàu ôû caùc haøng saùch CHÒ seõ chia ra laøm hai phaàn : phaàn thöù nhaát noùi veà kyõ thuaät, ngheä thuaät“hoân” ôû boä phaän sinh duïc, noùi thaúng ra laø caùch duøng mieäng ñeå gaây khoaùi caûmcho ngöôøi mình yeâu vaø phaàn thöù hai laø noùi veà giao hôïpPHAÀN THÖÙ NHAÁTHoân Moâi: Ñaây laø phaàn thoâng thöôøng nhaát, hoân moâi ñeå toû söï yeâu thöông ñaämñaø, nhôù nhung nhieàu... Hoân moâi laø duøng laáy moâi quyeän laáy moâi cuûa ngöôøi mình yeâu, choàng CHÒhoân hay laém, moãi laàn anh aáy hoân chi , CHÒ chæ bieát oâm saùt aûnh, ghì thaät chaët. Thöôøng thì anh aáy hay hoân CHÒ vaøo nhöõng luùc hay saép luùc ñi ñaâu, hay ñiveà, hoaëc nhöõng luùc ôû nhaø thình lình anh oâm CHÒ hoân thaät ñaém ñuoái, hoûi ra thìanh nhôù laïi moät kyû nieäm naøo ñoù vaø caûm thaáy yeâu vôï nhieàu. Chæ coù tình yeâuchaân thaät môùi gaây ñöôïc ñeâ meâ nhieàu ôû nhöõng nuï hoân aáy vaø khoâng bao giôø
 4. 4. chaùn ñöôïc. Thænh thoaûng CHÒ cuõng hoân anh nhieàu vaäy, vì CHÒ yeâu aûnh laém,caùc em neân nhôù ñoâi luùc mình cuõng phaûi chuû ñoäng chôù ñöøng bao giôø thuï ñoänghoaøn toaøn, vaø khi hoân mình phaûi toû veû say ñaém chöù ñöøng toû veû göôïngeùp.Ngöôøi choàng seõ khoâng thích vôï mình neáu khi hoân vôï mình im lìm, baát ñoäng Tuøy luùc, tuøy tröôøng hôïp vaø do söï teá nhò, mình seõ hoân thaät cuoàng nhieät hoaëchoân thaät dòu daøng. Thöôøng nhöõng nuï hoân ñaém ñuoái thöôøng coù keøm theo söïnuùc löôõi, nghóa laø mình ñöa löôõi sang vaø ñoâi moâi ngöôøi yeâu seõ quyeän laáy, giöõchaët löôõi mình laïi vaø nuùc laáy. Vaø coù theå, ta duøng tay xoa nheï vaøo ngöïc ,löng...hoaëc baát cöù nôi naøo ( neáu nuï hoân naøy chuaån bò cho moät cuoäc giao hôïp). Vaø ñieàu quan troïng laø caùc em coù bò chöùng hoâi mieäng hay khoâng, chöùng naøydo beänh saâu raêng hay caùc beänh do ñöôøng tieâu hoùa, neân chöõa cho khoûi ñi. Vìduø coù thöông yeâu nhieàu caùch maáy, ngöôøi choàng seõ maát höùng thuù nhieàu vaøkhoâng thöôøng hoân ñaâu. Caùc em neân giöõ mieäng saïch hoaëc thöôøng ñaùnh raênghoaëc ngaäm keïo thôm nöôùc mieáng seõ ngoït, taïo neân nhieàu ñeâ meâ cho nuï hoân,coù theå caùc oâng choàng cuûa caùc em seõ nghieän caùc nuï hoân vôùi vôï mình ñaáy. Neáu tình yeâu ñaäm ñaø hôn nöõa, nuï hoân seõ keøm theo thöùc aên nghóa laø môùmthöùc aên vaäy. baèng caùch duøng löôõi ñöa thöùc aên vöøa môùi caén hay ñaõ nhai moätchuùt töø mieäng cuûa mình hay mieäng ngöôøi yeâu. Caùc em gôøm aù! Khi coù tình yeâuroài caùc em seõ bieát! tuyeät laém. Chuùc caùc em haïnh phuùc nhieàu.PHAÀN THÖÙ HAIHoân ôû nôi aáy ...++ Moät vaøi yù nieäm: Nhö CHÒ ñaõ noùi “HOÂN” ôû nôi aáy laø duøng kyõ thuaät, ngheä thuaät baèng moâilöôõi vaø söùc nuùt maø dieãn bieán ôû cô quan sinh duïc cuûa ngöôøi yeâu ñeå ñöa ngöôøiyeâu ñeán khoaùi caûm, toät ñoä. Chöõ “HOÂN” ôû ñaây phaûi vieát trong ngaëc keùp, noù khoâng nhö ôû hoân moâi, noùgaàn ñoàng nghóa vôùi chöõ “BUÙ”, nhöng CHÒ khoâng duøng chöõ naøy vì noù khoângñöôïc thanh tao cho laém. Caùc em coù cho laø laï vaø gôùm laém khoâng ? Haønh ñoängnaøy chæ coù ñöôïc ôû nhöõng ñoâi vôï choàng yeâu say ñaém, doài daøo duïc tình, khoûe
 5. 5. maïnh thì thöôøng ngöôøi nam thöôøng hoân ngöôøi nöõ hôn vì tình yeâu hoï noùngboûng vaø nhieàu ñam meâ, hôn nöõa cô quan sinh duïc cuûa ngöôøi nöõ - AÂM HOÄ -ñöôïc caáu taïo raát ñaëc bieät vaø gaây kích thích nhieàu. CHÒ nhaán maïnh raèng chækhi bò kích thích duïc tình ôû aâm hoä tieát ra moät chaát nhôøn goïi laø aâm dòch. Chaátnaøy maøu traéng töïa töïa nhö loøng traéng tröùng, khoâng muøi vò gì, neáu coù chæ hôimaèn maën thoâi. Thöôøng khi “hoân” ngöôøi nam seõ nuùt maïnh vaø nuoát luoân chaátnaøy. Neáu chaúng may ta bò caùc beänh veà aâm hoä, aâm dòch thöôøng coù muøi noàng, taneân chöõa cho khoûi ñi, vì neáu khoâng, choàng mình seõ ngaïi vaø chaúng daùm hoânthöôøng ñaâu. Khoaûng thôøi gian thích hôïp ñeå “HOÂN” laø khoaûng ñeâm, khoaûng nghæ tröa,tröôùc vaø sau khi nguû. Neáu ta giöõ ñöôïc aâm hoä saïch seõ, choàng ta seõ thích“HOÂN” luoân, coù theå ñeán ñoä ghieàn nöõa, nhö choàng CHÒ chaúng haïn. Anh aáy coùkeå raèng nhöõng ngöôøi Trung Hoa giaøu coù thöôøng möôùn gaùi Trinh ñeå ñaët vaøoaâm hoä nhöõng vieân thuoác gia truyeàn qua moät ñeâm ngöôøi taøu phuø hoä seõ “HOÂN”aâm hoä ngöôøi con gaùi aáy ñeå huùt laáy vò thuoác maø hoï tin laø ñaïi boå ? Do ñoù, aûnhmôùi baøy ñaët, thænh thoaûng anh ñaët vaøo aâm hoä CHÒ, hoaëc nho, hoaëc cam,chuoái...roài vaøi giôø sau anh laïi huùt ra Ñöøng laáy laøm laï, ñoù laø tình duïc ñaáy, thieân nhieân ñaáy.++Dieãn tieán caûm giaùc vaø ñoäng taùc : Caûm giaùc hoân tuyeät vôøi neáu ngöôøi “HOÂN” raønh kyõ thuaät naøy. Choàng CHÒthì khoûi cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, anh aáy ñaõ ñöa CHÒ ñeán khoaùi caûm toät ñoä vôùinhöõng nuï “HOÂN” thaät kheùo leùo, khieán CHÒ ghieàn ñöôïc “hoân” ñeán noãi phaûinhaéc nhôû hoaëc khieâu khích ñeå ñöôïc “HOÂN”. “HOÂN” cuõng coù nhieàu kieåu caùch tuyø höùng do söï ñoàng yù cuûa vôï choàng,nhöng thöôøng cuõng do duøng moâi, löôõi, söùc huùt ñeå ñöa ngöôøi yeâu ñeán caûmgiaùc sung söôùng cöïc ñoä.++”HOÂN” ôû aâm hoä: Tröôùc khi “HOÂN” aâm hoä cuûa CHÒ, anh aáy thöôøng “hoân” moâi vôùi CHÒ, trongkhi aáy baøn tay cuûa anh aáy xoa nheï nhuõ hoa cuûa CHÒ tuøy luùc nhanh chaäm,maïnh hay nheï. Ñeán luùc CHÒ bò kích ñoäng döõ doäi, thaân theå noùng ran leân vaø aâm
 6. 6. hoä baét ñaàu tieát ra aâm khí nhieàu, anh aáy môùi baét ñaàu hoân xuoáng coå, xuoángngöïc, xuoáng buïng vaø laàn laàn xuoáng thaáp nöõa... CHÒ baét ñaàu dang ñoâi chaân rathaät roäng ñeå ñöôïc anh aáy “hoân” troïn veïn. Khi “hoân” anh aáy duøng moâi quyeänlaáy aâm haïch vaø nuùc laáy aâm khí tieát ra thaät nhieàu, thænh thoaûng anh aáy ngöngnuùt vaø ñöa löôõi ra xuoáng aâm moân roài laïi ñöa leân aâm haïch, vaø cöû ñoäng nhanhdaàn. Caûm giaùc cöïc laïc ñeán daàn khieán CHÒ bò kích ñoäng kinh nhöng CHÒ muoánanh aáy “hoân” thaät nhanh hôn ñeå ñeán khoaùi caûm toät ñoä maø. Luùc ñoù mình laø noâleä cuûa duïc tình roài vaø khoâng coøn e theïn gì nöõa, CHÒ reân ræ oaèn oaïi trong khoaùicaûm, CHÒ cöû ñoäng ôû haï boä baèng caùch naåy leân, naåy xuoáng... Vaø roài caûm giaùckhoaùi laïc cöïc ñieåm ñaõ ñeán, luùc naøy ngöôøi CHÒ naåy ñöùng leân, ñoâi tay CHÒ töïñoäng ghì saùt ñaàu anh aáy vaøo aâm hoä, ñoâi chaân CHÒ khoâng coøn daïng ra nöõa maøñaõ kheùp laïi saùt ñaàu anh aáy töï bao giôø. Sau phuùt toät ñoä aáy, caûm giaùc ra ñi thaätnhanh. Maáy em coù thaáy nhö vaäy laø kyø cuïc laém khoâng ? luùc ñaàu CHÒ theïn laém, khianh “hoân” CHÒ chæ caén raêng CHÒ cho duïc tình haønh haï vaø khoâng daùm reân ræ,oaèn oaïi trong khoaùi caûm gì caû. Sau CHÒ môùi bieát khoâng neân nhö vaäy, vì nhötheá ngöôøi hoân seõ khoâng thaáy höùng thuù vaø khoâng thích “hoân” nöõa vì hoï töôûnghoân nhö vaäy khoâng coù keát quaû, hôn nöõa ta ñeø neùn CHÒu ñöïng nhö theá seõ laømgiaûm bôùt khoaùi caûm vaø coù theå laâu ngaøy caûm giaùc ñoù khoâng ñeán nöõa, ta seõ bòchöùng laõnh aâm nghóa laø khoâng höùng thuù trong duïc tình. Nhö vaäy haïnh phuùcgia ñình seõ maát vui ñi maø coøn coù theå bò tan vôõ nöõa. Laø vôï choàng vôùi nhau,ñöøng e theïn gì caû, nhöõng giôø phuùt cho duïc tình thì neân soáng heát mình, vôùi duïctình nghóa laø haõy buoâng troâi ñeå duïc tình ñieàu khieån mình. Neáu thaáy caàn thìphaûi reân ræ hay oaèn oaïi... gì ... gì ... cöù vieäc ñöøng e theïn gì caû. Nhö vaäy ngöôøichoàng seõ nhaän thaáy raèng ngöôøi vôï ñoäc ñaùo thaät tuyeät. Laïi coøn moät ñieàu naøy nöõa, thænh thoaûng caùc em neân thay ñoåi moät chuùt, laømaáy em chuû ñoäng, khieâu khích ñeå choàng bieát mình bò kích thích vaø caàn ñöôïc“HOÂN”. Khieâu khích baèng ñuû moïi caùch, chaúng haïn ñöa aâm hoä veà phía maëtngöôøi choàng vaø keùo saùt ñaàu anh aáy vaøo hay laø oâm saùt choàng, caùc em toû ranoùng boûng vaø bò kích thích duïc tình, caùc em reân ræ caàn ñöôïc “HOÂN” nhö vaäy
 7. 7. seõ taïo cho mình nhieàu neùt ñaëc bieät, ngöôøi choàng seõ thích vaø yeâu thöông mìnhnhieàu hôn .++”HOÂN” ôû döông vaät: Thænh thoaûng ngöôøi vôï neân “hoân” döông vaät cuûa choàng, “hoân” nhö vaäy seõñöa ngöôøi choàng töø kích thích duïc tình ñeán khoaùi caûm toät ñoä, kyõ thuaät “hoân”naøy cuõng gioáng nhö ngöôøi choàng hoân aâm hoä cuûa mình, nghóa laø tröôùc khi“hoân” maáy em cuõng phaûi kích thích duïc tình cuûa choàng baèng loái hoân xuoángdaàn vaø duøng tay xoa nheï caùc nôi. Ñeán luùc “hoân”, CHÒ ngaäm ñaàu döông caätvaø “hoân”, duøng moâi, löôõi, söùc nuùt ñeå gaây khoaùi caûm cho choàng. Coù luùc CHÒduøng moâi ñaåy mieáng da boïc qui ñaàu (ñaàu döông vaät) tuoät ra, roài sau laïi duøngmoâi keùo vaøo, coù luùc khoâng keùo mieáng da aáy vaøo maø duøng löôõi quay troøn treânñaàu döông vaät hay laø nuùt maïnh töøng chaäp, caùc haønh ñoäng naøy dieãn tieán töøchaäm ñeán nhanh. Trong khi ñoù moät tay CHÒ naém döông vaät ñöa ñaåy nheø nheïtheo nhòp nhanh chaäm cuûa “hoân”, vaø moät tay CHÒ maân meâ bìu dòch hoaøn, caûmgiaùc khoaùi laïc ñeán daàn, ñeán luùc cöïc ñieåm, toaøn thaân anh aáy naåy leân vaø cöùnglaïi. Töø ñaàu döông vaät, tinh khí baén ra thaät maïnh, ñeán luùc tinh khí khoâng ranöõa, ngöôøi anh aáy meàm nhuõn laïi, CHÒ môùi thoâi “hoân”. ÔÛ luùc ñaàu CHÒ phaûinhoå tinh khí ra sau khi “hoân” xong, nhöng sau naøy ñaõ quen vôùi muøi tinh khí ñoùroài, neân CHÒ nuoát luoân++Caùc kieåu hoân Tuøy luùc vaø tuøy höùng “hoân” coù theå naèm, ngoài, ñöùng khaùc nhau coát ñeå thayñoåi cho laï, vaø gaây nhöõng neùt ñoäc ñaùo. Trong gia ñình haàu nhö vôï choàng yeâuthích nhau hôn, khoâng vôùi nhöõng vuï ngoaïi tình. Nhöng duø ôû kieåu hoân naøo,caùch hoân naøo cuõng ñöa ñeán khoaùi caûm gioáng nhau NAÈM Kieåu hoân naèm laïi coøn chia ra laøm ba kieåu nöõa Naèm ngöûa: Kieåu naøy thoâng thöôøng nhaát vì goïn vaø thoaûi maùi nhieàu. Ngöôøi nöõ naèm ngöûa, ngöôøi nam uùp maët vaøo aâm hoä vaø “hoân”, coù theå gaâykích thích nhieàu baèng caùch trong khi “hoân” ngöôøi nam duøng tay xoa nheï nhuõhoa, buïng vaø moâng (hoâng). Ñeán luùc noùng boûng, ngöôøi nöõ bò kích thích tình duïc
 8. 8. döõ doäi thì naåy leân, xuoáng hoaëc uoán eùo boä haï theo nhòp “hoân” cuûa ngöôøi nam,luùc ñoù ngöôøi nam neân voøng tay oâm saùt ñoâi moâng ngöôøi nöõ vaø “hoân” vôùicöôøng ñoä gaáp ruùt, maõnh lieät. Ngöôøi nöõ coù theå duøng tay keùo vaø ghì saùt ñaàungöôøi nam, hoaëc duøng hai tay keùo hai meùp aâm hoä ra hoaëc xoa ñaàu ngöôøi namtheo nhòp ñoä kích thích Ñoâi chaân ngöôøi nöõ neân dieãn bieán tuøy thích, luùc thì dang vaø duoãi thaúng ra,luùc thì dang vaø co laïi hoaëc gaùc leân vai ngöôøi nam hay keïp saùt ñaàu ngöôøi namluùc sung söôùng toät ñoä Coù theå loùt goái döôùi moâng ngöôøi nöõ ñeå naâng cao aâm hoä leân vaø gaây deã daøngcho ngöôøi nam khi “hoân”. Toùm laïi kieåu “hoân” naøy thoâng thöôøng vaø phong phuù nhaát. Naèm uùp: Kieåu naøy thænh thoaûng ñöôïc aùp duïng moät laàn vaøo nhöõng khi ngöôøinöõ bò kích thích tình duïc nhieàu vaø muoán ñöôïc chuû ñoäng luùc hoân. Ngöôøi nöõnaèm uùp aâm hoä leân moâi ngöôøi nam. Ngöôøi nam naèm ngöûa phía döôùi vaø chæ vieäcvoøng tay oâm saùt caùc bôø moâng ñeå keùo aâm hoä vaøo hoân. Tuøy theo cöôøng ñoä kíchthích, ngöôøi nöõ seõ ñieàu khieån ngöôøi nam “hoân” baèng caùch ñöa ñaåy, uoán eùo haïboä bôûi cöû ñoäng cuûa ñaàu goái vaø khuyûu tay vaø nhòp ñoä tuøy theo mình thích. Naèm nghieâng: Kieåu naøy ñöôïc aùp duïng luùc caû hai hôi löôøi. Ngöôøi nöõ naèmnghieâng, ngöôøi nam cuõng naèm nghieâng. Nhöng göông maët phaûi ñoái dieän vôùiaâm hoä. Thöôøng thì ngöôøi nöõ phaûi choaøng moät chaân qua sau löng ngöôøi nam ñeåhoï deã “hoân” hôn. Nhöng thöôøng thì luùc khoaùi caûm gaàn tôùi, ngöôøi nöõ choaùng chaân vaø uùp ngöôøilaïi thaønh kieåu “hoân” naèm uùp, hoaëc naèm ngöûa laïi vaø keùo ñaàu ngöôøi nam theoñeå bieán thaønh kieåu hoân naèm ngöûa phong phuù vaø thoaûi maùi hôn. Ngoài : ÔÛ theá ngoài ñöôïc chia laøm ba loaïi Ngoài ngöûa: Kieåu naøy cuõng thoaûi maùi vaø deã daøng. Ngöôøi nöõ ngoài ôû caïnhgiöôøng, hai tay choáng thaúng ra sau coát ñeå naåy ngöôøi leân vaø aâm hoä ñöa ra phíatröôùc. Ñoâi chaân thoøng xuoáng giöôøng vaø daïng ra, coù theå co hai chaân leân ñeå gaùcleân caïnh giöôøng ñeå trôû thaønh chöõ M coát ñeå môû roäng hai meùp aâm hoä, ngöôøi
 9. 9. nam quøy döôùi ñaát vaø guïc ñaàu vaøo vaø hoân thaät maõnh lieät. Thænh thoaûng ngöôøinöõ coøn neân naåy haï boä veà phía tröôùc. Ngoài uùp: Loái ngoài naøy cuûa ngöôøi nöõ laø nöûa ñöùng nöûa quøy, hai tay choáng veàphía tröôùc ñeå ngaû ngöôøi veà phía tröôùc ñeå uùp aâm hoä leân maët ngöôøi nam luùc aáyñang naèm ngöûa ôû phía döôùi. Kieåu naøy ñöôïc thöïc hieän luùc ngöôøi nöõ muoán chuûñoäng nghóa laø ngöôøi nöõ ñieàu khieån ngöôøi nam “hoân” theo nhòp ñieäu ñöa ñaåyaâm hoä leân xuoáng, tôùi lui, vaø aâm hoä leân khuoân maët keû hoân bôûi caùc ñoäng taùc ôûñaàu goái vaø tay. Ñöùng: ÔÛ theá ñöùng naøy cuõng goàm hai kieåu. Ñöùng ngöûa: Kieåu naøy töông töï nhö kieåu ngoài ngöûa, nhöng ôû kieåu naøy, ngöôøinöõ ñöùng döïa vaøo vaùch coù theå hôi dang chaân moät chuùt hay laø gaùc moät chaân quavai ngöôøi nam luùc aáy ñang quøy uùp maët vaøo aâm hoä ñeå “hoân”.Ngöôøi nöõ ñieàukhieån dieãn bieán caûm giaùc naøy baèng caùch naåy tôùi lui hoaëc duøng tay ñaët treânñaàu ngöôøi nam keùo saùt vaøo aâm hoä mình hoaëc voø ñaàu maïnh nheï tuøy luùc. Ñöùng uùp: Kieåu naøy töông töï nhö kieåu treân, nhöng thay vì ñöùng döïa löng vaøovaùch, ngöôøi nöõ laïi xoay vaøo vaùch, hai tay choáng vaøo töôøng vaø ñieàu khieånngöôøi nam hoân baèng caùch cöû ñoäng ôû haï boä. Nhö treân CHÒ ñaõ trình baøy caùc kieåu hoân ñôn maø ngöôøi choàng hoân ngöôøi vôï.Töông töï nhö theá, ngöôøi vôï vaãn “hoân” döông vaät ngöôøi choàng qua caùc kieåuhoân nhö treân.TAÄP IIMEN RÖÔÏU TÌNH AÙI ÑEÂM !ÑEÂM ÑOÄNG PHOØNG CHÒ thaân meán! Ñeán hoâm nay em môùi ñöôïc raûnh rang vieát thô thaêm CHÒ ñeå baøy toû loønghaïnh phuùc ñang daâng traøo trong tim em ñeå CHÒ ñöôïc hieåu theá naøo laø aân aùi cuûamoät coâ gaùi coøn trinh tieát laàn ñaàu tieân ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò cuûa yeâu ñöông. CHÒ aï,
 10. 10. Ñeâm hoâm aáy, tieäc tuøng vöøa xong, baïn beø thaân thuoäc laàn löôït ra veà nhaø chæcoøn laïi CHAØNG, em vaø moät ngöôøi giuùp vieäc ñang loanh quanh doïn deïp vì saubuoåi tieäc nhaø cöûa thaät beà boän. Maët CHAØNG ñoû gay vì hôi mem, CHAØNG xieátlaáy tay em vaø aâu yeám dìu em vaøo phoøng... Em thaáy theøn theïn,vaø cuùi ñaàu, loøng hoài hoäp voâ cuøng, kheùp cöûa phoøng xong,CHAØNG quay laïi oâm em vaøo loøng hoân leân maù em nheø nheï nuùt vaøo moâi hoàngnon noõn nhö moät ñoùa hoa xuaân traøn ñaày nhöïa soáng... Caùi hoân luùc ñaàu tieân cuûañeâm taân hoân seõ môû maøn bieát bao ñieàu huyeàn dieäu. Moät caûm giaùc laâng laânglen nheï vaøo loøng em, laàn ñaàu tieân da thòt cuûa em tieáp xuùc vôùi da thòt ñaøn oâng,thaät em thaáy roän raõ khaùc thöôøng CHÒ aï. OÂi caûm giaùc môùi thaät laï luøng laøm sao, ngöôøi em boãng thaáy rung ñoäng, noùngböøng... Ñang meâ man vôùi nhöõng caûm giaùc môùi laï thì CHAØNG buoâng em ra, nhöngcaùi dö vò cuûa caùi hoân noàng naøn, hôi thôû noùng boûng phaø vaøo maët em vaãn coønquyeän laáy em. Luùc ñoù, em ñang maëc chieác aùo cöôùi baèng vaûi traéng, maøu traéng trinh baïchmoûng manh nhö thaân theå nheï nhaøng eûo laû cuûa em. Ñaàu em caøi moät voøng hoatraéng oâm laáy môù toùc huyeàn buoâng thaû treân bôø vai. Muøi nöôùc hoa Chanel 05nhö môn man pha laãn vôùi muøi da thòt ngaây ngaát cuûa em thaønh moät muøi ñaëcbieät dìu dòu. Em bieát raèng em ñeïp, cöù nhìn caùi neùt maët ñam meâ cuûa CHAØNGthì roõ. CHAØNG mæm cöôøi baûo em thay aùo ra vaø chôø CHAØNG ra ngoaøi röûa maëtcho tænh taùo... Em aï nho nhoû, CHAØNG naâng caèm em leân vaø ñaët vaøo moâi emmoät nuï hoân ñaém ñuoái roài böôùc ra. Nhìn quanh gian phoøng xinh xinh em thaáy thích voâ cuøng, chieác giöôøngHoàng Koâng traûi ra traéng eâm aùi, ñaët treách veà phía tröôùc nhö môøi moïc taân nhaân,goùc phaûi laø chieác tuû ñöùng sôn verni traéng, coù göông soi. Moät baøn trang ñieåmthaät myõ thuaät ñaët caïnh giöôøng, treân baøn phaán son, nöôùc hoa ñaày ñuû thöù. Beân hoâng tuû laø moät chieác baøn roâng boïc da caùo maøu xanh laù maï ñaäm, coù leõlaø baøn vieát cuûa CHAØNG, treân ñoù ñaày nhöõng quøa cöôùi boïc giaáy maøu boùngloaùng.
 11. 11. Ñaàu giöôøng coù ñeå saün cho em moät boä quaàn aùo luïa môùi tinh, ñöôïc uûi goïngaøng caån thaän. Em nheï nhaøng truùt boû chieác aùo daøi traéng vaø choaøng vaøo boä aùonguû, nhìn vaøo göông soi em mæm cöôøi vôùi em. Chieác aùo caùnh ngaén, tay mayroäng, coå ñeå hôû che ñaäy höõng hôø thaân theå noõn naø cuûa em, laøm taêng veû tuyeätmyõ cuûa boä ngöïc nôû nang, chieác moâng ñaày ñaën cuûa em chaéc chaén seõ laømCHAØNG say ñaém... Em ngoài vaøo baøn môû giaáy nhöõng goùi quøa thì CHAØNG vaøo, CHAØNG maëc boäñoà pijama maøu tro nhaït , toùc tai töôm taát, göông maët ñeïp raén roûi, ñoâi tay gaânguoác, ngöïc nôû... thaät ñuùng laø maãu ngöôøi em haèng mô öôùc. CHAØNG choaøng tay oâm em, hoân nheï vaøo gaùy, vaøo maù em kheõ baûo :”Emkhoâng meät ö ? haõy ñeå ñaáy ngaøy mai haõy xem, baây giôø mình ñi nghæ em nheù”.Luùc ñoù em thaáy mình nheï nhö ñang lô löûng treân khoâng, chaúng bieát laøm gì hônlaø baèng loøng. CHAØNG beá laáy taám thaân thon thon meàm maïi cuûa em ñaët leângiöong vaø vôùi tay taét ñeøn... Baây giôø chæ coøn boùng ñeøn con toûa aùnh saùng xinhdìu dòu. Em baøng hoaøng laéng nghe tieáng ñaäp cuûa tim em ñang hoøa vôùi timCHAØNG thaønh moät ñieäu doàn daäp thuùc duïc ... em vaãn laëng leõ chôø ñôïi.... Nhöcaûm thoâng ñöôïc vôùi em, CHAØNG khoâng ñeå em ñôïi laâu. CHAØNG loøn tay choem goái roài oâm ngang ngöôøi em, chaân vaét qua ñuøi em nheø nheï caø vaøo da thòtem, moät vaät gì giöõa haùng CHAØNG coàm coäm ñang ñoäng ñaäy.... Em theïn ñoû caûmaët. Thuù thaät vôùi CHÒ, khoâng theå ñaàu oùc cuûa em theá naøo maø ñaày nhöõng maâuthuaãn vöøa thích thuù vöøa theïn thuøng. Thaät em cuõng muoán oâm laáy CHAØNG, ñuùtñaàu vaøo ngöïc CHAØNG ñeå höûi caùi hôi noàng ngaây ngaát cuûa CHAØNG, laïi thaáynoù laøm sao aáy ... Em ngaïi quùa ñi, chæ naèm ñoù nhaän vuoát ve môn trôùn töøCHAØNG, khaép ngöôøi em noùng ra, noåi ñaày gai oác, hôi thôû ñöùt ñoaïn... Luùc naøyem môùi thöôûng thöùc ñöôïc söï tuyeät dieäu cuûa nhöõng chieác hoân, moâi CHAØNGmôn man khaép maët em, roài cuoái cuøng caén chaët vaøo moâi em, CHAØNG nuùt thaätnheï vaøo moâi treân, roài moâi döôùi. Söï theïn thuøng cuûa em khoâng ngaên ñöôïcnhöõng caûm giaùc raït raøo thích thuù, em nuùt laïi moâi CHAØNG vaø thaáy thaät voâcuøng ... ngon !. Moät luùc sau CHAØNG ñöa caùi löôõi cuûa CHAØNG qua mieäng em
 12. 12. raø khaép nôi, em nuùt vaøo löôõi CHAØNG roài ñöa löôõi em cho CHAØNG nuùt. Cöùnhö vaäy moät hoài laâu em thaáy khoan khoaùi heát söùc, theá naøy maõi maõi em cuõngchòu. Thôøi gian nhö ngöøng troâi, em cuõng nhö CHAØNG ñang ñaém mình tronghöông vò cuûa tình yeâu... yeâu ñöông... Chieác hoân ñaàu tieân môùi laï, hoài hoäp, nhöõng nuï hoân naøy môùi raïo röïc ñammeâ... Nhöõng lôøi aân aùi ngoït ngaøo roùt vaøo tai em : - Em ! Anh yeâu em laém ... Em coù yeâu anh khoâng ? ... Maét em lim dim, nhöõng nuï hoân noàng naøn thay caâu traû lôøi. Thaân theå em vaøCHAØNG xoaén laáy nhau töôûng chöøng nhö khoâng theå naøo muoán rôøi ra nöõa, tayCHAØNG sôø soaïng, moø maãm, xoa khaép ngöôøi em ... Nhöõng caûm giaùc raïo röïc aáy laéng dòu ñi ... Ñoàng hoà ñieåm 12 tieáng. Em buoâng mình thieáp ñi trong dö vò dòu daøng cuûa nhöõng chieác hoân yeâuthöông noàng thaém ... Chôït em tænh daäy, vì nhoät nhaït ... Em ñaõ nguû ñöôïc moät giaác ngaén, ngon laønh vôùi nhöõng baän roän, meät moûi banchieàu. CHAØNG luùc aáy ñang choaøng ngang ngöôøi em, ñang aâu yeám hoân trôntrôùt khaép maët em, nhöng chieác hoân naøy khang khaùc vaø quyeát lieät hôn ... Moâi CHAØNG tieán laàn xuoáng coå em, roài xuoáng ngöïc em vaø döøng laïi thaät laâugiöõa ñoâi vuù noõn naø cuûa em ... qua laøn vaûi aùo moûng. Em nhaän ñöôïc nhöõng caûmgiaùc kyø dieäu, vöøa nhoät nhaït vöøa khoan khoaùi ... Ñoâi moâi khuoân maët aám aùp cuûaCHAØNG ñang aùp vaøo ngöïc em, noù ñang muoán gì hôn laø nhöõng chieác hoân ... Em hoài hoäp quùa chöøng ! Hay laø phuùt quyeát ñònh cuûa ñôøi con gaùi ñaõ ñeán roàichaêng. Em ñang ngôù ngaån vôùi nhöõng yù nghó hoãn taïp, thì tay CHAØNG ñaõ laànvaøo aùo em roài, nheø nheï tieán daàn leân ñoâi vuù saên cöùng cuûa em, tay maân meâ xevaøo ñaàu vuù. Thaät em thaáy roàn roän vaø nhoät nhaït heát söùc, vöøa theïn vöøa lo,em xoâtay CHAØNG ra, loøng baøng hoaøng ... thì CHAØNG ñaõ oâm goïn em vaøo loøng aâuyeám baûo :
 13. 13. - Em yeâu ñöøng sôï, hoâm nay laø ngaøy sung söôùng nhaát trong ñôøi chuùng ta.Laùt nöõa ñaây anh seõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng. Anh seõ daãn daét em vaøo toätñænh cuûa aùi aân. Nhöng em raùng kieân nhaãn CHÒu ñau moät chuùt nheù. Roài CHAØNG quûa coù maõnh löïc kyø laï, nhôø ñaáy em bôùt ñi nhöõng tò hieàm, bôõngôõ ban ñaàu. Em caøng raïo röïc hôn, quaøng tay oâm laáy löng CHAØNG, baây giôøem môùi nhaän thaáy mình maåy CHAØNG traàn truoàng nhö nhoäng, boä ngöïc caêngphoàng ñaày sinh löïc ñöôïc ñieåm theâm moät choøm loâng ñen taêng theâm neùt quyeánruõ. Ñoâi caùnh tay raén chaéc, cuoàn cuoän baép thòp ñang xieát laáy em. Quûa thaät emkhoâng hieåu CHAØNG noùi toät ñænh cuûa tình yeâu laø gì ! Nhöng luùc naøy em ñaõthaáy thích thuù laém roài... Em ruùc ñaàu vaøo boä ngöïc CHAØNG roài nhoû nheïñaùp laïi - nhöõng lôøi maø töøtröôùc tôùi nay em khoâng bao giôø daùm noùi :” Em yeâu anh ! Em yeâu anh laém !Ñöøng laøm ñau em anh nheù !”. Khoâng hieåu khi thoaùt ra caâu aáy em ñaõ nghó gìnhöng voâ tình em ñaõ baèng loøng cho CHAØNG laøm ñau em roài. Chôït nghó rañieàu aáy em theïn quaù, cöù chui ñaàu vaøo ngöïc CHAØNG im thin thít. Chaúng bieátCHAØNG coù nghó ñeán caâu noùi cuûa em khoâng, nhöng tay CHAØNG ñaõ laàn môûkhuy aùo cuûa em roài. Moät nuùt ... Hai nuùt ... ngöïc em nhö coù gì chaän ngang, timem ñaäp thình thòch ... chieác aùo nòt bò môû tung ra, boä ngöïc vun cao kieâu haõnh,ñoâi nuùm vuù xinh xinh, ñoû hoàng nhö khieâu khích , nhö môøi moïc CHAØNG ... Töïa nhö con hoå ñoùi ñang gaëp moài ngon, CHAØNG cuùi xuoáng vuù em hoân laáyhoân ñeå, beân naøy roài beân kia, hoân thaät laâu vaøo hai nuùm vuù xinh xaén, xongCHAØNG keà mieäng vaøo nuùt ... Em sung söôùng ñeâ meâ, nhaém nghieán maét laïi,lim dim taän höôûng, luùc baáy giôø ngöôøi em nhö töôïng goã, moät töôïng goã sungsöôùng ... Mieäng CHAØNG thì nuùt, löôõi CHAØNG thì raø raø vaøo ñaàu vuù em, tay maân meâvöøa boùp vöøa rôø ... vöøa se se laáy nuùm vuù, thaät em vöøa khoan khoaùi vöøa nhoätnhaït voâ cuøng, ngöôøi em ñôø ñaãn, tay em cuõng sôø soaïng, xoa naém laáy löngCHAØNG, chaân em co duoãi voâ chöøng, thaân em ruõ ra ... Luùc aáy em môùi caûm thaáy ôû döôùi haùng em coù moät doøng nöôùc nhôøn ñaõ chaûyra, em khoâng theå naøo ngaên laïi ñöôïc. Trôøi ôi ! sao em sung söôùng quùa. Mieäng
 14. 14. em reân nho nhoû : ... Anh ôi ! Ngöôøi em naåy leân, tay baáu chaët vaøo ngöôøiCHAØNG. Luùc aáy CHAØNG nhö ñaõ thoâng caûm vôùi söï sung söôùng maõng lieät cuûaem, tay CHAØNG rôø vuù roài tieán laàn veà phía döôùi ... laàn vaøo lôùp quaàn moûngmanh, sôø vaøo beïn em. Tay CHAØNG thaät kyø dieäu nhö coù ñieän, sôø ñeán ñaâu laøem rôøn rôïn ñeán ñaáy. Thaân theå em baáy giôø khoâng theå kieàm haõm ñöôïc nöõa noùlaên loän, naåy leân uoán eùo ... Mieäng CHAØNG vaãn nuùt nuùm vuù cuûa em khoâng rôøi,beân naøy xong laïi beân kia, tay CHAØNG sôø moù khoâng ngöøng ... Em khoâng chòunoåi nhöõng kích thích cuûa CHAØNG nöõa, nghieâng qua oâm laáy CHAØNG thaätchaët, CHAØNG cuõng oâm laáy em, coá yù ñeå döông vaät cöùng ñô cuûa CHAØNG coïvaøo giöõa hai haùng em vaø caï qua caï laïi. Tay CHAØNG thì moø maãn tìm nuùt quaàn... Moät luùc sau chieác quaàn cuûa em ñaõ ñöôïc CHAØNG côûi ra töø luùc naøo, chieácsì-líp CHAØNG cuõng ñang laàn vaøo côûi tieáp ... Theá laø treân mình em cuõng nhö CHAØNG, baây giôø khoâng coøn gì che ñaäy nöõacaû ... Taámthaân trinh baïch noõn naø cuûa em loà loä tröôùc maét CHAØNG, ñoâi vuù notroøn ñaày sinh löc ñang caêng phoàng theo hôi thôû cuûa chieác eo thon thon, nhöõngñöôøng cong tuyeät myõ ôû hai beân haùng vaø nhaát laø chieác cöûa mình ñaày ñaën cuûaem quùa khieâu khích nhö ñang chôø ñôïi CHAØNG “chieáu coá”. CHAØNG cuùixuoáng hoân vaøo cöûa mình em, goø maù môn man nhöõng sôïi loâng tô mòn maøng ...tay vuoát ve hai ñuøi thon noõn naø cuûa em luoân. CHAØNG hoân vaøo ñaáy thaät laâu,ñoâi baøn tay CHAØNG caøng luùc caøng quùa quaét, noù cuøng vôùi chieác mieäng nhieàusöï cuûa CHAØNG laøm hôi thôû cuûa em theâm doàn daäp hoái thuùc ... Baát giaùc emñöa tay sôø vaøo haùng CHAØNG. Eo oâi ! Döông vaät CHAØNG vöøa to vöøa daøi thaáyngaùn, noù cöùng ñô nhö que cuûi, khoâng ngöøng guïc gaëc chieác ñaàu khaác ñoû hoàngñang nôû loe ra, troâng thaät ngoaïn muïc. Em caàm noù maõi trong tay khoâng muoánrôøi. CHAØNG hoân töøng chaäp, khaép nôi treân thaân theå em roài laïi nuùt ñaàu vuù emmoät caùch say söa ... Nhöng luùc naøy khaùc hôn luùc naõy, mieäng thì nuùt nuùt, löôõivaân veâ laáy nuùm vuù em, tay vaãn khoâng queân sôø soaïng khaép ngöôøi em ... Luùcnaøy em khoâng coøn thieát gì vôùi söï vieäc beân ngoaøi nöõa caû. Boãng nhieân CHAØNG beït haùng em ra, tay vuoát ve hai beân haùng, roài moätngoùn tay laàn vaøo cöûa mình em ... Cô theå em ngöøng ñoïng laïi, em traân mình
 15. 15. laïi,reân leân nho nhoû, baøn tay quaùi aùc aáy vaãn khoâng ngöøng, noù tieán laàn, tieán laànvaøo beân trong ... tieán vaøo lui ra, coï beân naøy ngoaùy beân kia, khieán em ruøngmình xuaát khí ra daàm deà ... Chöøng nhö chöa thoûa, noù tieán saâu vaøo beân trong ,em traân mình traùnh ñi ... thì noù laïi caøng luøi ra, roài laïi tieán vaøo, tôùi lui khoaûngaáy khoâng bieát bao nhieâu laàn ... Ñeå roài laïi tieán saâu vaøo beân trong nöõa, em öôùcchöøng ñaõ vaøo heát moät ngoùn tay, maø naøo noù coù chòu yeân ñaâu, cöù ngoï ngoaïyluoân luùc ngoaùy beân naøy luùc ngoaùy beân kiakhoââng ngöøng. Em co ngöôøi naåy leângioïng reân ræ :” Anh, anh, anh ôi ! thoâi ñi anh, Em...”. Gioïng em taéc ngheïnmieäng CHAØNG cuõng rôøi vuù em raø keâ vaøo cöûa mình em vaø nuùt. Löôõi CHAØNGthaät taøi tình, noù xoaén xít maân meâ ve vaõn caùi moàng doác roài ñuùt laàn vaøo beântrong nhö moät nhaø thaùm hieåm toø moø muoán khaùm phaù xem coù caùi gì bí maät beântrong. Löôõi CHAØNG raø qua raø laïi laøm em ñaõ heát söùc. CHAØNG caøng nuùt saâuhôn vaøo haùng em töôûng chöøng nhö muoán nuoát soáng cöûa mình em vaäy. LöôõiCHAØNG luùc le daøi ra luùc thuït laïi lieân hoài laømem ruøng mình. Moät doøng khíphuït ra chaïy vaøo mieäng CHAØNG. Leï laøng, CHAØNG nuoát heát roài laïi tieáp tuïc raølieám, nuùt laøm em sung söôùng quùa muoán theùt leân, ngöôøi em quaèn quaïi reân ræ,tay baáu laáy löng CHAØNG laên loän... CHAØNG bieát em ñaõ söôùng laém roài, nhö daây cung ñaõ döông thaúng ñeán taäncuøng thì phaûi buoâng teân. CHAØNG ngoài baät leân vaø beït haùng em ra roài hoân vaøocöûa mình em moät hôi thaät daøi. CHAØNG baûo chieác hoân kyû nieäm tieãn ñöa ñôøitrinh nöõ cuûa em, ñöa ñôøi em böôùc vaøo moät giai ñoaïn môùi ñaày hoa thôm coû laï.Em vöøa hoài hoäp vöøa lo aâu, oùc toø moø thuùc ñaåy em maïnh daïn tieán tôùi ñeå bieátñöôïc theá naøo laø haïnh phuùc vôï choàng. Em ñaõ traûi qua giai ñoaïn ñaàu, giai ñoaïnmôû maøn ñaõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng, oaèn oaïi bieát bao. Chaéc raèng khidöông vaät CHAØNG ñuùt vaøo cöûa mình em thì seõ laøm em sung söôùng hôn gaápboäi. Em bieát raèng CHAØNG cuõng nhö em, cuõng söôùng khoâng keùm, theá naøoCHAØNG cuõng laøm em toaïi nguyeän, neân em cöù yeân loøng chôø ñôïi phuùt meâ ly ... +++ Thì ñaây ... Sau caùi hoân daøi khoaùi traù vöøa roài, CHAØNG caàm döông vaät cöùng ñô, töø töø aánvaøo cöûa mình em. CHÒ ôi ! thaät em thaáy aùi ngaïi cho em quùa, döông vaät
 16. 16. CHAØNG vöøa daøi vöøa to lôùn theá kia, laøm theá naøo noù chui ñöôïc vaøo cöûa mìnhem, chui vaøo roài choã ñaâu cho noù vaøo ... nhöng ... Luùc döông vaät CHAØNG ñaõñuùt vaøo cöûa mình em ñöôïc moät khuùc roài, CHAØNG töø töø aán saâu vaøo theâm ...Boãng em thaáy ran raùt, voäi laùnh mình ñi ñeå traùnh thì CHAØNG laïi nheø nheï ruùt raroài laïi ñaåy vaøo ... ruùt ra ... Em thaáy cöûa mình teâ teâ khoan khoaùi, em lim dim ñeåtaän höôûng caùi caûm giaùc sung söôùng aáy. Chôït em thaáy ñau xeù ruoät, luùc aáyCHAØNG aán döông vaät vaøo thaät saâu, em ñau quùa muoán baät khoùc thì gioïngCHAØNG ngoït ngaøo roùt vaøo tai em : - Em ôi ! Haõy raùng chòu ñau trong choác laùt, roài em seõ thaáy sung söôùng voâtaän, ñaây laø böôùc ñaàu ñöa em vaøo coõi hö voâ thaàn tieân ñaáy. Em vaãn caûm thaáy ñau nhöng trong caûm giaùc ñau aáy coù pha laãn ñeâ meâ sungsöôùng. Em caén raêng naên næ CHAØNG laøm nheï duøm em. CHAØNG cuùi xuoánghoân ñoâi maét ñang môø leä vì raùt buoát. Luùc baáy giôø döông vaät CHAØNG ñaõ chuitoït vaøo trong cöûa mình em roài ... kyø dieäu thay, laøm sao luùc naøy em khoâng thaáyñau ñôùn khoå sôû nhö luùc naõy nöõa. Tuy coù hôi raùt, nhöng moãi laàn CHAØNG aánmaïnh döông vaät vaøo tôùi töû cung em thì em thaáy ruøng mình sung söôùng. CHÒthöû nghó xem caùi vaät aâm aåm aáy cöùng ñô, ñang thoïc saâu vaøo cöûa mình moätcaùch taøi tình nhö theá thì em sung söôùng ñeán möùc naøo haû chò... Luùc naøy em sung söôùng quùa CHÒ ôi ! Caùi caûm giaùc ñeâ meâ teâ taùi ôû cöûa mình,ôû thaâm cung khoâng laøm sao keå xieát ñöôïc. Thaáy em heát ñau, CHAØNG yeân loøng nhaän vaøo saâu theâm, caøng ñuùt saâu vaøocoå töû cung chöøng naøo thì em caøng söôùng chöøng aáy... CHAØNG baét ñaàu naéc nheønheï vaøo mình em, em phaûi traân mình, nghieán raêng laïi maø Chòu söï sung söôùngtaêng daàn, em ñaõ muoán lòm ñi ... CHÒ ôi ! Sao maø sung söôùng theá naøy, em ghìchaët laáy moâng CHAØNG aán vaøo theâm cho ñaõ, mieäng em reân ræ :”Anh ôi ! naécnöõa ñi anh”. Ñöôïc em khuyeán khích, CHAØNG naéc caøng mau vaø maïnh hôn,nhöng laøm sao luùc naøy em vaãn thaáy chaäm vaø caøng hoái thuùc CHAØNG mau hônnöõa ... Baây giôø, nöôùc nhôùt khí ñaõ chaûy öôùt haùng em roài, caøng ra nhieàu thì emcaøng söôùng ... Ngöôøi em noùng raàn raàn ... Hôi thôû doàn daäp ñöùt ñoaïn ... Moãi luùcCHAØNG caøng naéc maïnh hôn, döông vaät CHAØNG caém saâu vaøo cöûa mình em.
 17. 17. Moãi caùi naéc cuûa CHAØNG laø moãi laàn em reân ræ. Döông vaät CHAØNG ñaõ vaøosaâu quùa roài, ñaâm vaøo töû cung em luoân, em ñeâ meâ sung söôùng mieäng khoângngôùt reân ræ :”Anh ôi ! söôùng quùa anh ôi”. Söï sung söôùng ñaõ leân ñeán toät ñoä, hôithôû em doàn daäp... roài em traân mình laïi... töø cöûa mình em nöôùc nhôøn chaûy radaàm deà ... Chieác giöôøng Hoàng Koâng vaãn nhuùn nhaûy ñeàu ñeàu theo ñieäu nhòpnaéc cuûa CHAØNG. CHAØNG naéc caøng maïnh, khí em caøng ra daàm deà gaây neânnhöõng tieáng oäc ... oäc ... oäc... Em muoán theùt leân vì quùa ñaõ, caëp ñuøi non cuûa emñaõ keïp chaët laïi. Döông vaät CHAØNG bò doàn eùp caø maïnh vaøo meùp cöûa mình emlaøm em teâ ngöôøi run leân vì sung söôùng. Em haûy ñít leân phuï vôùi CHAØNG chodöông vaät ñaâm saâu vaøo cöûa mình em hôn ... Tay chaân em buûn ruûn, maét em daïiñi ... Luùc aáy CHAØNG cuõng sung söôùng quùa roài, naéc vaøo thaät gaáp ... roài traânmình laïi oâm cöùng laáy em ... Döông vaät CHAØNG baén maïnh tinh khí aâm aám vaøoloøng em nhö suoái chaûy ... roài nhöõng caùi sieát, vaën mình, vaây laáy theå xaùc emlaøm em gaàn ngheït thôû. CHAØNG thì naëng thaân theå ñaãy ñaø, ñeø leân mình emnhöng em khoâng thaáy khoù CHÒu, laïi coøn ñeâ meâ nöõa laø khaùc. Theá laø heát, ngöôøi em laâng laâng. Em ñöôïc höôûng giaây phuùt aùi aân laàn ñaàutieân thaät tuyeät vôøi. Maøng trinh ñaõ raùch, töø ñaây em khoâng coøn laø moät coâ gaùingaây thô trong traéng nöõa, baây giôø em laø ñaøn baø, nhöng em khoâng hoái haän, vìem ñaõ cuøng CHAØNG bieát ñöôïc muøi vò cuûa aùi aân, thaät thaàn tieân tuyeät dieäu nhôùñôøi. Vaø töø ñaây em seõ coøn ñöôïc neám nhieàu muøi vò sung söôùng hôn nöõa ... Bao nhieâu khaùt khao ñaõ ñöôïc thoûa maõn, nhöõng caûm giaùc raïo röïc ham muoánluùc ban ñaàu ñaõ laéng xuoáng. CHAØNG thôû daøi khoan khoaùi hoûi : - Em coù sung söôùng khoâng ? Em maéc côû khoâng traû lôøi roài ruùc ñaàu vaøo ngöïc CHAØNG ngöûi laáy caùi höôngvò ngaây ngaát cuûa ñaøn oâng ... Ngöôøi em thaáy laâng laâng nheï nhaøng. Thaân theåem baây giôø raân raân nhö coù kieán boø vaäy. Luùc naøy em môùi thaáy raùt ôû cöûa mình,nhung caùi raùt deã chòu laøm em thích thuù hôn laø ñau ñôùn. Taám drap traéng vaåy ñaày nhôùt khí cuûa CHAØNG vaø em. CHAØNG laáy moätchieác khaên tay traéng, nheï nhaøng chuøi vaøo aâm hoä em ... nhôùt khí hoøa laãn maùuhoàng nhaày nhuïa ñaày khaên ...
 18. 18. CHAØNG baûo seõ caát chieác khaên naøy laøm kyû nieäm buoåi ñaùng ghi nhôù naøy. Sau cuoäc aùi aân tôi bôøi em thaáy chaân tay raõ rôøi. Em nhaém maét laïi hoài töôûnglaïi töø ñaàu maø khoâng khoûi noùng böøng hai maù ... CHAØNG vaãn chöa chaùn, vaãn oâm aáp em hoân hít, tay maân meâ caëp vuù em, sese nuùm vuù laïi roài hoân vaøo ñaáy. Luùc naøy em khoâng thaáy ngaïi nguøng, theïnthuøng nhö tröôùc nöõa. Moät laàn chung ñuïng theå xaùc vôùi CHAØNG, em ñaõ hoaøntoaøn thuoäc veà CHAØNG roài, CHAØNG muoán laøm gì em maø chaúng ñöôïc ... Naâng niu sôø boùp caëp vuù em chaùn CHAØNG laïi loø doø ñöa tay laàn xuoáng cöûamình em maân meâ, vuoát ve choøm loâng tô mòn treân chieác goø ñaày ñaën cuûa aâm hoäem, roài aùp mieäng vaøo hoân toû veû aâu yeám laém ... ngöôøi em daõ döôïi trong khoankhoaùi. CHAØNG laøm gì thì laøm em vaãn naèm yeân khoâng moät chuùt khaùng cöï ...Moät luùc sau CHAØNG dí döông vaät vaøo muõi em baét em hoân ñeå taï ôn noù vì noùlaøm cho chuùng em sung söôùng.Em cuõng nghòch ngôïm vôùi döông vaät CHAØNG... thuït vaøo keùo ra. Moãi laàn nhö theá ñaàu döông vaät CHAØNG loõ ra troâng raát haykhieán em nghòch maõi khoâng chaùn. CHAØNG döôøng nhö thích thuù vôùi troø nghòch ngôïm aáy laém ... döông vaätCHAØNG töø töø cöùng leân, CHAØNG laïi oâm chaàm laáy em, roài hoân vaøo cöûa mìnhem lieân hoài, löôõi CHAØNG laïi tìm thaáy moàng doác em maø nuùt... Loøng em laïithaáy roän leân moät loøng ham muoán. Cuõng troø cuõ taùi dieãn, nhöng laàn naøyCHAØNG nuùt coù ngheä thuaät hôn. CHAØNG raø löôõi thaät saâu vaøo beân trong, vöøanuùt vöøa buù moät hoài laøm em ruøng mình, nhôùt khí laïi chaûy ra ... Tuy vaäy nhöngem cuõng toû yù muoán CHAØNG laøm laïi moät laàn nöõa vaø CHAØNG ñaõ chieàu yù em.Theá laø chuùng em laïi sung söôùng, laàn naøy em thaáy söôùng hôn laàn tröôùc nhieàuvì CHAØNG chôi thaät laâu, naéc thaät maïnh laøm em reân la hít haø khoâng ngôùt Xong laàn naøy em môùi thaät söï thoûa maõn. CHAØNG oâm em cöù theá maø nguû ñeánsaùng toû. Vuøa môû maét laø CHAØNG ñaõ maân meâ aâu yeám em ngay, xaùc thòt em laïibuøng leân ñoøi hoûi ... Cöûa mình em laïi moät phen tôi bôøi vì phaûi CHÒu nhöõng caùi ñaâm, thoïc, trì,nhuùn...Mình em traân laïi CHÒu ñöïng ...roài nhöõng tieáng reân ræ hít haø ... khi
 19. 19. CHAØNG rôøi em ra thì em chæ coøn laø moät theå xaùc oaèn oaïi, ñeâ meâ ... Ngoaøi kiamaët trôøi saùng choùi.ÑEÂM THÖÙ HAI CHÒ aï ! Hoâm nay laø ngaøy thöù hai sau ngaøy cöôùi cuûa em. Em ñaõ traûi qua moätñeâm ñaày haïnh phuùc. Loøng em luoân luoân nhôù tôùi ñeâm qua. Mong cho thì giôømau qua ñeå em ñöôïc gaàn CHAØNG. Côm chieàu vöøa xong, CHAØNG ñaõ cho baø Saùu veà nhaø nghæ ñeå chuùng emñöôïc töï do. Xong CHAØNG dìu em vaøo phoøng, sau khi ñaõ caån thaän kheùp cöûabuoàng laïi, caû ngaøy hoâm nay em chæ mong coù theá ... CHAØNG oâm laáy taám thaân meàm maïi eûo laû cuûa em vaø xieát chaët, ñaët leân ñoâimoâi hoàng töôi thaém cuûa em moät nuï hoân noùng boûng ñaày ham muoán ... Em cuõnghoân moâi laïi vôùi CHAØNG ñeå toû yù phuïc tuøng ... CHAØNG ngaäm laáy moâi em, buùlöôõi em moät caùch say söa, theøm khaùt töôûng chöøng nhö muoán nuoát chöûng laáyem vaäy. Töø mieäng em nöôùc mieáng chaûy ra ñaày caû, CHAØNG cöù nuùt, cöù nuoátöøng öïc, ñeán khi em khoâ caû mieäng CHAØNG môùi CHÒu buoâng em ra. Vaãn chöaCHÒu thoâi CHAØNG lao leân giöôøng oâm chaàm laáy em hoân vaøo ñoâi goø maù traéngtreûo, mòn maøng, chieác coå noõn naø roài laïi buù löôõi em nöõa... CHAØNG hoân em nhötheá tuy coù thuù vò thaät, nhöng cöù hoân maõi nhö theá naøy laøm em soát caû ruoät. Nhöng roài, vieäc gì ñeán roài seõ ñeán, CHAØNG chöøng nhö hoân em ñaõ roài ngoàidaäy côûi boû boä ñoà ñang maëc, chieác sì líp cuõng khoâng chöøa. Thaân theå CHAØNGtraàn truoàng, döông vaät CHAØNG cöùng ñô, ñaàu khaác loù ra ñoû hoàng cöû ñoängkhoâng ngöøng, töø ñaàu noù ræ ra moät doøng nöôùc gì nhôn nhôùt. Troâng thaáy döôngvaät CHAØNG ngöôøi em ñaõ roän leân roài. CHAØNG laàn tay vaøo aùo em, côûi chieác soutiente, roài nhöõng nuùt aùo keâu böïc...böïc...boä ngöïc traéng noõn naø cuûa em ñaõ loä ra tröôùc maét CHAØNG. Em ngoanngoaõn ñeå CHAØNG côûi boû taát caû nhöõng gì treân ngöôøi em, em khoâng coøn e leänhö ñeâm tröôùc nöõa. Vaø baây giôø thaân theå em ñaõ loõa loà. Ñoâi maét CHAØNG loùeleân nhöõng tia löûa theøm muoán nhìn chaèm chaèm vaøo boä ngöïc noõn naø cuûa em...
 20. 20. roài laïi nhìn vaøo khoaûng giöõa hai caùi ñuøi non cuûa em nhö muoán taän höôûng heátnhöõng ñöôøng neùt taân kyø cuûa moät ngöôøi con gaùi ñang ñoä xuaân thì... vaø chôø ñôïicho duïc voïng leân ñeán cao ñoä roài môùi baét tay vaøo vieäc... Em hoài hoäp quùa ñi,loøng hoang mang khoâng bieát hoâm nay CHAØNG seõ laøm em kieåu gì ñaây maø cöùchöa CHÒu vaøo cuoäc... CHAØNG khoâng ñeå em chôø ñôïi laâu vì em chaéc raèng CHAØNG cuõng nhö emñang bò nhöõng ngoïn löûa duïc tình nung ñoû ... Nhö hoâm qua, CHAØNG duøng taysôø soaïng khaép ngöôøi em, laøm em noåi gai oác ñaày mình, roài tay maân meâ boùp vuùem, hai tay CHAØNG maân meâ boùp moät hoài, ngoùn tay se se ñaàu vuù em laøm emsöôùng caû ngöôøi, CHAØNG keâ mieäng vaøo hoân hít roài cuoái cuøng nuùt laáy nuùm vuù,ñaàu vuù em caêng cöùng caû leân, chaân CHAØNG vaét qua ñuøi em caï leân caï xuoáng.Em luùc aáy chæ bieát lim dim ñoâi maét taän höôûng nhöõng thích thuù vaø chôø ñôïiCHAØNG ! cöûa mình em ñaõ baét ñaàu ræ ræ, nöôùc nhôøn ñaõ chaûy ra roài ... CHAØNG vaãn nuùt nuùm vuù meâ maûi, chôø cho em cao höùng toät ñoä roài CHAØNGmôùi baûo : - Em yeâu, hoâm qua anh vöøa phaù maøng trinh cuûa em, maøng ñaõ raùch neáuhoâm nay anh laøm nöõa thì sôï em ñau, raùt khoâng CHÒu ñöôïc neân anh chæ buùthoâi, em kieân nhaãn chôø ñôïi moät vaøi hoâm nöõa cho cöûa mình em laønh roài thìchuùng ta seõ laøm nghe em. Nghe qua em baøng hoaøng thôû ra nhöng nghó laïi lôøi CHAØNG coù lyù neân emchæ xieát laáy ñaàu CHAØNG vaøo ngöïc em toû veû chòu. CHAØNG rôøi vuù em ra, beïthaùng em thaät roäng roài quøy xuoáng uùp maët vaøo cöûa mình em hoân, CHAØNG hítmoät hôi thaät daøi roài le löôõi ra lieám khaép cöûa mình em. Chieác löôõi CHAØNG thìthaät laø taøi tình, lieám em thaät ñaõ, CHAØNG ñöa löôõi vaøo hai beân meùp beân trongcöûa mình, raø thaät laâu vaøo ñaáy nuùt laáy moàng doác ñoû hoûn cuûa em. Em thì naèmngöûa, CHAØNG thì naèm uùp saáp mình treân giöôøng maø lieám thaät xaùt laøm taychaân em buûn ruûn, cöù quôø quaïng caáu laáy löng CHAØNG, chaân co duoãi khoângngöøng. Boãng CHAØNG leø löôõi vaøo taän thaâm cung cuûa em maø nuùt lieám, ñaàu löôõinham nhaùm cuûa CHAØNG ngoï ngoaïy chaïm vaøo töû cung laøm em phaûi naûy
 21. 21. ngöôøi leân, tay ñeø chaët laáy ñaàu CHAØNG nhaän theâm ... Löôõi CHAØNG theø rathuït voâ lieân tieáp, raø beân naøy raø beân kia chaïm vaøo töû cung laøm em söôùng runleân, em hít haø reân leân nho nhoû. CHAØNG caøng laøm haêng hôn, vöøa nuùt vöøa buù,raø lieám laøm em reân xieát vì sung söôùng. Thaân theå em oaèn oaïi ñeâ meâ... chôïtchaùng lieám thaät gaáp, löôõi ñöa qua ñöa laïi, thuït ra thuït vaøo thaät nhanh chaïmvaøo töû cung em khoâng ngöøng. Trôøi ôi ! em söôùng cheát ñi ñöôïc. Em reân leân,raêng em nghieán laïi, chieác ñuøi non cuûa em khoâng coøn beït ra nöõa, em kheùpchaët laïi vì söôùng, tay em ghì laáy ñaàu CHAØNG nhaän vaøo,nhaän vaøo theâm ...Löôõi CHAØNG vaãn lieám raø, ñuøi em kheùp vaøo beït ra khoâng ngôùt cho ñeán luùcsöôùng quùa em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõa em ngoài baät daäy, tay ñeø dí chaëtñaàu CHAØNG vaøo haùng em, ñít em haåy leân ... CHAØNG caø raø lieám nuùt döõ hôn,cho ñeán luùc thòt em ôû hai beân haùng giöït leân, tay chaân em raõ rôøi, em ngaû ngöôøixuoáng giöôøng thì töø khe giöõa khe cöûa mình em voït ra moät doøng nöôùc seàn seättraéng ñuïc nhö söõa baén vaøo mieäng CHAØNG. Nhôùt khí em baén ra lai laùng chaïybao nhieâu CHAØNG nuoát heát baáy nhieâu moät caùch ngon laønh, coi ñoù nhö laø moätphaàn thöôûng thích thuù sau hôn nöûa giôø vaát vaû... Sau moät luùc vaát vaû laên loän trong khoaùi caûm, em naèm teânh heânh, tay chaânem meàm nhuõn, khoâng muoán cöû ñoäng gì nöõa heát. Maùi toùc huyeàn cuûa em buoângxoõa xuoáng neäm traéng xoùa. Maét em lim dim ñeâ meâ thöôûng thöùc caùi meät moûitrong khoaùi laïc ...thaân theå loõa loà cuûa em baát ñoäng tröôùc ñoâi maét theøm thuoàngcuûa CHAØNG. Ñoâi vuù xinh xinh phaäp phoàng leân xuoáng theo hôi thôû doàn daäp ... Khoâng daèn ñöôïc CHAØNG cuùi xuoáng uùp maët vaøo ngöïc em hoân laáy hoân ñeå,tay se se hai ñaàu vuù laøm em ñeâ meâ laïi ñeâ meâ theâm. Döông vaät CHAØNG cöûñoäng luoân, ñaàu khaác nôû to ra, nöôùc nhôøn ræ ræ chaûy ra... nhö môøi moïc em ...CHAØNG oâm vai em, nghieâng ngöôøi em laïi dí döông vaät vaøo mieäng em baûoem nuùt, buù ... Em cuõng khoâng ngaên ñöôïc theøm muoán, khoâng tò hieàm, keâ chieác mieäng hoatöôi thaém ngaäm vaøo ñaàu döông vaät CHAØNG nuùt nheø nheï. Thaät laø tuyeät dieäu,CHÒ aï. Döông vaät CHAØNG nhö laø moät caây gaân daøi, aâm aám naèm giöõa hai haùngCHAØNG, phía treân moät choøm loâng ñen raäm raïp xoaén tít laáy nhau nhö laø moät
 22. 22. coâng trình tuyeät vôøi cuûa taïo hoùa ban cho, laøm cho phuï nöõ chuùng ta sung söôùngvaäy. Ñaàu döông vaät CHAØNG maèn maën, boác ra hôi thôm tho ngaây ngaát cuûa ñaønoâng laøm em nuùt maõi khoâng chaùn. Tay em ñaõ naém chaët laáy döông vaät CHAØNGthuït ra thuït vaøo, coù luùc maân meâ hai hoøn daùi buoâng thoûng. Em vöøa nuùt, tay emboùp chaët, vöøa thuït vöøa keùo. Em caøng thuït nhanh chöøng naøo CHAØNG cuõng toûra thích thuù chöøng aáy.... Em cuõng baét chöôùc CHAØNG ñöa löôõi raø lieám quanh ñaaàu döông vaät cuûaCHAØNG, laøm CHAØNG sung söôùng laáy tay ghì chaët laáy ñaàu em vaø ñuùt saâudöông vaät vaøo mieäng em. Embieát CHAØNG cuõng cao höùng laém roài neân caøngnuùt maïnh raø raø löôõi lieám thaät saùt, tay khoâng ngôùt thuït döông vaät CHAØNG ñöôïcthoûa thích vaø toû cho CHAØNG bieát em yeâu CHAØNG. Moät luùc sau, döôøng nhö CHAØNG ñaõ söôùng laém roài, CHAØNG laät ngöûa em laïiroài traân mình naéc nheø nheï vaøo mieäng em... CHAØNG thaät khæ quaù CHÒ aï ! Coùcaùi CHÒ naéc maïnh quùa, döông vaät choït tuoát vaøo mieäng em laøm em muoán ngeïtthôû... Em ngaäm döông vaät CHAØNG nuùt lia lòa laøm CHAØNG söôùng quaù oâmchaët laáy em . Neáu tay em khoâng ngöøng maân meâ hoøn daùi CHAØNG thì CHAØNGcuõng khoâng keùm, cöù nhoài boùp se se caëp vuù em luoân. Nuùt maõi em moûi mieänglaém roài. Tuy nuùt nhö theá thì CHAØNG cuõng thaáy raát söôùng maø em cuõng thaáy ñaõnöõa, nöôùc nhôøn ôû cöûa mình em cöù ræ ra luoân ... Boãng CHAØNG naéc thaät nhanh,hôi thôû CHAØNG doàn daäp ... Em bieát CHAØNG ñaõ söôùng ñeán toät ñænh roài, emngaäm chaët laáy döông vaät CHAØNG nuùt lia lòa ... Roài ... CHAØNG ngöøng laïi, moätdoøng khí töø ñaàu döông vaät baén vaøo mieäng em maèn maën, beo beùo ... Nhôùt khíCHAØNG chaûy ra nhieàu voâ cuøng... em khoâng tò hieàm nuoát caû ... CHAØNG thôû moät hôi daøi khoan khoaùi, buoâng mình naèm daøi treân giöôøngnghæ meät ... Hoâm nay em vaø CHAØNG ñaõ ñöôïc thöôûng thöùc muøi vò cuûa nhau thaät thoûathích. Chính caùi muøi vò naøy, muøi vò yeâu ñöông, laøm cho chuùng em quyeánluyeán nhau maõi khoâng rôøi...
 23. 23. Söï ñeâ meâ naøy vöøa döùt thì CHAØNG baøy ra troø khaùc, tieáp tuïc nöõa ... CHAØNGoâm chaët laáy em, aâu yeám nuùt vaøo chieác hoa xinh ñeïp cuûa em, tay sôø soaïngkhaép thaân theå em roài kheõ baûo : - Anh buù em nhö theá em coù baèng loøng khoâng. Em thuû thæ ñaùp : - Em baèng loøng. CHAØNG mæn cöôøi sieát chaët laáy em, caùi döông vaät cuûa CHAØNG cöù coï vaøogiöõa hai haùng em vöøa nhoät nhaït vaø thích thuù. CHAØNG baûo em ñöùng xuoánggiöôøng beïthai haùng ra roài CHAØNG quøy xuoáng döôùi beân döôùi hai ñuøi non traéngtreûo cuûa em, ngöûa maët leân keâ mieäng vaøo cöûa mình em maø buù nöõa ... CHAØNGlaøm kieåu naøy laø coù lôïi laø em ñöùng moâng töïa vaøo giöôøng, töû cung em thoøngxuoáng nhieàu hôn neân khi löôõi CHAØNG theø saâu vaøo beân trong, thì chaïm ngayvaøo töû cung em laøm em sung söôùng heát söùc. CHAØNG cuõng ñöa löôõi raø, raø quaraø laïi, buù lieám, nuùt, luùc naøy CHAØNG laøm ñaõ quaù, gaáp maáy laàn luùc luùc naõy ...Hai tay CHAØNG oâm chaët laáy ñít em, ñaàu cöù ruùc vaøo hai haùng em maø buù khieánem cöù giaät naåy mình leân töøng hoài ... Ñöôïc theá CHAØNG laøm caøng leï, löôõiCHAØNG cöù raø maïnh vaøo hai meùp cöûa mình laøm em reân ræ leân töøng hoài ... Roài... tôùi moät luùc löôõi CHAØNG laøm em kích ñoäng quaù ñoä, em CHÒu khoâng noåinöõa chuïp laáy ngöôøi CHAØNG...Caû hai naèm laên treân giöôøng gioïng em van væ:”Anh, anh ôi ! em söôùng quaù CHÒu khoâng noåi nöõa, chieàu em moät chuùt nheanh, ... “. Em naèm ngöûa hôi thôû doàn daäp, caëp vuù phaäp phoàng ... Em dang taymôøi CHAØNG ... Döôøng nhö CHAØNG cuõng khoâng daèn noåi nuõa vì bò kích thíchquaù ñoä. CHAØNG voà laáy em, caàm laáy döông vaät nhaán vaøo cöûa mình em keâumoät tieáng oït ...Döông vaät CHAØNG thoïc saâu vaøo thaâm cung chaïm ngay vaøo töûcung em, laøm em söôùng teâ caû ngöôøi... Roài CHAØNG oâm chaët laáy em naéc nhömöa vaøo loøng em, nöôùc nhôùt cuûa hai ñöùa em hoøa laãn vaøo vôùi nhau, khiCHAØNG naéc thì nghe oäc ... oäc ... laàn naøy CHAØNG chôi em moät caùch taøn baïo,moãi laán CHAØNG naéc laø döông vaät ñaâm saâu vaøo cöûa mình em, chaïm maïnh vaøotöû cung laøm em vöøa ñaõ vöøa thoán vöøa ñeâ meâ ... Em reân leân töøng hoài :”... Trôøiôi ! oâi oâi, em söôùng quaù anh ôi,... söôùng quaù... “. CHAØNG naéc caøng luùc caøng
 24. 24. nhanh daàn, thaät taøn baïo. Em nhö laø moät con vaät ñang oaèn oaïi döôùi söùc baïotaøn, ñeå maëc CHAØNG daøy voø thaân em ... Nhöng laï quaù CHÒ ôi ! Em baây giôønhö laø moät con thieâu thaân thaáy löûa laø lao ñaàu vaøo chòu cheát. CHAØNG caøngnaéc döõ em caøng sung söôùng thoûa maõn, tay baáu vaøo löng CHAØNG. Nhöõngtieáng oäc... oäc... nghe caøng roõ thì em laïi caøng quaèn quaïi, öôõn ngöôøi naûy ñít leâncho döông vaät CHAØNG vaøo thaät saâu, caï vaøo töû cung thaät maïnh, tay chaân emquôø quaïng lieân hoài, oâm laáy ñít CHAØNG aán voâ theâm. Chieác giöôøng HoàngKoâng rít leân coùt keùt khoâng ngôùt. CHAØNG naéc maïnh, thaät maïnh, moãi laàn nhötheá thì döông vaät CHAØNG chaïm vaøo töû cung. Em söôùng quaù CHÒ ôi, hôi thoánnhöng raát ñaõ, em hít haø roài reân ræ, em caén raêng chòu ñeå yeân cho CHAØNG chôithaät ñaõ. Ñít em cöù naûy leân naûy xuoáng, laéc qua laéc laïi ñeå ñöôïc söôùng nhieàuhôn. Em thaät tham lam quaù, döông vaät CHAØNG ñaõ thoïc thaät saâu vaøo cöûa mìnhem, maø em vaãn thaáy thaät söï chöa haøi loøng, cöù naåy ñít leân luoân. Thaáy theá,CHAØNG môùi laáy goái cheâm vaøo ñít em ñeå cho cöûa mình em ñöôïc naâng leâncao, laøm nhö vaäy ñeå cho khi CHAØNG naéc döông vaät CHAØNG thì döông vaätCHAØNG vaøo thaät saùt vaø ñuïng ngay töû cung em, söôùng laém CHÒ ôi ! Cöù nhötheá CHAØNG naéc lia lòa, CHAØNG naéc khoâng kòp thôû, naéc nhö möa em söôùngñieáng ngöôøi leân roài :”Anh ôi ! mau ñi anh, mau nöõa ñi anh,... em söôùng q..u..aù..roà..i.... “. Nhöõng tieáng oäc... oäc... laïi vang leân... Baây giôø em caøng thoán döõ,nhöng thoán moät maø söôùng gaáp möôøi, em nghieán raêng keïp hai ñuøi non laïi thaätchaët... Laøm döông vaät CHAØNG caø maïnh vaøo töû cung em laøm em caøng teâ taùihôn. Moãi luùc CHAØNG caøng naéc thoác vaøo cöûa mình em maïnh hôn oäc.. oäc...Chôït em nghieán raêng, tay oâm chaët laáy ñít CHAØNG sieát maïnh vaøo, thaân theå embuûn ruûn ...Töø loã cöûa mình em ñang ngaäm chaët laáy döông vaät CHAØNG coù moätdoøng nöôùc seàn seät traéng ñuïc baén ra lai laùng öôùt caû haùng em vaø haùng CHAØNG.Nhôø nöôùc trôn trôn CHAØNG caøng naéc maïnh, naéc thoác vaøo cöûa mình em döõdoäi , caû mình em taùi teâ run raåy döõ doäi. Em reân sieát luoân moàm vì söôùng quaù...CHAØNG luùc aáy cuõng ñaõ quaù roài, traân mình sieát chaët laáy em. Khí nhôùt cuûaCHAØNG baét ñaàu baén vaøo cöûa mình em khoâng ngôùt. Em ñeâ meâ khoan khoaùi,lim dim ñoâi maét, maëc cho CHAØNG oâm em maø nuùt löôõi, buù vuù em ... ngöôøi em
 25. 25. laâng laâng nhö bay boång treân khoâng. Cöûa mình em coøn ñang ngaäm chaët döôngvaät CHAØNG, co giaõn khoâng ngöøng ... Em thôû daøi khoan khoaùi. Laàn naøy CHAØNG chôi em thaät laâu laøm em söôùng heát söùc, tuy nhöõng laàntröôùc cuõng söôùng nhöng khoâng baèng hoâm nay, vì CHAØNG ñaõ kheùo leùo khieâukhích laøm em ñaõ chaûy ra khoâng bieát bao nhieâu laø khí, ñeán noãi em khoâng chòunoåi vôùi söï ham muoán daøy voø cuûa xaùc thòt neân môùi naøi næ CHAØNG chôi em.Thaät ra, CHAØNG yeâu em laém, sôï em chòu ñau khoâng thaáu neân CHAØNG môùibaûo theá, nhöng caøng ñeø neùn thì noù caøng thuùc duïc, caøng buøng leân döõ doäi, xaùcthòt em caøng ñoøi hoûi neân em khoâng chòu noåi. Baây giôø em môùi thaáy lôøi CHAØNG laø ñuùng, cöûa mình em eâ aåm caû, töû cungvaãn coøn thoán, thaân theå em döôøng nhö raõ rôøi... CHAØNG vaãn coøn naèm treân mình em, döông vaät CHAØNG vaãn coøn naèm trongcöûa mình em cöùng ngaéc, cöûa mình em vaãn coøn raùt... Nhöng em khoâng laáy theálaøm khoù chòu chuùt naøo heát ... Khi CHAØNG ngoài leân, laáy khaên lau cöûa mình em saïch seõ thì em môùi thaáychieác khaên coøn ñaãm moät ít maùu. CHAØNG aâu yeám hoân em vaø hoûi :”Hoâm nayem thaáy bôùt ñau chöa”. Em ueå oaûi gaät ñaàu gaät ñaàu nheø nheï roài nhaém maét oâmlaáy CHAØNG nguû. CHAØNG thì vaãn hoân vaøo maët em hoân hít, buù löôõi, buù moâi...maõi roài cuõng thieáp ñi trong voøng tay aâu yeám cuûa em ... Ñeâm saép taøn, trôøi raïng saùng. Em böøng tænh daäy thì CHAØNG vaãn coøn thôûñeàu. Khuoân maët raén roûi cuûa CHAØNG vaãn coøn say söa trong giaác nguû. Thaânhình raén chaéc cuûa CHAØNG traàn truoàng, töøng baép thòt gaân guoác ñaäp vaøo maétem. Töø thaân theå CHAØNG, moät muøi ñaøn oâng ñaëc bieät toaùt ra. Döông vaätCHAØNG cuõng ñang say nguû, nhìn choøm loâng phaäp phoàng, em boãng thaáy raïoröïc. Em cöïa mình choàm tay qua oâm CHAØNG, gaùc chaân qua mình CHAØNG,cöûa mình em dí saùt vaøo ngay döông vaät CHAØNG. CHAØNG heù maét nhìn. Haithaân theå loõa loà ñang quaán quyùt laáy nhau. Loøng em laïi noåi leân moät söï hammuoán raït raøo ... CHAØNG oâm laáy taám thaân noõn naø ñaày duïc voïng cuûa em hoânkhaép nôi. Caëp vuù em laïi moät phen tôi bôøi, noù saên cöùng laïi, hai nuùm vuù nhoâ
 26. 26. cao leân nhö khieâu khích. Maùu noùng baét ñaàu chaûy trong ngöôøi em, döông vaätCHAØNG cuõng cöùng laïi roài vaø CHAØNG ngoài daäy ... Laàn naøy CHAØNG xoay ngöôïc ñaàu veà phía em, aâm hoä em xoay ngay vaøomieäng CHAØNG vaø döông vaät CHAØNG keâ ngay vaøo moàm em. CHAØNG goáiñaàu leân ñuøi em, coøn ñuøi kia em keïp laáy ñaàu CHAØNG. Cöù theá, CHAØNG baétñaàu laøm em reân ræ ... Em ngaäm laáy döông vaät CHAØNG nuùt nuùt, coøn CHAØNGthì raø raø laáy meùp cöûa mình em buù laáy moàng doác em. Em thaáy khoan khoaùi nuùtthaät maïnh laáy döông vaät CHAØNG, ôû döôùi CHAØNG caøng laøm cho em söôùngbao nhieâu thì ôû treân em cuõng laøm cho CHAØNG söôùng baáy nhieâu. Maõi ... ñeánluùc em ruøng mình, khí chaûy ra daàm deà CHAØNG môùi thoâi ... Ngöôøi em thaät thoaûi maùi sau moät ñeâm daøi traøn ñaày haïnh phuùc.ÑEÂM THÖÙ BA CHÒ aï ! Hoâm nay laø ngaøy thöù ba, hai ngaøy qua em ñaõ ñöôïc nguïp laën trongaùi aân. Ngaøy hoâm nay cöûa mình em vaãn coøn ran raùt, coù leõ nôi maønh trinh bòraùch vaãn chöa laønh, ngöng caùi raùt quaùi laï naøy laøm em thaáy ngöùa ngaùy beântrong hôn laø ñau. Noù laøm em theâm raïo röïc moãi khi nghó ñeán CHAØNG. Trôøi vöøa toái, xeáp ñaët coâng vieäc xong thì CHAØNG vaøo, xaø xuoáng beân emvuoát ve, nöng nòu. CHAØNG hoâm nay thaät töôi maùt, hai ñeâm roài maát nguû khoânglaøm CHAØNG meät moûi tí naøo caû, söùc löïc vaãn doài daøo. Em vöøa taém xong thaântheå thaät thoaûi maùi ... CHAØNG naèm keá beân em phaùt hoïa chöông trình maø laùtnöõa ñaây em phaûi laøm gì ñeå ñoái phoù vôùi CHAØNG ... nghe CHAØNG noùi thaät emböùt röùt khoâng yeân, chæ muoán baét tay ngay vaøo vieäc. Hoâm nay quaû thöïc khaùcvôùi hai hoâm tröôùc ... Em hoài hoäp heát söùc, khoâng hieåu roài ñaây em coù ñuû söùc“chieàu” CHAØNG khoâng. CHAØNG coù laøm em ñau laém khoâng. CHAØNG baét ñaàu côûi ñoà em vaø CHAØNG ra, naèm gaàn em moät luùc maø döôngvaät CHAØNG ñaõ dieãu voõ döông oai, ñaàu ngoùc cao leân roài. Tay CHAØNG ñaõhoaït ñoäng sôø moù khaép ngöôøi em moät hoài. Em vöøa thaáy nhoät nhaït vöøa thaáykhoan khoaùi. CHAØNG rôø khaép nôi vuoát ve hai beân baép ñuøi non, mòn maøng
 27. 27. cuûa em roài döøng laïi ôû cöûa mình em. Em bieát CHAØNG saép söûa laøm gì roài... tuyCHAØNG ñaõ chôi em nhieàu laàn roài, nhöng sao em vaãn thaáy rung ñoäng aâu lo.Baøn tay CHAØNG sôø ñeán ñaâu, gai goác em noåi leân ñeán ñoù ... Em beït hai ñuøi rathì ngoùn tay CHAØNG cuõng taùch ra daàn laàn vaøo hai meùp cöûa mình em coï tôùi coïlui, beân naøy roài beân kia laøm em khoan khoaùi heát söùc. Coù luùc CHAØNG se nheïvaøo moàng doác em vaø boùp khe kheõ ... phaûi bieát raèng nôi aáy deã laøm cho thaântheå kích ñoäng nhaát, maø CHAØNG thì thaät aùc cöù nhaèm vaøo choã aáy maø se boùpmaõi, em thaáy söôùng run caû ngöôøi leân... ngoùn tay CHAØNG thì laàn vaøo loã cöûamình em maø coï coï ngoaùy ngoaùy, khi thoïc saâu vaøo luùc laïi ruùt ra ... laøm emsöôùng quaù. Ngöôøi em ñaõ baét ñaàu naûy leân töøng hoài, luùc laùch qua luùc laùch laïitheo chieàu ngoùn tay quaùi aùc cuûa CHAØNG. CHAØNG ñuùt ngoùn tay vaøo saâu hônnöõa, cöù nhaèm ñaàu töû cung em maø ngoaùy. OÂi ! em söôùng quaù CHÒ ôi, CHAØNGcaøng ngoaùy maïnh em caøng söôùng ñieân leân ñi ñöôïc, raêng em cöù phaûi nghieánlaïi thaät chaët ñeå khoûi baät leân tieáng theùt, coøn CHAØNG thì vaãn ñieàm nhieân ngoaùythoïc ... cho ñeán luùc em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõa, moät doøng nhôùt khíchaûy ra öôùt caû haùng em ... CHAØNG môùi thoâi vaø ñôõ em ngoài daäy ... Em ñöùng töïa löng vaøo vaùch töôøng, haùng beït roäng ra, mu loàn em naåy veà phíatröôùc, cöûa mình em loà loä veà phía CHAØNG nhö khieâu khích. Thaät em hoangmang heát söùc nhìn CHAØNG ñöùng phía xa, tay laêm laêm caàm döông vaät daøithoøng, cöùng ñô chóa veà cöûa mình em. Khoâng hieåu CHAØNG ñònh chôi kieåu gìñaây vaø em coù CHÒu noåi khoâng. Boãng nhieân CHAØNG laáy troán roài chaïy nhanh tôùi, döông vaät CHAØNG ñaâmngay vaøo cöûa mình em keâu moät tieáng oït. Trôøi ôi ! em söôùng ñieân ngöôøi leân,maø thoán heát söùc. Döông vaät CHAØNG ñaõ chui toùt vaøo cöûa mình em tôùi taän töûcung laän, CHAØNG laïi ruùt ra, chaïy laïi ñaâm tôùi nöõa ... ba, boán laàn, laàn naøo emcuõng chaëc löôõi hít haø vì sung söôùng cuõng coù maø vì thoán cuõng coù. Sau vaøi laànnhö vaäy CHAØNG thoïc ngay döông vaät vaøo cöûa mình em, hai tay bôï laáy ñít emmaø naéc thoác vaøo oàng oäc ... CHAØNG naéc vaøo ñaõ maïnh, tay CHAØNG laïi coønsieát ñít em vaøo theâm, caùi naøo söôùng caùi ñaáy. Em söôùng teâ caû ngöôøi cöù chaëclöôõi hít haø luoân ... CHAØNG caøng luùc caøng höùng nhieàu, naéc caøng maïnh vaøo cöûa
 28. 28. mình em oäc... oäc ... Em sung söôùng laém roài, ruøng mình luoân maáy löôït, nöôùckhí töø cöûa mình em chaûy ra daàm deà öôùt caû haùng em, haùng CHAØNG, nhæ caûxuoáng ñaát ... Em traân mình oâm cöùng laáy CHAØNG ghì laïi ... CHAØNG ñeånguyeân döông vaät trong cöûa mình em, cöù theá beá ñaët em naèm daøi treân giöôøngneäm ... nôi ñaây em laïi moät phen teâ meâ vôùi CHAØNG nöõa ... Em lim dim ñoâi maét khoâng coøn bieát gì nöõa ... chæ thaáy thích vì döông vaätCHAØNG ñaõ ôû trong töû cung em roài, nghe beân tai nhöõng tieáng oäc... oäc... laãn hôithôû doàn daäp noùng boûng cuûa CHAØNG. Em chæ bieát nghieán raêng traân mình chòulaáy söï khoaùi laïc aáy. Coù luùc em phaûi reân leân nho nhoû, tieáng reân traøn ngaäpkhoaùi laïc, ñeâ meâ chöù khoâng phaûi vì ñau ñôùn khoå sôû... Xaùc thòt em baây giôøñang oaèn oaïi trong côn aùi aân möa gioù phuõ phaøng ... roài ... moät hôi thôû daøikhoan khoaùi, moät thaân theå naëng phuû chuïp laáy ngöôøi em, laéc vaøo töû cung em,em traân mình ñoùn nhaän caùi caûm giaùc sung söôùng laân laân nheï nhaøng vaøo taäntôùi xöông tuûy, töøng thôù thòt em. Thôøi gian nhö ngöøng troâi, em muoán naèm nhötheá naøy maõi, döông vaät cöù ñeå nhö theá naøy bao laâu trong cöûa mình em em cuõngchòu, khoâng muoán CHAØNG ruùt ra. CHÒ aï ! Ñaõ laø thaân con gaùi neáu ai ñaõ neámmuøi aùi aân vôùi ñaøn oâng roài thì cöù theøm muoán luoân ... Maáy ñeâm qua roài em vöøasung söôùng vöøa ñau ñôùn, nhöng vaãn thaáy thích thuù vaø muoán CHAØNG chôimaõi... OÂi, chôi sao maø söôùng theá. Cuõng cuøng baèng aáy coâng vieäc, cuõng cuøngbaèng aáy cöû chæ maø CHAØNG ñaõ chôi em bao phen oaèn oaïi, ñaûo ñieân vôùi thaânxaùc CHAØNG... Vì ñeâm aáy em phaûi chòu cho CHAØNG chôi tôùi gaàn saùng, em môùi chôïp maétñöôïc trong côn ñeâ meâ sung söôùng ...ÑEÂM THÖÙ TÖ CHÒ, CHÒ ñaõ hình dung ñöôïc maáy ñeâm vöøa qua cuûa em ñaày hoan laïc. CHÒ aï! ñeâm nay laø ñeâm thöù tö ñeå em thuaät laïi cho CHÒ nghe vaø chia seû vôùi haïnhphuùc cuûa em. Ñeâm nay thaät laø moät ñeâm töng böøng cuûa ñôøi em, sung söôùngcuõng laém maø ñau ñôùn cuõng nhieàu. CHÒ nghó thöû coi, thaân theå em maûnh mai
 29. 29. maø lieân tieáp ba ñeâm roài, em chòu ñöïng bieát bao gioáng toá tôi bôøi, thì laøm gìtrinh ñöôïc caùi ñau ñôùn chuùt ít. Noùi roõ hôn, vì cöûa mình em coøn môùi, khoângñöôïc roäng laém maø döông vaät CHAØNG thì to lôùn traùnh sao cho em khoûi ñauñôùn raùt buoát. Nhöng CHÒ aï, thaät laø caùi caêm chích vì nhöõng caùi eâ aåm raùt buoátaáy, maø söï sung söôùng caøng taêng, em ñau ñôùn trong sung söôùng hoan laïc. Thaätkhoù nghe phaûi khoâng CHÒ, nhöng ai ñaõ töøng aùi aân roài môùi hieåu roõ ñöôïc. Rieâng CHAØNG, CHAØNG raát thích thuù tröôøng hôïp cuûa em, CHAØNG baûoCHAØNG raát thích nhö theá, vì cöûa mình em coù chaät môùi sieát laáy döông vaätCHAØNG hôn, chôi nhö theá môùi söôùng chöù sau naøy em sinh con ñeû caùi roài thìcöûa mình em seõ roäng ra, do ñoù söï sung söôùng seõ keùm ñi bôûi theá ñaøn oâng vaãnthích chôi gaùi coøn trinh hôn. Thoâi daøi doøng quaù, ñeå em keå laïi CHÒ nghe... .Ñeâm nay khoâng ñôïi CHAØNGbaûo, em vaøo phoøng côûi heát quaàn aùo ra roài naèm chôø CHAØNG. CHÒ aï ! maáyñeâm qua chung ñuïng vôùi CHAØNG, ngöôøi em ñaõ thaáy khaùc, vuù em nôû nanghôn khieâu gôïi theâm, nuùm vuù thì ñoû saäm hôn chöù khoâng hoàng hoàng nhö tröôùcnöõa, cöû chæ e leä ruït reø cuûa em ñaõ bieán maát. Baây giôø em chöõng chaïc vaø daïnhôn nhieàu. CHAØNG thaáy em hôû hang, moät toøa thieân nhieân loà loä thì thích laém, truùt ngayquaàn aùo ra vaø leân naèm vôùi em. CHAØNG nheï naém laáy tay em, kheõ hoân vaøobaøn tay em roài hoûi :”Hoâm nay em ñaõ heát raùt chöa.. “. Em nheï nhaøng gaät ñaàuñeå CHAØNG yeân loøng, neáu khoâng CHAØNG khoâng daùm laøm heát söùc, thì caûCHAØNG vaø em ñeàu maát caû thuù vò ñi... CHAØNG ngaém hai vuù to troøn cuûa em,ñöa tay sôø boùp, rôø roaïng maân meâ caëp vuù ... Em lim dim ñoâi maét ñeå ñöôïc taänhöôûng nhöõng caùi vuoát ve aâu yeám cuûa CHAØNG ... kinh nghieäm daïy em, tröôùckhi muoán chôi caàn phaûi cho con ngöôøi höùng leân roài môùi chôi ... CHAØNG hoânhít vuoát ve, xoa naén vaø buù vuù em roài laàn xuoáng cöûa mình em, laïi vuoát ve hoânhít thaät laâu. Cuûa mình em baäy giôø troâng nôû nang vaø haáp daãn hôn, hai meùp vuncao leân, , chính giöõa moàng doác nhu nhuù leân nhö moät choài non vöøa heù nhuïy ...CHAØNG se se vaøo ñaáy laøm em ruøng mình. Moàng doác em ñaõ saên cöùng leân roài,em thaáy höùng quaù, ngöôøi em baét ñaàu ran ran noùng. Veà phaàn CHAØNG thì
 30. 30. döông vaät CHAØNG ñaõ nöùng leân cöùng ngaét ñang luïc laëc ñaàu laêm le chui vaøocöûa mình em ... CHAØNG baét em ñaàu ngoài khom ra phía tröôùc, hai tay choõixuoáng giöôøng, ñí em choång leân cao nhö ñang boø vaäy, cöûa mình em loä ra phíasau nguyeân veïn. CHAØNG caàm ñaàu döông vaät ñuùt vaøo cöûa mình em ... Em traânmình chòu laïi, döông vaät CHAØNG vaøo tôùi ñaâu em hay tôùi ñoù ... Cöù theá hai tayCHAØNG oâm vhaët laáy ñít em maø naéc tôùi, caøng luùc CHAØNG caøng naéc thoác laømem ñeâ meâ, sung söôùng, CHAØNG caøng ñöôïc theá ñaâm saâu döông vaät vaøo cöûamình em ... noù vaøo quaù saâu ... Ñaàu khaéc cuûa döông vaät CHAØNG ñuïng vaøo töûcung em ... em gaäp mình laïi reân ræ, thaät söôùng quaù CHÒ ôi ! nhaát laø luùc ñaàukhaác cuûa CHAØNG caï vaøo töû cung em, CHAØNG naéc thoác tôùi ñöôïc maáy caùi maøem ñaõ söôùng teâ ngöôøi leân roài. Nhôùt khí baén ra khoâng ngôùt ... Chôi kieåu naøydöông vaät CHAØNG vaøo thaät saùt, thaät saâu. Thænh thoaûng CHAØNG laïi laùch qualaùch laïi khieán cho döông vaät CHAØNG ngoaùy töù phía trong töû cung laøm choem söôùng voâ ngaàn vaø hôi thoán, nhöng caøng luùc CHAØNG chôi em caøng ñaõ hôntheâm, em reân ræ luoân moàm, cöù traân mình nhaän laáy nhöõng caùi naéc ñích ñaùngcuûa CHAØNG maø chaéc löôõi hít haø ... Nhôùt khí em chaûy ra leânh laùng, theo haibeân meùp cöûa mình em maø chaûy xuoáng giöôøng. Baây giôø CHAØNG baûo em naèmsaáp xuoáng giöôøng, hai tay boùp laáy vuù em, CHAØNG thì ngoài treân hai ñuøi noncuûa em thoïc döông vaät xuoáng ñuùt saâu vaøo cöûa mình em thaät maïnh. CHÒ ôi !em raát CHÒu chôi kieåu naøy, vì kieåu chôi naøy raát söôùng. Hai tay thì CHAØNGboùp naén caëp vuù em khoâng ngöøng, coøn ñít thì cöù naéc thaät maïnh vaøo cöûa mìnhem lia lòa laøm em sung söôùng ñeán cöïc ñieåm reân ræ khoâng ngöøng. Em luùc naøyvöøa thoán vöøa eâ aåm vaø söôùng vì moãi caùi naéc cuûa CHAØNG ñaâm xuoáng laø chaïmvaøo töû cung em, vaû laïi em naèm saáp, hai ñuøi kheùp chaët laáy döông vaät CHAØNG,döông vaät CHAØNG coï saùt vaøo xöông ôû hai beân beïn em laøm em eâ aåm quaù,nhöng caøng eâ aåm caøng thoán em laïi caøng ñeâ meâ sung söôùng ... Boãng CHAØNGnaèm leân mình em, hai tay laïi boùp maïnh vaøo caëp vuù, CHAØNG nhoaøi ngöôøi ranaéc thoác vaøo... oäc ... oäc... oäc... ngöôøi em teâ taùi vì sung söôùng. Em sung söôùngruøng mình sung söôùng nhaém nghieàn maét laïi, hai ñuøi keïp chaët laáy döông vaätCHAØNG ... Töøng doøng nhôùt khí baén ra, ngöôøi em söôùng quaù run leân. CHAØNG
 31. 31. luùc aáy cuõng vaäy baén khí lai laùng vaøo töû cung em. CHAØNG caøng söôùng caøngboùp maïnh vaøo vuù em, cuøng moät luùc em ñeâ meâ ôû cöûa mình em vaø ôû vuù ... Chôikieåu naøy CHAØNG vaø em sung söôùng khoâng bieát bao nhieâu maø keå... Chuùng em ñoàng yù chôi ñi chôi laïi kieåu aáy vaøi ba boán laàn cho thaät ñaõ roài môùiñi nguû. Xong ñeâm aáy em baûi hoaûi caû chaân tay vì khí ra quaù nhieàu..ÑEÂM THÖÙ NAÊM Boùng chieàu ñaõ buoâng daøi treân thaûm coû, chuùng em côm nöôùc ñaõ xong. BaøSaùu ñang lo pha nöôùc cho em taém chuaån bò cho CHAØNG moät thaân theå thômtho töôi maùt. Taém xong, em töôi taén trong boä quaàn aùo moûng. Döôùi lôùp aùp moûng manh boängöïc em caêng phoàng, khoâng che ñaäy noåi söï ham muoán raït raøo ñang aâm beântrong. CHAØNG thöôøng baûo boä ngöïc em laø ñieàu baát haïnh cho keû naøo daùm nhìnnoù. Em hoûi CHAØNG sao vaäy thì CHAØNG traû lôøi :” Taïi noù quaù khieâu khích,haèng ngaøy anh ñöôïc oâm aáp noù trong loøng, tay naâng niu noù luoân, maø moãi laànnhìn thaáy noù maø anh coøn theøm muoán, huoáng hoà laø ngöôøi khaùc ... “.Em baätcöôøi vì yù nghó ngoä nghónh cuûa CHAØNG. Vaø thaät vaäy CHÒ aï ! vaø laàn naøo cuõngtheá, cöù gaàn em laø CHAØNG naâng niu vuoát ve caëp vuù em luoân. Ñieàu ñoù laøm emkhoan khoaùi vaø töï haøo veà caëp vuù cuûa mình. Coù moät vaøi ngöôøi baïn ñeán thaêm, CHAØNG ñang ngoài vôùi hoï ôû phoøng khaùch.Thaät laø quaùi laï laøm sao, giôø naøy toái ñeán nôi maø coøn khaùch vôùi khöùa. CHAØNGgoïi em ra chaøo hoûi sô sô roài vaøo. Quûa thaät nhö lôøi CHAØNG noùi, söï hieän dieäncuûa em nôi phoøng khaùch laøm bao nhieâu caëp maét traàm troà. Hoï coá giöõ lòch söïñeå khoûi toû ra soã saøng, nhöng trong tia nhìn cuûa hoï khoâng che giaáu ñöôïc söïöôùc ao khao khaùt ñöôïc. Luùc aáy em thaät loäng laãy, boä ngöïc kieâu kyø vun cao leân,chieác quaàn moûng oâm laáy chieác moâng chaéc nòt troøn tròa... beân trong maäp môø aånhieän chieác sì-líp traêng traéng, laøm boäc loä bao nhieâu ñöôøng neùt taân kyø cuûa moätngöôøi con gaùi ñaõ neám qua muøi vò aùi aân.
 32. 32. Quaùi sao hoï laøm gì maø laâu theá, em naèm aáy cöù nghe tieáng xì xaøo cöôøi noùicuûa hoï laøm soát caû ruoät. Chaéc CHAØNG cuõng ñang noùng loøng laém, vì chæ ngheCHAØNG öø öø cho qua chuyeän ... chieác giöôøng neäm traûi drap traéng tinh coøn ghilaïi ñaäm ñaø nhöõng cuoäc aùi aân cuoàng baïo, ñaâu ñaây vaãn coøn phaûng phaát höông vònoàng naøn, ngaây ngaát cuûa CHAØNG vaø em. Moät noãi khaùt khao ñang raøo raïttrong loøng em. Em meâ thieáp ñi trong giaâây phuùt thoaûi maùi aáy... khoâng bieát baolaâu ...moät baøn tay noùng hoåi tuoät nheï chieác quaàn em ra, roài chieác aùo caùnh luïahoàng cuõng ñöôïc côûi ra ... Baøn tay aáy boùp boùp vuù em, roài ñoâi moâi haáp taáp nuùtvaøo ñaàu vuù ... em söôùng lòm ngöôøi ñi, cöûa mình em cuõng bò muùa maùy. Moät baøntay moùc vaøo loã loàn em ngoaùy nheø nheï... töû cung em ñeâ meâ ... Em phaûi traânmình laïi ñeå khoûi baät ra tieáng reân. Beân tai em hôi thôû doàn daäp noùng boûng quenthuoäc cuûa CHAØNG. Roài chieác mieäng hoa xinh töôi cuûa em bò khoùa chaët baèngnuï hoân khaùt khao ... vuù em bò boùp naén vaø se se lieân hoài ... Ngoùn tay ôû cöûamình em cöù thoø ra thuït vaøo, ngoaùy beân naøy coï beân kia ... Cuøng moät luùc ôû thaântheå em ba choã bò kích ñoäng döõ doäi. Thì CHÒ ôi ! laøm sao em CHÒu noåi ... Emoaèn oaïi ñeâ meâ reân leân ö öû ... Hai baøn tay em quôø quaïng, baáu vaøo khoaûngkhoâng ... Em run ngöôøi leân keïp chaët ñuøi laïi vaø ruøng mình ... Moät doøng khí aâmaám chaûy ra, taám thaân ñeâ meâ ñaày hoan laïc cuûa em ñang leành ñeành troâi trongkhoaûng khoâng ... CHAØNG vaãn chöa chòu ngöøng ... Moâi em, vuù em vaø cöûamình em vaãn bò kích thích döõ doäi hôn ... Em vaát vaû reân xieát nho nhoû... gioïngem ngheïn ngaøo caàu cöùu CHAØNG :”Thoâi anh ôi, thoâi ñi, em CHÒu heát noåi roài,thoâi ñi anh ... “.Em baät daäy voà laáy CHAØNG. CHAØNG ñôõ em daäy loøn hai chaândöôùi hai chaân em, chuùng em ngoài ñoái dieän nhau... Vaø moät tieáng oït... döông vaätCHAØNG ñaõ chui toït vaøo cöûa mình em trong söï ñeâ meâ khoaùi laïc ... Em nhaémnghieàn ñoâi maét, hai tay oâm laáy coå CHAØNG ... CHAØNG thì bôï ñít em leân chodöông vaät CHAØNG vaøo thaät saùt, ñuùt thaät saâu vaøo cöûa mình em, ñaàu khaécchaïm vaøo töû cung em... OÂi ! CHÒ ôi laøm sao taû ñöôïc söï sung söôùng gaàn ñieânloaïn cuûa em luùc aáy... Trong caùi theá ngoài ñoù, hai tay CHAØNG oâm chaët laáy ñítem, roài cöù theá maø raø qua raø laïi, laùch beân naøy, laïi laùch beân kia. Döông vaätCHAØNG theo ñaø aáy maø ñaâm vaøo töû cung em caï, ngoaùy, xoay trôû ñuû chieàu.
 33. 33. CHÒ ôi ! luùc aáy em ñaõ heát söùc... em traân mình sung söôùng ñeâ meâ, mieäng emreân ræ hít haø khoâng ngôùt ... maét em nhaém nghieàn laïi . Döông vaät CHAØNG hình nhö caøng luùc caøng to hôn, caøng daøi ra, noù cöù ñaâmthoïc, caï ngoaùy maõi khoâng ngöøng. Em thaät khoå, vöøa söôùng teâ caû ngöôøi, vöøathoán ôû ñaáy, laøm em cöù hít haø reân ræ luoân ... maø CHAØNG coù CHÒu buoâng em ra.CHAØNG cöù taät laùch, oâm ñít em sieát vaøo, caø qua caø laïi, CHAØNG cöù laøm maïnhdaàn, maïnh daàn ... Em caøng reân leân to hôn ... voøng tay em sieát chaët laáy coåCHAØNG, em traân mình laïi ñuøi em keïp laáy moâng CHAØNG ... söôùng quaù,emmuoán theùt leân thaät to ... em ruøng mình lieân tieáp ... nhöõng doøng nhôùt khí buïcchaûy ra seàn seät, traéng ñuïc nhö maøu söõa tuoân ra töø cöûa mình em lai laùng ... Luùcaáy CHAØNG môùi ñaët em naèm xuoáng roài môùi naèm phuû leân ngöôøi em, oâm chaàmlaáy taám thaân möôït maø cuûa em maø naéc thoác vaøo nhö möa baõo oäc ... oäc ... oäc ...Em laïi ñeâ meâ laên loän, ñít haûy leân lieân hoài, hôi thôû doàn daäp, gioïng em nhö taétthôû :”Oâi ! söôùng quaù anh ôi ! söôùng quaù ! “. Maëc cho em keâu gaøo reân sieát, laênloän vì sung söôùng, CHAØNG vaãn ghì laáy em naéc thoác tôùi ... Em laïi nghieán raêng,keïp ñuøi laïi, nhôùt khí laïi chaûy ra daàm deà... Tieáng reân cuûa em nhö taét ngheïn laïivaø roài beân tai em moät hôi thôû daøi khoan khoaùi, ñaày sung söôùng ... töû cung emnhaän lieân tieáp nhöõng gioït tinh khí noùng boûng ... laøm em laïi ñeâ meâ... Treânmình em laø thaân theå loõa loà cuûa CHAØNG ñang traân laïi... Xaùc thòt em qua moät ñeâm khoaùi laïc tôi bôøi.ÑEÂM THÖÙ SAÙU CHÒ aï ! CHAØNG ban ngaøy raát baän roän. Coâng vieäc raát beà boän neân duø yeâuem theá naøo CHAØNG cuõng khoâng theå boû beâ ñöôïc, xa CHAØNG phuùt naøo laø emnhôù phuùt aáy. Vôï choàng môùi cöôùi laø theá ñaáy Coù nhöõng buoåi tröa noùng trong caên phoøng vaéng veû, em traèn troïc moät mình,em khoâng theå naøo nguû yeân ñöôïc. Cöù chôïp maét moät luùc, em boài hoài nghó ñeánsöï khoaùi caûm tôùi möùc ñieân loaïn maø CHAØNG ñaõ ban cho em taám trinh naøy ñaõtroïn veïn hieán daâng cho CHAØNG ... CHÒ ôi ! em thaáy nhôù CHAØNG quaù. CoùCHAØNG ôû nhaø coù khi naøo em ñöôïc naèm yeân ñaâu. Khoâng oâm aáp em thì
 34. 34. CHAØNG cuõng sôø moù, naén vuù em, heát sôø vuù laïi hoân hít maõi khoâng bieátchaùn.Nhöng vaát vaû nhaát cho em laø luùc ban ñeâm. Thoâi thì ñuû thöù hoân moâi, nuùtlöôõi, buù vuù, moät hoài ñaõ roài “cuïc cöng” CHAØNG phaù phaùch ñeán luùc em reânsieát. Chæ khi naøo CHAØNG thoûa maõn xaùc thòt CHAØNG môí buoâng em ra ... Nhöng laï laøm sao CHÒ ôi, em nhö ñoàng loõa vôùi CHAØNG vaäy. Neáu CHAØNGkhoâng ngoù ngaøng gì ñeán em thì em cuõng tìm caùch khieâu gôïi CHAØNG ... Buoåi chieàu khi ceà tôùi nhaø laø CHAØNG tìm tôùi em ngay. Em saø vaøo loøngCHAØNG nuõng nòu. Em baûo CHAØNG laøm sao veà quaù muoän laøm em nhôù muoáncheát. CHAØNG mæn cöôøi hoân vaøo goø maù haây haây ñoû cuûa em vaø baûo CHAØNGcuõng nhôù em muoán cheát vaäy. Quanh ñi quaån laïi cuõng chæ laø nhöõng caâu yeâuñöông thöôøng ngaøy. Chuùng em taém röûa vaø duøng côm xong thì trôøi ñaõ toái môø. Boùng ñeâm thuaänlôïi cho nhöõng ngöôøi yeâu nhau. CHÒ ôi ! ñeâm nay so vôùi maáy ñeâm qua thaät laøñeâm söôùng nhaát ñôøi em. CHAØNG chieàu chuoäng em ñuû moïi ñieàu, tình yeâuchuùng em caøng luùc theâm ñaäm ñaø khaêng khít... Thaân theå naûy nôû cuûa em raát phuø hôïp vôùi boä quaàn aùo boù saùt ngöôøi hoâmnay... Nhöõng nôi ñaùng nhìn treân ngöôøi em noåi baät leân nhöõng ñöôøng conh tuyeätmyõ. Nôi thaân theå em toaùt ra moät muøi höông dìu dòu khieán CHAØNG phaûi saymeâ ngaây ngaát... vöøa kheùp cöûa phoøng laïi, CHAØNG voäi ghì em vaøo loøng, gaénvaøo moâi em moät nuï hoân noùng boûng ñaày khaùt khao theøm muoán... CHAØNGngaäm laáy löôõi em nuùt ngon laønh, voäi vaøng nuoát laáy nhöõng gì thôm tho cuûamieäng em... Tay thì sôø boùp moâng em sieát chaët vaøo loøng CHAØNG. Döông vaätcuûa CHAØNG cöùng ñô chìa ra nhö muoán xuyeân thuûng hai lôùp quaàn tìm ñeáncöûa mình em vaäy... Chæ caùi hoân ñaày nhieät tình naøy ñuû laøm em kích thích laémroài. CHAØNG beá em ñaët treân giöôøng ... nuùt aùo em keâu leân böïc böïc, roài chieácquaàn em ñöôïc tuoät ra ... Trong choác laùt, hai thaân theå em vaø CHAØNG ñaõ traàn truoàng quyeän laáy nhau.CHAØNG nheï aán döông vaät vaøo moät nöûa trong cöûa mình em, roài naéc nheø nheïvaøo, tay CHAØNG sôø moù maân meâ ñoâi vuù to troøn cuûa em... Ngoùn tay ñang se sevaøo nuùm vuù ñang caêng cöùng ngaéc.em ñeâ meâ quaù chöøng ... Nhöõng caùi loái maø
 35. 35. CHAØNG kích thích em laøm em vöøa raïo röïc vöøa uaát öùc ... Sao CHAØNG khoângñuùt heát döông vaät vaøo cöûa mình em maø chôi cho thoûa ... maø cöù nhaép nha nhaépnhöù em hoaøi theá naøy ... Xaùc thòt em ñoøi hoûi maõnh lieät... Em nghieán raêng traânmình chòu ñöïng. CHAØNG cöù nhaép nhaép ... Roài, khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa,em baät daäy nhö chieác loø xo, chuïp laáy CHAØNG haåy ñít maïnh tôùi, oït moättieáng... em buûn ruûn caû tay chaân ... Noù ñaõ vaøo taän thaâm cung em roài ... baây giôøCHAØNG môùi ngaû ngöôøi xuoáng neäm, döông vaät söøng söõng nhö moät caây coättraân traân chóa thaúng leân... CHAØNG ñeå em treøo leân mình CHAØNG maø chôi choñaõ. Em baèûng loøng heát söùc, döông vaät CHAØNG guïc gaëc nhö môøi moïc. Thaätkieåu naøy troâng raát môùi laï trong maáy ngaøy vöøa qua. Em khoâng ngaàn ngaïi ñeånoù ngay loã cöûa mình em, roài ngoài xuoáng, tröôøn leân mình CHAØNG roài aán thaätmaïnh xuoáng roài naéc thoác laáy CHAØNG. Chôi kieåu naøy em thaáy sung söôùng heátsöùc, vì em ñoùng vai troø chuû ñoäng, choã naøo ñeâ meâ thì naéc vaøo, ñít em xoay beânnaøy trôû beân kia, khi traät khi laùch. Moãi caùi gaäp mình cuûa em laø döông vaätCHAØNG chui toït vaøo töû cung laøm em ñaõ quaù cöù naéc vaøo oác, oác... CHAØNGcuõng sung söôùng khoâng keùm em, ñít cöù haåy leân phuï hoïa laøm em caøng khoaùicaûm ñeâ meâ ... Döông vaät CHAØNG ñaõ vaøo saâu, em laïi muoán vaøo saâu hôn nöõa.CHAØNG ghì laáy em reân ræ vì sung söôùng. Moãi luùc em naéc caøng gaáp ... oäc ... oäc...roài em traân mình nghieán raêng.... tinh khí traéng ñuïc nhôn nhôùt töø cöûa mìnhem xuaát ra daàm deà ... em reân ræ :”söôùng quùa anh ôi ! ... em meät roài, anh laømem mau mau nöõa ñi anh”. CHAØNG ngoài leân phuû chuïp laáy mình em vaø ñeø xuoáng, em nghieán raêng reânsieát, nhaän nhöõng caùi naéc thoác taøn baïo phuõ phaøng nhö gioâng, nhö gioù ... Em reânræ hít haø thaät ñaõ, maét nhaém nghieàn ... Döông vaät CHAØNG xoâng ñoät vaøo cöûamình em, maïnh baïo laøm em cöù reân sieát öù ... ôù.... Em muoán ngaát ñi vì caùi ñeâmeâ khoaùi laïc toät ñoä. Ñoâi ñuøi non em boãng kheùp laïi höùng chòu nhöõng daäp duøimoät caùch khoaùi laïc moät caùch teâ taùi. Em ruøng mình lieân tieáp, khí xuaát ra daàmdeà, söï sung söôùng caøng taêng. CHAØNG vaãn baùm saùt laáy em naéc nhö vuõ baõo.Em laïi ruøng mình ... ngöôøi em ñeâ meâ oaèn oaïi, tay chaân em oaèn oaïi caáu níu...coù luùc laïi reân leân höø höø ... mình em traân laïi ñôø ñaãn vì sung söôùng taùi teâ. Ñít
 36. 36. em baét ñaàu saøng qua laùch laïi cho thaät ñaõ. Döông vaät CHAØNG ñaâm beân naøy,thoïc beân kia laøm em ruøng mình luoân... hôi thôû em gaáp ruùt, CHAØNG cuõng doàndaäp, nhaán tôùi taáp vaøo, vaøo saâu, saâu nöõa. Em nghieán raêng naên næ thaân theå emtôi bôøi ... oác ... oác... Em sung söôùng ñieáng leân :”Anh ! anh ôi ! söôùng quaù ! ...”.Roài CHAØNG traân mình laïi, ghì laáy thaân em, thaâm cung em nhaän nhöõng gioïttinh khí aám aùp cuûa döông vaät CHAØNG ñeâ meâ baén vaøo nhö suoái chaûy. CHAØNGtraân mình ghì chaët laáy em, tinh khí caøng baén maïnh vaøo... Em ñeâ meâ sungsöôùng oâm ñít CHAØNG nhaän voâ theâm ... Chæ moät luùc nghæ ngôi döông vaät CHAØNG ñaõ cöùng thaúng leân ... Em laïi treøoleân mình CHAØNG vaät vaõ ñeâ meâ... oaèn oaïi, raõ rôøi... Khoâng ñeâm naøo em xuaát khí ra nhieàu baèng ñeâm nay heát. Ñeán höøng saùng roàimaø em vaãn coøn reân la, hít haø vôùi CHAØNG... Cöûa mình em laïi ñöôïc moät ñeâmthoûa thích ...ÑEÂM THÖÙ BAÛY CHÒ aï ! Coù leõ töø ngaøy cöôùi ñeán nay ñaây laø ñeâm ñaàu tieân em laøm CHAØNGthaát voïng. Loãi khoâng ôû CHAØNG maø cuõng khoâng ôû em ... chæ vì hoâm nay laøngaøy em coù kinh nguyeät. Töø buoåi tröa, vöøa duøng côm xong, thì huyeát baét ñaàuræ ræ, em lo laéng voâ cuøng, ngöôøi em baàn thaàn raõ rôïi. Luùc CHAØNG veà ñeán nhaøthì em ñaõ thay ba chieác khaên nòt roài ... Trôøi ôi, roài ñeâm nay em vôùi CHAØNGseõ ra sao. Boù tay nhòn nhuïc ñeå cho xaùc thòt noù ñoøi hoûi, daøy voø ö. Khoâng ñöôïc,em khoâng muoán theá maø CHAØNG cuõng vaäy, nhöng laøm sao ñaây ñaàu oùc em roáibôøi. Ñang baên khoaên thì CHAØNG beá em ñaët treân giöôøng baét ñaàu maân meâ hoânhít. Em khoâng ñaønh loøng nhìn CHAØNG thaát voïng aûo naõo ...OÂm laáy CHAØNG,em hoân hít, vuoát ve chöøng hôn moïi böõa roài môùi thuû thæ baûo CHAØNG bieát.Hoâm nay em dô mình ...Moät phuùt söõng sôø... Moät hôi thôû daøi thaát voïng...Nhöng sôï em buoàn, CHAØNG khoâng daùm laøm em buoàn chaùn, oâm ghì laáy em,ñaët leân ñoâi moâi hoàng töôi thaém moät chieác hoân thaät thaø aâu yeám.

×