7 ngay 2_dem_phan1

369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 ngay 2_dem_phan1

 1. 1. PHAÀN MOÄT : CUØNG CAÙC EM THAÂN MEÁNNhöõng gì chò seõ ghi laïi ôû quyeån saùch naøy mong raèng seõ giuùp ñöôïc phaànnaøo caùc em trong cuoäc soáng gia ñình. Nhöõng gì chò ñaõ höôûng trong cuoäcsoáng gia ñình. Nhöõng gì chò ñaõ höôûng, nhöõng kyû nieäm chò xin ghi laïi taátcaû ñeå caùc em cuøng xem, cuøng laáy nhöõng öu khuyeát ñieåm ñeå taïo neânhaïnh phuùc gia ñình caùc em. Nhöõng haïnh phuùc gia ñình traøn treà sungsöôùng thì ñoù laø thieân ñaøng ñoù, maø trong nhöõng yeáu toá gaây trong haïnhphuùc gia ñình, TÌNH DUÏC ñoùng vai troø raát quan troïng. Söï trao ñoåiTÌNH DUÏC coù thoûa maõn thì vôï choàng môùi ñöôïc haïnh phuùc, buoäc phaûicoù ngay töø khi môùi cöôùi, maø ngöôøi ta coù theå hoïc hoaëc luyeän taäp daàn daàndeã ñaït tôùi noù baèng caùch tìm hieåu chính caùi baûn chaát guoàng maùy trongtrao ñoåi TÌNH DUÏC ñaëng trao ñoåi ngheä thuaät laøm vôï choàng.Chò ghi laïi ñaây nhöõng ngheä thuaät, kyõ thuaät veà TÌNH DUÏC ñeå caùc em coùñöôïc moät môù kieán thöùc vaø caùc em seõ luyeän daàn daàn töø leân töø khi veà vôùichoàng.Nhöng caùc em neân nhôù raèng chæ rieâng TÌNH DUÏC khoâng thoâi thì khoânglaøm neân haïnh phuùc gia ñình daàn, vaø khoâng coù moái tình vôï choàng naøo coùtheå beàn chaët ñöôïc neáu ngöôøi ta chæ caên cöù vaøo nhuïc duïc. Muoán taïothaønh cuoäc hoân nhaân toát ñeïp, dó nhieân vôï choàng phaûi ieâu thöông laãnnhau, coù söï töông ñoàng tö töôûng, quyeàn löïc môùi coù söï thu nhaäp thíchñaùng veà kinh teá...Chò ñaõ quan saùt nhieàu gia ñình hay caõi coï, ña soá laø do thieáu hoøa hôïpTÌNH DUÏC maø ra (coù theå quan saùt tröïc tieáp hay giaùn tieáp). Nhö vaäythaønh ra yeáu toá TÌNH DUÏC ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc aámeâm gia ñình. Caùc quan nieäm sai laàm maø ngaøy nay vaãn coø toàn taïi laø coivieäc vôï choàng aên naèm vôùi nhau laø toäi loãi, laø baån thæu, laø maát phaåm giaùquaû laø ngaên trôû haïnh phuùc cho vôï choàng. Vaäy, ta neân maïnh daïn coivieäc tìm tôùi söï hoøa hôïp trong ñôøi soáng TÌNH DUÏC nhö laø moät trongnhöõng muïc ñích cao ñeïp cuûa söï sinh hoaït vôï choàng.Nhöng muoán ñaït ñöôïc söï hoøa hôïp trong TÌNH DUÏC, chuùng ta phaûi bieátcaùc:"Kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏC". Thaät vaäy, ngay trong nhieàu boälaïc, thoå daân laïc haäu, vieäc chæ daãn sinh lyù laø chuyeän thöôøng tình cuûa caùc
 2. 2. baäc laõo thaønh ñoái vôùi theá heä sinh, nhieàu khi bieán haún thaønh moät phaàntrong nghi leã trong caùc leã laïc khi boïn thieáu nieân tôùi tuoåi daäy thì.Ngaøy xöa, kyõ thuaät vaø ngheä thuaät TÌNH DUÏC cuõng ñaõ daïy doã ñaáy, caùcnhaø khaûo coå ñaõ tìm ra ôû Ai Caäp, nhöõng tôø giaáy ñôøi Pharaon, Kamasutracuûa AÁn Ñoä, vieát ra caùch ñaây 1800 naêm. Nhöõng saùch giaáy naøy ñeàu dieãntaû ra nhöõng chi tieát tæ mæ caùc kyõ thuaät, ngheä thuaät giao hôïp.Vaøi theá kyû gaàn ñaây, ngheä thuaät ñoù lô laø vaø thöôøng khi bò caám nöõa vì söïsai laàm cuûa chính quyeàn, toân giaùo... Ngaøy nay chuùng ta môùi löu yù ñeántaàm quan troïng cuûa vieäc giaùo duïc sinh lyù vaø chuù troïng ñeán kyõ thuaätthích ñaùng giuùp cho vieäc trao ñoåi TÌNH DUÏC giöõa vôï vaø choàng ngaøycaøng toát ñeïp hôn. Noùi ñeán kyõ thuaät ieâu ñöông, chò muoán nhaém ñeánnhöõng keát quaû toát ñeïp cuûa vieäc aên naèm vôùi nhau. Ñieàu aáy ñoøi hoûi tröôùcheát laø söï hieåu bieát ñeán nôi ñeán choán söï hoøa hôïp caû veà cô theå hoïc laãnsinh lyù hoïc, sau laø söï thaáu thieát ngheä thuaät yeâu ñöông, nghóa laø caùchgiuùp cho vôï choàng tìm thaáy söï thoûa maõn vôùi ñaày khoaùi caûm trong haønhñoäng sinh lyù.Ñöùng veà maët lyù hoïc maø xeùt, giao hôïp laø söï giao hoøa giöõa hai cô quansinh duïc nam vaø nöõ. Nhö vaäy, caû vôï choàng taát nhieân phaûi bieát roõ söï caáutaïo vaø nhieäm vuï cuûa cô quan sinh duïc, moái töông quan giöõa cô quan noïvaø cô quan kia, caùc söï bieán ñoåi xaûy ra khi TÌNH DUÏC bò kích thích, vòtrí phaûi giöõ ñeå cho hai cô quan coù ñöôïc söï hoøa hôïp khaû quan nhaát. Noùicaùch khaùc, caû vôï laãn choàng caàn phaûi bieát roõ chính caùi guoàng maùy cuûasöï giao hôïp laø vaäy.Ñöùng veà maët taâm lyù hoïc vaø tình caûm maø xeùt, ñoù laø ñieàu ñaùng khuyeátkhích neáu khoâng vôï choàng coù teå hieåu bieát baûn theå cuûa nhöõng xuùc ñoängTÌNH DUÏC, vaø söï kích thích TÌNH DUÏC, veà söï khaùc bieät giöõa caùc phaûnöùng giöõa caùc ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ vaø veà giaù trò cuøng taàm quan troïngcuûa caùc ñöùc tính phaùi coù theå teá nhò, tinh teá vaø kheùo leùo khi vôï choànggiao hôïp.Naõy giôø chò noùi khaù nhieàu veà nhöõng nguyeân nhaân ñaõ khieán chò ghi laïinhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏC.Tröôùc khi keå cho caùc em bieát nhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏCcuûa vôï choàng chò, chò hoûi caùc em coù hieåu roõ caùc cô quan sinh duïc vaø
 3. 3. caùch caáu taïo cuûa chuùng chöa? Neáu chöa thì khoan ñoïc tieáp ñaõ, haõy tìmvaø mua caùc saùch veà loaïi "AÙi tình thöïc nghieäm" ñaõ coù baùn nhieàu ôû caùchaøng saùch.Chò seõ chia ra laøm hai phaàn: phaàn thöù nhaát noùi veà kyõ thuaät, ngheä thuaät"hoân" ôû boä phaän sinh duïc, noùi thaúng ra laø caùch duøng mieäng ñeå gaâykhoaùi caûm cho ngöôøi mình ieâu vaø phaàn thöù hai noùi veà giao hôïp.PHAÀN THÖÙ NHAÁTHOÂN MOÂI: Ñaây laø phaàn thoâng duïng nhaát, hoân moâi ñeå toû söï ieâu thöôngñaäm ñaø, nhôù nhung nhieàu...Hoân moâi laø duøng laáy moâi quyeän laáy moâi cuûa ngöôøi ieâu, choàng chò hoânhay laém, moãi laàn anh aáy hoân chò, chò chæ bieát oâm laáy aûnh, ghì thaät chaët.Thöôøng thì anh aáy hay hoân chò vaøo nhöõng luùc saép ñi ñaâu, hay ñi veà...hoaëc luùc ôû nhaø anh aáy thình lình anh oâm chò hoân thaät ñaém ñuoái, hoûi rathì anh aáy nhôù laïi moät kyû nieäm naøo ñoù vaø caûm thaáy thöông vôï nhieàu.Chæ coù nhöõng tình ieâu chaân thaär môùi gaây ñöôïc ñeâ meâ nhieàu ôû nhöõng nuïhoân aáy vaø khoâng bao giôø chaùn ñöôïc. Thænh thoaûng, chò cuõng hoân anh aáynhieàu vaäy, vì chò ieâu aûnh laém, caùc em neân nhôù ñoâi luùc mình chuû ñoängchöù ñöøng bao giôø thuï ñoäng hoaøn toaøn, vaø khi hoân mình phaûi toû veû sayñaém chöù ñöøng toû veû ngöôïng eùo. Ngöôøi choàng seõ khoâng thích vôï mìnhneáu khi hoân vôï mình im lìm, baát ñoäng.Tuøy luùc, tuøy tröôøng hôïp vaø do söï teá nhò, mình phaûi hoân thaät cuoàng nhieäthoaëc hoân thaät dòu daøng.Thöôøng nhöõng nuï hoân ñaém ñuoái thöôøng keømtheo söï nuùt löôõi, nghóa laø mình ñöa muõi sang vaø ñoâi moâi ngöôøi ieâu seõquyeän laáy. Vaø coù theå, ta duøng tay xoa nheï vaøo ngöïc löng... hoaëc baát cöùnôi naøo (neáu nuï hoân chuaån bò cho cuoäc giao löu).Vaø ñieàu quan troïng laø caùc em coù bò chöùng hoâi mieäng hay khoâng, chöùngnaøy do beänh saâu raêng hay caùc beänh do ñöôøng tieâu hoùa, neân chöõa chokhoûi. Vì duø coù thöông ngöôøi ieâu caáp maáy, ngöôøi choàng seõ maát höùngnhieàu vaø khoâng thöôøng hoân ñaâu. Caùc em neân giöõ mieäng saïch hoaëcthöôøng ñaùnh raêng hay ngaäm keïo thôm nöôcù mieäng seõ ngoït, taïo neânhieàu ñeâ meâ cho nuï hoân, coù theå caùc oâng choàng cuûa em seõ nghieän nuï hoânvôùi vôï mình ñaáy.
 4. 4. Neáu nuï hoân ñaäm ñaø ñi nöõa, nuï hoân seõ keøm theo thöùc aên nghóa laø môùmthöùc aên vaäy, baèng caùch duøng löôõi ñöa thöùc aên vöøa môùi caén hay ñaõ nhaimoät chuùt töø mieäng cuûa mình hay mieäng ngöôøi ieâu. Caùc em gôøm aø! Khicoù tình ieâu caùc em seõ bieát! Tuyeät laém.Chuùc caùc em nhieàu haïnh phuùc.PHAÀN THÖÙ HAIHOÂN NÔI AÁYMoät vaøi yù nieäm:Nhö vaäy, chò ñaõ noùi "hoân" ôû nôi aáy laø duøng kyõ thuaät, ngheä thuaät baèngmoâi löôõi vaø baèng söùc huùt maø dieãn bieán cô quan sinh duïc cuûa nguôøi ieâuñeå ñöa ngöôøi ieâu ñeán thoaùi caûm, toät ñoä.Chöõ "hoân" ôû ñaây phaûi vieát trong ngoaëc keùp, noù khoâng nhö hoân moâi, noùgaàn ñoàng nghóa vôùi chöõ "buù", nhöng chò khoâng chöõ naøy vì noù khoângñöôïc thanh tao cho laém. Caùc em coù cho laø laï vaø gôùm laém khoâng? Haønhñoäng naøy chæ coù nhöõng ñoâi vôï choàng ieâu say ñaém, doài daøo duïc tình,khoûe maïnh thì thöôøng ngöôøi nam thöôøng hoân ngöôøi nöõ hôn vì tình ieâuhoï noùng boûng vaø nhieàu ñam meâ. Hôn nöõa cô quan sinh duïc cuûa ngöôøinöõ- AÂM HOÄ-ñöôïc caáu taïo raát ñaëc bieät vaø gaây kích thích nhieàu. Chònhaán maïnh raèng chæ coù tình ieâu maõnh lieät môùi thuùc ñaåy ngöôøi nam hoânñöôïc, neáu khoâng hoï seõ gôùm ngay, hoaëc neáu coù "hoân" ñöôïc thì chængöôïng ngaïo, khoâng ñöôïc say ñaém nhö ieâu chaân thaät.Coøn veà phaùi nöõ chuùng ta, neáu ieâu nhieàu vaø doàn daùo kích ñoäng, ta cuõnghoân ñöôïc cuûa ngöôøi ieâu vaø gaây ñöôïc nhieàu thöông ieâu vôùi choàng.Söûa soaïn cho nhöõng nuï hoân aáy:Luoân luoân ngöôøi choàng "hoân" thöôøng ngöôøi vôï neáu ôû phaùi nöõ coù nhieàuñaëc ñieåm, do ñoù chò em chuùng ta phaûi bieát khai thaùc moät caùch trieät ñeånhöõng lôïi ñieåm cuûa ta ñeå giöõ vöõng haïnh phuùc cho gia ñình. Vì theá, ñeåthöïc hieän cho nhöõng nuï hoân naøy, ta neân röûa thaät kyõ aâm hoä cho saïchluoân, ñeå traùch muøi hoâi quaù noàng do aâm dòch vaø nöôùc tieåu, ta caàn phaûiröûa thaät kyõ aâm hoä ít nhaát moãi laàn moät ngaøy. Nhö vaäy, caùc em bieát khi bòkích thích TÌNH DUÏC ôû aâm hoä tieát ra moät chaát nhôøn goïi laø aâm dòch.Chaát naøy maøu traéng töïa nhö loøng traéng tröùng, khoâng muøi vò gì, neáu coùchæ hôi maèn maën thoâi. Thöôøng khi hoân ngöôøi nam seõ nuùt maïnh vaø nuoát
 5. 5. luoân chaát naøy. Neáu chaúng may ta bò beänh veà aâm hoä, aâm dòch thöôøng coùmuøi noàng, ta neân chöõa cho khoûi ñi vì neáu khoâng choàng mình seõ ngaïi vaøchaúng daùm hoân thöôøng ñaâu.Khoaûng thôøi gian thích hôïp ñeå "hoân" laø khoaûng nöõa ñeâm, khoaûng nghætröa, tröôùc vaø sau khi nguû. Neáu ta giöõ ñöôïc aâm hoä saïch seõ, choàng mìnhseõ thích "hoân" luoân, coù theå ñeán ñoä nghieàn nöõa, nhö choàng chò chaúnghaïn. Anh aáy coù keå raèng ngöôøi Trung Hoa giaøu coù thöôøng möôùn gaùi trinhñeå daët vaøo aâm hoä nhöõng vieân thuoác gia truyeàn qua moät ñeâm ngöôøi taøuphuø hoä seõ "Hoân" aâm hoä cuûa ngöôøi con gaùi aáy ñeå nuùt laáy vieân thuoác maøhoï cho laø ñaïi boå: Do ñoù aûnh môùi baøy ñaët, thænh thoaûng ñaët vaøo aâm hoächò, hoaëc nho hoaëc cam,chuoái... roài vaøi giôø sau anh aáy nuùc ra.Ñöøng laáy laøm laï, ñoù laø TÌNH DUÏC ñaáy, thieân nhieân ñaáy.Dieãn tieán caûm giaùc vaø ñoäng taùc:Caûm giaùc hoân tuyeät vôøi neáu ngöôøi "hoân" raønh kyõ thuaät naøy. Choàng chòthì khoûi cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, anh aáy ñaõ ñöa chò ñeán khoaùi caûm toät ñoä vôùinhöõng nuï hoân kheùo leùo, khieán chò nghieàn ñöôïc "hoân" ñeán noãi phaûi nhaécnhôû hoaëc khieâu khích ñöôïc "hoân"."Hoân" cuõng coù nhieàu kieåu caùch tuøy höùng do söï ñoàng yù cuûa vôï choàng,nhöng thöôøng cuõng do duøng moâi, löôõi, ñeå ñöa ngöôøi ieâu tieán tôùi ñeáncaûm giaùc sung söôùng cöïc ñoä."Hoân" ôû aâm hoä:Tröôùc khi "hoân" aâm hoä cuûa chò, anh aáy thöôøng hoâi moâi vôùi chò trong khiaáy baøn tay cuûa anh aáy xoa nhuõ hoa cuûa chò tuøy luùc nhanh chaäm, maïnhhay nheï. Ñeán khi chò bò kích ñoäng döõ doäi, thaân theå noùng ran leân vaø aâmhoä baét ñaàu tieát ra aâm khí nhieàu, anh aáy môùi baét ñaàu hoân xuoáng coå,xuoáng ngöïc, xuoáng buïng vaø laàn laàn xuoáng thaáp nöõa... Chò baét ñaàu dangñoâi chaân thaät roäng ñeå anh aáy ñöôïc "hoân" troïn veïn. Khi "hoân" anh aáyduøng moâi quyeän laáy aâm haïch vaø nuùc laáy aâm khí tieát ra thaät nhieàu, thænhthoaûng anh aáy ngöng nuùt vaø ñöa löôõi ra xuoáng aâm moân roài laïi ñöa leânaâm haïch, vaø cöû ñoäng nhanh daàn. Caûm giaùc cöïc laïc ñaõ ñeán daàn khieán chòbò kích ñoäng nhöng chò muoán anh aáy "hoân" thaät nhanh hôn ñeå ñeán khoaùicaûm toät ñoä maø. Luùc ño,ù mình laø noâ leä cuûa TÌNH DUÏC roài vaø khoâng etheïn gì nöõa, chò reân ræ oaèn oaïi trong khoaùi caûm, chò cöû ñoäng ôû boä haï
 6. 6. baèng caùch naåy leân, naåy xuoáng...Vaø roài caûm giaùc khoaùi laïc cöïc ñieåm ñaõñeán, luùc naøy ngöôøi chò naåy ñöùng leân, ñoâi tay chò töï ñoäng ghì saùt ñaàu anhaáy vaøo aâm hoä, ñoâi chaân chò khoâng coøn daïng ra nöõa maø ñaõ kheùp saùt ñaàuanh aáy töï bao giôø. Sau phuùt toät ñoä aáy caûm giaùc ra ñi thaät nhanh.Maáy em coù thaáy nhö vaäy laø kyø cuïc laém khoâng? Luùc ñaàu chò theïn laém,khi anh aáy "hoân" chò chæ caén raêng maø chòu cho TÌNH DUÏC haønh haï vaøkhoâng daùm reân ræ, oaèn oaïi trong khoaùi caûm gì caû. Sau chò môùi bieátkhoâng neân nhö vaäy vì nhö theá ngöôøi hoân seõ khoâng thaáy höùng thuù vaøkhoâng thích hoân nöõa vì hoï töôûng hoân nhö vaäy khoâng coù keát quaû, hônnöõa ta ñeø neùn chòu ñöïng nhö theá seõ laøm giaûm bôùt söï khoaùi caûm vaø coùtheå laâu ngaøy caûm giaùc ñoù khoâng coøn ñeán nöõa ta seõ bò chöùng laõnh aâmnghóa laø khoâng höùng thuù trong duïc tình. Nhö vaäy, haïnh phuùc gia ñìnhnaøy seõ maát vui ñi maø coøn coù theå bò tan vôõ nöõa, laø vôï choàng vôùi nhauñöøng e theïn gì caû nhöõng giôø phuùc trong duïc tình thì neân soáng heát mình,vôùi duïc tình nghóa laø haõy buoâng troâi ñeå duïc tình ñieàu khieån mình. Neáuthaáy caàn thì phaûi reân ræ hoaëc oaèn oaïi... gì... gì... cöù vieäc ñöøng e theïn gìcaû. Nhö vaäy, ngöôøi choàng thaáy raèng ngöôøi vôï ñoäc ñaùo thaät tuyeät.Laïi coøn moät ñieåm naøy nöõa, thænh thoaûng caùc em neân thay ñoåi moät chuùt,laø maáy em chuû ñoäng, khieâu khích ñeå choàng bieát mình bò kích thích vaøcaàn ñöôïc "hoân". Khieâu khích baèng ñuû moïi caùch, chaúng haïn ñöa aâm hoäveà phía maët ngöôøi choàng vaø keùo saùt ñaàu anh aáy vaøo hay oâm saùt choàng,caùc em toû ra noùng boûng vaø bò kích thích duïc tình, caùc em reân ræ caànñöôïc "hoân" nhö vaäy seõ taïo cho mình nhieàu neùt ñaëc bieät, ngöôøi choàng seõthích vaø ieâu thöông mình nhieàu hôn."Hoân" ôû döông vaät:Thænh thoaûng ngöôøi vôï neân "hoân" döông vaät cuûa choàng, "hoân" nhö vaäyseõ ñöa ngöôøi choàng töø kích thích duïc tình ñeán khoaùi caûm toät ñoä, kyõthuaät "hoân" naøy cuõng gioáng nhö ngöôøi choàng hoân aâm hoä cuûa mình,nghóa laø môùi khi hoân caùc em neân khích thích duïc tình cuûa ngöôøi choàngbaèng caùch hoân xuoáng daàn vaø tay xoa nheï khaép nôi. Ñeán luùc "hoân" chòngaäm ñaàu döông caät vaø "hoân" duøng moâi, löôõi , söùc nuùc ñeå gaây khoaùicaûm cho choàng. Coù luùc chò duøng moâi ñaåymieáng da boïc qui ñaàu (ñaàudöông vaät) tuoät ra, roài sau laïi duøng moâi keùo vaøo, coù luùc khoâng keùo
 7. 7. mieáng da aáy vaøo maø duøng löôõi quay troøn treân ñaàu döông vaät hay laø nuùtmaïnh töøng chaäp, caùc haønh ñoäng naøy ñieàu tieát, töø chaäm nhanh. Trongkhi ñoù chò naém döông vaät ñöa ñaåy nheø nheï theo nhòp nhanh chaäm cuûa"hoân", vaø moät tay chò maân meâ bìu dòch hoaøn, caûm giaùc khoaùi laïc ñeándaàn, ñeán luùc cöïc ñieåm, toaøn thaân anh aáy naåy leân vaø cöùng laïi. Töø ñaàudöông vaät tinh khí baén ra thaät maïnh, ñeán luùc tinh khí khoâng ra nöõa,ngöôøi anh aáy meàm nhuõng laïi, chò môùi thoâ "hoân". Luùc ñaàu chò phaûi nhoåtinh khí ra sau khi "hoân" xong, nhöng sau naøy ñaõ quen vôùi muøi tinh khíñoù roài neân chò nuoát luoân.Caùc kieåu "hoân":Tuøy luùc vaø tuøy höùng "hoân" coù theå naèm, ngoài, ñöùng khaùc nhau coát laø ñeåthay ñoå cho laï, vaø gaây nhöõng neùt ñoäc ñaùo. Trong gia ñình haàu nhö vôïchoàng ieâu thích nhau hôn, khoâng coù nhöõng vuï ngoaïi tình. Nhöng duø ôûkieåu hoân naøo, caùch hoân naøo cuõng ñeán khoaùi caûm gioáng nhau.NAÈM:Kieåu hoân naøy laïi chia ra laøm ba kieåu nöõa:Naèm ngöõa: Kieåu naøy thoâng thöôøng nhaát vì goïn vaø thoaûi maùi nhieàu.Ngöôøi nöõ naèm ngöõa, ngöôøi nam uùp maët vaøo aâm hoä vaø "hoân", coù theå gaâykích thích nhieàu baèng caùch trong khi "hoân" ngöôøi nam duøng tay xoa nheïnhuõ hoa, buïng vaø moâng(hoâng). Ñeán luùc noùng boûng, ngöôøi nöõ bò kíchthích TÌNH DUÏC döõ doäi thì naåy leân, xuoáng hoaëc uoán eoù boä haï theo nhòphoân cuûa ngöôøi nam, luùc ñoù ngöôøi nam neân voøng tay oâm saùt**************************************************************************aây deã daøng cho ngöôøi nam khi "hoân".Toùm laïi kieåu "hoân" naøy thoâng thöôøng vaø phong phuù nhaát.Naèm uùp: kieåu naøy thænh thoaûng ñöôïc aùp duïng moät laàn vaøo nhöõng khingöôøi nöõ bò kích thích TÌNH DUÏC nhieàu vaø muoán ñöôïc chuû ñoäng luùc"hoân". Ngöôøi nöõ naèm uùp aâm hoä leân moâi ngöôøi nam. Ngöôøi nam naèmngöõa phía döôùi vaø chæ vieäc voøng tay oâm saùt bôø moâng ñeå keùo aâm hoä vaøohoân. Tuøy theo cöôøng ñoä kích thích, ngöôøi nöõ seõ ñieàu khieån ngöôøinam"hoân" baèng caùch ñöa ñaåy, uoán eùo haï boä bôûi cöû ñoäng cuûa ñaàu goái vaøkhuyûu tay vaø nhòp ñoä tuøy theo mình thích.
 8. 8. Naèm nghieâng: Kieåu naøy ñöôïc aùp duïng luùc caû hai hôi löôøi. Ngöôøi nöõnaèm nghieâng, ngöôøi nam cuõng naèm nghieâng. Nhöng göông maët phaûi ñoáidieän vôùi aâm hoä. Thöôøng thì ngöôøi nöõ phaûi choaøng moät chaân qua saulöng ngöôøi nam ñeå hoï deã "hoân" hôn.Nhöng thì luùc khoaùi caûm gaàn tôùi, ngöôøi nöõ choaùng chaân vaø uùp ngöôøi laïithaønh kieåu "hoân" naèm uùp, hoaëc naèm ngöûa laïi vaø keùo ñaàu ngöôøi namtheo ñeå bieán thaønh kieåu "hoân" naèm ngöûa phong phuù vaø thoaûi maûi hôn.NGOÀI:ÔÛ theá ngoài ñöôïc chia laøm ba loaïi.Ngoài ngöûa: Kieåu naøy cuõng thoaûi maùi va ødeã daøng. Ngöôøi nöõ ngoài ôû caïnhgiöôøng, hai tay choáng thaúng ra sau coát ñeå naåy ngöôøi leân vaø aâm hoä ñöara phía tröôùc. Ñoâi chaân thoøng xuoáng giöôøng vaø daïng ra, coù theå co haichaân leân ñeå gaùc leân caïnh giöôøng ñeå trôû thaønh chöõ M coát ñeå môû roäng haimeùt aâm hoä, ngöôøi nam quyø döôùi ñaát vaø guïc ñaàu vaøo vaø hoân thaät maõnhlieät.Thænh thoaûng ngöôøi nöõ coøn neân naåy haï boä veà phía tröôùc.Ngoài uùp: Loái ngoài naøy cuûa ngöôøi nöõ laø nöõa ñöùng nöõa quyø, hai tay choángveà phía tröôùc ñeå ngaû ngöôøi veà phía tröôùc ñeå uùp aâm hoä leân maët ngöôøinam(luùc ñoù ngöôøi nam ñang naèm ngöõa ôû phía döôùi). Kieåu naøy ñöôïc thöïchieän luùc ngöôøi nöõ chuû ñoäng nghóa laø ngöôøi nöõ ñieàu khieån ngöôøinam"hoân" theo nhòp ñieäu ñöa ñaåy aâm hoä leân xuoáng, tôùi lui vaø aâm hoä leânkhuoân maët keû hoân bôûi caùc ñoäng taùc ôû ñaàu goái vaø tay.ÑÖÙNG:ÔÛ theá ñöùng naøy cuõng goàm hai kieåu.Ñöùng ngöûa: Kieåu naøy töông töï nhö ngoài ngöûa, nhöng ôû kieåu naøy, ngöôøinöõ ñöùng döïa vaøo vaùch coù theå hôi dang chaân moät chuùt hay laø gaùc moätchaân leân vai ngöôøi nam luùc aáy ñang quøy uùp maët aâm hoä ñeå "hoân". Ngöôøinöõ ñieàu khieån dieãn bieán caûm giaùc naøy baèng caùch naåy tôùi lui hoaëc duøngtay ñaët leân ñaàu ngöôøi nam keùo saùt vaøo aâm hoä mình hoaëc voø ñaàu nheønheï tuøy luùc.Ñöùng uùp: Kieåu naøy töông tuï nhö kieåu treân, nhöng thay vì ñöùng döïa löngvaøo vaùch, ngöôøi nöõ seõ xoay vaøo vaùch, hai tay choáng vaùo töôøng vaø ñieàukhieån ngöôøi nam hoân baèng caùch cöû ñoäng ôû haï boä.
 9. 9. Nhö treân chò ñaõ trình baøy caùc kieåu hoân ñôn maø ngöôøi choàng hoân ngöôøivôï. Töông töï nhö theá, ngöôøi vôï vaãn "hoân" döông vaät ngöôøi choàng quacaùc kieåu hoân nhö treân.PHAÀN HAI: MEN RÖÔÏU TÌNH AÙI ÑEÂM!ÑEÂM ÑOÄNG PHOØNGChò !Ñeán hoâm nay em môùi ñöôïc raûnh rang vieát thö thaêm chò ñeå baøy toû loønghaïnh phuùc ñang daâng traøo trong tim em ñeå chò hieåu theá naøo laø aân aùi cuûamoät coâ gaùi coøn trinh tieát laàn ñaàu tieân ñöôïc höôûng thöùc muøi vò cuûa ieâuñöông.Chò.Ñeâm hoâm aáy, tieäc tuøng vöøa xong, baïn beø thaân thuoäc laàn löôït ra veà chæcoøn laïi chaøng, em vaø moät ngöôøi giuùp vieäc ñang loanh quanh doïn deïp vìbuoåi tieäc nhaø cöûa thaät beà boän. Maët chaøng ñoû ngay vì hôi men, chaøngxieát laáy tay em vaø aâu yeám duøi em vaøo phoøng...Em thaáy theøn theïn, vaø cuùi ñaàu, loøng hoài hôïp voâ cuøng, kheùp cöûa phoøngxong chaøng quay laïi oâm em vaøo loøng hoân leân maù em nheø nheï nuùt moâihoàng non noõn nhö moät ñoùa hoa xuaân traøn ñaày nhöïa soáng... Caùi hoân luùcñaàu cuûa ñeâm taân hoân seõ môû maøn bieát bao ñieàu huyeàn dieäu. Moät caûmgiaùc laân laân leân nheï vaøo loøng em, laàn ñaàu tieân da thòt em tieáp xuùc vôùida thòt ñaøn oâng, thaät em thaáy roän raõ khaùc thöôøng chò aï.OÂi caûm giaùc môùi thaät laï luøng laøm sao, ngöôøi em boãng thaáy noùng böøngrung ñoäng...Ñang meâ man vôùi nhöõng caûm giaùc môùi laï thì chaøng buoâng em ra, nhönhcaùi dö vò cuûa caùi hoân noàng naøn, hôi thôû noùng boûng phaø vaøo maët em vaãncoøn quyeän laáy em.Luùc ñoù, em ñang maëc chieác aùo cöôùi baèng vaûi traéng, maøu traéng trinhbaïch moûng manh nhö thaân theå nheï nhaøng eûa laû cuûa em. Ñaàu em caùimoät voøng hoa traéng oâm laáy môù toùc huyeàn buoâng thaû treân bôø vai Muøinöôùc hoa Chahel05 nhö môn man pha laãn vôùi muøi da thòt ngaây ngaát cuûaem thaønh moät muøi ñaëc bieät dìu dòu. Em bieát raèng em ñeïp, cöù nhìn neùtmaët ñam meâ cuûa chaøng thì roõ. Chaøng mæm cöôøi baûo em thay aùo ra vaø
 10. 10. chôø chaøng ra ngoaøi röûa maët cho tænh taùo... Em aï nho nhoû, chaøng naângcaèm em leân vaø ñaët vaøo moâi em moät nuï hoân ñaém ñuoái roài böôùc ra.Nhìn gian phoøng xinh xinh em thích voâ cuøng, chieác giöôøng Hoàng Koângtraûi ra traéng eâm aùi, ñaët treách veà phía tröôùc nhö môøi moïc taân nhaân, goùcphaûi laø chieác tuû ñöùng sôn verni traéng, coù göông soi. Moät baøn trang ñieåmthaät myû thuaät ñaët caïnh giöôøng, treân baøn phaán son, nöôùc hoa ñaày ñuû thöù.Beân hoâng tuû laø chieác baøn roäng boïc da caùo maøu xanh laù maï ñaäm, coù leõlaø baøn vieát cuûa chaøng, treân ñoù ñaày nhöõng quaø cöôùi boïc giaáy boùng loaùng.Ñaàu giöôøng coù ñeå saün cho em moät boä quaàn aùo traéng tinh, ñöôïc uûi goïnraøng caån thaän. Em nheï nhaøng truùt boû chieác aùo daøi traéng vaø choaøng moätboä aùo nguû, nhìn vaøo göông soi em mæm cöôøi vôùi em. Chieác aùo caùnhngaén, tay may roäng, coå ñeå hôû che ñaäyVöøa nhoät nhaït vöøa khoan khoaùi... Ñoâi moâi khuoân maët aám aùp cuûa chaøngñang aùp vaøo ngöïc em , noù ñang muoán gì hôn laø nhöõng chieác hoân...Em hoài hôïp quaù chöøng ! Hay phuùt quyeát ñònh cuûa ñôøi con gaùi ñaõ ñeánvôùi em roài chaêng ?Em ñang ngô ngaån vôùi nhöõng yù nghi hoân taïp, thì tay chaøng ñaõ laán vaøoaùo em roài, nheø nheï tieán daàn, leân ñoâi vuù san cöùng cuûa em, tay maân meâse ñaàu vuù. Thaät em thaáy roàn roän vaø hoài hoäp heát söùc, vöøa theïn vöøa lo,em xoâ tay chaøng ra, loøng baøng hoaøng... thì chaøng ñaõ oâm goïn em vaøoloøng aâu yeám baûo:Em yeâu ñöøng sôï, hoâm nay laø ngaøy sung söôùng nhaát cuûa ñôøi chuùng ta.Laùt nöõa ñaây anh seõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng. Anh seõ daàn daét emvaøo toät ñænh aùi aân. Nhöng em raùng kieân nhaãn chòu ñau moät tí nheù.Roài chaøng quaû coù maõnh löïc kyø laï, nhôø ñaáy em bôùt ñi nhöõng tò hieàm, bôõngôõ ban ñaàu. Em caøng raïo röïc hôn, quaøng tay oâm laáy löng chaøng, baâygiôø em môùi nhaän thaáy mình maåy chaøng traàn truoàng nhö nhoäng, boä ngöïccaêng phoàng ñaày sinh löïc ñöôïc ñieåm theâm moät choøm loâng ñen taêng theâmneùt quyeán ruõ. Ñoâi caùnh tay raén chaéc, cuoàn cuoän baép thòt ñang xieát tayem. Quaû thaät em khoâng hieåu chaøng noùi toät ñænh cuûa tình ieâu laø gì !Nhöng luùc naøy em ñaõ thaáy thích thuù laém roài...Em ruùc ñaàu vaøo boä ngöïc chaøng roài nhoû nheï ñaùp laïi, nhöõng lôøi maø töøtröôùc ñeán nay em khoâng bao giôø daùm noùi: "Em ieâu anh ! Em ieâu anh
 11. 11. laém ! Ñöøng laøm ñau em anh nheù !" . khoâng hieåu khi thoaùt ra caâu aáy emñaõ nghæ gì nhöng em ñaõ baèng loøng cho chaøng laøm ñau em roài. Chôïtnghæ ra ñieàu aáy em thaáy teïn quaù, cöù chui vaøo ngöïc chaøng im thin thít.Chaúng bieát chaøng coù nghæ ñeán caâu noùi cuûa em khoâng nhöng tay chaøngñang môû khuy aùo cuûa em roài. Moät nuùt...Hai nuùt... ngöïc em nhö coù gìchaän ngang, tim em ñaäp thình thòch.. chieác aùo nòt bò môû toang ra, boängöïc vung cao kieâu haõnh, ñoâi nuùm vuù xinh xinh, ñoû hoàng nhö khieâukhích nhö ñang môøi moïc chaøng...Töïa nhö con hoå ñoùi ñang gaëp moài ngon, chaøng cuùi xuoáng vuù em hoânlaáy, hoân heát beân naøy roài beân kia, hoân thaät laâu vaøo hai nuùm vuù xinh xaén,xong chaøng keà mieäng vaøo nuùt... Em sung söôùng ñeâ meâ, nhaém nghieánmaét laïi, lim dim taän höôûng, luù baáy giôø ngöôøi em nhö khuùc goã, moättöôïng goã sung söôùng...Mieäng chaøng thì nuùt, löôõi chaøng thì raø raø vaøo ñaàu vuù em, tay maân meâvöøa boùp vöøa rôø... vöøa se se laáy nuùm vuù, thaät vöøa khoan hkoaùi vöøa nhoätnhaït voâ cuøng, ngöôøi em ñôø ñaãn, tay em cuõng sôø soaïng, xoa naém laáylöng chaøng, chaân em co duoãi voâ chöøng, thaân em ruõ ra...Luùc aáy em ñaõ thaáy ôû döôùi haùng em coù moät doøng nöôùc nhôøn chaûy ra, emkhoâng theå naøo ngaên laïi ñöôïc. Trôøi ôi ! sao em sung söôùng quaù. Mieängem reân nho nhoû:...Anh ôi ! Ngöôøi em naåy leân, tay em baán chaët vaøongöôøi chaøng. Luùc ñaáy chaøng nhö ñaõ thoâng caûm vôùi söï sung söôùng maõnhlieät cuûa em, tay chaøng rôø vuù vaø tieán veà phía döôùi... laàn qua lôùp quaànmoûng manh, sôø vaøo aâm hoä em. tay chaøng thaät kyø dieäu nhö coù ñieän, sôøñeán ñaâu laø em rôøn rôïn ñeán ñoù. Thaân theå em baây giôø khoâng kìm haõmñöôïc nöõa noù laên loän naåy leân uoán eùo... Mieäng chaøng nuùt nuùm vuù cuûa emkhoâng rôøi, beân naøy xong laïi beân kia, tay chaøng sôø moù voâ cuøng... Emkhoâng chòu noåi nhöõng kích thích cuûa chaøng nöõa, nghieâng qua oâm laáychaøng thaät chaët, chaøng cuõng oâm laáy em, coá yù ñeå döông vaät cöùng ñô vaøogiöõa hai haùng em vaø caï qua coï laïi. Tay chaøng thì moø maãn nuùt quaàn...Moät luùc sau chieác quaàn cuûa em ñaõ ñöôïc chaøng côûi ra töø luùc naøo, chieácquaàn silip chaøng cuõng ñang laàn vaøo côûi tieáp...Theá laø treân mình em cuõng nhö chaøng, baây giôø khoâng coøn gì che ñaäy nöõacaû...
 12. 12. Taám thaân trinh baïch noõn naø cuûa em loà loä tröôùc maét chaøng, ñoâi vuù notroøn ñaày sinh löïc ñang caêng phoàng theo hôi thôû cuûa chieác coå thon thon,nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ ôû hai beân haùng vaø nhaát laø chieác cöûa mìnhñaày ñaën cuûa em quaù khieâu khích ñang chôø chaøng "chieáu coá". Chaøng cuùixuoáng hoân vaøo cöûa mình em, goø maù môn man nhöõng sôïi loâng mònmaøng... tay vuoát ve hai ñuøi thon noõn naø cuûa em luoân. Chaøng hoân vaøoñaây thaät laâu, ñoâi tay chaøng caøng luùc caøng quaù quaét, noù cuøng vôùi chieácmieäng nhieàu söï cuûa chaøng laøm hôi thôû cuûa em theâm doàn daäp hoái thuùc...Baát giaùc em ñöa tay vaøo sôø hai beân haùng chaøng. Eo ôùi ! Döông vaätchaøng vöøa to vöøa daøi thaáy ngaùn, noù cöùng ñô nhö que cuûi, khoâng ngöøngguïc gaëc chieác ñaàu khaác ñoû hoàng ñang nôû loe ra, troâng thaät ngoaïn muïc.Em caàm noø maõi trong tay khoâng thaáy rôøi. Chaøng sôø boùp khaép nôi treânthaân theå em roài laïi nuùt ñaàu vuù em moät caùch say söa... Nhöng luùc naøykhaùc hôn luùc naãy, mieäng thì nuùt, löôõi vaân veâ nuùm vuù em, tay vaãn hkoângqueân sôø soaïng khaép ngöôøi em!!!... Luùc naøy em khoâng coøn thieát gì vôùisöï vieäc beân ngoaøi nöõa caû.Boãng nhieân chaøng beït haùng em ra, tay vuoát ve hai beân haùng, roài moätngoùn tay laàn vaøo cöûa mình em... Cô theå em ngöøng ñoïng laïi, em traânmình laïi reân leân nho nhoû, baøn tay quaùi aùc aáy vaãn khoâng ngöøng, noù tieánlaàn tieán laàn vaøo beân trong... tieán vaøo lui ra, coï beân naøy coï beân kia,khieán em laøm ruøng mình xuaát khí ra ñaàm ñeà... Chaøng nhö chöa thoûa, noùtieán saâu vaøo beân trong em traân mình traùch ñi... thì noù caøng luøi ra, roài laïitieán vaøo, tôùi luøi khoaûng caùch khoâng bieát bao nhieâu laàn ... Ñeå roài laïi tieánsaâu vaøo beân trong nöõa em öôùc chöøng ñaõ vaøo heát moät ngoùn tay, maø naøonoù chòu yeân ñaâu, cöù ngoï ngoaïy luoân luùc ngoaùy beân naøy luùc ngoaùy beânkia khoâng ngöøng. Em co ngöôøi naåy leân gioïng reân ræ:" Anh, anh, anh ôi !thoâi ñi anh, Em...". Gioïng em taét ngheïn mieäng chaøng cuõng rôøi vuù em raøkeâ vaøo cöûa mìnn em vaø nuùt. Löôõi chaøng thaät taøi tình, noù xoaén maân meâve vaõn caùi moàm ñoác roài ñuùt laàn vaøo beân trong nhö moät nhaø thaùm hieåmtoø moø muoán khaùm phaù xem coù caùi gì bí maät ôû beân trong. Löôõi chaøng raøqua raø laïi laøm em ñaõ heát söùc. Chaøng caøng nuùt saâu hôn vaøo haùng emtöôûng chöøng nhö muoán nuoát soáng cöûa mình em vaäy. Löôõi chaøng luùc ledaøi ra luùc thuït laïi lieân hoài laøm em ruøng mình. Moät doøng khí vuït ra chaïy
 13. 13. vaøo mieäng chaøng. Leï laøng, chaøng nuoát heát roài laïi tieáp tuïc raø lieám, nuùtlaøm em sung söôùng quaù muoán theùt leân, ngöôøi em quaèn quaïi reân ræ, taybaáu laáy löng chaøng laên loän...Chaøng bieát em ñaõ sung söôùng laém roài, nhö daây cung ñang döông thaúngñeán taän cuøng thì phaûi buoâng teân. Chaøng ngoài baät leân beït haùng em ra roàihoân cöûa mình em moät hôi thaät daøi. Chaøng baûo chieác hoân kyû nieäm tieãnñöa ñôøi trinh nöõ cöûa em, ñöa ñôøi em böôùc vaøo moät giai ñoaïn môùi ñaàyhoa thôm coû laï. Em vöøa hoài hoäp vöøa lo aâu, oùc toø moø thuùc ñaåy em maïnhdaïn tieán tôùi ñeå bieát ñöôïc theá naøo laø haïnh phuùc vôï choàng. Em ñaõ traûiqua giai ñoaïn ñaàu, giai ñoaïn môû maøn ñaõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng,oaèn oaïi bieát bao. Chaéc raèng döông vaät cuûa chaøng ñuùt vaøo cöûa mình emthì seõ laøm em sung söôùng hôn gaáp boäi. Em bieát raèng chaøng cuõng nhöem, cuõng söôùng khoâng keùm, theá naøo chaøng cuõng laøm em toaïi nguyeän,neân em cöù yeân loøng chôø dôïi phuùc meâ ly...Thì ñaây...Sau caùi hoân daøi khoaùi traù vöøa roài, chaøng caàm döôùng vaät cöùng ñô töø töøaán vaøo cöûa mình em. Chò ôí! thaät em thaáy aùi ngaïi cho em quaù, döôngvaät chaøng vöøa daøi vöøa to lôùn theá kia, laøm maø theá naøo noù chui ñöôïc vaøocöûa mình em, chui vaøo thì choã ñaâu cho noù vaøo... nhöng... Luùc döông vaätcuûa chaøng ñuùt vaøo cöûa mình em ñöôïc moät khuùc roài, chaøng töø töø aán saâuvaøo theâm... Boãng em thaáy ran raùt, voäi laùng ngöôøi ñi ñeå traùch thì chaønglaïi nheø nheï ruùt ra roài laïi ñaåy vaøo ... ruùt ra... Em thaáy cöûa mình em teâ teâkhoan khoaùi, em lim dim ñeå taän höôûng caùi caûm giaùc sung söôùng aáy.Chôït em thaáy ñau xeù ruoät, luùc aáy chaøng aán döông vaät vaøo thaät saâu, emcaûm giaùc ñau quaù muoán baät khoùc thì gioïng chaøng roùt vaøo tay em:Em ôi ! haõy raùng chòu ñau trong choác laùt, roài em seõ thaáy sung söôùng voâtaän, ñaây laø böôùc ñaàu ñöa em vaøo coõi hö voâ thaàn tieân ñaáy.Em vaãn caûm giaùc ñau nhöng caûm giaùc ñau aáy coù pha laãn ñeâ meâ sungsöôùng. Em caén raêng naên næ chaøng laøm nheï duøm em. Chaøng cuùi xuoánghoân luoân ñoâi maét ñang môø leä vì raùt buoát. Luùc baáy giôø döông vaät cuûachaøng ñaõ chui loït vaøo trong cöûa mìng em roài... kyø dieäu thay, laøm sao luùcnaøy em khoâng thaáy ñau ñôùn khoå sôû nhö luùc naåy nöõa. Tuy coù hôi raùt,nhöng moãi laàn chaøng aán maïnh döông vaät vaøo tôùi töû cung em thì em
 14. 14. thaáyruøng mình sung söôùng. Chò thöû nhó xem caùi vaät aâm aåm cöùng ñôñang thoïc saâu vaøo cöû mình moät caùch taøi tình nhö theá thì em sung söôùngñeán möùc naøo...Luùc naøy em sung söôùng laém chò ôi ! Caùi caûm giaùc ñeâ meâ teâ taùi ôû cöûamình, ôû thaâm cung khoâng laøm sao keå xieát ñöôïc.Thaáy em heát ñau, chaøng yeân loøng nhaän vaøo saâu theâm, caøng ñuùt saâu vaøocoå töû cung chöøng naøo thì em sung söôùng chöøng aáy... Chaøng naéc neø nheïvaøo mình em, em phaûi traân mình, nghieán raêng laïi maø chòu söï sungsöôùng taêng daàn em ñaõ muoán lòm ñi... Chò ôi ! Sao maø sung söôùng theánaøy, em ghì chaët laáy moâng chaøng aán vaøo theâm cho ñaõ, mieäng em reân ræ:"Anh ôùí! naéc nöõa ñi anh." Ñöôïc em khuyeán khích chaøng naéc caøng mauvaø maïnh hôn, nhöng laøm sao luùc naøy em thaáy vaãn chaäm vaø caøng hoáithuùc chaøng mau leân nöõa... Baây giôø, nöôùc nhôùt khí ñaõ chaûy öôùt haùng emroài, caøng ra nhieàu thì caøng sung söôùng... Ngöôøi em noùng raàn raàn... Hôithôû doàn daäp ñöùt doaïn... Moãi luùc chaøng naéc caøng maïnh hôn, döông vaätchaøng aán saâu vaøo cöûa mình em. Moãi caùi naéc cuûa chaøng laø moãi laàn emreân ræ. Döông vaät chaøng ñaõ vaøo saâu quaù roài, ñaâm vaøo töû cung em luoân,em ñeâ meâ sung söôùng khoâng ngôùt reân ræ :"Anh ôù! söôùng quaù anh ôi". Söïsung söôùng ñaõ leân tôùi toät doä, hôi thôû em doàn daäp... roài em traân mìnhlaïi... töø cöûa mình em nöôùc nhôøn chaûy ra ñaàm ñeà... Chieác giöôøng HoàngKoâng vaãn nhuùn nhaûy ñeàu ñeàu theo nhòp naéc cuûa chaøng. Chaøng naéc caøngmaïnh, khí em caøng ra ñaàm ñeà gaây neân nhöõng tieáng oäc...oäc...oäc. Emmuoán theùt leân vì quaù ñaõ, caëp ñuøi non cuûa em ñaõ kheùp chaët laïi. Döôngvaät chaøng bò doàn eùp caï maïnh vaøo cöûa mình em laøm em teâ ngöôøi run leânvì sung söôùng... Em haûy ñích leân phuï vôùi chaøng cho döông vaät ñaâm vaøosaâu cöûa mình em hôn... Tay chaân em buûn ruûn, maét em daïi ñi... Luùc naøychaøng cuõng sung söôùng quaù roài, naéc vaøo thaät gaáp... roài traân mình laïi oâmcöùng ngöôøi em... Döông vaät chaøng baén maïnh tinh khí aâm aám vaøo loøngem nhö suoái chaûy... roài nhöõng caùi xieát, vaën mình, vaây laáy theå xaùc emlaøm em ngeït thôû. Chaøng thì naëng thaân theå daãy daø, ñeø leân mình emnhöng khoâng thaáy khoù chòu, laïi coøn ñeâ meâ nöõa laø khaùc.Theá laø heát, ngöôøi em laâng laâng. Em ñöôïc höôûng giaây phuùt aùi aân laàn ñaàutieân thaät tuyeät vôøi. Maøng trinh ñaõ raùch, töø ñaây em khoâng coøn laø moät coâ
 15. 15. gaùi ngaây thô trong traéng nöõa baây giôø em laø ñaøn baø, nhöng em khoâng hoáihaän, vì em ñaõ cuøng chaøng bieát ñöôïc muøi vò cuûa aùi aân, thaät thaàn tieântuyeät dieäu nhôù ñôøi. Vaø töø ñaây em seõ coøn ñöôïc neám muøi vò sung söôùnghôn nöõa...Bao nhieâu khaùt khao ñaõ ñöôïc thoûa maõn, nhöng caûm giaùc raïo röïc hammuoán luùc ban ñaàu ñaõ laéng xuoáng. Chaøng thôû daøi khoan khoaùi hoûi:Em coù sung söôùng khoâng ?Em maéc côû khoâng traû lôøi roài ruù ñaàu vaøo nhöïc chaøng ngöûi laáy caùi huôngvò ngaây ngaát cuûa ñaøn oâng... Ngöôøi em thaáy laâng laâng nheï nhaøng. Thaântheå em baây giôø raân raân nhö coù kieán boø vaäy. Luùc naøy em môùi thaáy raùt ôûcöûa mình, nhöng caùi raùt deã chòu laøm em thích thuù hôn laø ñau ñôùn.Taám drap traéng vaåy ñaày nhôùt khí cuûa chaøng vaø em. Chaøng laáy khaên taytraéng , nheø nheï chìu vaøo aâm hoä em... nhôùt khí hoøa laãn maùu hoàng nhaàynhuïa ñaày khaên...Chaøng baûo seõ caát chieác khaên naøy laøm kyõ nieäm buoåi ñaùng ghi nhôù naøy.Sau cuoäc aùi aân tôi bôøi em thaáy chaân tay raõ rôøi. Em nhaém maét laïi hoàitöôûng laïi töø ñaàu maø khoâng khoûi noùng böøng hai maù...Chaøng vaãn chöa chaùn, vaãn oâm aáp em hoân hít, tay maân meâ caëp vuù em,se se vuù laïi roài hoân vaøo ñaáy. Luùc naøy em khoâng thaáy ngaïi nguøng, theïnthuøng nhö tröôùc nöõa. Moät laàn chung ñuïng vôùi theå xaùc chaøng , em ñaõhoaøn toaøn thuoäc veà chaøng roài, chaøng muoán laøm gì em chaúng ñöôïc...Naâng niu sôø boùp vuù em chaùn chaøng laïi loø ñoø ñöa tay daàn xuoáng cöûamình em maân meâ, vuoát ve chuøm loâng tô mòn treân chieác goø ñaày ñaën cuûaaâm hoä em, roài aùp mieäng vaøo hoân toû veû aâu yeám laém... Chaøng laøm gì thìlaøm em vaãn naèm yeân khoâng moät chuùt khaùng cöï... Moät luùc sau chaøng dídöông vaät vaøo muõi em baét em hoân ñeå taï ôn noù vì noù ñaõ laøm chuùng emsung söôùng. Em cuõng ngòch ngôïm vôùi döông vaät cuûa chaøng... thuït vaøokeùo ra. Moãi laàn nhö theá ñaàu döông vaät loù ra troâng raát hay khieán emnghòch maõi khoâng chaùn.Chaøng döôøng nhö thích thuù vôùi troø nghòch ngôïm aáy laém...döông vaätchaøng töø töø cöùng leân, chaøng laïi oâm laáy em , roài hoân vaøo cöûa mình emlieân hoài, löôõi chaøng tìm thaáy moàng doác em maø nuùt... Loøng em thaáy roänleân moät loøng ham muoán. Cuõng beân trong ,vöøa nuùt vöøa buù moät hoài laøm
 16. 16. em ruøng mình, nhôùt khí laïi chaûy ra... Tuy vaäy, nhöng em cuõng toû yùmuoán chaøng laøm laïi moät laàn nöõa vaø chaøng ñaõ chieàu yù em. Theá laø chuùngem laïi sung söôùng, laàn naøy em thaáy söôùng hôn laàn tröôùc nhieàu vì chaøngchôi thaät laâu, naéc thaät maïnh laøm em reân la hít haø khoâng ngôi.Xong laàn naøy em môùi thaät söï thoûa maõn. Chaøng oâm em cöù theá maø nguûñeán saùng toû. Vöøa môû maét chaøng ñaõ maân meâ aâu yeám em ngay,xaùc thòtem laïi böøng leân ñoøi hoûi...Cöûa mình em laïi moät phen tôi bôøi vì phaûi chòu nhöõng caùi ñaâm, thoït, trì,nhuùng... Mình em traân laïi chòu ñöïng... roài nhöõng tieáng reân ræ hít haø... khichaøng rôøi em ra thì em chæ coøn laø moät theå xaùc oaèn oaïi, ñeâ meâ... Ngoaøikia maët trôøi saùng toûa.ÑEÂM THÖÙ HAIChò aï ! Hoâm nay laø ngaøy thöù hai sau ngaøy cöôùi cuûa em. Em ñaõ traûi quamoät ñeâm ñaày haïnh phuùc. Loøng em luoân nhôù tôùi ñeâm qua. Mong chothôøi giôø mau qua ñeå em ñöôïc gaàn chaøng.Côm chieàu xong , chaøng ñaõ cho baø Saùu veà nhaø nghæ ñeå chuùng em ñöôïctöï do. Xong chaøng dìu em vaøo phoøng, sau khi caån thaän kheùp cöûa buoànglaïi, caû ngaøy hoâm nay em chæ mong coù theá...Chaøng oâm laáy taám thaân meàm maïi eûo laû cuûa em vaø xieát chaët, daët leân ñoâimoâi hoàng töôi thaém cuûa em moät nuï hoân noùng boûng ñaày ham muoán... Emñaõ hoân moâi laïi vôùi chaøng ñeå toû yù phuïc tuøng... Chaøng ngaäm laáy moâi em,buù löôõi em moät caùch say söa, theøm muoán töôûng chöøng nhö muoán nuoátchöûng laáy em vaäy. Töø mieäng em nöôùc chaûy ra ñaày caû, chaøng cöù nuùt cöùnuoát öøng öïc, ñeán khi em khoâ caû mieäng chaøng môùi chòu buoâng em ra.Vaãn chöa chòu thoâi chaøng lao leân giöôøng oâm chaàm laáy em hoân vaøo ñoâigoø maù traéng treûo, mòn maøng, chieác coå noõn naø roài laïi buù löôõi em nöõa...Chaøng hoân em nhö theá tuy coù thuù vò thaät, nhöng cöù hoân maõi nhö theá naøylaøm em soát caû ruoät.Nhöng roài, vieäc gì ñeán roài seõ tieán, chaøng hoân em ñaõ roài ngoài daäy côûi boäñoà ñang maëc, chieác sìlíp cuõng khoâng chöøa.Thaân theå chaøng traàn truoàng,döông vaät chaøng cöùng ñô, ñaàu khaác loù ra ñoû hoàng cöû ñoäng khoângngöøng, töø ñaàu noù gæ ra moät doøng nöôùc gì nhôn nhôùt. Trong thaáy döôngvaät chaøng ngöôøi em ñaõ roän leân roài.
 17. 17. Chaøng laàn vaøo aùo em, côûi chieác soantiente, roài nhöõng nuùt aùo keâu böïc...böïc... beä ngöïc traéng noõn naø cuûa em ñaõ loä ra tröôùc maét chaøng. Em ngoanngoaõn ñeå chaøng côûi boû taát caû nhöõng gì treân ngöôøi em, em khoâng e leänhö ñeâm tröôùc nöõa. Vaø baây giôø thaân theå em ñaõ loõa loà. Ñoâi maét chaøngloùe leân nhöõng tia löûa theøm muoán nhìn chaèm chaèm vaøo boä ngöïc noõn naøcuûa em... roài nhìn vaøo khoaûng giöõa hai caùi ñuøi non cuûa em nhö muoántaän höôûng heát nhöõng ñöôøng neùt taân kyø cuûa moät ngöôøi con gaùi ñang ñoäxuaân thì... vaø chôø ñôïi cho duïc voïng leân ñeán cao ñoä roài môùi baét tay vaøovieäc... Em hoài hoäp quaù ñi, loøng hoang mang khoâng bieát hoâm nay chaøngseõ laøm em kieåu gì ñaây maø traàm troä maõi chöa chòu vaøo cuoäc...Chaøng khoâng ñeå em chôø ñôïi laâu vì chaéc raèng chaøng cuõng nhö em ñangbò ngoïn löûa duïc tình ñun ñoû... Nhö hoâm qua,chaøng duøng tay sôø soaïngkhaép ngöôøi em laøm em noåi gai oác ñaày mình, roài tay maân meâ boùp vuùem,hai tay chaøng maân meâ boùp moät hoài, ngoùn tay se se ñaàu vuù laøm emsöôùng caû ngöôøi, chaøng keâ mieäng vaøo hoân hít roài cuoái cuøng nuùt laáy nuùmvuù, ñaàu vuù em caêng cöùng leân, chaân chaøng vaét qua ñuøi em caï leân caïxuoáng. Em luùc naøy chæ bieát lim dim ñoâi maét taän höôûng nhöõng thích thuùvaø chôø ñôïi chaøng ! cöûa mình em ñaõ baét ñaàu ræ ræ , nöôùc nhôøn ñaõ chaûy raroài...Chaøng vaãn nuùt nuùm vuù meâ maûi, chôø cho em cao höùng toät ñoä roài chaøngmôùi baûo:Em ieâu, hoâm qua anh vöøa phaù maøng trinh cuûa em, maøng ñaõ raùch neáuhoâm nay anh laøm nöõa thì sôï em ñau, raùt khoâng chòu ñöôïc anh chæ buùthoâi, em kieân nhaãn chôø ñôïi moät vaøi hoâm nöõa cho cöûa mình em laønh roàithì chuùng mình seõ laøm nghe em.Nghe qua em baøng hoaøng thôû ra nhöng ghì laïi lôøi chaøng coù lyù neân emchæ xieát laáy ñaàu chaøng vaøo ngöïc em toû veû chòu. Chaøng rôøi vuù em, beïthaùng em thaät roäng roài quyø xuoáng uùp maët vaøo cöûa mình em hoân, chaønghít moät hôi thaät daøi roài le löôõi ra lieám khaép cöûa mình em. Chieác löôõichaøng thaät laø taøi tình, lieám em thaät ñaõ, chaøng ñöa löôõi vaøo hai beân meùptrong cöûa mình, raø thaät laâu vaøo ñaáy nuùt laáy moàng doác ñoû hoûn cuûa em.Em thì naèm ngöûa, chaøng thì naèm uùp saáp mình treân giöôøng maø lieám thaät
 18. 18. saùt laøm tay chaân em buûn ruûn, cöù quôø quaïng baáu laáy löng chaøng chaân coduoãi khoâng ngöøng.Boãng chaøng leø löôõi vaøo taän thaâm cung cuûa em maø nuùt lieám, ñaàu löôõinham nhaùm cuûa chaøng coï ngoaïy chaïm vaøo töû cung laøm em naåy ngöôøileân, tay ñeø chaët laáy ñaàu chaøng nhaän theâm ...Löôõi chaøng theø ra thuït voâlieân tieáp, raø beân naøy raø beân kia chaïm vaøo töû cung em laøm em söôùng runleân, em hít haø reân nho nhoû. Chaøng caøng laøm haêng hôn, vöøa nuùt vöøa buù,raø lieám laøm em reân xieát vì sung söôùng. Thaân theå em oaèn oaïi ñeâ meâ...chôït chaøng lieám thaät gaáp, löôõi ñöa qua ñöa laïi, thuït ra thuït vaøo thaätnhanh chaïm vaøo töû cung em khoâng ngöøng. Trôøi ôù! em söôùng cheát ñiñöôïc. Em reân leân, raêng em nghieán laïi, chieác ñuøi non cuûa em khoâng coønbeït ra nöõa, em kheùp chaët laïi vì söôùng, tay em ghì laáy ñaàu chaøng nhaänvaøo, nhaän vaøo theâm... Löôõi chaøng vaãn lieám raø, ñuøi em kheùp vaøo beït rakhoâng ngôùt cho ñeán luùc söôùng quaù em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõaem ngoài baät daäy, tay ñeø dí chaët ñaàu chaøng vaøo haùng em, ñít em haåyleân... chaøng raø raø lieám nuùt döõ doäi hôn, cho ñeán luùc thòt em ôû hai beânhaùng giöït leân, tay chaân em raõ rôøi, em ngaû ngöôøi xuoáng giöôøng thì töøkheõ giöõa khe cöûa mình em voït ra moät doøng nöôùc seàn seät traéng ñuïc nhösöõa baén vaøo mieäng chaøng. Nhôùt khí em baén ra lai laùng chaïy bao nhieâuchaøng nuoát heát baáy nhieâu moät caùch ngon laønh, coi ñoù nhö laø moät phaànthöôûng thöùc thích thuù sau hôn nöõa giôø vaát vaû...Sau moät luùc vaát vaû laên loän trong khoaùi caûm, em naèm teânh beânh, taychaân em meàm nhuõn, khoâng muoán cöû ñoäng gì nöõa heát. Maí toùc huyeàncuûa em buoâng xoõa xuoáng neäm traéng xoùa. Maét em lim dim ñeâ meâthöôûng thöùc caùi meät moûi trong khoaùi laïc... thaân theå loõa loà cuûa em baátñoäng tröôùc ñoâi maét theøm thuoàng cuûa chaøng. Ñoâi vuù xinh xaén phaäpphoàng leân xuoáng theo hôi thôû doàn daäp...Khoâng giaèn ñöôïc chaøng cuoái xuoáng uùp maët vaøo ngöïc em hoân laáy hoânñeå, tay se se hai ñaàu vuù laøm ñeâ meâ laïi ñeâ meâ theâm. Döông vaät chaøngcöû ñoäng luoân, ñaàu khaác nôû to ra, nöôùc nhôøn ræ ræ chaûy ra... nhö môøi moïcem... Chaøng oâm vai em, nghieâng ngöôøi em laïi dí döông vaät vaøo mieängem baûo em nuùt, buù...
 19. 19. Em cuõng khoâng ngaên ñöôïc theøm muoán, khoâng tò hieàm, keâ chieác mieänghoa töôi thaém ngaäm ñaàu döông vaät chaøng nuùt nheø nheï. Thaät laø tuyeät,chò aï! Döông vaät chaøng nhö laø moät caây gaân daøi, aâm aám naèm giöõa haihaùng chaøng, phía treân laø moät choøm loâng ñen raäm raïp xoaén tít laáy nhaunhö laø moät coâng trình tuyeät vôøi cuûa taïo hoùa ban cho, laøm cho ngöôøi phuïnöõ chuùng em sung söôùng vaäy.Ñaàu döông vaät chaøng maèn maën, boác ra hôi thôm tho ngaây ngaát cuûangöôøi ñaøn oâng laøm em nuùt maõi khoâng chaùn. Tay em naém troïn laáy döôngvaät chaøng thuït ra thuït vaøo, coù luùc maân meâ hai hoøn daùi buoâng thoûng. Emvöøa nuùt, tay em vöøa boùp chaët, vöøa thuït vöøa keùo. Em caøng thuït nhanhchöøng naøo chaøng caøng toû ra thích thuù chöøng aáy...Em cuõng baét chöôùc chaøng ñöùa löôõi raø lieám quanh ñaàu döông vaät cuûachaøng, laøm chaøng sung söôùng laáy tay ghì chaët laáy ñaàu em vaø ñuùt saâudöông vaät vaøo mieäng em. Em bieát chaøng cuõng cao höùng laém roài neâncaøng nuùt maïnh raø raø löôõi lieám thaät saùt, tay khoâng ngôùt thuït döông vaätchaøng ñöôïc thoûa thích vaø toû cho chaøng bieát: em ieâu chaøng.Moät luùc sau, döôøng nhö chaøng ñaõ söôùng laém roài, chaøng laät ngöûa em laïiroài traân mình naéc nheø nheï vaøo mieäng em... Chaøng thaät khæ quaù chò aï!Coù caùi chæ naéc maïnh quaù, döông vaät choït tuoát vaøo mieäng em laøm emmuoán ngeït thôû... Em ngaäm döông vaät chaøng nuùt lia lòa laøm chaøng sungsöôùng quaù oâm chaët laáy em. Neáu tay em khoâng ngöøng maân meâ hoøn daùichaøng thì chaøng cuõng khoâng keùm, cöù nhoài boùp se se caëp vuù em luoân.Nuùt maõi em moõi mieäng laém roài. Tuy nuùt nhö theá thì chaøng cuõng thaáy raátsöôùng maø em cuõng thaáy söôùng nöõa, nöôùc nhôøn ôû cöûa mình em cöù ræ raluoân... Boång chaøng naéc thaät nhanh, hôi thôû chaøng doàn daäp... Em bieátchaøng ñaõ söôùng ñeán toät ñænh roài, em ngaäm laáy döông vaät chaøng nuùt lialòa... Roài... chaøng ngöøng laïi, moät doøng khí töø ñaàu döông vaät baén vaøomieäng em maèn maën, beo beùo...Nhôùt khí chaøng chaûy ra voâ cuøngnhieàu...em khoâng tò hieàm nuoát caû...Chaøng thôû moät hôi daøi khoan khoaùi, buoâng mình naèm daøi treân giöôøngnghæ meät...
 20. 20. Hoâm nay em vaø chaøng ñaõ thöôûng thöùc muøi vò cuûa nhau thaät thoûa thích.Chính caùi muøi vò naøy, muøi vò ieâu ñöông laøm cho chuùng em quyeán luyeánnhau maõi khoâng rôøi...Söï ñeâ meâ naøy vöøa döùt thì chaøng baøy ra troø khaùc, tieáp tuïc nöõa... Chaøngoâm chaët laáy em, aâu yeám nuùt vaøo chieác hoa xinh ñeïp cuûa em roài kheõbaûo:Anh buù em nhö vaäy em coù baèng loøng khoâng?Em thít thæ ñaùp:Em baèng loøng.Chaøng mæm cöôøi xieát chaët laáy em, caùi döông vaät cuûa chaøng cöù coï vaøohai haùng em vöøa nhoät nhaït vöøa thích thuù. Chaøng baûo em ñöùng xuoánggiöôøng beït hai haùng ra, roài chaøng quyø xuoáng döôùi beân döôùi hai ñuøi nontraéng treûo cuûa em, ngaån maët leân keâ mieäng vaøo cöûa mình em maø buù nuùtnöõa... Chaøng laøm kieåu naøy thì coù lôïi laø em ñöùng moâng töïa vaøo giöôøng,töû cung em thoøng xuoáng nhieàu hôn neân khi chaøng leø saâu vaøo beân trong,thì chaïm vaøo ngay töû cung em laøm em sung söôùng heát söùc. Chaøng cuõngñöa löôõi raø, raø qua raø laïi, buù lieám, nuùt, luùc naøy chaøng laøm ñaõ quaù, gaápmaáy laàn luùc naåy... Hai tay chaøng oâm chaët laáy ñít em, daàu cöù ruùt vaøo haihaùng em maø buù khieán em cöù giaät naåy leân töøng hoài... Ñöôïc theá chaøngcaøng laøm leï, löôõi chaøng cöù raø maïnh vaøo hai meùp cöûa mình laøm em reânræ leân töøng hoài... Roài... tôùi moät luùc löôõi chaøng laøm em kích ñoäng quaù ñoä,em chòu khoâng noãi nöõa chuïp laáy ngöôøi chaøng.... Caû hai naèm laên treângiöôøng gioïng em van væ:"Anh, anh ôi! em sung söôùng quaù... chòu khoângnoãi nöõa, chieàu em moät laàn nheù anh..." Em naèm ngöûa hôi thôû doàn daäp,caëp vuù phaäp phoàng... Em dang tay môøi chaøng... Döôøng nhö chaøng cuõngkhoâng daèn noãi nöõa vì bò kích thích quaù ñoä. Chaøng voà laáy em, caàm döôngvaät nhaán vaøo cöûa mình em keâu moät caùi oït...Ñeâm thöù baChò aï!Hoâm nay laø ngaøy thöù ba, hai ngaøy qua em ñaõ ñöôïc nguïp laën trong aùiaân.Ngaøy hoâm nay cöûa mình em vaãn coøn ran raùt, coù leõ nôi maøng trinh bòraùch chöa laønh nhöng caùi raùt quaùi laï naøy laøm em ngöùa ngaùy beân tronghôn laø ñau. Noù laøm em raïo röïc moãi khi nghó ñeán chaøng.
 21. 21. Trôøi suïp toái, xeáp ñaët côm nöôùc xong, thì chaøng chaïy vaøo saø xuoángbeân em vuoát ve nuõng nòu, chaøng hoâm nay thaät töôi maùt, hai ñeâm roài maátnguû khoâng laøm chaøng meät moûi tí naøo caû, söùc löïc vaãn doài daøo. Em vöøataém xong thaân theå thaät thoaûi maùi. Chaøng naèm keá beân em phaùc hoïachöông trình maø laùt nöõa em phaûi ñoái phoù. Nghe chaøng noùi em böùt röùtkhoâng yeân chæ muoán baét tay vaøo vieäc. Hoâm nay quaû thaät khaùc vôùi hai hoâm tröôùc, em hoài hoäp heát söùc khoângbieát roài ñaây em coù chòu noåi chaøng khoâng? Chaøng baét ñaàu côûi ñoà em vaøchaøng ra, döông vaät chaøng ñaõ baét ñaàu dieãu voõ döông oai, ñaàu ngaéc leâncao, tay chaøng baét ñaèu hoaït ñoäng sôø moù khaép ngöôøi em. Em vöøa nhoätnhaït vöøa thaät khoan khoaùi. Chaøng sôø khaép ngöôøi em, vuoát ve hai beânbaép ñuøi non mòn maøng cuûa em roài döøng laïi ôû cöûa mình em. Em bieátchaøng saép söûa laøm gì roài. Tuy chaøng chôi em nhieàu laàn roài nhöng emvaãn thaät rung ñoäng. Baøn tay chaøng rôø ñeán ñaâu, gai oác em noåi leân ñeánñoù. Em beït ñuøi ra thì ngoùn tay chaøng ñaõ laàn vaøo hai beân meùp cöûa mìnhem coï tôùi coï lui, beân naøy roài beân kia laøm em khoan khoaùi heát söùc. Coùluùc chaøng se nheï vaøo moàng ñoùc vaø boùp khe kheõ, phaûi bieát raèng nôi aáydeã laøm cho thaân theå bò bieán ñoäng nhaát, maø chaøng thì thaät aùc cöù nhaèmvaøo choã aáy maø se boùp maõi, em söôùng run caû ngöôøi leân.Ngoùn tay chaønglaàn saâu vaøo loã cuûa mình em vaø coï coï ngoaùy ngoaùy, khi thuït saâu vaøo luùclaïi ruùt ra, em thaáy ñaõ heát söùc. Ngöôøi em baét ñaàu naûy leân töøng hoài, luùclaùch qua beân kia khi laùch laïi theo chieàu ngoùn tay cuûa chaøng. Chaøng ñuùtngoùn tay vaøo saâu hôn nöõa, cöù nhaèm ñaàu töû cung em maø ngoaùy. OÂi! emsöôùng quaù chò ôi!Chaøng caøng ngoaùy maïnh em caøng söôùng ñieân leân ñöôïc. Raêng em phaûinghieán thaät chaët ñeå khoûi baät leân tieáng theùt, chaøng vaãn ñieàm nhieânngoaùy thoïc cho ñeán luùc em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõa, moät doøngnhôùt khí baät chaûy ra öôùt caû haùng em, chaøng môùi thoâi döøng laïi ñôõ emngoài daäy. Em ñöùng töïa löng vaøo vaùch töôøng haùng beït roäng ra, mu loànem naûy veà phía tröôùc. Cöûa mình em loà loä veà phía tröôùc. Cöûa mình emloà loä veà phía chaøng nhö kieâu khích. Thaät em hoang mang heát söùc nhìnchaøng ñöùng ôû phía xa tay laêm laêm caàm döông vaät daøi thoøng cöùng ñô,
 22. 22. chæa veà phía cöûa mình em. Khoâng hieåu chaøng chôi kieåu gì ñaây maø emcoù chòu noåi khoâng?Boãng chaøng laáy trôùn roài chaïy nhanh tôùi, döông vaät chaøng ñaâm ngay vaøocöûa mình em keâu leân tieáng. Trôøi ôi! Em söôùng ñieân ngöôøi leân, maø cuõngthoán heát söùc. Döông vaät chaøng ñaõ chui toït vaøo cöûa mình em, thaáu tôùi töûcung. Chaøng laïi ruùt ra, roài chaïy laïi ñaâm tôùi nöõa. Ba boán laàn, laàn naøo emcuõng chaét löôõi hít haø vì söôùng, vì thoán. Sau vaøi laàn nhö vaäy döông vaätchaøng thoït ngay cöûa mình em, hai tay chaøng bôï laáy ñít em maø naác thoácvaøo. Tay chaøng sieát ñít em vaøo theâm, caùi naøo caùi naáy em söôùng teâ caûngöôøi, cöù chaét löôõi hít haø luoân. Chaøng caøng luùc caøng höùng nhieàu, naáccaøng maïnh vaøo cöûa mình em... oïc oïc...Em sung söôùng laém roài, ruøng mình luoân maáy löôït. Nhôùt khí töø cuûa mìnhem chaûy ra daàm deà, öôùt caû haùng em vaø haùng chaøng vaø nhieãu caû xuoángñaát. Em oâm cöùng chaøng laïi, chaøng ñeå nguyeân döông vaät trong cöûa mìnhem, cöù theá beá em ñaët leân giöôøng. Nôi ñaây em laïi moät phen ñeâ meâ vôùichaøng nöõa. Em lim dim ñoâi maét khoâng coøn bieát gì nöõa, chæ thaáy thích vaøñaõ trong cöûa mình laãn trong töû cung. Beân tai em nhöõng tieáng oïc oïc... oïcoïc... laãn hôi thôû noùng boûng doàn daäp cuûa chaøng. Em chæ bieát nghieán raêngtraân mình chòu laáy söï khoaùi laïc aáy. coù luùc em phaûi reân leân nho nhoû, xaùcthòt em baây giôø ñang oaèn oaïi trong côn möa gioù phuû phaøng. Roài moät hôithôû daøi khoan khoaùi, moät thaân theå naëng neà phuû chuïp laáy ngöôøi em, moätdoøng nöôùc aâm aám baén vaøo cöûa mình em, vaøo taän töû cung em. Em traânmình ñoùn nhaän caùi caûm giaùc sung söôùng, nheï nhaøng lan vaøo xöông tuûy,xaùc thòt em.Chò aï! Ñaõ laø thaân gaùi, neáu ai ñaõ moät laàn meám muøi vò aùi aân vôùi ngöôøimình yeâu thì cöù theøm muoán maõi. Maáy ñeâm qua em vöøa sung söôùng vöøañau ñôùn, nhöng vaãn thích thuù muoán chaøng chôi maõi.OÂi! Chôi sao maø söôùng quaù, chôi sao maø ñaõ quaù. Chaøng ñaõ chôi em baophen oaèn oaïi, ñaûo ñieân vì thaân xaùc chaøng.Ñeâm thöù töChò! chò ñaõ hình dung ñöôïc maáy hoâm vöøa qua cuûa em ñaày hoan laïc.Chò aï! Ñeâm nay laø ñeâm thöù tö, ñeå em thuaät laïi cho chò nghe ñeå chò chiaseû nieàmhaïnh phuùc cuûa em. Ñeâm nay thaät laø moät ñeâm töng böøng cuûa ñôøi
 23. 23. em. Sung söôùng cuõng laém maø ñau ñôùn cuõng nhieàu. Chò coù theå nghó, thaânem maûnh mai maø lieân tieáp ba ñeâm roài em chòu ñöïng bieát bao giaây phuùttôi bôøi, thì laøm gì traùnh ñöôïc caùi ñau ñôùn chuùt ít. Noùi roõ hôn vì cöûa mìnhcuûa em coøn môùi, khoâng ñöôïc roäng laém, maø döông vaät chaøng thì to lôùn,traùnh laøm sao khoâng khoûi ñau ñôùn raùt buoát. Nhöng chò aï, chính vì nhöõngcaùi eâ aåm raùt buoát aáy maø söï sung söôùng caøng taêng. Em ñau ñôùn trongsung söôùng hoan laïc thaät khoù nghe phaûi khoâng chò? Nhöng ai ñaõ töøng aânaùi roài môùi hieåu roõ ñöôïc. Rieâng chaøng, chaøng raát thích thuù tröôøng hôïpcuûa em, chaøng baûo chaøng raát thích nhö theá, vì cuûa mình em co thaét môùixieát döông vaät chaøng hôn, chôi nhö theá thaáy söôùng hôn. Chöù sau naøy emsinh con ñeû caùi roài thì cöûa mình em roäng ra thì söï sung söôùng seõ keùm ñi.Bôûi theá ñaøn oâng vaãn thích chôi "gaùi coøn trinh" hôn.Thoâi daøi doøng quaù ñeå em keå cho chò nghe. Ñeâm nay khoâng ñôïi chaøngbaûo, em vaøo phoøng côûi heát quaàn aùo ra roài em naèm chôø chaøng.Chò aï! qua maáy ñeâm chung ñuïng vôùi chaøng ngöôøi em ñaõ thaáy khaùc, vuùem nôû nang ra kheâu gôïi hôn, nuùm vuù thì ñoû saãm hôn chöù khoâng coønhoàng nhö tröôùc nöõa vaø cuõng to hôn hoài coøn con gaùi. Moâng em cuõng nôûto ra vaø cöû chæ ruït reø e leä bieán maát. Chaøng thaáy em hôû hang moät toøathieân nhieân loà loà thì thích laém, truùt ngay quaàn aùo ra leân naèm vôùi em.Chaøng naém laáy tay em roài hoân vaøo baøn tay roài kheõ hoûi: "Hoâm nay emñaõ heát raùt chöa?".Em gaät guø ñeå chaøng yeân loøng, neáu khoâng chaøng khoâng daùm laøm heátsöùc. Chaøng ngaém ñoâi vuù no troøn cuûa em ñöa tay sôø boùp sôø soaïng maânmeâ caëp vuù. Em lim dim taän höôûng nhöõng vuoát ve aâu yeám cuûa chaøng.Kinh nghieäm daïy em, tröôùc khi muoán chôi caàn phaûi laøm cho ngöôøi mình"nöùng leân", cöông leân roài môùi chôi. Chaøng vuoát ve maân meâ hoân hít thaätlaâu. Cöûa mình em baây giôø cuõng nôû nang vaø troâng haáp daãn hôn, hai meùpvun cao leân, chính giöõa moàng ñoùc ñoû taáy, chæa leân nhö moät choài nonvöøa heù nhuïy. Chaøng se vaøo ñaáy laøm toaøn thaân em ruøng mình. Moàng ñoùcñoû saàn cöùng leân roài em thaáy höùng quaù ngöôøi em baét ñaàu haâm haâmnoùng. Veà phaàn chaøng thì döông vaät ñaõ nöùng leân cöùng ngaét ñang guïc gaëcñaàu laêm le muoán chui vaøo cöûa mình em. Chaøng baét em ngoài khom ñaàura phía tröôùc, hai tay choõi xuoáng giöôøng, ñít ngaång cao leân nhö ñang boø
 24. 24. vaäy, cöûa mình em loä ra phía sau nguyeân veïn. Chaøng caàm döông vaät ñuùtvaøo cöûa mình em, coù theå hai tay chaøng oâm chaët laáy ñít em maø naác tôùi.Caøng luùc caøng naác thoïc vaøo laøm em ñeâ meâ sung söôùng, chaøng caøngñöôïc theå caøng ñaâm saâu döông vaät vaøo cöûa mình em hôn, noù vaøo quaùsaâu, ñaàu khaác cuûa döông vaät chaøng ñuïng vaøo töû cung em, em gaäp mìnhlaïi reân ræ.Thaáy söôùng quaù chò ôi! Nhaát laø luùc ñaàu khaác cuûa döông vaätchaøng caï vaøo töû cung cuûa em. Nhôùt khí baén ra khoâng ngôùt. Chôi kieåunaøy döông vaät chaøng vaøo thaät saùt thaät saâu, thænh thoaûng chaøng laùch qualaùch laïi khieán döông vaät chaøng ngoaùy töù phía trong töû cung em laøm emhôi thoán nhöng voâ cuøng söôùng. Caøng luùc chaøng chôi em caøng ñaõ hôn.Em reân ræ luoân moàm cöù traân mình laïi chòu nhöõng cuù naác cuûa chaøng maøhít haø. Nhôùt khí chaûy ra leânh laùng theo hai beân meùp loàn maø chaûy xuoánggiöôøng. Baây giôø chaøng baûo em naèm xuoáng hai tay boùp laáy vuù em chaøng thìngoài treân hai ñuøi em thoïc döông vaät ñuùt saâu vaøo cöûa mình em thaätmaïnh. Chò ôi! Em raát thích chôi kieåu naøy, noù raát laø söôùng. Hai tay thì boùpnaén caëp vuù em khoâng ngöøng coøn ñít thì cöù naác vaøo cöûa mình em lia lòalaøm em sung söôùng ñeán cöïc ñieåm, reân xieát khoâng ngöøng. Em luùc naøyvöøa ñaõ laïi vöøa thoán vöøa eâ aåm vì moãi caùi naác thoïc cuûa chaøng laø ñaâmxuoáng laø chaïm maïnh vaøo töû cung em. Vaø laät em naèm ngöûa hai ñuøi emkheùp chaët laáy döông vaät chaøng, coï raát saùt vaøo xöông ôû hai beân beïn laømem eâ aåm quaù. Nhöng caøng eâ aåm, caøng khieán em caøng sung söôùng. Boãngchaøng naèm leân mình em, hai tay boùp chaët caëp vuù em, chaøng nhoaøingöôøi ra naác thoïc vaøo oïc..oïc.. ngöôøi em teâ daïi ñi vì ñaõ quaù. Em ruøngmình nghieán raêng nhaém maét, hai ñuøi keùp chaët laáy döông vaät chaøng.Töøng doøng nhôùt khí baén ra ngöôøi em söôùng run leân. Chaøng luùc aáy cuõngvaäy, baén khí lai laùng vaøo töû cung em. Cuøng moät luùc em ñeâ meâ ôû cöûamình vöøa khoan khoaùi ôû caëp vuù. Chôi kieåu naøy chaøng vaø em söôùng bieátbao nhieâu maø keå.Chuùng em ñoàng yù chôi ñi chôi laïi ñoâi ba laàn thaät ñaõ roài em môùi traânmình laïi naèm ngöûa, chaøng laïi ñaâm döông vaät vaøo cöûa mình em maø yeângiaác. Xong hoâm aáy, em baûi hoaûi caû chaân tay vì nhôùt khí ra quaù nhieàu.
 25. 25. Ñeâm thöù naêmBoùng chieàu taø buoâng daøi treân thaûm coû. Chuùng em côm nöôùc ñaõ xong.Baø Saùu ñang lo pha nöôùc chuaån bò cho chaøng thaân theå thôm tho maùt meû.Taém xong em töôi taén trong boä quaàn aùo moûng. Döôùi lôùp aùo moûng manhboä ngöïc em caêng phoàng, khoâng che ñaäy ñöôïc söï ham muoán raïo röïcñang aâm æ ôû beân trong. Chaøng thöôøng baûo boä ngöïc em laø ñieàu baát haïnh cho keû naøo nhìn noù.Em hoûi chaøng sao vaäy, thì chaøng traû lôøi: "Taïi noù quaù khieâu khích, haøngngaøy anh ñöôïc oâm aáp noù trong loøng, tay naâng niu noù maø moãi laàn thaáynoù anh vaãn theøm muoán huoáng chi laø ngöôøi khaùc".Em baät cöôøi vì nhöõngyù nghó ngoä nghónh cuûa chaøng.Vaø thaät vaäy chò aï! Laàn naøo cöù gaàn em laø chaøng naâng niu vuoát ve caëp vuùluoân, ñieàu ñoù laøm em töï haøo vaø khoaùi chí voâ cuøng.Coù moät vaøi ngöôøi baïn ñeán chôi, chaøng vôùi hoï ngoài ôû phoøng khaùch.Thaät quaùi laï laøm sao, giôø naøy toái ñeán nôi roài maø coøn khaùch vôùi khöùa.Chaøng goïi em ra chaøo hoûi sô sô roài cho vaøo. Quaû thaät nhö lôøi chaøng noùi,söï hieän dieän cuûa em nôi phoøng khaùch laøm cho bao nhieâu caëp maét traàmtroà. Hoï coá giöõ lòch söï ñeå khoûi toû ra soã saøng nhöng trong caùi nhìn cuûa hoïkhoâng che giaáu ñöôïc söï öôùc ao khao khaùt ñöôïc. Luùc aáy em thaät loänglaãy, boä ngöïc kieâu haõnh vun cao leân, chieác quaàn moûng oâm laáy chieácmoâng chaéc nòch, troøn tròa, beân trong maäp môø aån hieän chieác silip traénglaøm boäc loä bao nhieâu ñöôøng neùt taân kyø cuûa moät ngöôøi con gaùi. Quaùi saohoï laøm gì maø laâu theá. Em naèm ñaây cöù nghe thaáy xì xaøo cöôøi noùi cuûa hoïlaøm em soát caû ruoät. Chaéc chaøng cuõng ñang noùng loøng laém vì em nghechaøng ñang öø..aø cho qua chuyeän. Chieác giöôøng neäm traûi ra traéng tinhvaãn coøn ghi laïi ñaäm ñaø nhöõng cuoäc aùi aân cuoàng baïo, ñaâu ñaây coøn phaûngphaát höông vò ñaäm ñaø cuûa chaøng vaø em, moät noãi khao khaùt raøo raït trongloøng em.Em meâthieáp ñi trong giaây phuùt thoaûi maùi aáy ...khoâng bieát baolaâu ...moät baøn tay noùng hoåi tuoät nheï chieác quaàn em ra,roài chieác aùo caùnhluïa hoàng cuõng ñöôïc côûi ra noát .Baøn tay aám aùp aáy bop boùp vuù em ,roàiñoâi moâi haáp taáp nuùt vaøo ñaàu vuù, em sung söôùng laëng ngöôøi ñi ,cöûa mìnhem cuõng bò mao may moät hoài ,ngoùn tay laùch vaøo mu loàn em ngoaùy nheønheï,töû cung em ñeâ meâ .Em phaûi traân mình ñeå khoûi baät ra tieáng reân.Beân
 26. 26. tai em hôi thôû doàn daäp noùng hoåi quen thuoäc cuûa chaøng .Roài chieácmieáng hoa xinh töôi cuûa em bò khoùa chaët baèng moät nuï hoân khaùt khao,vuù em bò boùp naën se lieân hoài ,ngoùn tay ôû cöûa mình cuõng thoø ra thuït voâ,ngoaùy beân naøy coï beân kia.Cuøng luùc taïi ba nôi cuûa thaân theå em bò kíchñoäng maõnh lieät ,thì chò ôi!laøm sao em chòu noåi .Em quaën quaïi ñeâ meâreân leân ..u..u..Hai tay em sôø soaït baáu víu vaøo khoaûng khoâng .Em keïpchaët ñuøi laïi vaø ruøng mình moät doøng khí aám aùp buïc ra ,taám thaân ñeâ meâñaày hoan laïc cuûa em ñang leành beành troâi trong khoaûng khoâng .Chaøngvaãn chöa chòu ngöng .Moâi em, vuù em,cöûa mình em vaãn bò kích ñoäng döõdoäi hôn.Em vaát vaû reân xieát nho nhoû , gioïng em ngheïn ngaøo :"Thoâi anh ôi ,thoâi ñi anh,em chòu heát noåi roài,mau ñi anh".Em baät daäy voàlaáy chaøng ,chaøng ñôõ em daäy ,loøn hai chaân chaøng döôùi chaân em ,chaøngvaø em ngoài ñoái dieän nhau,vaø moät tieáng "oùt"döông vaät chaøng ñaõ chuivaøo cöûa mình em trong söï ñeâ meâ khoaùi laïc. Em nhaém nghieàn ñoâi maét,hai tay oâm laáy coå chaøng,chaøng thì bôï ñít em leân cho döông vaät vaøo thaätsaùt,ñuùt thaät saâu vaøo cöûa mình em, ñaàu khaác chaïm vaøo töû cung em.oâi ! chò ôi! Laøm sao taûñöôïc söï sung söôùng gaàn nhö ñieân loaïn cuûa em luùcaáy.Trong caùi theá ngoài aáy , hai tay chaøng oâm laáy ñít em roài cöù theá maø caïqua caï laïi ,laùch beân naøy laømbeân kia ,döông vaät chaøng theo ñaø aáy maøñaâm vaøo töû cung em.Chò ôi !luùc aáy em ñaõ heát söùc .Em traân mình ,mieäng keâu reân hít haø khoângngôùt maét em nhaém nghieàn laïi. Döông vaät chaøng hình nhö caøng luùc caøngto hôn,caøng daøi hôn .Noù cöù ñaâm thoïc ngoï ngoaïy maõi khoâng ngöøng .Emthaät khoù ,vöøa söôùng teâ caû ngöôøi ,vöøa thoán ôû ñaây ,laøm em cöù hít haø reân ræluoân .Maø naøo chaøng coù chòu buoâng em ra ñaâu.Chaøng cöù laät laùch ,oâm ñítem xieát vaøo ,caï qua caï laïi ,chaøng cöù laøm maïnh daàn maïnh daàn ...Emcaøng reân leân to hôn ,voøng tay xieát chaët laáy coå chaøng , ñuøi keïp laáy moângchaøng ,söôùng quaù em muoán heùt leân thaät to .Em run mình leân lieân tieáp,nhöõng doøng nhôùt khí buïc chaûy ra seàn seät traéng ñuïc nhö söûa tuoân ra töøcöûa mình em lai laùng . Luùc aáy ,chaøng môùi ñaët em naèm xuoáng roài naèmphuû leân ngöôøi em ,oâm chaàm laáy taám thaân em maø naác thoïc vaøo nhö möabaõo ..oïc..oïc Em laïi ñeâ meâ laên loän ,ñít naûy leân lieân hoài hôi thôû doàn daäp.Maëc em laên loän, chaøng vaãn ghì laáy em maø naác thoác tôùi .Em laïi nghieán
 27. 27. raêng ñuøi keïp laïi ,nhôùt khí laïi chaûy ra daàm deà .Tieáng reân cuûa em nhö taétngheïn laïi vaø rôi beân tai em moät hôi thôû khoan khoaùi ñaày sung söôùng ,töûcung nhaän lieân tieáp nhöõng gioït tinh khí noùng boûng laøm em ñeâ meâ . Xaùcthòt em laïi qua moät ñeâm khoaùi laïc tôi bôøi.Ñeâm thöù saùuChò aï!Chaøng ban ngaøy raát baän roän ,coâng vieäc raát beà boän neân duø chaøng theánaøo cuõng khoâng theå boû beâ ñöôïc. Xa chaøng phuùt naøo em caøng thaáy nhôùphuùt aáy ,vôï choàng môùi cöôùi laø theá ñaáy!Coù nhöõng buoåi tröa noùng trong caên phoøng vaéng veû ,em naèm traèn troïc,em khoâng theå naøo nguû yeân ñöôïc ,cöù chôïp maét ñöôïc moät chuùt laø em boàihoài nghó tôùi söï khoaùi laïc ñeán möùc ñieân loaïn maø chaøng ñaõ ban cho em.Chò ôi em thaáy nhôù chaøng quaù .Coù chaøng ôû nhaø coù khi naøo em ñöôïc yeânñaâu, khoâng oâm aáp em thì chaøng cuõng sôø moù, naén vuù em, heát sôø moù roàithì hoân hít maõi khoâng chaùn.Nhöng vaát vaû nhaát laø luùc ban ñeâm, chaønglaøm ñuû thöù :hoân moâi, nuùt löôõi, ngaäm vuù... roài "cuïc cöng", chaøng phaùphaùch ñeán khi em reân xieát. Chæ khi naøo chaøng thoaûi maùi xaùc thòt hoaøntoaøn môùi buoâng em ra. Nhöng laï laøm sao chò ôi ,em nhö ñoàng loõa vôùichaøng vaäy .Neáu chaøng khoâng ngoù ngaøng ñeán em thì em tìm caùch kheâugôïi chaøng.Buoåi chieàu vöøa veà tôùi nhaø,chaøng ñaõ tìm ñeán em ngay .Em sa vaøo loøngchaøng nuõng nòu .Em baûo sao chaøng veà quaù muoän laøm em nhôù muoáncheát .Chaøng mæm cöôøi hoân vaøo ñoâi goø maù haây haây ñoû cuûa em vaø baûoraèng chaøng cuõng nhôù em muoán cheát vaäy.Quanh ñi quaån laïi chæ vôùinhöõng caâu yeâu thöông thöôøng ngaøy.Chuùng em taém röûa chung vaø duøng côm xong thì trôøi cuõng vöøa toái môø.Boùng eâm thuaän lôïi cho nhöõng ngöôøi yeâu nhau.Chò ôi !Ñeâm nay so vôùi maáy ñeâm tröôùc thaät laø moät ñeâm sung söôùngnhaát.Chaøng chìu chuoäng em ñuû moïi ñieàu .Tình yeâu chuùng em caøng luùc caøngtheâm ñaäm ñaø, maät thieát .Thaân theå naûy nôû cuûa em thích hôïp vôùi boä quaànaùo boù saùt hoâm nay.Nhöng nôi ñang nhìn treân ngöôøi em noåi leân nhöõngñöôøng cong tuyeät dieäu .Nôi thaân theå em toaùt ra moät muøi höông dìu dòu
 28. 28. khieán chaøng phaûi say meâ ngaây ngaát .Vöøa kheùp cöûa phoøng laïi ,chaøng ghìem vaøo loøng ,gaén vaøo ñoâi moâi moät nuï hoân noùng boûng .Chaøng ngaäm laáylöôõi em nuùt ngon laønh ,voäi vaøng nuoát laáy nhöõng gì thôm tho cuûa mieängem ,tay thì sôø moù moâng em sieát chaët vaøo loøng chaøng .Döông vaät cöùngñoû cuûa chaøng chóa ra nhö muoán xuyeân thuûng hai lôùp quaàn tím ñen cuûamình em vaäy.Chaøng beâ em ñaët leân giöôøng ,nuùt aùo em keâuleân..böïc..böïc..,roài chieác quaàn em ñöôïc tuoät ra noát .Trong choác laùt hai thaân theå em vaø chaøng traàn truoàng quyeän laáy nhau.Chaøng aán nheï döông vaät vaøo phaân nöûa trong cuûa mình em roài naác nheønheï.Vaø tay chaøng rôø moù maân meâ ñoâi vuù noõn naø cuûa em.Ngoùn tay chaøngsôø nheï vaøo nuùm vuù ñang caêng cöùng ngaét ,ñeâ meâ quaù chöøng .Nhöng caùiloái kích thích nöûa chöøng laøm em vöøa raïo röïc vöøa uaát öùc ,sao chaøngkhoâng ñuùt heát döông vaät cuûa mình vaøo maø chôi cho em thoûa maõn, cöùnhaáp nha nhaáp nhí, xaùc thòt em ñoøi hoûi maõnh lieät .Em nghieán raêng traânmình laïi chòu ñöïng.Chaøng cöù nhaáp nhaáp ,vaø roài em khoâng theå chòu ñöïngñöôïc nöõa em baät daäy nhö chieác loø xo ,chuïp laáy ngöôøi chaøng naûy ñít thaätmaïnh tôùi,"oùt" moät tieáng .Em buûn ruûn caû tay chaân ,noù ñaõ vaøo trong thaâmcung em roài ,baây giôø chaøng môùi ngaõ ngöôøi xuoáng neäm ,döông vaät chaøngsung sung nhö moät caây coät chóa thaúng leân treân,chaøng ñeå em treøo leânmình chaøng maø chôi cho ñaõ .Em khoâng ngaàn ngaïi ñeø noù ngay cuûa mìnhem ,roài ngoài xuoáng tröôøn leân mình chaøng nhaán thaät maïnh xuoáng roài naácthoïc laáy chaøng .Thaät kieåu naøy raát môùi laï trong maáy ngaøy qua, chôi kieåunaøy em thaáy sung söôùng heát söùc ,vì em ñoùng vai troø chuû ñoäng ,chôø choñaõ thì em naác thaät maïnh vaøo ,ñít em xoay beân naøy trôû beân kia ,khi laätkhi laùch ,moãi caùi gaäp mình cuûa em laø döông vaät chaøng thoïc saâu vaøo taäntöû cung laøm em ñaõ ñaõ,naác vaøo oïc..oïc.. Chaøng thì cöù naûy ñít leân phuï hoïalaøm em sung söôùng ñeâ meâ .Döông vaät chaøng ñaõ vaøo saâu em coøn muoánvaøo saâu hôn nöõa . Chaøng ghì laáy em reân ræ vì sung söôùng .Moãi luùc emnaác caøng gaáp oïc..oïc..oïc..roài em traân mình nghieán raêng ,tinh khí traéngñuïc nhôn nhôùt töø cuûa mình em chaûy ra daàm deà .Söï sung söôùng caøngtaêng ,chaøng vaãn baùm saùt laáy em vaø naác nhö vuõ baõo .Em laïi ruøng mình,ngöôøi em quaèn quaïi ,coù luùc em laïi reân leân höø ..höø...Ñít em baét ñaàusaøng qua laùch laïi cho thaät ñaõ .Döông vaät chaøng ñaâm beân naøy thoïc beân
 29. 29. kia laøm em ruøng mình luoân .Hôi thôû em gaáp ruùt ,chaøng vaãn doàn daäpnhaán tôùi taáp vaøo,vaøo saâu ,saâu nöõa.Em nghieán raêng reân ræ ,thaân theå emtôi bôøi ..oïc..oïc..oïc .Em sung söôùng ñieân leân "Anh ! Anh ôi söôùng quaù ". Roài chaøng traânmình laïi ,ghì laáy em thaâm cung em nhaän nhöõng gioït tinh khí aám aùp cuûadöông vaät chaøng ñeâ meâ baén vaøo nhö suoái chaûy .Em ñeâ meâ sung söôùngoâm ñít chaøng nhaán vaøo theâm .Chæ moät luùc nghæ döông vaät chaøng laïicöùng leân. Em laïi treøo leân mình chaøng maø vaát vaû ñeâ meâ raõ rôøi. Cöûa mìnhem laïi ñöôïc moät ñeâm thoûa thích

×