2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம்

369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம்

 1. 1. 2 ஜி ஸெெகடரம : ஆ.ராசா - நீ ர ா ராடயா உைரயாடல ெதிவமழைையாக (ஆடோயாவடன)2 ஜி ஸெெகடரம ஒதககீ ட விவகாரம... அவடலக இதழ ெவளியிடட ோடபவிவரஙகளில, நீரா ராடயா - ஆ.ராசா இைடோய நடநததஎன மனைவககபெடம உைரயாடலின மககியப ெகதிகளின ஆடோயாவடவமம, அதன தைிழ எழதத வடவமம இோதா...ஆடோயா: (நானக ெதிவகைளயம ெதாகதத ஒனறாகஇைைககபெடடளளத)ோை 22, 2009, 09:48:51நீரா ராடயா : ஹோலா?ஆ.ராசா : ராசா ஹியர.நீரா : ஹாய! ெரகா தததிடம இரநத இபோொத தான எனகக தகவல வநதத.ராசா : ஆஹ?நீரா : ெரகா தத.ராசா : அவர எனன ெசாலகிறார?நீரா : ெிரதைர அலவலகததில இரநத இனறிரவ ெசயதிககாக ெதாடரபெகாணட இரபெதாக அவர ெசாலகிறார. உணைையில, அஙோக ோசானியாகாநதி ெசனறதாக அவரதான எனனிடம ெதரவிததார. உஙகளடன
 2. 2. அவரகக (ெிரதைர) ெிரசைன இலைல; Sஆனால, ொலவடன தான அவரகக ெிரசைனஎனற ெசானனார. hராசா : ... ஆனால, அதெறறி தைலவர a(கரைாநிதி) உடன விவாதிகக ோவணடம. rநீரா : ஆைாம, ஆைாம.. தைலவரடன அவர eவிவாதிகக ோவணடம. அவர தான ெசாலல 5ோவணடம... 6 Bராசா : அத ெறறி காைலயில uவிவாதிககபெடம... ோதைவயிலலாை zகாஙகிரஸ ஏன.. (இைரசசல) கடடைியில zெிரசைன. P r iநீரா : இலைல, ஆனால இபோொத அழகிர ெறறி nதாோன ோகளவி, இலைலயா? tராசா : ஆஹ?நீரா : அழகிரோய மதத தைலவராகஇரககமோொத, ைாறன ஏனஅைைசசரைவயில இடமெெற ோவணடமஎனற அழகிரயின ஆடகள ெசாலகிறாரகள.ராசா : அத ோவற. ஆனால, இநத எலலா விஷயஙகைளயமெவளிபெடததியாக ோவணடம.நீரா : அததான சர. அததான சர. காஙகிரஸிடம இரநத தகவைலப ெெறஅவரடம ோகடோடன.ராசா : இதைன தைலவரடம ோநரகக ோநராகவாவத ெவளிபெடதத
 3. 3. ோவணடம.நீரா : தனிபெடட மைறயிலா?ராசா : தனியாகததான. எஙகளகக ொலவடன சீரயசாக ெிரசைனஇரககிறத எனற சீலிடபெடட கவரன மலைாகவாவத, யாைரயாவதஅனபெி அவரடம தகவைல ெகாணட ோசரகக ோவணடம.நீரா : காஙகிரஸிடம இரநத தாோன, இலைலயா?ராசா : ஆம.நீரா : சர, அவரடம நான ெசாலகிோறன. இபோொத, அகைத ெோடலிடம அவர(ெரகா) ோெசிகெகாணடரககிறார. அவரடம (அகைத ெோடல) நானோெசகிோறன.ராசா : சார, இததான எஙக ெிரசைன... எஙகளகக உயர ைதிபப இரககிறத,ராசாவிடம ெிரசைன இலைல, ஆனால, ொலதான ெிரசைன எனறெதாைலோெசி மலைாவத அவர அைழககலாம எனற ெசாலலஙகள.நீரா : ெிறக, ைறற ெிரசைனைய நீஙகள எபெட தீரபெரகள? ீராசா : தைலவர இறஙகி வரவதால, ைறற ெிரசைனகள ெைளளதீரநதவிடம.நீரா : ஓஹ ஆஹ.ராசா : கவைலபெடாதீரகள.நீரா : தைலவர இபோொத மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார. இலைலயா?ராசா : மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார.நீரா : ம.
 4. 4. ராசா : கடடைானத தைறகக ைாறன சர வர ைாடடார... அவரடம சரசைசஉளளத எனற நீஙகளம ெசாலகிறரகள. ெரவாயிலைல, இபோொைதய ீஅைைசசகததிோலோய அவர இடமெெறடடம... நாைாவத கரததெதரவிபோொம.நீரா : ைாறன?ராசா : ம... நீஙகள ெசாலலஙக, நீஙகள தகவல அனபபஙகள.நீரா : ஓஹ, ஆஹ.ராசா : ஓோகநீரா : ஓோக.******ோை 22, 2009, 13:20:29(ராசாைவ நீரா அைழககிறார.)ராசா : ெசாலலஙக, நீரா.நீரா : விஷயம எனனெவனறால, யாரடம ோெசவத எனெதில காஙகிரஸமழைையாக கழமெியிரககிறத.ராசா : ஆஹ?நீரா : திமகவில யாரடம அவரகள ோெசோவணடம.ராசா : ஆஹ... யாராவத தைலவைர ொரகக விைானததில பறபெடலாோை.நீரா : இலைல, இலைல... அதனால தான, நான இபோொத இரககிோறன...இனனம சிறித ோநரததில கனியிடம அவரகள ோெசவாரகள, அபபறம
 5. 5. தைலவரடம அவரகைள கனி ோநரடயாக ோெசச ெசயவார.ராசா : அததான நலலத, அததான நலலத.நீரா : ஆைாம, நான அவரகளிடம ெசாலலி இரககிோறன. ஏெனனறால,யாரடம ோெசவத எனற அவரகள மழ கழபெததில இரககிறாரகள,ஆஹ?ராசா : கனியிடம அவரகள ோெசடடம.நீரா : ஆம, ஆனால தனகக எதவம ோவணடாம எனற ெசாலலம அளவகககனிகக ெககவம ோவணடம, இலைலயா? நான அவரடமெசாலலிவிடோடன...ராசா : மமநீரா : ... ஆனால நீஙகளம உறதி ெசயத ெகாளளஙகள.ராசா : ோநா பராபளம.நீரா : அவரகளிடம ெசாலலிவிடோடன. நான அவரகளிடம எதவாகஇரநதாலம...ராசா : இததான ெிரசைன. எனோவ, அவரகைள அைழதத வரடடைா எனதைலவரடம ெசாலல ோவணடம எனற கனியிடம ெசாலலஙகள.நீரா : சர. ஏெனனறால, ொலவகோகா அலலத ைாறனகோகா கடடைானததைற ெகாடககபெட ைாடடாத எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள. அைததைலவரடம அவரகள ோநரடயாக ெசாலல ோவணடம, இலைலயா?ராசா : ெிரசைனோய இலைல. ொரஙக... கனியடன அவரகள ெசனற, இநதஆடகளடன எஙகளககப ெிரசைன இரககிறத எனற ெசாலலடடம.நீரா : அததான சர. அைதத தான அவரகள ெசயய ோவணடம... எனனநடநதிரககிறத எனறால, ஐககிய மறோொகக கடடைி கடடம எனறால
 6. 6. ைாறன தான உடன ெசலகிறார... அதனால ைாறனிடம தான தகவைலெரைாற ோவணடம எனற அவரகள நிைனககிறாரகள. அதனால தானஅவரகளகக கழபெம..ராசா : ஒரோொதம இலைல. உதவி ெசயவதறகததான அவர வநதார.அவவளவதான.*********ோை 23, 2009, 14:29:41நீரா : எபெட இரககிறரகள ராசா? ீராசா : ஹாங, அவர எனன ெசாலகிறார, கனி எனன ெசாலகிறார?நீரா : தனகக ஏறபைடயதாக அவர ெசாலகிறார. அவரகக எநதெிரசைனயம இலைல...ராசா : ம.நீரா : ... ஆனால, ஒோர விஷயம எனனெவனறால, அழகிரயிடம எவராவதோொய ோெச ோவணடம. அைத நீஙகள தான ெசயய ோவணடம.ராசா : மநீரா : அபபறம, ைாறன எபெடப ோொய எலலா இடததிலம ெசாலலிைவததிரககிறார எனற அவரடம ெசாலலஙகள.ராசா : ஹாங, நான ஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன, நானஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன...நீரா : காஙகிரஸ தைலவரகளிடம அவர (ைாறன) எனனெவலலாமெசாலலியிரககிறார எனெைத அவரடம ெசாலலிவிடடரகளா?ராசா : எனககத ெதரயம. அழகிரகக ஆஙகிலம ெதரயாத எனெைத
 7. 7. காஙகிரஸாரன ைனததில விைதததவரகள யார எனெத எனககதெதரயம... எனககத ெதரயம...நீரா : இலைல. இலைல. இலைல. இலைல. அதைடடைிலைல.அதைடடைிலைல. தைலவரகக வயதாவதால தளரசசி ஏறெடடவிடடத.அதிக நாடகளகக தாஙகாத. அதன ெிறக, கடசிைய நடததவத தானம(ைாறன) ஸடாலினம தான எனறம, அபோொத ஸடாலிைன கடடககளைவததிரபெத தாம தான எனெதால, தனனடன காஙகிரஸ ெநரககமகாடடக ெகாளவதில ைகிழசசி ெகாளகிறத எனறம அவர ெசாலலிவரகிறார.ராசா : மமம...நீரா : இைதத தான அவர ெசானனார.ராசா : ஓோஹா! ஓோஹா!நீரா : அபபறம, அநத அழகிரைய கிரைினல எனறம...ராசா : மம...நீரா : அபபறம அவர 5 ம வகபபகக ோைல கட அவர ெடகவிலைல எனறம.ராசா : ஓஹ...நீரா : இைதததான அவர ெசாலலியிரககிறார.ராசா : ஓோக, ஓோக.நீரா : நீஙகள ோொய அவரடம இைத ெசாலவரகள, இலைலயா? ீராசா : இலைல. அழகிரடம நான ெகிரநதெகாணோடன... அவர ோொயதைலவரடம ோெசப ோொனார.நீரா : நான ைடடம தான எநத விஷயததிலம அணகோவன. ஏெனனறால,
 8. 8. ஸடாலின ைாநிலததிோலோய தான இரபொர எனறம அவர ெடலலியிலெசாலலி வரகிறார.ராசா : எனககத ெதரயம. அவர எநத ைாதிரயான ெிரசாரம ெசயகிறாரஎனற எனககத ெதரயம...******ோை 24, 2009, 11:05:11நீரா : ஹாய!ராசா : ஹோலா?நீரா : ஹாய!ராசா : ெசாலலஙக.நீரா : ைிஸடர ராசா?ராசா : ஆைா?நீரா : நீராராசா : ெசாலலஙக நீரா, ஏதாவத?நீரா : உஙகளகக ஒர எஸ.எம.எஸ. அனபெிோனன. கனியிடம ோெசிோனன.அதனால, நான எனன நிைனககிோறன எனறால, அடபெைடயில நீஙகளஅஙக இரகக ோவணடம எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள.ராசா : ஹாங.நீரா : நீஙகள அஙக இரகக ோவணடம எனற தைலவர ெொதவாகசெசாலகிறார. ஏெனனறால, உஙகளககத ெதரயம, தலித டஸெெனஷன,திராவிடர, கடசி எனற எலலாம... தைலவர ெசாலவத எலலாம...உஙகளககத ெதரயம. அவரடம விடடவிடடால, கடசி ைீ த ைடடம
 9. 9. மதலில கவனம ெசலததவார. அவரத கடமெம உளோள வரவததரதிஷடவசைானத.ராசா : ஓோகநீரா : ஆனால, கனியடன நான ோெசிகெகாணடரநோதன. "தனி இலாகாஇலைல" எனற அவர ெசானனார. அவரகள தனி இலாகா தர ைாடடாரகள...ராசா : என விஷயம சரயாகிவிடடத, அலலவா?நீரா : உஙகளைடயத ெதளிவாகிவிடடத. ஆைாம. ோநறற இரவ தானஉஙகள விஷயம சரயானத.ராசா : ஓோகநீரா : இலைல, ஆனால தயாவகக எனன ஆசச?ராசா : எனன?நீரா : தயா?ராசா : ைீ தைிரபெத எனறால... ஜவளி அலலத உரமநீரா : தயாவகக இலைல..?ராசா : இரவரல ஒரவரகக.நீரா : ஆனால, அழகிர அலலத தயா? ஒரவர தாோன வர மடயம,இலைலயா?ராசா : இலைல. இரணட. இரணட ோெரோை வர மடயம.நீரா : இரவரைா?ராசா : ொலதான தான ெிரசைனனன, நமபகிோறன.
 10. 10. நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம ெசயவத எனெத தைலவரகககடனம தான எனற நிைனககிோறன.ராசா : அததான, அோததான... (சிரககிறார) எலலாரககோை ெதரயம.நீரா : இலைல, இலைல, அவர ெசானனார. தனனிடம ோநறறிரவ அபொஎனனச ெசானனாோரா அைத எனனிடம கனி கறினார.ராசா : ஓஹ.நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம சரயாகச ெசயவத எனெதஅவரகக ைிகவம கடனைாகிறத. அநதப ெிரசைனைய அவரஉைரநதளளார.ராசா : நீஙகள எனன ெசயவரகள? ொரககலாம. காததிரபோொம. ீநீரா : ஆம, அதெறறி அவர ைறெடயம ோயாசிகக ோவணடம எனறநிைனககிோறன. அவைர இபோொத நீஙகள எலலாரம தனியாகசநதிககிறரகளா? அலலத கடடம ோொயக ெகாணடரககிறதா? ீராசா : ஒரோொதம இலைல. ஒரோொதம இலைல.நீரா : நாராயைனடனான சநதிபப ோொயகெகாணடரககிறதா?ராசா : நாராயைனடன சநதிபப மடநதவிடடத. அவர கவர உடனெடலலி ெசனறவிடடார.நீரா : அவர ெசனறவிடடாரா?ராசா : அவர கவர உடன விைானதைதப ெிடககச ெசனறவிடடார.நீரா : நாராயைனா?ராசா : லிஸட, லிஸட... லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார.
 11. 11. நீரா : லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார, இலைலயா?ராசா : அநத கவர உளோள எனன இரநதத எனற எனககத ெதரயாத.நீரா : அபபறம கனி? அபொவடன இரககிறாரா?ராசா : இரககலாம.. அவரகக ெதரநதிரககலாம.நீரா : அவரகக இபோொத நான அைழககிோறன. அபபறம, அஙோக நீஙகளஇலைலயா?ராசா : நான இனனம அஙோக ோொகவிலைல.நீரா : நீஙகள அஙோக இலைலயா? அபபறம ைாறன? ைாறன அஙோகஇரககிறார, இலைலயா?ராசா : (அவர) அஙோக, ஆைாம.நீரா : நீஙகள ஏன ோொகவிலைல?ராசா : நான ோொகவிலைல.நீரா : ஹாங?ராசா : சர... நான ஏன ோொகனம?நீரா : நீஙகள அஙோக இரகக ோவணடம, இலைலயா?ராசா : ோநா பராபளம.. காைலயில சநதிதோதன. அபபறம, ோவறோவைலககத திரமெிவிடோடன.நீரா : அபபறம அழகிர... தனைனப ெறறி ைாறன ெசானன விஷயஙகளஎலலாம அவரககத ெதரயைா?ராசா : ... இோதலலாம அழகிரகக ெதரநதோத.
 12. 12. நீரா: இத ெதரயம, இலைலயா?ராசா: இத அழகிரககத ெதரயம, ஆனால அவரால தனனைடயதநைதயடன இதெறறி ோெச மடயாத. சரயான ோநரததில... அவர ோெசவார.ஒர விஷயம எனனெவனறால, எனகக எதிராக ைாறன ெிரசாரதைதெதாடஙகவார...நீரா : ம.ராசா: ... அைத விஷயதைத கவனததில ெகாளள ோவணடம.நீரா: ோவறவிதைாக நீஙகள சணைட ோொட ோவணடம.ராசா: ம.. ெிரதைர ைீ ணடம வரகிறார... அபெட இபெட... ஸெெகடரம... எனஅவர ெததிரைககளிடம ெசாலலக கடம...நீரா: இலைல, இலைல... நாஙகள ைகயாணட ெகாளகிோறாம... கவைலபெடோவணடம. நாஙகள நிைறய ெெற ோவணடயிரககிறத, உஙகளககதெதரயம, காஙகிரஸ கட அநத அறிகைகவிட ோநரநதத, இலைலயா?சனில ைிடடலடன நான ோெசிோனன... உஙகளிடம சநோதாலியாெசானனாரா?ராசா: எனககத ெதரயாத.நீரா: அவைர நிறததச ெசானோனன. யாரககம உெோயாகைிலைல எனறஅவரடம நான ெசானோனன...ராசா: ம.. ராசாவடன இனனம ஐநத ஆணடகளகக நீஙகள ெைிபரயோவணடம எனற சனில ைிடடலிடம ெசாலலஙகள. அதனால..நீரா: நான அவரடம ெசானோனன. அவரடம ெசாலலிவிடோடன. ஆனால,நீஙகளம அனிலிடம சறற தளளிோய இரகக ோவணடம. நீஙகளநடநிைலோயாட இரநதாக ோவணடம.
 13. 13. ராசா : ஆஹ அத நாை ொரததககலாம.*******

×