Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESP Modyul 1 katangian ng pagpapakatao

730 views

Published on

ESP Modyul 1 katangian ng pagpapakatao

Published in: Education
  • Be the first to comment

ESP Modyul 1 katangian ng pagpapakatao

  1. 1.  Anoang pagkakaunawamosakasabihannaito? Maydalawangbahagiangkasabihangito. 1. “Madalingmagingtao”,sumasagot sa pagka ano ngtaoat ang ikalawa namanay nakatuonsa pagka sinong tao. Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyangkakayahangmag-isip(pagkarasyonal) at kakayahangitakda ang kaniyangkilos para lamangsa katotohananatkabutihan(pagkamalaya).Bukod-tangiangtao dahil sa kaniyangisip at kilos-loob, at may kamalayansiya sa  kaniyangpagtungosa sariling kaganapan.
  2. 2. 2. Angikalawangbahagi,”mahirapmagpakatao”,ay tumutukoysa persona(person) Binubuo itongkatangiangnagpapabukodtangisa kaniyasakapuwaniya tao. Sakaniyangpag-iisip,pagpapasiyaat pagkilos,nagigingbukod-tangiang bawattao. Hindi ipinagkaloobsakaniyangpagsilangang lahatngmgakatangiang nagpapabukod-tangisa kaniya,dahiluntiuntiniyang nilikhasa kaniyangsariliangmgaitohabangsiya aynagkakaedad.

×