Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manifesto İletişim Trend Raporu - Ağustos 2015

868 views

Published on

Merhaba,

Sonbahara girmeye hazırlandığımız yaz ayının son günlerinde Manifesto İletişim Grubu Trend Raporu’muzun yeni sayısında yine yoğun bir içerikle karşınızdayız.

Yeni sayımızda değişen kullanıcı alışkanlıklarının dijital dünyadaki gücüne istatistiki olarak değinmek istedik. Raporumuzu hazırlarken dünyanın önde gelen pazarlama yayınlarının öne çıkan marka haberlerini kaynak aldık.

Dünyada ve Türkiye’de ilgi çeken markaların kampanyalarını bir tıkla sizlere sunan yeni sayımızı keyifle okumanız dileğiyle…


Sevgiler,

Selin Bozkurt
Chief Energy Officer
Manifesto İletişim

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manifesto İletişim Trend Raporu - Ağustos 2015

 1. 1. !"#$%&'()*"+&& ! "#$%&'%!()*+! !"#$%$$$
 2. 2. ! ,-./0102!! ! 3'410/0.0!56.7-8-!/09:.;04<:#:7:9!809!08:4:4!%'4! 5=4;-.64<-!,046>-%&'!?;-@A67!B.$1$!C.-4<! D0E'.$F7$9$4!8-46!%08:%:4<0!864-!8'#$4!16.! 6G-.6H;-!H0.A:4:9<08:9I! ! J-46!%08:7:9<0!<-#6A-4!H$;;04:K:!0;:AH04;:H;0.:4:4! <6L6&0;!<=480<0H6!5=K=4-!6%&0@%@H6!';0.0H!<-#647-H! 6%&-<6HI!D0E'.$7$9$!/09:.;0.H-4!<=4804:4!M4<-! 5-;-4!E090.;070!808:4;0.:4:4!M4-!G:H04!70.H0! /01-.;-.646!H0840H!0;<:HI!! ! N=480<0!O-!C=.H68-F<-!6;56!G-H-4!70.H0;0.:4! H07E0480;0.:4:!16.!PH;0!%69;-.-!%$404!8-46!%08:7:9:! H-86Q-!'H$704:9!<6;-#68;-R! ! ! ,#-./0#"1& & ,#0/$&2*34+"5& 67/#8&9$#".:&;<=#"& >($/8#?5*!
 3. 3. @/A/5(0&& B?5(C?C40#"&&
 4. 4. D**.0#EF$&G*H/0& 5("(:F=F?F&67"*G#1&I& G/0:("&/$%/"G#& /0#&J$%"*/%& )0(K*"G+$+$&:F0%F3F& *0%+L&
 5. 5. CS6T-.F:4!08;:H!0H@>! H$;;04:K:!%08:%:!U*V! 76;8'40!8=H%-;<6I! ! W0K-1''HF$4!08;:H! 0H@>!H$;;04:K:!%08:%:! *XY!76;80.! H6A68-!8=H%-;<6I! ! !
 6. 6. "EE;-!,$%6K2!IM& G/0:*$!10.0L:4:!0API! Z/0&%"EE!NMM&G/0:*$& H$;;04:K:80!$;0API!! [4%&05.07!"4<.'6<F<-! OMM&G/0:*$+&5-.6<-! 1:.0HPI!! Z64<'S%!*)2!(X!%00T-! IP&G/0:*$&H/0./?(:("(& 8=H;-4<6I! ! !
 7. 7. ()*V!8:;:!0.070! 7'&'.$! 'E@7690%8'4$!! 3]^_!6G64! /0.K040K0H! 7-1;04:4!QLQ& G/0:("&%*0("F& .#RG#?/& H#40#$/:*"L& & !
 8. 8. S(=#H**4T5(&2/"&@#-"/$&,*$+U& TV;VT&@W$#G/&2/C:*"& X(:$(4U&/TE%`aa'4-<6'IK'7a/01-.a>0K-1''Hb&0b;';b<'4-76464b%'4$bb+V(Vc+! Firmanın Mayıs ayının son haftasında payla!ılan gönderiler üzerinde yaptı"ı, kullanıcıların "internette nasıl güldüklerini" ortaya çıkarmayı amaçlayan ara!tırma, ilginç gerçekleri açı"a çıkardı. Ara!tırma, kullanıcıların yüzde 51,4'ünün gülümsemelerini "haha" !eklinde basitçe ifade ettiklerini, ikinci sırada ise yüzde 33'le emoji'lerin geldi"ini söylüyor. "Hehe" ise yüzde 13'lük payıyla üçüncü sırada bulunuyor. Eski günlerini mumla aradı"ı anla!ılan “LOL" (Laughing out loud - sesli biçimde gülmek) sadece yüzde 1,9 pazar payına sahip. Facebook'un!ABD'de yaptı"ı bir ara#tırmaya göre "LOL" kısaltması, can çeki#iyor.
 9. 9. >*3/00(E$F$& Y#HG(4#"&& )"*A#?/&7#"4#?/& %/A/5(0&/R#"/4& Z"#CG/$#&4(5G(4& /?C:*"& ! ,'96;;02!Y#HG(4#"!E.'L-%6464!"4<.'6<! $85$;070%:4:!&07!%=.=7=4=!B''5;-!d;08F-! -H;-<6#646!<$8$.<$I!d.'L-!()*(F<-! 10A;0P;<:#:4<04!>0.H;:!16.!A-H6;<-!6;-.;68'.!O-! H$;;04:K:;0.:4:!<6L6&0;!6G-.6H!=.-@K6%6!/0;64-! G-O6.7-H!6%@8'.I! e$!04<0!X!<6;<-!808:4!80E04!$85$;070!0G:H! H0840H;:!';0.0H!%$4$;$8'.I!J-.-;!6G-.6H;-.64! =.-@;7-%646!&-@H;-7-H!6%&-8-4!,'96;;02!M9-;;6H;-! 5-;6A7-H&-!';04!=;H-;-.<-!Z-170H-.! =.-@K6;-.6464!0.&70%:4:!$7$&!-<68'.I! f85$;070<0!809:2!.-%67!O-!10#;04P!-H;-8-.-H! G-A6&;6!0;1=7;-.!';$A&$.016;68'.%$4$9!H6!,'96;;0! 1$4;0.:!S-1!$85$;070%:!';0.0H!<0!&04:7;:8'.I!
 10. 10. A!a"ıdaki Instagram videosunda da DM9DDB direktörü Vitor Manzi, kampanyayı açıklayarak tanıtıyor.! /TE%`aa64%&05.07IK'7aEa+<3gX9^h1ia h.-96;80j<0!/-.!/0k0!808:4;0404!&'(')!<-.56%62! 5-G@#6769!/0k0!';<$HG0!6;564G!16.!H0E0H;0! 'H$8$K$;0.:4:4!H0.A:%:40!G:HPl! [#+5"*.#$(&-#&@>@@2&/]H/"0/^/$%#&:("(_0GF]& 4()(41&/07(GF$F&)("8ZG&5($F_G0("F$%(&?F4R(& 4+00($F0($&H/"&:W$5#G%#$&(0GF]L& Brezilya’nın haftalık dergilerinden!Caras‘ın aktris Giovanna Ewbank‘ın yüzünün kullanıldı"ı kapa"ında Ewbank’ın ruju, Neutrogena‘nın yüz temizleme ürünüyle siliniyor.! X()(4&4F3F$F$&& "+A+$+& *4+:+=+0("& ?/0/:*"`& & !
 11. 11. [#?=(8aF464!mX(7-#$/&J0&D#0n!0<;:!%'%80;!7-<80! E.'L-%6!M4-7;6!10A0.:;0.0!6790!0oI!! i-%K0>p2!mq0/O-46!<-!";!B-;n!<-<6!O-!16.!W0K-1''H! H$;;04:K:%:!].<-7!<-!H0/O-%646!0;<:2!5M#%=4<-!16.! H07-.08;0!W0K-1''H!0.H0<0A;0.:4:!G0&!H0E:!9680.-&! -&7-8-!10A;0<:I!^.6L640;6!W.04%0F<0!$85$;0404!O-! C=.H68-F8-!].<-7F;-!$80.;0404!H07E0480<0! W0K-1''H!%08>0%:8;0!()!76;8'4!&-H6;!H6A68-!$;0A:;<:I! i-%&;pF464!-4!'E@7$7!1=&G-;6!;04%704! H07E0480%:!';0.0H!46&-;-<6#62!!!!i-%&;p!r!W0K-1''H! s.-0@O-!"S0.<%F&0!B.04<!d.6t!O-!,6tt!"S0.<%! C=.H68-F<-!6H6!M<=;!H0904<:I! X(7-#?/$/&& (0%F&./b1&QM& G/0:*$(&& +0(]_& !
 12. 12. cV*-#S"*G!+"4#:&& )"*A#?/&5(G(G0($%F& cV*-#S"*G!+"4#:U!*u!>'&'#.0>G:2!*c!5=42!*)! 164!H6;'7-&.-I!N=480K0!=4;=!*u![4%&05.07! >'&'#.0>G:%:!!Z"4&d(-(&e*00("F!6;-!C=.H68-F86! H0.:A!H0.:A!5-9<6I! !! QI&d(3/"($F<0!6;H!>'&'#.0>G:!5.$1$4$4! C=.H68-F8-!5-;6A68;-!10A;0804! v'O-W.'7C$.H-8!E.'L-%62!*X!C-77$9F<0! 6H64K6!5.$1$4!=;H-;-.64-!<M4=A=8;-!%'40!-.<6I! ! v'O-W.'7C$.H-82!>'&'#.0>!E08;0A:7:! $85$;070%:!f$?5(."(G!6;-!<6#-.!5=G;=!%'%80;! 7-<80!7-K.0;0.:4:!H$;;040.0H!<64;-.64!O-! 164;-.K-!8:;;:H!7-<-468-&;-.64!1$;$A&$#$! C=.H68-F862!8046!"O.$E0!6;-!"%80F8:!16;-A@.-4! &'E.0H;0.:!<=48080!04;0&70H2!&04:&70H!6G64! (*!w096.04F<0!?%&041$;F<04!U!08.:!.'&080! 08:.0;0.0H!8';0!G:H7:API!
 13. 13. gDD&0Z4?& )(3("F$(& ./"/:*"& "80HH01:!O-!56867!70.H0%:!gDD2!;=H%!E090.!6G64<-! H-4<64-!8-.!-<647-H!=9-.-!H';;0.:!%:O0<:x!80H:4! 90704<0!8-46!H';-H%68'4$4$!&04:oI!! ! ,0.H04:4!8-46!1'&;0.:!m<0/0!0.:P;7:A!M9-;;6H;-.!6;-! <0/0!64K-!O-!/0&;0.:!<0/0!1-;6.564!80E:%:!%08-%64<-! <0/0!E0.;0H!O-!7'<080!M4K=;=H!-<-4!16.!5M.=4=7-! %0/6En!A-H;64<-!&04:7;04<:I!
 14. 14. @/#5&h#)?/& J?)("5(GTF& 2F"(4F:*"`& ,(_]0("F$%(&%Z]Z]& .W30#G0#$#$&@/#5& h#)?/&("_4& (?)("5(G& 4+00($G(:(=(^F$F& "#40(G& 4(G)($:(?F:0(& %+:+"%+L& e-H-.;6!6G-K-H!70.H0;0.:4:4!8=H%-H!>.=H&'9;$!A$.$E!H$;;04:7:4:! 1:.0H70;0.:!=%&=4-!56<6;7-%6!5-.-H-4!16.!H'4$!';$.H-42!<68-&! H0&-5'.6%64-!56.-4!6G-K-H;-.<-!<-!80E08!&0&;04<:.:K:! H6780%0;;0.:4<04!0%E0.&07!';$7%$9!0;5:%:!6A;-.6!9'.;0AP.:8'.I!! ! N6-&!d-E%6!%0PA;0.:4<0!5-G-4!8:;!y+2(!'.04<0!<=A=A! 80A0470%:!1$4$4!16.!%'4$K$!';0.0H!5M%&-.6;68'.I!N6-&!s';0! 6G64!<-!1$!'.04!yV2V_I!! ! d-E%6s'j4$4!N6-&!d-E%6!>'.7=;=4<-!0%E0.&07!H$;;04:7:4:! 1:.0H70%:8%0!1$!04;07<0!6;564G!16.!0P;:7I!i6%04!08:4<0!%M9! H'4$%$!&0&;04<:.:K:8:!1:.0H0K0H;0.:40!<06.!E;04;0.:4:!0G:H;0804! 70.H02!&07!<0!f;$%0;!W$&1';!v656iWv_!%E'4%'.;$#$4<0! H$;;040K0#:!H07E0480%:4<02!1$!E;04:!%'7$&;0AP.<:#:4:!5M9;-.! M4=4-!%-.68'.I!! !
 15. 15. i&2*:+50+& 9G*A/&X(8(0("& >=@*$(0%T?& '#40(GF$%(& ,KN'40;<j%!W.04%0j4:4!h]Cs!d0.6%!0L04%:! 6790;:!.-H;07!z;764<-!*Yu)j;-.64!E'E=;-.! A0.H:;0.:4<04!D0<6'!q6;;-<!C/-!D0<6'!3&0.! -A;6#64<-!A-/6.<-!<';0404!-7'L6!H0>0;:! H0.0H&-.;-.6!69;68'.$9I!! ! w6H08-<-!H0.0H&-.;-.64!b4-.-<-8%-b!&=7! 6>0<-;-.6!7-OK$&!-7'L6;-.<-4!16.64-!<-4H! <=A&=#=!6G64!04670%8'4$4!/-.!H0.-%6!169<-! 16.!&04:<:H;:H!<$85$%$!$804<:.:8'.I! /TE%`aaSSSI8'$&$1-IK'7aS0&K/{O|CJ)E$U+N]iS! !
 16. 16. ?H-02!";70480j<0H6!70#090;0.:4<04!16.64<-!HME-H! %0/6E;-.64-!M9-;!16.!$85$;070!10A;0&7:AI!";:AO-.6A-! H-4<646!H0EP.:E2!-OK6;!/08O04:4:!-O<-!$4$&0K0H;0.!6G64! M9-;!HME-H!<64;-47-!4'H&0%:!64A0!-&76AI!hM8;-K-! H=G=H!<'%&;0.:7:9;0!16.;6H&-!0;:AO-.6A-!56<-16;-K-Hx! '4;0.!8-7-H!O-!'8$4$4!&0<:4:!G:H0.:.H-42!169!<-! 0;:AO-.6A64!%->0%:4:!%=.-16;-K-H76A69I!N0.:%:!&=7!<$80.;:! 70.H0;0.:4!10A:40R! BX9J&& J0G($:(E%($& j4W)#4& %/$0#$G#& $*45(?Fk&
 17. 17. SSSI7054$7'E$%IK'7I&.! ! @/A/5(0&,($(5& h0(K*"G+& j>(.$+G&;)+?k& >(.$+G&*)+?!109-4!"*+)$,'-.+,_2!v0@4K-!/01213$ 45/!04;07:40!5-;-4!16.!<-867<6.I!h$!<-867!16.! %040&G:4:4!-4!M4-7;6!80!<0!-4!16;64-4!-%-.6462! 8046!10A80E:P4:!1-;6.&7-H!6G64!H$;;04:;:.I!}.4-#64!?;0/6! q'7-<802!N04&-j464!/,'-.+,$"*+)/$<$.I! ! h69!<-!=;H-7696!$;$%;0.0.0%:!0.-40<0!&-7%6;!-<-4!&=7! %040&G:;0.:7:9:4!<-#-.;6!10A80E:&;0.:4:!O-!10A0.:! /6H08-;-.646!%69;-.;-!E08;0A70H!6G64!>(.$+G&;)+?U& 2(]:()F5!10A;:#:8;0!808:40!0GP#:7:9!<6L6&0;!%040&! E;0~'.7$7$9<0!!%040&0!O-!%040&G:80!16.!4-19-!<-! ';%$4!H0&H:7:9!';%$4!6%&-<6HI!!
 18. 18. l#7/"%#&& ,($(5&& 2+0+]G(0("F& 0#<0A!C=.H!%040&G:;0.:4:4!<=480%:40!O-!6;/07!0;<:#:! 4'H&0;0.0!m3040&!3'/1-&;-.6n!H'4%-E@!6;-!<'H$404! ,046>-%&'!?;-@A67!B.$1$x!d0&.'4;0.!q$;=1=!=8-%6!6A! 0<07;0.:4:4!-A;-.6464!H0P;:7:!6;-!1$5=4-!H0<0.! 16.16.64<-4!M9-;!-&H64;6H;-.!5-.G-H;-A@.<6I!! ]&H64;6H!H0E%07:4<0!1$5=4-!H0<0.!J7G#5&DZ$#]5#4/$1& '(7]($&@Z"#$1&B?G#5&@*^($1&2("F]&,("FH(]1&2#%"/& 2(:4(G1&B?G(/0&J=("1&,#R4/$&h/"/G1&e/^/5&e(3F=F1&DZ$?#0/& X(5*1&>+"(5&B"5#G1&>+"(5&!*?:(0F1&9"./$&B$($!5616! =;H-7696!$;$%;0.0.0%:!0.-40<0!10A0.:8;0!&-7%6;!-<-4! <-#-.;6!%040&G:;0.:4!0&M;8-;-.6!9680.-&!-<6;<6I!! g680.-&;-.!/0HH:4<0!<-&08;:!16;56!6G64! SSSI7054$7'E$%IK'7I&.!Ä86!9680.-&!-<-16;6.%6469I!
 19. 19. D#0#=#4&(:&.W"Z]G#4&Z3#"#LLL&

×