Successfully reported this slideshow.

3dsmax co ban

321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3dsmax co ban

 1. 1. ! ! % &( " #$ ) *( $+ ! ,-- ! ! &, 0 % &( " ./ " & 1 * ! 2 3 4 5 , ) * ( 7 8 9 : $ " 6 $+ 5 4 ( (9 7$ 5 ; ! < + 7! = ! > 2 ? ! %; ( $" & : (9S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 2. 2. @ !0 + ( + 9 1 0 "AB&C ! " #$ % & ( ) * + , %-. / 0 1 ) %2 -D& " + , EF ( ,( 3 . 4 5 6 . $ 5 1 ( % 2 $ , 3 %2 7 ) 8 4 5 % 9(% $ ! %2 7 ) 8 :7; - %8 ! " # & < % = %6 ; > + ? @A % B( C ) ? @D% B( C & "+ EF %# ; 6 E 3 ; % & < / % ; F > + ? @A % G% C ) ? @D%G% CG ( 8 ) 2 3 H! ; 1 6 3 ; 3 ! 4) ; 6 # 2 4 H $ * H 9( 1G ( I J + 8 ) 2 ! 3 H! ; 1 6 3 3 4 F ;S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 3. 3. 1 ! +0 " + J K L !MN "O " $ "I JK + (L( 9 9 ;) 9 / 1M 0 5 (( - - $ " ( M ( %+ N H / 1 E % + H = (O / 1 B P PP + Q E R+ 1 0 SP ! 58 " Q H ! R "8 ! L S %+ T D %+ K G ; H + O TU B( V % % + $ Q 3 W ( + 3 %X / 1 D P 3 P+ ) ; 4 / 1 B R + 8; 3 / 1 %B + 1 ) Y * ) ! 09 E% + 1 %Y Z + 1 [( + & $ ] (P + ^ ! 0 %3 0 (M !9:O " "( " 0S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 4. 4. _ 0 + 3 $ # _ R (+ 0 9 _ % ;% R+ 0 % $Ánh sáng StudioÁnh sáng studio là lo i ánh sáng gi l p ánh èn chi u trong các trung tâm studio (ch p nh và video). R t có l i t o ra nh ng i m sáng n t ng trên hình.T t nhiên là b n cài Vray r i nhé .1. B n vào Cutomize > unit setup và thi t l p giá tr s o là milimeters trong ô Metric ,sau ó kích nút Sphere , trên khung nhìn Front v 3 trái c u .2. Trên khung nhìn Front v m t cylinder , sau ó chuy n qua Modify ch n l nh Bend vàMeshSmoothTham s Modify c a Cylinder , bend và meshsmooth nh hình d iS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 5. 5. 3. Nào, bây giwof b n t o m t camera lo i Target và t chi u chi u nh hình d i.Trong khung nhìn Perspective b n kích ph i chu t vào ch Perspective ch n View >Camera 01 và Show SafeFrameS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 6. 6. 4. Áp v t li u cho trái banh en và nh tham s sau :5. Nh n F10 m b ng thi t l p Vray , và thi t l p theo các tham s sau:Trích:- output size là 480*360px- global switches: T t nút default lights- image sampler to adaptive QMC- antialising filter "mitchell-netravali"- indirect illumination "ON"- Secondary bounces multiplier to 0.8- Irradiance map settings:- "low" preset- hsph subdivs = 20- environment:- skylight pure white color, 1.0 multiplier- reflection/refraction pure black, 1.0 multiplier- system:- render region division 50*50 px- frame stamp: delete all except rendertime part.Render b n s có k t qu sau:S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 7. 7. 6. Nào, bây gi chúng ta t 2 t m chi u sáng Vray light . Ch n Vray light và t o ra 2t m chi u sáng v i kích th c là :- T m trái: 400*350 mm with tham s 3.5 multiplier- T m ph i 360*500mm v i tham s 5.5 multiplier. t chúng nh hìnhS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 8. 8. 7. Render b n có k t quB n có th i u ch nh t l sáng gi a 2 t m sáng thông qua tham s Multiflier v i các t lsau:left=3.5 and right=5.5left=2 and right=7B n có v i t l 2/7 : ó là ánh sáng Studio trong 3dsmax b n có th hi u nh v yS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 9. 9. 1! 2 ( T = U 2 8; ! ` D a Z ) b M K > :T 2 c ^ % 4 d e A ) 6 A ( 8 S !(( ? [ I E . IBI] % H ) $ H( )? T ! + f Kf Kh g g i U +h j i +h W i + h E ) (O H $ ! 5 k lE % A +lk lE % A J 0 V ; l m (? n 8( H & o V ; A ) 6 A (. ) H 6 02 n E ) (O H k ) / ] fA 4 9( $ 6 % ) p qr s] ^ ! 6 ; m S !(( ? [ I ] ) 4 H & o V ;S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 10. 10. t A4 # ( % (T H = / e A ) 6 P 8 . S !(( ? [ I E IBk E; %% % H E; % )? 6 02 B ; 4 *%? 6 uE ) (O H ) 6 D% )? ) 6 D% UE ) E; % 5 k8 ( ? v $ ! ; m S !(( ? [ Iw )? 4 Hlx B l UE ) (O H k l E % A +lk lE % A J 0 V ;l U m (? 4 H & o @` % KC UE ) H I %2 H y b ( ? 02 ( O UE ) (O H k B U m (? D> 09 H( lB A% P% A; x lk Xf ( g l P + P B % l% 8 ( ? %k ) c pKr H( ; zA4 # ( 9 $ ; {; ( ? 02 % ] ^ ! 6 ; m S !(( ? [ I ] ) 4 H & o gE ) clJK x M l ) 4 H ;S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 11. 11. ]7 - ; % | d e @) 0 4 02 )} 9 6~ C ~ A ) 6 P 8 S !(( ? [ I E . IBIB % ) $ %# )? B Q o b) 6 D% 6 02 > E $ 3 c ^ % e A ) 6 P. % H ) $ H( )? :Q o *%? / ( 3 !( hE ) H l % W ;l E ) H 0 K> @ g e 5 C UE ) p[ P P V ;r m (? [ I [ " # & [ k8 ( ? W kV ) B( % g k ) p qr n q V ^ *%? 6 02 E ) H A k[ ; %% A 4 9( $ %# v z g $ = 0O nk ) p qrS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 12. 12. f] ^ ! 6 ; @A% 0 9( ; o $ & 0 % H 4 e & = O 8 E ? 6 9 ; e / % %8 0 -. Q ) e % . Q e % Q e % 0 9( ; 0 y 6 H 4 e & • $ ) € Q: • H 0 C s W{; . T c ^ 4 e & ; H 1 ! A R ! ; ! ! D I W 9 1 V !]6 - . 6 >G 3 6 = b & ) $ 9 ] 5 O % ; H • b Q 4 )4 ;0‚ # ^ 6 >G ƒ ?" 6 ^ % ! $. ; 2 Q - 4 )4 4 e % 8 & 6 c 8 8. D 8 z „ 8; 6 5 4 )4 O:5 .{; 0 7 0 ; ^ ! 6 $+ ` D aZ ) b M K> A ) 6 A (0 {; % H 6 08 )•@ 4 0 e # ^ 6 >G 6 { 6 ; (T & ^>GChm (? D K z ")4 e O@0 ! Cn E ) H H 6 08 )•. …M P ; $ +f = y 9; 6 Ys ]7 - { ; ; 8 Dz K @0 ^ ! 6 $CW e 0 ;0 ^ % 6 ! Q 6 $S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 13. 13. " "h B G M K 8( ;e ;( @ % C +B& " + ;e ;( # 2 @ ? d H # % ) O C ; ; " # † & eO A ; *%? / ; ? d 6 ! H *%? $ * 6 O ! ? K =@ $ ) 5 K 0 5 ; *%? CD& F ;e ;( y . ) $ * @ $ ) 0 K 6 % " )? C ; X! 1 U " * + Z U " ! 5 5 Y ;e ;( ) ! & o ( 3 !( = 0‚ # ; @ C. ; #e ;@% C ; X! ! 1 U " , 5 5 ! * + ! Y " 0K ;e ; T & o b 0O M P ;6 4 0O H V % % % +I + 2 y / $ )? @ %* $ ; % H %H / e ;. ! & 0b $D ` 4 6D` C[H ? + 9 " " 2 ! ( 8 ] + 9 !5 ^ ` D a Z ) b M KA% ) 6 A ( { . ; % H A ( % . H ] K H B( % . ; B( % g ‡ A (% g ] K b g 02> ` E% a B ( a % E % H 6 %Y 0 e h 9 5 m(? ˆ d -hE ) H E% a E % a % A E % H % 6n ` 0O M @ 6 0 KCA6 4 0O H )[ V % % E ) H c pV % r8 ( ? W .B( % g ) p qrf A6 4 0O H [ E % %. ) H VS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 14. 14. sA4 # ( ) H p~r b 0O [ V E % % Uk V E % UkE ) p qrt A6 4 0O H V V % % E ) H p[ ( r 8 ( ? W. . E% g ) p qr c ;E % { ! d E% guE ) H (O ) 6 V % ( . (? E 8 09 E %z m (? ~ ) % y H / % " " 5 8 + A ! 4 T +U " ! %6 !4 ` E% a B % V% a (% A % H 8 % )? 3;•@ . ) T d C > A 4 #. ( E% a B ( a K W - 6 @0 3 #B M ; $ ! Q c *%? / CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 15. 15. hE ) H (O ) 6 A ( )? ) 6 ; ` E% a E % a % A E % n ]8 H …M A6 4 … )[ V % % . ) H pV ) % r %2 H % ) 6 A ( ) 8 % 5 fE ) 8 H I / …[ E % % b %H … ;@ 4 T C E ) H V +V H( & 2 A4 # ( ) H p~r b 0O [ V E % % Uk V E % UkE ) p qr s :‰ 0O ; H 2 ( ? %2 . 6 4 0O H V V % % E ) H p[ ( r %2 H % ) 6 A ( ) H - @ KC - ; - Š E % t m (? ~ K "K % { ; H 4 8; ; H 60 (O 50 f u m (? E 09 E % g ]7 - { )? ; ; ) 6 V % ( 8 ~ b < eO / 6 z 4 $ H ( 60 {; [ a ) V% M R ) p qr 4 0 { H ( % €S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 16. 16. C n b n v modeling c th ng iTheo mình bi t thì trong các trang di n àn c a VN ch a có các bài tut c b n h ng d nv Modeling ng i t! gót n cái chân tóc, nên mình s giúp ai quan tâm n vi c t ohình 3d c th ng i, hy v ng m i ng i b qua cho n u 1 s l"i l i di n t trong tut bl ng c ng.Theo b n thì modeling ng i hay modeling chi c xe h i cái nào khó h n ? M"i cái ucó cái khó, vì khi modeling ng i b n ph i t o t!ng c b p c a các chi, còn trong vi cmodeling xe h i b n ph i t o các chi ti t 1 cách chính xác, ví d nh các góc c nh, các ng rãnh,... cho khung xe. Còn trong vi c làm cho chuy n ng v t th , thì t o chuy n ng cho ng i là khó nh t vì b n ph i quan tâm n các c , chúng ph i c c# ngnh th nào cho phù h p, khó nh t là c m t, r i n các kh p x ng,...Còn xe h i thìkh e h n, b n ch t o chuy n ng cho bánh xe thôi.Có nhi u cách b n Modeling c th ng i, nh b n Tydieu có làm 1 tut v modeling u ng i, ó là 1 cách t o t! polygons, b n có th n n nhân v t t! 1 box nh ang n nt ng, hay b n dùng Nurbs,... Mình s h ng d n b n t o hình t! 1 box và d$a theo cácTemplate(hình m u) ngh%a là b n v lên gi y 1 c th ng i(chính di n và ngang) sau ód$a vào nó b n dùng box n n t! t! các polygon hay vertex. Vi c modeling ng i òih i b n ph i kiên nh n, và t m t!ng c b p cho ra 1 k t qu & p.Th t s$ mà nói khimình m i b t tay vào vi c Modeling ng i khi mình ch a n m v ng các công c trongMax nên t o hình r t v t v , làm i làm l i, ch nh t i ch nh lui, làm cái chân ng i xongnhìn l i gi ng cái chân ...gà , vì a s mình toàn mò m m các công c và d$a theo 1 stut, mà 3D VN l i ko có bài nào h ng d n modeling ng i bng ti ng Vi t m i au,nh ng khi b n mò c(ng có cái hay, vì b n s nh lâu h n là vi c b n ng i h c thu c lýthuy t, các công c th m chí có cái mình ch)ng bao gi ng n. Nói s cho các b nbi t th thôi, mình khuyên b n là công vi c modeling ng i i v i ai m i b t u là r tv t v và t n nhi u th i gian, nh ng mình s c g ng vi t Tut sao cho b n d hi u nh t,v i i u ki n là b n ph i quy t tâm và theo dõi hình minh h a 1 cách t m t!ng Edges,vertexs, polygons vì nh th m i cho ra k t qu nh ý c. Hy v ng sau khi hoàn thànhtut v ng i mình có th i gian h ng d n các b n modeling 1 chi c xe h i hoàn ch nh.Nói nhi u r i, chúng ta b t tay vào vi c thôi, mình s h ng d n b n t o Templates,Tydieu có h ng d n làm cái này t! 1 Box r i, nh ng mình s h ng d n b n làm cáiTemplate bng cách khác, t! Plane.This is simply the best tutorial I have seen and I based on originally written bywww.escultopintura.com in Brazin. ( T t h n nên ghi rõ ngu n g c c a tut mình ã d$avào cái ã vì tut này mình có dùng Templates c a h ).Tut này mình d$a theo 1 tut c a Brazin , mình ã làm l i hoàn toàn hình minh h a saocho b n d hi u nh t.- B n save as 2 hình này l i, ây là hình có th hi n các c rõ và chu*n nh t, !ng thunh hình khi b n ã save as, hãy yên cho nó . Sau khi save as chúng, cho ch c, b nxem size c a nó có ph i là 600x650 không, sai 1 tí c(ng ko sao.S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 17. 17. X+n tay áo lên, lon bia v i b ch khô bò bên c nh , xong ch a? chúng ta b t u.- !ng quên Reset Max.- vi c Modeling hi u qu chúng ta thi t l p thông s sao cho Templates c th hi nrõ trong Max, b n làm theo hình Costomize => Preferences, b n làm theo b c 1-2. sau ó OK.S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 18. 18. S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 19. 19. - B n ch n Creat => Geometry => Plane và v 1 hình t i c#a s, Front View sau ó thi tl p thông s cho Plane là Length=600 và Width=545.S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 20. 20. Sau ó nh n M g i ra b ng Material Editor, nh hình mô t b n ch n b t k- 1 hìnhc u nào c(ng c, sau ó m h p Maps ra => click None c a Diffuse Colour => click úp vào Bitmap => ch n hình chính di n => Open.S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 21. 21. S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 22. 22. - Làm theo các b c 1-2-3-T ng t$ nh v y b n v thêm 1 Plane n a và áp hình nhìn theo chi u ngang cho nó ,b n dùng di chuy n sao cho có k t qu nh hình.S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 23. 23. - Th là xong khâu chu*n b cho vi c Modeling. ây là Templates cho vi c Modeling 1c th nam gi i. != $ 1 A% 2 {; R > 6 ; Q ; / 0S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 24. 24. > ` M D a Z ) b M KhA ) 6 A ( % H , („ V )? 08 )•@E% a B % V% aV Cn m (? M b " SM % J %f A% ] ] V % % E ) H / GP P ^ " SM % a (]% R M & % A% ]% R D % + ) R A% 9 & & % . ) c ( H ] ( 6 4 P < 6 4 K ` a ) ˆ V % @ , 8 (? F 2 2 %2 @_ %% RCC (sE ) H / ( ;Uk " SM % a M (]% R & % A% 9 & & % . ) c( H ] ( 6 4 P < 6 4 %d ` a ) ˆ V % @ , 8 (? F 2 2 %2 @_ %% RCC (t ` M % a R M ( ` R( % Bu` M % a [ BzE $ 3 .{ ; 0O M % J % . (? D 8 z b < )4 e O@:7; o 9 & 7 = O ; 8 ]‚ ;0 % Q 9 & ) 7 @ ; PC ( 7C ; J + W ? 9 : )? " SZ %D% j R.0 { 8 (? D ; z " # #w )Z % Uq 8 (? D z 6) 6 V % ( ! , , * A% % - !(0 $ Z %) 6 08 )• 6 0 { ; 8 S !(( ? B P I w W , 8 ( ? D g b " S Q 4 9( & Z % ) 6 T % % % (T` R( % % ) pZ %r E #% % ! , %2 # ? . ; 2 6 H (7 O / 6I )? / 6 2 # ;0* ) 8. 8; ! # ;0 {; ; H 4 *%? = y % 6 ; 4 ) % 04S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 25. 25. 6 0 ; 6 ) H I %2 H 02 % 4 ) 8; # T 3 6 q 0 ^ 8; # +U ]9 H( Z %@ = y ) 8 (? DgCU w )% % A% (T ; c T e 7 4 y % ) % %+ ` R+ Z % 0H ) 6 B +Z % $ ! ! y Z +Z % 3 ! y E% ( Z + % 3 @ 3 ; S 0‚ b %H a ‹( ; ; 4 *%? 08 )• C ] R ( Z + % 3 @ 3 ; S = yE% (C % Y H $ ) ‡ + ] KB . Z B . (B E% 0 { 6 ; K .F ) c * 8; : " # y ;0 . {; ) H % %. 8 ( ? B PI wUk $ ! . ; 3 T % %@B | T " # y ;0 {; ) c K 6 O { ! *4 ) 0 ^) 8;%X ! 6 $C W 9 9F " ) 9: (E" SZ % 3 *)4 e O $ 3 / H O . " S ;0 +U )4 e O ) % % P OU A % H 0O " S% %. O % ) ; S ) ; SU q? , & y , / )2 =0O Z ] ˆU W *6 O Q % $@ ( C@ {; P ( 0 ^ ! 6 Q % $CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 26. 26. U W *6 O = d @ % CU Œ 6 O * % " S% %A% " S% %0 )4 !(( ? + B PI ) H " # #V E% I ) " # #v 1 ! ( " _ ! ! ` % + " A %2 h M Ku W{ B ; 6 02 ; / 0 ` M D a Z > A ) 6 D% . % H - B( 6 ^@8 S !(( ? [ I EIWI C B ) { ^K L = 0O 8 ( ? b 0O M P ; o " ‹( h m (? [ I Œ ( ) 6 D% E ) H <hUk ) (O H Uk ] •%% o " H cS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 27. 27. n ` a M P% a UkV a B( J Uk ] ! 6 ; :5 c ^ 4 o " fE ) [K % (L & ( o ; H % ) 6 ) (O H Uk M % ; 02 ( O %# Œ s] ^ 9 ! )4 e O 6 02 @]6 % ! / =K 8 H c. ) E c ) T e 7 4 4 o T e 7 ( = ( ( EY ( T 4 6 0 €C t E o " H c @b 7 K ; <> 5 %2 K $ b0 f $ b S C u A% ) = % 8;€ ; A 2 Š ‹(S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 28. 28. z E ) (O H ) 6 P 8 . (? [ I Œ ( ) 6 ; E ) H M P ; % J V ; gA ) 6 P Uk ) I %2 H 3 6 02 A% 0 M P 6 ; 4 … pJ ˆ %; % r ) pG rUk ) H % 3 %$ Uk 8 ( ? W. ) c( 0Ž g % S 2 0 † 9 04 = y 9. ; ; 6 0Ž g 6 g @ g ) $ 0 y / 0 C B S 2 E •% > m ( ? W. ) c ( ] •% . M P % Uk V % % G P% % Uk B # ? H ; % ! A 4 # 8 ( ? W. ) c ( ( 0 • # (L & ( ( o B 0 h m (? M b 0O 02 9 9 ( & E ) / GP P Uk % " S & % ) c( ] (% 6 4 = < •% % ) c ( ` M % Uk [ B @ , 8 S !(( ? [ I M I [ C 9 & 0 n E ) H #[ Z % % e ; % ! { & % †eS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 29. 29. sE d d 0 Š ! . M P % Uk _ E ` Uk _`j M ( ]7 - ; 8 (? Dz K )4 e O ! % € @ 4 { ) & ) Z % 60 K { ( # (L B ( 0 Ca ] +8" 5 @ = B( C 1 * b ! ! ; Z E ) H 0O E% B ( > E ) c % 0O H 5 K8 & h A% 0O H % > +x A;( G% A; 0 ( y - B( n B ) E% M K 0 %2 H ) 6 & ) % H 4 9 c T 2. ( %2 H K H c% ) H 0 ^ ! 4( .< 9; 4 ) ! - B( • $ f q $ )4 c & - B( 0 • E ) (O H - ( b • ;E ) T 2 ‘ % H( ( ( )?P , ] ‡( ? B P % ) ^ ! „S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 30. 30. a ] +A K ( 1 * b ! ! ; Z E ) H 0O E% B ( > E )W K h E % @ 4 TC n 8 H % K * T 2 / - Kd $ f Z2 H 08 H K * < s G ; 08 H K * Q t G ; 08 H K * 0 )?c c O d e2 C 9 $ * f! 7 g h I i j + X ! 0 "8 ` l 3 ! ! k :7; - 3 6 % hG K. J 0 V ;0 Y ,(J 0 M .J 0 V . _ ]B Z : " # ! 4 H ;0 T (O ; S ‡ 6 ) $ =0O %b ‡ ) $ ) O N o " ! @J 0 CP 1 !$ 7 0 9 T ; S. ) (O H E % A + Uk 4 H T ; S@ +E % J 0 V ;CE ) H …M P Uk ; ) 8 H pIr02 Y ’ J 0 V ; 0 “ ^ 8;+S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 31. 31. ”0 ;0 ^ e ) & Q 4 H ’ 0U 0Ž “ A% 4 HJ 0 V ; 4 B 0U 0Ž 4+ ` % K J . . % %. ; . ] V J : 0d T 4 HB 0U 0Ž 60 ) H 8 H pIr02 Y ’ J 0 V ; % “ 4 H & o = < . , T E% I] % ) 9 & man [c c W MC oc !; X!8 ! K ` + p , 8 8 4 ( R T `G+ A H ) $ T B( % Uk E % J 0 V ;Uk E ) … M P % Uk ) 8 H pIr02 Y ’J 0 V ; ) “ … M P% ^ ]O H@% U C = < 5 4 H` % KJ. • B& i + T $ ( ($ $M( WH() + ( " I " + @0 e q , b (? C %8 ;) . 0 ) 60 ^) T (O b (? / 6 ) $ A% 0O H ;0 ; S@ ; C ‡ 4 HB . ! 0 *0bf0 ! 5 % e (O = < =+ ` % K J . . % %. ; . ] V J ] ! – c b 4 H 0U 0Ž : H 0 ) H . Q 3 c 0 8 E%I ) . , 08 I )L %2 H 3 % O H @ ;0 y ! 8 O ‚ % 3 Ob , % Š , / 6 ) $— { ‰ ; 9C 4 $ 0 H {; 8 (? [ I ) T 0 q H .0 T c• Y ‡l % K> B ` l – > ! 4 0 k> ^ & Y ‡’ ` % K B “b 7 K ; $ ! 0 ! I :7 + ; #l l 3 & -. o & y ) 0 ) 0H 9 @ { ; "8 E % I [ ) c pB % )rK . H(T / 9 % ) c pB % )r0 ^0 4 ; # / C N(: ! B % ). 4 0 ) 6 ^) 6 K ;% ) O ) ˆ R. { % ; H % ) ˆ RK % W + % ( , {0* & 7 ( . o & y ) 0 b 4 HJ ] %@ ^6 # ; . # ; F %8 ‡ # 8; CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 32. 32. D& i + T (q $ ( eZ r $" ! g l : " # ! 4 H B PB .0 T )? c) 02 l _ B PB l ˆ O "0 H ) d / ^0 * < HO b / (L Q ( o H 2 E ) c) _ B PB 2.0 {; ) H b ( ? %2 o/ ) $ T % "M *%?) K 0 ^ 8;) $ T % 0‚9; & i + T c9 [ 0 W (% 3 K ) T 4 "+ 4 I ( # & ; ! . ^l %-l %) $ q 8 ]% ) 0 ^) 8;)4 e O 6 O. < Š ; ;2 Q ) c ]% ) { &. 8; ! 0 o T ) H % ; *%?) K •0 + o ]% ) ! $ k> $ 4 cA 9 q † O -. # ; ^)L ‡ ! % Q : %X = 60 (O " 04 ! ) $ G3 9 , Q H . # ; - 3 " ‡ ‡ |) 0Q , B P , ‡ = y@ ? # M 6 T {% 0 y / R 0 ;C: ) j ) & 6 H • .c ;0 T 3 A % jS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 33. 33. "+ ) $9 & $ j . … & ! = R ] < 8 Uk ) pA % j r% ) < . ^ %b H ! q " ) † O ! € € ^ % H , („ 5 0 T ( 2 )4 > @ 3 ‚ %2 H , („ C ! .0‚ H $ ‡ W (% 0 $ 9[ (" 0 K ‚ = H H 6 W (% 09 " [ , 0 *. ) 04 ( # 4 . "02 ( 9 & M ( F ) K € € s i + T c & 9 N ( 5 " % . | T ) H 0 { ! H .4 ) 09 4 HB (@0d ? C 6 %8 0 ^ % ) $ ( $, $ 0 " # $ j . 0 $ Uk 8 E ( 8 O ^ # H "! ^ % H 6 ) H 9 6 ( F 6 . ; % ^ 8; H (T/ 6 F E # ;) ? d % 4 H` % K 9 $ 9 - 9 $- $ 9 0 $ 9 ‰ y a ‰ 8 0 O a ˜ 8 O %5 ! & man c Nc MC oc !; X!8 ! K ` + p =8 ! ( ! T 2 B& i + T $ ( ($ $M(S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 34. 34. q H() 5[ A ! .0 ^ ! $ 0 ) HWH() + ( " I " + %8 q ;) . 0 ) 60 ^) T(O b (? / 6 ) $ ! I ˆO T 3 @ & $ ` % KC N ( AN : T 3 @ & $ ` % KC W +" 9 ( , Z ( 0 T. ( = 0 TE H % ) pZ rEY 4 H % 8 (+S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 35. 35. D& i + T c9 c+ 9 W (% K { ,$ „ 04 c ; 6. ) „ 8; c ? 6 O 0 [ A 2 ) $ W 9 . ) # 6. { 8;) % € € c A 9 )L a $ K 8( ! :7; )4 e O % )JK% "+ ) $ ) 9 8; 3 6 O $ . 8 ) 3 ! q " U H > % ,S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 36. 36. ( $ .0‚ H $ % / 0 T & man CW cW MC oc !; X!8 ! K ` + p , 8 ] + * ( ( R "U " !%6 !& 4 A% 4 H ; F # b 4 H` % KJ . ; 2 ) ‡ # d ) (O c F " # ! # ; 2 ) & b 7;x EW™:š V` ‘ˆ B_]U ]› JEA+ & o $ ! b 8( H , B& i + T $ ( WH() 5[ A 3 o 0 ) H o / . 6 … (< ( Y 6 %8 †0 {; "K ^ ; WH() + ( " I " + %8 q ;) . 0 ) 60 ^) T(O b (? / 6 ) $ ! I% N ( 7 : = yb 4 H` % K b 7 ( # ; ( ; GY ‡l ;V f B f l • – = y b 4 H` % K D& i + T c9 , $+ (5 (S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 37. 37. 0 [ A 2 - 3 H *%? $ %2 H , :5 3 % M / 0 . o 2 3 " & c A 9 )L , ‰ K$ ; H ( = ( ( ; 4 / , , , ] K% H ? K 0‚ K 9( %*: ! Q ;0 {; ) H c JK% ) 0 h K% +Uˆ% ( K% + , 3 H % / ( ( ;4 / , ! K%U % + K% , y 2 )4 ‡ ,. | , ! K% ( = ( ( ; 4 /U ];V ; + K% , H H 9. ( ( = H 9(U JK% W + Q , ‰ K$ ; / , :7; )4 e O = < / +ˆ% (. % ];V ; A , 02 / H %# g ,.% K% h %2 + ˆ% (. % ];V ; +S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 38. 38. C $ ( , , & %$ y)4 !( / JK% + 0 # ; T $ . o) , 9 +A + T $ ‡ , F, $ O ! , @) 04 ( # & 6 7~ ;CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 39. 39. + F( c+ 9 # ;K ; H ,e H U = y ) 0 b" S 9; cA 9 $ + , ( $ )L H ( ; H - B( ƒ ” 7 ; % H B( . H V ; 08 )• . ) c pJK%[ B( r ! 6 ] 7; 6 6 ) ~A F ) 0 4 6 ‡ `Š B( 5 % T ; ( # H ( ; / ] K] 04 7; 6 6) ~S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 40. 40. & i + T c9 N ( 5 " % , . ; 2 ) " # ! ~~ ( $, $ 0 " 04 , "! 4 0 H , @( ; Cb H *%?) $ d 9 & 6 { ( # ; # ; "! A , @( ; C% ) $ ! & @ $ % 6 (O% b%2 9C E ; H ( ; . 8 G 3; 0 $I [ ( + ( ; $ !I A J + c %b H (T @ C /I G [ E + H 0H ( ; . ‡ ;2 ( ; F $ O" $ :7; H % ‡ #e % 8 % 4 H( ; 0U 0Ž:T 2 , $ d Uk 8 pB V rUk 0 ^ 8; H , („ • U , („ d.K ; ; - d $ Uk 8 pB rS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 41. 41. $ A y & & d { b %2 W 0 O" $ A%O , ( „ d *%?0 T . y )6 ‡ # € t 0 I$ y & d ,. ) T 4 V ˆ• . ; 2 % T Š ) d0 o 2 y & # ;b ) 6 A ( P D . .% $ ) 0 d ‡ 6 ƒ 3 %7 {; d 8; & - ƒ 9; 0 $ 0 $ " d( ; / 0 n ( T 0‚ s i + T O $+ O ( & (5 ( , 0 " "$ ( ; H $ * @x GC 3 K * { $ / 9 & ; " # % 9 & % 9 & M UB 0 0Ž $ *5 E ( ; 3 H x GS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 42. 42. ( ! +N ( , ) ( 0 ~~ u& i + T * %0( 9 q ":7; H (L M ( B ! ? !( ( ; 0U 0Ž 0 W * %0( 9 E ) c) 3 a ) 3 ( !W 0 $ ( $ H (L( ) ; S , 0 $5 ," " ( 0 $ ! H ;a Q 3 * 5 @ $kf ;/ 0 ^0* = l l K C 0 $5 ," ( ! ( 00 O 0 $ ! , / (L( W 9 " ( 0 ( # ) 0 % % W 9 ( ! ( 00 ( # ) % % [& man c c c MC oc !; X!8 ! K ` + p , 8 $ R T e2 9 f!$ ! !,7 7 ! lv v E ; „ 04 3 6 O. 4 H ;% ) $ ! O) $ EY #b 0O H 6 F < N ` % KJ . .V ;S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 43. 43. cA 9V ? %2 + 6 Š >GV ? 02 % ++ ( # JK% E (J dV ? 02 ( O+ ( # JK% E (J 09P 1 * b ! ! ; Z y 6 Š> ` M P% a M J aJK%A% 0O H V % % +U[ + Q / ) $UB + $( 7 Q / ) $UE (( +I E (B % + d T (I E (J + d( $U ( +IV + K8 % 8IM + K8 %`? # QJK% A ) 6 A (. ) H E% a B % V% a V % HV )? 08 )•. B +f j i B +f> E ) H (O V 5 . E % +a E % J 0 V ;h m ( ? n. 4 H y V ; / J 0 V ;S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 44. 44. n E ) H b ‡ n K e 6fE ) H ( O. ( ? 02 % / Y JK% . ^K 8 & " SJK%V ; . $ , * . 8 p qr %q4 e O +@ 4 $ = 6 {; ) c p[ (; ( r TC ; X!8 ! K ` +M ( q 9 5] 4 S @M PC ;` | $ ! ) ! % $ =0O . c 04 S %b 6 ) • / O@ ? #] % H eO $. 5 H 6 T. Y Q <) ‡ CB ) y $ ! K : ( # & 04 S0 (O 0O & M P ;A% 0O & ; 3 & ) +:T 2 3 E %+ = , 2 $ ! 4 0 Q $ ! 6 3 ; ^0* - . ) ; S !A% 3 4( M P% 7; = 0 ( # (L 04 ( Sq 0 (L 04 S ( 6 (L 04 S ( ^ ! 8; % 3 M P%B )+S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 45. 45. W6 4 0 1 %d % (L 04 ( S (L 04 S ( { ! 09. 4) $ ( # ) K ) 60 8 6 0 1 dUV ? / M P% c & ( # (L 04 ( S V B )+ # ) B RJ Z + (L ( * & < / 8 O (L 04 ( S 2 % %2 $ ! ! M ) _ e + ( L 0 4 S %b ( (L 04 ( S o b $ ! ! @ c ; o & ) 0 Q = H $ ! ( # 3 H (L 04 ( S O> $ ! C Z M P %+ K (L 04 ( S & ) J B )+ ; S %9 y (L 04 ( S % & %2 0O & M P Y ; Q H( $ ) 0Ž V % %. P BB (# H (L 04 S ( ! ; X! + < + ! !V L & ( o 2 @B) RC E 9 T & o> ` M P% a % V % G P% % a R B)E $ / (L & ( o B) RI[ + H 2 / 9IG% +K ; 2 e %# •@0 ^ 9 % ) 6 5) 6A (CI B) R K + %# ! 2 @K ; . , •@ C ! & %Xb ) 6 D% CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 46. 46. `? #+ A ) $ %#E; % @Z + tiW + uC g> • ( L B) R ( ( $ [ + œs iG % g œg B) R [ œ• i K iW{; " ; SG% œsg e ) 6 A (0 ^ ! 0O 8 /G% ;! "& 5& & & [ ; %% - 3 % $ ! $ $ ! = b ` D aZ ) b M K> A ) 6 A ( @8 S !(( ? [ I E I B I BC . % H ) $ T )? .* %?08 )•h` A a %% ; [ Uk " S[ ; & % ” %% 7; T e 7 4 (Tl % x l $ H %# Œ ‘ v .. ( = <+UM + ! ) % H O $ ! „ %#I `G+ " # $ ` %* E l l% l %% ;G [ l %* nœ@A3; H - )? / ) $ T / 0 ) O / 0 ) 6 ;b 7 . ; % ) $ T )? 0 )? œ >C E ) c pV% Rr K %)4 e OW{; " ; S $b %# Œ ‘K . € €UZ + $ ! ! % ^e ; %# ! H kg •h g H sI `G+ G3 $ i` %* E l l% l %% ;G [ l %* s œUB + $ ! ! ^ )? N 2 , O %# Œ.‘v .I `G+ G3 $ i` %* E l l% l %% ;G [ l %* n œS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 47. 47. % Y H $ ‡ l %% ;G [ l G.>G. G h $ ! ^ ! % b O Q. > Q h QI `G+ G3 $ 7; % H O h Q nK K h>n ` & [ ;0 %% ! Q = 4 ‡ + w 0 + U " +M O ( ( 1 ! +!] % ; e E% a a V %% H = <B& ( O +! 0 ? @ % C ) ? @D% C ; H % ) E $ / ; +G 0 ( ( , + 4 H ; $ OG , + ( 4 H ; $ % @ ( C.0 Q o *%? ( ) y P P PS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 48. 48. G) *+ 4 H ; " # P < ‡ %d e @x ZC &D& " +! F 0 > . ? @ % C ) ? @D% C ; H - % ) 1 ! " 0 "$ 2 K L ( + w 0 + 7 $ 1 57 q 0+ q 4 H ;( % - H 8 H 0Q ,E - H 4 ^ O T ) N) *+ 4 H ; " # P < ‡ %d e & & " + ! 0 @A % [% D% [% C ; H 6 ‡ 9 % ) A $ / 3 + q 0+ A = q y $G P P / %) * A = + y $j 0 / %s + w 1 ! 0 + Z ! < * (+ & 1 " w x B JB x B); JB !" 0 K ! + ( R $2 ! i 1 ( + w 0 + U "+ 1 <]O H 0 5 (( - 0 * - $ ( c 0 ( ; S ‡ ( = 4 { Q 9 b %2 A% ( 0O $ ;0. % He ( SK K 8( o H $ 1 - , ] ( N - H H $ = * y @ CE @ C ; K@ KC[H ? B 9 ` D a Z ) b ) 6> ` E% a a V % a% D V % H b 08 )•) 6h m (? %2 0 (? & 0O & M P ;n A6 4 0O H [ ( % ž JP P . ) 2 0O H ; b %HS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 49. 49. fE ) H c p[ r ` ) p qrsm Dz b < )4 e O !3 + 8 8g X ! I J ? 4 ! ! + !VE # %2 " S 6 & / M K ‚ b 02 ( O 6 ] # + x( + ( # c ( ( . $ ! % ) " S x( ( cA 0 $ $ # c ( ( . 0H $ ! %2 ) 6 O [ " : # 3 * ; 6 & W " ( # ; 3 K ;) 6 ($ O V %( - " (+ A + $ # 3 ( ) 6 2 T; 6 !3 $ ! $ " r ; Z ! B 0Ž + 3 $ ! . > % y +Ij Ra E% + y ;) ^ H 3 o T H (T / $ ! ‚ % 3 ^ 6 $ ! ^ !Ij Ra E% + 4 ) ! % ; 6 . $ ! $ !(O ‚ 3 % 3D& $ *5 "G3 $ ! 2 q ) H cB 0; 6 ^K 8 & H( B 0; % +UE ) H $ ! TU 8 E% Q $ !UE ) c[ 8 OS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 50. 50. UE ) cx % O ! $ ! !UE ) c 0 &@( ? d8 E% I[C & $ " 9 (%G3 ; $ ! %# K ; , • q . { ! $ ! 6 ‡ % H %2 H *%? %# K ; • , .. Oh 4 $ ? K 6 T (O H( M A% P% A; U x ( 9(%* = < : & H( ; 6 ) H (O ; %2 c B Ms& $ " 9 W " (G3 K ; $ ! . = y B M 4 $ e ; $ ! H ? K 6 T (O H( Z A% P%A; U x 0‚ ( ) (O H ; %2 cZ M 9( %* = <u& $ " 9 q ( $ "G3 ; S )? Q %2 0Q , / $ ! , ; S )?) Q %2 0Q , / $ !A = y B M B Z F ; S )? H ? 0‚ H( B A% P% A; U x ( Q $ =< Ÿ E #B 2 H # ) . # ;0 ) H ( ? 02 ( O / # ?E # q ( $ " Q o )? $ ! 3 & Oh %# ( q( $+ 3 " Q o )? &) h %# .^ %# ) $ 4e ;4 * W& H 04 O U A% P% E % ($ {.Y #A% P% E %8 * 7 { U "! 0+ Q o )? %# . ! %# ) E #[ E K % ( $ %# o )?S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 51. 51. Ÿ M‹ + b H( l K A% KK P% A; U x l@ % ( KK K M .Z .B C 6 8 D> ) )? #Ÿ 2 + % H( A% P% A; Ux ( 3 [0 + * *%? 7 K ; . 7 { & / $ ! ! EY 3 P + P ) O &M K H %* P P %* 0 [ & % %* 0 [Ÿq " # #M . Z .B 0 ) 8; %# , , („ ; ) H b %2 %# , , („ 6 { 8 (? Œ ;09 4 HO " " 5A %2 h Ku ` D a Z > A ) 6 A (. % H 6 %Y )? 0 )? + Z œ g @8 S g !(( ? [ IEIWIE ^ 6 %Y . % )L %2 H % 6 %Y . ( ? 8 b 0O M ;;%P X g b (T g Z C hA % H ) $ T B( % 0 )? Z œ > @8 S !(( ? [ IEIBIB.)L %2 H ) $ T. (? 8 ; S0 )? C n E d d B( % Š ! . [ a E % a V E % ) H E% g c ;) $ T { ! (L ( ; H 0< - Š 6 %Y f` E% a % V a %% ; V[ . ) H ) 6 A (% . ) H I %2 H K$ % $ ! V[ ; %% q? = *%? / $ ! ;) e %S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 52. 52. s V[ ; %% g Š ! Uk m ( ? . b 0O M P. ) ; pV ) 0Ž r 6 . 4 ) $ T B( % g % ) H ) $ T ; m (? ~ ; " O .0 ^ 8; K ! % N T 4 ) ; D% <h . g 4 ) O ) ;s g `9 ; N - $ ^KL 4 t A6 4 0O H pV % ˆ % r . N $_ Z 2 f. g $ ; c N ( $ ! A6 4 l % V A l 4 9 . ( $ 6 02 ” 7 . ;J B % - 0d T iJ B ( - + )4 c / & i P+ - $ . - $ Q 6 y / 7 u A6 4 0O H pV % A; r ( E ) B( % z A6 4 0O H p a B V% r E ) ˆ ; %Uk ) 4 $ & < ) . 0 {; " T ! 5 % lB V% l% ) p r” 7; %8 Q & < ; 0 ( # • b / 6 B | T 6 %*J B (. P y ; S.0 T (O , (3 !(S u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 53. 53. g m (? ~ ; O ` Pœ g. g / ) $ T %8 . 4 O PK$ Y >g 6 ^ d q 0 ( # ) 9 & l % V [ l 60 T P 8( †e m (? D.z0 ^ ! )4 e O 02 @ Pœ g C g > ]7 - ; ^ 9 & ‹ = ( :O 0O %‚ V[ ; Š % ! . (? 8 M b 0O 0 2 9 9 & E ) ( S) Uk A% 9 &. ) c ( H V % [ ] {; 6 h 08 )•b h / V % m (? F 2 2 %2 @ ( [ RC %% e ; %b Q0O 0 2 9 9 & ( E ) H 9 & T 2. )L %2 H % ) 6 08 )•% O (T / ) $ T , O $ ! V[ ; %% 9 & $ ! ; h m (? Dz K )4 e O@ P œ >gCS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 54. 54. O ! ( 0 " ":7; & 3 % 0 H H ; Q $ ! H - Š @( C : - Š (O $ ! ! 0‚ & E% kB ( kA ^ H ?# + A ) 6 A (8 . S !(( ? [ I E I W I E % H Y %Y )?08 )•> A4 # ( % H 8 % A ( % @8 S !(( ? [ I E I B I A ( C )? = - %Yh ]7 - ; . ) A ( k [ kE % kV E %G ; H 2 E% g % ) HS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 55. 55. c 8 % ^ ! d E% g. (? ~ 8 ; O @0 ^ 8;8 %e ;K e Y %Y C`8 Q ,% 4 Y 8 ) o c . c ^ o H cE ) H 6 4 0 K b 0O Q o ; H:‰ 0O ; H 2 ( ? %2 Uk 6 4 pV V % % rUk 6 4 UV ( U% ) D RA% UV ( U Y Q y ) ‡.0 {; " 6 K L@[ R _( G R + (L 9 $ ! ( i E ` ; 9 $ $ * + CS u t m: Weblog:Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.

×