Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyen la the gioi

614 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuyen la the gioi

 1. 1. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ Noel úã Phaáp.........................6Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ ................................................................................7Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam ...........................................8Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái ..................................................9Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp.............................................................10Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng................................................................11Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester.................................................................. 12David Beckham bùçng söcöla! .......................................................................13Baão taâng caác biïín baáo giao thöng.................................................................. 14Chuá choá suâng àaåo.........................................................................................15Cûúáp giaã Öng giaâ Noel.................................................................................16Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng...............................................................17Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn trong buång............................18Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín ...................................................19http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 250 nùm laâm öng giaâ Noel..............................................................................20Bõ tuâ vò giïët choá cuãa ngûúâi tònh cuä ................................................................21Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................22Quöëc vûúng cuäng phaãi giaãm beáo...................................................................23Thoaát chïët nhúâ cêëy gheáp ngûåc bùçng silicön ...................................................24Bõ rúi nùçm trïn àûúâng ray vêîn nguã ngon .......................................................25Thêím myä viïån daânh cho caác con vêåt cûng..................................................... 26Traã thûác ùn thay cho tiïìn phaåt .......................................................................27Thaânh phöë bùçng baánh gûâng lúán nhêët thïë giúái .................................................29Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................3054 nùm söëng khöng coá àiïån ..........................................................................31Tiïn àoaán tuyïët rúi nhúâ toác...........................................................................32Khöí nhuåc kïë khöng thaânh cöng..................................................................... 33Meå con cuâng töët nghiïåp ................................................................................34Kiïíu chuác mûâng nùm múái àêìy êën tûúång........................................................35Chuöåc öng giaâ Nöel bùçng thûác ùn àoáng höåp .................................................. 36Möåt mònh vûúåt Àaåi têy dûúng khi 15 tuöíi......................................................37Àaánh caá nhûäng chuyïån laå àúâi........................................................................ 38Möåt ngûúâi Myä truáng söë 314,9 triïåu USD.......................................................39Quaâ Giaáng sinh cho choá vaâ meâo ...................................................................40Buáp bï mang bêìu!........................................................................................41Nhêîn cûúâi trong thuâng raác!...........................................................................42Tin àöìn vïì ma caâ röìng úã Malawi .................................................................. 43Búi mûâng lïî Giaáng sinh................................................................................44http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 3Myä: baán àêëu giaá möåt thõ trêën thúâi "cún söët vaâng"...........................................45Khi voi àoáng vai öng giaâ Noel......................................................................46Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy ........................................47Jack vaâ Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh .................................................48Cuöåc thi vûúåt buân ........................................................................................49Cöng ty chuyïn saãn xuêët bùng tuyïët giaã ........................................................50Con vêåt haáu ùn.............................................................................................51Phaát hiïån böå xûúng thùçn lùçn àêìu rùæn khöíng löì úã vuâng biïín Mexico ................52Lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi úã Trung têm WTC àïí àoáng taâu chiïën........................53Thaái tûã Anh bõ chó trñch vò duâng haâng ngoaåi...................................................54Nhûäng kyã luåc kinh dõ....................................................................................55Caách phoâng chöëng tröåm hûäu hiïåu .................................................................56Nêëu gaâ têy bùçng àöång cú xe húi....................................................................57Bom giaã traã tiïìn thêåt..................................................................................... 58Thi nhaãy duâ lûúån tûâ thaáp àöi cao nhêët thïë giúái ...............................................59Bõ bùæn vaâo àêìu maâ khöng hay biïët! ...............................................................60Moán quaâ khöng mong àúåi.............................................................................61Vûâa tham quan vûâa coá thïí thûúãng thûác thõt....................................................62Kyã luåc vïì khaã nùng bùæt chûúác tiïëng loaâi vêåt .................................................. 63Thõ trêën Bridgeville, California, àaä àûúåc baán vúái giaá gêìn 1,8 triïåu USD .........64Cêëp giêëy pheáp bay cho Öng giaâ Tuyïët vaâ àaân tuêìn löåc ...................................65Kyã luåc chúi àaân piano trong hún 50 tiïëng àöìng höì .........................................66Lêëy cùæp caã xe cûáu thûúng.............................................................................67Àöi giaây lúán nhêët thïë giúái .............................................................................68http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 4Xe àaåp daânh cho loaâi ngûåa! ..........................................................................69Duâng xûúng chêåu laâm gêåy ............................................................................70Mùåt naå phoâng àöåc daânh cho choá vaâ meâo........................................................71Thoaát chïët nhúâ suåt gêìn phên nûãa troång lûúång ................................................72Chia seã cuâng möåt têëm thiïåp trong suöët 50 nùm ..............................................73Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................74Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................75Tiïíu àaåo tùåc!................................................................................................76Dûå aán xêy thaáp cao nhêët thïë giúái taåi Tokyo ...................................................77Khöng àûúåc dûå àaám cûúái con gaái chó vò coá ria meáp........................................78Quaãng caáo trïn thên boâ.................................................................................79Phaãn àöëi meâo trong caác vúã kõch....................................................................80Maáy bay “haå caánh” trïn mui xe! ...................................................................81Nhêåt Baãn töí chûác sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa thuá nhöìi böng .............................82Tiïët kiïåm nûúác bùçng caách tùæm chung voâi hoa sen ..........................................83Quaã bñ ngö nùång 565kg ................................................................................84Bõ bùæt ba lêìn trong 3 tiïëng àöìng höì ...............................................................85Ruâa thñch tùæm nûúác noáng..............................................................................86Tûå tûã vò muöën àûúåc lïn thiïn àûúâng..............................................................87Bõ sa thaãi vò coá haânh àöång aác àöåc vúái thuá vêåt .................................................88Tröåm lêìm xe caãnh saát ...................................................................................89Tröåm biïíu tònh.............................................................................................90Cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá... 4 con..............................................91Kyã luåc keåp 153 chiïëc keåp àöì trïn mùåt ...........................................................92http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 5Àaám cûúái khöng cêìn chuá rïí ..........................................................................93Cûáu söëng baån nhúâ bùæt chûúác theo phim.........................................................94Möåt tïn cûúáp boã laåi 2 caái rùng vaâng khi chaåy tröën..........................................95Con chûa àau, böë àaä bïånh.............................................................................96Xay xón khi àiïìu khiïín xe ngûåa cuäng bõ tûúác bùçng laái xe................................975 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc ..........................................................98Keã àaâo têíu khöng may mùæn ..........................................................................99Khi ngûúâi yïu cuãa nûä nhên viïn nhaâ tuâ laâ möåt tuâ nhên.................................100Àaâi tûúãng niïåm daânh cho choá ..................................................................... 101Chïë taåo kim cûúng tûâ xûúng ngûúâi .............................................................102Triïín laäm kem nhúá àúâi ............................................................................... 103Vuå giïët ngûúâi vaâ caái chïët ngêîu nhiïn ..........................................................104Döò lúån daâi nhêët thïë giúái .............................................................................105Duâng maáy huát buåi àïí ùn tröåm nûä trang ........................................................106http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 6 550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ Noel úã Phaáp Öng giaâ Noel do bûu àiïån Phaáp lêåp ra höìi thaáng 11 vûâa röìi àaä nhêån àûúåcsöë lûúång thû tñn khöíng löì: 550 nghòn laá thû viïët tay vaâ 30 nghòn email cuãa treãem úã khùæp caác núi trïn nûúác Phaáp. Theo bûu àiïån Phaáp, kïí tûâ nùm 1962 túái nay, loaåi hònh dõch vuå gûãi thûcho öng giaâ Noel maâ bûu àiïån Phaáp lêåp ra laâm ùn rêët phaát àaåt. Chó riïng trongnùm nay, bûu àiïån Phaáp àaä phaãi cûã túái 60 nhên viïn chuyïn lo tiïëp nhêån vaâ traãlúâi thû cuãa caác em nhoã gûãi àïën tûâ khùæp caác miïìn cuãa nûúác Phaáp.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 7 Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ Taác giaã cuãa dûå aán naây laâ möåt sinh viïn myä thuêåt tïn laâ Clinton Boisvert,25 tuöíi úã thaânh phöë New York. Boisvert coá yá tûúãng àùåt 38 chiïëc höåp maâu àencoá ghi chûä "súå" taåi ga taâu àiïån ngêìm Union Square úã New York. Nhûäng chiïëc höåp cuãa Boisvert lêåp tûác bõ hiïíu nhêìm dêîn àïën tònh traångcaãnh saát phaát lïånh sú taán khêín cêëp úã möåt trong nhûäng ga taâu àiïån ngêìm lúán nhêëtnûúác Myä naây. Trong voâng 5 giúâ àöìng höì, khöng möåt chuyïën taâu naâo daám dûânglaåi taåi àêy cho túái khi caãnh saát di chuyïín hïët nhûäng chiïëc höåp maâu àen kïí trïn. Baãn thên Boisvert àaä phaãi ra trònh diïån caãnh saát trong khi caác luêåt sû cuãaanh khùèng àõnh àêy hoaân toaân laâ do hiïíu lêìm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 8 Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam Möåt ngûúâi àaân öng coá leä seä àûúåc thoaã loâng mong ûúác sau khi tuyïn böëchñnh anh ta àaä àaánh cûúáp tiïìn trong möåt ngên haâng vò muöën quay trúã laåi nhaâtuâ. Ban böìi thêím àaä buöåc töåi Dale L. Smith, 35 tuöíi vïì vuå cûúáp xaãy ra vaâothaáng Hai röìi. Caác cöng töë viïn cho biïët Smith àaä lêëy 9.815 àöla trong ngùn keáo àïí tiïìncuãa quêìy thu ngên taåi ngên haâng Bank One. Möåt khaách haâng àaä keåp cûáng Smithgiûä öng ta laåi cho túái khi caãnh saát àïën. Luêåt sû baâo chûäa thò biïån höå rùçng muåc àñch cuãa Smith khöng phaãi laâ lêëysöë tiïìn kia maâ anh ta laâm vêåy chó vò muöën bõ bùæt trúã laåi nhaâ tuâ. Luêåt sû coân chobiïët trûúác phiïn toaâ Smith àaä phaân naân rùçng öng ta khöng thïí thñch nghi vúáicuöåc söëng bïn ngoaâi nhaâ giam àûúåc. Smith coá thïí phaãi laänh aán cao nhêët laâ10.000 àöla tiïìn phaåt vaâ 25 nùm tuâ giam.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 9 Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái Chuöîi siïu thõ Asda dûå àõnh seä thu huát khaách haâng mua sùæm cho lïî Giaángsinh bùçng caách kïí chuyïån cûúâi qua hïå thöëng loa phaát thanh trong caác siïu thõ.Ban quaãn lyá siïu thõ nghô rùçng viïåc kïí cho caác khaách haâng nghe caác cêu chuyïånhaâi hûúác laâ caách töët nhêët àïí laâm vui loâng nhûäng khaách haâng khoá tñnh. Cûá möîi nûãa tiïëng àöìng höì caác cêu chuyïån cûúâi seä àûúåc kïí trïn loa phaátthanh taåi 258 siïu thõ cuãa Asda vaâo thûá saáu naây vaâ vaâo àïm Giaáng sinh. Qua nghiïn cûáu cho thêëy sûå haâi hûúác coá thïí giaãm nöìng àöå hoáocmön gêystress, giaãm huyïët aáp vaâ giuáp caác cú bùæp àûúåc nghó ngúi. Trûúãng böå phêån dõchvuå khaách haâng Richard Woodhall cho biïët yá tûúãng trïn chó laâ möåt trong nhiïìucaách maâ caác siïu thõ chùm soác khaách haâng cuãa mònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 10 Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp Möåt tïn tröåm xe húi àaä bõ cêëm khöng àûúåc ài caã xe àaåp àïí ngùn ngûâa anhta coá thïí raão voâng quanh tòm kiïëm chiïëc xe thñch húåp àïí àaánh cùæp. Lïånh cêëmkeáo daâi trong 3 nùm àûúåc àûa ra daânh cho Danil Wilson 23 tuöíi söëng úãManchester (Anh). Thêím phaán Peter Ward cho biïët Wilson àaä duâng xe àaåp chaåy laåi gêìn caácxe húi àïí quan saát tòm caách àaánh cùæp chuáng. Thaáng 5 röìi Wilson àaä bõ buöåc töåixêm nhêåp traái pheáp vaâo möåt chiïëc xe húi vaâ àaä phaãi ngöìi tuâ 7 ngaây. Coân 3 nùmtrûúác àêy anh ta àaä bõ phaåt 20 baãng Anh vò töåi laâm hoãng möåt cûãa kñnh xe húi. Lïånh trïn cêëm Wilson khöng àûúåc àaåp xe àaåp bêët cûá àêu úã Manchester.Anh ta cuäng bõ cêëm úã hai khu vûåc ngoaåi ö thaânh phöë laâ Didsbury vaâ Chorltonngoaåi trûâ trong khuön viïn cöng ty núi meå hay chõ cuãa anh ta laâm viïåc!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 11 Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng Möåt öng laäo ngûúâi Ecuador nùm nay àaä 103 tuöíi cuöëi cuâng àaä chõu laâmàaám cûúái vúái ngûúâi “baån gaái” sau hún nûãa thïë kyã chung söëng vúái nhau. JoseDomingo Olaya àaä laâm àaám cûúái vúái Melchora Vergara nay cuäng àaä 76 tuöíisau khi hai ngûúâi àaä chunn söëng vúái nhau suöët 53 nùm trúâi. Buöîi lïî àaä àûúåc tiïën haânh taåi nhaâ thúâ cuãa thõ trêën Los Rios. Baâ Vergaratrong böì àöì cûúái truyïìn thöëng vui sûúáng noái: “Töi chûa bao giúâ laåi tûúãng tûúångra rùçng mònh seä laâm àaám cûúái úã tuöíi naây. Töi thêåt sûå rêët may mùæn.” Caã hai vúå chöìng giaâ àaä coá vúái nhau 14 àûáa con, 48 àûáa chaáu vaâ 22 àûáachùæt. Têët caã àïìu coá mùåt àêìy àuã tham dûå lïî cûúái cuãa hai ngûúâi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 12 Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester Möåt caái lïìu tuyïët khöíng löì diïån tñch khoaãng 189 m vuöng àaä àûúåc dûånglïn trong khu vûåc Deansgate úã thaânh phöë Manchester (Anh) vúái àêìy àuã tiïånnghi bao göìm caã möåt phoâng khaách laâm bùçng bùng. Caái lïìu coá hònh daáng möåt chai rûúåu vöëtka vaâ khaách tham quan coá thïí àixuöëng thöng qua möåt löëi ài hònh caái cöí chai. Nhûäng nhaâ àiïu khùæc bùng taâinùng nhêët trïn thïë giúái àaä taåo laåi möåt “phoâng khaách àiïín hònh cuãa ngûúâi Anh”. Caái lïìu laâ möåt phêìn trong chiïën dõch quaãng caáo cho nhaän hiïåu rûúåu vöëtkaAbsolut àûúåc cho laâ uöëng ngon nhêët úã nhiïåt àöå 0 àöå C.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 13 David Beckham bùçng söcöla! Beckham khöng chó úã trong loâng ngûúâi hêm möå maâ coân trong caã miïångcuãa hoå. Bûác tûúång (aãnh) taåc hònh ngöi sao boáng àaá naây cao 3m vaâ laâm bùçngsöcöla sûäa àùåt giûäa möåt giao löå àöng àuác taåi trung têm mua sùæm úã Tokyo, NhêåtBaãn. “Anh ta coá muâi võ söcöla ngoåt ngaâo” - Kinya Murakami thuöåc cöng tysaãn xuêët keåo söcöla Meiji Seika cho biïët vïì chiïën dõch quaãng caáo maâ hoå vûâaphaát àöång. Cöng ty Meiji Seika seä cho thêëy Beckham bùçng söcöla haånh nhên àûúåcnhêëm nhaáp tûâ tûâ trong caác quaãng caáo vaâ aáp phñch cuãa mònh. Bûác tûúång àûúåclaâm tûâ nhiïìu thanh söcöla khöng phaãi àïí baán. Noá seä àûúåc trûng baây cho túái lïîGiaáng sinh trûúác khi àûúåc àûa túái möåt àõa àiïím an toaân hún. Hiïån Beckham bùçng söcöla àûúåc àùåt trong löìng kñnh vaâ coá ñt nhêët hainhên viïn baão vïå thûúâng trûåc taåi chöî. Nhûng àiïìu naây cuäng khöng ngùn àûúåccaác fan cuöìng nhiïåt theâm thuöìng nhòn bûác tûúång!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 14 Baão taâng caác biïín baáo giao thöng Möåt viïån baão taâng trûng baây caác biïín baáo giao thöng vûâa àûúåc múã cûãa úãthaânh phöë Sao Paulo, Brazil. Ngûúâi phaát ngön cho biïët àêy laâ viïån baão taâng àêìutiïn trïn thïë giúái vïì thïí loaåi naây. Noá coá möåt böå sûu têåp nhoã caác bûác aãnh vaâ möåt têëm baãng vúái thöëng kï vïìgiao thöng úã Sao Pualo, thaânh phöë vúái 12 triïåu chiïëc xe. Baão taâng cuäng coánhûäng mö hònh àeân giao thöng kiïíu cuä tûâ caác thêåp niïn tûâ 20 cho àïën 60.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 15 Chuá choá suâng àaåo Möåt con choá vö chuã àaä àaáp laåi lúâi kïu goåi cuãa caác giaáo sô àaåo Höìi laâm ngûúâi cêìu nguyïån 5 lêìn möåt Caác tñn àöì àang cêìu ngaây. Socksy, tïn möåt con choá lai maâu àen àaä chaåynguyïån trong möåt nhaâ thúâ vïì hûúáng nhaâ thúâ Höìi giaáo Memon khi caác giaáo sôHöìi giaáo kïu goåi niïìm tin caác tñn àöì suâng àaåo, vaâ bùæt àêìu suãalïn hoaâ theo hoå. Nhûäng cû dên úã Lonavala gêìn thuã àö Bombay (ÊËn Àöå) cho biïët con choáchûa bao giúâ boã lúä möåt dõp cêìu nguyïån naâo trong suöët 9 nùm qua. Ynus Sayyed, möåt giaáo sô cho biïët: “Nïëu coá möåt löîi nhoã naâo trong baâikinh cêìu nguyïån. Socksy seä ngûâng suãa vaâ tiïëp tuåc sau àoá möåt vaâi giêy. Töi àaäàïí yá thêëy àiïìu naây rêët roä raâng. Hêìu nhû laâ noá hiïíu nhûäng gò baâi kinh noái.” A G Khan, giaáo sô àûáng àêìu nhaâ thúâ tin rùçng tiïëng kïu cuãa Socksy laâ möåthònh thûác khiïín traách nhûäng ngûúâi theo àaåo Höìi àaä boã qua viïåc cêìu nguyïån.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 16 Cûúáp giaã Öng giaâ Noel Caãnh saát taåi Chester, Anh, àang truy tòm möåt ngûúâi àaân öng àaä cûúáp möåtcûãa hiïåu thuöëc vúái mö taã nhêån daång: rêu trùæng daâi, mùåc böå àöì àoã, mang giaâyöëng maâu àen, vaâ buång phïå. Caãnh saát trûúãng Mike Spraker cho biïët “öng giaâ Noel” kia dûúâng nhû àaälêëy ài möåt söë lûúång khöng roä bao nhiïu thuöëc giaãm àau OxyContin cuãa hiïåuthuöëc Eckerd úã Chester vaâo àïm thûã baãy 14/12. “Möåt ngûúâi àaä ùn mùåc y hïåt nhû öng giaâ Nöel bûúác vaâo hiïåu thuöëc tiïëntúái gêìn dûúåc sô, ruát suáng ra àe doaå vaâ yïu cêìu coá OxyContin” – Öng noái. Möåt àún võ choá caãnh saát àaä lêìn theo dêëu vïët cuãa gaä àïën möåt baäi àêåu xegêìn khu nhaâ phûác húåp. Caãnh saát cho rùçng tïn cûúáp leo lïn möåt chiïëc xe vaâ boãtröën.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 17 Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng Chuyïån kyâ laå àaä xaãy ra khi möåt àaân boâ àaä khöng chõu bùng qua lùçn vöivaâng trïn möåt con àûúâng gêìn trang traåi cuãa chuáng úã Somerset (Anh). Nhûängvaåch vöi àûúåc duâng àïí caãnh baáo ngûúâi laái xe giaãm töëc àöå vaâ caác chuyïn gia tinrùçng nhûäng con boâ cho noá laâ têëm lûúái trïn mùåt àûúâng àïí ngùn gia suác qua laåi. Gordan Brinson möåt nöng dên cho biïët öng rêët ngaåc nhiïn khi thêëy caáchcaác con boâ phaãn ûáng laåi khi gùåp caác vaåch vöi vaâng. Öng noái: “Khi gùåp vaåch vöivaâng chuáng dûâng laåi vaâ khöng chõu ài tiïëp. Chuáng quay ngûúåc laåi vaâ trúã vïìtrang traåi.” Brinson àaä cho di chuyïín möåt vaâi con boâ bùçng xe taãi vaâ söë coân laåi thò àibùng àöìng àïí traánh nhûäng vaåch vöi. Öng cuäng cho hay gia suác khöng phaãi laâloaâi vêåt duy nhêët coá phaãn ûáng kyâ laå nhû vêåy àöëi vúái caác vaåch vöi. “Töi nghe ngûúâi ta noái ngûåa cuäng gùåp khoá khùn khi ài qua nhûäng vaåchvöi nhû vêåy. Chuáng tòm caách nhaãy qua àoá.” Hiïån höåi àöìng thaânh phöë Somersetàang baân baåc vúái nhûäng nöng dên àïí tòm caách giaái quyïët vuå viïåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 18 Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn trong buång Nhúâ maáy raâ kim loaåi taåi sên bay maâ möåt phuå nûä Canada múái hiïíu àûúåcnguyïn nhên khiïën baâ ta bõ àau buång trong suöët 4 thaáng trúâi: àoá laâ duång cuå banhmiïång vïët möí daâi 30cm. Khi àûúåc baáo àöång búãi tiïëng bñp bñp phaát ra tûâ maáy raâ, caác nhên viïn anninh taåi sên bay Regina thuöåc bang Saskatchewan (miïìn trung Canada) àaä luåcsoaát ngûúâi phuå nûä trïn àang chuêín bõ chuyïën bay ài Calgary, tónh Alberta vaâothaáng 10 vûâa qua. Nhûng hoå khöng tòm thêëy möåt vêåt naâo bùçng kim loaåi. Vaâi ngaây sau, ngûúâi phuå nûä Canada àaä ài chuåp X-quang vaâ phaát hiïån sûåcoá mùåt cuãa duång cuå banh vïët möí vúái chiïìu daâi 30 cm vaâ chiïìu röång 5 cm bõ boãquïn trong buång trong möåt ca möí taåi bïånh viïån àa khoa Regina 4 thaáng trûúác. Theo àaâi truyïìn hònh CBC, ngûúâi phuå nûä àaä kiïån baác sô phêîu thuêåt vaâbïånh viïån núi baâ àaä àûúåc möí. Bïånh nhên àaä phaãi traãi qua möåt ca möí thûá hai àïílêëy duång cuå bõ boã quïn ra.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 19 Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín Ban giaám hiïåu möåt trûúâng àaåi hoåc vûâa ra qui àõnh töëc àöå töëi àa cuãa caácxe lùn laâ 4 dùåm/h trong khuön viïn trûúâng, hi voång noá seä giaãm nguy cú gêythûúng tñch cho ngûúâi ài böå. “Àoá laâ möåt qui àõnh an toaân, àún giaãn vaâ dïî hiïíu” – Öng TomJacobsmeyer, phoá chuã tõch cuãa trûúâng, ngûúâi àaä àïì ra qui àõnh trïn sau khitröng thêëy möåt sinh viïn suyát nûäa àaä töng vaâo möåt phuå nûä àang “chaåy rêëtnhanh” trïn xe lùn. Tuy nhiïn möåt vaâi sinh viïn laåi cho biïët qui àõnh naây thêåt laâ vúá vêín.“Noá giöëng nhû möåt troâ àuâa” - Lynn Eller, möåt trong söë nhiïìu sinh viïn phaãiduâng xe lùn hay xe àiïån trong khuön viïn trûúâng noái – “Nhaâ trûúâng nïn nhùæcnhúã nhûäng ngûúâi bònh thûúâng haäy quan têm àïën nhûäng ngûúâi taân têåt thò hún.” Ban giaám hiïåu cho biïët luác àêìu hoå seä chó caãnh caáo nhûäng ngûúâi vi phaåmnöåi qui trïn, nhûng nïëu vi phaåm nhiïìu lêìn coá thïí bõ àònh chó hoùåc àuöíi hoåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 20 50 nùm laâm öng giaâ Noel Möåt ngûúâi àaân öng söëng úã Birmingham (Anh) àaä söëng soát sau hai cuá àöåtquõ vaâ 17 lêìn lïn cún àau tim àaä àoáng vai öng giaâ Noel suöët 50 nùm liïìn. DanJones lêìn àêìu tiïn àoáng vai öng giaâ Tuyïët laâ vaâo tiïåc mûâng cuãa cö chaáu gaái nùm1952. Vaâ tûâ àoá trúã ài öng àaä xuêët hiïån trong gêìn 1000 kyâ lïî Nöel taåi caác trûúânghoåc, bïånh viïån vaâ caác sûå kiïån tûâ thiïån trong vai öng giaâ Noel. Ngûúâi àaân öngnùm nay àaä 73 tuöíi lêìn àêìu tiïn lïn cún àau tim laâ vaâo nùm 1972 vaâ öng tinrùçng chñnh öng giaâ Nöel àaä cûáu söëng öng. Öng àïí rêu trùæng baåc daâi hún bùæt àêìuvaâo thaáng 7 haâng nùm vaâ caåo noá ài khi nùm múái àïën. Öng noái: “Töi thñch nhòn khuön mùåt cuãa boån treã khi töi trao quaâ chochuáng. Nïëu töi khöng àûúåc khoeã thò àêëy chñnh laâ liïìu thuöëc böí töët nhêët maâ töicoá àûúåc. Boån treã luön tòm caách keáo rêu cuãa töi vaâ töi yïu khuön mùåt cuãa chuángkhi chuáng nhêån ra àêëy laâ rêu thêåt.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 21 Bõ tuâ vò giïët choá cuãa ngûúâi tònh cuä John Jefferson, 43 tuöíi, àaä bõ Toaâ Töëi cao úã Manhattan, New York (Myä)kïët aán 12 nùm tuâ giam vò caác töåi danh tröåm cùæp, cûúáp boác vaâ neám con choá cuãangûúâi tònh cuä laâ cö Eugenia Miller, tûâ têìng 23 xuöëng. Ngaây 26.5, Jefferson àaä nöíi cún tûác giêån vúái cö Miller vaâ quùèng tivi, maáyàiïìu hoaâ, giaân maáy êm thanh nöíi vaâ quêìn aáo cuãa cö qua ban cöng trûúác khi vöìlêëy con choá Ribsy neám xuöëng àêët. Trong phiïn xûã sú thêím trûúác àoá, John àaä bõtuyïn mûác aán 25 nùm tuâ giam.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 22 Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam Giaám àöëc nhaâ tuâ trong lêu àaâi Mirov (miïìn àöng bùæc Czech) àûúåc coi laânghiïm khùæc nhêët úã nûúác naây vûâa bõ caách chûác vò töåi ùn cùæp vùåt. Sûå viïåc xaãy ra tûâ muâa heâ nùm ngoaái, khi öng giaám àöëc vûâa nhêåm chûác túáimua haâng taåi möåt siïu thõ. Thêëy möåt chiïëc gilet bùçng da tûúng àöëi àeåp vúái trõgiaá 50 euro, öng naây àaä tòm àaánh cùæp nhûng bõ bùæt quaã tang. Sau khi nöåp tiïìn phaåt, öng giaám àöëc xêëu thoái àaä tòm caách lêëp liïëm vuåviïåc. Tuy nhiïn, möåt ngûúâi giêëu tïn àaä gûãi thû töë caáo öng giaám àöëc vaâ kïët quaãlaâ öng àaä mêët chûác vaâ coân suyát bõ töëng giam.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 23 Quöëc vûúng cuäng phaãi giaãm beáo Quöëc vûúng Taufaahau Tupou IV cuãa Tonga àaä phaãi ùn uöëng theo möåtchïë àöå giaãm beáo àùåc biïåt sau khi àïí troång lûúång tùng möåt caách khöng kiïím soaátnöíi. Tònh caãnh cuãa võ Quöëc vûúng naây bi àaát àïën nöîi khöng nhêëc nöíi chên lïnàïí ài laåi vaâ gêìn nhû khöng tham gia vaâo cöng viïåc triïìu chñnh. Sau khi aáp duångthaânh cöng caác baâi têåp vaâ ùn uöëng chûâng mûåc, tònh traång cuãa Quöëc vûúng àaäàûúåc caãi thiïån vaâ öng àaä ài laåi àûúåc. Theo Quöëc vûúng, viïåc thay àöíi thoái quen ùn uöëng, àùåc biïåt laâ caách ùnuöëng theo kiïíu phûúng Têy àaä dêîn àïën tònh traång beáo phò khöng chó úã riïngöng, maâ úã nhiïìu ngûúâi khaác úã quöëc àaão naây.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 24 Thoaát chïët nhúâ cêëy gheáp ngûåc bùçng silicön Möåt phuå nûä ngûúâi Brazil bõ truáng àaån laåc trong cuöåc àêëu suáng giûäa caãnhsaát vaâ nhûäng keã buön baán ma tuáy àaä may mùæn thoaát chïët nhúâ tuái silicön maâ cöàaä cêëy gheáp vaâo ngûåc mònh. Caác baác sô cho biïët tuái silicön àaä laâm giaãm töëc àöå cuãa viïn àaån vaâ nhúâ àoángùn noá khöng gêy ra chêën thûúng nguy hiïím cho ngûúâi phuå nûä. Jane Selma Soares àaä bõ laåc vaâo chöî caãnh saát vaâ caác tïn buön lêåu ma tuáyàang bùæn nhau úã Rio de Janeiro. Mùåc duâ cö àaä tòm caách êín nêëp nhûäng vêîn bõmöåt viïn àaån bùæn truáng vaâo ngûåc. Möåt baác sô phêîu thuêåt àaä möí cho Soares vaâ nhên cú höåi naây àaä tùng kñchthûúác ngûåc cuãa cö lïn bùçng nhiïìu silicön hún nûäa!!! Soares noái: “Bêy giúâ töi haånh phuác caã hai lêìn, lêìn àêìu laâ vò töi àaä thoaátchïët vaâ lêìn sau laâ vò bêy giúâ töi tröng laåi caâng àeåp hún!”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 25 Bõ rúi nùçm trïn àûúâng ray vêîn nguã ngon Caãnh saát àaä cûáu söëng möåt ngûúâi say rûúåu àaä bõ teá khoãi xe lûãa maâ vêînngaây khoâ khoâ trïn àûúâng ray! Ngûúâi àaân öng àaä bõ bõ trûúåt xuöëng khe húä giûäasên ga vaâ toa haânh khaách khi öng ta lïn chuyïën taâu úã nhaâ ga Penarth, Nam xûáWales. Möåt caãnh saát àaä nhòn thêëy vaâ àaánh thûác öng ta dêåy tuy nhiïn ngûúâi àaânöng àaä khöng thïí nhúá àûúåc chuyïån gò àaä xaãy ra. Ngûúâi àaân öng 35 tuöíi söëng úãkhu Penarth àaä àûúåc àûa túái bïånh viïån trûúâng y àïí àiïìu trõ möåt vaâi vïët thûúngnhoã úã àêìu.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 26 Thêím myä viïån daânh cho caác con vêåt cûng Choá àûúåc tùæm buân nhêåp tûâBiïín Àen Möåt thêím myä viïån sang troång vúái loaåi buân nhêåp khêíu tûâ Biïín Àen, rêëtàûúåc ûa thñch, noá àem laåi sûå thoaãi maái vaâ thû giaän cho khaách haâng. Nhûng àùåcbiïåt úã àêy khaách haâng laâ nhûäng con vêåt nuöi nhû choá, meâo...loaåi hònh thêím myäviïån naây ngaây caâng phaát triïín vaâ laâm cho cuöåc söëng cuãa loaâi choá úã Tokyo (NhêåtBaãn) caâng töët hún bao giúâ hïët. Sûå chi tiïu cho caác con vêåt nuöi úã Nhêåt Baãn dûúâng nhû khöng bõ aãnhhûúãng búãi tònh traång kinh tïë trò trïå úã àêët nûúác naây. Àùåc biïåt laâ loaâi choá caângàûúåc nuöng chiïìu hún. “Con ngûúâi ngaây nay khöng chó nghô loaâi choá laâ möåt con vêåt maâ hoå coânnghô chuáng laâ con cuãa chñnh mònh nûäa” - Seiren Suzuki chuã cuãa Pet SalonJannies, thêím myä viïån cung cêëp caác dõch vuå maátxa, tùæm buân, tóa löng vaâ tùæmrûãa daânh cho choá cho biïët.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 27 Tuy nhiïn giaá cho nhûäng dõch vuå nhû vêåy khöng reã chuát naâo khoaãng tûâ10.000 yïn (50 baãng Anh) cho nhûäng chuá choá nhoã nhû giöëng Rinzzie hayPapillon àïën 30.000 yïn cho giöëng choá St. Bernards. Nïëu muöën tóa löng chomöåt chuá choá lúán thò söë tiïìn coá thïí lïn túái 50.000 yïn.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 28 Traã thûác ùn thay cho tiïìn phaåt Coá leä baån seä caãm thêëy mònh nhû laâ möåt con gaâ têy thûåc sûå sau khi nhêånmöåt veá phaåt vò laái xe quaá töëc àöå. Nhûng úã möåt vuâng ngoaåi ö Cincinnati, Myä,ngûúâi ta coá thïí traã tiïìn phaåt bùçng möåt thûá gò àoá daânh cho baân tiïåc vaâo àïmGiaáng sinh. Àêy laâ nùm thûá 5 chûúng trònh Thûác Ùn thay cho Tiïìn Phaåt àûúåc tiïënhaânh úã Springdale. Thay vò phaãi nöåt phaåt bùçng tiïìn mùåt, nhûäng taâi xïë vi phaåmluêåt giao thöng coá thïí traã bùçng caác höåp àöì ùn àïí quyïn tùång cho nhûäng ngûúâingheâo. Caãnh saát cho biïët nùm ngoaái söë thûác ùn àaä àûúåc traã tûúng ûáng vúái khoaãng10.000 àöla tiïìn phaåt. Nhûäng ngûúâi laái xe cho biïët hoå vûâa ngaåc nhiïn vûâa thñch thuá khi bõ thöíiphaåt maâ chó cêìn traã bùçng thûác ùn vûâa coá ñch laåi vûâa vui veã.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 29 Thaânh phöë bùçng baánh gûâng lúán nhêët thïë giúái Thaânh phöë Rostock úã Àûác vûâa xêy nïn möåt baãn sao y nhû thêåt cuãa trungtêm thaânh phöë hoaân toaân bùçng baánh gûâng coá diïån tñch 400 meát vuöng. Thaânhphöë hi voång hoå seä lêåp àûúåc kyã luåc vúái thaânh phöë laâm bùçng baánh gûâng lúán nhêëtthïë giúái. Hún 800kg böåt mò, 320kg mêåt ong, 400kg quaã haånh vaâ khoaãng 80kg nhokhö cuâng vúái 2400 quaã trûáng àaä àûúåc duâng hïët cho “thaânh phöë baánh gûâng” trïn. Ngûúâi laâm baánh Sven Grumbach laâ möåt nöng dên tröìng dêu úã àõa phûúngcho biïët öng hi voång seä àem àïën möåt chuát niïìm vui cho nhûäng ngûúâi dên thaânhphöë naây trong tònh traång kinh tïë trò trïå úã miïìn Àöng nûúác Àûác. Nhûäng toaâ nhaâ laâm bùçng baánh gûâng riïng reä seä àûúåc baán àïí gêy quô tûâthiïån daânh cho treã em úã àõa phûúng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 30 Ngûúâi coá loâng töët Möåt doanh nhên úã North Carolina, Myä àaä quyïët àõnh chia seã möåt söë taâisaãn cuãa mònh vúái nhûäng ngûúâi khaác. Nhaâ tû vêën thiïët kïë nöåi thêët Mike Jeffcoat,42 tuöíi àaä daán 300 túâ 1 àöla vaâo cûãa söí vùn phoâng cuãa öng cuâng vúái lúâi nhùæn:“Xin chó lêëy nhûäng gò baån cêìn. Haäy nhúá laâ coân nhûäng ngûúâi khaác.” Nhiïìu ngûúâi trong àaám àöng khöng lêëy gò caã trong khi möåt söë thò lêëy àuãàïí mua möåt taách caâ phï, quaâ Giaáng sinh hay möåt veá xe buyát. Têët caã söë tiïìn àaähïët trong voâng 35 phuát. Öng Jeffcoat cho biïët khi öng àang daán nhûäng tiïìn giêëy lïn cûãa söí, möåtngûúâi laå mùåt àaä àûa cho öng 20 àöla àïí goáp vaâo söë tiïìn trïn. Trong söë nhûäng ngûúâi lêëy söë tiïìn trïn coá Sharmel Shirley, 23 tuöíi vaâSadaka Kimble, 24 tuöíi caã hai àaä chia àöi 41 àöla. Shirley cêìn tiïìn àïí traã chohoaá àún tiïìn àiïån coân Kimble thò mua taä loát cho con gaái cö. Caã hai àïìu thêëtnghiïåp trong vaâi thaáng vaâ hoå rêët ngaåc nhiïn lêîn biïët ún ngûúâi àaä cho hoå söë tiïìntrïn.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 31 54 nùm söëng khöng coá àiïån Chuyïån hy hûäu vò noá xaãy ra úã nûúác Phaáp, möåt trong baãy nûúác cöngnghiïåp haâng àêìu cuãa thïë giúái. Maäi túái thaáng 11 vûâa röìi, baáo chñ Phaáp múái phaáthiïån ra cuå baâ Yvette Petitjean, 79 tuöíi, cû dên vuâng Belfort, söëng trong möåtngöi nhaâ khöng coá àiïån tûâ 54 nùm nay. Biïët tin naây, nhiïìu ngûúâi Phaáp àaä gûãi tùång baâ Petitjean àöì duâng sinh hoaåtchaåy àiïån nhû loâ vi soáng, baân laâ, maáy pha caâ phï. Tuy nhiïn, cuöåc söëng cuãa baâchó thûåc sûå thay àöíi khi Àiïån lûåc Phaáp vaâ möåt söë võ dên biïíu trong vuâng quyïëttêm ra tay mùæc möåt àûúâng dêy riïng cho baâ. Töíng chi phñ cho àûúâng dêy naây laâ18 nghòn euro vaâ baâ Petitjean khöng phaãi traã àöìng naâo.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 32 Tiïn àoaán tuyïët rúi nhúâ toác Möåt phuå nûä úã Somerset tuyïn böë baâ coá khaã nùng tiïn àoaán àûúåc trúâi seäcoá tuyïët hay khöng nhúâ vaâo toác cuãa mònh. Carole Pearse cho biïët da àêìu cuãa baâbùæt àêìu coá caãm giaác nhû kim chêm khi trúâi sùæp coá tuyïët. Ngûúâi phuå nûä 52 tuöíi àïí yá thêëy hiïån tûúång kyâ laå trïn lêìn àêìu tiïn vaâonùm 1963 khi gia àònh baâ bõ keåt trong trang traåi hún 3 thaáng liïìn vò tuyïët. Baâ Carole noái: “Toác cuãa töi coá tiïëng kïu nhû löëp böëp khi töi chaãi àêìu. Noátuây thuöåc vaâo aáp suêët khöng khñ vaâ sûå di chuyïín nhanh hay chêåm cuãa tuyïët,nhûng thûúâng thò noá diïîn ra nhû vêåy möåt vaâi ngaây trûúác khi coá tuyïët rúi.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 33 Khöí nhuåc kïë khöng thaânh cöng Möåt phuå nûä àaä cúãi caã àöì loát cuãa mònh ra trong möåt cûãa haâng baách hoaá úãÀûác nhùçm laâm sao laäng sûå chuá yá cuãa caác nhên viïn baão vïå túái anh chöìng àanglêëy tröåm àöì. Anh chöìng àaä lêëy àûúåc khaá nhiïìu àöì nûä trang trong möåt cûãa haâng úãAachen vaâ cho chuáng vaâo caác tuái trïn quêìn aáo. Nhûng khi caác nhên viïn baão vïå àïën gêìn caã hai, ngûúâi phuå nûä liïìn bùætàêìu la heát vaâ “thoaát y”! Cö ta hi voång seä laâm sao laäng caác nhên viïn trïn vaâ taåocú höåi cho anh chöìng boã nhûäng moán àöì kia laåi. Nhûng thay vò vêåy anh chöìng hêåu àêåu laåi laâm rúát caác moán nûä trangxuöëng saân nhaâ. Ngoaâi ra caã hai vúå chöìng cuäng mang nhûäng tuái àêìy nhûäng aáo súmi vaâ giaây àaánh cùæp àûúåc. Hiïån caã hai àaä bõ bùæt giûä vò töåi ùn cùæp.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 34 Meå con cuâng töët nghiïåp Mary Berth 47 tuöíi( traái) vaâ con gaái ArmandaBerth 22 tuöíi trong ngaâylïî töët nghiïåp Mary Berg dûå àõnh seä tham gia lïî töët nghiïåp cuãa con gaái baâ taåi trûúâng àaåihoåc Wisconsin úã Eau Claire tuy nhiïn baâ àïën àoá khöng chó vúái tû caách laâ möåtngûúâi xem maâ coân tham dûå vaâo àoá. Caã hai meå con àïìu àaåt àûúåc têëm bùçng cûãnhên quaãn trõ kinh doanh chuyïn vïì quaãn trõ nguöìn nhên lûåc. Nhûng hoå àaä àinhûäng con àûúâng rêët khaác nhau àïí töët nghiïåp. Baâ Mary Berg, 47 tuöíi àaä tham gia khoaá hoåc trong hún 13 nùm. Baâ hivoång seä hoaân thaânh khoaá hoåc trûúác cö con gaái Amanda, khi àoá vûâa töët nghiïåptrung hoåc xong, nhûng àiïìu àoá àaä khöng xaãy ra. Cö con gaái Amanda giúâ àaä 22tuöíi, àaä hoåc hïët àaåi hoåc trong 4 nùm. Caã gia àònh dûå àõnh seä töí chûác möåt buöíi tiïåc mûâng cho caã hai meå con vaâogiûäa thaáng 1 nùm sau, vúái hún sûå tham dûå cuãa 100 ngûúâi thên vaâ baån beâ.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 35 Kiïíu chuác mûâng nùm múái àêìy êën tûúång Möåt ngûúâi söëng úã Barnaul gêìn nhû àaä töng sêìm vaâo möåt cöåt àeân khi anhta tröng thêëy khuön mùåt ngûúâi vúå trïn möåt baãng quaãng caáo. Taåi trung têm thaânhphöë Barnaul, möåt baãng quaãng caáo khaác thûúâng àaä àûúåc dûång lïn: hònh möåt phuånûä àöåi muä lûúäi trai maâu àoã vúái doâng chûä “Chuác mûâng nùm múái, anh yïu!”. Ngûúâi phuå nûä trïn têëm hònh laâ möåt nûä doanh nhên treã tuöíi cö quyïët àõnhlaâm nhû vêåy àïí daânh lúâi chuác mûâng nùm múái cho chöìng cö. Viïåc chuác mûângnaây khaá laâ töën keám, túái 1000 àöla. Tuy nhiïn noá àaä àem laåi kïët quaã khöng mong àúåi cho chöìng cö. Buöíi töëitrong khi laái xe vïì nhaâ ngûúâi àaân öng àaä tröng thêëy mùåt vúå mònh trïn baãngquaãng caáo vaâ àaä suyát bõ àuång vaâo cöåt àeân. Àûúåc biïët nhiïìu nùm trûúác möåt cû dên úã Matxcúva àaä viïët trïn vóa heâ úãdûúái cûãa söë nhaâ cö baån gaái rùçng: “Chaâo buöíi saáng, em yïu!” (chuyïån naây sau àoáàaä àûúåc ca sô Oleg Mityaev viïët thaânh möåt baâi haát”.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 36 Chuöåc öng giaâ Nöel bùçng thûác ùn àoáng höåp ÚÃ Canada, möåt bùng tröåm tûå goåi chuáng laâ Grinch Enterprises àaä bùæt coácmöåt “öng giaâ Noel” àùåt úã baäi coã trûúác möåt ngöi nhaâ taåi möåt thaânh phöë cöngnghiïåp caách têy nam Toronto 185 dùåm, àïí àoâi tiïìn chuöåc. Trûúác àoá nhoám ngûúâi trïn àaä àöåt nhêåp vaâo ngöi nhaâ vaâ yïu cêìu chuöåc ynhû vêåy - chuáng muöën chuã nhaâ thu thêåp caác àöì ùn höåp cho chuáng àïí lêëy laåi hònhöng giaâ Noel laâm bùçng göî daán trûúác ngaây lïî Giaáng sinh. “Caác con tuêìn löåc thò vêîn coân àoá nhûng öng giaâ Nöel thò àaä biïën mêët” -Evelyn Hussey chuã nhaâ cho biïët. Hussey cho biïët sau khi vûát ài maãnh giêëy àoâichuöåc àêìu tiïn thò cö laåi tòm thêëy möåt maãnh giêëy thûá hai trïn baäi coã. Cö tiïëp tuåcvûát noá ài sau àoá àaä nhêån àûúåc möåt cuá àiïån thoaåi nùåc danh yïu cêìu cö haäy àïíyïn maãnh giêëy úã àoá. Maãnh giêëy ghi lúâi hûúáng dêîn vaâ bao göìm caã nhûäng têëmhònh chuåp cuãa öng giaâ Nöel bõ mêët cùæp. Hussey cho biïët cö dûång àõnh seä nhúâ caác trûúâng hoåc úã àõa phûúng thuthêåp khoaãng 700 höåp thûác ùn. “Töi muöën öng giaâ Nöel quay trúã vïì vò ngöi nhaâtröng seä rêët xêëu nïëu khöng coá hònh öng êëy” – Cö noái.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 37 Möåt mònh vûúåt Àaåi têy dûúng khi 15 tuöíi Möåt hoåc sinh 15 tuöíi vûâa bùæt àêìu chuyïën haânh trònh àïí trúã thaânh ngûúâinhoã tuöíi nhêët möåt mònh vûúåt qua Àaåi têy dûúng bùçng thuyïìn. Vaâo luác 10.30saáng 19-12 giúâ GMT, Seb Clover àaä bùæt àêìu chuyïën ài úã Tenerife (Têy BanNha) àïí àöëi àêìu trûåc tiïëp vúái ngûúâi úã bïn kia Àaåi têy dûúng chñnh laâ öng böëIan, möåt huêën luyïån viïn du thuyïìn. Sau khi cuöåc àua bõ hoaän möåt lêìn vò thúâi tiïët xêëu, bêy giúâ Seb vaâ öng böëàaä khúãi haânh cho chuyïën ài keáo daâi 3 tuêìn. Caã hai böë con cuâng àua trïn möåt chiïëc du thuyïìn Contessa daâi gêìn 10m,möåt mònh vûúåt 2.700 dùåm àïí àïën Antigua. Àûúåc biïët Seb àaä àûúåc böë mònhhûúáng dêîn àïí chuêín bõ cho cuöåc àua tûâ luác cêåu 12 tuöíi. Cuöåc àua seä àûúåc truå súã United Kingdom Sailing Academy úã Cowes trïnàaão Wight theo doäi. Theo dûå kiïën noá seä kïët thuác vaâo àêìu thaáng 1 nùm 2003.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 38 Àaánh caá nhûäng chuyïån laå àúâi... Möåt trong söë àoá laâ nhaâ àaánh caá William Hill vûâa àûa ra tó lïå caá 1 ùn 500nïëu Michael Jackson àûúåc cêëy gheáp àêìu hoaân toaân vaâo nùm túái. Möåt cuöåc àaánhcaá kyâ laå nhû vêåy cuäng xaãy ra vïì viïåc Elvis Presley àûúåc phaát hiïån vêîn coân söëng. Nhaâ Hills coân traã nhiïìu tiïìn hún nïëu böå Lord of the Rings (Chuáa tïínhûäng chiïëc nhêîn) seä àoaåt giaãi cuöën saách àûúåc yïu thñch nhêët úã Anh do àaâiBBC bònh choån. Trong giúái thïë thao thò tó lïå caá laâ 1 ùn 8 nïëu Ian Botham àûúåc phong tûúácHiïåp sô vaâ 1 ùn 7 nïëu Serena Williams thùæng möåt giaãi Grand Slam. Coân nhûängai àaánh caá huêën luyïån viïn àöëi trûúãng Anh, öng Sven Goran Eriksson bõ sa thaãiseä ùn 4 vaâ 1 ùn 12 nïëu öng cûúái vúå. Hai vúå chöìng David vaâ Victoria Beckham cuäng coá phêìn khi caá 1 ùn 5nïëu hoå coá thïm möåt àûáa con nûäa vaâ 1 ùn 10 nïëu Britney Spears coá bêìu!! Trïn àêy chó laâ nhûäng caái tiïu biïíu, coân rêët nhiïìu chuyïån àaánh caá kyâquùåc nûäa maâ nhaâ William Hill àûa ra...http://www.ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 39 Möåt ngûúâi Myä truáng söë 314,9 triïåu USD Chuã nhên chiïëc veásöë àöåc àùæc Möåt ngûúâi àaân öng úã bang West Virginia, Myä, àaä truáng söë 314,9 triïåu àöla trong dõp lïî Giaáng sinh vûâa qua. Àêy laâ giaãi thûúãng xöí söë lúán nhêët khöng bõchia xeã trong lõch sûã. Öng Andrew Whittaker, 55 tuöíi, noái: "Töi muöën caãm ún Chuáa vò àaä chotöi choån àuáng con söë - hay àaä khiïën cho maáy xöí ra con söë maâ töi àaä choån". Öng Whittaker vaâ vúå con gaái àaä nhêån möåt ngên phiïëu tûúång trûng 314,9vaâ söë tiïìn traã trûúác 10 triïåu àö la cuãa giaãi xöí söë liïn bang naây. Öng seä quyïngoáp cho nhaâ thúâ úã bang mònh 17 triïåu àö la àïí giuáp ngûúâi ngheâo vaâ cho ngûúâichuã cûãa hiïåu veá söë 100.000 ðô la. Whittaker, söëng taåi thõ trêën nhoã Scott Depot vaâ laâ chuã tõch cuãa 3 cöng tyxêy dûång, àaä choån phûúng caách nhêån thûúãng tiïìn mùåt möåt lêìn vúái söë tiïìn 170triïåu àö la trûúác thuïë, thay vò möîi nùm nhêån möåt lêìn trong voâng 30 nùm.Whittaker cho biïët öng àaä phaãi cho nghó viïåc 25 ngûúâi trong dõp Giaáng sinhnhûng vúái söë tiïìn trúâi cho naây, öng seä múã röång cöng viïåc kinh doanh vaâ keáo hoåtrúã laåi laâm viïåc.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 40 Quaâ Giaáng sinh cho choá vaâ meâo Nùm nay caác siïu thõ úã Nhêåt Baãn cuäng tham gia vaâo lïî Giaáng sinh vúáiviïåc thu huát àûúåc caâng nhiïìu caác khaách haâng böën chên caâng töët. Caác siïu thõhaâng àêìu àaä quyïën ruä caác ngûúâi nuöi thuá bùçng nhûäng moán quaâ àùåc biïåt daânhcho con vêåt cûng cuãa hoå. Möåt trong nhûäng moán quaâ laâ Fukubukuro, “tuái chûáa haånh phuác”, laâ möåtcaái tuái àûúåc daán kñn mñt maâ bïn trong noá coá gò thò caác khaách haâng cuäng khöngtaâi naâo àoaán ra àûúåc. Phêìn lúán caác trung têm mua sùæm àaä cung cêëp rêët nhiïìu àöì“haånh phuác” daânh cho choá vaâ meâo. Vñ duå nhû chuöîi siïu thõ Takashimaya cung cêëp “nhûäng tuái lúán chûáa haånhphuác” cho choá vúái giaá 30.000 yïn (khoaãng 250 àöla). Tuái nhoã thò giaá reã hún 1,5lêìn. Caác khaách haâng cho biïët nhûäng caái tuái nhû vêåy luön àem àïën sûå thoaãi maáikhaác nhau cho vêåt cûng cuãa hoå nhû têëm àïåm nùçm nguã, nhûäng duång cuå àïí chùmsoác cho löng vêåt nuöi... Coân trung têm thûúng maåi Mitsukoshi thò laâm nhûäng phêìn quaâ ngoåt ngaâocho vêåt nuöi trong nhaâ, caác quêìy haâng chûáa àêìy baánh daânh cho choá. Möåt caáibaánh coá nhên mêåt ong, àêåu phöång vaâ hoaân toaân khöng coá àûúâng laâm bùçng böåtmò vaâ nûúáng vúái dêìu thûåc vêåt àùåc biïåt coá thïí àïí trong tuã laånh 1 tuêìn coá giaákhoaãng 3000 yïn (25 àöla).http://www.ebooks.vdcmedia.com
 41. 41. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 41 Buáp bï mang bêìu! Chuöîi siïu thõ Wal-Mart àaä ruát khoãi têët caã caác cûãa haâng cuãa hoå taåi Myä böåbuáp bï "Gia àònh haånh phuác", göìm buáp bï böë Alan, buáp bï con trai ba tuöíiRyan, buáp bï meå Midge. Lyá do laâ vò caác nhaâ thiïët kïë àaä taåo ra hònh aãnh Midgemang bêìu àûáa con thûá hai. Khi treã em múã buång Midge ra thò seä rúi ra möåt buáp bï sú sinh toác xoùn.Caác bêåc cha meå lo lùæng rùçng hònh aãnh cuãa Midge thêåt quaá vaâ seä coá taác àöångkhöng töët àïën treã em. Midge cuäng laâ saãn phêím cuãa nhaâ saãn xuêët àöì chúi MattelInc., núi àaä taåo ra buáp bï Barbie nöíi tiïëng. Midge àûúåc àûa ra tûâ nùm 1963, laâ nhên vêåt àêìu tiïn trong söë caác buáp bïbaån beâ vaâ gia àònh cuãa Barbiehttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 42. 42. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 42 Nhêîn cûúâi trong thuâng raác! Caác cöng nhên vïå sinh úã haåt Ocean àaä tòm àûúåc hciïëc nhêîn cûúái cuãaJacqueline Orapello vö tònh neám ài vaâo ngaây 20/11. Ngûúâi phuå nûä söëng úã thaânhphöë Stafford àaä thaáo chiïëc nhêîn ra vò nhûäng ngoán tay cuãa cö bõ sûng. Cö àùåt chiïëc nhêîn vaâo möåt caái khùn giêëy vaâ vö tònh neám ài sau khi duângnoá lau caái dôa thûác ùn cho con choá. Orapello àaä goåi àiïån cho súã dõch vuå cöngcöång vaâ chiïëc xe raác àaä lêåp tûác chuyïín hûúáng ài quay vïì baäi raác. ÚÃ àoá caác cöng nhên vïå sinh àaä luåc tòm trong 500 àïën 600 bao raác trûúáckhi tòm thêëy caái nhêîn. Àûúåc biïët àêy laâ lêìn thûá hai Orapello laâm mêët nhêîn cûúáicuãa mònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 43. 43. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 43 Tin àöìn vïì ma caâ röìng úã Malawi Nöîi lo súå bõ ma caâ röìng têën cöng vaâo ban àïm vaâ huát maáu ngûúâi àaä buöåcchñnh phuã nûúác Malawi phaãi tiïën haânh möåt chiïën dõch lúán àïí laâm an loâng ngûúâidên. Tin àöìn bùæt àêìu 3 tuêìn trûúác úã miïìn Nam cuãa àêët nûúác ngheâo khöí taåi ÀöngNam Chêu Phi naây vaâ caâng tùng thïm nhûäng ngaây gêìn àêy. Tuêìn röìi, nhûäng dên laâng hoaãng súå àaä àaánh chïët möåt ngûúâi àaân öng bõnghi ngúâ laâ ma caâ röìng, têën cöng vaâ haânh hònh 3 linh muåc tûâ núi khaác àïën vaâphaá huãy möåt traåi cûáu tïë maâ hoå cho laâ trung têm àêìu naäo cuãa ma caâ röìng. Töíng thöëng Bakili Muluzi goåi caác tin àöìn naây laâ vö cùn cûá vaâ coá aác têm,öng buöåc töåi caác nhoám àöëi lêåp àang tòm caách haå thêëp uy tñn cuãa öng bùçng caáchtuyïn böë chñnh phuã cuãa öng àaä trao àöíi maáu ngûúâi lêëy thûác ùn vúái caác súã y tïë. Rêët nhiïìu gia àònh àaä khöng daám bûúác ra khoãi nhaâ àïí ài laâm àöìng. Möåtvaâi ngûúâi coân boã chaåy túái thaânh phöë Blantyre àïí àûúåc an toaân.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 44. 44. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 44 Búi mûâng lïî Giaáng sinh 60 ngûúâi àaä tham gia vaâo cuöåc búi truyïìn thöëng úã kïnh àaâo Anh vaâongaây lïî Giaáng sinh. Haâng trùm ngûúâi theo doäi àaä àûâng doåc theo búâ biïín úãBrighton àïí xem caác tay búi tûâ 11 cho túái 65 tuöíi búi trong laân nûúác laånh nùçmgêìn bïën taâu chñnh cuãa thaânh phöë. Àa söë caác tay búi laâ thaânh viïn cuãa cêu laåc böå búi löåi Brighton, núi töíchûác cuöåc búi tûâ khi noá ra àúâi vaâo nùm 1860. Tuy nhiïn möåt vaâi khaán giaã àaä bõ thuyïët phuåc tham gia vaâo nêng söëngûúâi búi lïn nhiïìu hún so vúái caác nùm trûúác. John Ottaway cho biïët thúâi tiïët rêët töët, trúâi nùæng, biïín lùång vaâ nhiïåt àöådûúái nûúác laâ 8,2 àöå C. “Nhiïìu ngûúâi sau khi nhaãy xuöëng àaä ngay lêåp tûác phaãi àilïn nhûng àöëi vúái nhûäng ngûúâi tham gia sûå kiïån naây thûúâng xuyïn coá thïí úã àêytúái 15 phuát àöìng höì.” Caác cuöåc búi truyïìn thöëng khaác cuäng àûúåc töí chûác úã Serpentine trongcöng viïn Hyde Park (Luêån Àön), úã Porthcawl (nam xûá Wales).http://www.ebooks.vdcmedia.com
 45. 45. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 45 Myä: baán àêëu giaá möåt thõ trêën thúâi "cún söët vaâng" Möåt thõ trêën thúâi "cún söët tòm vaâng" úã bang California, Myä, àang àûúåcrao baán àêëu giaá trïn website eBay. Àêy laâ möåt sûå kiïån maâ cöng ty naây cho laâ coámöåt khöng hai tûâ trûúác túái nay. Thûåc ra khöng phaãi toaân böå thõ trêën "hoang sú" Bridgeville úã Californiaàûúåc rao baán maâ chó möåt lö àêët vûúân vaâ nhaâ röång 82 mêîu Anh (1 mêîu = 0,4heác-ta) göìm 10 ngöi nhaâ, 4 tuáp lïìu vaâ caã möåt bûu àiïån. Möåt vaâi ngöi nhaâ àangtrong tònh traång khöng úã àûúåc vaâ cuäng chó coá vaâi ngûúâi söëng úã khu naây. Bûuàiïån laâ dõch vuå kinh doanh duy nhêët úã àêy. Ngûúâi baán cho rùçng coá thïí caãi taåonhûäng ngöi nhaâ thaânh nhûäng nhaâ troå daång B&B (giûúâng nguã + bûäa àiïím têm).Ngoaâi ra núi àêy khaá yïn tônh, duyïn daáng vúái möåt con söng vaâ chiïëc cêìu bùæcqua... Bridgeville hònh thaânh nùm 1871 vaâ àûúåc chuyïín thaânh súã hûäu tû nhêngêìn möåt thïë kyã qua. Tûâ 27-11 àïën nay (kïët thuác àêëu giaá vaâo ngaây 27-12), àaä coá191 ngûúâi àïì nghõ mua laåi noá vúái giaá cao nhêët laâ 1.610.600 àö la. Ngûúâi baánkhöng tiïët löå giaá thêëp nhêët maâ hoå muöën baán nhûng trûúác àoá AP cho laâ 775.000àö la.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 46. 46. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 46 Khi voi àoáng vai öng giaâ Noel Traái hùèn vúái lïå thûúâng, möåt chuã trang traåi úã Ayutthaya (caách Bangkok -Thaái Lan 80km vïì phña bùæc) àaä quyïët àõnh biïën möåt chuá voi 6 tuöíi thaânh önggiaâ Noel. "Öng voi Noel" naây tïn laâ Num Choke àaä àûúåc "ùn mùåc" giöëng nhûcaác öng giaâ Noel khaác, nghôa laâ cuäng àûúåc mùåc möåt böå àöì maâu àoã vaâ àûúåc gùænthïm böå rêu maâu trùæng. Àuáng vaâo ngaây Noel, "öng" Num Choke trong böå trang phuåc cuãa mònh àaätham gia phaát quaâ cho treã em úã trûúâng tiïíu hoåc cuãa àõa phûúng vaâ àûúåc hoannghïnh nhiïåt liïåt.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 47. 47. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 47 Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy. Tûúång hònh khuönmùåt cuãa nhaâ cûåu àöåc taâi Philippines F.Marcos, àûúåc xêy dûång úã tónh Benguettrong nhûäng nùm 1980 khi öng àang cêìm quyïìn, àaä bõ phaá möåt caách thaãm haåi. Giúái chûác àõa phûúng cho biïët, möåt söë keã laå mùåt àaä àùåt thuöëc nöí vaâ phaáhuãy "dung nhan" cuãa võ cûåu Töíng thöëng: Mùæt, muäi vaâ traán cuãa bûác tûúång võtöíng thöëng quaá cöë naây àaä "bay mêët" sau vuå nöí (aãnh). Giúái chûác àõa phûúng nghirùçng möåt söë böå töåc úã tónh Benguet àaä gêy ra vuå phaá hoaåi naây.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 48. 48. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 48 Jack vaâ Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh Theo kïët quaã möåt cuöåc àiïìu tra àûúåc cöng böë höm 28.12, hoå Jack vaâChloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh hiïån nay. Nhû vêåy, trong taám nùm liïntiïëp, hoå Jack àûáng àêìu nhûäng hoå phöí biïën nhêët úã nûúác Anh. Vúái kïët quaã naây, hoå Jack àûúåc coi laâ hoå phöí biïën nhêët úã quöëc àaão naâytrong nûãa thïë kyã trúã laåi àêy. Cuäng theo kïët quaã cuãa cuöåc àiïìu tra, àûúåc cöng böësúám hún möåt thaáng so vúái caác kïët quaã àiïìu tra tûúng tûå cuãa Vùn phoâng Thöëngkï Quöëc gia cuãa Anh, ngûúâi Anh àang coá xu hûúáng àùåt tïn con theo tïn goåi cuãacaác ngöi sao. Coá möåt àiïìu àaáng buöìn laâ tïn goåi Leo maâ vúå chöìng Thuã tûúángAnh choån àïí àùåt tïn cho àûáa con múái sinh cuãa hoå laâ tïn goåi keám àûúåc ûachuöång nhêët trong nùm 2002 úã Anh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 49. 49. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 49 Cuöåc thi vûúåt buân Rêët nhiïìu ngûúâi tham gia trûúåt vaâ tùæm trong möåt vuäng buân àen vaâ nûúácàaá laånh trong möåt cuöåc àua thûúâng niïn tûâ búâ söng naây sang búâ söng kia. Cuöåcàua buân Maldon úã thaânh phöë Essex àaä thu huát 150 ngûúâi tranh taâi vaâ haâng ngaânngûúâi theo doäi. Cuöåc àua ra àúâi vaâo nùm 1973 vaâ nhûäng ngûúâi tham gia seä búi vûúåt quacon söng Blackwater khi thuãy triïìu xuöëng. Noá bùæt nguöìn tûâ viïåc möåt khaáchhaâng quen cuãa quaán rûúåu àûúåc thaách àöë phuåc vuå möåt bûäa ùn trïn búâ söng trongböå àöì tuxedo. Sau àoá noá trúã thaânh cuöåc vûúåt söng àïí uöëng möåt panh bia vaâquay trúã laåi. Tuy nhiïn ngaây nay caác thûác uöëng coá cöìn àaä bõ huãy boã. Sau àoá hoå seä phaãi vûúåt qua möåt vuäng buân sêu 200m úã búâ bïn kia, vaâingûúâi tòm caách chaåy, coân nhûäng ngûúâi khaác thò duâng buång àïí àêíy ngûúâi túái.Cuöëi cuâng têët caã hoå seä quay trúã laåi búâ söng ban àêìu. Ngûúâi thùæng cuöåc laâ anhRichard Jones, 29 tuöíi àïën tûâ Terling.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 50. 50. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 50 Cöng ty chuyïn saãn xuêët bùng tuyïët giaã Möåt cöng ty cuãa Anh chuyïn saãn xuêët tuyïët giaã àaä vêån chuyïín nhiïìuchuyïën haâng túái vuâng Siberia. Cöng ty Snow Business chuyïn cung cêëp tuyïët,sûúng giaá vaâ bùng cho caác böå phim úã Hollywood, hang àöång cuãa öng giaâ Nöelvaâ cho caác sûå kiïån thïí thao muâa àöng. David Crownshaw, ngûúâi tûå vñ mònh laâ ngûúâi tuyïët cho biïët cöng tySnow Business coá thïí cung cêëp tuyïët cho bêët cûá núi naâo trïn thïë giúái, hoå coá caáckhaách haâng úã cöång hoaâ Seác, Hungary, Canada, Bó... vaâ ngay caã úã Matxcúva vaâSiberia núi àûúåc coi laâ coá tuyïët laånh quanh nùm, noá giöëng nhû baán tuyïët chongûúâi EÁtkimö. Hiïån cöng ty àang coá 168 loaåi tuyïët khaác nhau cuäng nhû cung cêëp caácsaãn phêím nhû sûúng giaá, bùng, hoân tuyïët, ngûúâi tuyïët, lïìu tuyïët vaâ caã nuái bùng. Tiïu chuêín laâ chuáng phaãi tröng àeåp, khöng quaá laånh, vaâ khöng quaá trúntrûúåt nhûng àöi khi cuäng coá àún àùåt haâng yïu cêìu loaåi bùng khöng chaáy vaâkhöng coá maâu vaâng quaá.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 51. 51. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 51 Con vêåt haáu ùn Möåt ngûúâi nuöi choá cho biïët cö àaä khöng coân cûúâi nöíi vò con vêåt cûngcuãa mònh cûá liïn tuác ùn hïët moåi thûá trong nhaâ. Zach àaä ùn gêìn hïët moåi thûá tûângoaâi cho túái trong nhaâ cuãa cö Diedre McLennan, theo àuáng nghôa àen nhû vêåy. Trong saáu nùm, chuá choá Zach àaä ùn möåt caái nhêîn, hai caái àiïån thoaåi diàöång, möåt túâ seác trõ giaá 10.000 baãng Anh, deáp ài trong nhaâ, caác àöi giaây, 14 têëmnïåm, rêët nhiïìu àöi vúá vaâ àöì loát! “Töi àaä hïët cûúâi nöíi nûäa röìi” – Cö McLennan noái – “Giúâ noá àaä saáu tuöíiröìi leä ra noá nïn hiïíu biïët hún múái phaãi. Nhiïìu luác noá quay vïì nhaâ vúái möåt caáiuãng bùçng cao su, chiïëc giaây cuãa möåt ai àoá hay laâ böå àöì lùån cuãa ngûúâi haângxoám.” Nhûng cö McLennan vêîn kiïn quyïët khöng muöën cho con Zach àeo möåtcaái roå bõt moäm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 52. 52. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 52 Phaát hiïån böå xûúng thùçn lùçn àêìu rùæn khöíng löì úã vuâng biïín Mexico Möåt böå xûúng hoáa thaåch hoaân chónh cuãa loaâi boâ saát lúán nhêët tûâ trûúác túáinay vûâa àûúåc khai quêåt taåi Mexico. Böå xûúng àûúåc xaác àõnh laâ cuãa möåt con thùçn lùçn àêìu rùæn coá tïn khoa hoåclaâ Liopleurodon. Àêy laâ loaâi boâ saát ùn thõt lúán nhêët vaâ rêët hung dûä, chuáa tïí cuãanhûäng àaåi dûúng caách àêy 150 triïåu nùm. Caác nhaâ cöí sinh vêåt hoåc Mexico vaâÀûác cho biïët chiïìu daâi böå xûúng tûâ muäi àïën àuöi laâ 20m. Con vêåt coân àûúåc tönlaâ "quaái vêåt cuãa Aramberri" - àõa danh vuâng àöng bùæc Mexico, núi noá àûúåc khaiquêåt. Loaâi thùçn lùçn àêìu rùæn naây coá thïí daâi àïën 25m vaâ nùång àïën 150 têën.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 53. 53. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 53 Lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi úã Trung têm WTC àïí àoáng taâu chiïën Haãi quên Myä àaä coá saáng kiïën lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi vaâ chúã vïì möåtxûúãng àoáng taâu taåi Mississippi àïí àoáng taâu sên bay múái mang tïn USS NewYork - caái tïn cuäng nhùçm tûúãng niïåm caác naån nhên chïët trong vuå khuãng böë11.9. Nïëu àuã tiïu chuêín, theáp naây seä àûúåc nêëu chaãy àïí àoáng phêìn àêìu cuãa contaâu trõ giaá 800 triïåu USD. Ngûúâi ta cho rùçng phêìn theáp naây laâ phïë tñch cuãa toaâthaáp nam. Taâu USS New York dûå àõnh hoaân thaânh vaâo nùm 2007, coá thïí chúãàûúåc thuyã thuã àoaân 400 ngûúâi vaâ 800 lñnh thuyã quên luåc chiïën.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 54. 54. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 54 Thaái tûã Anh bõ chó trñch vò duâng haâng ngoaåi Baáo chñ Anh cho biïët, Thaái tûã Charles àaä kyá húåp àöìng trõ giaá 100 nghònbaãng Anh àïí thuï böën chiïëc ötö cuãa nhaâ saãn xuêët ötö Àûác Audi. Tin tûác naây àaäkhiïën dû luêån vaâ nhiïìu nghõ sô Anh rêët thêët voång vò ngay trûúác àoá, Thaái tûã àaäkïu goåi quên àöåi, caác bïånh viïån, trûúâng hoåc cuãa Anh haäy chó mua lûúng thûåcthûåc phêím Anh àïí giuáp àúä nöng dên. Ngûúâi phaát ngön cuãa Thaái tûã chöëng chïë rùçng, thûåc ra öng chó mua möåtchiïëc ötö àïí thay thïë chiïëc Vauxhall Omega àaä cuä maâ öng àang duâng. Ngûúâiphaát ngön cuãa Thaái tûã cuäng noái: Àiïìu naây thûåc ra chùèng traái gò vúái tuyïn böë cuãaöng, búãi öng chó kïu goåi mua thûåc phêím chûá khöng phaãi ötö!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 55. 55. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 55 Nhûäng kyã luåc kinh dõ Pratesh Baruah , 25 tuöíi, laâ ngûúâi ÊËn Àöå söëng úã thaânh phöë Guwahati(bang Assam). Höm 27.12 vûâa röìi, Baruah àaä coá dõp chûáng toã vúái moåi ngûúâirùçng mònh laâ ngûúâi coá khaã nùng lêåp nhûäng kyã luåc kinh dõ nhêët. Baruah xuyïnhún möåt chuåc chiïëc kim tiïm qua mùåt àïí laâm biïën daång khuön mùåt mònh. Chûa hïët, Baruah coân khùèng àõnh coá thïí ùn boáng àeân àiïån, uöëng axithoùåc "cheán" 500 quaã úát chó thiïn trong voâng 5 phuát. Khöng ai daám tin vò baãnthên Baruah noái vêåy chûá cuäng khöng thûåc hiïån nhûäng gò anh ta noái cho moåingûúâi cuâng xem.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 56. 56. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 56 Caách phoâng chöëng tröåm hûäu hiïåu Sergey Sokolov, möåt nhên viïn baão vïå nhûäng ngöi nhaâ nghó heâ úã vuângVladimir thuöåc Nga vûâa phaát minh ra àûúåc möåt caách hiïåu quaã àïí àöëi phoá vúáinhûäng tïn tröåm thûúâng xuyïn àöåt nhêåp vaâo nhaâ nghó vaâo ban àïm. Mùåc duâ Sokolov khöng to khoeã hay àaáng súå gò nhûng anh laåi toã ra laâ möåtnhaâ têm lyá hoåc xuêët sùæc. Anh laâm ra nhûäng têëm göî coá khùæc dêëu giaây rêët lúán:Nhûäng thiïët bõ naây àïí laåi dêëu chên khöíng löì trïn mùåt tuyïët xung quanh khu nhaânghó núi anh laâm baão vïå. Khi nhûäng tïn tröåm tim caách àöåt nhêåp vaâo, ban àêìu chuáng seä nhêån thêëynhûäng dêëu chên khöíng löì úã àoá vaâ caã trïn tuyïët. Nhòn vaâo àoá chuáng nghô rùçngngûúâi baão vïå laâ möåt tay khoeã maånh vaâ lûåc lûúäng àaä e súå boã ài. Sokolov cho haysöë vuå tröåm àaä giaãm gêìn 50% tûâ khi yá tûúãng cuãa anh àûúåc aáp duång.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 57. 57. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 57 Nêëu gaâ têy bùçng àöång cú xe húi Möåt ngûúâi àaân öng nguã quïn vaâo ngaây lïî Giaáng sinh àaä vö tònh nêëu congaâ têy bùçng caách duâng àöång cú xe húi cuãa mònh. Josh Harper àaä àùåt con gaâ àùåttrïn àöång cú xe khi anh laái chiïëc xe túái nhaâ cö baån gaái caách 90 dùåm úã Bristol. Anh boåc con gaâ têy vaâ rau trong möåt laá baåc daát moãng vaâ cheân noá vaâodûúái nùæp àêåy cuãa chiïëc Vauxhall Corsa. Khi Harper àïën àûúåc nhaâ cö baån gaái thòanh nhêån ra thõt gaâ àaä noáng chñn vaâ sùén saâng àïí duâng. “Töi khöng tin àûúåc laâ noá laåi ngon nhû vêåy” – Harper noái – “Khoai têyhúi cûáng nhûng con gaâ têy thò thêåt laâ möåt bûäa tiïåc thõnh soaån.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 58. 58. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 58 Bom giaã traã tiïìn thêåt Möåt chiïëc F-177ANighthawk àang têåp trêånúã New Mexico Khöng quên Myä vûâa àöìng yá traã cho möåt ngûúâi phuå nûä 12.000 àöla vòngöi nhaâ cuãa baâ bõ truáng möåt traái bom giaã úã El Paso bang Texas. Ngöi nhaâ cuãaGloria Aker àaä vö tònh bõ quaã bom thaã tûâ möåt chiïëc F-177A Nighthawk rúitruáng vaâo thaáng 7 trong möåt cuöåc têåp trêån úã New Mexico. Mùåc duâ quaã bom giaã khöng chûáa chêët nöí, noá àaä laâm hoãng maái nhaâ, bayxuyïn qua phoâng tùæm, àêm sêìm vaâo tûúâng nhaâ, vaâ xúái tung 1,8 meát saân nhaâ.Sau àoá möåt thiïët bõ duâng àïí àõnh võ quaã bom àaä phoáng khoái ra khùæp ngöi nhaâ. Luác êëy baâ Aker àang úã nhaâ cuâng vúái hai àûáa con. Caã ba bõ möåt phen huávña nhûng may mùæn laâ khöng ai bõ thûúng. Luêåt sû Mike Milligan cho biïët thênchuã cuãa öng àöìng yá nhêån 12.000 àöla böìi thûúâng thiïåt haåi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 59. 59. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 59 Thi nhaãy duâ lûúån tûâ thaáp àöi cao nhêët thïë giúái Nhûäng ngûúâi chúi mön nhaãy tûå do àang diïîn têåp tûâ trïn toaâ thaáp àöiPetronas cao nhêët thïë giúái úã Malaysia àïí chuêín bõ cho cuöåc thi nhaãy maåo hiïím.Mön chúi naây khaá nguy hiïím vò thïë noá bõ cêëm úã hêìu hïët caác nûúác. Khoaãng 60 ngûúâi tranh taâi àaä nhaãy tûâ toaâ thaáp àöi Petronas 88 têìng cao452m úã Kuala Lumpur. Rêët nhiïìu ngûúâi àaä bõ nhûäng cún gioá maånh thöíi bay vaâthêët baåi trong viïåc haå thêëp xuöëng àêët vaâo möåt voâng troân àûúåc àaánh dêëu trongcöng viïn úã dûúái toaâ thaáp. Trong cuöåc thi, nhûäng ngûúâi tham gia seä nhêån àûúåc àiïím cho núi hoå àaápxuöëng: 20 àiïím cho võ trñ ngay trong voâng troân vaâ 10 àiïím cho võ trñ caách àoátrong khoaãng 20m. Àûúåc biïët thúâi gian trung bònh tûâ khi nhaãy cho túái khi tiïëpàêët mêët khoaãng 1 phuát. Caác tay chúi àïën tûâ nhiïëu quöëc gia nhû Anh, UÁc, New Zealand, Myä, Nga,Àûác, Nhêåt... vaâ hoå seä phaãi kyá möåt giêëy huãy boã baão hiïím ngay trûúác khi àùåt chênvaâo toaâ thaáp àöi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 60. 60. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 60 Bõ bùæn vaâo àêìu maâ khöng hay biïët! Möåt ngûúâi àaân öng phaân naân vïì cún àau àêìu sau khi bõ àaánh àaä àûúåc caácbaác sô khaám vaâ cho biïët öng ta thêåt ra àaä bõ bùæn vaâo àêìu. Keishan Scudder söëngúã Paterson, New Jersey, Myä vïì àïën nhaâ cuãa ngûúâi anh hoå vaâo ngaây lïî Giaángsinh trïn mònh àêìy maáu. Anh ta giaãi thñch mònh àaä bõ cûúáp têën cöng. Cho túái khi anh ta àûúåc chuåp X quang taåi bïånh viïån àõa phûúng vaâ caácbaác sô phaát hiïån ra Scudder bõ möåt viïn àaån bùæn vaâo àêìu. Hiïån Scudder àangàûúåc giûä laåi bïånh viïån àïí theo doäi vaâ àiïìu trõ.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 61. 61. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 61 Moán quaâ khöng mong àúåi Möåt phuå nûä Anh mong chúâ möåt moán quaâ, chiïëc xe thïí thao mùæc tiïìn tûâöng chöìng vöën laâ möåt cöng nhên xêy dûång, àaä toã ra thêët voång. Denise Guy 54tuöíi ra múã cûãa vaâo ngaây lïî Giaáng sinh vaâ nhòn thêëy öng chöìng 40 tuöíi trong böåtrang phuåc cuãa öng giaâ Nöel àùçng sau tay laái cuãa möåt maáy xuác 7 têën! “Noá khöng giöëng nhû töi mong àúåi” – Baâ Guy noái – “Tuy nhiïn thêåt sûålaâ noá rêët vui, àiïìu àêìu tiïn maâ töi nghô àïën laâ laâm caách naâo töi coá thïí tòm chöîàêåu noá trong thaânh phöë.” “Baâ êëy àaä mong chúâ möåt chiïëc xe thïí thao tûâ lêu röìi" – Öng chöìng Stevenoái – “Töi nghô baâ êëy coá leä húi thêët voång.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 62. 62. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 62 Vûâa tham quan vûâa coá thïí thûúãng thûác thõt 100 con höí vaâ 2000 con caá sêëu àaä àûúåc àûa bùçng maáy bay tûâ Thaái Lansang Trung Quöëc vaâo möåt súã thuá, núi caác khaách tham quan seä coá thïí tham quanvaâ “thûúãng thûác thõt” möåt vaâi con trong àoá! Caác khaách tham quan coá thïí chuåp hònh chung vúái caác con höí Bengal vaâcho chuáng ùn. Ngoaâi ra coân coá caác sö biïíu diïîn àua heo vaâ voi. “Chuáng töi cuäng seä xêy caác nhaâ haâng àïí moåi ngûúâi coá thïí nïëm muâi võcuãa thõt caá sêëu, caác loaåi thuöëc laâm tûâ caá sêëu vaâ xem caác trung têm chïë biïën da”– Möåt nhên viïn cuãa Sanya Love World cho biïët – “Sau khi nuöi höí sinh saãntrong möåt vaâi nùm, chuáng töi seä coá hún 1000 con. Caác du khaách coá veã rêët thñchùn thõt höí taåi Sanya.” Tuy nhiïn töíng giaám àöëc cuãa Sanya Maitree àaä baác boã kïë hoaåch phuåc vuåthõt höí cho du khaách. “Àiïìu naây khöng thïí àûúåc trûâ phi chñnh saách baão vïå loaâivêåt cuãa Liïn Hiïåp Quöëc thay àöíi” – Öng Chi Zengqing noái – “Khi chñnh saáchàoá thay àöíi chuáng töi seä coá àuã àiïìu kiïån àïí trúã thaânh ngöi nhaâ lúán nhêët cuãa loaâihöí trïn thïë giúái.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 63. 63. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 63 Kyã luåc vïì khaã nùng bùæt chûúác tiïëng loaâi vêåt Möåt ngûúâi ÊËn Àöå àaä àûúåc ghi tïn vaâo saách kyã luåc vúái khaã nùng bùætchûúác tiïëng cuãa 329 loaâi vêåt vaâ chim khaác nhau. Tïn cuãa Ram Babu àaä àûúåcghi vaâo saách kyã luåc Limca, möåt phiïn baãn bùçng tiïëng ÊËn Àöå cuãa saách kyã luåcGuinness thïë giúái. Öng àaä bùæt chûúác àûúåc tiïëng cuãa 169 con vêåt vaâ 160 loaâi chim khaácnhau. Ngoaâi ra öng cuäng coá thïí bùæt chûúác êm thanh cuãa 50 loaåi phûúng tiïånggiao thöng, bao göìm caã tiïëng öìn cuãa xe lûãa chaåy úã caác vêån töëc khaác nhau. Haâng trùm ngûúâi àaä àöí vïì vûúân àöång vêåt hoåc Prince of Wales úãLucknow vaâ hoaân toaân bõ thuyïët phuåc trûúác khaã nùng kyâ laå cuãa Babu. Öng àaäreân luyïån àûúåc khaã nùng bùæt chûúác möåt caách hoaân haão tiïëng cuãa loaâi vêåt sau khisöëng trong rûâng suöët 18 nùm. Tiïëng goåi cuãa Ram Babu àaä thu huát nhiïìu con thuá vaâ chim muöng àïënnhûng sau àoá chuáng àaä toã ra thêët voång khi nhêån ra àoá chó laâ êm thanh phaát ra tûâmöåt con ngûúâi. Öng noái: “Töi coá thïí bùæt chûúác tiïëng möåt con sû tûã hay höí vaâchuáng toã ra luáng tuáng khi tûúãng töi thuöåc bêìy cuãa chuáng.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 64. 64. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 64 Thõ trêën Bridgeville, California, àaä àûúåc baán vúái giaá gêìn 1,8 triïåu USD Cuöåc baán àêëu giaá möåt thõ trêën úã California, Myä, trïn website eBay àaä kïëtthuác höm thûá saáu vúái giaá cao nhêët gêìn 1,8 triïåu USD. Nïëu thûúng vuå diïîn ra suön seã, 33 heác-ta àêët àai, nhaâ cûãa vaâ vûúân tûúåccuãa thõ trêën Bridgeville seä thuöåc vïì möåt ngûúâi mua dêëu tïn àaä àûa ra giaá chñnhxaác 1.777.877 USD chó vaâi giêy trûúác khi cuöåc baán àêëu giaá qua Internet àoángcûãa. Bridgeville laâ thõ trêën àêìu tiïn àûúåc rao baán trïn Website. Coá gêìn 250ngûúâi traã giaá trong voâng möåt thaáng rao baán. Thõ trêën coá hún chuåc ngöi nhaâ vaâlïìu, möåt bûu àiïån, möåt nghôa trang, gêìn 3km búâ söng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 65. 65. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 65 Cêëp giêëy pheáp bay cho Öng giaâ Tuyïët vaâ àaân tuêìn löåc Sau khi chñnh quyïìn bang New Jersey (Myä) cêëm nhêåp khêíu hûúu vaâ naisûâng têëm vaâo bang, caác em hoåc sinh lúáp möåt cuãa Trûúâng Tiïíu hoåc High Bridgeúã thaânh phöë Trenton àaä viïët thû gûãi chñnh quyïìn baây toã sûå lo lùæng rùçng lïånhcêëm naây coá thïí aáp duång cho caã àaân tuêìn löåc cuãa Öng giaâ Tuyïët khiïën öngkhöng thïí bay qua bêìu trúâi bang vaâo àïm Giaáng sinh. Bûác thû naây laâ saáng kiïën cuãa cö giaáo Lynn Hickey khi cö khöng thïí an uãiàûúåc caác em nhoã. Cao uyã Möi trûúâng cuãa bang, öng Bradley Campbell, àaä viïëtthû traã lúâi: "Lïånh cêëm chó aáp duång cho tuêìn löåc dûúái mùåt àêët. Coân tuêìn löåc baythò khöng sao caã vaâ luön àûúåc chaâo àoán úã New Jersey". Khoãi phaãi noái caác emhoåc sinh àaä mûâng nhû thïë naâo vaâ àêy hùèn laâ Giaáng sinh huyïìn thoaåi nhêët cuãacaác em.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 66. 66. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 66 Kyã luåc chúi àaân piano trong hún 50 tiïëng àöìng höì John Conteàang biïíu diïîn àaân Möåt nghïå sô àaân piano taåi New Jersey, Myä, àaä chúi àaân liïn tuåc trong hún50 tiïëng àöìng höì taåi möåt nhaâ haâng úã New York, vúái hy voång thu huát sûå chuá yácuãa ngûúâi yïu vaâ giúái baáo chñ. John Conte, 39 tuöíi, àaä bùæt àêìu cuöåc chaåy marathon êm nhaåc tûâ luác 7g30ngaây 24-12 vaâ kïët thuác vaâo luác 11g50 ngaây 26-12, tûác töíng cöång 52 tiïëng àöìnghöì chúi àaân. Conte chó nghó 15 phuát sau möîi 8 tiïëng àöìng höì chúi liïn tuåc caác baâiGiaáng sinh vaâ nhaåc cuãa nhoám Beatles àûúåc choån trong söë caác baãn àöåc têëu àùåtxung quanh anh. Conte cho biïët anh bõ mêët nguã vaâ dûå àõnh thûåc hiïån nhûäng kïëhoaåch àoâi hoãi sûå thûác tónh liïn tuåc trong thúâi gian daâi. Muåc àñch cuãa anh laâ ùnmûâng sûå hoaân têët cuãa viïåc ghi êm hai baãn nhaåc phim vaâ chinh phuåc laåi ngûúâibaån gaái. Thaânh tñch cuãa Conte àaä àûúåc möåt nhaâ dûång phim taâi liïåu quay phimnhùçm gûãi nhûäng cuöën bùng àïën Saách kyã luåc Guinness àùåt taåi London.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 67. 67. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 67 Lêëy cùæp caã xe cûáu thûúng Möåt ngûúâi Nhêåt àaä àaánh cùæp chiïëc xe cûáu thûúng àaä àûúåc goåi àïën àïíàiïìu trõ cho baân tay bõ thûúng cuãa anh ta. Ngûúâi àaân öng söëng úã Kobe àaä laâm bõthûúng baân tay mònh sau khi tòm caách àêëm vaâo böå phêån baáo chaáy àïí laâm noákhöng kïu inh oãi nûäa. Lñnh cûáu hoaã àaä àïën nhaâ cuãa Haruyoshi Okutani vaâ goåi cho xe cûáuthûúng. Nhûng ngûúâi àaân öng 53 tuöíi böîng trúã nïn giêån dûä vaâo luác xe cûáuthûúng àïën núi vaâ nhûäng nhên viïn y tïë khöng taâi naâo laâm öng ta bònh tônh laåiàûúåc. Öng ta leo lïn chiïëc xe khi nhûäng nhên viïn y tïë khöng àïí yá vaâ laái noá àiàûúåc hún 1 dùåm trûúác khi bõ caãnh saát àuöíi kõp. Hiïån Okutani àang bõ thêím vêën vïì haânh vi lêëy cùæp chiïëc xe cûáu thûúng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 68. 68. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 68 Àöi giaây lúán nhêët thïë giúái Nhûäng thúå laâm giaây úã Philippines vûâa àûúåc ghi tïn vaâo saách kyã luåcGuinness sau khi khêu xong àöi giaây lúán nhêët thïë giúái. Àöi giaây daâi 5,5m daânhcho àaân öng àaä àûúåc ghi nhêån laâ àöi giaây lúán nhêët thïë giúái. Noá àaä vûúåt xa kyãluåc trûúác àoá laâ àöi giaây daâi 3,2m àûúåc laâm úã Thöí Nhô Kyâ. Thaânh phöë Marikina bïn doâng söng thuã àö Manila àûúåc biïët àïën nhû laâthuã àö laâm giaây cuãa Philippines nhûng viïåc gúä boã haâng raâo thuïë nhêåp khêíu àaälaâm cho ngaânh cöng nghiïåp naây bõ thu nhoã laåi. Möåt àöåi 9 ngûúâi thúå laâm giaây àaämêët 75 ngaây àïí khêu xong àöi giaây khöíng löì trïn, hoå hi voång viïåc naây seä laâmnöíi bêåt chêët lûúång cöng viïåc vaâ àem laåi cho nïìn cöng nghiïåp giaây möåt tûúng laitûúi saáng hún. Chi phñ àïí laâm chiïëc giaây cao 1,83m vaâ bïì ngang laâ 2,25m laâ 1,2 triïåupeso. Àûúåc biïët lûúång da thuöåc cêìn duâng àïí laâm àöi giaây naây coá thïí laâm ra 250àöi giaây cúä bònh thûúâng. Marikina cuäng laâ núi coá viïån baão taâng trûng baây möåt söë àöi giaây trong böåsûu têåp nöíi tiïëng cuãa baâ Imelda Marcos.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 69. 69. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 69 Xe àaåp daânh cho loaâi ngûåa! Möåt ngûúâi Nga söëng úã vuâng Krasnodar vûâa phaát minh ra möåt chiïëc xeàaåp daânh cho loaâi ngûåa. Yeugeny Mikhailov àùåt tïn cho phaát minh cuãa mònh laâ“xe àaåp ngûåa”. Phûúng tiïån naây hiïån laâ àöåc nhêët vö nhõ. Yeugeny Mikhailov àaä phaãi mêët rêët nhiïìu nùm àïí laâm ra chiïëc xe àaåpnaây. Öng cho biïët phaát minh cuãa mònh àaä sùén saâng tûâ lêu röìi nhûng yá tûúãng àoáchó thu huát àûúåc sûå chuá yá cuãa möåt vaâi ngûúâi cöång taác vúái öng. Vaâ khoá khùn nûäalaâ Mikhailov khöng thïí naâo kiïím nghiïåm àûúåc phaát minh cuãa mònh, vò conngûåa duy nhêët cuãa öng vûâa bõ àaánh cùæp. Tuy nhiïn nhûäng ngûúâi haâng xoám noái rùçng tïn tröåm àaä laâm möåt viïåc rêëtnhên baãn, hoå coân cho biïët seä khöng bao giúâ cho Mikhailov mûúån ngûåa cuãa hoåàïí thûã nghiïåm phaát minh cuãa öng. Hoå khöng taâi naâo tûúãng tûúång ra àûúåc conngûåa seä leo lïn chiïëc xe àaåp nhû thïë naâo. Nhûng Mikhailov laåi noái nhûäng con ngûåa seä thñch chiïëc xe, vaâ cho biïëtngay caã nhûäng con ngûåa àua cuäng coá thïí duâng noá àïí luyïån têåp. Öng dûå àõnhchiïëc xe seä hoaân têët vaâo muâa xuên nùm 2003.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 70. 70. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 70 Duâng xûúng chêåu laâm gêåy Möåt ngûúâi àaân öng söëng úã Norfolk vûâa coá möåt cêy gêåy ài àûúâng laâmbùçng chñnh xûúng chêåu cuãa öng ta. Öng Ian Sutherland àaä yïu cêìu caác baác sôgiûä laåi khuác xûúng khi öng laâm giaãi phêîu thay xûúng chêåu. Ngûúâi àaân öng 62 tuöíi àaä vïì hûu àaä naãy ra yá tûúãng laâm möåt cêy gêåy tûâmöåt ngûúâi con trai cuãa öng, vöën laâ nhaâ khaão cöí hoåc. Öng noái: “Töi rêët haâi loângvúái noá. Thêåt tuyïåt khi ta duâng àûúåc möåt phêìn bõ thaãi ra tûâ chñnh cú thïí mònh.” Ian cho biïët caác baác sô àaä àûa cho öng khuác xûúng khi öng höìi phuåc sauca phêîu thuêåt. “Noá àûúåc boã trong möåt caái bao kñn àaánh dêëu “. Khi töi vïì àïënnhaâ töi àaä boã noá vaâo tuã laånh gêìn nhûäng cêy àêåu Haâ Lan àöng àaá. Vúå töi àaä rêëtkinh súå. Töi nghô baâ êëy cho töi laâ ngûúâi húi khaác thûúâng.”http://www.ebooks.vdcmedia.com
 71. 71. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 71 Mùåt naå phoâng àöåc daânh cho choá vaâ meâo Choá vaâ meâo úã Israel coá thïí söëng soát trong trûúâng húåp bõ Iraq têën cöngbùçng vuä khñ sinh hay hoaá hoåc, chuáng àûúåc baão vïå bùçng nhûäng mùåt naå chöëng àöåcdaânh cho thuá nuöi. Ngûúâi phaát minh ra mùåt naå trïn, baác sô thuá y Rafi Kishon cho biïët coá àuãkñch cúä phuâ húåp vúái meâo vaâ choá thuöåc àuã loaåi tûâ con nhoã nhêët nhû giöëng choáChihuahua cho túái loaåi lúán nhêët nhû con St Bernard. Giaá cuãa mùåt naå tûâ 12 túái 18 àöla möåt caái tuây kñch cúä. Nhûäng ngûúâi chuãnuöi cuäng coá thïí mua thuöëc giaãi àöåc cho vuä khñ hoaá hoåc, thuöëc khaáng sinh chobïånh than vaâ caã thuöëc an thêìn àïí laâm dõu nhûäng con vêåt àang “lo lùæng” cuãa hoå!Chiïëc mùåt naå àûúåc laâm bùçng möåt loaåi súåi àùåc biïåt vaâ chûáa àuã khöng khñ cho caáccon vêåt thúã trong nhiïìu phuát.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 72. 72. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 72 Thoaát chïët nhúâ suåt gêìn phên nûãa troång lûúång Möåt chuá choá bõ keåt trong hang thoã suöët hai tuêìn liïìn cuöëi cuâng cuäng thoaátra àûúåc sau khi noá suåt gêìn phên nûãa troång lûúång cú thïí. Sammy tïn chuá choáthuöåc giöëng choá sùn Jack Russell àaä mêët tñch trong khi àang ài daåo úã Dorsetcuâng vúái ngûúâi chuã Joe Tait. Öng Tait cho biïët khi öng hêìu nhû àaä mêët hïët hi voång gùåp laåi chuá choá cuãamònh thò bêët ngúâ noá àaä trúã vïì nhaâ sau khi suåt mêët 2,7kg. Sammy coá leä àaä keåttrong caái hang àoá maâ khöng coá thûác ùn hay nûúác uöëng gò. Hiïån chuá choá àang àûúåc cho möåt chïë àöå ùn uöëng böìi dûúäng àïí trúã laåikhoeã maånh nhû xûa.http://www.ebooks.vdcmedia.com

×