Currículum primaria (Comunidad Valenciana)

5,728 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Currículum primaria (Comunidad Valenciana)

 1. 1. Num. 5562 / 24.07.2007 30110 Conselleria d’Educació Conselleria de Educación DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual DECRETO 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el s’establix el currículum de l’Educació Primària a la que se establece el currículo de la Educación Primaria en Comunitat Valenciana. [2007/9730] la Comunitat Valenciana. [2007/9730] L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 53, El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el artículodisposa que és de competència exclusiva de la Generalitat la regula- 53, dispone que es de competencia exclusiva de la Generalitat la regu-ció i administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells lación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles yi graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l’arti- grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponencle 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d’acord el artículo 27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que,amb l’apartat 1) de l’article 81 d’aquella, el despleguen, de les facul- de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquella, lo desarrollan,tats que atribuïx a l’Estat el número 30 de l’apartat 1) de l’article 149 de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1)de la Constitució Espanyola i de l’alta inspecció necessària per al seu del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspeccióncompliment i garantia. necesaria para su cumplimiento y garantía. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que té caràc- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que tieneter bàsic, en l’article 6.2, establix que el Govern ha de fixar els aspec- carácter básico, en su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará lostes bàsics del currículum que constituïxen les ensenyances mínimes. aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas míni- mas. Les ensenyances mínimes determinen els aspectes essencials del Las enseñanzas mínimas determinan los aspectos esenciales delcurrículum en relació amb els objectius, les competències bàsiques, currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, losels continguts i els criteris d’avaluació, de manera que asseguren una contenidos y los criterios de evaluación, de modo que aseguren unaformació comuna a tot l’alumnat i garantisquen la validesa dels títols formación común a todo el alumnado y garanticen la validez de loscorresponents al sistema educatiu espanyol. títulos correspondientes al sistema educativo español. En l’article 6.4, la mencionada llei disposa que les administraci- En el artículo 6.4, la mencionada Ley dispone que las administra-ons educatives competents han d’establir el currículum de les distintes ciones educativas competentes establecerán el currículo de las distintasensenyances regulades en esta, del qual han de formar part els aspectes enseñanzas reguladas en la misma, del que formarán parte los aspectosbàsics assenyalats en els apartats anteriors. básicos señalados en los apartados anteriores. Així mateix, en els articles 18 i 19, la Llei 4/1983, de 23 de Asimismo, en los artículos 18 y 19, la Ley 4/1983, de 23 denovembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa que s’ha d’incor- noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone que se incor-porar a les àrees prescrites per a l’Educació Primària pel Reial Decret porará a las áreas prescritas para la educación primaria por el Real1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen lasmínimes de l’Educació Primària, l’ensenyança del valencià, per tal Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria, la enseñanza delque en finalitzar esta etapa l’alumnat estiga capacitat per a utilitzar valenciano, para que al terminar dicha etapa el alumnado esté capa-oralment i per escrit el valencià en igualtat amb el castellà. citado para utilizar oralmente y por escrito el valenciano en igualdad con el castellano. Correspon al Consell, en ús de les seues competències, establir el Corresponde al Consell, en uso de sus competencias, establecer elcurrículum o pla de estudis d’esta etapa educativa, d’acord amb el que currículo o plan de estudios de esta etapa educativa, de acuerdo con lodisposa el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’esta- dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el queblixen les ensenyances mínimes de l’Educació Primària. se establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. Per tal de desplegar este mandat, el present decret fixa a la Comu- En desarrollo de este mandato, el presente Decreto fija en lanitat Valenciana els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació Comunitat Valenciana los objetivos, los contenidos y los criterios decorresponents al conjunt de l’etapa i a cada una de les àrees que la evaluación correspondientes al conjunto de la etapa y a cada una deintegren o configuren. En cada àrea es descriu la manera com contri- las áreas que la integran o configuran. En cada área se describe elbuïx al desplegament de les competències bàsiques o aprenentatges modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas oque es consideren imprescindibles, els seus objectius, els continguts aprendizajes que se consideran imprescindibles, sus objetivos, los con-organitzats per cicles i distribuïts en blocs, i els criteris d’avaluació, tenidos organizados por ciclos y distribuidos en bloques, y los criteriosprocurant que en totes les àrees s’aborden coneixements de caràcter de evaluación, procurando que en todas las áreas se aborden conoci-instrumental, lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic. mientos de carácter instrumental, lingüístico, matemático, científico y tecnológico. Així mateix, el decret ha d’assentar les bases per a un projecte de Asimismo, el Decreto ha de sentar las bases para un proyecto defutur en la nostra escola, la de la Comunitat Valenciana, per tal de con- futuro en nuestra escuela, la de la Comunitat Valenciana, convirtién-vertir-la en àmbit privilegiat per a potenciar el coneixement i l’ús del dola en ámbito privilegiado para potenciar el conocimiento y el usovalencià i del castellà. A la nostra comunitat, l’aprenentatge escolar del valenciano y del castellano. En nuestra Comunitat, el aprendiza-de les dos llengües cooficials es considera, en el currículum, com a je escolar de las dos lenguas cooficiales se considera, en el currículo,element bàsic de la nostra cultura, com a instrument d’aprenentatge como elemento básico de nuestra cultura, como instrumento de apren-dins del marc del programa o programes d’educació plurilingüe que dizaje dentro del marco del programa o programas de educación pluri-apliquen els centres, d’anàlisi i busca de la realitat, d’adquisició d’una lingüe que apliquen los centros, de análisis y búsqueda de la realidad,consciència d’identitat, de pertinença a una cultura i d’assumpció de adquisición de una conciencia de identidad, de pertenencia a unad’unes normes i d’uns valors compartits. cultura y de asunción de unas normas y de unos valores compartidos. Es regula, així mateix, una avaluació de diagnòstic en finalitzar el Se regula, asimismo, una evaluación de diagnóstico al finalizar elsegon cicle de l’educació primària, de caràcter orientador i formatiu, a segundo ciclo de la educación primaria de carácter orientador y forma-fi de facilitar l’èxit escolar. tivo con el fin de facilitar el éxito escolar. L’etapa de l’educació primària, que amb l’educació secundària La etapa de la educación primaria, que con la educación secun-obligatòria constituïx l’ensenyança bàsica, és especialment important, daria obligatoria constituye la enseñanza básica, es especialmenteja que inicia l’escolarització obligatòria i posa les bases de tot l’apre- importante, ya que en ella se inicia la escolarización obligatoria y senentatge posterior. Per això, el present decret, encara que fa referència ponen las bases de todo el aprendizaje posterior. Para ello, el presenteespecialment a les capacitats, habilitats i destreses que l’alumnat ha decreto, aunque hace referencia especialmente a las capacidades, habi-d’adquirir en finalitzar l’etapa, oferix els instruments necessaris perquè lidades y destrezas que el alumnado ha de haber adquirido al finalizar
 2. 2. Num. 5562 / 24.07.2007 30111les mestres i els mestres, en la seua tasca de concreció del currículum, la etapa, ofrece los instrumentos necesarios para que las maestras y losaconseguisquen la formació integral de les xiquetes i dels xiquets. maestros, en su tarea de concreción del currículo, consigan la forma- ción integral de las niñas y los niños. Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals haurà d’en- Los retos de los cambios tecnológicos y sociales a los que habráfrontar-se l’alumnat fan necessari en l’educació primària, posar a la de enfrentarse el alumnado hacen necesario en la educación primaria,seua disposició fonaments sòlids que l’estimulen a mantindre l’afany poner a su disposición fundamentos sólidos que lo estimulen a mante-d’aprendre durant tota la vida. Rau ací la transcendència d’afavorir ner el afán de aprender durante toda la vida. Radica aquí la trascenden-l’interés per la lectura, l’escriptura i els diferents llenguatges, inclo- cia de favorecer el interés por la lectura, la escritura y los diferentesent el coneixement d’almenys una llengua estrangera, fonamental en lenguajes, incluyendo el conocimiento de al menos una lengua extran-el context europeu. jera, fundamental en el contexto europeo. L’etapa de l’educació primària ha de proporcionar els límits de La etapa de la educación primaria ha de proporcionar los límitescada disciplina, els seus paràmetres bàsics i els seus principis verte- de cada disciplina, sus parámetros básicos y sus principios vertebra-bradors. La instrucció en les distintes àrees haurà d’estar, lògicament, dores. La instrucción en las distintas áreas habrá de estar, lógicamente,condicionada per l’edat i les possibilitats de cada alumna i alum- condicionada por la edad y las posibilidades de cada alumna y alumno,ne, però sense renunciar a facilitar-los la informació necessària per a pero sin renunciar a facilitarles la información necesaria para garanti-garantir el procés educatiu. Els continguts, fins i tot partint de l’en- zar el proceso educativo. Los contenidos, aun partiendo del entornotorn més pròxim, no són, per tant, complets, si no s’inserixen en el más próximo, no serán completos, por tanto, si no se insertan en suseu context nacional, europeu i universal. Cal donar, per tant, carta de contexto nacional, europeo y universal. Hay que dar, por tanto, cartanaturalesa a uns continguts interessants i motivadors per a l’alumnat. de naturaleza a unos contenidos interesantes y motivadores para elTot això, per tal que l’alumnat senta els seus avantatges i avanços i alumnado. Todo ello, para que el alumnado sienta sus ventajas y avan-s’hi veja recompensat, de manera que incorpore al seu món de valors ces y se vea recompensado por ellos, incorporando a su mundo deels principis de treball i de mèrit consagrats per la Constitució Espa- valores los principios de trabajo y de mérito consagrados por la Cons-nyola de 1978. titución Española de 1978. La creació en les aules i en tot el centre d’un clima de treball, de La creación en las aulas y en todo el centro de un clima de trabajo,respecte envers els altres, d’interés per la cultura, de tasques compar- de respeto hacia los demás, de interés por la cultura, de tareas com-tides, d’atenció a tots, facilitarà la convivència i augmentarà l’estima partidas, de atención a todos, facilitará la convivencia y aumentará elper la mestra i el mestre com a representants d’eixa cultura que es pre- aprecio por la maestra y el maestro como representantes de esa culturatén adquirir i emular, i oferirà a l’alumnat referències ètiques i models que se pretende adquirir y emular, y ofrecerá al alumnado referenciaspositius sobre els quals dirigir la seua pròpia construcció personal. Els éticas y modelos positivos sobre los que dirigir su propia construcciónvalors que la nostra societat exigix per als seus membres seran, així, personal. Los valores que nuestra sociedad exige para sus miembrosel resultat d’una pràctica, d’una educació en l’esforç, de la generositat serán, así, el resultado de una práctica, de una educación en el esfuer-intel·lectual i de la responsabilitat. zo, de la generosidad intelectual y de la responsabilidad. La configuració del currículum, per tant, ha de desenrotllar-se amb La configuración del currículo, por tanto, debe desarrollarse con lala suficient flexibilitat perquè els centres, en l’ús de la seua autono- suficiente flexibilidad para que los centros, en el uso de su autonomía,mia, puguen concretar-lo en el seu projecte educatiu, per tal que la puedan concretarlo en su proyecto educativo, para que la intervenciónintervenció educativa tinga com a principi la diversitat de l’alumnat. educativa contemple como principio la diversidad del alumnado. DeD’esta manera, es garantix el desenrotllament personal de tot l’alum- esta manera, se garantiza el desarrollo personal de todo el alumnado,nat, al mateix temps que una atenció individualitzada en funció de les al mismo tiempo que una atención personalizada en función de lasnecessitats de cada alumna i alumne. Així, els centres de la Comunitat necesidades de cada alumna y alumno. Así, los centros de la Comu-Valenciana donaran resposta a les expectatives de la ciutadania, oferint nitat Valenciana darán respuesta a las expectativas de la ciudadanía,una educació de qualitat que haurà de ser útil al llarg de tota la vida i ofreciendo una educación de calidad que deberá ser útil a lo largo deque permetrà a l’alumnat afrontar els reptes del nou context social. toda la vida y que permitirá afrontar al alumnado los retos del nuevo contexto social. Amb esta finalitat, en este decret es configuren els elements orga- Con esta finalidad, en este decreto se configuran los elementosnitzatius suficients perquè els equips docents adopten les decisions organizativos suficientes para que los equipos docentes adopten lasrelatives a la distribució dels continguts i dels criteris d’avaluació en el decisiones relativas a la distribución de los contenidos y de los crite-cicle, així com la seqüenciació i l’estructuració en unitats didàctiques, rios de evaluación en el ciclo, así como la secuenciación y la estructu-que quedaran reflectides en les programacions docents. ración en unidades didácticas, que quedarán reflejadas en las progra- maciones docentes. Per tot això, amb l’informe previ del Consell Escolar Valencià, a Por todo ello, previo informe del Consejo Escolar Valenciano, aproposta del conseller d’Educació, conforme amb el Consell Jurídic propuesta del conseller de Educación, conforme con el Consell JurídicConsultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Con-Consell, en la reunió del dia 20 de juliol de 2007, sell, en la reunión del día 20 de julio de 2007, DECRETE DECRETOArticle 1. Objecte i àmbit d’aplicació Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. El present decret constituïx el desplegament per a l’educa- 1. El presente decreto constituye el desarrollo para la educaciónció primària del que disposa el títol I, capítol II, de la Llei Orgànica primaria de lo dispuesto en el título I, capítulo II, de la Ley Orgáni-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com l’article 5 del Reial Decret ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en el artículo 5 del1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecenmínimes de l’Educació Primària. las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. 2. A l’efecte del que disposa este decret, s’entén per currículum 2. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende porde l’educació primària el conjunt d’objectius, competències bàsiques, currículo de la educación primaria el conjunto de objetivos, competen-continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’esta etapa edu- cias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-cativa. ción de esta etapa educativa. 3. Este decret s’ha d’aplicar als centres docents públics i privats 3. Este decreto será de aplicación en los centros docentes públicosde la Comunitat Valenciana que, degudament autoritzats, impartisquen y privados de la Comunitat Valenciana que, debidamente autorizados,ensenyances d’educació primària. impartan enseñanzas de educación primaria.
 3. 3. Num. 5562 / 24.07.2007 30112Article 2. Principis generals Artículo 2. Principios generales 1. L’educació primària forma part de l’ensenyança bàsica. Per tant, 1. La educación primaria forma parte de la enseñanza básica. Pord’acord amb el que establix l’article 27.4 de la Constitució Espanyola, tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.4 de la Constitu-té caràcter obligatori i gratuït. ción Española, tiene carácter obligatorio y gratuito. 2. Esta etapa educativa comprén sis cursos acadèmics, que s’han 2. Esta etapa educativa comprende seis cursos académicos, que sede cursar ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat i s’organit- cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad y seza en tres cicles de dos anys acadèmics de duració cada un. Cada cicle organiza en tres ciclos de dos años académicos de duración cada uno.constituïx la unitat de programació i avaluació en l’educació primària. Cada ciclo constituye la unidad de programación y evaluación en la educación primaria. 3. L’alumnat s’incorporarà ordinàriament al primer curs de l’edu- 3. El alumnado se incorporará ordinariamente al primer curso de lacació primària l’any natural en què complisca sis anys. educación primaria en el año natural en el que cumpla seis años. 4. Els centres docents han de desplegar i completar, si és el cas, el 4. Los centros docentes desarrollarán y desarrollarán y completa-currículum de l’educació primària establit en el present decret i en les rán, en su caso, el currículo de la educación primaria establecido ennormes que el despleguen. El resultat d’esta concreció formarà part el presente decreto y en las normas que lo desarrollen. El resultado dedel projecte educatiu del centre. esta concreción formará parte del proyecto educativo del centro. 5. L’acció educativa en esta etapa ha de procurar la integració de 5. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de lasles distintes experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’ha d’adap- distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sustar al seu ritme de treball. Per això, s’ha de posar especial èmfasi en ritmos de trabajo. Por ello, se pondrá especial énfasis en la atención al’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la pre-la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en marxa vención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en marcha dede mecanismes de reforç tan prompte com es detecten estes dificultats. mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificulta-La conselleria competent en matèria d’educació establirà les mesures des. La conselleria competente en materia de educación establecerá lasnecessàries per a atendre tot l’alumnat i, en particular, aquell que pre- medidas necesarias para atender a todo el alumnado y, en particular, alsente necessitats específiques de suport educatiu. que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 6. La conselleria competent en matèria d’educació afavorirà l’ela- 6. La conselleria competente en materia de educación favoreceráboració de projectes d’innovació, així com de models de programació la elaboración de proyectos de innovación, así como de modelos dedocent i de materials didàctics que faciliten al professorat el desplega- programación docente y de materiales didácticos que faciliten al pro-ment del currículum. fesorado el desarrollo del currículo. 7. La conselleria competent en matèria d’educació establirà l’hora- 7. La conselleria competente en materia de educación establecerári setmanal per a cada una de les àrees de l’educació primària, respec- el horario semanal para cada una de las áreas de la educación prima-tant l’horari que figura en l’annex III del Reial Decret 1513/2006, de 7 ria, respetando el horario que figura en el anexo III del Real Decretode desembre. Este horari ha de garantir el dret de tot l’alumnat a rebre 1513/2006, de 7 de diciembre. Dicho horario garantizará el derechol’ensenyança del valencià i en valencià, tal com disposa l’article 6.2 de de todo el alumnado a recibir la enseñanza del valenciano y en valen-l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. ciano, tal como dispone el artículo 6.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 8. Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar 8. Las tecnologías de la información y la comunicación estaránintegrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el que dispo- integradas en todas las áreas del currículo, de acuerdo con lo dispuestosa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. en el artículo 19.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valencia- na.Article 3. Finalitat Artículo 3. Finalidad 1. D’acord amb el que establix l’article 2 del Reial Decret 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto1513/2006, de 7 de desembre, l’educació primària té la finalitat de 1513/2006, de 7 de diciembre, la educación primaria tiene la finalidadproporcionar a l’alumnat una educació que li permeta refermar el seu de proporcionar al alumnado una educación que le permita afianzar sudesenrotllament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades cul-culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura turales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lecturai a l’escriptura en valencià i en castellà, així com els relatius al càlcul; y a la escritura en valenciano y en castellano, así como los relativos altambé tracta de desenrotllar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, cálculo; también trata de desarrollar habilidades sociales, hábitos deel sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 2. L’educació primària també tindrà com a finalitat preparar 2. La educación primaria también tendrá como finalidad prepararl’alumnat per a cursar amb aprofitament l’educació secundària obliga- al alumnado para cursar con aprovechamiento la educación secundariatòria, amb la qual constituïx l’educació bàsica, per a facilitar la conti- obligatoria, con la que constituye la educación básica, para facilitar lanuïtat del procés educatiu de l’alumnat. continuidad del proceso educativo del alumnado.Article 4. Objectius de l’etapa Artículo 4. Objetivos de la etapa L’educació primària ha de contribuir a desenrotllar en l’alumnat La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado lasles capacitats que li permeten: capacidades que les permitan: a) Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,aprendre a obrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio acti-de la ciutadania, respectant i defenent els drets humans, així com el vo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos,pluralisme propi d’una societat democràtica. así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. b) Desenrotllar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuer-i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si zo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianzamateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés yen l’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben creatividad en el aprendizaje, con los que descubrir la satisfacción defeta. la tarea bien hecha. c) Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres que c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demásafavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendi-
 4. 4. Num. 5562 / 24.07.2007 30113la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convi- zaje y la convivencia, así como fomentar actitudes que promuevan lavència en els àmbits escolar, familiar i social. convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social. d) Conéixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilit- d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civiliza-zació, les diferències culturals i personals, la igualtat de drets i oportu- ción, las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos ynitats d’hòmens i dones, i la no-discriminació de persones amb disca- oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de perso-pacitat. nas con discapacidad. e) Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el caste- e) Conocer y utilizar de manera apropiada el valenciano y el cas-llà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del tellano, oralmente y por escrito. Valorar las posibilidades comunicati-valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a vas del valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana ypart fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats como parte fundamental de su patrimonio cultural, así como las posi-comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyo- bilidades comunicativas del castellano como lengua común de todasles i els espanyols i d’idioma internacional. Desenrotllar, així mateix, las españolas y españoles y de idioma internacional. Desarrollar, asi-hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la mismo, hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendi-resta de les àrees. zaje del resto de las áreas. f) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competenciacomunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendre comunicativa básica que permita al alumnado expresar y comprendermissatges senzills i moure’s en situacions quotidianes. mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. g) Desenrotllar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar- g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse ense en la resolució de problemes que requerisquen la realització d’ope- la resolución de problemas que requieran la realización de operacionesracions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, asíaixí com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quo- como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.tidiana. h) Conéixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España, conespecial referència als relatius a la Comunitat Valenciana, així com de especial referencia a los relativos a la Comunitat Valenciana, así comola història universal. de la historia universal. i) Conéixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de i) Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cul-la Comunitat Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, tural de la Comunitat Valenciana, situándolo siempre en su contextoeuropeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura d’este. Ini- nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción yciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la Comunitat cuidado del mismo. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento de la geo-Valenciana, d’Espanya i universal. grafía de la Comunitat Valenciana, de España y universal. j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i j) Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación,desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elabo- y desarrollar un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elabo-ren. ran. k) Valorar la higiene i la salut, conéixer i respectar el cos humà, i k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo huma-utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el des- no, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favo-enrotllament personal i social. recer el desarrollo personal y social. l) Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corpo-visual, plàstica, musical i matemàtica; desenrotllar la sensibilitat estè- ral, visual, plástica, musical y matemática; desarrollar la sensibilidadtica, la creativitat i la capacitat per a disfrutar de les obres i les mani- estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y lasfestacions artístiques. manifestaciones artísticas. m) Conéixer el patrimoni cultural d’Espanya, participar en la seua m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su con-conservació i millora, i respectar-ne la diversitat lingüística i cultural. servación y mejora, y respetar su diversidad lingüística y cultural. n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de laComunitat Valenciana, dins del context històric, social i lingüístic Comunitat Valenciana, dentro del contexto histórico, social y lingüísti-propi, així com participar en la seua conservació i millora. co propio, así como participar en su conservación y mejora. o) Desenrotllar tots els àmbits de la personalitat, així com una acti- o) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como unatud contrària a la violència i als prejuís de qualsevol tipus. actitud contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo. p) Conéixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres p) Conocer y valorar los animales y plantas, y adoptar modos dede comportament que n’afavorisquen l’atenció. comportamiento que favorezcan su cuidado. q) Fomentar l’educació viària i el respecte a les normes per a pre- q) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para pre-vindre els accidents de trànsit. venir los accidentes de tráfico.Article 5. Competències bàsiques Artículo 5. Competencias básicas Les competències bàsiques, com a elements integrants del currícu- Las competencias básicas, como elementos integrantes del currí-lum, són les fixades en l’annex I del Reial Decret 1513/2006, de 7 de culo, son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 dedesembre. Encara que estes competències s’han d’adquirir en finalitzar diciembre. Aunque dichas competencias se deben adquirir al finalizarl’ensenyança bàsica, l’educació primària ha de contribuir a la consecu- la enseñanza básica, la educación primaria ha de contribuir a su conse-ció d’estes a través de les distintes àrees en què s’organitza. cución a través de las distintas áreas en que se organiza.Article 6. Àrees de coneixement Artículo 6. Áreas de conocimiento 1. Les àrees que s’han de cursar en tots els cicles d’esta etapa són 1. Las áreas que se cursarán en todos los ciclos de esta etapa seránles següents: las siguientes: a) Coneixement del medi natural, social i cultural a) Conocimiento del medio natural, social y cultural b) Educació artística b) Educación artística c) Educació física c) Educación física d) Castellà: llengua i literatura d) Castellano: lengua y literatura e) Valencià: llengua i literatura e) Valenciano: lengua y literatura f) Llengua estrangera f) Lengua extranjera g) Matemàtiques g) Matemáticas
 5. 5. Num. 5562 / 24.07.2007 30114 2. L’ensenyança de la religió s’ha d’impartir en tots els cursos de 2. La enseñanza de la religión se impartirá en todos los cursosl’tapa i s’ha d’ajustar al que establix la disposició addicional segona de la etapa y se ajustará a lo establecido en la disposición adicionaldel present decret. segunda del presente Decreto. 3. En el quint curs, a més de les àrees incloses en els apartats 1 i 2, 3. En el quinto curso, además de las áreas incluidas en los aparta-s’impartirà l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans, en dos 1 y 2, se impartirá el área de Educación para la ciudadanía y losla qual es prestarà especial atenció a la igualtat de drets i deures entre derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igual-hòmens i dones. dad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. 4. Els centres docents podran impartir, també, en el tercer cicle, 4. Los centros docentes podrán impartir, también, en el terceruna segona llengua estrangera, d’acord amb el que dispose la conselle- ciclo, una segunda lengua extranjera, de acuerdo con lo que dispongaria competent en matèria d’educació. la conselleria competente en materia de educación. 5. Les àrees de Valencià: llengua i literatura; de Castellà: llengua 5. Las áreas de Valenciano: lengua y literatura; Castellano: lenguai literatura, així com de Matemàtiques, atenent el seu caràcter ins- y literatura, así como de Matemáticas, dado su carácter instrumentaltrumental per a l’adquisició d’altres coneixements, han de rebre una para la adquisición de otros conocimientos, recibirán una especial con-especial consideració. sideración. 6. La lectura i la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la 6. La lectura y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,comunicació audiovisual, així com les tecnologies de la informació i la comunicación audiovisual, así como las tecnologías de la informa-la comunicació s’han de treballar en totes les àrees. ción y la comunicación se trabajarán en todas las áreas. 7. Així mateix, d’acord amb el projecte educatiu del centre, s’ha 7. Asimismo, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, sede potenciar l’educació en valors, amb especial referència a l’educació potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educa-en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de ción en la convivencia escolar, familiar y social, así como a la resolu-conflictes. ción de conflictos. 8. L’organització dels continguts en àrees s’ha d’entendre sense 8. La organización de los contenidos en áreas se entenderá sin per-perjuí del caràcter global i integrador de l’etapa. juicio del carácter global e integrador de la etapa.Article 7. Objectius, continguts i criteris d’avaluació de les àrees Artículo 7. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las áreas El currículum de les àrees de l’educació primària per als cen- El currículo de las áreas de la educación primaria para los centrostres docents de la Comunitat Valenciana, del qual formen part les docentes de la Comunitat Valenciana, del que forman parte las ense-ensenyances mínimes fixades en el Reial Decret 1513/2006, de 7 de ñanzas mínimas fijadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem-desembre, és el que figura en l’annex del present decret, en el qual bre, es el que figura en el anexo del presente decreto, en el que se esta-s’establixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de blecen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada áreacada àrea en els diferents cicles, així com la contribució de cada àrea en los diferentes ciclos, así como la contribución de cada área al desa-al desenrotllament de les competències bàsiques. rrollo de las competencias básicas.Article 8. Avaluació dels aprenentatges Artículo 8. Evaluación de los aprendizajes 1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de 1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado seráser contínua i global, i tindre en compte el seu progrés en el conjunt de continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de lasles àrees del currículum. áreas del currículo. 2. Les mestres i els mestres han d’avaluar l’alumnat tenint en 2. Las maestras y maestros evaluarán al alumnado teniendo encompte els objectius específics i els coneixements adquirits en cada cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos enuna de les àrees, segons els criteris d’avaluació de les àrees establits cada una de las áreas, según los criterios de evaluación de las áreasen el currículum, els quals seran referents fonamentals per a valorar el establecidos en el currículo, que serán referentes fundamentales paragrau d’adquisició de les competències bàsiques. valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 3. En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’una alum- 3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso dena o alumne no siga l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç edu- una alumna o alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas decatiu. Estes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del cicle, tan refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momentoprompte com es detecten les dificultats, i estaran dirigides a l’adquisi- del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigi-ció dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés edu- das a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuarcatiu. el proceso educativo. 4. La conselleria competent en matèria d’educació establirà els 4. La conselleria competente en materia de educación establecerácriteris sobre el procés d’avaluació de l’alumnat i sobre les decisions los criterios sobre el proceso de evaluación del alumnado y sobre lasque se’n deriven d’este procés. Així mateix, concretarà els documents decisiones que se deriven de dicho proceso. Asimismo, concretará losd’avaluació corresponents, d’acord amb el que establix l’article 12 del documentos de evaluación correspondientes, de acuerdo con lo esta-Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre. blecido en el artículo 12 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem- bre. 5. Les mestres i els mestres han d’avaluar, a més dels processos 5. Las maestras y maestros evaluarán, además de los procesos ded’aprenentatge de l’alumnat, els processos d’ensenyança i la seua prò- aprendizaje del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia prác-pia pràctica docent. tica docente.Article 9. Promoció Artículo 9. Promoción 1. En finalitzar cada un dels cicles i, com a conseqüència del pro- 1. Al finalizar cada uno de los ciclos y, como consecuencia delcés d’avaluació, el professorat del grup ha d’adoptar les decisions cor- proceso de evaluación, el profesorado del grupo adoptará las deci-responents sobre la promoció de l’alumnat, prenent-se especialment en siones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándo-consideració la informació i el criteri de la mestra o mestre tutor. se especialmente en consideración la información y el criterio de la maestro o maestro tutor. 2. L’alumnat accedirà al cicle següent sempre que es conside- 2. El alumnado accederá al ciclo siguiente siempre que se conside-re, d’acord amb els criteris d’avaluació de les diferents àrees, que ha re, de acuerdo con los criterios de evaluación de las diferentes áreas,aconseguit el desenrotllament corresponent de les competències bàsi- que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competenciasques i l’adequat grau de maduresa. básicas y el adecuado grado de madurez.
 6. 6. Num. 5562 / 24.07.2007 30115 3. Així mateix, accedirà al cicle següent l’alumnat amb avaluació 3. Asimismo, accederá al ciclo siguiente el alumnado con evalua-negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no acon- ción negativa en alguna de las áreas, siempre que los aprendizajes noseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el cicle nou. alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. 4. L’alumnat que accedisca a un cicle amb avaluació negativa 4. El alumnado que acceda a un ciclo con evaluación negativa enen alguna de les àrees del cicle o cicles precedents, rebrà els suports alguna de las áreas del ciclo o ciclos precedentes, recibirá los apoyosnecessaris per a la recuperació d’estes. A este efecte, les programa- necesarios para la recuperación de éstas. A estos efectos, las progra-cions didàctiques han d’incloure activitats destinades a l’adquisició maciones didácticas incluirán actividades destinadas a la adquisiciónd’estos aprenentatges, amb la indicació del professorat responsable. de dichos aprendizajes, con indicación del profesorado responsable. 5. Quan no es complisquen les condicions assenyalades en els 5. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en los apar-apartats 2 i 3 del present article, s’ha d’estar un any més en el mateix tados 2 y 3 del presente artículo, se permanecerá un año más en elcicle. Esta mesura es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’educa- mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo deció primària i haurà d’anar acompanyada d’un pla específic de reforç la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico deo recuperació. refuerzo o recuperación. 6. S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’ha aconse- 6. Se accederá a la educación secundaria obligatoria si se ha alcan-guit el desenrotllament corresponent de les competències bàsiques i zado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y ell’adequat grau de maduresa. S’accedirà, així mateix, sempre que els adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que losaprenentatges no aconseguits no impedisquen seguir amb aprofitament aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamientola nova etapa. Quan no es complisquen les condicions assenyalades en la nueva etapa. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en elel paràgraf anterior, no es podrà promocionar a l’etapa següent si no párrafo anterior, no se podrá promocionar a la etapa siguiente si no ses’han esgotat les mesures previstes en els articles 8.3 i 9.4 del present han agotado las medidas previstas en los artículos 8.3 y 9.4 del presen-decret. te decreto. 7. De conformitat amb el que establix l’article 4.2 en la lletra e), de 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letrala Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educa- e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derechoció, les mares, els pares o tutors hauran de participar i donar suport en a la Educación, las madres, los padres o tutores deberán participar yl’evolució del procés educatiu de les seues filles, fills o tutelats, així apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijas, hijos o tutela-com conéixer les decisions relatives a l’avaluació i promoció, i col- dos, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y pro-laborar en les mesures de suport o reforç que adopten els centres per a moción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adoptenfacilitar el seu progrés educatiu. los centros para facilitar su progreso educativo. 8. La conselleria competent en matèria d’educació establirà els cri- 8. La conselleria competente en materia de educación estableceráteris sobre la promoció al cicle o etapa següent o la permanència en el los criterios acerca de la promoción al ciclo o etapa siguiente o la per-mateix cicle, així com els relatius al pla de reforç o recuperació a què manencia en el mismo ciclo, así como los relativos al plan de refuerzoes referix l’apartat 5 del present article, que haurà d’organitzar cada o recuperación al que se refiere el apartado 5 del presente artículo, quecentre. deberá organizar cada centro.Article 10. Informe d’aprenentatge Artículo 10. Informe de aprendizaje D’acord amb el que establix l’article 20.5 de la Llei Orgànica De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgá-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, quan finalitze l’etapa, els centres nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al finalizar la etapa, los cen-han d’elaborar per a cada alumna i alumne un informe sobre el grau tros elaborarán para cada alumna y alumno un informe sobre el gradod’adquisició dels aprenentatges, especialment els que condicionen més de adquisición de los aprendizajes, especialmente los que condicionenel seu progrés educatiu i sobre aquells altres aspectes que es consi- más su progreso educativo y sobre aquellos otros aspectos que se con-deren rellevants per a garantir una atenció individualitzada, segons el sideren relevantes para garantizar una atención individualizada, segúnmodel que elabore la conselleria competent en matèria d’educació. Cal el modelo que elabore la conselleria competente en materia de educa-garantir la confidencialitat d’esta informació en determinar les carac- ción. Se garantizará la confidencialidad de esta información al deter-terístiques dels informes i en els mecanismes de coordinació que s’es- minar las características de los informes y en los mecanismos de coor-tablisquen amb l’educació secundària obligatòria. dinación que se establezcan con la educación secundaria obligatoria.Article 11. Tutoria Artículo 11. Tutoría 1. En l’educació primària, les tutores i els tutors han d’orientar el 1. En la educación primaria, las tutoras y tutores orientarán el pro-procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat. ceso educativo individual y colectivo del alumnado. 2. La tutora o el tutor coordinarà el treball del grup del professorat 2. La tutora o tutor coordinará el trabajo del grupo del profesoradocorresponent i mantindrà una relació permanent amb la família a fi de correspondiente y mantendrá una relación permanente con la familia,facilitar l’exercici dels drets reconeguts en l’article 4.1 d) i g) de la a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículoLlei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educa- 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora delció. Derecho a la Educación.Article 12. Autonomia dels centres Artículo 12. Autonomía de los centros 1. D’acord amb el que disposa l’article 120 de la Llei Orgànica 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgá-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, la conselleria competent en matè- nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la conselleria competente enria d’educació facilitarà l’autonomia pedagògica i organitzativa dels materia de educación facilitará la autonomía pedagógica y organizati-centres, afavorirà el treball en equip del professorat i la seua activitat va de los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y suinvestigadora. A més, vetlarà perquè el professorat reba el tracte, la actividad investigadora. Además, velará para que el profesorado recibaconsideració i el respecte d’acord amb la importància social de la seua el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia socialprofessió i la realitat de la seua tasca diària. de su profesión y la realidad de su tarea diaria. 2. Els centres docents han de desplegar i completar el currículum 2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currícu-establit en este decret, així com les mesures d’atenció a la diversitat lo establecido en este decreto, así como las medidas de atención a laestablides per la conselleria competent en matèria d’educació, adap- diversidad establecidas por la conselleria competente en materia detant-les a les característiques de l’alumnat, a fi d’atendre tant el que té educación, adaptándolos a las características del alumnado, con eldificultats d’aprenentatge com el de major capacitat o motivació per fin de atender tanto al que tiene dificultades de aprendizaje como al
 7. 7. Num. 5562 / 24.07.2007 30116a aprendre. Esta concreció s’ha d’incorporar al projecte educatiu de de mayor capacidad o motivación para aprender. Esta concreción secentre. incorporará al proyecto educativo de centro. 3. Amb la finalitat de respectar i potenciar la responsabilitat fona- 3. Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad funda-mental de les famílies en esta etapa, els centres hi han de cooperar mental de las familias en esta etapa, los centros cooperarán estrecha-estretament i han d’establir mecanismes per a afavorir la seua parti- mente con ellas y establecerán mecanismos para favorecer su partici-cipació d’estes en el procés educatiu de les seues filles i fills, donant pación en el proceso educativo de sus hijas e hijos, apoyando la auto-suport a l’autoritat del professorat. ridad del profesorado. 4. Per tal d’afavorir el dret a l’estudi de tot l’alumnat, el claustre i 4. Para favorecer el derecho al estudio de todo el alumnado, ell’equip directiu propiciaran un clima ordenat i cooperatiu entre tots els claustro y el equipo directivo propiciará un clima ordenado y coopera-membres de la comunitat educativa. tivo entre todos los miembros de la comunidad educativa. 5. Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, podran adoptar 5. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adop-experimentacions, plans de treball, formes d’organització o ampliació tar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización ode l’horari escolar en els termes que establisca la conselleria compe- ampliación del horario escolar en los términos que establezca la con-tent en matèria d’educació, sense que, en cap cas, s’imposen aportaci- selleria competente en materia de educación, sin que, en ningún caso,ons de les famílies ni exigències per a la mateixa conselleria. se impongan aportaciones de las familias ni exigencias para la propia conselleria.Article 13. Avaluació de l’etapa Artículo 13. Evaluación de la etapa 1. L’avaluació de diagnòstic, regulada en l’article 21 de la Llei 1. La evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 21 de laOrgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que ha de realitzar tot Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que realizará todol’alumnat en finalitzar el segon cicle de l’educació primària, no té el alumnado al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria,efectes acadèmics, té caràcter formatiu i orientador per als centres i no tendrá efectos académicos, tendrá carácter formativo y orientadorinformatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. 2. La conselleria competent en matèria d’educació, d’acord amb 2. La conselleria competente en materia de educación, conformeel seu propi pla d’avaluació, podrà realitzar avaluacions externes a tot a su propio plan de evaluación, podrá realizar evaluaciones externas al’alumnat en finalitzar qualsevol dels cicles de l’educació primària. todo el alumnado al finalizar cualquiera de los ciclos de la educación primaria. 3. Els centres utilitzaran els resultats de les avaluacions que es rea- 3. Los centros utilizarán los resultados de las evaluaciones que selitzen, per a, entre altres fins, organitzar les mesures de reforç dirigides realicen para, entre otros fines, organizar las medidas de refuerzo diri-a garantir que tot l’alumnat aconseguisca les corresponents competèn- gidas a garantizar que todo el alumnado consiga las correspondientescies bàsiques. competencias básicas. 4. Les avaluacions de l’etapa permetran analitzar, valorar i reori- 4. Las evaluaciones de la etapa permitirán analizar, valorar yentar, si és el cas, les distintes actuacions educatives. reorientar, si procede, las distintas actuaciones educativas. DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALESPrimera. Ensenyances del sistema educatiu espanyol impartides en Primera. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en len-llengües estrangeres guas extranjeras 1. La conselleria competent en matèria d’educació podrà autoritzar 1. La conselleria competente en materia de educación podrá autori-la implantació de programes d’educació plurilingüe, que permetrà als zar la implantación de programas de educación plurilingüe, que permi-centres docents impartir una part de les àrees del currículum en llen- tirá a los centros docentes impartir una parte de las áreas del currículogua estrangera, sense que això supose modificació dels aspectes bàsics en lengua extranjera, sin que ello suponga modificación de los aspec-del currículum regulats en el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desem- tos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 1513/2006, debre. Així mateix, facilitarà la corresponent formació al professorat dels 7 de diciembre. Asimismo, facilitará la correspondiente formación alcentres sostinguts amb fons públics. Al llarg de l’etapa l’alumnat ha profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. A lo largod’adquirir la terminologia bàsica de les àrees en les llengües del pro- de la etapa el alumnado adquirirá la terminología básica de las áreasgrama. en las lenguas del programa. 2. Els centres que impartisquen una part de les àrees del currícu- 2. Los centros que impartan una parte de las áreas del currículolum en llengües estrangeres han d’aplicar, en tot cas, per a l’admis- en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, para la admisión delsió de l’alumnat, els criteris establits en la Llei Orgànica 2/2006, de alumnado, los criterios establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 33 de maig, d’Educació, així com la normativa pròpia de la Comunitat de mayo, de Educación, así como la normativa propia de la ComunitatValenciana. Valenciana.Segona. Ensenyança de la religió Segunda. Enseñanza de la religión 1. L’ensenyança de la religió s’ha d’ajustar al que establix la dis- 1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en la dis-posició addicional segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, posición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,d’Educació. de Educación. 2. La conselleria competent en matèria d’educació ha de garantir 2. La conselleria competente en materia de educación garantizaráque, a l’inici de l’etapa, les mares, pares o tutors puguen manifestar la que, al inicio de la etapa, las madres, padres o tutores puedan manifes-voluntat que les seues filles i fills reben o no ensenyances de religió. tar la voluntad de que sus hijas e hijos reciban o no enseñanzas de reli-Esta decisió pot ser modificada al principi de cada curs acadèmic. Així gión. Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada cursomateix, s’ha de garantir que estes ensenyances s’impartisquen en hora- académico. Asimismo se garantizará que dichas enseñanzas se impar-ri lectiu i en condicions de no-discriminació horària. tan en horario lectivo y en condiciones de no discriminación horaria. 3. Els centres docents, de conformitat amb els criteris que determi- 3. Los centros docentes, de conformidad con los criterios quene la conselleria competent en matèria d’educació, aplicaran les mesu- determine la conselleria competente en materia de educación, desarro-res organitzatives perquè l’alumnat, les mares, els pares o els tutors llarán las medidas organizativas para que el alumnado cuyas madres,dels quals no hagen optat per les ensenyances de religió, reben la padres o tutores bé no hayan optado por las enseñanzas de religióndeguda atenció educativa, de manera que l’elecció d’una o altra opció reciba la debida atención educativa, de modo que la elección de una
 8. 8. Num. 5562 / 24.07.2007 30117no supose cap discriminació. Estes mesures s’han d’incloure en el pro- u otra opción no suponga discriminación alguna. Las mencionadasjecte educatiu del centre per tal que siguen conegudes per la comunitat medidas se incluirán en el proyecto educativo del centro para que seaneducativa. conocidas por la comunidad educativa. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓN TRANSITORIAÚnica. Calendari d’implantació Única. Calendario de implantación 1. El currículum establit en este decret s’implantarà en el primer 1. El currículo establecido en este decreto se implantará en el pri-cicle a partir del curs acadèmic 2007-2008; en el segon cicle, a partir mer ciclo a partir del curso académico 2007-2008; en el segundo ciclo,del curs acadèmic 2008-2009, i en el tercer cicle, a partir del curs aca- a partir del curso académico 2008-2009; en el tercer ciclo, a partir deldèmic 2009-2010. curso académico 2009-2010. 2. Fins a la implantació de la nova ordenació de l’educació primà- 2. Hasta la implantación de la nueva ordenación de la educaciónria, d’acord amb el que disposa el punt anterior, les ensenyances d’esta primaria, de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, las ense-etapa es regixen pel que disposa el Decret 20/1992, de 17 de febrer, ñanzas de esta etapa se regirán por lo dispuesto en el Decreto 20/1992,del Consell, pel qual establix el currículum de l’Educació Primària de 17 de febrero, del Consell, por el que se establece el currículo dea la Comunitat Valenciana, així com pel que disposa el Reial Decret la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana, así como por lo2438/1994, de 16 de desembre, pel qual es regula l’Ensenyança de la dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por elReligió, en allò que es referix a esta etapa educativa. que se regula la Enseñanza de la Religión, en lo relativo a esta etapa educativa. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIAÚnica. Derogació normativa Única. Derogación normativa 1. Queda derogat el Decret 20/1992, de 17 de febrer, del Consell, 1. Queda derogado el Decreto 20/1992, de 17 de febrero, del Con-pel qual establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat sell, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en laValenciana, d’acord amb el que establix la disposició transitòria única Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la disposiciónd’este decret. transitoria única de este decreto. 2. Queden derogades les altres normes del mateix rang o d’un rang 2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rangoinferior que s’oposen al que establix este decret. que se opongan a lo establecido en este decreto. DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALESPrimera. Desplegament normatiu Primera. Desarrollo normativo S’autoritza la conselleria competent en matèria d’educació per a Se autoriza a la conselleria competente en materia de educacióndictar totes les disposicions que siguen necessàries per a la interpreta- para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la interpretación,ció, aplicació i desplegament d’este decret. aplicación y desarrollo de este decreto.Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor El present decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 20 de juliol de 2007. Valencia, a 20 de julio de 2007. El President de la Generalitat, El President de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ. FRANCISCO CAMPS ORTIZ.El Conseller d’Educació, El Conseller de Educación,ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN. ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN. VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA La finalitat de l’aprenentatge de llengües és dotar les xiquetes i els La finalidad del aprendizaje de lenguas es dotar a las niñas y a losxiquets d’una competència plurilingüe i pluricultural. Esta estarà cons- niños de una competencia plurilingüe y pluricultural. Ésta estará cons-tituïda per una competència elevada en els dos idiomes cooficials de la tituida por una competencia elevada en los dos idiomas cooficiales deComunitat Valenciana i per un domini funcional de l’idioma estranger, la Comunitat Valenciana y por un dominio funcional del idioma extran-per mitjà dels quals podrà relacionar-se, entendre millor el món i apro- jero, mediante los que podrá relacionarse, entender mejor el mundo ypiar-se dels conceptes, normes i valors de la pròpia cultura, al mateix apropiarse de los conceptos, normas y valores de la propia cultura, a latemps que construïx i referma la seua identitat personal i social. Ara vez que construye y afianza su identidad personal y social. Ahora bien,bé, encara que els currículums de les diferents llengües són l’instru- aun cuando los currículos de las diferentes lenguas son el instrumentoment privilegiat per a fer progressar estes capacitats, algunes exigiran privilegiado para hacer progresar estas capacidades, algunas exigiránreafirmar-se en la resta d’àrees no lingüístiques on la llengua s’utilitza reafirmarse en el resto de áreas no lingüísticas donde la lengua se utilizacom a vehicle de comunicació i construcció de coneixements. como vehículo de comunicación y construcción de conocimientos. L’educació relativa al llenguatge i a la comunicació és un dels La educación relativa al lenguaje y a la comunicación es uno deeixos fonamentals en l’Educació Primària, ja que permet a l’alumnat los ejes fundamentales en la Educación Primaria, puesto que permitecomunicar-se de manera eficient oralment i per escrit, expressar i com- al alumnado comunicarse de manera eficiente oralmente y por escrito,partir idees, percepcions i sentiments, apropiar-se dels continguts cul- expresar y compartir ideas, percepciones y sentimientos, apropiarse deturals, regular la conducta pròpia i la dels altres, exercir el seu sentit los contenidos culturales, regular la conducta propia y la de los demás,crític, adoptar una postura creativa i construir, en definitiva, la pròpia ejercer su sentido crítico, adoptar una postura creativa y construir, en
 9. 9. Num. 5562 / 24.07.2007 30118visió del món. Al llarg d’esta etapa, les xiquetes i els xiquets han de definitiva, la propia visión del mundo. A lo largo de esta etapa, lascomençar a adquirir un saber reflexiu sobre les pràctiques comunica- niñas y los niños deben empezar a adquirir un saber reflexivo sobre lastives necessàries per a viure en la societat del segle XXI. Així, l’en- prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglosenyança i l’aprenentatge en esta àrea té com a objecte desenrotllar XXI. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje en esta área tiene comoles habilitats lingüístiques: parlar, escoltar i conversar, llegir i escriure. objeto desarrollar las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y con-També, i de manera específica, pretén apropar a la lectura i a la com- versar, leer y escribir. También, y de manera específica, pretende acer-prensió de textos literaris. car a la lectura y comprensión de textos literarios. Situar l’ensenyança i l’aprenentatge de la llengua en el marc de Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco dela competència comunicativa significa que el currículum se centra a la competencia comunicativa significa que el currículo se centra enaprendre les destreses discursives, el domini de les quals requerix de aprender las destrezas discursivas, cuyo dominio requiere de proce-procediments i coneixements explícits sobre el funcionament del llen- dimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento delguatge en totes les seues dimensions: tant els elements formals com lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales comoles normes sociolingüístiques que presidixen els intercanvis; la planifi- las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios; la planifi-cació i l’estructuració dels textos, l’articulació dels enunciats per mitjà cación y estructuración de los textos, la articulación de los enunciadosde procediments de cohesió i l’organització de les oracions d’acord mediante procedimientos de cohesión y la organización de las oracio-amb regles lexicosintàctiques. nes de acuerdo con reglas léxico-sintácticas. Aprendre llengua significa, per tant, assolir la competència neces- Aprender lengua significa, por tanto, alcanzar la competenciasària per a tindre éxit en les diferents situacions de la vida, inclosa necesaria para tener éxito en las diferentes situaciones de la vida,l’escolar. Els textos acadèmics per a aprendre continguts d’altres àrees incluida la escolar. Los textos académicos para aprender contenidos deocupen en este currículum un lloc destacat. otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. Esta educació lingüística s’ha d’impartir a alumnat de procedència Esta educación lingüística tiene que impartirse a alumnado demolt diversa. Açò comporta, d’entrada, unes competències desiguals procedencia muy diversa. Esto comporta, de entrada, unas competen-respecte a les llengües que configuren el currículum. Les alumnes i els cias desiguales con respecto a las lenguas que configuran el currículo.alumnes arriben a l’escola amb una llengua familiar o habitual, amb Las alumnas y los alumnos llegan a la escuela con una lengua fami-un repertori verbal i amb unes experiències culturals diferents, que liar o habitual, con un repertorio verbal y con unas experiencias cul-han anat adquirint en les seues interaccions amb altres parlants a casa turales diferentes, que han ido adquiriendo en sus interacciones cono en l’entorn immediat. Així mateix, tenen un coneixement en potèn- otros hablantes en casa o en el entorno inmediato. Asimismo, tienencia sobre els diferents tipus de discursos o textos, divers en cada cas, un conocimiento en ciernes sobre los diferentes tipos de discursos osegons el major o menor contacte amb l’alfabetització o amb els mit- textos, diverso en cada caso, según el mayor o menor contacto con lajans de comunicació en el seu entorn social de procedència. alfabetización o con los medios de comunicación en su entorno social de procedencia. D’esta manera arribarà als primers cursos de l’Educació Primà- De esta manera llegarán a los primeros cursos de la Educación Pri-ria alumnat bilingüe, monolingüe i plurilingüe, tant nascut a la nostra maria alumnas y alumnos bilingües, monolingües y plurilingües, tantoComunitat, com procedent de llengües o cultures diferents. El paper nacidos en nuestra Comunitat, como procedentes de lenguas o culturasde l’Educació Primària serà ampliar esta competència lingüística i diferentes. El papel de la Educación Primaria será ampliar esta com-comunicativa inicial de manera que siguen capaços d’interactuar en petencia lingüística y comunicativa inicial de modo que sean capacesels diversos àmbits socials en què es voran immersos. D’estos s’han de interactuar en los diversos ámbitos sociales en los que se van a verseleccionat aquells que s’estimen més apropiats per al treball escolar: inmersos. De éstos se han seleccionado aquellos que se estiman másel de les relacions socials que conformen la vida quotidiana en l’aula apropiados para el trabajo escolar: el de las relaciones sociales quei en el centre, el dels mitjans de comunicació, el literari i, de manera conforman la vida cotidiana en el aula y en el centro, el de los mediosprivilegiada, l’àmbit acadèmic. En tals àmbits s’interpreten i produ- de comunicación, el literario y, de manera privilegiada, el ámbito aca-ïxen els distints textos i és ací on s’han de desenrotllar les diferents démico. En dichos ámbitos se interpretan y producen los distintos tex-habilitats lingüístiques. tos y allí mismo se deben desarrollar las diferentes habilidades lingüís- ticas. Els objectius de l’aprenentatge de llengües, propis de l’educació Los objetivos del aprendizaje de lenguas, propios de la educaciónplurilingüe, han de ser comuns per a totes les alumnes i els alumnes, plurilingüe, tienen que ser comunes para todas las alumnas y los alum-independentment de la seua procedència geogràfica, lingüística i cul- nos, independientemente de su procedencia geográfica, lingüística ytural, i del nivell social i cultural de les seues famílies. cultural, y del nivel social y cultural de sus familias. Per a l’èxit d’estos objectius comuns de l’educació plurilingüe i Para el logro de estos objetivos comunes de la educación plurilin-pluricultural cal partir de les característiques específiques de l’alum- güe y pluricultural hace falta partir de las características específicasnat plurilingüe que volem formar, la competència global del qual no del alumnado plurilingüe que queremos formar, cuya competenciaés la suma de les competències independents en cada una de les llen- global no es la suma de las competencias independientes en cada unagües sinó una competència específica amb característiques pròpies, de las lenguas sino una competencia específica con características pro-diferents de les de la persona monolingüe. Estes característiques de pias, diferentes de las de la persona monolingüe. Estas característicasl’alumnat plurilingüe, de les quals partim i a les quals volem arribar, del alumnado plurilingüe, de las cuales partimos y a las cuales quere-ens obliguen a un tractament específic de les llengües del currículum mos llegar, nos obligan a un tratamiento específico de las lenguas delque denominem enfocament integrat. Este plantejament integrat con- currículo al que llamamos enfoque integrado. Este planteamiento inte-sistix en una educació lingüística unitària, aconseguida per mitjà de grado consiste en una educación lingüística unitaria, lograda mediantela participació conjunta de les tres llengües del currículum. Però esta la participación conjunta de las tres lenguas del currículo. Pero estacoexistència en el currículum de Primària podria comportar un excés coexistencia en el currículo de Primaria podría comportar un excesode temps curricular dedicat a les llengües, per això cal abordar alguns de tiempo curricular dedicado a las lenguas, por ello hay que abordarcontinguts, especialment els que fan referència al llenguatge acadèmic, algunos contenidos, especialmente los que hacen referencia al len-units a l’ús vehicular en les àrees no lingüístiques, per mitjà d’un trac- guaje académico, unidos al uso vehicular en las áreas no lingüísticas,tament integrat de les llengües i els continguts. mediante un tratamiento integrado de las lenguas y los contenidos. Quan parlem d’ensenyança i aprenentatge de més d’una llengua Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de más de una len-des d’una perspectiva integrada, hem de tindre en compte dos factors: gua desde una perspectiva integrada, hemos de tener en cuenta dosd’una banda, que hi ha unes competències comunes −conceptuals, cog- factores: por una parte, que hay unas competencias comunes −con-nitives i estratègiques(en les diferents llengües, que es podran constru- ceptuales, cognitivas y estratégicas(en las diferentes lenguas, que seir a partir de qualsevol d’estes llengües i tot seguit ser recuperades i podrán construir a partir de cualquiera de ellas y acto seguido ser recu-reutilitzades per totes i cada una de les altres; i, d’una altra, que hi ha peradas y reutilizadas por todas y cada una de las demás; y, por otra,
 10. 10. Num. 5562 / 24.07.2007 30119unes competències lingüístiques superficials, específiques de cada una que existen unas competencias lingüísticas superficiales, específicasde les llengües i que han de ser apreses de manera independent en cada para cada una de las lenguas y que tienen que aprenderse de manerauna, cosa que pot ocasionar processos de transferències i d’interferèn- independiente en cada una de ellas, lo que puede ocasionar procesoscies que caldrà tindre en compte. de transferencias y de interferencias que habrá que tener en cuenta. Per fer un tractament integrat en el centre docent el professorat ha Para realizar un tratamiento integrado en el centro docente, el pro-d’adoptar uns criteris comuns i compartits: consideració de la llengua fesorado ha de adoptar unos criterios comunes y compartidos: consi-com objecte d’aprenentatge, coneixement dels principis globals que deración de la lengua como objeto de aprendizaje, conocimiento de losregulen l’adquisició i l’aprenentatge de llengües i l’enfocament meto- principios globales que regulan la adquisición y el aprendizaje de len-dològic per a totes en comú i per a cada una en particular. A partir guas y el enfoque metodológico para todas ellas en común y para cadad’estos criteris comuns, s’establirà un tractament diferenciat per a les una en particular. A partir de estos criterios comunes, se establecerállengües que s’impartixen, segons siga la L1, L2 o L3 de l’alumnat, un tratamiento diferenciado para las lenguas que se imparten, segúnd’acord amb l’estatus sociolingüístic, la presència en l’activitat social sea la L1, L2 o L3 del alumnado, de acuerdo con su estatus sociolin-i en el currículum del centre i d’acord també amb les característiques güístico, su presencia en la actividad social y en el currículo del centroconcretes de l’alumnat (competències lingüístiques i culturals, usos y de acuerdo también con las características concretas del alumnadolingüístics a la llar, facilitat o dificultat en l’adquisició...). Finalment, (competencias lingüísticas y culturales, usos lingüísticos en el hogar,s’articularan els continguts de la competència comuna per a les tres facilidad o dificultad en la adquisición...). Finalmente, se articularánllengües, perquè s’aconseguisquen de la manera més eficaç i econòmi- los contenidos de la competencia común para las tres lenguas, paraca, evitant incongruències i repeticions innecessàries; i realitzaran les que se logren de la manera más eficaz y económica, evitando incon-actuacions necessàries per a construir les competències específiques gruencias y repeticiones innecesarias; y se realizarán las actuacionesen cada llengua promovent les transferències positives i evitant o cor- necesarias para construir las competencias específicas en cada lenguaregint progressivament les inevitables interferències. promoviendo las transferencias positivas y evitando o corrigiendo pro- gresivamente las inevitables interferencias. Respecte a l’aplicació del tractament integrat de les llengües i els Con respecto a la aplicación del tratamiento integrado de las len-continguts, és necessària una perspectiva unitària sobre quins són els guas y los contenidos, es necesaria una perspectiva unitaria sobrecontinguts lingüístics que s’han d’aconseguir per mitjà de l’ús vehicu- cuáles son los contenidos lingüísticos que han de lograrse mediantelar de les llengües. A més s’ha de diversificar el tractament d’este ús el uso vehicular de las lenguas. Además, debe diversificarse del tra-vehicular, especialment quan es tracta d’una llengua segona o d’una tamiento de este uso vehicular, especialmente cuando se trata de unallengua estrangera. En este cas, els continguts específics de les àrees lengua segunda o de una lengua extranjera. En este caso, los conte-no lingüístiques s’han de vehicular a través d’una llengua en la qual nidos específicos de las áreas no lingüísticas tienen que vehicularseles alumnes i els alumnes no tenen una competència idèntica a la que a través de una lengua en la cual las alumnas y los alumnos no tienenposseïxen en la primera llengua. En este cas haurà de realitzar-se un una competencia idéntica a la que poseen en la primera lengua. En estetractament metodològic que contemple eixa situació: el denominat ús caso deberá realizarse un tratamiento metodológico que contemple esavehicular protegit. Al mateix temps, caldrà articular les mesures neces- situación: el llamado uso vehicular protegido. Al mismo tiempo, harásàries per a distribuir l’ús vehicular de les diferents llengües entre els falta articular las medidas necesarias para distribuir del uso vehicularcontinguts de les àrees no lingüístiques, d’acord amb el projecte de de las diferentes lenguas entre los contenidos de las áreas no lingüísti-cada centre. cas, de acuerdo con el proyecto de cada centro. Quant a la metodologia, per a la perspectiva integrada, són vàlids En cuanto a la metodología, para la perspectiva integrada, sontant els principis comunicatius com les aportacions més recents de válidos tanto los principios comunicativos como las aportaciones másl’ensenyança de llengües. Des d’una perspectiva global i atenent el recientes de la enseñanza de lenguas. Desde una perspectiva global ymajor progrés metalingüístic que sol experimentar l’alumnat plurilin- atendiendo al mayor progreso metalingüístico que suele experimen-güe, el considerarem: com a comunicador i com a investigador de la tar el alumnado plurilingüe, lo consideraremos como comunicador yllengua. Com a comunicador, el treball de llengua es basarà a adquirir como investigador de la lengua. Como comunicador, el trabajo de len-competències a partir de la seua activitat comunicativa oral i escrita en gua se basará en adquirir competencias a partir de su actividad comu-situacions rellevants i significatives; com a investigador, s’aprofitarà nicativa oral y escrita en situaciones relevantes y significativas; comola seua capacitat de reflexió per a prendre consciència de com funci- investigador, se aprovechará su capacidad de reflexión para tomar con-onen les llengües, i per a ampliar i perfeccionar la seua competència ciencia de cómo funcionan las lenguas, y para ampliar y perfeccionarcomunicativa en cada una d’estes a través d’activitats intralingüísti- su competencia comunicativa en cada una de ellas a través de activida-ques i interlingüístiques. des intralingüísticas y interlingüísticas. Dins d’este marc comunicatiu i de construcció del coneixement, Dentro de este marco comunicativo y de construcción del cono-la lectura i l’escriptura s’han d’entendre com a activitats cognosciti- cimiento, la lectura y la escritura tienen que entenderse como activi-ves complexes. El seu aprenentatge no es pot reduir al fet que les i dades cognoscitivas complejas. Su aprendizaje no se puede reducir aels alumnes siguen capaços d’establir relacions entre el codi oral i el que las alumnas y los alumnos sean capaces de establecer relacionescodi escrit. Ha de comportar, a més, que siguen capaços d’interpretar i entre el código oral y el código escrito. Debe comportar, además, quede produir tota classe de géneres textuals i de discursos al seu abast, i sean capaces de interpretar y producir toda clase de géneros textualesque dominen els conceptes i les estratègies que els permeten construir- y de discursos a su alcance, y que dominen los conceptos y las estrate-los i usar-los tant en la comunicació com en l’aprenentatge. A més, la gias que les permitirán construirlos y usarlos tanto en la comunicaciónllengua escrita ha de permetre descobrir les possibilitats que oferixen como en el aprendizaje. Asimismo, la lengua escrita tiene que permitirla lectura i l’escriptura com a font de plaer, de fantasia, d’informació i descubrir las posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura comode saber. Així mateix, en este nivell la literatura afavorirà l’expressió fuente de placer, de fantasía, de información y de saber. Igualmente,personal i la creativitat i permetrà el coneixement i el gaudi tant del en este nivel, la literatura favorecerá la expresión personal y la creati-llegat tradicional com de les produccions contemporànies més relle- vidad y permitirá el conocimiento y goce tanto del legado tradicionalvants, adequades als seus interessos i capacitats. como de las producciones contemporáneas más relevantes, adecuadas a sus intereses y capacidades. El tractament del valencià en el currículum de les àrees lingüísti- El tratamiento del valenciano en el currículo de las áreas lingüís-ques ha de tindre unes característiques específiques, tant si es tracta ticas ha de tener unas características específicas, tanto si se trata ded’alumnat valencianoparlant com si no. Les competències de l’alum- alumnado valencianohablante como si no. Las competencias del alum-nat valencianoparlant estan relacionades, generalment, amb el discurs nado valencianohablante están relacionadas, generalmente, con el dis-col·loquial familiar i amb les competències formals adquirides en Edu- curso coloquial familiar y con las competencias formales adquiridas encació Infantil. Durant l’Educació Primària cal enriquir els recursos Educación Infantil. Durante la Educación Primaria hará falta enrique-expressius i la competència oral: s’ha de depurar la llengua de barba- cer los recursos expresivos y la competencia oral: se debe depurar la

×