Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprenentatge per projectes PROTOTIP

4,157 views

Published on

Prototipo para presentar a claustro

Published in: Education

Aprenentatge per projectes PROTOTIP

 1. 1. APRENENTATGE PER PROJECTES Un prototip per al Cicle Mitjà Manel Guzmán
 2. 2. Sobre el per què d’aquesta organització curricular • Els alumnes dels Espais de Treball han arribat a Cicle Mitjà. • Es necessita un disseny curricular evolucionat dels ambients per aquest cicle. • Es va acordar que la proposta hauria d’incloure treball específic i treball per projectes. També teníem clar que no volíem prescindir de les tipologies textuals. • Tot i que la metodologia emprada als projectes d’aquest any ha estat molt adequada es pretén aconseguir un major compromís curricular i un grau més d’aprofundiment en els aprenentatges. • Els recursos humans disponibles del centre obliguen a dissenyar una estructura que pugui guiar fàcilment als mestres de nova incorporació i als no habituats al treball per projectes. • El salt cap a un model totalment interdisciplinari necessita d’aquesta fase intermèdia que permeti als docents formar-se i desenvolupar les competències requerides per aquest projecte educatiu.
 3. 3. Dos tipus de treball • 1 – Treball per projectes - Projectes d’àrea. - Projectes interdisciplinaris. • 2 – Treball específic - Matemàtiques: càlcul i numeració. - Llengües: ortografia, gramàtica, sintaxi.
 4. 4. Dos tipus de projectes • A – De les àrees de matemàtiques i llengua - Abasten setmanes o dies. - Es centren en l’àrea i van dirigits a aconseguir un producte final. - Si és possible, s’inclouen activitats plàstiques. • B – Interdisciplinaris - Abasten el trimestre. - Es focalitzen des de Medi Social i Natural i integren matemàtiques i Català. - Si és possible, es realitzen activitats plàstiques.
 5. 5. Mapa de relacions
 6. 6. Una ullada a l’àrea de Matemàtiques
 7. 7. Projectes de l’àrea de Matemàtiques • Dissenyem una casa (longitud, temps i diners, plànol i coordenades) • Geometria al meu voltant (geometria plana i volum) • Què ens diuen els envasos? (pes i capacitat) • Vostè, què n’opina? (estadística, tractament de la inform. i la seva representació)
 8. 8. Una ullada a l’àrea de llengües
 9. 9. Tipologies textuals
 10. 10. Treball específic a l’àrea de llengües
 11. 11. ANATOMIA DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL
 12. 12. Projectes de l’àrea de llengües
 13. 13. Projectes interdisciplinaris Giren al voltant dels 7 àmbits. Cada àmbit aplega altres àmbits relacionats del mateix currículum.
 14. 14. Projectes interdisciplinaris Exemple de mòdul de continguts
 15. 15. Projectes interdisciplinaris del cicle
 16. 16. Material del mòdul
 17. 17. Fases del projecte Procés general d’elaboració Mitjançant el projecte, s’han de treballar els aspectes procedimentals bàsics que estan inclosos en qualsevol mètode de recerca: 1)- Observació i manipulació de l’objecte d’estudi. 2) - Formulació d’hipòtesis i qüestions. 3)- Delimitació de l’abast de la informació. 4)- Cerca d’informació. 5)- Extracció de dades, síntesis i organització de la informació. 6) – Resolució de la situació problema proposada. 7) – Creació sobre el repte/tasca proposat. 8)- Conclusió i tesi sobre el projecte. 9) – Presentació oral amb suport audiovisual.
 18. 18. Desenvolupament 1 – Es presenta el catàleg de caixes. 2 – Els alumnes formen 3 o 4 grups d’interessos (3-4 alumnes p/g) 3 – Cada grup destapa la caixa i experimenta amb el material. Aquest material ha de complir algunes d’aquestes premisses: - Que sigui identificable -Que es pugui classificar. -Que es pugui descriure. - Es puguin establir relacions entre els objectes. - Siguin generadors de curiositat. - Siguin un model conceptual o una part d’aquest model.
 19. 19. Desenvolupament 4 – S’experimenta amb el material i les possibles pistes donades. L’objectiu és realitzar identificacions, classificacions, associacions i ubicacions de l’objecte o materials dins del món que ens envolta. 5–Una vegada s’ha experimentat el material i realitzat les hipòtesis sobre quin és el tema a investigar, s’inicia una planificació de la investigació al voltant d’un mapa conceptual, organitzat entorn a allò que ja coneixen del tema.
 20. 20. Mapa conceptual • El mapa conceptual és la base articuladora del projecte. • A partir del globus inicial (Tema escollit), es desenvolupen els globus del primer nivell, que corresponen a allò que sabem prèviament. • El tercer nivell i següents són els dels descobriments. Allò que el nen o grup ha proposat És el nivell de les primeres idees, d’allò que ja coneixen i intueixen. Trobar respostes a aquest primer nivell seria el treball més bàsic, exigible a nens amb NEE o amb P. I. És un nivell més avançat, on comencen els descobriments i on es comença a percebre l’estructura i organització del treball en taxonomies i nivells.
 21. 21. Desenvolupament del projecte
 22. 22. Eines d’autogestió de l’aprenentatge Autoavaluació Portfoli d’evidències d’aprenentatge Guies personals per a l'organització de tasques i projectes
 23. 23. Exemple projectes paral·lels (trimestrals) • Matemàtiques: Disseny d’una casa petita. Continguts: - Temps i diners, mesures de longitud, el plànol. • Llengua: storytelling digital. Continguts: - Tipologia textual el conte, competència digital àmbit 1, 2 i 3. • Projecte interdisciplinar: Remeis cassolans. Continguts: - Medi social i natural: Les persones i la salut (bloc 3, més bloc 2, bloc 4, bloc 5). - Matemàtiques: mesures de pes i capacitat bàsiques. - Llengua: text instructiu, notícia i text publicitari.
 24. 24. Marc de Treball d’Aprenentatge Autodirigit
 25. 25. Exemple d’horari 3r curs DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9:00 -9:30 Rutines, lectura Rutines, lectura Rutines, lectura Rut i Lec. Angl. ANGLÈS Rutines, lectura 9:30-10:00 P.MATES P. LLENGUA PROJECTE INTER TREBALL ESPECÍFIC 10:00- 11:00 P. LLENGUA MÚSICA P A T I S 11:30 - 12:30 ANGLÈS ED. FÍSICA P. MATES TREBALL ESPECÍFIC P. MATES D I N A R 14:30- 15:15 PROJECTE INTER TREBALL ESPECÍFIC P. LLENGUA PROJECTE INTER TUTORIA 15:15- 16:00
 26. 26. Versió Beta 2013-2014

×