Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pidato tua&muda

872 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pidato tua&muda

  1. 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW.Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis, jemaah hakim yangberintegriti, warga pendidik yang disanjungi, seterusnya rakan-rakan seperjuanganyang dihormati.Pucuk manis permatang hati,Pucuk purut harum mewangi,Yang tua dihormati,Yang muda disayangi.Demikianlah tajuk pidato saya yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelumlancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusurhujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirinterbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya petah berkata-kata,seperti kata orang dahulu kala;Yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya,Yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau.Menurut Kamus Dewan Edisi keempat tua bermaksud orang yang sudah tua atauorang yang dianggap tua seperti ibu bapa. Hormat pula membawa maksudperbuatan yang menunjukkan rasa khidmat atau takzim kepada seseorang. Mudadalam konteks manusia bermaksud anak muda, remaja, belia dan kanak-kanak.Sayang pula membawa makna kasih, rindu dan asyik. Ini dapat difahami bahawaorang yang lebih tua perlu di hormati dan yang muda perlu dikasihi serta disayangi.Hadirin yang bervisi,Kututup rapat pintu definisi, Kubuka pula maksud isi„Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi‟. Berdasarkan ungkapan di atas,muncul satu persoalan dibenak fikiran kita. Adakah masih relevan lagi ungkapantersebut digunapakai pada zaman ini? Kita melihat bahawa amalan yangdilakukan berdasarkan ungkapan tersebut sudah lama diabai dan terabai. Hal inidemikian kerana sikap generasi muda yang sudah hilang rasa hormat dansopannya kepada generasi tua. Contohnya mereka akan mengeluarkan kata-katakesat tanpa memikirkan hati dan perasaan orang yang lebih tua daripada mereka.
  2. 2. Suasana seperti ini sering kali kita lihat dalam konteks keluarga yang mana sianak akan bersikap kurang ajar dengan ibu bapa mereka. Apabila difikirkankembali, mana perginya sikap hormat-menghormati mereka terhadap orang tuayang sudah membesarkan mereka dengan penuh kasih-sayang sehingga sanggupmengeluarkan kata-kata kesat dan meninggikan suara mereka.Suasana seperti ini bukan sahaja berlaku di dalam institusi keluarga, malahkita akan dapat melihat ianya berlaku di persekitaran kita. Contohnya pada zamandahulu apabila kita ingin melintas dihadapan orang tua kita akan membongkokkansedikit badan kita untuk menunjukkan tanda hormat. Namun kini situasi seperti itujarang sekali untuk kita lihat yang mana yang muda akan lalu-lalang sesuka hatidihadapan orang tua tanpa ada rasa hormat.Adakah keadaan seperti ini akan terus berlaku? Bagaimanakah generasiakan datang akan dapat terus mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri mereka?sekiranya generasi yang ada kini seolah-olah cuba untuk menghakis amalantersebut dalam diri mereka. Justeru, kita berharap agar persepsi tersebut dapatdiubah kerana kita sebagai orang Timur, dikenali sebagai kaya dengan adat dansopan santunnyaPutera puteri anak pertiwi,Lontaran idea seterusnya berteraskan kata kunci memuliakan orang yanglebih tua. Menghormati orang yang tua bukan hanya budaya, namun iasebahagian daripada akhlak mulia dan terpuji yang diseru oleh Islam. Hal inidilakukan dengan cara memuliakannya dan memerhatikan hak-haknya. NabiMuhammad SAW bersabda:“Barangsiapatidak menyayangi anak kecil kami &tidak mengenal hak orang tuakami maka bukan termasuk golongan kami.” (HR. Al-Bukhari)Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan &meremehkan hak orang yang sudah tua, di mana orang tersebut tidak mengikutpetunjuk Nabi dantidak menepati jalannya.Menghormati mereka termasukmengagungkan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yangbermaksud“Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormatiseorang muslim yang beruban (sudah tua), pembawa Al-Qur‟an yang tak berlebih-lebihan padanya (dengan melampaui batas) dantidak menjauh (darimengamalkan) Al-Qur‟an tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil.” (HR.Abu Dawud)
  3. 3. Warga dewan yang budimanDihias indah fakta seterusnya, mendahulukan orang yang lebih tua. DalamIslam disyariatkan mendahului orang yang lebih tua dalam beberapa keadaan.1. Mengimami solat :sabda Rasulullah SAW yang bermaksud“Bila waktu solat telah tiba, maka hendaklah salah seorang kalianmengumandangkan azan dan orang yang paling tua mengimamisolatkalian.” (HR. Al-Bukhari)2. Dalam berbicara dan memberi pendapat. Perlu kita mendahulukan orangyang lebih tua dalam kata-kata dan mengajukan pendapat.3. Dalam pemberian. Kita perlu mendahulukan mereka yang lebih tuasebagaimana dalam hadis Rasulullah yang meminta sahabat mendahulukanmereka yang lebih tua.Sidang pendengar budiman,Menelusi hujah di bawah nirmala kata menyayangi yang muda. Bila orangyang telah lanjut usia mendapat hak penghormatan dankemuliaan, demikian puladengan anak yang masih kecil, mereka berhak mendapat kasih sayang.Menyayangi anak kecil merupakan keharusan.Pernah pada suatu saat Nabi SAW mencium cucunya Hasan bin Ali. Waktuitu, di sisi Nabi ada seorang bernama Al-Aqra‟ bin Habis At-Tamimi sedang duduk.Maka Al-Aqra‟ mengatakan: “Sesungguhnya saya memiliki sepuluh anak, tidakpernah seorang pun yang saya cium.” Maka Rasulullah SAW melihat kepadanya &mengatakan:“Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi (Allah).” (HR. Al-Bukhari)Lihatlah, sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan, sebagaimana firmanAllah :“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (Ar-Rahman: 60)Tentunya, menyayangi anak-anak kecil tidak hanya terbatas pada anaksendiri bahkan umum sifatnya iaitu semua kanak-kanak tidak kira bangsa danagama. Bentuk menyayangi anak kecil juga banyak. Misalnya, menciumnya,
  4. 4. menggendongnya, mengusap kepalanya, menyapa &menyalaminya, sertamengucapkan salam kepadanya.Pada suatu masa Anas bin Malik r.a melewati anak-anak kecil lalu ia mengucapkansalam kepada mereka. Anas berkata: “Dahulu Rasulullah SAW melakukandemikian.” (Muttafaqun „alaihi)Sidang dewan permisi,Pepatah Melayu ada mengatakan, hendak seribu daya, tak hendak seribudalih. Peranan dan tanggungjawab membentuk masyarakat berkualitidiperkasakan melalui pelbagai médium di peringkat akar umbi. Agensi-agensi yangprihatin menyahut pelan strategik kerajaan mengajak masyarakat mengubahparadigma. Amalan Budi Bahasa Budaya Kita, disemarakkan Agar jutaan rakyatMalaysia bersama-sama menghayati konsep jati diri dan membetulkan organisasilantas menanam dan mengkambus jauh telunjuk lurus kelingking berkait. Didikanágama dan kerohanian disemaisuburkan dalam diri setiap ahli keluarga denganakhlak-akhlak mulia dan mahmudah agar sikap sayang menyayang dalamkeluarga dan masyarakat tidak bertepi. Sudah tentulah puncak kasih akanberpanjangan. Jelas menunjukkan usaha-usaha telah dilakukan bagi membentukakhlak mulia dan akhinya membentuk masyarakat penyayang.Anak-anak bangsaku,Konklusinya, bangsa Malaysia mempunyai kekuatan dan kelebihan yangtersendiri. Nilai-nilai tradisi dan akhlak mulia masih utuh mendasari prinsip yang tuadihormati yang muda disayangi. Ayuhlah anak-anak bangsaku, kita kekalkanwarisan gemilang selagi hayat di kandung badan. Marilah kita lakarkan potretkegemilangan Malaysia berpaksikan al-Quran dan Sunnah pada masa hadapan.Sekian Salam kasih sayang. Wabillahhitaufiqwalhidayahwassalamualikum WBT.

×