Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tingkahlaku dan masalah kewangan mahasiswa

5,342 views

Published on

Published in: Travel, Education
  • Be the first to comment

Tingkahlaku dan masalah kewangan mahasiswa

  1. 1. Tajuk: Tingkahlaku dan masalah kewangan mahasiswa Masalah Kajian Terdapat mahasiswa pernah mengalami masalah kewangan walaupun mereka menyatakan bahawa mereka mempunyai amalan pengurusan kewangan yang baik. Persoalan Kajian 1) Mengapakah mahasiswa menghadapi masalah kewangan? 2) Apakah masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa? 3) Adakah terdapat perkaitan antara masalah kewangan dan pencapaian akademik mahasiswa? Objektif Kajian 1) Mengkaji tingkahlaku dan masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa. 2) Meneliti tingkahlaku perancangan dan perbelanjaan kewangan mahasiswa. 3) Mengenalpasti perkaitan di antara latar belakang dengan masalah kewangan dan pencapaian akedemik mahasiswa. Angkubah Tak Bersandar -Jantina, bangsa, purata pendapatan keluarga, jenis pekerjaan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa, julat umur ibu bapa, purata umur responden. Angkubah Bersandar -Tingkahlaku mahasiswa dan masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Directional Hypothesis Terdapat perkaitan negatif antara tingkahlaku dan masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Nondirectional Hypothesis Terdapat perkaitan signifikan antara masalah kewangan dengan pencapaian akademik mahasiswa di kalangan mahasiswa yang menerima pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).
  2. 2. Kerangka Konsepsual Kajian Latar Belakang Mahasiswa -Demografi -Sosioekonomi Tingkahlaku Mahasiswa Tingkahlaku dan Hubungan antara -Perancangan Kewangan Masalah Masalah Kewangan Kewangan dan Pencapaian -Perbelanjaan Mahasiswa Akademik Mahasiswa Masalah Kewangan -Taburan dari segi Pendapatan Keluarga Jantina Etnik Tempat Asal Reka Bentuk Penyelidikan Kuantitatif -Borang soal selidik digunakan dalam pengumpulan maklumat.
  3. 3. Istilah Persampelan Elemen Mahasiswa yang bermasalah kewangan. Populasi Mahasiswa Unit Persampelan Mahasiswa yang baru lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Kerangka Persampelan Mahasiswa baru lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) yang mendaftar di Universiti Putra Malaysia (UPM). Sampel Mahasiswa baru lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) yang mendaftar di Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk kemasukan sesi Mei 2001/2002 yang mengikut program pengajian diploma dan ijazah. Jenis Persampelan • Persampelan Tanpa Kebarangkalian - Persampelan Mudah: Data dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik.

×