Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tahap Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perkhidmatan Bas Di Universiti Putra Malaysia (UPM)

5,897 views

Published on

  • Be the first to comment

Tahap Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perkhidmatan Bas Di Universiti Putra Malaysia (UPM)

  1. 1. Tahap Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perkhidmatan Bas Di Universiti Putra Malaysia (UPM) <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>Jumlah kemasukan mahasiswa berdaftar ke UPM: </li></ul><ul><li>6,022 orang – 2005/2006 </li></ul><ul><li>5,391 orang – 2006/2007 </li></ul><ul><li>4,497 orang – 2007/2008 </li></ul><ul><li>UPM menyediakan 41 buah bas </li></ul><ul><li>21 buah bas UPM dan 20 buah bas swasta </li></ul><ul><li>Perkenalan Bas Shutter Akademik pada semester pertama 2007/2008 </li></ul><ul><li> (Bahagian Unit Kenderaan UPM) </li></ul><ul><li>3. Fenomena ketidakcukupan bas dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap perkhidmatan bas UPM masih wujud. </li></ul><ul><li>4. Persoalannya, adakah perkhidmatan bas UPM yang disediakan memenuhi kepuasan mahasiswa UPM? </li></ul><ul><li>METODOLOGI </li></ul><ul><li>Populasi kajian: </li></ul><ul><li>Mahasiswa </li></ul><ul><li>Lokasi: </li></ul><ul><li>Kolej kediaman di UPM </li></ul><ul><li>Sampel: </li></ul><ul><li>Mahasiswa UPM i 17 buah kolej kediaman UPM </li></ul><ul><li>Saiz sampel: </li></ul><ul><li>1,200 mahasiswa UPM </li></ul><ul><li>Persampelan: </li></ul><ul><li>Persampelan rawak mudah </li></ul><ul><li>Persampelan nisbah </li></ul><ul><li>Instrumen kajian: </li></ul><ul><li>Borang soal selidik yang dibentuk berdasarkan objektif yang dikemukakan dalam kajian ini </li></ul>
  2. 2. <ul><li>OBJEKTIF AM </li></ul><ul><li>Mengkaji kepuasan mahasiswa terhadap perkhidmatan bas di Universiti Putra Malaysia (UPM) </li></ul><ul><li>OBJEKTIF KHUSUS </li></ul><ul><li>Memerihalkan latar belakang mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. </li></ul><ul><li>Meneliti corak mobiliti mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. </li></ul><ul><li>Menentukan tahap halangan penggunaan bas di kalangan mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. </li></ul><ul><li>Menentukan tahap kepuasan perkhidmatan bas di kalangan mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. </li></ul><ul><li>KERANGKA KONSEPTUAL </li></ul>Latar Belakang Responden Corak Mobiliti Penggunaan Bas Tahap Halangan Penggunaan Bas Kepuasan Terhadap Perkhidmatan Bas
  3. 3. <ul><li>HASIL KAJIAN </li></ul><ul><li>Jadual 1: Latar Belakang Responden </li></ul><ul><li>Seramai 1,200 mahasiswa UPM dikaji yang terdiri daripada lelaki (50%) dan perempuan (50%). </li></ul><ul><li>Responden terdiri daripada kaum Melayu (50%), diikuti dengan kaum Cina (40%) dan kaum India (10%). </li></ul><ul><li>Majoriti responden dalam kajian ini adalah mahasiswa tahun pertama (41.3%) dan tahun kedua (30.2%). </li></ul><ul><li>82.8% responden tidak memiliki kenderaan sendiri yang kebanyakannya merupakan mahasiswa tahun pertama dan kedua. </li></ul><ul><li>Untuk bidang pengajian, majoriti responden adalah pelajar bidang Sains (53.7%) dan Sastera (24.3%). </li></ul><ul><li>Anggapan bahawa umur untuk bilangan semester pertama ialah 17 tahun manakala 35 tahun adalah untuk semester kesepuluh. </li></ul><ul><li>Purata CGPA responden mencatat sebanyak 3.312. </li></ul>Objektif 1: Memerihalkan latar belakang mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. Angkubah n % Jantina Lelaki 600 50.0 Perempuan 600 50.0 Bangsa Melayu 600 50.0 Cina 480 40.0 India 120 10.0 Bidang Pengajian Sains 644 53.7 Sains Sosial 265 22.1 Sastera 291 24.3 Tahun Pengajian Pertama 495 41.3 Kedua 362 30.2 Ketiga 293 24.4 Ketiga Ke Atas 50 4.2 Pemilikan Kenderaan Ya 207 17.3 Tidak 993 82.8 Angkubah Purata Min Maks Umur (Tahun) 20.88 17 35 Bilangan Semester 3.80 1 10 CGPA 3.312 1.910 4.000
  4. 4. Graf 1: Taburan Kekerapan Mengunjung (4+ kali seminggu) Mengikut Destinasi, n=1,200 Graf 2: Taburan Waktu Mengunjung Mengikut Destinasi, n=1,200
  5. 5. Graf 3: Taburan Teman Pengunjung Mengikuti Destinasi, n=1,200 Graf 4: Taburan Kaedah Kesampaian Destinasi, n=1,200 Objektif 2: Meneliti corak mobiliti mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM.
  6. 6. Jadual 3: Kategori Faktor Halangan Penggunaan Bas UPM Mengikut Jantina Purata Skor untuk Responden lelaki : Perempuan, 10.21: 9.25 Jadual 4: Kategori Faktor Halangan Penggunaan Bas UPM Mengikut Bangsa Responden India (purata = 10.50) mencatatkan purata skor yang paling tinggi berbanding dengan responden Melayu (purata = 9.25) dan responden Cina (purata = 10.13). Objektif 3: Menentukan tahap halangan penggunaan bas di kalangan mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. Kategori Faktor Halangan Penggunaan Bas UPM Lelaki n % Perempuan n % Rendah 55 44.4 69 55.6 Sederhana 347 47.0 392 53.0 Tinggi 198 58.8 139 41.2 Jumlah 600 50.0 600 50.0 Kategori Faktor Halangan Penggunaan Bas UPM Melayu n % Cina n % India n % Rendah 78 62.9 39 31.5 7 5.6 Sederhana 376 50.9 289 39.1 74 10.0 Tinggi 146 43.3 152 45.1 39 11.6 Jumlah 600 50.0 480 40.0 120 10.0 H 0 1: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan di antara kategori faktor halangan penggunaan bas UPM (Tinggi, Sederhana dan Rendah) dengan jantina (lelaki dan perempuan) X 2 = 14.650 df = 2 p = 0.01 H 0 1 Ditolak H 0 2: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan di antara kategori faktor halangan penggunaan bas UPM (Tinggi, Sederha na dan Rendah) dengan bangsa (Malayu, Cina dan India) X 2 = 15.040 df = 4 p = 0.05 H 0 2 Ditolak
  7. 7. Jadual 5: Taburan Responden Mengikut Skor Kepuasa n Penggunaan Bas UPM Secara keseluruhannya, skor kepuasan responden terhadap penggunaan bas UPM adalah sederhana (61.0%). Responden perempuan (purata =37.85) lebih berpuas hati jika berbanding dengan responden lelaki (purata=35.86) terhadap perkhidmatan bas UPM. Hasil kajian menunjukkan responden lelaki tidak berpuas hati dengan masa ketibaan bas UPM yang tidak tepat jika berbanding dengan responden perempuan. Objektif 4: Menentukan tahap kepuasan perkhidmatan bas di kalangan mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan bas di UPM. Skor Kepuasa n Penggunaan Bas UPM n(%) Purata Minimum Maksimum Rendah (18 – 29) 157(13.1) 36.85 18 54 Sederhana (30 – 41) 732(61.0) Tinggi (42 – 54) 311(25.9) Jumlah 1,200(100.0) H 0 3: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan di antara jantina dengan jumlah skor kepuasan penggunaan bas UPM t = 5.035 p = 0.001 H 0 3 Ditolak
  8. 8. <ul><li>Kesimpulan, Implikasi Dan Cadangan </li></ul><ul><li>Tahap kepuasan mahasiswa UPM terhadap perkhidmatan </li></ul><ul><li>bas UPM adalah berada di tahap yang sederhana. </li></ul><ul><li>Tiga faktor halangan utama dalam penggunaan bas UPM </li></ul><ul><li>adalah faktor keadaan bas, faktor keselamatan serta </li></ul><ul><li>faktor masa. </li></ul><ul><li>3. Kajian ini terdapat perkaitan yang signifikan di antara </li></ul><ul><li>faktor halangan penggunaan bas UPM dengan tahap kepuasan responden terhadap perkhidmatan bas UPM . </li></ul><ul><li>4. Hasil kajian ini dijadikan sumber dan maklumat kepada pihak Universiti (UPM) supaya dapat lebih memahami tentang isu-isu yang berkaitan dengan tahap kepuasan mahasiswa UPM terhadap perkhidmatan bas UPM. </li></ul>

×