Presentation final

2,214 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation final

  1. 1. TINGKAH LAKU PENGURUSAN KEWANGAN DALAM KALANGAN REMAJA DI SERI PETALING, KUALA LUMPUR<br /> PENGENALAN<br />Remajamerupakanbakalpemimpinkepadanegarapadamasadepan. Bagaimanaremajamengambildanmenggunakanwangakanmembawakesanbukansahajakepadadirisendiri, tetapijugakepadapersekitaran<br />2. UjianPengurusanKewanganRemaja<br />Tahun 2000 = 51.9%<br />Tahun 2008 = 48.3%<br />3. Generasiremajakinidikatakanmempunyailebihbanyakwanguntukberbelanjaberbandingdengangenerasidahulu (Doss,Marlowe dan Deborah, 1995)<br />4. Sumberkewanganremajatermasukelaun, pemberianhadiahberupawang, bayarangajidansebagainya (O’Neill, 1992)<br />5. Remajamempunyaipendapatan yang significant tetapimasihbelummembuatpersediaan yang penuhuntukmenghadapicabaranketikaumurdewasa (O’Neill, 1992)<br /> METODOLOGI<br />PopulasiKajian<br />Remajalingkunganumur 16-24 tahun.<br />Lokasi<br />Sekitarkawasan Bandar Baru Seri Petaling<br /> (tepijalan, kawasanperumahan, kawasanperniagaan, sekolah.)<br />Sampel<br />Remaja yang beradadisekitarkawasan Bandar Baru Seri Petaling<br />SaizSampel<br />100 remaja<br />Persampelan<br />PersampelanRawakMudah<br />InstrumenKajian<br />Pengedaranborangsoalselidik yang berdasarkanobjektifkajianini. <br />Menggunakanperisian SPSS dalamanalisis<br />(Jumpstart Coalition 2009)<br />
  2. 2. OBJEKTIF UMUM<br />Kajianinidijalankanuntukmenganalisistingkahlakupengurusankewangandalamkalanganremaja.<br />OBJEKTIF KHUSUS<br />Mengenalpastitahappengetahuan, sikapdanamalanpengurusankewangandalamkalanganremaja.<br />Menelitiperkaitandiantaratahappengetahuandanamalanpengurusankewangandalamkalanganremaja.<br />Menganalisisperkaitandiantarasikapdanamalanpengurusankewangandalamkalanganremaja.<br />Menentukanperbezaanterhadapamalanpengurusankewanganmengikutjantina. <br />KERANGKA KAJIAN<br />Jantina<br />Amalan<br />Pengurusan<br />Kewangan<br />TahapPengetahuanPengurusanKewangan<br />Sikap<br />PengurusanKewangan<br />
  3. 3. HASIL KAJIAN<br />Jadual1:LATAR BELAKANG RESPONDEN<br />Angkubah n %<br />Umur<br />16 18 18<br />17 15 15<br />18 17 17<br />19 12 12<br />20 9 9<br />21 11 11<br />22 6 6<br />23 6 6<br />24 6 6<br />Etnik<br />Melayu 30 30<br />Cina 46 46<br />India 24 24<br />Jantina<br />Lelaki 54 54<br />Perempuan 46 46<br />TahapPendidikanTertinggi<br />PMR 26 26<br />SPM 46 46<br />STPM 16 16<br />Diploma 4 4<br />Ijazah 14 14 <br />Status Pekerjaan<br />PelajarSeparuhMasa 5 5 <br />PelajarSepenuhMasa 64 64<br />BekerjaSeparuhMasa 5 5<br />BekerjaSepenuhMasa 26 26<br />PendapatanBulanan<br /><RM500 36 36<br />RM500-RM1000 23 23<br />RM1001-RM1500 16 16<br />RM1501-RM2000 14 14<br />RM2001-RM2500 7 7<br />>RM2500 4 4<br />1. Sejumlah 100 remajarespondenadalahterdiridaripadalelaki (54%) danperempuan (46%).<br />Terdapatbeberapatingkatumurremajadalamkajianiniiaitu 16 tahun (18%), 17 tahun (15%), 18 tahun (17%), 19 tahun (12%), 20 tahun (9%), 21 tahun (11%). Manakalanumur 22<br />3. Majoritiremajamempunyai SPM (46%) sebagaipendidikantertinggi, danseterusnyaialah PMR (26%), STPM (16%), Ijazah (14%), dan Diploma (4%).<br />4. Majoritiremajasekarangadalahmerupakanpelajarsepenuhmasa (64%), danbekerjasepenuhmasa (26%). IniberbezadengankajianZollo (1995) yang menyatakanremajasekarangakanmenikmatipeluangbekerjauntukperbelanjaanmerekaiaituhanya 1/3 remajamenerimaelaundansebagainyamanakalalebihdaripada 80% remajabekerjauntukdapatwang<br />
  4. 4.
  5. 5. TahapPengetahuan<br />Chen dan Volpe (1998) menyatakanbahawatahappengetahuanpengurusankewanaganakanmempengaruhipendapatdanjugakeputusankewanganseseorang.<br />Sikap<br />Dalamkajian Godwin dan Carroll (1986), terdapatanalisistentangsikappengurusankewangan. <br />Amalan<br />Danes danDunrud (1993) menekankankepentinganibubapadalammembincangkanpengurusankewangandengananakmereka. Inijugadisokongdengankajiandaripada Danes, Casas, and Boyce (1999) iaituterdapatkenaikan yang positifterhadapsikappengurusankewanganremaja. <br />MengikutkajianolehZuroni, Husniyah, Afida, Jariah, danLaily (2004), 21.9% pelajardaripadajumlahrespondenbelanjalebihdaripadawang yang merekaada. <br />Terdapat 65% remajamenjawabbetuldengansoalanpenggunaankreditakanmengurangkankuasabelimasadepan. KajianolehParrottadan Johnson (1998) pula menyokongbahawabukansemuanyarespondenmengetahuikesantersebut. <br />Dalamhasilkajianini, didapati 37% remajasetujuterhadapkeupayaanmerekadalammenyimpanwang, 30% kurangsetujudan 18% sangatsetuju.<br />Menuruthasilkajianini, 40% yang kadang-kalaakanmembincangkanpengurusankewanganbersamadenganahlikeluarga, 33% tidakpernah, danhanya 27% selaluberbuatdemikian.<br />Terdapat 52% remajakadang-kalabelanjalebihdaripadawang yang ada, 25% selalu, danhanya 23% tidakpernahbuatdemikian.<br />
  6. 6. MarkahMaksimum: TahapPengetahuan = 8<br />Sikap =25<br />Amalan =18<br />Objektif 1: <br />Mengenalpastitahappengetahuan, sikapdanamalanpengurusankewangandalamkalanganremaja. <br />
  7. 7. HIPOTESIS KAJIAN<br />Jadual 2: Perkaitanantaratahappengetahuandenganamalan<br />Nota: **Signifikanpadanilai p≤0.01<br />MenurutHilgert, Hogarth dan Beverly (2003), terdapatperkaitan yang signifikanantaratahappengetahuandanamalanpengurusankewangandalamkajianmereka. <br />Objektif 2: Menelitiperkaitandiantaratahappengetahuandanamalanpengurusankewangandalamkalanganremaja<br />Jadual 3: Perkaitansikapdanamalan<br />Nota: **Signifikanpadanilai p≤0.01<br />DalamkajianParrottadan Johnson (1998), terdapatperkaitandiantarasikapdanamalanpengurusankewangan.<br />Objektif 3: Menganalisisperkaitandiantarasikapdanamalanpengurusankewangandalam<br />kalanganremaja<br />Ho1 dan Ho2 dianalisisdenganKolerasi Pearson<br />
  8. 8. Jadual 4: Perbezaanamalandiantarajantina<br />Jadual 5: Keputusan (ujian-t)<br />Dalamkajian Danes danHeberman (2007), pelajarlelakidanperempuanmasing-masingmempunyaiamalanpengurusankewangan yang berbezadanmendapat min yang berlainandalamaspekamalan yang dikajitersebut. <br />MenurutHira (2000), terdapatperbezaandiantaralelakidanperempuandalamamalanpengurusankewangan.<br />Objektif 4: Menentukanperbezaanterhadapamalanpengurusankewangandiantarajantina<br />
  9. 9. Kesimpulan, ImplikasidanCadangan<br />Secarakeseluruhannya, tingkahlakupengurusankewanganremajadalamkajianiniadalahberadapadatahap yang memuaskan.<br />Terdapattigaaspek yang pentingdalamtingkahlakupengurusankewanganremajaiaitutahappengetahuan, sikapdanamalan.<br />Berdasarkanhasilkajianini, didapatibahawaterdapatperkaitan yang signifikandiantaratahappengetahuandenganamalan, diantarasikapdenganamalan, danjugadiantarajantinadenganamalanpengurusankewangan. <br />Hasilkajianinibolehdijadikansebagaibahanrujukankepadakerajaan, sekolah, ibubapadan lain-lain supayadapatlebihmemahamitingkahlakupengurusankewanganremajadandapatmencarialternatif yang sesuaiuntukmenanganimasalah yang ditimbulolehnya. <br />Walaubagaimanapun, hasilkajianiniterdapatkekuranganjuga. Saiz sample dandanlokasikajianbolehdikembangkanlagiuntukmendapat data yang lebihbanyakdalammengkajitingkahlakupengurusankewanganremaja.<br />Untukmenarikkanperhatianremajadalamaspekpengurusankewangan, maklumat yang perludisampaikanmestilahmudahdankreatif. Contohnyamelaluirakaman video dankomik yang menarik. <br />

×