Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KEPUASAN PERUMAHAN DAN PERSEKITARAN REMAJA DI RUMAH PANGSA, KUALA LUMPUR

2,251 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KEPUASAN PERUMAHAN DAN PERSEKITARAN REMAJA DI RUMAH PANGSA, KUALA LUMPUR

  1. 1. KEPUASAN PERUMAHAN DAN PERSEKITARAN REMAJA DI RUMAH PANGSA, KUALA LUMPUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faktor kadar kelahiran yang tinggi dan kadar mortaliti yang rendah menyumbangkan kepada pertambahan penduduk remaja di Malaysia Kini, setiap dua daripada sepuluh penduduk ialah remaja (Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, 2005) Bilangan rumah jenis pangsa, pangsapuri dan kondominuim semakin tahun semakin meningkat (Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia, 2000) atas permintaan daripada keluarga yang berpendapatan sederhana tetapi dengan penyediaan ruang yang terhad Selagi kehendak ruangan tidak dipenuhi, keadaan ini akan meninggalkan impak yang mendalam kepada remaja dan akhirnya menyumbang kepada masalah sosial (Nurizan dan Ahmad Hariza, 2001) Persoalannya, sejauhmana kepusan remaja terhadap ruang di rumah dan di luar rumah mereka? Adakah tahap kepuasan ini berbeza dengan jantina, tingkatan dan etnik? <ul><li>Populasi Kajian: </li></ul><ul><li>Remaja lingkungan umur 15 </li></ul><ul><li>hingga 17 </li></ul><ul><li>Lokasi Kajian: </li></ul><ul><li>Mukim Kepong, WPKL dipilih kerana kes juvana yang tinggi (Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004) dan bilangan rumah pangsa yang banyak (Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia, 2000) </li></ul><ul><li>Sample: </li></ul><ul><li>Remaja (15-17) di Rumah Pangsa Greenview </li></ul><ul><li>Saiz Sample: </li></ul><ul><li>100 remaja </li></ul><ul><li>Persampelan </li></ul><ul><li>Rawak Mudah, Self-administered </li></ul><ul><li>Pelajar mendapati senarai penduduk (remaja) rumah pangsa Greenview dari pihak pengurusan Greenview </li></ul><ul><li>Sebanyak 100 (50 lelaki) borang soal selidik diedarkan kepada remaja dan dikutip balik seminggu selepas pengedaran </li></ul><ul><li>Instrumen: </li></ul><ul><li>Penglibatan Ibu bapa dalam Pendidikan (Norhazilinah,1995) </li></ul><ul><li>Kepuasan Perumahan (Afezal, 2000) </li></ul><ul><li>Kepuasan Persekitaran (Margerat, 2000) </li></ul><ul><li>Analisis dengan perisian SPSS </li></ul>1 PENGENALAN 2 METODOLOGI
  2. 2. 3 OBJEKTIF KAJIAN <ul><li>Objektif Am : </li></ul><ul><li>Mengkaji kepuasan perumahan dan persekitaran remaja di rumah pangsa </li></ul><ul><li>Objektif Khusus: </li></ul><ul><li>Memerihal latar belakang sosio-ekonomi remaja yang mendiami di rumah pangsa </li></ul><ul><li>Memerihal latar belakang perumahan dan persekitaran remaja yang mendiami di rumah pangsa </li></ul><ul><li>Menentukan tahap kepuasan perumahan dan tahap kepuasan persekitaran remaja yang mendiami di rumah pangsa </li></ul><ul><li>Meneliti perkaitan latar belakang responden dengan kepuasan perumahan dan persekitaran di kalangan remaja yang mendiami di rumah pangsa </li></ul>4 KERANGKA KERJA KAJIAN Latar Belakang Sosio-ekonomi Latar Belakang Perumahan Latar Belakang Persekitaran <ul><ul><li>Kepuasan Terhadap: </li></ul></ul><ul><ul><li>Perumahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiga Belas item menggunakan Skala-Likert-Lima, ubahan Afezal (2000) </li></ul></ul><ul><ul><li>Persekitaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Sembilan item menggunakan Skala-Likert-Lima, ubahan Margerat (2000) </li></ul></ul>
  3. 3. 5 HASIL KAJIAN Jadual 1: Latar Belakang Responden Objektif 1: Memerihal latar belakang sosio-ekonomi remaja yang mendiami di rumah pangsa <ul><li>Sebanyak 34 (41%) lelaki dan 49 (59%) perempuan terlibat dalam kajian ini </li></ul><ul><li>Sebanyak 26.5% responden bertingkatan tiga, 42.2% responden bertingkatan empat dan 31.3% responden bertingkatan lima </li></ul><ul><li>Majoriti penduduk di kawasan kajian adalah kaum Cina (80.7%), diikuti kaum India(15.7%) dan kaum Melayu (3.6%) </li></ul><ul><li>Julat saiz isirumah adalah di antara dua hingga tujuh orang </li></ul><ul><li>Untuk tahap pendidikan, kebanyakan bapa responden (38.6%) adalah di tahap sekolah menengah rendah manakala kebanyakan ibu responden (42.2%) di tahap sekolah menengah rendah </li></ul><ul><li>Sebanyak 42% keluarga berpendapatan kurang daripada RM 1000 sebulan menunjukkan kebanyakan antara golongan yang berpendapatan rendah </li></ul><ul><li>Faktor tahap pendidikan Ibubapa yang rendah dalam kajian ini kemungkinan besar menyumbang kepada pendapatan keluarga bulanan yang rendah </li></ul>Angkubah N % Jantina Lelaki 34 41.0 Perempuan 49 59.0 Etnik Melayu 3 3.6 Cina 67 80.7 India 13 15.7 Umur 15 22 26.5 16 35 42.2 17 26 31.3 Agama Islam 3 3.6 Kristian 9 10.8 Budha 60 72.3 Tahap Pendidikan Tingkatan Tiga 22 26.5 Tingkatan Empat 35 42.2 Tingkatan Lima 26 31.3 Saiz Isirumah 2 1 1.2 3 5 6.0 4 22 26.5 5 24 28.9 6 16 19.3 7 15 18.1 Kategori Pendapatan RM 1000 ke bawah 35 42.2 RM 1001 – RM 2000 20 24.1 RM 2001 – RM 2000 16 19.3 RM 3001 ke atas 12 14.5 Tahap Pendidikan Bapa Tidak Pernah 2 2.4 Sekolah Rendah 17 20.5 Sek.Menengah Rendah 32 38.6 Sek.Menengah Atas 22 26.5 Tingkatan Enam/Kolej 7 8.4 Universiti 3 3.6 Tahap Pendidikan Ibu Tidak Pernah 3 3.6 Sekolah Rendah 15 18.1 Sek.Menengah Rendah 35 42.2 Sek.Menengah Atas 21 25.3 Tingkatan Enam/Kolej 4 4.8 Universiti 5 6.0
  4. 4. Objektif 2: Memerihal latar belakang perumahan dan persekitaran remaja yang mendiami di rumah pangsa Aspek Perumahan Aspek Persekitaran <ul><li>Gambarajah 1 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh majoriti remaja ialah menonton televisyen, diikuti dengan mengulangkaji dan melayar internet. </li></ul><ul><li>Aktiviti yang paling kurang kerap dilakukan oleh responden termasuk berbual-bual dengan ahli keluarga, membaca suratkhabar, komik atau buku cerita. </li></ul><ul><li>Gambarajah 2 menunjukkan majoriti remaja suka bersukan dan bersenam, diikuti dengan keluar untuk mencari kawan, tuisyen dan keluar untuk membeli belah </li></ul><ul><li>Aktiviti yang paling kurang kerap dilakukan oleh responden termasuk bersiber kafe, makan di luar, menonton wayang, kokurikulum dan lepak </li></ul><ul><li>Shannon (2006) menyatakan rakan sebaya memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan motivasi dalam aktiviti seseorang remaja. </li></ul><ul><li>Mannell & Kleiber (1997) menyatakan proses sosialisasi amat dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam pemilihan aktiviti dan pembentukan tingkahlaku. </li></ul>Respondent dalam kajian ini bertanggapan kecukupan rungan untuk aktiviti “Berehat” dan “Belajar” tetapi bukan aktiviti “Bermain”. Tidak Mencukupi Tidak Pasti Mencukupi n % n % n % Belajar 8 9.6 12 15.7 63 8.4 Bermain 13 14.5 31 37.3 39 4.8 Berehat 7 75.9 4 47.0 72 86.7
  5. 5. Objektif 3:Menentukan tahap kepuasan perumahan dan tahap kepuasan persekitaran remaja yang mendiami di rumah pangsa Aspek Perumahan Aspek Persekitaran Jantina * Signifikan pada paras keertian P<0.05 Tahap Kepuasan n % Rendah (13-33) 27 32.5 Sederhana (34-54) 39 47.0 Tinggi (55-75) 17 20.5 Tahap Kepuasan n % Rendah (9-21) 19 22.9 Sederhana (22-34) 58 69.9 Tinggi (35-45) 6 7.2 No Perkara Min 1 Sek. Menengah 3.17 2 Pusat Tusyen 3.86 3 Kedai Buku 3.00 4 Kedai Runcit 3.36 5 Kedai Makan 3.87 6 Pasaraya 3.59 7 Pusat Siber 2.71 8 Padang 2.70 9 Perkhid.kesihatan 3.53 No Perkara Min 1 Saiz Ruang Tamu 3.66 2 Saiz Ruang Makan * 3.67 3 Saiz Dapur 3.59 4 Saiz Bilik Air 3.60 5 Bilangan Bilik Air 3.63 6 Saiz Bilik Tidur 3.58 7 Bilangan Bilik Tidur 3.83 8 Ruang Ampaian 3.49 9 Tingkat Rumah * 3.48 10 Bahan Binaan * 3.46 11 Keselamatan 3.30 12 Keselesaan Suhu 3.52 13 Kecerahan 3.81
  6. 6. Objektif 4: Meneliti perkaitan latar belakang responden dengan kepuasan perumahan dan persekitaran di kalangan remaja yang mendiami di rumah pangsa Hipotesis r / t P Kesimpulan H 0 1: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara umur dengan kepuasan perumahan r = .005 P=.961 H 0 Diterima H 0 2: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara umur dengan kepuasan persekitaran r = -.022 P=.846 H 0 Diterima H 0 3: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara saiz isi rumah dengan kepuasan perumahan r = .019 P=.861 H 0 Diterima H 0 4: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara saiz isi rumah dengan kepuasan persekitaran r = -.002 P=.985 H 0 Diterima H 0 5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan kepuasan perumahan t = .389 P=.691 H 0 Diterima H 0 6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan kepuasan persekitaran t = .678 P=.499 H 0 Diterima H 0 7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan tahap kepuasan perumahan X 2 = .237 df=2 P=.888 H 0 Diterima H 0 8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan tahap kepuasan persekitaran X 2 = .745 df=2 P=.689 H 0 Diterima H 0 9: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara kepuasan perumahan dan persekitaran r = .732 P=.000 H 0 Ditolak
  7. 7. <ul><li>Remaja dalam kajian ini berpuas hati terhadap ruang rumah untuk aktiviti berehat dan belajar tetapi bukan bermain </li></ul><ul><li>Aktiviti-aktiviti kerap dilakukan dalam rumah ialah menonton televisyen, mengulangkaji dan melayar internet </li></ul><ul><li>Aktiviti-aktiviti kerap dilakukan di luar rumah ialah bersukan dan bersenam, mencari kawan, tuisyen dan membeli belah </li></ul><ul><li>Didapati responden perempuan lebih berpuas hati dengan saiz ruang makan (X 2 = 9.61, df=4, P=0.048) dan ketinggian tingkat rumah (X 2 = 9.947, df=4, P=0.041) jika berbanding dengan lelaki </li></ul><ul><li>Sebaliknya, responden lelaki dalam kajian ini lebih berpuas hati berbanding dengan responden perempuan terhadap bahan binaan rumah mereka (X 2 = 10.245, df=4, P=0.036). Hasil kajian ini secocok dengan hasil kajian Chapman & Lombard (2006) yang mangatakan bahawa remaja lelaki yang lebih peka kepada perubahan persekitaran mempunyai tahap kepuasan yang rendah terhadap keselamatan perumahan mereka. </li></ul><ul><li>Hipotesis kajian ini menunjukkan tiada perkaitan yang signifikan antara tingkatan dan jantina dengan tahap kepuasan perumahan dan tahap kepuasan persekitaran. </li></ul><ul><li>Didapati juga saiz isi rumah tidak perkaitan yang signifikan dengan kepuasan perumahan dan kepuasan persekitaran. </li></ul><ul><li>Akan tetapi, kajian ini terdapat perkaitan yang signifikan antara kepuasan perumahan dan kepuasan persekitaran </li></ul><ul><li>Kebanyakkan responden dalam kajian ini menunjukkan kepuasan yang sederhana terhadap kepuasan perumahan dan kepuasan persekitaran. Maka, kedua-dua faktor ini adalah saling bergantung dalam zaman remaja </li></ul>6 Kesimpulan, Implikasi dan Cadangan

×