მიწის რესურსები

1,476 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

მიწის რესურსები

 1. 1. სამოდელო გაკვეთილი მანანა სეხნიაშვილი 126-ე საჯარო სკოლა საგანი გეოგრაფია კლასი IX კლასი
 2. 2. miwis resursebi da niadagis dacva
 3. 3. გაკვეთილის მიზნები • საქართველოს ჰავისა და ნიადაგების აღწერა და დაკავშირება სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციასთან; • საქართველოს მიწის რესურსების სტრუქტურის გაცნობა, გაანალიზება და დაკავშირება სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციასთან. • რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული საშუალებების გაანალიზება და ინტერპრეტაცია; • ინფორმაციის გაანალიზების უნარის განვითარება; • მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენის უნარის განვითარება; გადაჭრის უნარის განვითარება; • გარემოზე პასუხისმგებლობის უნარის განვითარება; • პრეზენტაციის უნარის განვითარება.
 4. 4. რესურსები საქართველოს ,ფიზიკური რუკა საქართველოს ნიადაგების რუკა, საქართველოს რეგიონების რუკა;  ფორმატის ქაღალდები, ტექსტი: საქართველოს ;მიწის რესურსები დიაგრამები; მარკერები;  IX - კლასის გეოგრაფიის
 5. 5. № 2. . 20აქტივობა როლური თამაში წთ მასწავლებელი ანაწილებს : 4-5როლებს კლასს ყოფს .კაციან ჯგუფებად ერთი ,, ”,იქნება ბიზნეს ჯგუფი დანარჩენები წარმოადგენენ კონკურსში მონაწილე ,ორგანიზაციებს რომლებიც იმუშავებენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტზე (სურვილისამებრ ირქმევენ ).სახელებს თითოეულ ჯგუფს ურიგდება სხვადასხვა სახის რესურსი (დიაგრამები, ,რუკები ტექსტები მიწის ). ,,რესურსებზე ბიზნეს ”ჯგუფი ადგენს შეფასების ,კრიტერიუმებს მან უნდა გამოავლინოს ,გამარჯვებული პროექტები რომლებიც დაფინანსდებიან ( 1000შესაბამისად 0$, 9 000$ და 8000$).
 6. 6. პროექტზე მუშაობისას გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები 1. ;მიწის კადასტრი 2. ნიადაგების ;გეოგრაფია 3. მიწის ფონდის სტრუქტურა; 4. აგროკლიმატური ;დარაიონება 5. ნიადაგების ;სტრუქტურა 6. ნიადაგის დაცვა.
 7. 7. : 1.წყაროები ზოგადი ინფორმაცია საქართველო მცირემიწიანი .ქვეყანაა მისი ტერიტორია (ტერიტორიული წყლების )გარეშე 69,7 2- .ათასი კმ ია 2005აქედან წლის -მდგომარეობით სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 30,2 2-ფართობი ათას კმ ს ,შეადგენს საიდანაც სამიწათმოქმედო მიწებს (სახნავ მიწებს და მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო ნარგავებით )დაკავებულ მიწებს 10,7 2სულ ათასი კმ უჭირავს.
 8. 8. 2. საქართველოს ნიადაგების სტრუქტურა იურიდიული სტატუსის ,მიხედვით მიწები საქართველოში იყოფა სასოფლო-სამეურნეო (40%) -და არასასოფლო სამეურნეო (60%).მიწებად ეს უკანასკნელი კატეგორია მოიცავს სახელმწიფო (და მუნიციპალური ტყეების ტყის ) ,ფონდის ტერიტორიას დაცულ ,ტერიტორიებს წყლით დაკავებულ ( ),მიწებს წყლის ფონდს ურბანიზებულ და სამრეწველო ,ტერიტორიებს აგრეთვე გზებითა და სხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობებით დაკავებულ .ტერიტორიებს საქართველოს მიწების კატეგორიებად დაყოფა .ასახულია დიაგრამებზე
 9. 9. 3. ნიადაგების ტიპები
 10. 10. 4. საქართველოს მიწის რესურსების დაყოფა გამოყენების თვალსაზრისით გამოყენების თვალსაზრისით საქართველოს მიწის რესურსები იყოფა სამ :ნაწილად სამიწათმოქმედო , -ტერიტორია ბუნებრივ ( ,სამეურნეო ფართობი ტყე ,ბუჩქნარი -სათიბ )საძოვრები სოფლის და სატყეო მეურნეობაში გამოუყენებელი მიწები.
 11. 11. 5. ნიადაგების ვარგისიანობა საქართველოს ნიადაგური რესურსი სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის საკმაოდ შეზღუდულია. ქვეყნის ტერიტორიის 65-70%-ს მოიცავს ნიადაგები, რომლებიც მცენარისთვის საჭირო საკვები ელემენტებით ღარიბია. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებად ძირითადად გამოიყენება ყავისფერი, რუხყავისფერი, შავმიწა, ნეშომპალა- კარბონატული, სუბტროპიკული ეწერი, წითელმიწა, ყვითელმიწა ყომრალი, ლამიან-ჭაობიანი და კორდიან- ტორფიანი ნიადაგები. სასოფლოსამეურნეო სავარგულების საკმაოდ დიდი წილი (6,7%, 205 ათასი ჰა) კი უფრო დაბალნაყოფიერ, დამლაშებულ და ბიცობ ნიადაგებს უკავია. გარდა ამისა, სასოფლოსამეურნეო სავარგულების 11% (300 ათასი ჰა) მჟავე, 7.3% (210 ათასი ჰექტარი) კი დაჭაობებული
 12. 12. ნიადაგების ვარგისიანობა მნიშვნელოვანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად ვარგისიანობის მიხედვით საქართველოს ნიადაგები, რომლებიც მუშავდება, ძირითადად განეკუთვნება „კარგ“ და „საშუალო“ კატეგორიებს საქართველოში პრაქტიკულად არ არის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად
 13. 13. 6. ვერტიკალური ზონები  I ზონა ( 250 - ) _ზღვის დონიდან მ მდე უპირატესად გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს მრავალწლიანი სუბტროპიკული კულტურები ( , ,ციტრუსები ჩაი ).დაფნა  II (250-5000 )ზონა მ - -მებაღეობა , ,მებოსტნეობის მევენახეობის ინტენსიური ( )მემინდვრეობის ძირითადად სიმინდის .გავრცელების არეალი  III (500-1000 )ზონა მ - ჭარბობს თავთავიანი ,კულტურები ბუნებრივი საკვები , .სავარგულები მეცხოველეობა  IV (1000-1500ზონა მ) - -ძირითადად სათიბ ,საძოვრებია მემინდვრეობა სუსტად .არის განვითარებული  V ზონა (1500-2000 )მ - -ძირითადად სათიბ .საძოვრებია  VI (2000 -ზონა მ ის ზემოთ) -
 14. 14. 7. niadagebis mdgomareoba რელიეფური თავისებურებებისა და გეოდინამიკური პროცესების გამო საქართველოში მიწებისა და ნიადაგების ეროზიას საკმაოდ ფართო მასშტაბები აქვს. ნიადაგის ეროზია რიგ შემთხვევებში არის ბუნებრივი მოვლენა, თუმცა დეგრადაციის პროცესის სიმწვავე ღრმავდება ადამიანის მიერ ნიადაგის არამდგრადი გამოყენებით. გავრცელებულია მიწებისა და ნიადაგების როგორც წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზია, ასევე დამლაშებისა და დაჭაობების ნიადაგების 33% ეროზირებულია. Aქედან 380 ათასი ჰა სახნავი მიწებია, 570 ათასი ჰა_საძოვრები და სათიბები, 87 ათასი ჰა _ შავი ზღვის სანაპირო ზოლი.
 15. 15. აღმოსავლეთ საქართველოს არიდულ და ნახევრად არიდულ ზონებში ქარისმიერ ეროზიას განიცდის 105 ათასი ჰა სახნავ-სათესი სავარგული 18 ადმინისტრაციულ რაიონში. ძლიერ დამლაშებულია ნიადაგების 59 ათასი ჰა, საშუალოდ დამლაშებული _54 ათასი ჰა. ნეშომპალა სულფატური ნიადაგების საერთო ფართობი, რომელსაც მელიორაცია ესაჭიროება 15 ათას ჰა-ს შეადენს. სასოფლო- სამეურნეო სავარგულების 10 ათასი ჰა დარღვეული დადაზიანებულია მინერალური რესურსების ღია კარიერული წესით დამუშავების გამო.
 16. 16. № 3. - 10აქტივობა პრეზენტაცია .წთ მუშაობის დასრულების შემდეგ ხდება პროექტების პრეზენტაცია .
 17. 17. № 4. 10 .აქტივობა შეფასება წთ პრეზენტაციის ,,შემდეგ ბიზნეს ”ჯგუფი განიხილავს თითოეულ ,პროექტს აფასებს ,, ”და აფინანსებს .სამ გამარჯვებულს დაფინანსება 10შეიძლება იყოს 000$; 9 000$ და 8 000$.
 18. 18. I პრემია პროექტში განსაზღვრულია :პრიორიტეტები 1. ;ჩატარებულია მიწის კადასტრი 2. : )გათვალისწინებულია ა ;აგროკლიმატური დარაიონება ) ;ბ ვერტიკალური ზონალობა )გ მიწებისა და ნიადაგების .მდგომარეობა 4. ნიადაგეგის დაცვის მიზნით დაგეგმილია ნიადაგდაცვითი .კონკრეტული ღონისძიებები
 19. 19. პროექტის შეფასების რუბრიკა კარგად არის გამოკვეთილი ,მიზნები მარტივად ;აღსაქმელია კვლევა სწორად არის ,დაგეგმილი გამოყენებულია .არაერთი წყარო  ;ანალიზი სიღრმისეულია  ;ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ გასაგებად არის ჩამოყალიბებული პროექტის ,არსი აუდიტორიაზეა ,გათვლილი ძირითადი იდეებია გაშლილია, იყენებს თვალსაჩინოებებს და
 20. 20. II პრემია პროექტში მკვეთრად არ არის :განსაზღვრული პრიორიტეტები 1. ;ჩატარებულია მიწის კადასტრი 2. არ არის მკვეთრად გამოხატული ) ;ა კლიმატური სარტყლები ) ;ბ ვერტიკალური ზონალობა )გ მიწებისა და ნიადაგების .მდგომარეობა 4. ნიადაგეგის დაცვის მიზნით დაგეგმილია ზოგადი .ღონისძიებები
 21. 21. ,გააზრებულია თანმიმდევრულობა ორგანიზების ნიშნებით; ზოგი გადასვლა იდეებს შორის არის , .მარტივი ზოგი გაუგებარი  ,კვლევა დაგეგმილია მაგრამ ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად არ არის გამოყენებული; შეზღუდული რაოდენობის წყაროებია გამოყენებული; ;ანალიზი მისაღებია დასკვნები ჩამოყალიბებულია ,კვლევის ადეკვატურად მაგრამ არ ;არის მკაფიო ბუნდოვნად არის ჩამოყალიბებული პროექტის არსი; იყენებს თვალსაჩინოებებს; პასუხობს .შეკითხვების უმეტესობას
 22. 22. III პრემია პროექტში არ არის მკვეთრად განსაზღვრული :პრიორიტეტები 1. არ არის ჩატარებული ;მიწის კადასტრი 2. არ არის მკვეთრად )გამოხატული ა ;კლიმატური სარტყლები )ბ ვერტიკალური ;ზონალობა )გ მიწებისა და ნიადაგების .მდგომარეობა 4. არ არის დაგეგმილი
 23. 23. არ არის იდეებს შორის ლოგიკური ,ჯაჭვი რაც აბნევს მსმენელს კვლევა არაეფექტურადაა ,დაგეგმილი ანალიზი ზედაპირულია; • მცირე შემოქმედებითი ენერგიის დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან; •ეფექტურად არ არის წარმოჩენილი ,პროექტის არსი უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და პასუხების ,გაცემა არ არის მიზნობრივად გამოყენებული თვალსაჩინოებები.
 24. 24. საშინაო დავალებაეძლევათ :რეკომენდაცია 1. დაუკავშირდნენ ,ორგანიზაციებს რომლებიც მუშაობენ ნიადაგის ;დაცვაზე 2. მოძებნონ პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნებში; 3. მოიძიონ იფორმაცია საქართველოს განედებში მდებარე ქვეყნების მიწის რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის
 25. 25. შეფასება • ფასდება ინფორმაციის ,მოძიების ,კლასიფიცირების ანალიზისა და სხვა სახით წარმოდგენის .უნარი ანალიზისა და დასკვნის გამოტანის ,უნარი პრეზენტაციის უნარი; • რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული საშუალებების გაანალიზება და ინტერპრეტაციis
 26. 26. gmadlobT yuradRebisTvis!gmadlobT yuradRebisTvis!

×