Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie - Manage or Die Inspirations

5,193 views

Published on

Materiał ten prezentuje elementy tzw. infrastruktury etycznej, czyli regulacji i stymulantów etyki biznesu w Polsce i w Europie. Definiuje także elementy programu etycznego, który może być wskazówką, wytyczną dla firm. Prezentuje także kanony etyczne przedsiębiorców oraz nakreśla sytuację w zakresie etyki biznesu i CSR w Europie.

Prezentacja została opracowana na podstawie materiałów Pana prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego.

Published in: Leadership & Management
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie - Manage or Die Inspirations

 1. 1. Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie. Prezentacja przygotowana na podstawie opracowania (2004) Pana Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego Centrum Etyki Biznesu WSPiZ & IFiS PAN
 2. 2. Co zrobiono w Polsce na rzecz etycznej infrastruktury? <ul><li>W Polsce: </li></ul><ul><ul><li>- Ustawa o swobodzie gospodarczej, art.. 17 i 18 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Zasady Dobrej Praktyki Związku Banków Polskich </li></ul></ul><ul><ul><li>- Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>- Zasady Dobrej Praktyki Konferencji Firm Finansowych </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kanon Etyczny Przedsiębiorcy (PKPP) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (w przygotowaniu) </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>W Europie: </li></ul><ul><ul><li>- Corporate Social Responsibility (CSR) – Biała Ksiega UE/ biegun doskonałości CSR (2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Corporate Citizenship </li></ul></ul><ul><ul><li>- British Banking Codes </li></ul></ul><ul><ul><li>- Associazione Bancaria Italiana package on CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>- London Principles </li></ul></ul><ul><ul><li>AA 1000 (AccountAbility) </li></ul></ul>Co zrobiono w Europie na rzecz etycznej infrastruktury?
 4. 4. <ul><li>Na Świecie: </li></ul><ul><ul><li>- SA 8000 (Social Accountability) </li></ul></ul><ul><ul><li>- General Reporting Initiative (GRI) </li></ul></ul><ul><ul><li>- SRI (FTSA4GOOD, Dow Jones Sustainability Index) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Global Compact (GC) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Caux Round Table (CRT) </li></ul></ul>Co zrobiono na Świecie, na rzecz etycznej infrastruktury?
 5. 5. Źródło: www.wikipedia.org Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której firmy na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. CSR: przypomnienie - definicja
 6. 6. CSR: przypomnienie - definicja Źródło: www.wikipedia.org Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.
 7. 7. Polska: znaczenie &quot;społecznej gospodarki rynkowej&quot; Wykładnia art. 20 Konstytucji RP „ W płaszczyźnie konstytucyjno-prawnej społeczna gospodarka rynkowa wyznaczona jest z jednej strony przez podstawowe, tradycyjne elementy rynku w postaci wolności gospodarczej i własności prywatnej, z drugiej zaś przez solidarność społeczna, społeczny dialog i współpracę partnerów społecznych. Społeczna gospodarka rynkowa stanowi więc nie tylko określony model ekonomiczny, ale także pożądany przez ustawodawcę obraz ładu społecznego.” [Trybunał Konstytucyjny, w styczniu 2001 r.]
 8. 8. Polska: swoboda gospodarcza w etycznych ramach Potwierdzeniem rosnącego rozumienia jakie znaczenie ma etyczny kontekst działalności gospodarczej jest to, że: w ustawie o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. zawarto dwa ważne artykuły nadające wolności gospodarowania właściwe ramy niczym passe-partout obrazowi Są to artykuły 17 i 18 traktujące o uczciwości, dobrych obyczajach oraz moralności publicznej
 9. 9. Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów . Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej , a także ochrony środowiska . Polska: artykuły pierwszej potrzeby
 10. 10. Artykuły 17 i 18 ustawy kładą kres powtarzanemu niby mantra przekonaniu, że „co niezakazane, to dozwolone”. Polska: Nieetyczne = nielegalne ! Od wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nieuczciwa konkurencja oraz poszanowanie dobrych obyczajów i interesów konsumenta, jest nie tylko – jak zawsze było nieetyczne , ale także nielegalne .
 11. 11. Co robić ? Działać !
 12. 12. Co to jest program etyczny ? … to całościowe przedsięwzięcie skierowane na uczynienie z etyki biznesu (prostych zasad) najwyższego standardu organizacji o randze strategicznej... Nie redukowanej do PR-owskiego dodatku.
 13. 13. Główne elementy programu etycznego. Identyfikacja wartości… Ustalenie misji i wizji… Opracowanie kodeksu etycznego… Opracowanie programu kształcenia etycznego… Promowanie zachowania etycznego… Monitorowanie przestrzegania norm… Przeprowadzenie audytów etycznych…
 14. 14. Teoria: odpowiedzialny biznes, to taki biznes, który: realizuje cel firmy (powiększanie wartości firmy, dostarczanie produktów i usług odpowiedniej jakości), czyniąc to w długim horyzoncie czasowym (harmonijna trwałość), co jest zapewniane przez należyte kształtowanie relacji z głównymi interesariuszami (akcjonariusze, pracownicy, menedżerowie, klienci, konsumenci, dostawcy, społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.), w toku postępowania zgodnego z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi (przez wszystkich interesariuszy). Źródło: W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja, 2004
 15. 15. Kanon etyczny przedsiębiorców – członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 16. 16. Kanon etyczny przedsiębiorców – członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan* <ul><li>Jako przedsiębiorcy uznajemy, że nasza odpowiedzialność polega przede wszystkim na : </li></ul><ul><li>dostarczaniu klientom i konsumentom produktów (wyrobów lub usług) właściwej jakości , </li></ul><ul><li>czynieniu tego w długim horyzoncie czasowym , </li></ul><ul><li>zapewnianiu należytych relacji z głównymi interesariuszami firmy, </li></ul><ul><li>postępowaniu zgodnie z prawem i normami moralnymi . </li></ul><ul><li>2. Dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyły się zaufaniem wszystkich grup interesariuszy, to jest klientów i konsumentów, pracowników, menedżerów, akcjonariuszy, dostawców i odbiorców, konkurentów i społeczeństwa. </li></ul><ul><li>*Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL </li></ul>
 17. 17. 3. Rozpatrujemy z należytą starannością oraz bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji opinie osób i grup funkcjonujących w otoczeniu naszych firm. 4. Kształtujemy kulturę organizacyjną naszych firm tak, by przejawiała się w odpowiedzialności za pracowników oraz w ich odpowiedzialności za powierzone zadania . 5. Dbamy o to, aby nasi pracownicy nie byli dyskryminowani z żadnego powodu, aby ich godność jako osób była uszanowana , praca odpowiednio i terminowo wynagradzana , a środowisko pracy bezpieczne i zdrowe . 6. Staramy się, aby kierowanie naszymi firmami na wszystkich szczeblach pełnione było umiejętnie oraz z dbałością o przestrzeganie norm moralnych i mogło służyć za wzór postępowania. *Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL Kanon etyczny przedsiębiorców – członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 18. 18. 7. Prowadzimy działalność produkcyjną i handlową oraz operacje finansowe w sposób przejrzysty i jesteśmy gotowi do ponoszenia konsekwencji w przypadku pomyłek. 8. Jesteśmy solidnymi partnerami w działalności polegającej na tworzeniu dóbr oraz pomnażaniu wartości, a uczciwa konkurencja i osiągnięty zysk świadczą o naszej zdolności do twórczego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku społecznym, w jakim działamy. 9. W trosce o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne, podejmujemy ważne społecznie inicjatywy oraz sprawujemy mecenat na miarę posiadanych możliwości. 10. O naszej rzetelności świadczy zgodność naszych słów i naszych czynów . *Przygotowany przez Centrum Etyki Biznesu we współpracy z PKPPL Kanon etyczny przedsiębiorców – członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan*
 19. 19. Czy mamy zaufanie do innych ludzi ? Źródło - TNS OBOP Survey 5-9.01.2007. Opublikowano 23.01.2007 [GW]
 20. 20. Ku obywatelskiej Rzeczypospolitej gospodarczej Zapewnienie podmiotowości interesariuszom wymaga pilnego podjęcia działań ze strony instytucji państwowych, samorządowych, korporacji przedsiębiorców, związków zawodowych, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz kształtowania obywatelskiej Rzeczypospolitej gospodarczej. Odpowiedzi wymagają dwie kwestie:
 21. 21. <ul><li>Kto jest autentycznym obywatelem Rzeczypospolitej gospodarczej ? </li></ul><ul><li>Co zrobić, by przekształcić aktualną „szlachecką” rzeczpospolitą gospodarczą w obywatelską Rzeczpospolitą gospodarczą ? </li></ul><ul><li>W tym celu konieczna jest </li></ul><ul><li>strategia odpowiedzialności oraz etyczna infrastruktura. </li></ul>
 22. 22. Wszyscy jesteśmy interesariuszami <ul><li>Interesariusze tworzą konstytuantę organizacji, czyli system stanowiący firmę sensu largo , tj.: </li></ul><ul><ul><li>- firmę sensu stricto (interesariusze wewnętrzni) </li></ul></ul><ul><ul><li>otoczenie bliższe i dalsze (interesariusze zewnętrzni) </li></ul></ul><ul><li>Tak rozumiana organizacja gospodarcza stanowi: </li></ul><ul><ul><li>nie prosty mechanizm do pomnażania pieniędzy zainwestowanych przez jedną grupę interesariuszy (właścicieli/ udziałowców), </li></ul></ul><ul><ul><li>ale złożoną instytucję społeczną, której członkowie inwestują swoje „stawki” ( stakes ) w jej funkcjonowanie. </li></ul></ul><ul><li>Odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji gospodarczych wymaga traktowania wszystkich interesariuszy - i to przez wszystkich interesariuszy - jako tych, którym przysługuje podmiotowość gospodarcza. </li></ul>
 23. 23. CSR w wybranych krajach Europy W opublikowanej niedawno książce* stanowiącej przegląd tego, co charakterystyczne dla CSR w krajach Europy poszczególnym rozdziałom nadano tytuły mówiące same za siebie. *A. Habisch i in., red., Corporate Social Responsibility Accross Europe , Springer 2005
 24. 24. CSR w Europie Północnej <ul><li>Finlandia : Siła społeczeństwa o wysokim zaufaniu </li></ul><ul><ul><li>ministerstwa, firmy i instytucje społeczeństwa obywatelskiego współpracują ze sobą na rzecz CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>uwaga skupiona na kwestiach ochrony środowiska </li></ul></ul><ul><li>Dania : Całościowe strategie rynku pracy </li></ul><ul><ul><li>demokracja partycypatywna argumentem silniejszym na rzecz CSR, niż tradycja religijna czy etyka </li></ul></ul><ul><ul><li>wysoki stopień wzajemnego zaufania </li></ul></ul><ul><li>Norwegi a: Dobrowolne partnerstwo jako aktywa społeczne </li></ul><ul><ul><li>tradycja socjaldemokratyczna jako źródło </li></ul></ul><ul><ul><li>wysokie zaangażowanie MSP </li></ul></ul><ul><ul><li>przejrzystość większa, aniżeli w innych krajach </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>UK : Klarowny model stosunków biznes-społeczeństwo </li></ul><ul><ul><li>istytucjonalizacja ( societal governance ) </li></ul></ul><ul><ul><li>corporate governance </li></ul></ul><ul><ul><li>soft law </li></ul></ul><ul><li>Irlandia : Most przez Atlantyk </li></ul><ul><ul><li>tradycja oraz wpływ kapitalizmu amerykańskiego nie sprzyjały rozwojowi CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>znaczący wpływ wywarło przystąpienie do UE ora nadzieje związane z rowiązaniami europejskimi </li></ul></ul><ul><li>Belgia : Gorący temat w zarządzaniu </li></ul><ul><ul><li>konsekwencje sporów Flandrii i Walonii </li></ul></ul><ul><ul><li>niedostatek otwartego komunikowania się w sprawach polityki gospodarczej </li></ul></ul>CSR w Europie Zachodniej
 26. 26. <ul><li>Holandia : Redefinicja pozycji w społeczeństwie </li></ul><ul><ul><li>CSR – A Dutch Approach (2001) </li></ul></ul><ul><ul><li>inicjatywy centralne i lokalne ze strony władz </li></ul></ul><ul><ul><li>aktywność sektora finansowego </li></ul></ul><ul><li>Francja: Balansowanie między konstruktywnym molestowaniem a cnotliwymi intencjami </li></ul><ul><ul><li>długa historia braku zaufania do stosunków w biznesie </li></ul></ul><ul><ul><li>społeczne prawodawstwo nie zachęca do dobrowolności </li></ul></ul><ul><ul><li>sceptycyzm </li></ul></ul>CSR w Europie Zachodniej
 27. 27. <ul><li>Niemcy : Przezwyciężanie spuścizny korporacjonizmu </li></ul><ul><ul><li>społeczna gospodarka rynkowa </li></ul></ul><ul><ul><li>powiązanie ze ‘zrównoważonym rozwojem’ oraz ‘obywatelstwem korporacyjnym’ </li></ul></ul><ul><ul><li>niechęć firm do strategii CSR/ słaby głos konsumentów </li></ul></ul><ul><ul><li>CSR a jakość warunków pracy </li></ul></ul><ul><li>Austria : Działania skupione na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju </li></ul><ul><ul><li>dążenie do eliminacji napięć społecznych w gospodarce </li></ul></ul><ul><ul><li>działanie na rzecz tworzenia europejskiego obszaru aktywności gospodarczej </li></ul></ul><ul><ul><li>odkrywanie nowej roli przedsiębiorstw </li></ul></ul>CSR w Europie Zachodniej
 28. 28. <ul><li>Węgry: Społeczny dobrobyt w tyle za wzrostem ekonomicznym </li></ul><ul><ul><li>społeczeństwo nie ma zaufania do biznesu </li></ul></ul><ul><ul><li>niskie notowania etyczne organizacji biznesowych </li></ul></ul><ul><ul><li>brak zaufania do menedżerów </li></ul></ul><ul><li>Czechy: Odkrywanie nowego znaczenia autorytetu </li></ul><ul><ul><li>pragmatyzm (korzystanie z okazji) </li></ul></ul><ul><ul><li>potrzeba nowych regulacji prawnych </li></ul></ul><ul><ul><li>etyka ma ograniczyć złe praktyki </li></ul></ul>CSR w Europie Środkowej
 29. 29. <ul><li>Litwa : Mapa drogowa od konfrontacji do konsensu </li></ul><ul><ul><li>konieczność przezwyciężenia postaw z czasów komunistycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>niezbędna edukacja z zakresu etyki biznesu </li></ul></ul><ul><ul><li>dążenie do eliminacji cynizmu w zarządzaniu gospodarką </li></ul></ul><ul><li>Estonia : Inkubacja radykalnej zmiany politycznej i ekonomicznej </li></ul><ul><ul><li>zmiana relacji biznes-społeczeństwo </li></ul></ul><ul><ul><li>CSR nowym pojęciem </li></ul></ul><ul><ul><li>dominuje sukces finansowy </li></ul></ul><ul><ul><li>brak programów strategicznych CSR </li></ul></ul>CSR w Europie Wschodniej
 30. 30. <ul><li>Rosja: Cienka linia miedzy małym biznesem a wielką polityką </li></ul><ul><ul><li>oligarchizacja gospodarki i polityki </li></ul></ul><ul><ul><li>podejscie emocjonalne i spontaniczne do CSR </li></ul></ul><ul><li>Ukraina: W poszukiwaniu narodowej tożsamości </li></ul><ul><ul><li>CSR melodią przyszłości </li></ul></ul><ul><ul><li>specyfika kulturowa </li></ul></ul><ul><ul><li>ważna edukacja i komunikowanie społeczne </li></ul></ul>CSR w Europie Wschodniej
 31. 31. <ul><li>Włochy: Kreśląc nowy pejzaż biznesu </li></ul><ul><ul><li>dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju </li></ul></ul><ul><ul><li>wpływ globalizacji oraz wymuszenia gospodarcze </li></ul></ul><ul><ul><li>kwestie ochrony środowiska </li></ul></ul><ul><li>Hiszpania: Od paternalistycznej przeszłości do zrównoważonych firm </li></ul><ul><ul><li>reputacja i przewaga konkurencyjna zachęcają firmy do CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>uwarunkowania kulturowe </li></ul></ul><ul><ul><li>wpływ UE </li></ul></ul><ul><li>Portugalia: Tradycyjne wartości a ciśnienie transformacji </li></ul><ul><ul><li>dobry klimat dla dialogu społecznego </li></ul></ul><ul><ul><li>podejście instrumentalne czy strategia? </li></ul></ul><ul><ul><li>przeszkoda wysoki koszt i słabe sumienie </li></ul></ul>CSR w Europie Południowej
 32. 32. <ul><li>Turcja: Odpowiedzialność społeczna w biznesie uzależnionym od państwa </li></ul><ul><ul><li>uzależnienie kulturowe </li></ul></ul><ul><ul><li>brak instytucjonalizacji CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>corporate governance czynnikiem wspierającym </li></ul></ul><ul><li>Grecja: Eksperyment rozszerzenia rynku </li></ul><ul><ul><li>sprzyjająca atmosfera dla CSR </li></ul></ul><ul><ul><li>CSR jako społeczna ‘rewolucja’ </li></ul></ul><ul><ul><li>nadzieja na zmiany wprowadzające nowy model ładu korporacyjnego </li></ul></ul>CSR w Europie Południowej
 33. 33. Co ponadto zrobiono w innych krajach? <ul><li>W dniach 31 maja – 1 czerwca 2006 r. odbyła się w Londynie konferencja pn. „Ethical Corporation Europe’s Biggest Corporate Summit” </li></ul><ul><li>na konferencji tej przedstawiono rozwiązania wprowadzone i wprowadzane w coraz większej liczbie firm i krajów (nb. polskie firmy nie były na konferencji reprezentowane); </li></ul><ul><li>tworzone są tzw. łańcuchy dostawców </li></ul><ul><li>standardy CSR powinny być wprowadzane w organizacjach nie-biznesowych, przede wszystkim w urzędach administracji państwowej i samorządowej </li></ul><ul><li>przede wszystkim następuje przechodzenie od CSR ( Corporate Social Responsibility ) do CR ( Corporate Responsibility ), a nawet do SD ( sustainability development ) oraz (dobrego) obywatelstwa korporacyjnego ( Corporate Citizenship ) </li></ul>
 34. 34. Co ponadto zrobiono w innych krajach? <ul><ul><li>coraz więcej firm ogłasza raporty społeczne zgodne z zasadami Global Reporting Initiative ( GRI ); we Francji istnieje prawny obowiązek ( Nouvelles R é gulation Sociales, 2001) </li></ul></ul><ul><ul><li>w Szwecji przy Ministrze Spraw Zagranicznych utworzono stanowisko Swedish Partnership for Global Responsibility pełnione przez Ambasador Elisabeth Dahlin </li></ul></ul><ul><ul><li>przygotowywana jest norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności </li></ul></ul>
 35. 35. 16 kwestii dotyczących CSR ...do rostrzygnięcia lub zastanowienia...
 36. 36. Opublikowana została właśnie pod auspicjami European Foundation for Management Development (EFMD) praca zbiorowa* poświęcona CSR. W książce tej autorzy z krajów „starej Europy” oraz kilku innych państw (inicjatywa pochodzi z roku 2002) przedstawiają wyniki studiów i badań zdających sprawę z przyczyn, intencji oraz spełnień inicjatywy dotyczącej globalnej odpowiedzialności spółek wykraczającej poza odpowiedzialność prawną oraz wąsko rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi. 16 kwestii przedstawionych w kolejnych rozdziałach tego dzieła definiuje aktualne rozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) * Jos é Allouche, red., 2006, Corporate Social Responsibility , Vol. 1, Concepts, Accountability and Reporting , Palgrave, Houndmills (UK) Zdjęcie pochodzi z: http://us.macmillan.com/corporatesocialresponsibilityvolume1
 37. 37. <ul><li>CSR jako odpowiedź korporacji na żądania płynące z otoczenia biznesu (organizacji pozarządowych wspartych przez media) ze względu na: </li></ul><ul><ul><li>- niszczenie środowiska naturalnego </li></ul></ul><ul><ul><li>- nieprzestrzeganie praw człowieka </li></ul></ul><ul><ul><li>- zatrudnianie dzieci </li></ul></ul><ul><ul><li>- korupcję </li></ul></ul><ul><ul><li>- ukryte zagrożenia zastosowaniem środków technicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>- zagrożenie życia i zdrowia </li></ul></ul><ul><ul><li>- inne ukryte praktyki zdobywania zysku </li></ul></ul><ul><ul><li>[John Roberts, Cambridge University, UK] </li></ul></ul>Kwestia 1
 38. 38. Kwestia 2 <ul><li>Przesunięcie akcentu z CSR na CC – corporate citizenship = korporacja jako (dobry) obywatel w celu przeniesienia akcentu z retoryki na działania. </li></ul><ul><li>Kontinuum działań: </li></ul><ul><ul><li>- dobrowolne stosowanie przez firmy odpowiedzialnego zarządzania </li></ul></ul><ul><ul><li>- udział rządu w określaniu wymagań stawianych korporacjom, w szczególności dotyczących większej przejrzystości ich działań </li></ul></ul><ul><ul><li>- połączenie zewnętrznych standardów i zasad oraz standaryzowanej sprawozdawczości i wiarygodnego monitorowania rzeczywistych działań z wewnętrznym postępowaniem firm </li></ul></ul><ul><ul><li>[Sandra Waddock, Boston College, USA] </li></ul></ul>
 39. 39. Kwestia 3 <ul><li>Pojęcie „korporacji” jest nowym bytem prawnym różniącym się od tradycyjnej firmy mającej swego właściciela i nadal dominującej w małym i średnim biznesie. </li></ul><ul><li>Korporacja korzysta: </li></ul><ul><ul><li>- z prawnej rejestracji jako spółki </li></ul></ul><ul><ul><li>- ograniczonej odpowiedzialności ( liability ) </li></ul></ul><ul><ul><li>nieograniczonego istnienia </li></ul></ul><ul><li>Powstaje pytanie czy przywileje te są społecznie korzystne... </li></ul><ul><ul><li>- kwestia nadmiernej władzy – politycznej i ekonomicznej – biznesu </li></ul></ul><ul><ul><li>- brak demokratycznej legitymizacji (przejrzystość i obliczalność) </li></ul></ul><ul><ul><li>- globalizacja i prywatyzacja </li></ul></ul><ul><ul><li>- stąd obciążenie wymaganiami „odpowiedzialności społecznej” </li></ul></ul><ul><ul><li>[Russel Sparkers, British Methodist Church, UK] </li></ul></ul>
 40. 40. Kwestia 4 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a zagadnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju ( sustainability ) określającego normy dla działań współczesnych biorące pod uwagę zapewnienie dzisiejszych warunków życia przyszłym pokoleniom. ECSF ( European Corporate Sustainability Framework ) – prace nad nowym narzędziem menedżerskim służącym zarządzaniu złożonymi procesami mającym umożliwić przekształcenie firm w organizacje „doskonałości biznesowej” ( business excellence ) uwzględniającej ten ambitny cel. [Marcel van Marrejvik, Erasmus University, Holandia]
 41. 41. Kwestia 5 CSR jako reakcja na spowodowane globalizacją oddzielenie prawnego wymiaru działalności gospodarczej od jej wymiarów ekonomicznych i społecznych. CSR jako „model organizacyjny” służy dostarczeniu odniesień do oceny finansowej, ekologicznej, społecznej (nie zaś narzędzi menedżerskich: kodeksów etycznych, raportów nt. interesariuszy), ponieważ dotyczy głównie firm wielonarodowych. Trudności w powiązaniu faktów i wartości (różnice między krajami). [Pierre Kletz & Yvon Pesqueux, Francja]
 42. 42. Kwestia 6 <ul><li>Badania empiryczne opinii 13 dyrektorów korporacji wielonarodowych ( management of corporate social and environmental performance ) wskazały, że dla szefów firm ważne jest: </li></ul><ul><ul><li>wpływ CSP na wartość (i konkurencyjność) firm </li></ul></ul><ul><ul><li>zintegrowanie CSP z istniejącymi procesami biznesowymi i dotyczącymi zarządzania </li></ul></ul><ul><ul><li>treść odpowiedzialności na poziomie analizy instytucjonalnej </li></ul></ul><ul><ul><li>złożoność wzajemnych powiązań zasad, procesów i wyników CSP </li></ul></ul><ul><li>Stosowanie CSP w praktyce jest bardziej złożone, niż wynikałoby to z teorii. </li></ul><ul><li>[Gilbert Lenssen & Nicolay Dentchev, EABIS, Belgia] </li></ul>
 43. 43. Kwestia 7 Odpowiedzialność (obliczalność) korporacji ( coprporate accountability ), jako systematyczne informowanie publiczności i komunikowanie się z nią w celu uzasadnienia decyzji podejmowanych przez organizacje oraz działań wobec interesariuszy.
 44. 44. Kwestia 7 <ul><li>Sześć zmian </li></ul><ul><li>informacja retrospektywna a informacja prospektywna </li></ul><ul><li>dane twarde (ilościowe po audycie) i miękkie (jakościowe) </li></ul><ul><li>koszt-korzyść a przejrzystość </li></ul><ul><li>przestrzeganie a wiarygodność minimum ( bottom line ) jednowymiarowe, a minima wielowymiarowe (Global Reporting Initiative) </li></ul><ul><li>- monolog a dialog </li></ul>
 45. 45. Kwestia 7 Pytania oczekujące odpowiedzi: - zmiany: ewolucja czy rewolucja? - czy audytorzy powinni bardziej angażować się w CA? - granice przejrzystości? - czy rządy powinny bardziej angażować się w CA? - co lepsze: dokładne miary czy opisy? - w jakim stopniu raporty społeczne służą manipulacji? [Moses Pava & Joshua Krausz, USA]
 46. 46. <ul><li>Rola prawa w kształtowaniu odpowiedzialnej korporacji: </li></ul><ul><ul><li>relacje między prawem a etyką: „jeśli legalne, to etyczne” </li></ul></ul><ul><ul><li>stanowisko zajmowane przez menedżerów jest w tej sprawie bardzo istotne </li></ul></ul><ul><li>Rodzaje regulacji prawnych : </li></ul><ul><ul><li>dochodzenie szkód </li></ul></ul><ul><ul><li>tradycyjne mechanizmy prawne </li></ul></ul><ul><ul><li>regulacje dotyczące rynków </li></ul></ul><ul><ul><li>ujawnianie informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>samoregulacja </li></ul></ul><ul><ul><li>zachowania korporacji wielonarodowych </li></ul></ul><ul><ul><li>[David Hess, USA] </li></ul></ul>Kwestia 8
 47. 47. Kwestia 9 Dwa rodzaje prawa: prawo „twarde” oraz regulacje „miękkie”. CSR jest regulacja „miękką”, ale pojawiają się głosy, że pewne elementy powinny zostać ujęte w krajowych systemach prawa „twardego”, bowiem firmy wielonarodowe skarżą korporacje-matki przed sądami kraju pochodzenia za złe zachowania spółek-córek w krajach funkcjonowania tych ostatnich. Kompetencje sądów w sprawach z powództwa zagranicznego ulegają rozszerzeniu (nie tylko sądy USA, ale stopniowo sądy europejskie), co wymaga „twardego” prawa w sprawach międzynarodowej odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). [Karim Medjad, Francja]
 48. 48. <ul><li>Brak doskonałej przejrzystości w komunikowaniu się firm i inwestorów niezbędnej dla efektywnego funkcjonowania rynków finansowych i gospodarki w szerszym zakresie. </li></ul><ul><li>Korzyści dla firm z dobrowolnego ogłaszania pozafinansowych informacji o społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu to: </li></ul><ul><ul><li>redukcja asymetrii w pozytywnym znaczeniu dla udziałowców i pozostałych interesariuszy </li></ul></ul><ul><ul><li>poprawa reputacji firmy </li></ul></ul><ul><ul><li>redukcja kosztu kapitału </li></ul></ul><ul><ul><li>[J é r ô me Caby, Francja & Juan Pi ñ ero Chousa, Hiszpania] </li></ul></ul>Kwestia 10
 49. 49. Kwestia 11 Udostępnianie informacji interesariuszom, jako niezbędny warunek skłaniania ich do podejmowania odpowiedzialności i ich obliczalności ( accountability ). Społeczna obliczalność ( social accountability ) stanowi połączenie corporate social responsibility (CSR1) oraz społecznego reagowania – corporate social responsiveness (CSR2). Internet jako narzędzie dialogu z i między interesariuszami. Prowadzi to do rozszerzenia społecznej odpowiedzialności firm. [Brendan O’Dwyer, University of Amsterdam, Holandia]
 50. 50. Kwestia 12 Badania wskazują, że rośnie liczba firm ogłaszających raporty dotyczące spraw społecznych, ochrony środowiska i wyników ekonomicznych. Brak jest dostatecznie dokładnych oszacowań ryzyka i niepewności wpływających na wartość firmy. Wymaga to lepszego rozumienia wyznaczników strategii i wpływu CSR ( corporate sustainability reporting ) na wartość firmy. Konieczna jest instytucjonalizacja tak rozumianego CSR. [R é al Labelle, Bernard Sinclair Desgagn é , Kanada & Allain Schatt, Francja]
 51. 51. Kwestia 13 Lista informacji pozafinansowych obejmuje wiele pozycji, różnych w różnych krajach oraz określonych przepisami, lub przyjmowanych dobrowolnie, albo oczekiwanych. Wiele firm aktywnie prezentuje informacje, gdy zagrożona jest ich reputacja i akceptacja ich działalności przez społeczeństwo obywatelskie. Inne firmy rozumieją, że nowe reguły rynku w XXI w. są właśnie opracowywane w odpowiedzi na prawo do wiedzy i partycypacji jakiego domaga się społeczeństwo obywatelskie jeśli nie dla eliminacji ryzyka w życiu codziennym i przyszłych pokoleń, to przynajmniej dla zachowania kontroli i wpływu. Tradycyjna statystyka nie wystarcza. [Olivier Dubigeon, Francja]
 52. 52. Kwestia 14 & 15 <ul><li>Przykład Francji, gdzie publikowanie raportów CSR i dotyczących zrównoważonego rozwoju jest obligatoryjne dla firm giełdowych od 2002 r. </li></ul><ul><ul><li>publikacji raportów domagał się rząd, a nie interesariusze </li></ul></ul><ul><ul><li>rozumienie CSR jest zdominowane przez stosunki pracy </li></ul></ul><ul><ul><li>ogłaszanie danych dotyczy bardziej ich publikowania aniżeli treści </li></ul></ul><ul><li>Jest to tzw. francuski paradoks wywodzący się ze społecznego paternalizmu sięgającego XIX w. </li></ul><ul><li>[Jos é Allouche, Fran ç oise de Bry, Isabelle Huault & G é raldine Schmidt, Francja] </li></ul><ul><li>New Economic Regulation (NRE Law) we Francji wywołało problem jakości informacji dotyczących CSR (normy ISAE 100, AA 1000). </li></ul><ul><li>[Jacques Igalens, Francja] </li></ul>
 53. 53. Kwestia 16 <ul><li>Systemy zarządzania, a CSR: </li></ul><ul><ul><li>- co jest główną ‘logiką’ systemów zarządzania CSR? </li></ul></ul><ul><ul><li>- czy tradycyjne systemy zarządzania jakością wystarczają? </li></ul></ul><ul><ul><li>- jakie są zagadnienia kluczowe? </li></ul></ul><ul><ul><li>- czy można wskazać komplementarność elementów i obszarów systemów zarządzania CSR, przynajmniej w skali europejskiej? </li></ul></ul><ul><li>Dwie inicjatywy: </li></ul><ul><ul><li>- CSR standard – International Standards Organization (ISO) </li></ul></ul><ul><ul><li>- badania dotyczące benchmarkingu uwzględniające Q-RES (Włochy), ValuesManagementSystem (Niemcy), SIGMA oraz AA1000 (Wlk. Brytania). </li></ul></ul><ul><ul><li>[Simone de Colle, Włochy] </li></ul></ul>
 54. 54. Rola biznesu w życiu społecznym gwałtownie wzrasta zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
 55. 55. Wzrostowi temu towarzyszyć musi rosnąca odpowiedzialność firm nie tylko za jakość spełniania roli realizatorów celów wewnętrznych firm i korporacji, ale także za jakość spełniania roli członków społeczeństwa jakimi są te firmy te i korporacje.
 56. 56. Zharmonizowane i jakościowo dobre spełnianie obu ról jest w ostatecznym rachunku korzystne zarówno dla biznesu jak i społeczeństwa.
 57. 57. Jest to bowiem nie koszt, lecz długoterminowa inwestycja.
 58. 58. Materiał powstał na podstawie opracowania (2004) Pana Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego Centrum Etyki Biznesu WSPiZ & IFiS PAN Zdjęcia i ilustracje: www.istockphoto.com , www.microsoft.com Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła.

×