Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pressupost en els processos de caracterització

918 views

Published on

La presentació explica la importància d'elaborar un bon pressupost per als nostres treballs de caracterització. Material didàctic per al CFGM Caracterització, en el crèdit "Disseny de personatges i organització del treball".

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pressupost en els processos de caracterització

 1. 1. El pressupost en els processos de caracterització CFGM Caracterització
 2. 2. Què és el “pressupost”? <ul><li>És una eina de planificació , és a dir, un instrument que ens ha de facilitar la gestió del projecte. </li></ul><ul><li>El pressupost l’hem de fer, en primer lloc, per a nosaltres , ja que és a l'artista a qui una bona planificació pot ajudar, si el projecte és gran i llarg el seu desenvolupament. </li></ul><ul><li>Amb la presentació del pressupost, ens estem comprometent a produir el projecte amb uns diners determinats. </li></ul>
 3. 3. Aspectes previs <ul><li>Les tasques de disseny, planificació, producció, coordinació i gestió que realitza el caracteritzador, sovint s’entenen com “incloses en el preu”, per la qual cosa no es quantifiquen i romanen “INVISIBLES” tant per a l’artista com per a les entitats amb les que treballa </li></ul>
 4. 4. Aspectes previs (II) <ul><li>En tota tasca encomanada s’haurien d’elaborar diferents pressupostos: un pressupost intern i d’altres dirigits a les diferents entitats que han de fer-se càrrec de les despeses. </li></ul><ul><li>És imprescindible que el pressupost mantingui directa correspondència amb el pla de treball (planning). </li></ul>
 5. 5. Llistat de les necessitats del projecte <ul><li>No oblidar: </li></ul><ul><ul><li>Honoraris dels caracteritzadors: S’apliquen quan l’obra és nova, produïda específicament. Es pot fer per preu/hora de treball, sense oblidar el temps dedicat a la preproducció i a la postproducció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasques preparatòries: Documentació, elaboració del projecte, elaboració del pressupost, estudis preparatoris, i tota la preproducció (càsting, localització…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport professional extra: Ajudants, assistents, dissenyadors,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumibles de tot tipus i material de suport </li></ul></ul>
 6. 6. Llistat de les necessitats del projecte <ul><li>No oblidar: </li></ul><ul><ul><li>Transports, viatges, trasllats, enviaments.. . </li></ul></ul><ul><ul><li>Dietes </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurances </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiances (per exemple, en compra de material) </li></ul></ul><ul><ul><li>Permisos i lloguer d’instal·lacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestoria i assessorament legal </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses bancàries: Si es contracta un crèdit </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses per endarreriments , recàrrecs o multes </li></ul></ul>
 7. 7. Llistat de les necessitats del projecte <ul><li>No oblidar: </li></ul><ul><ul><li>Despeses per als assajos </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses per al manteniment i emmagatzematge del material </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses de difusió i promoció </li></ul></ul><ul><ul><li>Imprevistos i complicacions tècniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses provocades per les presses: Hores extres, horaris intempestius,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses per a l’avaluació del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses per a la memòria del projecte </li></ul></ul>
 8. 8. Tipus de pressupost <ul><li>Pressupost intern: </li></ul><ul><ul><li>És molt útil per al propi caracteritzador </li></ul></ul><ul><ul><li>Valora les despeses i ingressos que realment tindrà el projecte en la seva totalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudia les possibilitats de finançament i les conseqüències de disposar o no de determinades fonts d’ingressos </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudia la viabilitat econòmica del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudia la rendibilitat econòmica del projecte </li></ul></ul>
 9. 9. Tipus de pressupost <ul><li>Pressupost dirigit: </li></ul><ul><ul><li>Pot haver-ne un per a cada entitat que és font de finançament </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot ser equivalent al pressupost intern, o presentar-se de forma fragmentada i desglossada per a cada entitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de ser clar, detallat i precís </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de respectar les normes d’estil dels documents mercantils-administratius </li></ul></ul>
 10. 10. Model de pressupost <ul><li>La millor eina informàtica per realitzar un pressupost és el FULL DE CÀLCUL (Microsoft Excel, Open Office Calc...) </li></ul><ul><li>És molt útil disposar d’un model “preelaborat”, per facilitar i agilitzar la feina administrativa i de gestió </li></ul><ul><li>El model de pressupost ha de complir la norma d’estil dels documents mercantils </li></ul>
 11. 11. Model de pressupost: Objectius <ul><li>Millorar la “visibilitat” de les tasques de producció </li></ul><ul><li>Ajudar a la previsió de les diferents fonts de finançament </li></ul><ul><li>Contribuir a la “professionalització” del projecte </li></ul><ul><li>Ser una eina que faciliti la preparació àgil de pressupostos </li></ul><ul><li>Facilitar l’elaboració de la memòria econòmica del projecte </li></ul>
 12. 12. “ Visibilitat” dels processos de producció (I) <ul><li>El caracteritzador pren consciència de totes les tasques que realitza i de si són o no remunerables </li></ul><ul><li>Les entitats, administracions, etc. prenen consciència de la feina real que s’està fent, de l’escalat real dels pressupostos, i de la part que el caracteritzador aporta per tal de fer viable el finançament del projecte </li></ul>
 13. 13. “ Visibilitat” dels processos de producció (II) <ul><li>En el cas d’un ajut de producció que s’estableix sobre un percentatge del pressupost, aquest es calcularà sobre el valor real del projecte, reconeixent les aportacions i la tasca del caracteritzador </li></ul><ul><li>El resultat és una major transparència tant per al propi caracteritzador com per als mitjancers i entitats amb les que treballa, generant confiança en el procés </li></ul>
 14. 14. Previsió de les fonts de finançament <ul><li>El fet d’estudiar en cada cas la repercussió de disposar o no dels ingressos previstos, ens permet arribar a la negociació de condicions en una millor posició. </li></ul><ul><li>Cal valorar sempre els ingressos provinents de: </li></ul><ul><ul><li>Honoraris professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Drets d’autor </li></ul></ul><ul><ul><li>Venta i explotació comercial de l’obra </li></ul></ul><ul><ul><li>Xerrades, conferències, workshops,... que se’n derivin </li></ul></ul><ul><ul><li>Marge de producció </li></ul></ul>
 15. 15. “ Professionalització” del projecte <ul><li>Un pressupost ben elaborat dona garanties de la viabilitat del projecte </li></ul><ul><li>Un pressupost ben elaborat contribueix molt positivament a l’apreciació i valoració del projecte </li></ul>
 16. 16. Memòria econòmica <ul><li>Haurà de ser molt similar al pressupost inicial </li></ul><ul><li>Les desviacions que s’hagin produit poden servir com a instrument d’avaluació del procés de producció del projecte </li></ul><ul><li>L’ús del full de càlcul facilita l’elaboració àgil de la memòria econòmica només introduint alguns canvis </li></ul><ul><li>Ajuda a la transparència del procés i genera confiança entre els productors </li></ul>
 17. 17. Pressupost de caixa <ul><li>És l’evolució del pressupost en el temps </li></ul><ul><li>Permet veure la liquidesa efectiva (de quins diners reals disposem) en cada moment del desenvolupament de la producció </li></ul><ul><li>Sol tenir columnes per messos o setmanes, i files on s’anoten els ingressos i les despeses, restant en cada cop de l’ítem anterior </li></ul>
 18. 18. Pressupost de caixa 180.42,- 89.05,- -537.95,- -112.30,- BALANÇ 34.13,- Impremta 53.00,- Lloguer del forn de pròtesis 62.00,- 425.65,- 724.30,- Compra de material DESPESES 125.50,- Xerrada a l’IES Cal·lípolis 689.00,- Segon pagament per a material 665.00,- Primer pagament per a material INGRESSOS maig abril març febrer
 19. 19. <ul><li>Presentació amb finalitats educatives </li></ul><ul><li>Molts dels continguts d’aquesta presentació han estat adaptats a partir de la pàgina web </li></ul><ul><li>www.hangar.org </li></ul>Lourdes Sánchez DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL IES CAL·LÍPOLIS

×