Immunitat

4,536 views

Published on

Presentació per als crèdits anatomopatològics dels cicles formatius de la Família Professional d'imatge Personal

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Immunitat

 1. 1. La immunitat ANATOMIA, FISIOLOGIA I PATOLOGIA HUMANES
 2. 2. Generalitats <ul><li>Les cèl·lules encarregades del sistema defensiu són els leucòcits que es formen en diferents llocs </li></ul><ul><li>Tenen la capacitat de reconèixer tot allò que és aliè o estrany al medi intern i desenvolupar mecanismes per eliminar-lo </li></ul>
 3. 4. Noxa i antigen: Concepte <ul><li>Noxa o agent nociu: ésser o estructura susceptible de desenvolupar una reacció del sistema immunitari </li></ul><ul><ul><li>Agent infecciós: bacteris, fongs, virus, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agent químic (hidrocarburs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aliments: gluten </li></ul></ul><ul><ul><li>Parts d’animals (restes d’àcars) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pol·len </li></ul></ul><ul><ul><li>Parts del propi cos: cèl·lules tumorals </li></ul></ul>
 4. 5. Noxa i antigen: Concepte <ul><li>Antigen: estructura molecular concreta que forma part de l’agent nociu, que és reconeguda com estranya i sobre la qual es dirigeix la resposta immunitària </li></ul>
 5. 6. Propietats dels leucòcits <ul><li>Per poder desenvolupar bé les seves funcions tenen una sèrie de propietats </li></ul><ul><ul><li>Quimiotaxi : s’apropen o allunyen de la font quimiotàctil </li></ul></ul><ul><ul><li>Diapedesi : mecanisme per al qual poden abandonar un capil·lar </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviment ameboide : tipus de desplaçament </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagocitosi : mecanisme digestiu (granulòcits o monòcits) per eliminar un agent nociu </li></ul></ul>
 6. 7. Immunitat: Les barreres externes <ul><li>Hi ha una sèrie de barreres externes com a primer mecanisme immunitari: </li></ul><ul><ul><li>Pell : Estrat corni amb cèl·lules queratinitzades epidèrmiques mortes </li></ul></ul><ul><ul><li>Mucoses : En totes les vies de comunicació amb l’exterior (nas, boca,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sucs digestius i vaginals : Líquids molt àcids </li></ul></ul>
 7. 8. Tipus d’immunitat <ul><li>Inespecífica </li></ul><ul><ul><li>Conjunt de fenòmens que tenen la particularitat d’actuar sempre de la mateixa manera, independentment de l’agent agressor </li></ul></ul><ul><li>Específica </li></ul><ul><ul><li>És aquella que desenvolupa una sèrie de mecanismes defensius de manera concreta i particular d’acord amb l’agent nociu </li></ul></ul>
 8. 9. IMMUNITAT INESPECÍFICA <ul><li>Innata i comuna a tots els individus </li></ul><ul><li>No és necessari un contacte previ amb l’agent extern </li></ul><ul><li>Actuació immediata (per tant, no requereix adaptació) </li></ul><ul><li>Realitzada pels macròfags </li></ul>
 9. 10. IMMUNITAT INESPECÍFICA
 10. 11. Immunitat inespecífica: La inflamació <ul><li>Quan hi ha un agent que destrueix part d’un teixit, les cèl·lules produeixen uns compostos que dilaten els vasos sanguinis (augmenta la circulació) i produeixen dolor: inflamació </li></ul><ul><li>Si el procés és important es forma una cavitat amb líquid, constituït per cèl·lules mortes i leucòcits destruïts: pus </li></ul>
 11. 12. Immunitat inespecífica: La inflamació
 12. 13. IMMUNITAT ESPECÍFICA <ul><li>No és innata, es va adquirint amb el temps, encara que la capacitat per desenvolupar-la sí que ho és d’innata. </li></ul><ul><li>Requereix un contacte previ amb l’agent </li></ul><ul><li>Requereix un temps abans de la resposta </li></ul><ul><li>Realitzada pels limfòcits B i T </li></ul>
 13. 14. Immunitat específica: Tipus <ul><li>Immunitat humoral : pròpia dels anticossos (limfòcits B) </li></ul><ul><li>Immunitat cel·lular : pròpia del limfòcits T que fabriquen substàncies diferents als anticossos, específiques en cada cas i que destrueixen les cèl·lules. S’encarreguen de: </li></ul><ul><ul><li>contra cèl·lules malignes </li></ul></ul><ul><ul><li>contra virus, fongs i alguns bacteris </li></ul></ul><ul><ul><li>rebuig dels transplantaments </li></ul></ul>
 14. 15. Immunitat específica: mecanisme <ul><li>Aquests dos sistemes desenvolupen cèl·lules-memòria (Limfòcits mnèsics) que permeten una segona resposta immunitària més ràpida i eficaç. Aquests poden viure mesos, anys o tota la vida (varicel·la) </li></ul><ul><li>Així, doncs, hi ha: </li></ul><ul><ul><li>Una resposta primària : lenta, d’identificació i producció de substàncies contra els antígens </li></ul></ul><ul><ul><li>Una resposta secundària : immediata per la ràpida reproducció y resposta dels limfòcits-memòria . </li></ul></ul>
 15. 16. Immunitat específica: anticossos <ul><li>Són proteïnes globulars complexes amb una estructura molt concreta que es sintetitzen en resposta a l’estímul dels antígens </li></ul><ul><li>Tenen forma d’Y i estan compostos de 4 cadenes proteiques unides per ponts disulfur </li></ul><ul><li>Les de defensa són gammaglobulines </li></ul><ul><ul><li>IgA – En les secrecions i mucoses </li></ul></ul><ul><ul><li>IgG – Indiquen infecció crònica </li></ul></ul><ul><ul><li>IgM – Indiquen infecció recent </li></ul></ul><ul><ul><li>IgE – Anti paràsits i al·lèrgens </li></ul></ul>
 16. 17. Immunitzacions <ul><li>Els anticossos s’utilitzen com tractament preventiu davant d’algunes malalties </li></ul><ul><li>Tipus d’immunitzacions: </li></ul><ul><ul><li>a) Immunitzacions actives : es coneixen amb el nom de vacunes . Es tracta de posar en contacte l’organisme amb l’agent nociu (prèviament tractat) i així l’organisme desenvolupa una immunitat específica (fabricació d’anticossos i cèl·lules memòria) (ex. Triple vírica) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Immunologies passives : s’introdueix l’anticòs directament amb acció immediata però sense memòria (ex. Gammaglobulina antitetànica) </li></ul></ul>
 17. 18. Immunitzacions Vacuna by La Alternativa
 18. 19. Immunitzacions: Les vacunes <ul><li>Tipus de vacunes: </li></ul><ul><li>Vacunes amb organismes vius però atenuats : xarampió </li></ul><ul><li>Vacunes amb organismes morts : grip </li></ul><ul><li>Vacunes sintetitzades a partir de fragments cel·lulars : meningitis </li></ul><ul><li>Vacunes contra toxines : tètanus </li></ul>
 19. 20. Les vacunes: Formes d’administració

×