Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011                             ...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011Forma part del mòdul Planificació i Organització dels Proc...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-201131. Capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràcti...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011                  Estudi i treball en gr...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011  per atendre a  les  característique  s      de...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011AINSCOW, M.(2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Idea...
Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011Revistes:Cuadernos de pedagogía. Barcelona: Wolters Kluver...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

29310_01_ca

312 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

29310_01_ca

 1. 1. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011 EDUCACIÓ INCLUSIVADADES BÀSIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURANom de Mòdul Matèria Assignatura X Educació inclusivaCodi 29310 Tipus Bàsica X Obligatòria OptativaNombre de crèdits 6Curs 1r Semestre Tardor X 2n X 3r Primavera 4tDADES BÀSIQUES DE LA PROFESSORANom Paloma Llabata PérezDepartament Psicologia i PedagogiaCorreu electrònic pllabata@cesag.orgHores de tutoria Es faran saber a principi de cursDespatx 2Llengua en què Llengua catalana Ús docent d’altres Llengua castellans’impartirà la llengüesmatèria/assignaturaDADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURAJustificació en el pla d’estudisEducació Inclusiva és una assignatura de formació bàsica, motiu pel qual està orientada a proporcionarals futurs i futures mestres eines fonamentals per al desenvolupament de la seva tasca diària a l’aula.L’alumne coneixerà quines són les modalitats metodològiques més adequades per tal d’incloure tots elsalumnes, comprendrà el paper dels diferents professionals dels equips de suport, i serà capaç dediversificar el currículum en funció de les característiques de diferents alumnes, tot considerant lanecessitat de valorar la diversitat d’una aula, de revisar i de reflexionar sobre la pròpia pràctica i detreballar en equip.Descripció del mòdul en què s’ubica la matèria/assignatura Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 1 de 7
 2. 2. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011Forma part del mòdul Planificació i Organització dels Processos Educatius, juntament amb lesassignatures Bases Didàctiques i Disseny Curricular i Organització i Gestió Educatives. Per tant, s’hirelaciona de forma notòria: atendre a la diversitat implica disposar d’una sèrie de coneixements i habilitatsrelacionats amb la planificació de processos d’ensenyament i aprenentatge, per tal de poder flexibilitzar-los en funció de les característiques dels alumnes, i suposa conèixer l’estructura organitzativa del centre iel seu marc ideològic, per tal d’actuar-ne en coherència.Relació amb altres matèries que no pertanyen al mòdulEducació Inclusiva es relaciona amb les assignatures Models Educatius en la Primera Infància, del mòdulSocietat, Escola i Família i amb totes les assignatures dels mòduls Processos de Desenvolupament iAprenentatge en el Període 0-6 i Estratègies d’Intervenció Educativa en l’Etapa 0-6. A més, es considerauna assignatura fonamental per a les assignatures de caire didàctic disciplinar i per a les assignatures dePràcticum.Relació amb el perfil de la professióEl docent ha de considerar la diversitat d’alumnes que es trobarà a l’aula, així com conèixer i determinarquines són les modalitats organitzatives i de planificació més adients per tal de possibilitar que tots elsalumnes puguin participar del procés d’ensenyament i aprenentatge.Coneixements previs necessarisCapacitat d’anàlisi i capacitat per a la presa de decisions.Comprensió i expressió oral i escrita en les dues llengües oficialsSelecció, anàlisi i tractament d’informació procedent de fonts diversesPlanificació de processos d’ensenyament i aprenentatgeEstructura organitzativa d’un centre educatiu.2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA CONTRIBUEIX AASSOLIR:Competències generals del CESAG que la matèria/assignatura contribueix a assolir:CG4 Observar, analitzar i processar informacions rellevants per emetre judicis fonamentats científicament.CG5 Identificar problemes i possibles solucions i prendre decisions per a una solució eficaç.CG6 Dissenyar i gestionar projectes innovadors i creatius des d’una visió ètica.CG8 Treballar en equip.CG10 Conèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.CG11 Actuar coherentment amb els principis de l’humanisme cristià.Competències específiques de la titulació que la matèria/assignatura contribueix a assolir:3. Capacitat per adquirir estratègies per al treball col laboratiu, desenvolupant actituds de respecte a lapluralitat de perspectives, el contrast d’opinions i el respecte a la diversitat.12. Capacitat per analitzar, des d’una perspectiva sistèmica i integradora, la realitat.14. Capacitat per analitzar, des d’una visió crítica i constructiva, els models organitzatius i contextseducatius actuals.24. Capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contexts d’aprenentatge que atenguin la diversitat delsnins i les seves singulars necessitats educatives, la igualtat de gènere i l’equitat i el respecte als dretshumans.29. Capacitat per a l’adquisició d’estratègies per a l’aprenentatge autònom i col laboratiu. Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 2 de 7
 3. 3. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-201131. Capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la tascadocent i promoure projectes innovadors.3. OBJECTIUS/COMPETÈNCIES (RESULTATS D’APRENENTATGE): A. Conèixer i abordar situacions escolars considerant la diversitat dels alumnes. B. Coordinar-se amb altres mestres per tal d’atendre les necessitats dels alumnes. C. Adquirir recursos per afavorir la inclusió de tots els alumnes. D. Avaluar de forma global i contínua el desenvolupament de l’alumnat, introduint les mesures necessàries per atendre les característiques dels alumnes. E. Identificar necessitats educatives i planificar intervencions que permetin satisfer-les. F. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l’alumnat i promoure-la.4. CONTINGUTS: 1. Educació inclusiva i atenció a la diversitat. i. Concepte.. ii. Ubicació històrica. 2. Necessitats específiques de suport educatiu. i. Concepte. ii. Legislació vigent. 3. Intervenció a l’aula. i. Planificació diversificada. ii. Organització d’aula. iii. Estratègies metodològiques. iv. Pautes d’actuació. 4. El suport a una escola inclusiva. i. Model de suport. ii. Equip de suport.5. METODOLOGIA:Modalitats d’organització Interacció Centrades en el professor Classes teòriques 30% professor-estudiant ( Presencial / on-line ) Classes pràctiques Centrades en l’estudiant Seminaris - Tallers 10% Exposició de treballs Activitat d’avaluació Treball autònom de l’estudiant Estudi i treball individual Estudi de teoria 60% (No presencial) Preparació de treballs Preparació activitat d’avaluació Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 3 de 7
 4. 4. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011 Estudi i treball en grup Estudi de teoria Preparació de treballs Preparació activitat d’avaluacióMetodologiesExposició de continguts.Estudi de casos i resolució de problemes.Seminaris.Classes pràctiques.Tutories.Cronograma setmanalEs lliurarà als alumnes en el mes de setembre6. AVALUACIÓResultats Instruments d’avaluació i pes en la qualificaciód’aprenentatge Instrument Pes en la Mínims Caràcter qualificació %A. Conèixer i Prova de resposta curta (avaluació 10% - NR abordar contínua) situacions escolars considerant la Carpeta d’aprenentatge (avaluació 20% - NR diversitat dels contínua) alumnes.B. Coordinar-se amb altres mestres per tal Prova de desenvolupament 40% 16% R (avaluació d’atendre a les (avaluació final) extraordinària) necessitats dels alumnes.C. Adquirir recursos per Treballs i projectes (avaluació 30% 15% R (avaluació afavorir la contínua) extraordinària) inclusió de tots els alumnes.D. Avaluar de forma global i contínua el desenvolupam ent de l’alumnat, introduint les mesures necessàries Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 4 de 7
 5. 5. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011 per atendre a les característique s dels alumnes.E. Identificar necessitats educatives i planificar intervencions que permetin satisfer-les.F. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l’alumnat i promoure-la.Mecanismes de seguiment de la matèria/assignaturaSegons l’article 19.7 del Reglament Acadèmic de la Universitat es considerarà la qualificació d’unestudiant com a «no presentat» quan hagi realitzat o lliurat un terç o menys de les activitats d’avaluacióprevistes a la guia docent per tant, si supera el terç però no presenta la totalitat de les activitatsd’avaluació obtindrà una qualificació de suspens. No es guardarà la qualificació de les activitatsd’avaluació més enllà del curs acadèmic.L’alumne ha de considerar que l’assignatura és presencial, i que per tant és convenient que participi deles activitats corresponents a l’avaluació contínua.L’adequació de la sintaxi, l’ortografia i l’ús de la terminologia repercutiran en la qualificació de lesdiferents proves d’avaluació. No obtindran la qualificació de cinc aquelles proves d’avaluació que noreuneixin els requisits bàsics de correcció ortogràfica i gramatical, així com de presentació de treballs.7. RECURSOSBibliografia bàsicaAA.VV. (2001). Estrategias organizativas de aula. Barcelona. Graó.ALDÁMIZ- ECHEVARRÍA, M. M (2000). Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat.Barcelona: Graó.ALZINA, P. (2001). Treballar amb la diversitat. Nous enfocaments curriculars i metodològics. Ajuntamentd’Alaior, Institut Menorquí d’Estudis i Universitat de les Illes Balears.DOMÍNGUEZ, G. (2000). Proyectos de trabajo, una escuela diferente. Madrid: La Muralla.JOHNSON, D. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.MONEREO, C. (Coord.), Castelló, M., Bassols, M i Miquel, E. (1998). Instantànies. Barcelona.Bibliografia complementària Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 5 de 7
 6. 6. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011AINSCOW, M.(2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorarlas instituciones escolares. Madrid: Narcea.ARDANAZ, L.; ARMEJACH, R. (2004). La escuela inclusiva. Barcelona: Graó.AAVV. (2010). La formación del profesorado para la atención a la diversidad. Madrid: CEP.CANYELLES, M., CLOQUELL, C., DENGRA, B., GARCÍA, M.J., LÓPEZ, N., MUNTANER, J.J.,PIBERNAT, M., RADO, J I VILA, M. (2004). Atendre la diversitat a l’escola. El paper del mestre de suport.Palma de Mallorca. Lleonard Muntaner.COMES NOLLA, G. (2003) Lectura y libros para alumnos con necesidades educativas especiales.Ediciones Ceac.COMPANY, M. (1999) Una escuela para todos. La socialización del alumnado con necesidadeseducativas específicas. Madrid. Editorial Celeste.DÍAZ CARCELÉN, M. L. (2003) Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Murcia. Consejeríade Educación y Cultura.DÍEZ, C. (1998). La oreja verde en la escuela. Madrid: Ediciones de la Torre.DÍEZ, C. (1998). Proyectando otra escuela. Madrid: Ediciones de la Torre.ESPINÀS, J.M. (1986) El teu nom és Olga. Edicions La Campana.ESSOMBA, M.A. (2008). 10 ideas clave: la gestión de la diversidad en la escuela. Barcelona: Graó.HUGUET, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Barcelona: GraóLÓPEZ MELERO, M.; GUERRERO, J.F. (1993). Lecturas sobre integración escolar y social. Barcelona:Paidós.MARCHESI, Á. (2004) Qué será de nosotros, los malos alumnos. Alianza Editorial.MACARULLA, I.; Saiz, M. (2009). Bones pràctiques d’escola inclusiva. Barcelona: Graó.MONTOBBIO, E. (1995) El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Ed. Masson.MORIÑA, A. (2008). La escuela de la diversidad. Madrid: Síntesis.PUIGDELLÍVOL, I. (1995) Estratègies d’integració. Barcelona: Fundació Privada Catalana d’Hemofília.PUJOLÀS, P. (2004). Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje cooperativo en elaula. Barcelona: Eumo-Octaedro.ROSSELLÓ, M. R. (2003) L’Adaptació Curricular Individualitzada com a eina de comunicacióinterprofessional. Un estudi de casos en un centre de primària. Universitat de les Illes Balears.STAINBACK, S. y W. (2001). Aulas Inclusivas. Un Nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid:Narcea: Edicions 62TOMLINSON, C. A. (2001). El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos losestudiantes. Barcelona: Octaedro.TOMLINSON, C. A. (2005). Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Buenos Aires: PaidósIbérica.TORRES, J. A. (1999). Educación y diversidad. Bases didácticas y organizativas. Málaga: Aljibe.Altres recursosLegislació bàsica:LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments del’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Pàgines web d’interès:Ministeri d’Educació, Política Social i Esports (http://www.mepsyd.es/portada.html).Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es/). Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 6 de 7
 7. 7. Guia docent – Grau en Educació Infantil- Curs acadèmic 2010-2011Revistes:Cuadernos de pedagogía. Barcelona: Wolters Kluver. ISSN: 0210-0630. Revista mensual.Aula de Innovación Educativa. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X. Revista mensual.Guix. Barcelona: Graó. ISSN 0213-858. Revista mensualSuports: Revista catalana d’educació especial i atenció a la diversitat. Barcelona: Vic Eumo. ISSN: 1138-4336. Revista semestral. Educació Inclusiva – Codi 29310 Pàgina 7 de 7

×