Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bí quyết chinh phục môn Ngữ Văn bằng Sơ đồ tư duy pdf

5,463 views

Published on

Sách "Bí quyết chinh phục môn Ngữ Văn bằng Sơ đồ tư duy"
Website: Maloda.vn
Hotline mua sách: 0972.853.304

Published in: Education
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bí quyết chinh phục môn Ngữ Văn bằng Sơ đồ tư duy pdf

 1. 1. BÍQUYẾTCHINHPHỤCMÔNNGỮVĂN BẰNGSƠĐỒTƯDUY BẢN ĐỌC THỬ BẢN ĐỌC THỬ
 2. 2. PHAÏM HÖÕU CÖÔØNG BÍ QUYEÁT CHINH PHUÏC MOÂN NGÖÕ VAÊN BAÈNG SÔ ÑOÀ TÖ DUY (Daønh cho hoïc sinh oân luyeän thi THPT) NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA HAØ NOÄI MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 3. 3. Trang 3 MUÏC LUÏC Lời mở đầu 5 PHAÀN I: GIAØNH TROÏN 3 ÑIEÅM PHAÀN ÑOÏC – HIEÅU VAÊN BAÛN 7 Baøi 1: Giaønh troïn 3 ñieåm phaàn ñoïc - hieåu vaên baûn .............................. 7 PHAÀN II: TOÁI ÖU HOÙA ÑIEÅM SOÁ PHAÀN NGHÒ LUAÄN XAÕ HOÄI 54 Baøi 2: Phöông phaùp vieát ñoaïn vaên nghò luaän veà moät tö töôûng ñaïo lyù ................................................................................ 54 Baøi 3: Phöông phaùp vieát ñoaïn vaên nghò luaän veà moät hieän töôïng ñôøi soáng ........................................................................ 65 PHAÀN III: ÑAÏT ÑIEÅM TOÁI ÑA PHAÀN NGHÒ LUAÄN VAÊN HOÏC 72 Baøi 4: Phöông phaùp laøm daïng baøi phaân tích/caûm nhaän vaên hoïc ........... 72 Baøi 5: Phöông phaùp laøm daïng baøi so saùnh vaên hoïc ................................. 90 Baøi 6: Phöông phaùp laøm daïng baøi bình luaän vaên hoïc ............................. 104 Baøi 7: Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (Hoà Chí Minh) ............................................... 118 Baøi 8: Taây Tieán (Quang Duõng) ................................................................... 128 Baøi 9: Vieät Baéc (Toá Höõu) .............................................................................. 147 Baøi 10: Ñaát Nöôùc (Nguyeãn Khoa Ñieàm) ...................................................... 164 Baøi 11: Soùng (Xuaân Quyønh) ......................................................................... 182 Baøi 12: Ñaøn ghita cuûa Lor-ca (Thanh Thaûo) .............................................. 197 Baøi 13: Ngöôøi laùi ñoø Soâng Ñaø (Nguyeãn Tuaân) ............................................ 213 Baøi 14: Ai ñaõ ñaët teân cho doøng soâng? (Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng) ............ 234 Baøi 15: Vôï choàng A Phuû – (Toâ Hoaøi) ……………………………………………………………….248 Baøi 16: Vôï nhaët – (Kim Laân) …………………………………………………………………………… 269 Baøi 17: Röøng xaø nu – (Nguyeãn Trung Thaønh) ……………………………………………….296 Baøi 18: Nhöõng ñöùa con trong gia ñình – (Nguyeãn Thi) ……………………………… 313 Baøi 19: Chieác thuyeàn ngoaøi xa – (Nguyeãn Minh Chaâu) …………………………….. 324 Baøi 20: Hoàn Tröông Ba da haøng thòt – (Löu Quang Vuõ) ………..………………….. 337 PHAÀN IV: MOÄT SOÁ ÑEÀ THI TOÅNG HÔÏP 351 Ñeà soá 1 ...................................................................................................................... 351 Ñeà soá 2 ...................................................................................................................... 357 Ñeà soá 3 ...................................................................................................................... 366 MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 4. 4. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 5. 5. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 6. 6. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 7. 7. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 8. 8. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 9. 9. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 10. 10. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 11. 11. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 12. 12. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 13. 13. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 14. 14. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 15. 15. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 16. 16. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 17. 17. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 18. 18. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 19. 19. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 20. 20. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 21. 21. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 22. 22. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 23. 23. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 24. 24. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 25. 25. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 26. 26. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 27. 27. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 28. 28. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304
 29. 29. MALODA.VN - KHO SÁCH QUÝ, THI HẾT BÍ Website: Maloda.vn Fanpage: www.facebook.com/Maloda.vn Hotline: 0972.853.304

×