Issue 11

332 views

Published on

AboutUs Issue 11, Rotary Mysore Midtown

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Issue 11

  1. 1. Issue : 11 Volume : 32 12-09-2012 Pages -4 Prof.M.G.Nanjundaradhya Memorial 500 INDIA ¥ÉÆæ. ¹. J£ï. ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀjUÉ Rotary Mysore Midtown gÉÆÃlj CªÀÄgÀªÁt ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À W A ARAVANI WARD 2012 NANJUNDARA 0 1908 - 199 DHYA ¥ÉÆæ. ¹. J£ï. ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ d£À£À ªÀįɣÁr£À ¸ÀéUÀðªÉAzÉà SÁåwAiÀiÁVgÀĪÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ, ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèQ£À ZÀ¤ßUÀ£À vÉÆÃlzÀ°è. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀéUÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¹ ¸ÁUÀgÀzÀ ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ J¸ï. ©. ¸ÉÆ®§tÚ ±ÉnÖPÁ¯ÉÃf¤AzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ¥Àæw¶×vÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ«±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀƤ£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ºÁUÀÆ ªÀåªÀºÁgÀ vÉjUÉ «µÀAiÀÄzÀ°è r¥ÉÆèªÉÆ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. vÀªÀÄä CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è 1987 jAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹, £ÀAvÀgÀ ªÉÄʸÀÆj£À ¥Àæw¶×vÀ «zÁåªÀzsÀðPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è dÆ£ï 2012 gÀªÀgÉUÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. F ªÀÄzsÉå ºÀħâ½îAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±ÉõÀ C¢üPÁjAiÀiÁV ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ »jªÉÄ ²æà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÉÄʸÀÆj£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÁÝgÉ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ¸ÉêÁ PÁ¼Àf ºÁUÀÆ PÁ£ÀƤ£À §UÉÎ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «±ÉõÀ ¥ÀjtÂw EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß £Ár£À ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆj£À DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ, C§ÄÝ¯ï £ÀfÃgï ¸Á¨ï UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜ. EzÀ®èzÉ ²æà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁdå PÁAiÉÄÝ, Qæ«Ä£À¯ï PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤ PÁ£ÀÆ£ÀÄ.EzÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ, C§ÄÝ¯ï £ÀfÃgï ¸Á¨ïUÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹ PÉÆnÖzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¸ÀºÀzÉÆåÃVUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀUÀjªÉÄ EªÀgÀzÀÄ. EªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw EAzÀĪÀÄw ºÉUÀÎqÉ, UÀtÂvÀ ±Á¸ÀÛçzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«zsÀgÉ. ²æà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ J®è PÁAiÀÄðUÀ½UɨɣÉ߮ĨÁV ¤AvÀÄ ¥ÉÆævÁìºÀ ¤ÃrzÁÝgÉ. EzÀgÀ°è EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ a. C±Àéxï ºÁUÀÆ a. CPÀëvÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ«zÉ. ¸ÀgÀ¼À ªÀåQÛvÀézÀ¤¸ÁéxÀð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ²æà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀjUÉ CªÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. ¹,PÉ.J£ï. gÁdgÀªÀjAzÀ D²ÃªÁðzÀzÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ"gÉÆÃlj-CªÀÄgÀªÁtÂ" ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À. «zÁé£ï ¥ÉÆæ. JA. f. £ÀAdÄAqÁgÁzsÀå D¸ÁÜ£À «zÁé£ï ¥ÉÆæ. JA. f. £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁd PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ±ÀQÛ «²µÁÖzÉéöÊvÀ ªÉÃzÁAvÀ CARDIAC CAMP¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, vÉ®UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À «zÁéA¸ÀgÁV ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. PÁªÀå, £ÁlPÀ, PÁzÀA§j,ªÉÃzÁAvÀ, zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ "CªÀÄgÀªÁtÂ". ²æà £ÀAdÄAqÁgÁzsÀåjUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀªÀģɬÄAzÀ D¸ÁÜ£À «zÁé£ï (1946), ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀ gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û(1970), PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ gÁdå ¥Àæ±À¹Û (1979), ²ªÁzÉéöÊvÀ ¨sÀƵÀt (gÀA¨sÁ¥ÀÄj ¸ÀA¸ÁÜ£À ªÀÄoÀ), ¸Á»vÀå gÀvÀß (¸ÀÄvÀÆÛgÀĪÀÄoÀ), ²ªÀvÀvÀéaAvÁgÀvÀß (avÀæzÀÄUÀðzÀ §ÈºÀ£ÀäoÀ), «zÁåªÁj¢ü (ºÀħâ½î ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀ ªÀÄoÀ) »ÃUÉ CgÀªÀÄ£É UÀÄgÀĪÀÄ£ÉUÀ½AzÀ®Æ, gÁdåºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀUÀ½AzÀ®Æ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ®Æ C£ÉÃPÀ ¥Àæw¶×vÀ UËgÀªÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. «zÀévï ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¸ÀzÁ £É£À¦£À°è G½AiÀÄĪÀ ªÀåQÛ ²æà £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV, MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV ¸Á»vÀå ¸ÉêɪÀiÁrzÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¸Á»vÀåzÀ VjAiÀÄ£ÉßÃj ¤AvÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ£ÀßqÀ G¨sÀAiÀÄ ªÁUÀäAiÀÄUÀ¼À GzÀÝUÀ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀD¼ÀQ̽zÀÄ CªÀÅUÀ¼À £É¯É »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÁæaãÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÁArvÀå CªÀgÀ°èvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¥ÁæaãÀ DzsÀĤPÀvÉUÀ¼À£ÀÄ߸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÁV £ÉÆÃqÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ CªÀgÀzÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ «±ÀéPÉÆñÀªÁVzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀ »jAiÀÄgÀ°è £ÀAdÄAqÁgÁzsÀågÀÄ M§âgÀÄ.
  2. 2. shouting, fighting and arguing. In fact it was fun sorting their problems. Finally everyone ended up Happy Teachers’ Day !! with their share of prasada or sweets which was the main aim of the game. The last game of the day was :) again handled by Mrs. Vimala which was to identify the names of leading News Papers. The winner was with just 6 out of 20 marks but the game was worth increasing their general knowledge.I nnerwheel President Mrs. Anupama Ravindranath, along with some of her members joined the Teachers Day celebrations at Rotary Midtown Academy, at 11 a.m. After a cup ofrefreshing coffee, it was time to begin the games forteachers. All the teachers, including the principalMrs. Vanitha Bhat, were full of enthusiasm. It wasreally nice to see the glowing faces with elegantsmiles. The first game of Dumb charades wasconducted by Mrs. Vimala Nagaraj. The theme was The prizes were distributed along with thebasically about Karnataka culture and tradition. It Rotarians as Mrs. Premilla Jain announced theirseemed a little easy for the teachers, where many of names. Every year, Mrs. Roopa Ashok sponsors thethem came up with the right answers but some of Best Teacher award and this year too it wasthem did fail. Those who enacted proved that they presented, but in her absence. Rotary president Rtn.were nothing less than film actresses. The mild Vishwanath along with the chairman of the schoolshowers did not deteriorate the spirits of the Rtn. Alagappan gave away gifts to all the teachersparticipants in any way. The game and the rain were and Mrs. Vanitha Bhat spoke on the role of teachersenjoyed by one and all. We moved on to the second in the society and how they are responsible in thegame organized by Mrs. Sudha Vishwanath. It was upbringing of a new generation. Mrs. Sudhapassing the box with slips containing the names of Vishwanath gave the vote of thanks, after whichholy places. When the music stopped, the everyone enjoyed the hearty lunch and dispersed forparticipant with the box had to readout the name of the day with smiles on their faces.the holy place, receive the prasada and leave thegame. We could not believe that the teachers were ...Premilla Jainnothing less than kids, cheating in the game, Rotary Information Men’s Cooking Day Two Rotary clubs are being honored 7 September at an Venue: Mastalli Village International Literacy Day celebration in Washington, D.C., as the winners of the RI-International Reading Date:16.09.2012, Time: 9am Association-Pearson Foundation Literacy Project Awards.Y.Bhagavan Memorial Debate Competition A panel of Rotarians and International Reading Association (IRA) members gave the award to the RotaryVenue: Vivekananda Hall, Mahajana College Clubs of Rockford, Michigan, USA, and Salem, Oregon, USA, for demonstrating outstanding collaboration with Date:22.09.2012, Time: 9am local reading councils in their communities. Each club will receive US$2,500 for literacy projects. “Teaching all children to read requires not only teachers Flash who know how to reach every child but communities that value and support literacy,” says Richard Long, director of government relations for the International Reading Rtn. Narendra joins the elite panel of Association. “These two projects highlight the notion that University of Southern California, USA. it is a partnership that teaches reading: the community to He joins Mr. Narayan Murthy and Mr. provide the tools and to say it is important and the teacher to bring it all together for each learner.” The IRA is a Srinath Batni of Infosys in the panel. professional membership organization dedicated to promoting high levels of literacy by improving the quality of reading instruction, disseminating research findings and information about reading, and encouraging a lifetime of reading. The IRA network comprises 70,000 members and more than 300,000 affiliate members in nearly 100 countries, including councils and affiliates at the local, state, regional, or national level.
  3. 3. PRESIDENT’S MESSAGEFriends, It was indeed a very meaningful teachers Sday celebration and a god sent oppurtunity to serve The Kings of different kitchenssuch a humble teacher Sri Prakash. I take this are at war. Emperor Prahladopportunity to thank our silent donor Rtn. seems to be courageous and planningAlagappan for initiating by contributing an amount well. Yuvaraj Mohan along with deputyof Rs 25000/- towards renovation of the kitchen at Rock is determined to win the war. KingVivekananda Shikshana Samsthe, Bannur. Bhanu is leading his pack from the front The Midtown cooking league is on and all with a far vision of winning. Rajathe teams are gearing up to face the challenge on Kumara is also in the war not knowing16th of this month and we are trying to make it a fun where to attack but he will come upfilled event and pleeeeease do not miss it. with a tactical move. Sultan Sait is all I would like to thank Rtn. Bheemesh and secretive with his army and marchingfamily for instituting the ‘Amaravani award’ and it is towards the enemy with confidence.a privilege and honour to recognise Sri Manjanna Maharaja Umesh is attacking fromthis year. Let’s welcome Mr. Manjanna along with the western ghat side and he has anSri C.K.N. Raja who will do the honours this edge with knowledge from his oldevening. and experienced deputies. Raja Harish is inspecting the armouryThank you. Vishu himself to make sure that all the weapons are sharp enough, risking injuring himself, to pierce through the enemy. King of Kings Venky is with his Birthday ‘Anthahpura’ chicks expecting to win magically as he has trained himself the BOYS past week for the war. Monarch Sini is waiting low for all the attack. The war begins on 16th Sep. Do not miss it !! Cheers!!! NAGARAJ News in Brief 14 September Ann Anuradha Nandhakumar conducted a day long awareness programme in Chamarajanagar for parents of special children and empowerment of the elderly. MAHESH MURTHY Monthly Dental Camp was held on 10th Sep, 2012 at 15 September RMA. Nearly 400 children were benefitted from this camp and Midtown thanks the doctors who rendered their service to this healthy cause. TH G OPINA 18 September1. Is it the TRUTH ?2. Is it FAIR to all concerned ?3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS ?4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ? 14 SeptemberQ uiz Q.: Where was the first Rotaract Club Chengs & chartered? Vindhu a) North Carolina b) Tokyo c) New York(Last week’s answer : Illinois)
  4. 4. such discipline among the students that none SIMPLICITY SPEAKS of them ever come to school without doing their homework or absenting themselves to class. Initially he ran the institution even if the children did not pay their tuition fees as heT he dictionary defines simplicity as the used to support them with his earnings by lack of luxury or showiness. There was operating a hand operated pump in the well all no need to imagine what it means, as we through the night that used to fetch him Rs. got to see the true meaning of simplicity 300/- per day. No child has left his schoolin Mr. M. Prakash who was the speaker at our because of non- affordability of tuition fees. Helast weeks meeting. He is a very religious also narrated incidents with Puttur Ajja whichman and believes in GODs hand and help in left a mark in his life. Mr. M. Prakash, anall spheres of life. When he was to decide his incredible man left a mark on those present atcareer he chose to serve the children byopting to take up a teaching profession. Hegraduated from JSS College, situated at thefoothills of Chamundi hills and his first job wasat Kodagalli village for a salary of Rs. 92/- permonth. The school had only 13 students, 7girls and 6 boys. For him, education is aprocess by which character is formed,strength of mind is increased, and intellect issharpened; as a result of which one can standon ones own feet. He put his heart into the joband became a teacher who was loved by hisstudents so much so that the students wouldwait for the arrival of the bus for his departure.Due to this popularity he had to face hardshipsfrom his colleagues and village elders. To the weekly meeting. We salute you Sir!save himself, he had to fake that he knewJudo, Karate and other fighting skills. He left Midtown has promised Mr. M.Prakash tothe job due to harassment and he wanted to refurbish the kitchen at his school and ourstart a school on his own. For this he consulted members have come forward with donationshis maternal uncle who was skeptical in the for the project titled ‘BANNUR KITCHEN’.Thebeginning but later helped him in founding “Sri initial list is as follows and it will grow to meetVivekananda Shikshana Samasthe”. Initially the goal.he started the school under a tree and now it Rtn. Alagappan Rs. 25,000/-has grown into an institution with nearly 3000 Rtn. Manojkumar Rs. 15,000/-students. He had difficulty in bringing students Rtn. Vishwanath Rs. 10,000/-to his school, but he did not lose heart. He Rtn. Seena Rs. 5,000/-went to each and every house and promised Rtn. Umesh Rs. 3,000/-the parents that he will mould their children Rtn. Mohan Rs. 2,000/-and never abandon them. He has brought in ignorant teachers try beating the conscious mind T E RN A A r o u n d Principals and officers of Jawahar Navodaya Vidyalayas were students 5 0 which is responsible for only 10% of learning. He instilled the art of good questioning among the teachers for it is one of the basic skills of good teaching which encourages the learner in critical E C of Rtn. Raghu, on 8th thinking and extracts information from them. The L S e p t e m b e r a t four stages of learning were well explained by Mr. H Ramakrishna Institute of Raghu with simple examples mixed with emotions Moral and Spiritual and humour which was well received and Education (RIMSE), appreciated by the teachers. As environmental learning the art of factors are responsible for about 70% of learning, “ E f f e c t i v e he suggested various methods of creating a good Te a c h i n g ” . R t n . atmosphere which aid the childs learning. The Raghu tactically programme was concluded with a small session on g u i d e d t h e meditation to de-stress, motivate and help teachers Principals into to feel good about themselves so that they can understanding the create a good learning environment for the learning process of students. “A poor teacher tells, a good teacherstudents through the conscious and subconscious teaches and the best teacher inspires”; Mr. Raghumind, ways of triggering the sub-conscious mind of did inspire the teaching fraternity to in turn inspirethe child where 90% of learning takes place. But their students. ...Lavanya

×