Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

dwie prezentacje

387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

dwie prezentacje

 1. 1. Milena Malicka
 2. 2.  Nazywam Się Milena Malicka. Urodziłam się i wychowałamw malowniczym miasteczku w województwie warmińsko-mazurskim, czyli w Iławie. Odkąd tylko pamiętam zawsze interesowałam się kulturą isztuką. Dlatego też uczestniczyłam w zajęciach grupyteatralnej „EPHATA” pod okiem Roberta Cyrty oraz wzajęciach grupy Młodzieżowy Lider pod okiem TomaszaWoźniaka oraz Krzysztofa Panfila. Te trzy postaci nakierowały mnie co tak naprawdęchciałabym robić w życiu- po prostu być animatoremkultury. Od 2005 roku zaczęłam prężnie działać przy planowaniu irealizacji takich projektów jak „Trwać Razem WiedziećWięcej”, „Młodzieżowe Centrum Informacji”. To e- portfolio ma na celu zaprezentowanie mojejprzygody z animacją kultury.
 3. 3. integracja społeczności lokalnej;przełamywanie barier;społecznych i zapobieganieizolacji społecznej;tworzenie przyjaznychwarunków do realizowanialokalnych działań kulturalnych
 4. 4.  Jednym z celów projektu było propagowanie współpracypomiędzy młodzieżą uzdolnioną artystycznie w normieintelektualnej i upośledzoną umysłowo, a także promowaniemożliwości artystycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie. „Trwać razem, wiedzieć więcej” to także prezentacje sukcesów iosiągnięć młodzieży niepełnosprawnej między innymi po to bypokazać innym, jak wiele osoby te potrafią zrobić, jak silną mająosobowość i wiele pomysłów. Doznania artystyczne, wrażenia, wspólna praca nad realizacjąprogramu artystycznego zaowocowała wymiernymi efektamiintegracyjnymi. Dążono do zniesienia barier społecznych i zapobiegania izolacjispołecznej osób upośledzonych umysłowo wśród mieszkańcówIławy i Powiatu Iławskiego. W oparciu o idee tolerancji i poszanowania godności ludzi oniższym poziomie możliwości intelektualnych, a przedewszystkim do wyrównania szans, dążono do udostępnianiaosobom niepełnosprawnym wszystkich ogólnych systemówwystępujących w społeczeństwie.
 5. 5.  Jeszcze przed rozpoczęciem działań, będących faktycznymietapami projektu, odbył się szereg spotkań przygotowawczych. Etap pierwszy odbył się w dniach 7 i 8 lipca 2005r. Były towarsztaty, umiejętnościowe i przygotowawcze, skierowane dogrupy inicjatywnej mające przygotować ją do pracy, w czasietrwania projektu, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W ramach warsztatów, dnia pierwszego, odbyły się dwa bardzoistotne panele umiejętnościowe. Panel dotyczący komunikacji, który miał na celu uświadomieniegrupie, jakie czynniki wpływają na skuteczność komunikacjimiędzy ludzkiej. Pomogło to znacznie w nawiązywaniu kontaktu zgrupą beneficjentów podczas 2 etapu projektu. Panel drugi dotyczył tolerancji i przełamywania barier i jegonajważniejszym celem było przygotowanie młodych ludzi, z grupyinicjatywnej, do zajęć z grupą młodzieży upośledzonej. Chodziłoprzede wszystkim o rozwianie obaw, jakie mieli uczestnicyprojektu, z których spora cześć nie miała kontaktu z takimiosobami przed rozpoczęciem projektu.
 6. 6.  Dzień drugi warsztatów rozpoczął się od wizyty w OśrodkuSzkolno Wychowawczym, w którym uczą sięniepełnosprawni, którzy uczestniczą w naszym projekcie. Poznaliśmy specyfikę pracy tego typu ośrodka i udzielononam wskazówek dotyczących pracy z osobaminiepełnosprawnymi intelektualnie. W czasie warsztatów uczestnicy brali także udział wzajęciach dotyczących pracy w grupie, procesówzachodzących wewnątrz grupy i własnych predyspozycjigrupowych. Zajęcia były prowadzone formami aktywnymi (gry i zajęciaintegracyjne, ćwiczenia grupowe).Prowadzili jeinstruktorzy zaangażowani w realizację projektu.Ustaliliśmy też, na tym etapie pracy nad projektem,harmonogram następnych działań i plan kolejnego etapu.
 7. 7.  Etap ten odbył się w ośrodku wypoczynkowym wWindykach w dniach 23-25.08.2005. Były to warsztatyintegracyjno-poznawcze. Ten etap działań był zaplanowany i prowadzony przedewszystkim przez grupę prowadzącą projekt i przy pomocyzaangażowanych w realizację projektu instruktorów. Na tym etapie dołączyła już do grupy inicjatywnej grupamłodzieży ze Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Głównym celem warsztatów było poznanie się członkówobu grup i integracja poprzez wspólne spędzanie czasu. Wciągu tych trzech dni uczestnicy brali udział w wieluzajęciach integracyjnych, ruchowych oraz grupowych,warsztatach i grach teatralnych. Owocem zajęć teatralnych były małe formy teatralne,które mogliśmy sobie nawzajem przedstawić. Był to wstępdo konkretnych działań mających na celu przygotowaniespektaklu. Pojawiły się też pomysły i propozycje dotyczące samegospektaklu, jego formy i treści. Zaczęliśmy równieżplanować wspólnie jego realizację.
 8. 8.  Pomiędzy dwoma etapami, opisanymi powyżej, grupazostała zaproszona na podsumowanie obozuorganizowanego przez fundacje Robinson Cruzoe,która zajmuje się pomocą młodzieży przebywającejw domach dziecka. Grupa inicjatywna została zaproszona ze względu naswoje doświadczenia związane z teatrem. Wzięliśmy udział w grach integracyjnych iwarsztatach tańca tradycyjnego. Obejrzeliśmy teżkrótkie scenki przygotowane przez uczestnikówobozu. Mieliśmy poza tym okazje opowiedzieć orealizowanym przez nas projekcie i zaprezentowaćpróbkę swojej działalności artystycznej. Podczas dotychczasowej pracy na projektem niemieliśmy żadnych poważniejszych problemówzwiązanych z jego realizacją.
 9. 9.  Najtrudniejsze okazało się dostosowanie terminówwarsztatów i spotkań przygotowawczych tak, abymogli w nich uczestniczyć wszyscy zaangażowani wrealizacje projektu. Wynikało to najprawdopodobniej z faktu, iż na czasrealizacji większej części naszych działań,wybraliśmy miesiące wakacyjne. Zdarzało się więc, że członkowie naszej grupy musielirezygnować z prywatnych wyjazdów na rzecz spotkańi warsztatów związanych z realizacją projektu. Najtrudniejszy był dla nas moment, kiedy to okazałosię, że jedna z osób wchodzących w skład grupyinicjatywnej prawdopodobnie wyjedzie zagranicę naparę miesięcy. Długo zastanawialiśmy się, jak sobieporadzić z tym faktem, jednak w tym czasie okazałosię, że jednak nasza koleżanka zostaje w Polsce, więcproblem rozwiązał się sam.
 10. 10.  Przedostatnim etapem naszych działań, azarazem ostatnim etapem warsztatowym iprzygotowawczym, były warsztaty teatralne wKaletkach, które odbyły się w dniach 18-22.09.2005 roku. Celem tego pięciodniowego wyjazdu byłoprzygotowanie grupy do wyzwania jakim była graw spektaklu. Powstał on w naszych głowach w trakcie trwaniaprojektu, jednak wymagał dopracowaniaszczegółów oraz doszlifowania pod względemscenicznym. Spektakl w swoich założeniach był uwieńczeniemi podsumowaniem naszej kilkumiesięcznej pracy.
 11. 11.  W związku z tym, że grupa miała zróżnicowanedoświadczenia związane z pracą na scenie, konieczne byłogruntowne przygotowanie wszystkich do tego trudnegozadania. W każdym dniu naszego pobytu ok 6-7 godzinpracowaliśmy nad warsztatem i obyciem scenicznym podczujnym okiem naszych instruktorów. Konieczne było też zaangażowanie w te prace członkówgrupy inicjatywnej, którzy wykazali się cierpliwością iogromnym zrozumieniem dla grupy naszych beneficjentów.Pomagali im w tej ciężkiej pracy jaką jest tworzeniespektaklu od podstaw. Na tym etapie grupa związała się ze sobą jeszcze silniejniż na poprzednich warsztatach. Byliśmy świadkami tego,jak bardzo nasza pomoc, którą staraliśmy się okazywaćnaszym, mniej doświadczonym, kolegom, była impotrzebna. Dzięki temu łatwiej odnaleźli się oni w zadaniu, jakiemumusieli razem z nami sprostać
 12. 12.  Warsztaty prowadzone przez instruktorówteatralnych dotyczyły m.in.: Ćwiczeń na zaufanie; Techniki pracy nad monodramami; Rozwijania świadomości własnego ciała iprace nad plastyką ruchu; Prostych zadań aktorskich; Pracy nad emisją głosu; Przełamywania własnych barier.
 13. 13.  Podsumowaniem trzeciego etapu warsztatówbyła prezentacja krótkich monodramów iscenek, jakie przygotowaliśmy po zajęciachw drugim dniu wyjazdu. Pokazały one jak bardzo jesteśmy kreatywni,na jak wiele sposobów ujęliśmy jeden i tensam temat, zadany nam wszystkim.
 14. 14.  Spektakl powstał przy udziale wszystkich członków grupy. Nie był to pomysł jedynie kilku osób, a zbiorowa pracawszystkich. Np. konstrukcja spektaklu została oparta nakrótkich formach scenicznych, które powstały podczaspracy warsztatowej. Wspólna praca spowodowała, że każdy z nas miałświadomość osobistego wkładu w to, co potemprzedstawialiśmy na scenie. Sprawiło to też, że czuliśmy się wszyscy odpowiedzialni zaformę tego, co pokażemy. Nic nie zostało nam narzuconeani podane „ na tacy ”. To praca naszych własnych rąk, z której jesteśmy bardzodumni. Podczas wyjazdu poza pracą mieliśmy też, na szczęście,trochę czasu na rozrywkę. Wieczory spędzaliśmy razembawiąc się czy też po prostu rozmawiając aby zrelaksowaćsię po męczącym dniu. To zbliżało nas do siebie i pomagałow dalszej integracji grupy.
 15. 15.  Etapem IV pracy nad realizacją projektu był IIntegracyjny Festiwal Teatralny „Trwać RazemWiedzieć Więcej”. Odbył się on 25.09.2005 roku w kinie X Muza wIławie. W ramach tych działań zostało zaprezentowanekilka przedstawień grupy teatralnej Ephata –„Pozytywka” , „ARG” , „Winda” , KarolDrzewoszewski z monodramem „Groźba UFO”oraz grupa MAT czyli Młodzieżowa AkademiaTeatralna z Iławy ze spektaklami „Pułapka” i„SIKI”. Najważniejszą jednak częścią była prezentacjaowocu naszej pracy czyli spektaklu „Trwaćrazem, wiedzieć więcej”.
 16. 16.  Integracja młodzieży z rówieśnikaminiepełnosprawnymi. Powstanie folderu, filmu i bogategomateriału zdjęciowego. Powstanie spektaklu teatralnego „TrwaćRazem Wiedzieć Więcej” Utworzenie Młodzieżowej AkademiiTeatralnej. Cudowne wspomnienia na całe życie.
 17. 17.  Dlaczego taki projekt?- brak dostępu do informacji,- brak miejsca, gdzie można uzyskaćinformacji dotyczących wydarzeńkulturalnych,- brak skonkretyzowanych potrzeb młodzieży,- brak chęci stworzenia czegoś nowego,- duszenie pomysłów w zarodku poprzezlokalne władze samorządowe.
 18. 18.  ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEJ SALI:- W związku z tym, że opiekunem naszegoprojektu jest Dyrektor Iławskiego DomuKultury udało się nam otrzymaćpomieszczenie z dwoma komputerami zestałym podłączeniem do Internetu. SPRZĘT:- Komputery (wspomniałam o nich wyżej)- Wykup domeny- Materiały biurowe i promocyjne (ulotki,baner)
 19. 19.  Od momentu otrzymania kluczy do Sali naszychspotkań, zaczęliśmy spotykać się raz w tygodniuw celu przygotowania wniosku projektu orazwstępnych ustaleń co do jego realizacji. Na dzień spotkań wybraliśmy poniedziałek. Na tych spotkaniach relacjonujemy postępynaszych dotychczasowych działań, rozwiązujemyewentualne problemy oraz wspieramy się wrazie jakichkolwiek wątpliwości. Dokonaliśmy również podziału zadań,wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne zaposzczególne etapy pracy w danej grupie.
 20. 20. Cel ogólny:- udostępnienie młodzieży informacji owydarzeniach kulturalnych w mieście Iława.Cele szczegółowe:- nauka umiejętności planowania własnejaktywności i rozwiązywania problemów,- propagowanie aktywnego stylu życia,- zwiększenie motywacji do udziału wwydarzeniach kulturalnych w mieście,- zwiększenie umiejętności interpersonalnychoraz kompetencji osobistych.
 21. 21.  Grupa projektu liczy 12 osób oraz jedenkoordynator. Uczestnicy projektu są w przedzialewiekowym 16-25 12 osobowa grupa została podzielona na trzypodgrupy zadaniowe:- Informacyjna- Promocyjna- KomputerowaKażda z podgrup liczy po 4 osoby, z czegojedna jest liderem grupy.
 22. 22.  GRUPA PROMOCYJNA:- Zajmuje się promowaniem naszego działaniaw mediach lokalnych. GRUPA INFORMACYJNA:- Zajmuje się zbieraniem konkretnychinformacji na temat wydarzeń kulturalnych isportowych. GRUPA KOMPUTEROWA:- Zajmuje się umieszczaniem informacji nastronie internetowej oraz aktualizacją tejstrony.
 23. 23.  Czwartek 6.07.2006- 8:00 Wyjazd spod Iławskiego Centrum Kultury.- 9:00 Zakwaterowanie.- 10:00 Spotkanie organizacyjne- stworzenieregulaminu, przedstawienie celu warsztatów.- 14:00 Zajęcia wprowadzające harmonogram działańoraz jak efektywnie planować działania.- 15:00 Obiad.- 16:00 Przygotowanie zajęć przez grupę promocyjnądla pozostałych uczestników warsztatów.- 19:00 Kolacja.- 20:00 Integracja grupy.- 22:00 Cisza nocna.
 24. 24.  Piątek 7.07.2006- 9:00 Śniadanie.- 10:00 Warsztaty- Trening twórczego myślenia.- 14:00 Obiad.- 16:00 Zajęcia warsztatowe- praca w grupachzadaniowych- każda z podgrup ma oddzielnezajęcia.- 18:00 Kolacja.- 19:00 Czas radosnej twórczości- zajęciaprzygotowane przez grupę informacyjną- 22:00 Cisza nocna.
 25. 25.  Sobota 8.07.2006- 9:00 Śniadanie.- 10:00 Zajęcia warsztatowe- podsumowaniegrup zadaniowych.- 13:00 Obiad.- 14:00 Zajęcia relaksacyjne przygotowaneprzez grupę komputerową.- 16:00 Podzielenie się refleksjami związanymiz warsztatami.- 17:00 Pakowanie i powrót do Iławy
 26. 26.  W ramach promocji zorganizowaliśmyhappening, podczas którego zajęliśmy sięrozdawaniem ulotek informacyjnych oprojekcie Młodzieżowe Centrum Informacji Postanowiliśmy również ogłosić się wlokalnych mediach tj. tygodniki: Echo Iławy,Kurier Iławski. Oprócz tego nasze plakaty umieściliśmy wszkołach, szpitalu i urzędzie miasta.
 27. 27.  Projekt Młodzieżowego Centrum Informacjizakończył się stworzeniem stronyinternetowej, gdzie młodzież mogła znaleźćinformacje, do których wcześniej ciężko byłoim dojść. Oprócz pożądanych informacji na stronieinternetowej młodzież mogła zobaczyć całąfotorelację z naszych warsztatów orazwyjazdów.
 28. 28.  http://www.youtube.com/watch?v=xH4rbf6Ih8Y Życzę miłej lektury

×