Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Torghandel ledare, 6 oktober 2017

104 views

Published on

Min presentation från Torghandel ledare, 6 oktober 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Torghandel ledare, 6 oktober 2017

 1. 1. Skolledare i en digitaliserad värld Malin Frykman, Torghandel 6/10
 2. 2. Vem är Malin Frykman? ● Lärare, regional skolutvecklare med fokus på digitalisering & rektor. ● Arbetar idag som utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs kommun. ● Stolt skolutvecklingsnörd. ● Författare till boken: Skolledare i en digitaliserad värld - Att leda lärande. ● Material, länkar m.m. som jag visar finns samlade på: http://www.skolledareiendigitalvarld.se/
 3. 3. VAD & HUR
 4. 4. Skolans styrdokument- en skiss av den framtid vi vill se! 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
 5. 5. l En av de största framgångsfaktorerna i arbetet med att digitalisera skolan är DU! Ditt förhållningssätt till digitaliseringen, din förmåga att organisera för lärande i en digitaliserad värld avgör hur väl din verksamhet kommer att lyckas. Du är superviktig!
 6. 6. “Förskolechefer och rektorer ska ha god förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.” Källa: Nationella IT-strategin Innebär det att skolledaren behöver bli en digital superhjälte?
 7. 7. Ställningstagande vi behöver enas om för att lyckas • Digitalisering av skolan handlar inte om teknik. Det handlar om våra barn och ungdomars rätt till en likvärdig utbildning och ett gott liv. • Digitaliseringen kräver att hela styrkedjan samarbetar. Att varje nivå tar ansvar för sin del i kedjan och att det finns tillit mellan nivåerna. Störkedja eller stödkedja? • Skolledarens uppgift i detta är att leda sin pedagogiska verksamhet mot uppdraget i styrdokumenten och mot nationella IT-strategins vision. • För att kunna göra det behöver skolledaren vara väl insatt i vad skolans uppdrag är när det gäller att utveckla elevernas adekvata, digitala kompetens.
 8. 8. • Att vara skolledare i en digitaliserad värld innebär att vara ledare i en värld där ständig förändring är normen. • För att lyckas med det krävs att vi bygger upp lärande organisationer baserad på kollegialt lärande och en stark dela-kultur. Struktur+kultur. • Det handlar om att leda lärande, både organisationens lärande och människornas som verkar i den. • Nyckelordet för att lyckas är tillsammans! Digitaliseringen är en så komplex uppgift att ingen klarar den på egen hand.
 9. 9. Min tolkning av boken Elevnära skolledarskap av Viviane Robinson Vilka komplexa problem kan behöva lösas i en digitaliserad värld? Vad är relevant kunskap i en digitaliserad värld? Hur kan digitaliseringen hjälpa skolledaren att bygga förtroendefulla relationer –Leda utan fysisk närvaro?
 10. 10. Utveckla din digitala kompetens Lev som du lär! Modellera i vardagen! Omvärldsbevaka och nätverka . Tillsammans är nyckelordet! Odla en lärande organisation Fem strategier
 11. 11. Digital kompetens utifrån skolans uppdrag Lärande organisation Vision och pedagogiska ”hur” Kartlägga nuläget Organisera för lärande i en digitaliserad värld Kollegialt lärande och dela-kultur Följa upp En titt på processens röda tråd Förändringsprocess Förändringsprocess Bilden om hur framgång ser ut är gjord av Bernard Goldbusch.
 12. 12. Nationella IT-strategin för svenska skolväsendet -Alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. -Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Stärkt digital kompetens i styrdokumenten från 20180701 Adekvat digital kompetens hos all personal Likvärdig tillgång till infrastruktur Undervisning och administration tar tillvara på digitaliseringens möjligheter Forskning Nationella IT-strategins vision ska vara uppnådd 2022
 13. 13. Utbildningsväset ska gå från en syn på IT som ett möjligt projekt i skolan. ...Till en likvärdig skola som tar ansvar för att alla elever blir rustade för att kunna leva, verka och må bra i digitaliserat samhälle. Alla ska ges förutsättningar för att lyckas! Röd tråd genom hela utbildningssystemet från 20180701…………..
 14. 14. Skolans ansvar för elevernas digitala kompetens stärks Skolverket betonar att alla elever efter avslutad grundskola (eller motsvarande skolform) ska ha utvecklat en sådan digital kompetens att de klarar sig i livet och som samhällsmedborgare. En digital kompetens som är adekvat för det framtida liv och samhälle de ska leva, verka och må bra i. Källa: Få syn på digitaliseringen, s.4 LIKVÄRDIG DIGITAL KOMPETENS FÖR ALLA ELEVER
 15. 15. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling Källa: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå & gymnasienivå . Skolverkets kommentarmaterial om de nya skrivningarna i läroplanerna: s 10-12. (grundskolan) & s. 9-11 (gymnasiet) Fyra aspekter av digital kompetens Återkommer systematiskt i styrdokumenten Allas ansvar! Likvärdig utbildning
 16. 16. Digital kompetens utifrån skolans uppdrag • Skapa en gemensam bild av vad skolans uppdrag och ansvar är i arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens. • Så som man förstår sitt uppdrag utför man det… • Digitaliseringen, demokratins bästa vän och värsta fiende! • Vad krävs av oss för att våra elever ska kunna leva, verka och må bra i ett allt mer digitaliserat samhälle?
 17. 17. Hur kan ni göra för att skapa samsyn? Skapa förutsättningar för att alla ska kunna förstå vad vi förväntas att undervisa i och om enligt de nya styrdokumenten. • Enskild inläsning och reflektion av Skolverkets kommentarmaterial Få syn på digitaliseringen och nya styrdokumenten. • Kollegial reflektion – Tillsammans är nyckelordet! • Exempel från Kungälv
 18. 18. Er skolas vision om lärande i en digitaliserad värld Era verksamhetsideér- pedagogiska hur! Arbetsorganisation -Summan av de pedagogiska val och beslut om “göranden” i vardagen ni gjort hittills. -Era rutiner och riktlinjer. Utvecklingsorganisation -Navet i ert kollektiva kunskapande. -Ska skapa förutsättningar för ert kollegiala lärande och er dela-kultur. Lärgrupper Ämnes- grupper Remiss- grupper Digitala och analoga mötesplatser Min tolkning baserad på Hans-Åke och Gun-Britt Scherps VISKA-modell: Lärandebaserad skolutveckling (2013) Kollegialt lärande Dela- kultur Kollegialt lärande Dela- kultur Identifierade problem och utvecklingsbehov Lösningar SKA!
 19. 19. The main thing is to keep the mainthing the mainthing.... ...En av de största utmaningarna som skolledare i en digitaliserad värld. Det gäller att ha skolans uppdrag och verksamhetens "vision/pedagogiska hur klart för sig för att kunna prioritera klokt. Bilden är gjord av Gerd Altmann
 20. 20. Hur kan ni göra för att ta fram vision och pedagogiska hur? • Karusellen, ett samskapade och roligt sätt att ta fram/förnya sin verksamhets vision och pedagogiska hur på. • Exempel på vision och pedagogiska hur • Stödmall som du kan utgå ifrån när du skissar upp din verksamhets lärande organisation.
 21. 21. Insamling av kvantitativa och kvalitativa underlag Vision & verksamhetsidéer LIKA BRUK SPSM Analys Kartlägg nuläget –var i relation till visionen och era verksamhetsidéer är ni idag? Börja med att fundera över vad ni faktiskt behöver veta och vad ni redan vet…
 22. 22. Transparent digital kartläggning med hjälp av digitala samarbetsytor och digitala verktyg
 23. 23. Hur kan ni göra för att kartlägga smart? • Använd LIKA, BRUK och Tillgänglig utbildning som bas för er kartläggning. Blanda! • Analysera er kartläggning utifrån frågeställningen: Hur kan digitaliseringen bidra till och förstärka arbetet med vår skolas vision och pedagogiska hur? • Se kartläggningen som en kollektiv process i ert arbete med att skapa samsyn kring skolans uppdrag. • En titt på stödmaterial
 24. 24. Utvecklingsplan - en karta i er resa mot visionen • Summera och sammanställ er kartläggning i någon form av enkel utvecklingsplan. • Separat IT-plan eller inte? Det beror på… • Välj en form som är lätt att använda i vardagen och som också kan ”leva” med er process. • Ett exempel på en enkel och användbar modell är effektmålsplan.
 25. 25. Digital kompetens utifrån skolans uppdrag Lärande organisation Vision och pedagogiska ”hur” Kartlägga nuläget Organisera för lärande i en digitaliserad värld Kollegialt lärande och dela-kultur Följa upp Förändringsprocess
 26. 26. För att öka måluppfyllelsen krävs ett förändrat arbetssätt där digitaliseringens möjligheter tas till vara. Ett förändrat arbetssätt kräver förändrade förutsättningar i arbetsorganisationen... -Se till att styra tekniken genom pedagogiken annars så styr den er….
 27. 27. På vilket sätt hjälper er nuvarande tjänsteorganisation er att levandegöra er vision om lärande i en digitaliserad värld? Vilken påverkan har digitaliseringens nya möjligheter haft hittills på era val av undervisningsmetoder och material? Hur har ni valt att organisera er för att möjliggöra det kollegiala lärandet och dela-kulturen? Hur tar era nuvarande mötesformer tillvara på digitaliseringens möjligheter? På vilket sätt syns digitaliseringens behov i din budget? Organisera för lärande i en digitaliserad värld!
 28. 28. Utvecklingsorganisation i en digitaliserad värld Kollegialt lärgruppsarbete kring nya allmändidaktiska frågor som uppstår i samband med digitaliseringen Ämnesgrupper med ett uttalat fokus på digital didaktik och ämnesutveckling Gemensamma digitala ”dela”-ytor för lärresurser, verktyg och planeringar Gemensamma analoga ”dela”-ytor, t.ex Teach Meets, Ed Camps & nätverk Nätverk och omvärldsbevakning bortom den egna skolan
 29. 29. Dela-kultur och kollegialt lärande i styrdokumenten från 1/7 2018 Rektorns ansvar: ”Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen” (Lgr 11, 2017, s. 19, Gy11 2017 , bilaga 1)
 30. 30. Skolchefen leder skolledarnas lärande mot enheternas behov och styrdokumentens krav. Skolledaren leder lärarnas lärande mot elevernas behov och styrdokumentens krav. Lärarna leder elevernas lärande mot eleverna behov och styrdokumentens krav. Eleverna blir ägare av sitt eget lärande . Resultat och deras förmåga att lära@lära ökar. Vi får synliga tecken på vad nästa behov är. Näringskedjan för lärande Tillit till varandra, kommunikation och samsyn kring uppdraget i styrdokumenten nödvändigt. Min tolkning och summering av b.la. Helen Timperleys och Vivianne Robinsons teorier om kollegialt lärande och det pedagogiska ledarskapets roll i detta.
 31. 31. Metoder för kollegialt lärande Formella exempel • Öppna klassrum –schema • Auskultation • Lärgrupper • Aktionsforskning • Lesson Study Informella exempel • Teach Meets • Inspirationskvarten • Speed dating • Bloggstafetten • Sociala medier
 32. 32. Arbetsorganisation -Summan av de pedagogiska val och beslut om “göranden” i vardagen ni gjort hittills. -Era rutiner och riktlinjer. Utvecklingsorganisation -Navet i ert kollektiva kunskapande. -Ska skapa förutsättningar för ert kollegiala lärande och er dela-kultur. Lärgrupper Identifierade problem och utvecklingsbehov Lösningar Era verksamhetsideér- pedagogiska hur! Er skolas vision om lärande i en digitaliserad värld Ämnes- grupper Remiss- grupper Dela- kulturDela- kultur Kollegialt lärande Kollegialt lärande Min tolkning baserad på Hans-Åke och Gun-Britt Scherps VISKA-modell: Lärandebaserad skolutveckling (2013) Digitala och analoga mötesplatser SKA
 33. 33. Tips på stödmallar
 34. 34. Följa upp lärande i en digitaliserad värld Ett välfungerande SKA är ett av de viktigaste redskapen du som pedagogisk ledare kan ha! Learning walks med digital agenda? Verksamhetsbesök med syfte att följa upp processer?
 35. 35. Digital kompetens utifrån skolans uppdrag Lärande organisation Vision och pedagogiska ”hur” Kartlägga nuläget Organisera för lärande i en digitaliserad värld Kollegialt lärande och dela-kultur Följa upp En titt på processens röda tråd -HUR? Förändringsprocess Förändringsprocess Bilden om hur framgång ser ut är gjord av Bernard Goldbusch.
 36. 36. Till sist.... Se digitaliseringen som en naturlig del av skolans uppdrag med att utveckla elevernas lärande. Väv in digitaliseringen i ert redan pågående utvecklingsarbete. Den är inget IT- projekt utan en never ending story i transformell kostym. Var tydlig med att digitaliseringen är hela skolans ansvar. Din skola är unik! Er process måste designas utifrån er kontext, ert nuläge och era förutsättningar.
 37. 37. Glöm inte att... Frågor? Tankar? Feedback? Välkommen att höra av dig! Mail; malinfr@gmail.com Twitter: @malinfrykman FB:Malin Frykman Slideshare: malinfrykman35 Bokens webbsida; http://www.skolledareiendigitalvarld.se/ Blogg:https://ledalarande.wordpress.com/ Du är superviktig! Tack för att du orkade lyssna!

×