Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att odla en gemensam bedömningskultur

858 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att odla en gemensam bedömningskultur

 1. 1. Att skapa och odla engemensambedömningskulturMalin Frykman, GR utbildning
 2. 2. Seminariets fokusVarför bör en skola att odla en gemensambedömningskultur?Vad innebär det?Hur kan man göra?
 3. 3. Joint actionVad krävs för att enlärare ska utveckla ochväxa med sinbedömarkompetens?http://todaysmeet.com/kba
 4. 4. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Princip 1 betyder att cykeln av lärares professionella utveckling och kunskapsbyggande börjar med en fråga om elevernas behov av utveckling. Princip 2 handlar om att lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är meningsfulla i förhållande till deras specifika undervisningskontext. Utgångspunkten måste tas i frågan: ”Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi som lärare för att hjälpa våra elever överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de bör kunna för att nå målen?” Princip 3 rör vikten av att integrera teori och praktik när det gäller läroplan, lärarnas praktik samt kunskaper om bedömning inom de områden som står i fokus för utvecklingsinsatsen. Princip 4 identifierar behovet av att använda bedömning som bas för professionell utvärdering. Om elevernas behov av att lära, lärarnas behov av att utvecklas och ett meningsfullt undervisningsinnehåll ska vara i linje med varandra, måste lärarna kunna klargöra vad eleverna redan vet och kan och hur man ska bygga vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt sätt. Princip 7 framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med kollegor. Princip 8 gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta konstruktiv utveckling av lärarnas professionella kompetens. Princip 9. de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av elevresultat att döma, är skolledarna aktiva deltagare. Princip 10 handlar slutligen om att behålla kraften i utvecklingsarbetet. Det måste finnas en medvetenhet om att det tar mycket kraft och lång tid för lärarna att förändra sin undervisning på ett framgångsrikt och varaktigt sätt.Helen Timberleys 10 principer; http://www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf
 5. 5. Undervisning ochbedömning är oerhörtkomplext ochkontextbundet.
 6. 6. Många lärare tycker attbedömning är svårt!
 7. 7. Allmänna råd, planering och undervisningLärare bör vid planeringen av undervisningen• Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot ochutifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar attutvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.• Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet ochavgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper.• Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling påderas arbete.• Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande måleni läroplanens andra del.• Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen.• Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla såatt eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.• Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 8. 8. Fokusförflyttningnödvändig!Från görande till aktivt lärande.Från en syn på bedömning som ”De kunskaper och färdigheter som utvecklats i lärarnasadm. till bedömning som redskap vardagliga praktik är de som harför utveckling av undervisningen visat sig mest effektiva för att åstadkomma goda elevresultat.”och elever samt lärares lärande Helen TimperleyTillämpning av formativtförhållningssätt på lärarenslärande.
 9. 9. Lösning Skapa och odla en gemensam bedömningskultur som genomsyrar all undervisning och allt lärande på skolan. En bedömningskultur är den vision och samsyn som ni vill ska genomsyrar all undervisning och allt lärande på er skolan. En gemensam bedömningskultur leder till en likvärdig bedömning och innebär en ständigt pågående utvecklingsprocess kring undervisning och bedömning.
 10. 10. Vad styr hur... VAD? HUR?•Skapa och synliggör den • Skapa och synliggör enbedömningskultur som ni vill struktur/arbetsorganisationska genomsyra undervisning och som möjliggör och stimulerarlärande på skolan. den önskade bedömningskulturen. Börja här!
 11. 11. VISION -Den önskade bedömningskulturen Pedagogiska helhetsidéer: De områden som är centrala för er för att er bedömningskultur ska bli verklighetArbetsorganisation Utvecklingsorganisation
 12. 12. Vision om bedömning:Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet genom att aktivt utveckla elevernas förmåga att lära sig att lära”! Bilden lyder under CC och ägs av och är skapad av Rwangsas.
 13. 13. Visionen... Står för den samsyn kring bedömning som ni vill ska genomsyraert arbete med bedömning.Behöver bygga på aktuell forskning, skollag och styrdokumentsamt vara anpassad till vår samtid.Alla personal behöver vara medskapare till visionen! Processenviktigare än produkten.....Visionen hjälper er att hålla gemensam kurs mot regnbågen!
 14. 14. HelhetsidénÄr ”vägen” som ska hjälpa er att nå er vision.Bör ej bestå av för många delar. Harmoni med visionen!Får ej vara för tydlig eller för vid :).Måste stämma överens med skollag, styrdokument ochaktuell forskning.Alla måste vara medskapare här också!
 15. 15. Vision: ” Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet genom att aktivt utveckla elevernas förmåga att lära sig att lära”! För att lyckas med det-Har vi höga förväntningar på alla elever och utgår från att alla eleven kan och vill lyckas i sitt lärande.-Tränar vi elevernas förmåga att lära sig lära genom att alltid utgå från de fem nyckelstrategierna inombedömning för lärande när vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning.-Tydliggör vi mål och kunskapskrav för eleverna med hjälp av pedagogiska planeringar, ord ochbegreppslistor och matriser under hela arbetsområdet så att de blir aktivt engagerade i helaplaneringsprocessen.-Ger vi eleverna kontinuerlig återkoppling som innehåller information om lärandet och som bygger påfrågeställningarna: Var i förhållande till målet är du? Vad är nästa steg? Hur kan du som elev ta dig vidare?- Arbetar vi systematiskt med sambedömning på skolan i alla ämnen utifrån ett gemensamt schema.- Arbetar vi med att kontinuerligt utveckla lärares bedömarkompetens genom att en gång i månadenarbeta med bedömning för lärande samtal. Arbetsorganisation UtvecklingsorganisationAlla pedagoger har mentorselever. Max 15 mentorselever per Lärgrupp om bedömning för lärande en gång i månaden.pedagog.Åldershomogena arbetslag Systematisk sambedömning inplanerad läsårsvis.Gemensamma grovstrukturer för vad en lektion och ettarbetsområde. Individuella förbättringsmål inom bfl för alla pedagoger; Var iIUP-tid schemalagt förhållande till vår bedömningskultur är jag? Vad är nästa steg för mig? HurInga handuppräckningssystem tänker jag ta mig vidareLärgrupper istället för klasser.Alla löpande bedömninsaktiviteter synliggjorda i ett organisatorisktårshjulSamtalsledare inom bfl.
 16. 16. En titt på hur en skola kan gåtillväga för att skapa ochsystematiskt odla en gemensambedömningskultur
 17. 17. Steg 1Synliggör den bedömningskulturoch de pedagogiskahelhetsidéer som ni vill attskolan ska genomsyras av.Ett sätt att göra det är medhjälp av en diskussionskarusell.På så sätt får ni in underlagbåde till visionen och depedagogiska helhetsidéerna på1, 5 timme.
 18. 18. Exempel på frågor• Hur kan man lära sig att lära?• Vad vill vi att bedömningen av elevers kunskaper ska leda till?• Hur behöver vi tänka och arbeta med bedömning på skolan för att alla elever ska nå alla mål?• Vilken vision om bedömningens möjligheter och effekter har vi på denna skolan?• Hur arbetar vi med summativ bedömning idag?• Hur arbetar vi med formativ bedömning i dag?• Hur tydliggör du mål och kunskapskrav under hela arbetsområdet?• Vad känner du att du är riktigt bra på inom bedömning?• Vad skulle du vilja bli bättre på inom bedömning?• När våra elever lämnar skolan: Hur vill vi då att deras möte med bedömning  på vår skola ska ha bidragit till deras helhetsutveckling?
 19. 19. Sammanställ svarenSammanställning utan diskussion eller värdering!Varje fråga kan sammanställas i t.ex. en tankekarta eller iett Google dokument.Öppen och överskådlig form på sammanställningen.Materialet från sammanställningen ska kunna fungera somer utgångspunkt i det fortsatta arbetet.
 20. 20. Steg 2•Formulera ett utkast till vision/bedömningskultur.•Formulera utkast till de pedagogiskahelhetsidéer som ska leda fram till er vision/bedömningskultur.•Använd former som gör att alla känner sigdelaktiga i skapandet av vision/helhetsidéer.”Måla” bilden av detta tillsammans :)
 21. 21. Steg 3 Kvalitetsgranska er själva! Granska era utkast över visionen och pedagogiska helhetsidéer utifrån Skolverkets krav i:•Skollagen•styrdokumenten•Aktuell forskning om bedömning•Er beprövade erfarenhet•AR om planering och genomförande avundervisning.
 22. 22. Steg 4 Fastslå och fira!•Fastslå visionen och deslutgiltiga helhetsidéernagenom en gemensam ritual.•Stanna upp och fira er nyabedömningskultur!•Aktiv,gemensamåterhämtning!
 23. 23. Steg 5Se över er nuvarandearbetsorganisation och formaom den så att den ligger ilinje med er vision och erapedagogiska helhetsidéerkring bedömning
 24. 24. Steg 6Kartlägg nuläget utifrån erapedagogiska helhetsidéerkring bedömning genom attgöra en SWOT över varjehelhetside´.”Svagheterna” bildarstommen i erutvecklingsorganisation.
 25. 25. Boråsmodellen sombas för utvecklings-organisationenRegelbundna, strukturerade,lärsamtal om Bedömning förlärande1. Introduktion och mötesordning (5 min)2. Så här har jag gjort – Så här går det nu (35 min).3. Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar hittills (15 min).4. ”Nya rön om bedömning för lärande” (50 min). Påfyllnad....5. Upprättandet av personliga handlingsplaner, vad gör jag till nästa gång? (10 min).6. Vad gav dagens lärmöte? Gruppreflektion eller samtalsreflektion (5 min)
 26. 26. Steg 7 Kör!
 27. 27. Alla måste vara delaktigaoch involverade i helaprocessen med helhetsiden´!Hyllvärmare och skrivbordsprodukter skapar ingen utveckling!
 28. 28. Se upp för quickfix ochtomtebloss! Helen Timperleys Princip 7: ”Håll i, håll ut”.....
 29. 29. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman

×