Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendomen kyrkans spridning & splitring - kopia

3,040 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kristendomen kyrkans spridning & splitring - kopia

 1. 1. Kristendomens sprids förföljaren blev efterföljareDet är främst Paulus som vi känner till som spridare av kristendomen. Han kom sedan att dö som martyr, för sin tro.Men det började inte så Paulus godtog ej Jesus som messias utan förföljde hans efterföljare han var till och med vittne av en stenig på en man som följde Jesus.Det är först när Jesus själv talar och visar sig för honom som han godtar Jesus som messias.
 2. 2. Kristendomens spridning http://www.google.se/imgres?Nu börjar Paulus q=paulus&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1093&bih =539&tbm=isch&tbnid=MynXX5drpjjUJM:&im missonera och sprida grefurl=http://www.gratis- webserver.de/paulusjahr/25.html&docid=Bvcf UZmii6wKqM&imgurl=http://www.gratis- orden om att Jesus webserver.de/paulusjahr/data/kundendaten/1 37684/305509_fsl_apostel_paulus__590234g var messias, i det .jpg&w=469&h=313&ei=4kN1ULzuKIfZsgbNu YHoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=2&d stora romarriket. ur=859&hovh=183&hovw=275&tx=159&ty=74 &sig=105450813575125100665&page=1&tbn h=117&tbnw=176&start=0&ndsp=13&ved=1t: 429,r:7,s:0,i:145Men det sluta illa för Bild: på Paulus Paulus när han blir en martyr för sin tro, han avrättades i Rom.
 3. 3. Kristendomens spridsI takt med att kristendomen sprids på http://www.google.se/imgres? olika håll i romarriket så q=biskop&um=1&hl=sv&biw=1093&bih=539&tb m=isch&tbnid=KMgR33ILwqiItM:&imgrefurl=http kom den att förvandlas ://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biskop,_Sve nsk_biskop_fr%25C3%25A5n_slutet_af_1400- från en riktning inom talet,_Nordisk_familjebok.png&docid=dCKfdP6 nnNCIIM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wi judendomen till en egen kipedia/commons/f/f4/Biskop,_Svensk_biskop_f r%2525C3%2525A5n_slutet_af_1400- religion. talet,_Nordisk_familjebok.png&w=672&h=1462 &ei=T0R1UK2PGZDAswbdv4D4BQ&zoom=1&i act=hc&vpx=473&vpy=95&dur=227&hovh=331 &hovw=152&tx=125&ty=224&sig=10545081357 5125100665&page=1&tbnh=155&tbnw=71&starEn organisation började t=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0,i:90 växa fram, man bestämde Bild: På en biskop ledare som man kallade biskopar (tillsynsmän) som fick uppsikt över ett område. Det lokala leddes utav en präst (herde).
 4. 4. Kristendomens spridsDock fick ju visa biskopar mer makt och auktoritet än andra, så som biskopen i Rom som ansåg sig vara Petrus efterträdare som kyrkoledare.Jesus gav Petrus i uppdrag att vara de kristnas ledare ”Du är Petrus, klippan, och på den ska jag bygga min kyrka”
 5. 5. Kristendomens spridning till SverigeI Sverige, i mitten av 800-talet, verkade Ansgar i Birka. Han var en fransk munk som kallats dit av sveakungen för att missonera kristendomen till det asatroende folket.Svearna i Birka ogillade Ansgars präster och slog ihjäl vissa, och drev iväg andra. Det skulle dröja ytterligare ett århundrade innan någon kristen rörelse fick slå rot i Sverige.
 6. 6. Kristendomens spridning till Sverige http://www.google.se/imgres?År 1085 påbörjades q=lundsdomkyrka&um=1&hl=sv&biw=1093&bih=539&tbm=i sch&tbnid=4k9DQUpcswdZVM:&imgrefurl=http://www.ts.sk ane.se/pedagogiska_resurser/bild/lunds- bygget av Lunds domkyrka&docid=NVB1eKzwiQFk2M&imgurl=http://www.ts. skane.se/sym/1141_public_large_image.JPG&w=567&h=3 kyrka, det dröjde dock 67&ei=nkR1ULD7BobssgaWr4HACw&zoom=1&iact=hc&vp x=492&vpy=244&dur=164&hovh=181&hovw=279&tx=102&t y=179&sig=105450813575125100665&page=1&tbnh=123 ända fram till år 1164 &tbnw=190&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:7,s:0,i:91 Lundsdomkyrka innan man byggde om innan Sverige fick sin den första ärkebiskop. http://www.google.se/imgres? q=lundsdomkyrka&um=1&hl=sv&biw=1093&bi h=539&tbm=isch&tbnid=4k9DQUpcswdZVM:& imgrefurl=http://www.ts.skane.se/pedagogiska _resurser/bild/lunds- domkyrka&docid=NVB1eKzwiQFk2M&imgurl= http://www.ts.skane.se/sym/1141_public_large _image.JPG&w=567&h=367&ei=nkR1ULD7Bo bssgaWr4HACw&zoom=1&iact=hc&vpx=492& vpy=244&dur=164&hovh=181&hovw=279&tx= 102&ty=179&sig=105450813575125100665&p age=1&tbnh=123&tbnw=190&start=0&ndsp=1 1&ved=1t:429,r:7,s:0,i:91 Lundsdomkyrka idag
 7. 7. Martyrernas tidsålderDe som dog för sin Många martyrer kom kristna tro kallades för att vördnads som martyrer (vittnen) helgon. Ex så är Lunds domkyrka somDeras beredskap att byggdes på 1100- dö för sin tro väckte talet helgad åt helgonet Laurentius emellertid respekt ära. vilket medförde att kyrkan fick fler Många kyrkmålningar anhängare. i svenska kyrkor avbildar helgon.
 8. 8.  http://www.google.se/imgres? q=lucia&um=1&hl=sv&biw=1093&bih=539&tbm=isch&tbnid=332_QrFiF- nHtM:&imgrefurl=http://sara-enannanvrldrmjlig.blogspot.com/2011/12/lucia-och- sd.html&docid=oQq_h-FJ6fQXMM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/- lKsUrIpxJhQ/TuceEdpQX5I/AAAAAAAAAfc/zFY6sUygVWs/s1600/lucia_cxxvr_11344 70260_63266651_121466963.jpg&w=400&h=546&ei=VEV1UKeIDISxtAbthYCgAQ&z oom=1&iact=hc&vpx=832&vpy=2&dur=70&hovh=262&hovw=192&tx=191&ty=60&sig =105450813575125100665&page=5&tbnh=154&tbnw=113&start=61&ndsp=17&ved= 1t:429,r:16,s:61,i:371 Bild på Lucia och på vilket sätt hon blev martyr
 9. 9. Den Konstantinska periodenI början av 300-talet sker en vändpunkt kejsare Konstantin förklarar år 311 att kristendomen är tillåten och förbjuder förföljelser utav kristna.Olika kristna riktningar växte fram som börja strida mot varandra.För att få slut på detta och åstadkomma en sammanhållande enhet i dem kristna samfunden så sammankallade man ett möte.
 10. 10. Den Konstantinska periodenDet var år 325 e.kr som Konstantin sammankallade till kyrkomötet i staden Nicea.Där kom man fram till följande• 1.Jesus är samma väsen som Gud och att anden är samma väsen som Gud. Gud är ett väsen uppenbarar sig i 3 olika former = Treenighetsläran
 11. 11.  http://www.google.se/imgres? q=konstantin+den+store&um=1&hl=sv&sa=X&biw=1093&bih=539&tbm=isch&tbnid=4 3MVk77vq5HinM:&imgrefurl=http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstantin_den_store&docid =cP5njdtVwGINRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/ 3e/Byzantinischer_Mosaizist_um_1000_002.jpg/250px- Byzantinischer_Mosaizist_um_1000_002.jpg&w=250&h=322&ei=xEV1UKCOC8rKtA b57oCQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=509&vpy=132&dur=369&hovh=255&hovw=198&t x=139&ty=121&sig=105450813575125100665&page=1&tbnh=164&tbnw=127&start= 0&ndsp=14&ved=1t:429,r:3,s:0,i:76 Bild på Konstantin den store som själv konventera till kristendomen och förbjöd förföljerser på kristna.
 12. 12. Den Konstantinska perioden2. Utformandet utav trosbekännelsen, som än idag läses/sjunges av ortodoxa kyrkor = den nicenskaden trosbekännelse som läses i den katolska kyrkan och den svenska kyrkan idag kallas istället för den = apostliska trosbekännelsen
 13. 13. Den Nicenska trosbekännelsen Vi tror på en enda Gud allsmäktig Fader,  som för oss människor skapare av himmel och och vår frälsning jord, steg ner från himlen, av allt synligt och blev människa av kött och osynligt. blod Vi tror på en enda Herre, genom den helige Anden Jesus Kristus, och jungfru Maria, Guds ende Son, korsfästes för vår skull född av Fadern före all under Pontius Pilatus, tid, led döden och begravdes, ljus av ljus, uppstod på tredje dagen sann Gud av sann Gud, i enlighet med skrifterna, född, inte skapad, steg upp till himlen, av samma väsen som sitter på Faderns högra Fadern, sida på honom genom vilken allt blev till;
 14. 14. och skall återvända i härlighet Vi tror på en enda, för att döma levande helig, och döda, universell/katolsk och och vars välde aldrig apostolisk kyrka. ska ta slut. Vi erkänner ett dopVi tror på den helige till syndernas Anden, förlåtelse. som är Herre och ger Vi väntar på de dödas liv, uppståndelse som utgår från och den tillkommande Fadern, världens liv. som tillbeds och äras Amen med Fadern och Sonen och som talade genom profeterna.
 15. 15. Den apostoliska 1) Vi tror på Gud Fader allsmäktig, trosbekännelsen himmelens och jordens skapare.  uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig (2) Vi tror ock på Jesus Gud Faders högra sida, Kristus, därifrån igenkommande hans enfödde Son, vår till att döma levande och Herre, döda. vilken är avlad av den helige Ande,  (3) Vi tror ock på den född av jungfru Maria, helige Ande, pinad under Pontius en helig, allmännelig Pilatus, kyrka, korsfäst, död och de heligas samfund, begraven, syndernas förlåtelse, nederstigen till dödsriket, de dödas uppståndelse på tredje dagen och ett evigt liv uppstånden igen ifrån de döda,
 16. 16. Kyrkan delasTrotts mötet i Nicea sker ändå en delning av kyrkan som delvis kan kopplas till Konstantin som valde att flytta huvudstaden från Rom till Konstantinopel.Detta gjorde att påven ledaren i Rom började kräva en större makt och en universell överhöghet genom att hävda sig vara aposteln Petrus efterföljare.Medan patriarken ledaren i Konstantinopel började också kräva mer makt då Konstantinopel nu var den nya huvudstaden.
 17. 17. Kyrkans delning http://www.google.se/imgres?q=P %C3%A5ve+Leo+IX&um=1&hl=sv&biw=1093&bih=539&tb m=isch&tbnid=ykJZIRafUcjVNM:&imgrefurl=http://www.nnd b.com/people/311/000095026/&docid=uNSwRLAQ51Je0M &imgurl=http://www.nndb.com/people/311/000095026/leo- ix-1-Det var slutligen sized.jpg&w=240&h=314&ei=JUZ1UNCOOIjusga6i4CwDQ &zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=131&dur=614&hovh=251 Påven Leo IX och &hovw=192&tx=142&ty=114&sig=10545081357512510066 5&page=1&tbnh=159&tbnw=122&start=0&ndsp=13&ved=1t :429,r:0,s:0,i:67 patriarken Mikael Bild: Påve i Rom Leo IX Cerularics som gjorde splitringen total http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil genom att banlyser e:Michele_Cerulario_(Michael_I_Cer ularius).jpg varandra år 1054. Bild: Patriarken i Konstantinopel Mikael Cerularics
 18. 18. Kyrkan delasNu finns det en västerligkyrka som kommer att utvecklas till den katolska ( allmänna) kyrkan och en östlig som kommer att bli den ortodoxa (renlärig)

×