SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
23-12-2014
Els companys i companyes del Col•lectiu Malesherbes de la CGT
de Parcs i Jardins de Barcelona us fem arribar aquest esborrany
de document que estem elaborant per tal que pugueu fer les
vostres aportacions i així enriquir-lo pel bé del servei que debem
a la ciutadania. La idea és no conformar-nos amb la gestió
piramidal de fets consumats i de l’allunyament dels gestors de
les realitats socials dels nostres barris.
Digues la teva, ara depèn de tots i totes.
Per un servei públic de jardineria de
gestió col·lectiva per a la ciutat de
Barcelona
Col·lectiu malesherbes de la CGT de Parcs i Jardins de Barcelona
novembre de 2014
Antecedents
Els parcs i jardins de la ciutat no sempre han estat gestionats per l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins, ni el treball que té encomanat s’ha fet sempre mitjançant un organisme
públic. A finals dels anys setanta la gestió que es feia per part de les múltiples empreses
de jardineria privada deixava molt a desitjar i el govern municipal va decidir que era
convenient la municipalització del servei per acabar amb la degeneració de les
“contractes” heretades del règim totalitari del franquisme. Aquesta decisió va significar
que es van contractar treballadors itreballadores que fins llavors estaven alsector privat
i es va crear el servei municipal, com avui el coneixem. Una clara aposta per la gestió
directa del servei públic.
A partir de 1979, amb l’entrada dels nous Ajuntaments democràtics, comencen 12 anys
de gestió directa de la jardineria de Barcelona, on es van crear nous parcs, fruit de les
lluites veïnals que reclamaven la creació d’espais verds als barris. Tant les reformes
d’antics parcs, com la creació de nous espais o el manteniment en general del verd
municipal van ser elogiats arreu per la professionalitat jardinística. Passat el “Boom”
olímpic, comença una etapa d’abandó i una davallada de la qualitat de la jardineria,
degut a la manca de personal i amagada darrera del concepte de “Jardineria Sostenible”
Ara per ara el manteniment que fem del verd és precari, fent les feines a corre-cuita,
amb manca de personal i amb un perjudici directe de les zones verdes que de forma
recorrent han de ser subjectes a unes remodelacions multimilionàries (Park Güell,
Jardins de Costa i Llobera, Parc de Joan Miró, Espanya Industrial, Parc de la Pegaso, la
Ciutadella, i una llarga llista) que paga tothom per la deixadesa en la gestió, aprofitant-
se de nou les grans empreses privades que controlen el sector amb contractes suculents
i millonaris.
La plantilla del nostre Institut sempre ha rebutjat de forma frontal els intents de
privatització induïts pels diferents ajuntaments haguts a Barcelona, com l’intent de
transformar-nos en una S.A. fins a la instauració d’una EPEL (entitat pública empresarial
local) l’any 2005 o les lluites contra els nous intents de desmuntar l’Institut que ens
porten fins al dia d’avui.
La part del pressupost dedicada a contractar empreses externes ha anat en augment els
últims anys, i hem passat de dedicar un 5% dels recursos fins a un 30%, cap lluita no ha
aconseguit canviar aquesta tendència. És a partir d’aquesta situació que ens plantegem
una forma de lluita proactiva que inclogui la remunicipalització dels serveis
externalitzats amb la contractació per Oferta Pública d’Ocupació necessària i una
proposta de gestió col·lectiva que faci partícip a l’entramat social dels barris i a tots els
treballadors i treballadores de les decisions jardinístiques de la ciutat, tots formant part
de l’òrgan de govern de l’Institut.
Demanem per tant que es faciuna auditoriadel’estatactual dels treballs externalitzats,
pel que fa alcost ia laqualitat de serveiprestat, per talde corregir situacions perjudicials
pels interessos generals.
Exigimdes d’aquí una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible, que eviti les
grans inversions per la seva “posada a punt” o plans integrals i aposti per dotar-lo de
manera justa de mitjans humans i materials propis, prioritzant l’ús de la ciutadania de
Barcelona, i ens manifestem en contra de la mercantilització d’espais comel Parc Güell,
a través del cobrament d’entrades o de les facilitats amb què l’empresa privada ocupa
espais públics per fer negoci.
Manifestem la necessitat d’augmentar el patrimoni verd públic, que actualment a la
ciutat de Barcelona és de 6 metres quadrats per habitant, molt per sota dels 10 metres
quadrats aconsellats per l'Organització Mundial de la Salut, espai que es veu reduït per
la forta pressió turística, que pateix la nostra ciutat.
Proposta de gestió col·lectiva del servei de jardineria.
-Gestióinclusivai participadaamb els/les empleats/desdel servei públic.
-Gestió inclusiva i participada amb la ciutadania.
En aquestpuntpassemexposarunapropostade model degestióque vamésenllàdelpurament
econòmici que entramés enl'humà i enel social d'un servei de jardineriaque had'apropar-se
una mica més a les voluntats veïnals.
Entenem que els actuals models de gestió municipals han quedat enrere pel que fa a les
expectatives i a les exigències de transparència per part de la ciutadania.
D'altra banda la certesa que tenim la ciutadania al carrer, que els diners públics, ja sigui de
l’Ajuntament, de la Generalitat o del pressupost espanyol, no està sota control i que ingents
quantitats de diners surten per la porta de darrere, cap a les mans d'empreses amigues o de
persones sense escrúpols, que l'única cosa que busquen és el lucre i l'acumulació de riqueses,
valors que ha promogut, al nostre entendre, el fracassat sistema capitalista.
A partird'aquí intentaremdonarlesbasesper aquè unservei públiccomenaquestcasl'I.M.de
Parcs i Jardinsde Barcelona,pugui sergestionatdesd'unaestructurahoritzontalambunmodel
participatiu, tant en la presa de decisions, com en l'organització del treball i que promogui el
compromís i la responsabilitat personal i col·lectiva amb la finalitat que el resultat a les zones
verdesde la ciutat,sigui unproducte de qualitatambuna clara identitatde treball comunitarii
social.
La gestió que proposem està basada en dos vessants clars, d'una banda la participació de les
treballadoresi treballadors,tantenlapresade decisions, comenl'organitzaciódel treball,i per
unaltre costat,enlaparticipacióde laciutadania, enleslíniesd'actuacióde l'Instituti de manera
més detallada, en la gestió per barris, assegurant que els processos participatius siguin clars i
reals, fent un gran esforç a assegurar els nivells de satisfacció del veïnat.
Es constituiràuncomitè de seguiment, enel qual estreballaran,qüestionsde caràctergeneral,
referent a la gestió de l'organització, a les tasques encomanades per la ciutat i als recursos
disponiblesperdur-hoaterme.Enlaqual participaràlaciutadania,al costatde lestreballadores
i treballadors i l’equip tècnic municipal.
De la mateixa manera es crearan comissions de control de districte representades en les
mateixes proporcions abans descrites, amb la finalitat de prendre les decisions jardinístiques
sobre el terreny de manera més directa i amb proximitat.
No es prendrien decisions populistes, per tal de fer contenta la ciutadania, totes tres parts,
professionals, tècnics i veïnat, hauran d’estar d’acord.
Un consell d'administració, faràd'enllaçentreel comitède seguimentprincipal i el poderpolític,
aquest no tindrà caràcter decisori i únicament proposarà línies de treball en funció de
pressupostos, tractant de traçar una línia de jardineria homogènia entre barris i procurant
equitat en les inversions.
Perquè aquest sistema d'organització empresarial funcioni ha de contenir valors de gran
importància, els més rellevants serien:
1.- Fomentar la transparència en la gestió de l'empresa.
2.- Fomentarlaconfiança,l'honestedatilacooperacióentrepersones,entre diferentscol·lectius
i nivells de decisió.
3.- Fomentar els valors de la solidaritat amb l'entorn social.
4.- Estimular processos d'aprenentatge professional i personal basats en el suport mutu, el
respecte a la individualitat i la cooperació.
5.- Fomentar l'aprenentatge en la participació col·lectiva i en la resolució de conflictes.
6.- Fomentar la qualitat dels treballs a realitzar i del servei que s'ofereix a la ciutat.
7.- Fomentar les bones condicions de treball.
8.- Les ordres de treball no són imposades, són plantejades, debatudes, compreses i
consensuades.
Aquests valors hand’anar acompanyats de polítiques socials i
ambientals com podrienser:
Horts urbans
És el moment d’aprofundir en el programa de participació de la xarxa d’horts urbans de
Barcelona iniciada per l’Institut municipal de Parcs i Jardins de Barcelona l’any 1997.
Aquest és un projecte que va destinat tan sols als jubilats i jubilades de Barcelona i que
té l’objectiu d’integració i col·laboració de la ciutadania en activitats de millora
ambiental através del conreu d’hortalisses seguint els principis de l’agricultura biològica
i per millorar la seva qualitat de vida; pensem que aquesta millora de la qualitat de vida
cal obrir-ho a altres sectors de la població, els que tenen un alt risc d’exclusió social, els
caiguts a la pobresa, els aturats de llarga durada, etc.
La xarxa d’horts urbans per a gent gran es va originar amb la petició d’un grup veinal, al
districte de Gràcia; s’ha d’aconseguir que aquesta iniciativa s’ampliï a col·lectius més
desfavorits, que en la tasca de conrear la terra, tinguin la satisfacció del major nombre
de necessitats humanes possibles, com tenir accés a aliments ecològics de qualitat i
frescos,itenir un llocde trobada on puguin organitzar-se per asuperar elmoment actual
de crisi econòmica i ecològica.A l’hora, es col·labora en lasostenibilitatambiental doncs
la producció d’hortalisses locals i de temporada té la seva conseqüència de reducció de
les emissions de CO2 en el transport, refrigeració i emmagatzematge dels aliments
produïts, la pràctica hortícola haurà de formar part del currículum educatiu al cicle de
primària.
L’entitat municipal amb la col·laboració de cada districte de la ciutat, hauria de crear les
zones d’horts, la seva parcel·lació, amb la instal·lació d’aigua necessària i donar suport
tant tècnic com pràctic. S’hauria d’estudiar cada zona verda de la ciutat i cada terreny
municipal senseedificar,per tractar d’encabir zones d’horts comunitaris amplis que doni
cabuda a tothom que vulgui participar d’un projecte d’aquest tipus. La zona d’hort
evidentment variarà en funció de la disponibilitat de les zones verdes de cada barriada.
Els centenars de solars privats i municipals en desús a Barcelona haurien d’obrir les
portes a possibles cessions per a entitats veïnals per la promoció d’aquests horts i altres
usos socials. Els municipals per la seva part, poden tenir o no un projecte destinat a
l’espai concret, i mentre no es dugués a terme podria ser utilitza’t de manera temporal.
Altres, els privats, podrien ser cedits mitjançant compromisos combinats. Els propietaris
es comprometrien a cedir l’espai urbà sense construïr, durant un cert temps, amb la
possibilitat d’ampliar els temps. Els nous usuaris es comprometrien a mantenir el lloc en
condicions d’ordre i d’higiene mínimes que garanteixin la salubritat del solar, a més de
garantir un ús de caràcter social i no privatiu.
Donat que aquests espais, més que una zona d’oci, és una sortida a la necessitat actual
d’una part de la població amb vies de millorar la seva situació econòmica, de treball o
social, ha de tenir la seva organització autònoma, per a gestionar els espais i també de
construir-los. També és necessari encabir un espai adequat per les trobades i
desenvolupament de diverses activitats o centre de reunions.
Males herbes i fitosanitària
Avui dia tenim suficient informació com per dubtar de la necessitat d’aplicar productes
fitosanitaris a l’ambient urbà. Un ambient tant carregat com el de la ciutat de Barcelona,
altament contaminat, no necessita una aportació extra, al mortífer còctel, en forma de
productes químics que no fan sinó empitjorar el deteriorament de la salut pública.
A Parcs i Jardins utilitzem el Roundup, que és un herbicida d’ús mundial, a base de
glifosat, desenvolupat per Monsanto amb el fi de crear noves plantes modificades
genèticament capaces de resistir aquest producte i poder aplicar-lo de manera
generalitzada, sotmetent els cultius mundials a l’ús d’aquest herbicida.
Les mal anomenades males herbes no son altre cosa que herbes espontànies, vegetals
que reclamen el seu lloc a la ciutat. No diem que es faci protecció d’aquestes plantes,
sinó que, sis’hade contenir la sevaexpansió en llocs concrets, s’haurà de fer de manera
mecànica i no amb l’aplicació de productes amb substàncies nocives per les persones i
l’entorn. Aquestes herbes podrien tenir els seus propis espais tot aprofitant la seva
riquesa biològica i els seu paper individual al ecosistema.
A més, s’hauria d’actualitzar les pràctiques naturals pel control de plagues, que d’altra
banda, també formen part d’un ecosistema urbà heterogeni, tot deixant de costat
insecticides i fungicides químics, pel control de plagues i malures.
Vivers municipals
S’hauria de recuperar la plena productivitat i qualitat dels vivers de la ciutat, incidint
més destacadament en la recuperació d’espècies florals perdudes o desaparegudes i
plantar-les per Barcelona, amb fonamentals criteris paisatgístics i de biodiversitat.
Calrecordar aquí que tant laveritable políticad’estalvieconòmic com laveritable imatge
jardinera de la ciutat (molt diferent de la imatge usual fonamentada només en
campanyes publicitàries) arrenca d’una sàvia i coherent planificació de les plantacions i
d’una encertada gestió tècnica dels vivers amb suficient personal per dur-lo a terme.
Collserola
Les aportacions, que el conjunt d'ecosistemes que conformen el divers mosaic del Parc
Natural de Collserola, fa a la nostra ciutat, tot i no ser prou conegudes per l'engròs de la
ciutadania, són deltot beneficioses,van intrínsecament lligades ala salut.Constitueixen
el millor aliat que a Barcelona tenim en la lluita global contra el canvi climàtic. Així doncs
la seva perpetuació és en mans dels usos i/o abusos que la ciutat en faci. En la línia
seguida per la lluita ciutadana en defensa de Collserola, proposem que una ampla zona
de parcs iespais verds públics siguintractats junt a les noves zones agrícoles coma zones
de pre-parc, permetent que Collserola entri realment a la ciutat. Permetent el
creixement dels prats naturals, refugi i hàbitat de moltes espècies que els necessiten,
prioritzant l’ús de plantes autòctones a les zones ja enjardinades dels barrisco-llindants
a la falda de Collserola i fent un us racional dels recursos hídrics, recuperant al hora les
aigües de les fonts de la solana de Collserola, que avui acaben escolant-se a les
clavegueres. Altres llocs susceptibles de ser tractats d'igual manera serien la muntanya
de Montjuïc o els Tres Turons.

More Related Content

What's hot

El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015Dipsalut
 
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentària
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentàriaRelat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentària
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentàriaAjuntament del Prat de Llobregat
 
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)txuscruz
 
InfoCompromís especial eleccions 2015
InfoCompromís especial eleccions 2015InfoCompromís especial eleccions 2015
InfoCompromís especial eleccions 2015blocmuseros
 
Presentación claki2.0
Presentación claki2.0Presentación claki2.0
Presentación claki2.0CarlosLlopis
 
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...Jesús Frare Garcia
 
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de Barcelona
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de BarcelonaL'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de Barcelona
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENTUNESCO Chair on Sustainability
 
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsJornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsAjuntament La Pobla de Vallbona
 
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptats
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptatsArticle 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptats
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptatsSergi del Moral
 

What's hot (18)

Programa electoral
Programa electoralPrograma electoral
Programa electoral
 
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
 
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentària
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentàriaRelat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentària
Relat de la Jornada de bones pràctiques de l'economia social agroalimentària
 
Esquema Programa
Esquema ProgramaEsquema Programa
Esquema Programa
 
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
Butlletí El Comú - Núm. 01 - Juny 2014
 
En defensa dels serveis publics
En defensa dels serveis publicsEn defensa dels serveis publics
En defensa dels serveis publics
 
Clar i ras 4 bo
Clar i ras 4 boClar i ras 4 bo
Clar i ras 4 bo
 
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)
Programa del PSC Premià de Mar (versió extensa)
 
InfoCompromís especial eleccions 2015
InfoCompromís especial eleccions 2015InfoCompromís especial eleccions 2015
InfoCompromís especial eleccions 2015
 
Presentación claki2.0
Presentación claki2.0Presentación claki2.0
Presentación claki2.0
 
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...
#DecidimVLC. Centre de recuperació de gats del carrer al capdavant de les vo...
 
Butlletí El Comú - Núm. 6 - Juny 2016
Butlletí El Comú - Núm. 6 - Juny 2016Butlletí El Comú - Núm. 6 - Juny 2016
Butlletí El Comú - Núm. 6 - Juny 2016
 
Reportatges residus
Reportatges residusReportatges residus
Reportatges residus
 
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de Barcelona
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de BarcelonaL'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de Barcelona
L'Ajuntament estén el Projecte Radars d'atenció a la gent gran de Barcelona
 
ERC BEGUES
ERC BEGUESERC BEGUES
ERC BEGUES
 
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
«BCN SMART RURAL» CONSTRUCCIÓ DE LA “BIOREGIÓ” PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
 
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsJornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
 
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptats
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptatsArticle 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptats
Article 2 - Les bosses de plàstic dels comerços tenen els dies comptats
 

Similar to Propuesta abierta por un servicio público de jardinería de gestión colectiva para la ciudad de Barcelona

Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de Ribes
Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de RibesPla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de Ribes
Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de RibesAjuntament Sant Pere de Ribes
 
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015lametllaencomu
 
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàMemòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàAjuntament de Barcelona
 
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdfprograma-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf20minutos
 
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusPropostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusDiarideSabadell
 
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques Municipals
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques MunicipalsEcoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques Municipals
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques MunicipalsOriol Costa Lechuga
 
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Psc Polinyà
 
Programa de govern municipal
Programa de govern municipalPrograma de govern municipal
Programa de govern municipalorganitzacio
 
Benimaclet es futur
Benimaclet es futurBenimaclet es futur
Benimaclet es futuragallud
 
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Compromís per Pego
 
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de BarcelonaBases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentReinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentmaestratviu
 

Similar to Propuesta abierta por un servicio público de jardinería de gestión colectiva para la ciudad de Barcelona (20)

Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de Ribes
Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de RibesPla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de Ribes
Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de Sant Pere de Ribes
 
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015
Presentació del programa L'Ametlla en Comú 2015
 
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàMemòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
 
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdfprograma-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
 
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirusPropostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
Propostes de Junts per Sabadell sobre el pla de xoc pel coronavirus
 
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques Municipals
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques MunicipalsEcoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques Municipals
Ecoregió Catalunya Regionalwert Forum Polítiques Municipals
 
Regionalwert Ecoregión
Regionalwert Ecoregión Regionalwert Ecoregión
Regionalwert Ecoregión
 
Magazine platja de aro dic 2015
Magazine platja de aro dic 2015Magazine platja de aro dic 2015
Magazine platja de aro dic 2015
 
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
 
Guia de Contractació Pública Social
Guia de Contractació Pública SocialGuia de Contractació Pública Social
Guia de Contractació Pública Social
 
Programa de govern municipal
Programa de govern municipalPrograma de govern municipal
Programa de govern municipal
 
SOS barris
SOS barrisSOS barris
SOS barris
 
Benimaclet es futur
Benimaclet es futurBenimaclet es futur
Benimaclet es futur
 
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
 
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de BarcelonaBases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona
Bases per un Pacte Municipal d'Infraestructures per a la ciutat de Barcelona
 
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentReinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
 
Dossier pla inclusió social
Dossier pla inclusió socialDossier pla inclusió social
Dossier pla inclusió social
 
Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017
 
Pla Residus
Pla ResidusPla Residus
Pla Residus
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
 

More from Males Herbes

Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutat
Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutatManifest contra el deterior dels espais verds de la ciutat
Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutatMales Herbes
 
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdesReportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdesMales Herbes
 
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000Males Herbes
 
Organigrama area ecologia urbana 160715
Organigrama area ecologia urbana 160715Organigrama area ecologia urbana 160715
Organigrama area ecologia urbana 160715Males Herbes
 
Assemblees 3 juliol 2015
Assemblees 3 juliol 2015Assemblees 3 juliol 2015
Assemblees 3 juliol 2015Males Herbes
 
Carta enviada al consell. 3 6-2015
Carta enviada al consell. 3 6-2015Carta enviada al consell. 3 6-2015
Carta enviada al consell. 3 6-2015Males Herbes
 
Rueda prensa ciutat lliure de glifosat
Rueda prensa ciutat lliure de glifosatRueda prensa ciutat lliure de glifosat
Rueda prensa ciutat lliure de glifosatMales Herbes
 
Full informatiu abril 2015
Full informatiu abril 2015Full informatiu abril 2015
Full informatiu abril 2015Males Herbes
 
Males primevera 2015
Males primevera 2015Males primevera 2015
Males primevera 2015Males Herbes
 
Assemblea 20 d'abril 2015
Assemblea 20 d'abril 2015Assemblea 20 d'abril 2015
Assemblea 20 d'abril 2015Males Herbes
 
Accidentalidad 2014 en Parcs i Jardins
Accidentalidad 2014 en Parcs i JardinsAccidentalidad 2014 en Parcs i Jardins
Accidentalidad 2014 en Parcs i JardinsMales Herbes
 
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 m
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 mNota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 m
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 mMales Herbes
 
Full informatiu asamblea 18 de març 2015
Full informatiu asamblea 18 de març 2015Full informatiu asamblea 18 de març 2015
Full informatiu asamblea 18 de març 2015Males Herbes
 
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públics
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públicsDebat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públics
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públicsMales Herbes
 
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i Jardins
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i JardinsAvui dijous Jornada de lluita a Parcs i Jardins
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i JardinsMales Herbes
 
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i JardinsMales Herbes
 
Full informatiu asamblea 12 de març 2015
Full informatiu asamblea 12 de març 2015Full informatiu asamblea 12 de març 2015
Full informatiu asamblea 12 de març 2015Males Herbes
 
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015Males Herbes
 
Canvis de personal de conducció
Canvis de personal de conduccióCanvis de personal de conducció
Canvis de personal de conduccióMales Herbes
 
Des tu00 cd actual conducciu00d3
Des tu00 cd actual conducciu00d3Des tu00 cd actual conducciu00d3
Des tu00 cd actual conducciu00d3Males Herbes
 

More from Males Herbes (20)

Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutat
Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutatManifest contra el deterior dels espais verds de la ciutat
Manifest contra el deterior dels espais verds de la ciutat
 
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdesReportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes
Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes
 
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000
Inspección de trabajo sanciona a im de parcs i jardins con una multa de 6000
 
Organigrama area ecologia urbana 160715
Organigrama area ecologia urbana 160715Organigrama area ecologia urbana 160715
Organigrama area ecologia urbana 160715
 
Assemblees 3 juliol 2015
Assemblees 3 juliol 2015Assemblees 3 juliol 2015
Assemblees 3 juliol 2015
 
Carta enviada al consell. 3 6-2015
Carta enviada al consell. 3 6-2015Carta enviada al consell. 3 6-2015
Carta enviada al consell. 3 6-2015
 
Rueda prensa ciutat lliure de glifosat
Rueda prensa ciutat lliure de glifosatRueda prensa ciutat lliure de glifosat
Rueda prensa ciutat lliure de glifosat
 
Full informatiu abril 2015
Full informatiu abril 2015Full informatiu abril 2015
Full informatiu abril 2015
 
Males primevera 2015
Males primevera 2015Males primevera 2015
Males primevera 2015
 
Assemblea 20 d'abril 2015
Assemblea 20 d'abril 2015Assemblea 20 d'abril 2015
Assemblea 20 d'abril 2015
 
Accidentalidad 2014 en Parcs i Jardins
Accidentalidad 2014 en Parcs i JardinsAccidentalidad 2014 en Parcs i Jardins
Accidentalidad 2014 en Parcs i Jardins
 
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 m
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 mNota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 m
Nota de premsa assemblea i jornada de lluita 18 m
 
Full informatiu asamblea 18 de març 2015
Full informatiu asamblea 18 de març 2015Full informatiu asamblea 18 de març 2015
Full informatiu asamblea 18 de març 2015
 
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públics
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públicsDebat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públics
Debat sobre la gestió col•lectiva dels serveis públics
 
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i Jardins
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i JardinsAvui dijous Jornada de lluita a Parcs i Jardins
Avui dijous Jornada de lluita a Parcs i Jardins
 
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins
12 de març - Jornada de mobilització a Parcs i Jardins
 
Full informatiu asamblea 12 de març 2015
Full informatiu asamblea 12 de març 2015Full informatiu asamblea 12 de març 2015
Full informatiu asamblea 12 de març 2015
 
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015
Comunicat del Comitè d'Empresa al alcalde de Barcelona Xavier Trias febrer 2015
 
Canvis de personal de conducció
Canvis de personal de conduccióCanvis de personal de conducció
Canvis de personal de conducció
 
Des tu00 cd actual conducciu00d3
Des tu00 cd actual conducciu00d3Des tu00 cd actual conducciu00d3
Des tu00 cd actual conducciu00d3
 

Propuesta abierta por un servicio público de jardinería de gestión colectiva para la ciudad de Barcelona

 • 1. 23-12-2014 Els companys i companyes del Col•lectiu Malesherbes de la CGT de Parcs i Jardins de Barcelona us fem arribar aquest esborrany de document que estem elaborant per tal que pugueu fer les vostres aportacions i així enriquir-lo pel bé del servei que debem a la ciutadania. La idea és no conformar-nos amb la gestió piramidal de fets consumats i de l’allunyament dels gestors de les realitats socials dels nostres barris. Digues la teva, ara depèn de tots i totes. Per un servei públic de jardineria de gestió col·lectiva per a la ciutat de Barcelona Col·lectiu malesherbes de la CGT de Parcs i Jardins de Barcelona novembre de 2014
 • 2. Antecedents Els parcs i jardins de la ciutat no sempre han estat gestionats per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, ni el treball que té encomanat s’ha fet sempre mitjançant un organisme públic. A finals dels anys setanta la gestió que es feia per part de les múltiples empreses de jardineria privada deixava molt a desitjar i el govern municipal va decidir que era convenient la municipalització del servei per acabar amb la degeneració de les “contractes” heretades del règim totalitari del franquisme. Aquesta decisió va significar que es van contractar treballadors itreballadores que fins llavors estaven alsector privat i es va crear el servei municipal, com avui el coneixem. Una clara aposta per la gestió directa del servei públic. A partir de 1979, amb l’entrada dels nous Ajuntaments democràtics, comencen 12 anys de gestió directa de la jardineria de Barcelona, on es van crear nous parcs, fruit de les lluites veïnals que reclamaven la creació d’espais verds als barris. Tant les reformes d’antics parcs, com la creació de nous espais o el manteniment en general del verd municipal van ser elogiats arreu per la professionalitat jardinística. Passat el “Boom” olímpic, comença una etapa d’abandó i una davallada de la qualitat de la jardineria, degut a la manca de personal i amagada darrera del concepte de “Jardineria Sostenible” Ara per ara el manteniment que fem del verd és precari, fent les feines a corre-cuita, amb manca de personal i amb un perjudici directe de les zones verdes que de forma recorrent han de ser subjectes a unes remodelacions multimilionàries (Park Güell, Jardins de Costa i Llobera, Parc de Joan Miró, Espanya Industrial, Parc de la Pegaso, la Ciutadella, i una llarga llista) que paga tothom per la deixadesa en la gestió, aprofitant- se de nou les grans empreses privades que controlen el sector amb contractes suculents i millonaris. La plantilla del nostre Institut sempre ha rebutjat de forma frontal els intents de privatització induïts pels diferents ajuntaments haguts a Barcelona, com l’intent de transformar-nos en una S.A. fins a la instauració d’una EPEL (entitat pública empresarial local) l’any 2005 o les lluites contra els nous intents de desmuntar l’Institut que ens porten fins al dia d’avui. La part del pressupost dedicada a contractar empreses externes ha anat en augment els últims anys, i hem passat de dedicar un 5% dels recursos fins a un 30%, cap lluita no ha aconseguit canviar aquesta tendència. És a partir d’aquesta situació que ens plantegem una forma de lluita proactiva que inclogui la remunicipalització dels serveis externalitzats amb la contractació per Oferta Pública d’Ocupació necessària i una proposta de gestió col·lectiva que faci partícip a l’entramat social dels barris i a tots els treballadors i treballadores de les decisions jardinístiques de la ciutat, tots formant part de l’òrgan de govern de l’Institut. Demanem per tant que es faciuna auditoriadel’estatactual dels treballs externalitzats, pel que fa alcost ia laqualitat de serveiprestat, per talde corregir situacions perjudicials pels interessos generals.
 • 3. Exigimdes d’aquí una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible, que eviti les grans inversions per la seva “posada a punt” o plans integrals i aposti per dotar-lo de manera justa de mitjans humans i materials propis, prioritzant l’ús de la ciutadania de Barcelona, i ens manifestem en contra de la mercantilització d’espais comel Parc Güell, a través del cobrament d’entrades o de les facilitats amb què l’empresa privada ocupa espais públics per fer negoci. Manifestem la necessitat d’augmentar el patrimoni verd públic, que actualment a la ciutat de Barcelona és de 6 metres quadrats per habitant, molt per sota dels 10 metres quadrats aconsellats per l'Organització Mundial de la Salut, espai que es veu reduït per la forta pressió turística, que pateix la nostra ciutat. Proposta de gestió col·lectiva del servei de jardineria. -Gestióinclusivai participadaamb els/les empleats/desdel servei públic. -Gestió inclusiva i participada amb la ciutadania. En aquestpuntpassemexposarunapropostade model degestióque vamésenllàdelpurament econòmici que entramés enl'humà i enel social d'un servei de jardineriaque had'apropar-se una mica més a les voluntats veïnals. Entenem que els actuals models de gestió municipals han quedat enrere pel que fa a les expectatives i a les exigències de transparència per part de la ciutadania. D'altra banda la certesa que tenim la ciutadania al carrer, que els diners públics, ja sigui de l’Ajuntament, de la Generalitat o del pressupost espanyol, no està sota control i que ingents quantitats de diners surten per la porta de darrere, cap a les mans d'empreses amigues o de persones sense escrúpols, que l'única cosa que busquen és el lucre i l'acumulació de riqueses, valors que ha promogut, al nostre entendre, el fracassat sistema capitalista. A partird'aquí intentaremdonarlesbasesper aquè unservei públiccomenaquestcasl'I.M.de Parcs i Jardinsde Barcelona,pugui sergestionatdesd'unaestructurahoritzontalambunmodel participatiu, tant en la presa de decisions, com en l'organització del treball i que promogui el compromís i la responsabilitat personal i col·lectiva amb la finalitat que el resultat a les zones verdesde la ciutat,sigui unproducte de qualitatambuna clara identitatde treball comunitarii social. La gestió que proposem està basada en dos vessants clars, d'una banda la participació de les treballadoresi treballadors,tantenlapresade decisions, comenl'organitzaciódel treball,i per unaltre costat,enlaparticipacióde laciutadania, enleslíniesd'actuacióde l'Instituti de manera més detallada, en la gestió per barris, assegurant que els processos participatius siguin clars i reals, fent un gran esforç a assegurar els nivells de satisfacció del veïnat. Es constituiràuncomitè de seguiment, enel qual estreballaran,qüestionsde caràctergeneral, referent a la gestió de l'organització, a les tasques encomanades per la ciutat i als recursos disponiblesperdur-hoaterme.Enlaqual participaràlaciutadania,al costatde lestreballadores i treballadors i l’equip tècnic municipal.
 • 4. De la mateixa manera es crearan comissions de control de districte representades en les mateixes proporcions abans descrites, amb la finalitat de prendre les decisions jardinístiques sobre el terreny de manera més directa i amb proximitat. No es prendrien decisions populistes, per tal de fer contenta la ciutadania, totes tres parts, professionals, tècnics i veïnat, hauran d’estar d’acord. Un consell d'administració, faràd'enllaçentreel comitède seguimentprincipal i el poderpolític, aquest no tindrà caràcter decisori i únicament proposarà línies de treball en funció de pressupostos, tractant de traçar una línia de jardineria homogènia entre barris i procurant equitat en les inversions. Perquè aquest sistema d'organització empresarial funcioni ha de contenir valors de gran importància, els més rellevants serien: 1.- Fomentar la transparència en la gestió de l'empresa. 2.- Fomentarlaconfiança,l'honestedatilacooperacióentrepersones,entre diferentscol·lectius i nivells de decisió. 3.- Fomentar els valors de la solidaritat amb l'entorn social. 4.- Estimular processos d'aprenentatge professional i personal basats en el suport mutu, el respecte a la individualitat i la cooperació. 5.- Fomentar l'aprenentatge en la participació col·lectiva i en la resolució de conflictes. 6.- Fomentar la qualitat dels treballs a realitzar i del servei que s'ofereix a la ciutat. 7.- Fomentar les bones condicions de treball. 8.- Les ordres de treball no són imposades, són plantejades, debatudes, compreses i consensuades. Aquests valors hand’anar acompanyats de polítiques socials i ambientals com podrienser: Horts urbans És el moment d’aprofundir en el programa de participació de la xarxa d’horts urbans de Barcelona iniciada per l’Institut municipal de Parcs i Jardins de Barcelona l’any 1997. Aquest és un projecte que va destinat tan sols als jubilats i jubilades de Barcelona i que té l’objectiu d’integració i col·laboració de la ciutadania en activitats de millora ambiental através del conreu d’hortalisses seguint els principis de l’agricultura biològica i per millorar la seva qualitat de vida; pensem que aquesta millora de la qualitat de vida cal obrir-ho a altres sectors de la població, els que tenen un alt risc d’exclusió social, els caiguts a la pobresa, els aturats de llarga durada, etc.
 • 5. La xarxa d’horts urbans per a gent gran es va originar amb la petició d’un grup veinal, al districte de Gràcia; s’ha d’aconseguir que aquesta iniciativa s’ampliï a col·lectius més desfavorits, que en la tasca de conrear la terra, tinguin la satisfacció del major nombre de necessitats humanes possibles, com tenir accés a aliments ecològics de qualitat i frescos,itenir un llocde trobada on puguin organitzar-se per asuperar elmoment actual de crisi econòmica i ecològica.A l’hora, es col·labora en lasostenibilitatambiental doncs la producció d’hortalisses locals i de temporada té la seva conseqüència de reducció de les emissions de CO2 en el transport, refrigeració i emmagatzematge dels aliments produïts, la pràctica hortícola haurà de formar part del currículum educatiu al cicle de primària. L’entitat municipal amb la col·laboració de cada districte de la ciutat, hauria de crear les zones d’horts, la seva parcel·lació, amb la instal·lació d’aigua necessària i donar suport tant tècnic com pràctic. S’hauria d’estudiar cada zona verda de la ciutat i cada terreny municipal senseedificar,per tractar d’encabir zones d’horts comunitaris amplis que doni cabuda a tothom que vulgui participar d’un projecte d’aquest tipus. La zona d’hort evidentment variarà en funció de la disponibilitat de les zones verdes de cada barriada. Els centenars de solars privats i municipals en desús a Barcelona haurien d’obrir les portes a possibles cessions per a entitats veïnals per la promoció d’aquests horts i altres usos socials. Els municipals per la seva part, poden tenir o no un projecte destinat a l’espai concret, i mentre no es dugués a terme podria ser utilitza’t de manera temporal. Altres, els privats, podrien ser cedits mitjançant compromisos combinats. Els propietaris es comprometrien a cedir l’espai urbà sense construïr, durant un cert temps, amb la possibilitat d’ampliar els temps. Els nous usuaris es comprometrien a mantenir el lloc en condicions d’ordre i d’higiene mínimes que garanteixin la salubritat del solar, a més de garantir un ús de caràcter social i no privatiu. Donat que aquests espais, més que una zona d’oci, és una sortida a la necessitat actual d’una part de la població amb vies de millorar la seva situació econòmica, de treball o social, ha de tenir la seva organització autònoma, per a gestionar els espais i també de construir-los. També és necessari encabir un espai adequat per les trobades i desenvolupament de diverses activitats o centre de reunions. Males herbes i fitosanitària Avui dia tenim suficient informació com per dubtar de la necessitat d’aplicar productes fitosanitaris a l’ambient urbà. Un ambient tant carregat com el de la ciutat de Barcelona, altament contaminat, no necessita una aportació extra, al mortífer còctel, en forma de productes químics que no fan sinó empitjorar el deteriorament de la salut pública. A Parcs i Jardins utilitzem el Roundup, que és un herbicida d’ús mundial, a base de glifosat, desenvolupat per Monsanto amb el fi de crear noves plantes modificades genèticament capaces de resistir aquest producte i poder aplicar-lo de manera generalitzada, sotmetent els cultius mundials a l’ús d’aquest herbicida.
 • 6. Les mal anomenades males herbes no son altre cosa que herbes espontànies, vegetals que reclamen el seu lloc a la ciutat. No diem que es faci protecció d’aquestes plantes, sinó que, sis’hade contenir la sevaexpansió en llocs concrets, s’haurà de fer de manera mecànica i no amb l’aplicació de productes amb substàncies nocives per les persones i l’entorn. Aquestes herbes podrien tenir els seus propis espais tot aprofitant la seva riquesa biològica i els seu paper individual al ecosistema. A més, s’hauria d’actualitzar les pràctiques naturals pel control de plagues, que d’altra banda, també formen part d’un ecosistema urbà heterogeni, tot deixant de costat insecticides i fungicides químics, pel control de plagues i malures. Vivers municipals S’hauria de recuperar la plena productivitat i qualitat dels vivers de la ciutat, incidint més destacadament en la recuperació d’espècies florals perdudes o desaparegudes i plantar-les per Barcelona, amb fonamentals criteris paisatgístics i de biodiversitat. Calrecordar aquí que tant laveritable políticad’estalvieconòmic com laveritable imatge jardinera de la ciutat (molt diferent de la imatge usual fonamentada només en campanyes publicitàries) arrenca d’una sàvia i coherent planificació de les plantacions i d’una encertada gestió tècnica dels vivers amb suficient personal per dur-lo a terme. Collserola Les aportacions, que el conjunt d'ecosistemes que conformen el divers mosaic del Parc Natural de Collserola, fa a la nostra ciutat, tot i no ser prou conegudes per l'engròs de la ciutadania, són deltot beneficioses,van intrínsecament lligades ala salut.Constitueixen el millor aliat que a Barcelona tenim en la lluita global contra el canvi climàtic. Així doncs la seva perpetuació és en mans dels usos i/o abusos que la ciutat en faci. En la línia seguida per la lluita ciutadana en defensa de Collserola, proposem que una ampla zona de parcs iespais verds públics siguintractats junt a les noves zones agrícoles coma zones de pre-parc, permetent que Collserola entri realment a la ciutat. Permetent el creixement dels prats naturals, refugi i hàbitat de moltes espècies que els necessiten, prioritzant l’ús de plantes autòctones a les zones ja enjardinades dels barrisco-llindants a la falda de Collserola i fent un us racional dels recursos hídrics, recuperant al hora les aigües de les fonts de la solana de Collserola, que avui acaben escolant-se a les clavegueres. Altres llocs susceptibles de ser tractats d'igual manera serien la muntanya de Montjuïc o els Tres Turons.