Neksusanalyse

2,717 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Neksusanalyse

 1. 1. - Et teoretisk og metodologisk rammeværkForelæsning, UAIM, 3. sem. HumInf, 31.10.2011 © Malene Charlotte Larsen Assistant Professor, PhD Institut for Kommunikation Aalborg Universitet http://malenel.wordpress.com
 2. 2. • Hvad er Neksusanalyse? • Teoretisk ophav og beslægtede metodologier • De diskursanalytiske rødder • Teoretisk tilgang: Medieret Diskursanalyse (MDA) • Præsentation af centrale begreber• Hvordan foretager man en neksusanalyse? • Empirisk fremgangsmåde• Neksusanalyse og kontekst • Hvordan kortlægger man sit undersøgelsesfelt? • Inspiration fra Situational Analysis • Eksempler på situational maps• Introduktion til øvelse
 3. 3.  Et teoretisk og metodologisk rammeværk inden for det diskursanalytiske felt Udviklet af ægteparret Ron og Suzie Scollon (især baseret på Ron Scollons tidligere arbejde med Medieret Diskursanalyse) Kulminationen på deres virke som lingvistiske antropologer gennem tredive år
 4. 4.  De metodologiske strategier udviklet på baggrund af en række etnografiske studier, som Scollon og Scollon udførte i Alaska i slutningen af 1970‟erne og starten af 1980‟erne. Fokus på ibrugtagningen af computermedierede kommunikationssystemer og internetteknologier i professionelle og akademiske sammenhænge ◦ Videokonference i en organisation ◦ E-mail i undervisningssituationer
 5. 5.  Kombinerer en etnografisk metodisk tilgangsvinkel med diskursanalyse (Medieret Diskursanalyse) Fokus på sociale handlinger frem for diskurs Diskurs, dvs. sprog eller tekst, kan dog ofte være den teknologi, der medierer handlingen, men ikke nødvendigvis
 6. 6.  Formål: At kortlægge de centrale (men ikke nødvendigvis diskursive) praksisser inden for et givent undersøgelsesfelt ◦ “…a nexus analysis is the mapping of semiotic cycles of people, discourses, places, and mediational means involved in the social action we are studying.” ◦ (Scollon & Scollon, 2004, p. viii) ◦ “…in some real sense just about everything we might know about can circulate through any particular moment of human action” (Scollon & Scollon, 2004, p. 19)
 7. 7.  Især inspireret af den amerikanske psykolog James Wertschs ideer om medierede handlinger og kulturelle artefakter/medierende midler (Wertsch, 1991, 1998) – den sociokulturelle skole (Vygotsky) Mange øvrige teoretiske inspirationskilder: ◦ Fx Goffman, Bourdieu, Burke, Nishida, Gee, Fairclough, Lave & Wenger, Idema eller Lemke ◦ I NA låner eller videreudvikler S&S flere teoretiske begreber eller ideer fra etablerede teoretikere/forskere
 8. 8.  Latours Aktør-Netværk Teori (ANT) Social Network Analysis (SNA) Aaktionsforskning ◦ Scollon og Scollon kalder enkelte steder selv deres forskningsprojekter for aktionsforskning ◦ Søger dog mere formelt at tilrettelægge dimensionerne af en aktionsforskningsstrategi basered på etnografisk diskursanalyse
 9. 9.  Ikke traditionel etnografi, som den kendes inden for antropologi og sociologi Mere til fælles med nyere etnografiske strømninger inden for internetforskningen (fx virtuel etnografi, multisided etnografi) Udvælger ikke nødvendigvis en bestemt gruppe af mennesker, hvoriblandt man vil gennemføre sin etnografi
 10. 10.  Interesseret i et bestemt socialt problem eller nogle bestemte sociale praksisser Analysere forholdet mellem diskurs og teknologi og samtidig placere denne analyse inden for en bredere social, politisk og kulturel kontekst (R. Scollon & S. W. Scollon 2004, s.7) Analyserer ikke kun de konkrete sociale handlinger, men også de gentagne hverdagshandlinger, som finder sted i sociale aktørers liv inden for en sociokulturel-historisk ramme
 11. 11.  NA adskiller sig fra andre diskursanalytiske tilgange (f.eks. Kritisk Diskursanalyse) ved at fokusere på sociale handlinger Sproget ikke har så central en placering, som det har i andre DA-retninger Den primære interesse i menneskers sociale handlinger ◦ Man spørger: ”Hvilke(n) social(e) handling(er) finder sted her?” og derefter ”Hvilken rolle spiller diskurs i de(n) handling(er)”
 12. 12.  Alle sociale handlinger er medieret af kulturelle artefakter/medierende midler Ofte er det dog sproget, som medierer de sociale handlinger Betegnelsen ”medieret handling” henviser til det dialektiske forhold, der er mellem handling og kulturelle artefakter/medierende midler, som netop muliggør handling
 13. 13.  Hvis man kun analyserer diskurs (skrevne tekster/talte ord), vil man forstå meget lidt af, hvad der foregår i sociale situationer, eller hvad de enkelte diskurser betyder Det skyldes, at betydningerne ligger i selve handlingerne Social handling er rodfæstet i praksis (habitus, vilje og dømmekraft) og ikke i rationelle, logiske og objektive analyser – inspiration fra Bourdieu ◦ Det, sociale aktører siger i og om deres praksis, ikke lig med den habitus, de har
 14. 14.  Kan ikke trække bestemte læsninger ud af en transskription af et interview, en nyhedsartikel eller en reklame og analysere, hvilke sociale handlinger der har resulteret i den pågældende tekst, eller hvilke sociale konsekvenser den vil få
 15. 15.  NA er en udvidelse af ideerne bag MDA og et forsøg på at brede kompleksiteten ud til at integrere både mikro- og makro-elementer (Norris & Jones, 2005a, p. 18). Hvor NA er et metodologisk rammeværk, er MDA den ”teoretiske værktøjskasse”, der ligger bag Ron Scollon, Rodney Jones, Sigrid Norris
 16. 16.  I bred forstand (diskurs med stort D): meningsfuld, semiotisk menneskelig aktivitet set i forhold til sociale, kulturelle og historiske (brugs)mønstre ◦ F.eks. akademisk diskurs, medicinsk diskurs, ungdomsdiskurs, sexdiskurs osv. ◦ Involverer andre diskurser (i smal forstand) I smal forstand (diskurs med lille d): Sprogbrug i social interaktion ◦ F.eks. en godmorgen-hilsen, et telefonopkald, en mail, en lov ◦ Alle tilfælde, hvor sprog anvendes for at udføre handlinger i den sociale verden
 17. 17.  Sociale handlinger består af tre elementer (diskurscyklus): 1. Menneskers historiske livsbaner (habitus) 2. Menneskeligt samvær og sociale roller (interaktionsorden) 3. Diskurser (i både bred og smal forstand) (Scollon & Scollon, 2004)
 18. 18.  Vores samlede erfaring med sociale handlinger Nishida (1958), Bourdieu (1977, 1998) Dynamisk og organisk En ”kompostbunke af sociale praksisser” (S. W. Scollon, 2003, p. 193). Ikke bare et lager af tidligere erfaringer, men også udviklingsgrundlaget for nye sociale praksisser (Jones, 2008, p. 247)
 19. 19.  Sociale aktører påtager sig forskellige roller, alt efter hvem de er sammen med Goffmans (1983) term ”interaction order” anvendes for at understrege, at der er forskel på, hvordan sociale aktører opfører sig, alt efter hvilke sociale sammenhænge de indgår i I NA anvendes interaktionsordensbegrebet for at kunne beskrive forholdet mellem deltagerne i den sociale situation, man undersøger
 20. 20.  Alle steder i verden udgøres af komplekse sammenkoblinger eller enheder af diskurser Nogle cirkulerer langsomt (f.eks. arkitektonisk eller layoutmæssige udseende), mens andre cirkulerer hurtigt (f.eks. konkrete samtaleemner) Nogle er fjerne i forhold til den konkrete situation, man undersøger, mens andre er centrale Nødt til at undersøge, hvilke diskurser der er relevante
 21. 21.  Enhver type af social handling er formet af forskellige diskurscyklusser, som henviser frem og tilbage i tiden Konkrete tilfælde af social handling analyseres ikke isoleret (Scollon & Scollon, 2004)
 22. 22.  Det felt, hvor mennesker, diskurser, steder og medierende midler krydser og munder ud i social handling Ikke et fysisk sted, men en genre af aktiviteter og de mennesker, som indgår i disse aktiviteter En genkendelig gruppering af en række medierede handlinger (Scollon, 2001) Mennesker er meget løst forbundne
 23. 23.  ”Having coffee at Starbucks” Facebook-brugere er en del af et NoP De 20 mennesker, som benytter sig af samme lokale vaskeri Ikke afhængig af størrelse, men samme praksis
 24. 24.  Tre aktivitetsfaser:
 25. 25.  Establish the social issue you will study. Find the crucial social actors. Observe the interaction order. Determine the most significant cycles of discourse. Establish your zone of identification. (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 154)
 26. 26.  Fire datatyper ◦ Members‟ generalizations  Hvad siger folk, at de gør? ◦ Neutral (‟objective‟) observations  Hvad kan en neutral observatør se? ◦ Individual member‟s experience  Hvordan beskriver en konkret aktør sine oplevelser? ◦ Observer‟s interactions with members  Hvad siger de sociale aktører til forskerens analyser? (R. Scollon, 2001, Scollon & S. W. Scollon, 2004)
 27. 27.  ”A close analysis of not only what is said (ethnographic content) but how (discourse analysis) and why (motive analysis).” (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 10) Første skridt i navigationsfasen: ◦ “you should make broad-stroke maps of the nexus of practice to begin with” (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 171) ◦ “sketch out a map of the many semiotic or discourse cycles that are circulating through the moment of social action which we are studying” (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 87)
 28. 28.  Hvilke forandringer, ændringer eller påvirkninger har neksusanalysen haft inden for det pågældende NoP? Forandringsprocesser finder sted løbende ”Inquiry is social activism” (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 149) ”What actions can you take as participant-analyst in this nexus of practice that will transform discourses into actions and actions into new discourses and practices?” (R. Scollon & S. W. Scollon, 2004, p. 178)
 29. 29.  Alt for ofte opfattes „kontekst‟ som: „All that which we havent studied yet at all but which we are quite sure we know something about.‟ Kontekst skal forstås som”pathways into and out of the research moment that we explicitly examine” (R. Scollon, 2008)
 30. 30.  Situational Analysis ◦ Kortlægge “the complex situations of inquiry broadly conceived” (Clarke & Friese, 2007, p. 366) ◦ ”The conditions of the situation are in the situation. There is no such thing as “context” (Clarke, 2005, p. 71) ◦ ”deeply situate research projects individually, collectively, organizationally, institutionally, temporally, geo graphically, materially, discursively, culturally, symbolically, visually and historically” (Clarke, 2005, p. xxii)
 31. 31.  Tre typer maps: 1. situational maps that lay out the major human, nonhuman, discursive and other elements in the research 2. social worlds/arenas maps that lay out the key collective actors and the arena(s) of commitment and discourse within which they are engaged 3. positional maps that lay out the major positions taken, and not taken, in the data (Clarke, 2005)
 32. 32.  1a. Messy situational map: ◦ Reaveal “the stunning messiness of social life” (Clarke & Friese, 2007, p. 370) Map lavet med www.mindmeister.com
 33. 33.  1b. Ordered situational map: Map lavet med www.mindmeister.com
 34. 34.  1c. Quick and dirty relational analysis: Map lavet med www.mindmeister.com
 35. 35.  2. Social worlds/arenas map: ◦ “groups with shared commitments to certain activities sharing resources of many kinds to achieve their goals” (Clarke, 2005, pp. 45-46) Map lavet med www.gliffy.com
 36. 36.  3. Positional map: ◦ “represent the positions articulated on their own terms” (Clarke, 2005, p. 126) Map lavet med www.lovelycharts.com
 37. 37.  Prøv at kortlægge jeres analysefelt Overvej, hvad der er jeres Nexus of Practice Hvad er ”i konteksten” for jeres analyse/case/projekt? Start med et ‟messy map‟ – og forsøg at ordn alle elementerne under nogle kategorier Tænk organisatoriske elementer ind i jeres map – giv jer selv en kontekstforståelse
 38. 38.  Clarke, A. E. (2005). Situational analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn. Thousand Oaks: Sage Publications. Clarke, A. E., & Friese, C. (2007). Grounded Theorizing Using Situational Analysis. In A. B. D. Bryant & K. Charmaz (Eds.), The SAGE Handbook of Grounded Theory (pp. 363-397). London: SAGE. Jones, R. H., & Norris, S. (2005). Discourse as action/discourse in action. In S. Norris & R. H. Jones (Eds.), Discourse in Action. Introducing mediated discourse analysis (pp. 3-14). London: Routledge. Larsen, M.C. (2010). Unge og online sociale netværk – en neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser. Ph.d.-afhandling, Institut for Kommunikation, AAU. Rapley, T. (2007). Doing Conversation, Discourse and Document Analysis. The SAGE Qualitative Research Kit. London: Sage Publications. Scollon, R. (2001a). Action and Text: Towards an integrated understanding of the place of text in social (inter)action, mediated discourse analysis and the problem of social action. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 139-183). London: Sage Publications. Scollon, R. (2001b). Mediated discourse: The Nexus of Practice. London; New York: Routledge. Scollon, R. (2008, January 28). Re: DOCTORAL WORKSHOP with Ron Scollon: Global Media and Local Perception. Scollon, R., & Scollon, S. W. (2004). Nexus Analysis: Discourse and the Emerging Internet. London; New York: Routledge.

×