‫آموسشی‬ ‫دوره‬ ‫بزنامه‬‫نکست‬‫نسخه‬۲‫بهار‬۲۹۳۲
‫تؼاسیف‬‫هذسس‬ُ‫دٍس‬ ‫هشتیاى‬ُ‫دٍس‬ ‫دستیاس‬‫والس‬ ‫اتضاسّای‬‫سٌتشال‬ ‫پذ‬ ‫الًچ‬ُ‫ضذ‬ ‫گزاسی‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫گَگل‬ َ‫دسای...
‫چْاسم‬ ِ‫ّفت‬-‫چْاسم‬ ‫والس‬-ُ‫واسگا‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬ِ‫اسائ‬NEXT...
‫تعاریف‬‫مذرس‬‫هذسس‬ .‫داساست‬ ‫سا‬ ‫هطتشی‬ ِ‫تَسؼ‬ ‫فشایٌذ‬ ‫آهَصش‬ ‫اهىاى‬ ،‫ًىست‬ ‫تذسیس‬ ُ‫دٍس‬ ‫هَفك‬ ‫گزساًذى‬ ‫اص‬ ...
‫دوره‬ ‫نیاسهای‬ ‫پیش‬‫یوداسیتی‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬‫آدسس‬ ِ‫ت‬ ‫یَداستی‬ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫دس‬www.udacity.com( ‫تساصین‬ ‫استاستا...
‫اول‬ ‫هفته‬‫اول‬ ‫کالس‬-‫دوره‬ ‫شزوع‬‫ًىست‬ ‫آغاصیي‬ ِ‫اسائ‬‫تَسظ‬ ‫آغاصیي‬ ِ‫اسائ‬.‫تاضذ‬ ‫هی‬ ‫ًىست‬ ‫دس‬ ‫ًظش‬ ‫هَسد‬ ...
ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫غفحات‬1‫تا‬۰0‫وتاب‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»)‫وٌیذ‬ ‫دسیافت‬ ُ‫دستیاسدٍس‬ ‫اص‬ ‫سا‬ ‫الىتشٍ...
‫دوم‬ ‫هفته‬‫دوم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫توشیي‬ِ‫و‬ ‫هَظفٌذ‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬۳‫تَسظ‬ ‫تایذ‬ ‫اّذاف‬ ‫ایي‬ .‫تگزاسًذ...
ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫آًالیي‬ ‫ّای‬ ‫توشیي‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»:‫وٌیذ‬ ‫حل‬ ‫سا‬“Get-Customer Discovery, Pha...
‫سوم‬ ‫هفته‬‫سوم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬‫سپس‬ .‫تشسٌذ‬ ‫خاهغ‬ ‫تؼشیف‬ ‫یه‬ ِ‫ت‬ ‫تا‬ ‫وٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫تحث‬ ‫خَد‬ ‫استاست...
‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 4: Channels‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 6: Revenue Models‫آ‬ ‫سا‬...
‫چهارم‬ ‫هفته‬‫چهارم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬.‫تشسٌذ‬ ‫خاهغ‬ ‫تؼشیف‬ ‫یه‬ ِ‫ت‬ ‫تا‬ ‫وٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫تحث‬ ‫خَد‬ ‫استاستاج...
‫پنجم‬ ‫هفته‬‫پنجم‬ ‫کالس‬-‫پایانی‬ ‫بزنامه‬‫ّای‬ ‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫تاصتیٌی‬‫اّذاف‬ .‫پشسذ‬ ‫هی‬ ‫تاضٌذ‬ ِ‫داضت‬ ‫تیطتشی‬ ‫دس...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NEXT: Program Curriculum

3,149 views

Published on

طرح درس دوره آموزشی نکست
این دوره برای اولین بار در تهران در اردیبهشت ۱۳۹۲ با حضور ۵ تیم برگزار گردید

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,190
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NEXT: Program Curriculum

 1. 1. ‫آموسشی‬ ‫دوره‬ ‫بزنامه‬‫نکست‬‫نسخه‬۲‫بهار‬۲۹۳۲
 2. 2. ‫تؼاسیف‬‫هذسس‬ُ‫دٍس‬ ‫هشتیاى‬ُ‫دٍس‬ ‫دستیاس‬‫والس‬ ‫اتضاسّای‬‫سٌتشال‬ ‫پذ‬ ‫الًچ‬ُ‫ضذ‬ ‫گزاسی‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫گَگل‬ َ‫دسای‬ُ‫دٍس‬ ‫ًیاصّای‬ ‫پیص‬‫یَداسیتی‬ ‫دس‬ ‫ًام‬ ‫ثثت‬‫تا‬ ‫آضٌایی‬«‫هطتشی‬ ‫وطف‬»‫ّای‬ ‫لیست‬ ‫چه‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثاى‬ ‫ساٌّوای‬»‫تداسی‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬‫اٍل‬ ِ‫ّفت‬-‫اٍل‬ ‫والس‬-ُ‫دٍس‬ ‫ضشٍع‬‫ًىست‬ ‫آغاصیي‬ ِ‫اسائ‬‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫دس‬ ‫اعالػات‬ ‫سساًی‬ ‫سٍص‬ ِ‫ت‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬‫دٍم‬ ِ‫ّفت‬-‫دٍم‬ ‫والس‬-ُ‫واسگا‬‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫توشیي‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬ُ‫آیٌذ‬‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬‫سَم‬ ِ‫ّفت‬-‫سَم‬ ‫والس‬-ُ‫واسگا‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬
 3. 3. ‫چْاسم‬ ِ‫ّفت‬-‫چْاسم‬ ‫والس‬-ُ‫واسگا‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬ِ‫اسائ‬NEXT‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬‫پٌدن‬ ِ‫ّفت‬-‫پٌدن‬ ‫والس‬-‫پایاًی‬ ِ‫تشًاه‬‫ّای‬ ‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫تاصتیٌی‬ِ‫اسائ‬«NEXT»‫ّا‬ ‫تین‬
 4. 4. ‫تعاریف‬‫مذرس‬‫هذسس‬ .‫داساست‬ ‫سا‬ ‫هطتشی‬ ِ‫تَسؼ‬ ‫فشایٌذ‬ ‫آهَصش‬ ‫اهىاى‬ ،‫ًىست‬ ‫تذسیس‬ ُ‫دٍس‬ ‫هَفك‬ ‫گزساًذى‬ ‫اص‬ ‫پس‬ ِ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ُ‫خثش‬ ‫فشد‬ ‫ًىست‬ ‫هذسس‬‫دس‬ ‫ًىست‬ ُ‫دٍس‬ ‫هذسس‬ ‫هالیشی‬ ‫هحسي‬ .‫تاضذ‬ ‫هی‬ ُ‫ساصًذ‬ ‫تاصخَسدّای‬ ِ‫اسائ‬ ٍ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫وطیذى‬ ‫چالص‬ ِ‫ت‬ ،‫والس‬ ‫هثاحث‬ ‫ّذایت‬ ِ‫ت‬ ‫هَظف‬.‫تاضذ‬ ‫هی‬ ‫تْشاى‬‫دوره‬ ‫مزبیان‬‫آضٌا‬ ‫واهل‬ ‫عَس‬ ِ‫ت‬ ‫آهَصضی‬ ‫هتذ‬ ‫تا‬ ،‫ًىست‬ ‫گشی‬ ‫هشتی‬ ُ‫دٍس‬ ‫گزساًذى‬ ‫اص‬ ‫پس‬ ٍ ُ‫ضذ‬ ‫اًتخاب‬ ُ‫خثش‬ ‫واسآفشیٌاى‬ ٍ ‫هذسسیي‬ ‫هیاى‬ ‫اص‬ ِ‫و‬ ‫افشادی‬‫تواس‬ ‫دس‬ ‫تین‬ ‫اػضای‬ ‫تا‬ ِ‫و‬ ‫است‬ ‫الصم‬ ِ‫ّفت‬ ‫عَل‬ ‫دس‬ .‫داضت‬ ‫خَاّذ‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫تین‬ ‫ّذایت‬ ِ‫ٍظیف‬ ‫خػَغی‬ ‫تغَس‬ ‫هشتیاى‬ ‫اص‬ ‫یه‬ ‫ّش‬ .‫ضًَذ‬ ‫هی‬‫هثث‬ ‫سًٍذ‬ ‫اص‬ ٍ ‫تاضٌذ‬.‫ًوایٌذ‬ ‫حاغل‬ ‫اعیوٌاى‬ ‫تین‬ ‫غحیح‬ ٍ ‫ت‬‫دوره‬ ‫دستیار‬‫دس‬ ‫ًىست‬ ُ‫دٍس‬ ‫دستیاس‬ ‫احوذی‬ ‫حویذسضا‬ .‫گشدد‬ ‫هی‬ ‫اًتخاب‬ ‫والسی‬ ‫ّای‬ ‫استثاط‬ ٍ ‫ّا‬ ِ‫تشًاه‬ ‫ّواٌّگی‬ ‫خْت‬ ‫هذسس‬ ‫تَسظ‬ ِ‫و‬ ‫افشادی‬.‫تاضذ‬ ‫هی‬ ‫تْشاى‬‫کالس‬ ‫ابشارهای‬‫سنتزال‬ ‫پذ‬ ‫النچ‬‫حساب‬ ِ‫ت‬ )ُ‫دٍس‬ ‫عَل‬ ‫(دس‬ ‫سایگاى‬ ‫دستشسی‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬ ‫اص‬ ‫یه‬ ‫ّش‬‫سٌتشال‬ ‫پذ‬ ‫الًچ‬ٍ ‫فشضیات‬ ‫تاییذ‬ ،‫هطتشیاى‬ ِ‫هػاحث‬ ‫تا‬ ‫داسد‬.‫ًوایٌذ‬ ‫دسیافت‬ ‫خَد‬ ‫خػَظ‬ ‫هشتی‬ ٍ ‫هذسس‬ ‫اص‬ ‫سا‬ ‫تاصخَسدّا‬ ‫دسیافت‬‫ّوىالسی‬ ‫اص‬ ‫سا‬ ‫تاصخَسدّایی‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫ّوچٌیي‬ِ‫ولی‬ ‫است‬ ‫الصم‬ ٍ ‫است‬ ‫هطاسوت‬ ‫عشیك‬ ‫اص‬ ‫آهَصش‬ ‫ها‬ ‫ّذف‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ‫دسیافت‬ ‫خَد‬ ‫ّای‬‫آهَصش‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫پیذا‬ ‫خَد‬ ‫ّای‬ ‫ّوىالسی‬ ِ‫ت‬ ‫ووه‬ ‫تشای‬ ‫سا‬ ‫ساّی‬ ٍ ‫تگزاسًذ‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًظشات‬ ُ‫دٍس‬ ‫دس‬ ‫فؼال‬ ‫تغَس‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬‫سا‬ ‫سٌتشال‬ ‫پذ‬ ‫الًچ‬ ‫افضاس‬ ‫ًشم‬ ‫دس‬ ‫دّی‬ ‫ًظش‬‫ایٌدا‬.‫ًواییذ‬ ِ‫هالحظ‬‫شذه‬ ‫گذاری‬ ‫اشتزاک‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫درایو‬ِ‫ت‬ ‫خَد‬ ‫هشتی‬ ٍ ‫هذسس‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫فَلذس‬ ٍ ُ‫ًوَد‬ ‫آپلَد‬ ‫آى‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ّفتگی‬ ‫ّای‬ ِ‫اسائ‬ ٍ ‫تساصد‬ َ‫دسای‬ ‫گَگل‬ ‫دس‬ ‫فَلذس‬ ‫یه‬ ‫است‬ ‫هَظف‬ ‫تین‬ ‫ّش‬.‫گزاسًذ‬ ‫اضتشان‬
 5. 5. ‫دوره‬ ‫نیاسهای‬ ‫پیش‬‫یوداسیتی‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬‫آدسس‬ ِ‫ت‬ ‫یَداستی‬ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫دس‬www.udacity.com( ‫تساصین‬ ‫استاستاج‬ ًَِ‫چگ‬ ُ‫دٍس‬ ‫دس‬EP245‫تا‬ .‫وٌیذ‬ ‫ًام‬ ‫ثثت‬ )‫سٍی‬ ‫تش‬ ‫ولیه‬Enroll‫تاس‬ ‫چٌذیي‬ ‫تَد‬ ‫الصم‬ ‫(اگش‬ ‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫دلت‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫صیش‬ ‫ٍیذئَّای‬ ‫سپس‬ .‫ًواییذ‬ ‫تىویل‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًام‬ ‫ثثت‬)‫تخَاّیذ‬ ُ‫دٍس‬ ‫دستیاس‬ ‫اص‬ ‫سا‬ ‫ٍیذئَّا‬ ‫داضت‬ ‫هطىل‬ ‫ضوا‬ ‫ایٌتشًت‬ ‫سشػت‬ ‫(اگش‬ )‫وٌیذ‬ ِ‫هغالؼ‬oُ‫هطاّذ‬Lecture 0: Before you Get Startedoُ‫هطاّذ‬Lecture 1: What We Know Nowoُ‫هطاّذ‬Lecture 1.5A: Business Models&Customer Developmentoُ‫هطاّذ‬sLecture 1.5B: Business Model&Customer Development‫با‬ ‫آشنایی‬«‫مشتزی‬ ‫کشف‬»‫ًام‬ ‫تا‬ ‫تلٌه‬ َ‫استی‬ ‫ٍیذئَی‬«‫دّین‬ ‫اًدام‬ ‫سا‬ ‫هطتشی‬ ‫وطف‬ ‫ّای‬ ِ‫هػاحث‬ ًَِ‫چگ‬».‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬http://startupweekend.wistia.com/medias/tao3s8hf7l‫ًام‬ ‫تا‬ ‫تلٌه‬ َ‫استی‬ ‫ٍیذئَی‬«‫هطتشی‬ ‫وطف‬ ‫لیست‬ ‫چه‬».‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬http://startupweekend.wistia.com/projects/zt618zz0r7‫تخَاًیذ‬ ‫سا‬ ِ‫همال‬ ‫ایي‬How to Test Your Minimum Viable Product‫تخَاًیذ‬ ‫سا‬ ِ‫همال‬ ‫ایي‬21Tips for Early Customer Development Interviews‫چک‬‫های‬ ‫لیست‬«‫استارتاپ‬ ‫صاحبان‬ ‫راهنمای‬»‫ّای‬ ‫لیست‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫ٍب‬ ‫دس‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثاى‬ ‫ساٌّوای‬»‫ًام‬ ‫ثثت‬.‫وٌیذ‬:‫وٌیذ‬ ‫حل‬ ‫سا‬ ‫ریل‬ ‫ّای‬ ‫توشیي‬ ‫سپس‬oThe Customer Development ModeloState Your Business Model Hypothesis-Customer Discovery, Phase One‫تجاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مذل‬.‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ ‫استشٍالذس‬ ‫الىساًذس‬ ِ‫اسائ‬ ‫ٍیذئَی‬Alexander Osterwalder’s Presentation
 6. 6. ‫اول‬ ‫هفته‬‫اول‬ ‫کالس‬-‫دوره‬ ‫شزوع‬‫ًىست‬ ‫آغاصیي‬ ِ‫اسائ‬‫تَسظ‬ ‫آغاصیي‬ ِ‫اسائ‬.‫تاضذ‬ ‫هی‬ ‫ًىست‬ ‫دس‬ ‫ًظش‬ ‫هَسد‬ ‫ًتایح‬ ٍ ‫ساختاس‬ ،ِ‫تاسیخچ‬ ‫هؼشفی‬ ‫ضاهل‬ ِ‫و‬ ُ‫دٍس‬ ‫هذسس‬:‫السم‬ ‫سمان‬۲۱‫دقیقه‬‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫دس‬ ‫اعالػات‬ ‫سساًی‬ ‫سٍص‬ ِ‫ت‬:‫ّستٌذ‬ ‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫دس‬ ‫اعالػات‬ ‫سساًی‬ ‫تشٍص‬ ِ‫ت‬ ‫هَظف‬ ‫اػضا‬ ِ‫ولی‬ ٍ ‫ّا‬ ‫تین‬‫تین‬ ‫پشٍفایل‬ ‫تىویل‬‫وسة‬ ‫هذل‬ ‫(فشضیات‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ‫ایداد‬)‫واس‬ ٍ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫تَم‬ ‫دس‬ ‫فشضیات‬ ِ‫تمی‬ ‫تىویل‬:‫وٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫ووه‬ ‫هَاسد‬ ‫ایي‬ ‫تىویل‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫ضوا‬ ‫صیش‬ ‫ٍیذئَّای‬‫تین‬ ‫پشٍفایل‬ ‫ایداد‬http://startupweekend.wistia.com/medias/75sjrjy9gr‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫تَم‬ ‫تىویل‬ ٍ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ‫سساًی‬ ‫تشٍص‬http://startupweekend.wistia.com/medias/kw7k0vj4bj:‫وطفیات‬ ‫داستاى‬pweekend.wistia.com/medias/zwygtkawydhttp://startu:‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬http://startupweekend.wistia.com/medias/wblo94m0dq:‫ّا‬ ‫پیام‬http://startupweekend.wistia.com/medias/r7hybv126:‫السم‬ ‫سمان‬۹۳‫دقیقه‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًظشات‬ ‫تایذ‬ ُ‫دٍس‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬ ،ِ‫اسائ‬ ‫ّش‬ ‫عَل‬ ‫دس‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ِ‫اسائ‬ ِ‫اٍلی‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ،‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫وذام‬ ‫ّش‬ٍ ُ‫ًوَد‬ ‫اػالم‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫دیگش‬ ِ‫اسائ‬ ‫هَسد‬ ‫دس‬.‫وٌٌذ‬ ‫اػالم‬ ‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫عشیك‬ ‫اص‬ ‫آًْا‬ ِ‫ت‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشیاى‬ ‫هؼشفی‬ ‫اهىاى‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ُ‫دیذگا‬:‫السم‬ ‫سمان‬۰۳‫دقیقه‬
 7. 7. ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫غفحات‬1‫تا‬۰0‫وتاب‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»)‫وٌیذ‬ ‫دسیافت‬ ُ‫دستیاسدٍس‬ ‫اص‬ ‫سا‬ ‫الىتشًٍیه‬ ِ‫(ًسخ‬ .‫تخَاًیذ‬ ‫سا‬‫آًالیي‬ ‫ّای‬ ‫توشیي‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»:‫وٌیذ‬ ‫حل‬ ‫سا‬State-Customer Discovery, Phase OneYour Business Model Hypothesis( ‫هَخَد‬ ‫تاصاس‬ ‫ول‬ :‫وٌیذ‬ ‫تشآٍسد‬ ‫سا‬ ‫تاصاس‬ ‫حدن‬TAM‫دس‬ ‫هَخَد‬ ‫تاصاس‬ ،)( ‫دستشس‬SAM( ‫ّذف‬ ‫تاصاس‬ ٍ )Target Market)‫تخَاًیذ‬ ‫سا‬ ِ‫همال‬ ‫ایي‬Test Your Value Proposition: Supercharge Lean Startup&CustdevPrinciples‫تخَاًیذ‬ ‫سا‬ ِ‫همال‬ ‫ایي‬Market Fit with Our Brand New Value Proposition-Achieve ProductCanvas‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 2: Value Proposition‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬‫تاصاس‬ ‫حدن‬)ِ‫هتفشل‬ / ‫استاستاج‬ / ‫الیسٌس‬ /‫هؼٌَی‬ ‫(هالىیت‬ ‫وٌیذ‬ ‫تؼییي‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫ًَع‬‫هس‬( ‫ّا‬ ‫ىي‬Pain-Killers( ‫ساصاى‬ ‫هٌفؼت‬ ٍ )Gain Creators‫تطشیح‬ ‫آى‬ ‫ّای‬ ِ‫هطخػ‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫واستاى‬ ٍ ‫وسة‬ ).‫وٌیذ‬MVP‫چیست؟‬ ‫ضوا‬‫چیست؟‬ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ‫وشدى‬ ‫تست‬ ‫تشای‬ ‫ضوا‬ ‫پیطٌْادی‬ ‫ّای‬ ‫آصهایص‬‫تاضٌذ؟‬ ‫هی‬ ‫ّا‬ ‫تست‬ ‫ایي‬ ‫اص‬ ‫وذام‬ ‫ّش‬ ِ‫ًتید‬ ‫ضذى‬ ‫سد‬ ‫یا‬ ‫لثَلی‬ ‫ًوایاًگش‬ ‫ّایی‬ ًِ‫ًطا‬ ِ‫چ‬:‫تثیٌیذ‬ ‫لیٌه‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫یىی‬ ‫پشصًتیطي‬ ًَِ‫ًو‬corps-http://www.slideshare.net/sblank/tagged/i
 8. 8. ‫دوم‬ ‫هفته‬‫دوم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫توشیي‬ِ‫و‬ ‫هَظفٌذ‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬۳‫تَسظ‬ ‫تایذ‬ ‫اّذاف‬ ‫ایي‬ .‫تگزاسًذ‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫آٍسًذ‬ ‫تذست‬ ُ‫پشٍط‬ ‫اًتْای‬ ‫تا‬ ‫خَاٌّذ‬ ‫هی‬ ِ‫و‬ ‫اغلی‬ ‫ّذف‬.‫گشدًذ‬ ‫تاصپخص‬ ُ‫دٍس‬ ‫اًتْای‬ ‫دس‬ ٍ ‫ضًَذ‬ ‫ضثظ‬ ‫هذسس‬:‫سمان‬ ‫کل‬۹۳‫دقیقه‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫ّش‬ ‫عَل‬ ‫دس‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ِ‫اسائ‬ ِ‫اٍلی‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ،‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫وذام‬ ‫ّش‬‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًظشات‬ ‫تایذ‬ ُ‫دٍس‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬ ،ِ‫اسائ‬‫اػالم‬ ‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫عشیك‬ ‫اص‬ ‫آًْا‬ ِ‫ت‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشیاى‬ ‫هؼشفی‬ ‫اهىاى‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ُ‫دیذگا‬ ٍ ُ‫ًوَد‬ ‫اػالم‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫دیگش‬ ِ‫اسائ‬ ‫هَسد‬ ‫دس‬.‫وٌٌذ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬)‫(واٍس‬ ‫اغلی‬ ِ‫غفح‬ :‫اٍل‬ ‫اسالیذ‬‫تا‬ ‫فؼلی‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫تَم‬ :‫دٍم‬ ‫اسالیذ‬‫تَم‬ ‫دس‬ ‫تغییشات‬ ‫ًوَدى‬ ‫هطخع‬‫تاصاس‬ ‫حدن‬ :‫سَم‬ ‫اسالیذ‬TAM/SAM/Target‫است؟‬ ُ‫تَد‬ ِ‫چ‬ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ‫وشدى‬ ‫تست‬ ‫تشای‬ ‫ضوا‬ ‫ّای‬ ‫آصهایص‬ :‫چْاسم‬ ‫اسالیذ‬ٍ ‫ّا‬ ِ‫(دسد/هٌفؼت/هطخػ‬ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ‫دیاگشام‬ :‫پٌدن‬ ‫اسالیذ‬MVP)‫اسصش‬ ُ‫دستاس‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫دٍس‬ ‫اٍلیي‬ ‫تا‬ ‫غحثت‬ ‫اص‬ :‫تؼذ‬ ِ‫ت‬ ‫ضطن‬ ‫اسالیذ‬‫آهَختیذ؟‬ ِ‫چ‬ ‫پیطٌْادیتاى‬o( ‫فشضیات‬Hypothesis‫وشدین‬ ‫هی‬ ‫فىی‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ِ‫تدشت‬Experiments‫وشدین‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫واسی‬ :)o( ِ‫ًتید‬Results‫فْویذین‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ‫تاصگشدش‬Iterate‫وٌین‬ ‫چیىاس‬ ‫خَاین‬ ‫هی‬ ‫حاال‬ :):‫سمان‬ ‫کل‬۰۳‫دقیقه‬
 9. 9. ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫آًالیي‬ ‫ّای‬ ‫توشیي‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»:‫وٌیذ‬ ‫حل‬ ‫سا‬“Get-Customer Discovery, Phase TwoOut of the Building” to Test the Problem: “Do People Care?”‫تا‬1۰َ‫ت‬ ٍ ‫وٌیذ‬ ِ‫هػاحث‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشی‬.‫ًواییذ‬ ‫تشٍص‬ ‫خذیذ‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ‫م‬‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 3: Customer Segments‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 4: Customer Relationships‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬‫وذاهٌذ؟‬ ‫تذّیذ‬ ‫اًدام‬ ‫تایذ‬ ِ‫و‬ ‫واسّایی‬ ٍ ‫ّا‬ ‫هٌفؼت‬ ،‫دسدّا‬( ‫هطتشی‬ ‫واس‬ ‫چشخص‬ ‫دیاگشام‬customer workflow‫وٌیذ‬ ‫تشسین‬ ‫سا‬ )( ‫ضخػیت‬Archetype‫هَسد‬ ‫هطتشی‬ )‫وٌیذ‬ ‫سسن‬ ‫آًشا‬ ‫دیاگشام‬ ‫چیست؟‬ ‫ضوا‬ ِ‫ًتید‬‫چگًَِ؟‬ ‫وٌذ؟‬ ‫هی‬ ‫حل‬ ‫آًشا‬ ‫ضوا‬ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ‫آیا‬ ‫وٌٌذ؟‬ ‫هی‬ ‫حل‬ ًَِ‫چگ‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ )‫هطىل(ات‬ ‫االى‬ ‫ضوا‬ ‫هطتشیاى‬‫داضتٌذ؟‬ ‫اضتیاق‬ ٍ ‫ّیداى‬ ‫چمذس‬ ‫ًوَد؟‬ ‫هطتاق‬ ‫سا‬ ‫هطتشیاى‬ ‫چیضی‬ ِ‫چ‬‫چمذس‬ ‫است؟‬ ‫گیش‬ ‫تػوین‬ ‫آًدا‬ ‫دس‬ ‫وسی‬ ِ‫چ‬ ،‫است‬ ‫ساصهاى‬ ‫یه‬ ‫ضوا‬ ‫هطتشی‬ ‫اگش‬‫هی‬ ‫چیضی‬ ِ‫چ‬ ‫خشج‬ ‫آًشا‬ ‫اهشٍص‬ ‫داسًذ؟‬ ِ‫تَدخ‬‫ضَد؟‬ ‫هی‬ ‫عی‬ ًَِ‫چگ‬ ‫خشیذ‬ ‫گیشی‬ ‫تػوین‬ ‫فشایٌذ‬ ‫ضًَذ؟‬ ‫هی‬ ‫اسصیاتی‬ ‫ساصهاى‬ ‫دس‬ ‫اساسی‬ ِ‫چ‬ ‫تش‬ ‫ساصهاى‬ ‫آى‬ ‫افشاد‬ ‫وٌٌذ؟‬:‫گیشد‬ ‫لشاس‬ ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ِ‫اسائ‬ ‫دس‬ ‫هَاسدی‬ ِ‫چ‬ ‫تفْویذ‬ ‫تا‬ ‫تثیٌیذ‬ ‫لیٌه‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫یىی‬ ‫پشصًتیطي‬ ًَِ‫ًو‬corps-http://www.slideshare.net/sblank/tagged/i
 10. 10. ‫سوم‬ ‫هفته‬‫سوم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬‫سپس‬ .‫تشسٌذ‬ ‫خاهغ‬ ‫تؼشیف‬ ‫یه‬ ِ‫ت‬ ‫تا‬ ‫وٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫تحث‬ ‫خَد‬ ‫استاستاج‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ُ‫دستاس‬ ‫تین‬ ‫ّش‬ ‫اػضای‬ ٍ ‫ضًَذ‬ ‫هی‬ ‫تمسین‬ ‫ّا‬ ‫تین‬.‫دٌّذ‬ ‫پاسخ‬ ‫خَد‬ ‫تؼشیف‬ ِ‫ت‬ ‫ًسثت‬ ‫سا‬ ‫والس‬ ‫دس‬ ‫افشاد‬ ‫سَاالت‬ ٍ ُ‫ًوَد‬ ِ‫اسائ‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫تؼشیف‬ ِ‫و‬ ‫خَاّذ‬ ‫هی‬ ٍُ‫گش‬ ‫ّش‬ ‫اص‬ ‫هذسس‬:‫کل‬ ‫سمان‬۹۳‫دقیقه‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫تایذ‬ ُ‫دٍس‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬ ،ِ‫اسائ‬ ‫ّش‬ ‫عَل‬ ‫دس‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ِ‫اسائ‬ ِ‫اٍلی‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ،‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫وذام‬ ‫ّش‬‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًظشات‬‫اػالم‬ ‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫عشیك‬ ‫اص‬ ‫آًْا‬ ِ‫ت‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشیاى‬ ‫هؼشفی‬ ‫اهىاى‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ُ‫دیذگا‬ ٍ ُ‫ًوَد‬ ‫اػالم‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫دیگش‬ ِ‫اسائ‬ ‫هَسد‬ ‫دس‬.‫وٌٌذ‬‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬)‫(واٍس‬ ‫اغلی‬ ِ‫غفح‬ :‫اٍل‬ ‫اسالیذ‬‫تَم‬ ‫دس‬ ‫تغییشات‬ ‫ًوَدى‬ ‫هطخع‬ ‫تا‬ ‫فؼلی‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫تَم‬ :‫دٍم‬ ‫اسالیذ‬‫اسالیذ‬‫تَدًذ؟‬ ِ‫چ‬ ‫دادیذ‬ ‫اًدام‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ‫تست‬ ‫تشای‬ ِ‫و‬ ‫ّایی‬ ‫آصهایص‬ :‫سَم‬( )‫(ّا‬ ‫ضخػیت‬ ‫دیاگشام‬ :‫چْاسم‬ ‫اسالیذ‬archetypes)‫آهَختیذ؟‬ ِ‫چ‬ ‫هطتشیاًتاى‬ ُ‫حَص‬ ُ‫دستاس‬ ‫هطتشیاى‬ ‫تا‬ ‫غحثت‬ ‫اص‬ :‫تؼذ‬ ِ‫ت‬ ‫پٌدن‬ ‫اسالیذ‬‫هطتشیاى؟‬o( ‫فشضیات‬Hypothesis‫وشدین‬ ‫هی‬ ‫فىی‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ِ‫تدشت‬Experiments‫وشدین‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫واسی‬ :)o( ِ‫ًتید‬Results‫فْویذین‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ‫تاصگشدش‬Iterate‫وٌین‬ ‫چیىاس‬ ‫خَاین‬ ‫هی‬ ‫حاال‬ :):‫کل‬ ‫سمان‬۰۳‫دقیقه‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫آًالیي‬ ‫ّای‬ ‫توشیي‬«‫استاستاج‬ ‫غاحثیي‬ ‫ساٌّوای‬»:‫وٌیذ‬ ‫حل‬ ‫سا‬“Verify-Customer Discovery, Phase Fourthe Business Model and Pivot or Proceed”‫تا‬1۰.‫ًواییذ‬ ‫تشٍص‬ ‫خذیذ‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ‫تَم‬ ٍ ‫وٌیذ‬ ِ‫هػاحث‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشی‬
 11. 11. ‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 4: Channels‫وٌیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫سا‬ َ‫ٍیذی‬ ‫ایي‬Lecture 6: Revenue Models‫آ‬ ‫سا‬ ‫تاى‬ ِ‫اسائ‬‫وٌیذ‬ ُ‫هاد‬‫داسًذ؟‬ ‫ٍخَد‬ ‫دیگشی‬ ‫ّای‬ ‫خایگضیي‬ ‫آیا‬ ‫چیست؟‬ ‫تاى‬ ‫تَصیغ‬ ‫واًال‬.‫وٌیذ‬ ‫تشسین‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫واًال‬ ‫دیاگشام‬.‫وٌیذ‬ ‫تفسیش‬ ‫التػادی‬ ‫ّای‬ ‫واًال‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫آًْا‬‫آهَختیذ؟‬ ‫هتفاٍتی‬ ‫چیض‬ ‫آیا‬ ‫تَد؟‬ ِ‫چ‬ ‫ّایتاى‬ ‫واًال‬ ‫هَسد‬ ‫دس‬ ‫ضوا‬ ‫فشؼ‬ ‫پیص‬‫ّیداى‬ ‫آیا‬ ‫ًوَد؟‬ ‫هی‬ ‫هطتاق‬ ‫سا‬ ‫ضشوا‬ ‫ّای‬ ‫واًال‬ ‫چیضی‬ ِ‫چ‬‫داضت؟‬ ‫ٍخَد‬ ‫اضتیاق‬ ٍ‫گزاضت؟‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ٍ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ‫تش‬ ‫تاثیشی‬ ‫آیا‬:‫گیشد‬ ‫لشاس‬ ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ِ‫اسائ‬ ‫دس‬ ‫هَاسدی‬ ِ‫چ‬ ‫تفْویذ‬ ‫تا‬ ‫تثیٌیذ‬ ‫لیٌه‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫یىی‬ ‫پشصًتیطي‬ ًَِ‫ًو‬corps-e.net/sblank/tagged/ihttp://www.slideshar
 12. 12. ‫چهارم‬ ‫هفته‬‫چهارم‬ ‫کالس‬-‫کارگاه‬‫گشٍّی‬ ‫دسس‬.‫تشسٌذ‬ ‫خاهغ‬ ‫تؼشیف‬ ‫یه‬ ِ‫ت‬ ‫تا‬ ‫وٌٌذ‬ ‫هی‬ ‫تحث‬ ‫خَد‬ ‫استاستاج‬ ‫دسآهذی‬ ‫هذل‬ ٍ ‫ّا‬ ‫واًال‬ ُ‫دستاس‬ ‫تین‬ ‫ّش‬ ‫اػضای‬ ٍ ‫ضًَذ‬ ‫هی‬ ‫تمسین‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ٍ ُ‫ًوَد‬ ِ‫اسائ‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫تؼشیف‬ ِ‫و‬ ‫خَاّذ‬ ‫هی‬ ٍُ‫گش‬ ‫ّش‬ ‫اص‬ ‫هذسس‬ ‫سپس‬.‫دٌّذ‬ ‫پاسخ‬ ‫خَد‬ ‫تؼشیف‬ ِ‫ت‬ ‫ًسثت‬ ‫سا‬ ‫والس‬ ‫دس‬ ‫افشاد‬ ‫سَاالت‬:‫سمان‬ ‫کل‬۹۳‫دقیقه‬‫ّا‬ ‫تین‬ ِ‫اسائ‬‫سا‬ ‫خَد‬ ‫ًظشات‬ ‫تایذ‬ ُ‫دٍس‬ ‫وٌٌذگاى‬ ‫ضشوت‬ ،ِ‫اسائ‬ ‫ّش‬ ‫عَل‬ ‫دس‬ .‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ِ‫اسائ‬ ِ‫اٍلی‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ،‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اص‬ ‫وذام‬ ‫ّش‬‫دیذگا‬ ٍ ُ‫ًوَد‬ ‫اػالم‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫دیگش‬ ِ‫اسائ‬ ‫هَسد‬ ‫دس‬.‫وٌٌذ‬ ‫اػالم‬ ‫سٌتشال‬ ‫الًچپذ‬ ‫عشیك‬ ‫اص‬ ‫آًْا‬ ِ‫ت‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشیاى‬ ‫هؼشفی‬ ‫اهىاى‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫خَد‬ ُ‫ّا‬ ِ‫اسائ‬ ‫فشهت‬)‫(واٍس‬ ‫اغلی‬ ِ‫غفح‬ :‫اٍل‬ ‫اسالیذ‬‫تَم‬ ‫دس‬ ‫تغییشات‬ ‫ًوَدى‬ ‫هطخع‬ ‫تا‬ ‫فؼلی‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫تَم‬ :‫دٍم‬ ‫اسالیذ‬ِ‫چ‬ ‫دادیذ‬ ‫اًدام‬ ‫ّا‬ ‫واًال‬ ‫تست‬ ‫تشای‬ ِ‫و‬ ‫ّایی‬ ‫آصهایص‬ :‫سَم‬ ‫اسالیذ‬‫تَدًذ؟‬)‫(ّا‬ ‫واًال‬ ‫دیاگشام‬ :‫چْاسم‬ ‫اسالیذ‬‫آهَختیذ؟‬ ِ‫چ‬ ‫ّایتاى‬ ‫واًال‬ ُ‫دستاس‬ ‫هطتشیاى‬ ‫تا‬ ‫غحثت‬ ‫اص‬ :‫تؼذ‬ ِ‫ت‬ ‫پٌدن‬ ‫اسالیذ‬o( ‫فشضیات‬Hypothesis‫وشدین‬ ‫هی‬ ‫فىی‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ِ‫تدشت‬Experiments‫وشدین‬ ‫ها‬ ِ‫و‬ ‫واسی‬ :)o( ِ‫ًتید‬Results‫فْویذین‬ ِ‫و‬ ‫چیضی‬ :)o( ‫تاصگشدش‬Iterate‫هی‬ ‫حاال‬ :)‫وٌین‬ ‫چیىاس‬ ‫خَاین‬:‫سمان‬ ‫کل‬۰۳‫دقیقه‬ُ‫آیٌذ‬ ِ‫ّفت‬ ‫تىالیف‬‫تا‬1۰.‫ًواییذ‬ ‫تشٍص‬ ‫خذیذ‬ ‫فشضیات‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫واس‬ ٍ ‫وسة‬ ‫هذل‬ ‫تَم‬ ٍ ‫وٌیذ‬ ِ‫هػاحث‬ َُ‫تالم‬ ‫هطتشی‬ِ‫اسائ‬NEXT‫وٌیذ‬ ُ‫آهاد‬ ‫سا‬ِ‫اسائ‬«Next»‫ًْایی‬ ‫هطتشیاى‬ ُ‫حَص‬ ٍ ‫پیطٌْادی‬ ‫اسصش‬ ،ُ‫سدضذ‬ ٍ ُ‫هؼتثشضذ‬ ‫فشضیات‬ ِ‫ولی‬ ‫اص‬ ‫ای‬ ِ‫خالغ‬ ‫ضاهل‬ِ‫و‬ ‫است‬ ‫تػویواتی‬ ٍ.‫داسد‬ ُ‫سا‬ ِ‫اداه‬ ‫تشای‬ ‫ضوا‬ ‫تین‬
 13. 13. ‫پنجم‬ ‫هفته‬‫پنجم‬ ‫کالس‬-‫پایانی‬ ‫بزنامه‬‫ّای‬ ‫گزاسی‬ ‫ّذف‬ ‫تاصتیٌی‬‫اّذاف‬ .‫پشسذ‬ ‫هی‬ ‫تاضٌذ‬ ِ‫داضت‬ ‫تیطتشی‬ ‫دستاٍسدّای‬ ‫تَاًستٌذ‬ ‫هی‬ ِ‫و‬ ‫ّایی‬ ُ‫سا‬ ‫اص‬ ٍ ‫گزاسد‬ ‫هی‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ‫اغلی‬ ‫اّذاف‬ ،‫هذسس‬ِ‫خاهؼ‬ ٍ ‫ها‬ ‫خوغ‬ ًَِ‫چگ‬ ِ‫و‬ ‫گزاسد‬ ‫هی‬ ‫تحث‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫ای‬ ُ‫هحاٍس‬ ٍ ‫ًَیسٌذ‬ ‫هی‬ ‫سا‬ ‫آٍسًذ‬ ‫تذست‬ ‫تؼذی‬ ‫ّای‬ ُ‫ها‬ ‫دس‬ ‫خَاٌّذ‬ ‫هی‬ ِ‫و‬ ‫خذیذی‬‫دس‬ ‫تَاًذ‬ ‫هی‬ ‫استاستاپی‬.‫تاضذ‬ ‫سساى‬ ‫ووه‬ ‫اّذاف‬ ‫آى‬ ِ‫ت‬ ‫سسیذى‬:‫کل‬ ‫سمان‬۹۳‫دقیقه‬ِ‫اسائ‬«NEXT»‫ّا‬ ‫تین‬.‫ًوایٌذ‬ ‫هی‬ ‫تطشیح‬ ‫سا‬ ُ‫ضذ‬ ‫سد‬ ‫یا‬ ٍ ُ‫هؼتثشضذ‬ ‫اغلی‬ ‫فشضیات‬ ٍ ‫وطذ‬ ‫هی‬ ‫تػَیش‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ُ‫ضذ‬ ‫وسة‬ ‫تیٌص‬ ٍ ‫تػیشت‬ ‫اص‬ ‫خاهؼی‬ ‫تػَیش‬ ‫تین‬ ‫ّش‬‫ال‬ ‫فاسؽ‬ ‫اص‬ ‫تؼذ‬ ِ‫و‬ ‫سا‬ ‫تؼذی‬ ‫ّای‬ ‫گام‬ ‫ّستٌذ‬ ‫هَظف‬ ‫ّا‬ ‫تین‬ ،‫ایي‬ ‫اص‬ ‫فشاتش‬.‫تگزاسًذ‬ ‫اضتشان‬ ِ‫ت‬ ‫سا‬ ‫داسًذ‬ ‫تشهی‬ ُ‫دٍس‬ ‫ایي‬ ‫اص‬ ‫تحػیلی‬‫تشخی‬‫اص‬‫تین‬‫ّا‬‫هوىي‬‫است‬ِ‫و‬ُ‫ایذ‬‫سا‬‫سّا‬،‫ًوایٌذ‬‫تشخی‬‫دیگش‬‫هوىي‬‫است‬ُ‫آهاد‬‫خزب‬ِ‫سشهای‬‫اص‬‫دٍستاى‬ٍ‫تستگاى‬ُ‫ضذ‬‫تاضٌذ‬ٍ‫تشخی‬‫دیگش‬‫ّن‬‫هوىي‬‫است‬ُ‫آهاد‬‫ثثت‬‫ًام‬‫دس‬ُ‫دٍس‬‫ضتاتذّی‬ٍ‫یا‬‫هشاوض‬‫سضذ‬‫تاضٌذ‬.:‫کل‬ ‫سمان‬۳۳‫دقیقه‬

×