Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materia

11,166 views

Published on

Published in: Education

Materia

 1. 1. Materia<br />Allt är uppbyggt av ett fåtal byggstenar<br />
 2. 2. Materiens byggstenar<br />Det finns en mängd naturliga material – sten, luft, vatten, trä och människohår<br />Människan har också tillverkat nya material – plast, tandkräm och rostfritt stål<br />Alla material sammanfattas med begreppet materia<br />Materia är latin och betyder ämne eller stoff<br />
 3. 3. Materiens byggstenar<br />Materien är uppbyggd av små partiklar – atomer<br />Atom är grekiska och betyder odelbar <br />Atomen är i sin tur byggd av mindre delar<br />Atomkärnan omges av elektroner<br />-<br />+<br />+<br />-<br />Atomkärna<br />Elektron<br />
 4. 4. Materiens byggstenar<br />Det finns lite mer än 100 olika sorters atomer<br />Dessa byggstenar kan bilda massor av olika ämnen<br />Det finns två grupper – grundämnen och kemiska föreningar<br />Grundämne – en sorts atomer<br />Kemisk förening – två eller flera sorters atomer<br />
 5. 5. Materiens byggstenar<br />I en molekyl sitter atomerna samman med starka krafter<br />De flesta ämnen kan förekomma i tre former – fast, flytande och gas<br />Det är temperaturen som avgör ämnets form<br />Flytande<br />Gas<br />Fast<br />Förångas<br />Kondenserar<br />Stelnar<br />Smälter<br />
 6. 6. Materiens byggstenar<br />I ett fast ämne sitter atomerna i ett bestämt mönster och kan endast vibrera lite<br />När ämnet värms vibrerar atomer mer och mer tills de inte håller ihop längre<br />Om ämnet värms ytterligare kommer rörelsen öka och atomerna lämnar ytan<br />
 7. 7. Materiens byggstenar<br />För att ett ämne ska gå från gas till flytande måste det kylas<br />Det har hänt när moln bildats på himlen, vattenånga har bildat små vattendroppar<br />Om det kyls ytterligare går ämnet från flytande till fast<br />Flytande<br />Gas<br />Fast<br />Förångas<br />Kondenserar<br />Stelnar<br />Smälter<br />
 8. 8. Materiens byggstenar<br />Materia kan inte förstöras<br />Materia kan inte nybildas<br />Atomerna kan däremot hamna i nya ämnen och förekomma i olika former<br />Exempel – när man eldar något försvinner det inte, det bara sprids ut på en större yta<br />
 9. 9. UPpgifter<br />2. Att rita diagram<br />5. Olika ämnen har olika smält- och kokpunkt<br />9. Problemlösning – materia <br />
 10. 10. Massa, volym och densitet<br />Allt runt omkring oss väger något<br />I fysiken används begreppet massa<br />Massan talar om hur mycket materia ett föremål består av<br />Eftersom all materia består av atomer avgörs ett föremåls massa av vilken sorts atomer det är uppbyggt av och hur tätt packade de är<br />
 11. 11. Massa, volym och densitet<br />Grundenheten för massa är ett kilogram (1 kg)<br />1 kg motsvarar massan hos 1 liter vatten<br />Massan kan mätas med en våg<br />Förr användes balansvågar<br />Idag används elektroniska vågar<br />
 12. 12. Massa, volym och densitet<br />Alla föremål behöver utrymme, de har en volym<br />Volymen kan anges på olika sätt<br />Med kubikmått eller med litermått<br />1 kubikdecimeter = 1 liter<br />1 kubikcentimeter = = 1 milliliter<br />
 13. 13. Massa, volym och densitet<br />Man kan enkelt räkna ut volymen av ett föremål med regelbunden form t.ex. en låda<br />Då multiplicerar man längd, bredd och höjd<br />Om föremålet har en oregelbunden form t.ex. en sten kan man sänka ner det i vatten och mäta volymskillnaden<br />
 14. 14. Massa, volym och densitet<br />Vilket väger mest, aluminium eller järn?<br />För att svara på den frågan måste man ta samma volym av båda ämnena<br />1 cm3 aluminium har massan 2,7 g<br />Densiteten för aluminium är 2,7 g/cm3<br />1 cm3 järn har massan 7,9 g<br />Densiteten för järn är 7,9 g/cm3<br />
 15. 15. Massa, volym och densitet<br />Densitet är ett fysikaliskt begrepp som beskriver hur tätt packat ett ämne är<br />Även atomernas massa och storlek spelar in<br />För att beräkna densiteten hos ett föremål tar man reda på massan och volymen<br />Densiteten får man genom att dividera massan med volymen<br /> Densitet = MassaVolym<br /> <br />
 16. 16. Uppgifter<br />10. Kan du gissa rätt vikt?<br />11. Ordfläta<br />12. Avläsning av mätglas<br />13. Volymen av en träkloss och av vätskor<br />14. Volymen av ett oregelbundet föremål<br />16. Ordfläta<br />17. Vad är densitet<br />18. Hur stor är densiteten?<br />
 17. 17. Kunskapskrav<br />Vad menas med begreppet massa<br />Vilken är grundenheten för massa<br />Vilka enheter används för volym<br />Vilka samband finns mellan volymenheterna<br />Hur kan man bestämma volymen av ett föremål, både regelbundna och oregelbundna<br />Vad menas med begreppen densitet<br />Hur bestämmer man densiteten hos ett föremål<br />

×