Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektricitet sammanfattning

57,692 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Elektricitet sammanfattning

 1. 1. ~ En sammanfattning ~<br />Elektricitet<br />
 2. 2. Elektrisk laddning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />2<br />-<br />+<br />+<br />Alla atomer består av laddade partiklar<br />I atomkärnan finns positivt laddade protoner<br />Runt atomkärnan kretsar negativt laddade elektroner<br />Partiklar med lika laddning repellerar varandra<br />Partiklar med olika laddning attraherar varandra<br />-<br />Elektron<br />Atomkärna<br />Proton<br />
 3. 3. Elektrisk laddning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />3<br />Ett neutralt föremål får en elektrisk laddning när elektroner flyttas till eller från föremålet <br />Att ett föremål är elektriskt laddat innebär alltså att det har ett överskotteller ett underskott av elektroner jämfört med antalet protoner<br />Ett elektriskt laddat föremål kan påverka ett annat föremål som då också blir laddat, ex. en laddad ballong fastnar mot en vägg<br />
 4. 4. Åska<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />4<br />I ett åskmoln blir partiklar elektriskt laddade då de gnider mot varandra. <br />Positiva laddningar kan samlas i molnets övre del och negativa laddningar i dess nedre del. <br />I praktiken kan laddningarna fördela sig i molnen på ett mycket invecklat sätt.<br />
 5. 5. Åska<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />5<br />De negativa laddningarna i molnets nedre del driver undan elektroner från markytan. Markytan blir då positivt laddad. <br />Då spänningen vuxit till sig och blivit tillräckligt stor sker en urladdning i form av en blixt. <br />Naturen strävar efter att utjämna skillnaden i laddning<br />
 6. 6. Elektrisk spänning<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />6<br />Skillnaden i laddning mellan två föremål orsakar en elektriskspänning mellan dem<br />Enheten för spänning är volt(V)<br />Ett batteri har en minuspol och en pluspol<br />Minuspolen har ett överskott av elektroner<br />Pluspolen har ett underskott av elektroner<br />
 7. 7. Elektrisk ström<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />7<br />När en skillnad i laddning uppstår vill naturen utjämna denna<br />Därför kommer elektroner att röra sig från minus- till pluspol när de kommer i kontakt med varandra<br />En ström uppkommer<br />Om många laddningar (elektroner) förflyttar sig samtidigt är strömstyrkan stor. <br />Strömstyrka mäts i ampere (A). <br />elektroner<br />
 8. 8. Elektriska kretsar<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />8<br />När ett batteri kopplas till en lampa med hjälp av sladdar skapas en elektriskkrets<br />Spänningen i batteriet gör att det uppstår en elektriskström i kretsen<br />Elektroner rör sig från minuspol till pluspol<br />Strömmensriktning är dock från plus- till minuspol<br />Så länge batteriet har spänning och kretsen är sluten så flyter strömmen<br />
 9. 9. Ledare och isolatorer<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />9<br />Ledare = ett ämne som leder elektrisk ström, metaller är bra ledare<br />I metallatomerär någon eller några av de yttersta elektronerna så löst bundna att de lätt avlägsnas från atomerna. Dessa kallas fria elektroner. <br />Isolator = ett ämne som inte leder elektrisk ström, exempel är plast, porslin och glas<br /> I vissa ämnen är alla elektroner fast bundna till sina atomer. Sådana ämnen leder inte elektrisk ström. <br />
 10. 10. Glödlampans konstruktion<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />10<br />För att en glödlampa ska lysa måste en sladd kopplas till botten av lampan och den andra till gängorna på sidan<br />
 11. 11. Kopplingsscheman<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />11<br />När man ska rita en bild av en elektrisk krets använder man sig av symboler<br />Sladdar ritas som räta linjer med räta vinklar<br />Ett kopplingsschema är en förenklad bild av en krets<br />Batteri/Spänningskälla<br />+<br />-<br />Lampa<br />Amperemeter<br />Strömställare<br />Strömmensriktning<br />Voltmeter<br />
 12. 12. Seriekoppling av batterier<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />12<br />När batterier seriekopplas adderas batteriernas spänning<br />En lampa som kopplas till seriekopplade batterier lyser starkt men batterierna räcker inte så länge<br />1,5 V<br />1,5 V<br />3,0 V<br />
 13. 13. Parallellkoppling av batterier<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />13<br />När batterier parallellkopplas blir spänningen samma som för ett batteri<br />En lampa kommer att lysa länge men svagt<br />1,5 V<br />1,5 V<br />1,5 V<br />
 14. 14. Seriekopplade lampor<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />14<br />Lampor som är seriekopplade finns t.ex. i julgransbelysningar<br />Om en lampa skruvas ur eller går sönder så slocknar även de andra <br />Lamporna i kretsen får dela på spänningen i kretsen och lyser därför svagt<br />Ju fler lampor i kretsen desto lägre spänning per lampa<br />
 15. 15. Parallellkopplade lampor<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />15<br />Det vanligaste är att lampor är parallellkopplade<br />Om en lampa gör sönder fortsätter de andra att lysa<br />Varje lampa har en egen sluten krets till spänningskällan<br />Parallellkopplade lampor lyser starkt eftersom de får hela kretsens spänning<br />Batterierna tar dock slut fortare<br />
 16. 16. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />16<br />När en lampa kopplas till ett batteri går en ström av elektroner genom lampans glödtråd. <br />Tråden blir kraftigt uppvärmd och börjar glöda.<br />Eftersom tråden är mycket tunn är det svårt för elektronerna att passera.<br />Tråden har alltså stor resistans<br />Resistans är elektriskt motstånd<br />
 17. 17. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />17<br />Resistans är en egenskap hos ämnen som påverkar förmågan att leda ström<br />Ju större resistans desto sämre leder det ström<br />Resistansen mäts i enheten ohm ()<br />Andra saker som påverkar resistansen är <br />
 18. 18. Resistans<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />18<br />När resistansen i en krets ökar så minskar strömmen i kretsen och tvärtom<br />En resistor är en komponent som har resistans, den används för att minska strömmen i en krets<br />
 19. 19. Elektrisk energi<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />19<br />Elektrisk energi är en form av energi<br />Den är lätt att omvandla till andra former av energi<br />Elektrisk energi är energiform av hög kvalitet<br />Fördel – lätt att transportera<br />Nackdel – svår att lagra<br />Elektrisk energi kan fås från bl. a. vattenkraftverk eller kärnkraftverk<br />
 20. 20. Länktips<br />2011-05-01<br />Malin Åhrby, Häggvallskolan<br />20<br />Elektricitet i ord och bildhttp://goo.gl/lgIA3<br />

×