Zarovizsga tetelek 2007.

7,235 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zarovizsga tetelek 2007.

 1. 1. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2007 – PEDAGÓGIA SZAK „A” tételek EGYETEMES ÉS MAGYAR NEVELÉSTÖRTÉNET Tekintse át időrendben a társadalmi szükségletek és a nevelési cél összefüggésének korokon átívelő folyamatát a nevelési feladatrendszer tükrében! Kulcsszavak: kronológia, szinkron és diakron szemlélet, szofisták, sztoikusok, skolasztika, humanizmus, felvilágosodás, (filantropizmus), értelmi, erkölcsi, testi, esztétikai és munkára nevelés. Irodalom: Mészáros István-Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe, Osiris 2001. Emelje ki az alábbi teoretikusok nevelési elgondolásának máig meghatározó jelentőségét: Comenius Rousseau Nagy László Kulcsszavak: osztály, tantárgy, tanórarendszer, didaktikai alapelvek, természetesség elve, életkori periodizáció, kormányzás, oktatás, vezetés, feltételes és feltétlen cél, pedológia (gyermektanulmány), érdeklődés (érzéki, szubjektív, objektív, logikai) Irodalom: Mészáros István-Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe, Osiris 2001. NEVELÉSELMÉLET A családi szocializáció. A család és iskola kapcsolata. Kulcsszavak: család, családfunkciók, szocializáció, korai szocializáció, szülő-modell, szülői hatásformák, családi neveléstípusok, családi munkamegosztás, a szabadidő eltöltése, családszerkezet, család-iskola kapcsolat, kapcsolati formák, tudatos kapcsolattartás. Irodalom: Kozma Béla: Pedagógia. COMENIUS Bt. Pécs.1998. 157-182.p . Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.(Szerk.: Szekszárdi Júlia) OKI - Dinasztia Tankönyvkiadó.Bp.2001. 356-361.p. A pedagógus. A tanár-diák viszony.
 2. 2. Kulcsszavak: a pedagógus személyisége, modell, pedagógusszerepek, tanári feladatok, vezetési, nevelési stílusok, pedagógiai hatékonyság, tanár-diák viszony, konfliktusok a pedagógiai gyakorlatban. Irodalom: Kozma Béla: Pedagógia. COMENIUS Bt.Pécs.1998. 103-131.p. Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen (Évszám nélkül) 206-223. Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet. OKKER.Bp.2003. 123-139.p. Nevelési módszerek és felhasználásuk Kulcsszavak: nevelési módszerek, közvetlen nevelési módszerek, közvetett nevelési módszerek, a módszerek megválasztását befolyásoló tényezők; a beidegzés, magatartásformálás, tudatosítás módszerei. Irodalom: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó.Bp.1999.85-148.p. A nevelés fogalma, célja, és a nevelési folyamat értelmezése Kulcsszavak: nevelésfogalmak, tervszerű nevelés, spontán nevelés, célfunkció, nevelési cél, eszmény, nevelési folyamat, nevelési folyamatjellemzők, tevékenység, nevelési folyamat szerkezete Irodalom: Kozma Béla: Pedagógia. COMENIUS Bt. Pécs.1998. 19-40.p. Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó.Bp.1999.37-53.p. Nevelés és érték Kulcsszavak: érték, nevelési érték, normák, értékközvetítés, értékorientáció, konstruktív életvezetés, magatartásformálás, morális magatartás, önfejlesztő magatartás Irodalom: Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó.Bp.1999.9-36.p. Kozma Béla: Pedagógia. COMENIUS Bt. Pécs.1998. 40-49.p. OKTATÁSELMÉLET A tanulás fogalma, típusai, a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők, tanulási modellek
 3. 3. Kulcsszavak: a tanulás; a szándékos, spontán, perceptuális, motoros, verbális, szociális, tapasztalati, értelmező, önálló, szociális tanulás; a tanulás külső feltételei; Carroll; Bloom elméletei; információfeldolgozás. Irodalom: Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 18-35.p., 71-80.p. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák- különbségek. Egy diffrenciális tanuláselmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 35-45.p. 9. Tanulási, tanítási módszerek, stratégiák, stílusok Kulcsszavak: ismétlés; rendszerezés; kapcsolatok alakítása; mélyrehatoló; reprodukáló; szervezett; pszichológiai különbségekre alapozott tanulási stílusok; motivációs stílus különbségei; különbségek a kognitív stílusban Irodalom: Balogh László: Tanulási stratégiák, technikák és fejlesztésük. KLTE PPT, Debrecen, 1992. Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 80-101. p. Falus Iván (szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003. 255-293. p. Az oktatási folyamat fő vonásai, makro-és mikrostruktúrája. A tanár és a tanuló kooperatív tevékenysége az oktatási folyamatban Kulcsszavak: folyamat jelleg; motiválás; az előzetes tudás felidézés; tényanyag bemutatása; analízis – szintézis; absztrakció; rendszerezés-rögzítés; alkalmazás; ellenőrzés-értékelés; differenciálás; individualizálás; interakció. Irodalom: Falus Iván (Szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2003. 219-243. p. Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 135-165. p. 11. Az oktatás szervezési módja; a munkaformák jellemzői és alkalmazásuk metodikai követelményei
 4. 4. Kulcsszavak: Osztály-, tantárgy-, tanórarendszer; tanulmányi séta és kirándulás; szakkör; napközi otthon és tanulószoba; korrekció; kompenzáció; iskolán kívüli szervezeti formák; frontális munka; csoportmunka; párban folyó tanulás; egyéni munka. Irodalom: Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek. Egy diffrenciális tanuláselmélet vázlata. OKKER Kiadó, Budapes, 2000.175-190.p., 204-206. p. Falus Iván (Szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2003. 339-384. p. Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 203-234. p. 12. A pedagógiai értékelés helye, szerepe a tanítás-tanulás folyamatában Kulcsszavak: ellenőrzés; értékelés; fejlesztő értékelés; személyiségfejlesztés; visszacsatolás, tájékoztatás, hatékonyságnövelés, minősítés; szabályozás; szelekció; diagnosztikus; formatív; szummatív; osztályozás; szöveges értékelés Irodalom: Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek. Egy diffrenciális tanuláselmélet vázlata. OKKER, Budapest, 2000. 221-247. p. Falus Iván: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2003. 385-417. p. Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 261-300. p. NEVELÉSSZOCIOLÓGIA 13. Oktatás és mobilitás Kulcsszavak: társadalmi egyenlőtlenség, dimenziói; helyzetek és esélyek egyenlőtlensége; települési, jövedelmi, kulturális egyenlőtlenség; társadalmi mobilitás, egyéni és csoportos, intergenerációs, intragenerációs, mobilitási csatornák; az iskolázás funkciói; iskolázottság és életesélyek. Réteghelyzet és iskolai pályafutás; nyelvi képességek és az iskolázás; társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Irodalom: Andor Mihály - Liskó Ilona 2000. Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest. Vagy elektronikusan: http://www.iskolakultura.hu/documents/books/andor_lisko_iskolavalasztas_es_mobilitas.doc
 5. 5. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, 2003. Oktatás c. fejezet 14. Az iskola mint szervezet Kulcsszavak: iskola és társadalmi környezete. Települési lejtő, fejlett és depressziós térségek. Etnikai, kulturális különbségek. Rekrutációs bázis, kliensek, iskolafelhasználók. Fenntartói szerkezet. Szervezeti feladatok és funkciók. Az iskola funkcionális és diszfunkcionális működése. Szervezeti alkalmazkodás (konformizmus, ritualitás, közöny, innováció, rebellió), szervezeti tanulás. A tanuló szervezet. Irodalom: Kozma Tamás: Bevezetés a Nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 (vagy újabb kiadás) Szervezet, Iskola, Iskola és helyi társadalom, Iskola és állam c. fejezetek ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIA Ismertesse az összehasonlító pedagógia tárgyát, módszereit, mutassa be egy intézményét! Kulcsszavak: az ÖP funkciói, országtanulmány, esettanulmány, problémacentrikus összehasonlítás, adatelemzés, Európai Uniós programok, OECD-tevékenységek. Irodalom: Kárpáti Andrea: Az összehasonlító pedagógia, mint tudományos módszer. In: Bábosik István – Kárpáti Andrea (Szerk.) Összehasonlító pedagógia. B.I.P. 2002.11-24. o.; Rapos Nóra: Az összehasonlító pedagógia intézményrendszere. In: Bábosik István – Kárpáti Andrea (Szerk.) Összehasonlító pedagógia. B.I.P. 2002. 48-68.o.; Halász Gábor – Kovács Katalin: az OECD tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik István – Kárpáti Andrea (Szerk.) Összehasonlító pedagógia. B.I.P. 2002.71-86. o. Értelmezze a magyar tanulók, a magyar oktatási rendszer eredményességének néhány jellemzőjét egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit bemutató tanulmány alapján! (Használja a tanulmányból kimásolt ábrákat, táblázatokat!) Kulcsszavak: nemzetközi tanulói tudás-vizsgálatok (pl. PISA-vizsgálat, TIMMS, IEA), eredményesség, hatékonyság, egyenlőség, iskolák közti különbségek, iskolán belüli különbségek, tanulói teljesítmények megoszlása. Irodalom:
 6. 6. Saját kutatás alapján kiválasztott cikk(ek). Lehetséges tájékozódási hely: www.oki.hu keresőrendszere. TANTERVELMÉLET Milyen funkciókat szolgál a tanterv? (Értelmezze témáját történeti dimenzióban is!) Kulcsszavak: tananyag-kiválasztás, oktatási folyamat tervezése, az oktatás tartalmi egységessége, tanterv-politika, integrált tanterv, gyűjteményes tanterv, sillabusz, központi tanterv, mag-tanterv, curriculum-elmélet, taxonómia. Irodalom: Báthory Zoltán, Falus Iván (Főszerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, 1997. Tantervi alapfogalmak. (Elérhető: http://nevtud.ektf.hu/oktsegeda.htm ) Szabó László Tamás (Szerk.): Tantervelmélet. Debreceni Egyetem, 2004. 11-18. p.; 41-50. p.; 51-73. p. Mutassa be a jelenleg érvényes magyarországi tantervi szabályozást! Kulcsszavak: NAT, kerettanterv, helyi tanterv, kereszttantervi kompetenciák. Irodalom: Vass Vilmos – Vágó Irén: Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Bp. Országos Közoktatási Intézet, Megjelenés alatt. Elérhető lesz a www.oki.hu honlapról. „B” tételek FELNŐTTKÉPZÉS Emelje ki a felnőttképzés növekvő jelentőségének fontosabb okait és említsen meg andragógiai elméleteket! Kulcsszavak: életkor-kritériumok, szociális érettségi skála, Sirota, Doll, Pöggeler, Allport, Bühler, Erikson, Szolon, Zdrazil Irodalom: Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya (Bevezetés az andragógiába). OKKER Kiadó, 1996. 3-28. p. Vázlatosan elemezze felnőttek tanulásának jellemző sajátosságait! Kulcsszavak: tanulási kompetencia, „Thorndike”-i hatástörvény, motiváció, tanulási képesség kapacitás-változás, figyelem, a tanulást segítő és gátló tényezők Irodalom:
 7. 7. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya (Bevezetés az andragógiába). OKKER Kiadó, 1996. 29-63. p. GYÓGYPEDAGÓGIA Mutassa be a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának-nevelésének problémáit. A fogyatékos tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a közoktatási intézményekben. Kulcsszavak: speciális nevelési szükséglet, SNI, fogyatékosság, különleges szükségletek, esélyegyenlőség, mozgássérült, hallássérült, látássérült, értelmi fogyatékosok, beszéd- és nyelvi zavarok, osztályozási rendszerek. Irodalom: Falus Iván (szerk.) Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. In: A különleges bánásmódot igénylő gyermek 418- 427. p. Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek Nemzeti Tankönyvkiadó 2004. In: A gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek 78-87. p. 91-93.p. 151-156.p. 163-172. p. Mutassa be az együttnevelés/integrált nevelés megoldási lehetőségeit! Kulcsszavak: normalizációs elv, szegregált oktatás, intézményi háttér, integráció, inklúzió, gyógypedagógus, kooperáció Irodalom: Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek Nemzeti Tankönyvkiadó 2004. In: 71-74.p. 258-259. p. Forrás: Falus Iván (szerk.) Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. In: A különleges bánásmódot igénylő gyermek 422-427. p. MÉDIAPEDAGÓGIA A médiapedagógia mint társadalmi kihívás Kulcsszavak: audiovizuális információrobbanás, média mint önállósult hatalmi ágazat, média mint értékközvetítő, manipuláció. Irodalom: Jakab György: A médiapedagógiáról. http://www.sulinet.hu/media/medped-0.htm Jóna Dávid: Elmélkedés a médiapedagógiáról. Art’húr Kortárs Művészeti és Kulturális Alapítvány. http://arthur.netstudio.hu Nagy Andor: Médiapedagógia. Televízió a családban és az iskolában. Pécs, Halász és fia Kiadó, 1993.
 8. 8. Róka Jolán: Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Századvég Kiadó, Budapest, 2005. 73-95 .p. A média sajátosságai, médiapedagógia a gyakorlatban Kulcsszavak: médiumok, pedagógusi kompetenciák, NAT, mozgóképkultúra, médiaismeret, tantervek, tankönyvek, segédanyagok, közvetítő eszközök, információhordozók, tantárgyi integráció Irodalom: Hartai László: Tanári kézikönyv a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Budapest, Korona Kiadó. 1998. Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra terjesztés módszertana. http://www.c3.hu/~mediaokt/szijarto-0.htm A közoktatási integrációs programban kidolgozott 7-10 (12) tanterv http://www.c3.hu/~mediaokt/tanterv.htm Gyenes Zsolt : Kreatív feladatok a mozgóképkultúra és médiaismeret területéről http://www.c3.hu/~mediaokt/gyenfe-1.htm A PÁLYAVÁLASZTÁS PEDAGÓGIÁJA Mutassa be a pályaválasztás intézményrendszerének átalakulását a kilencvenes években! Mit tekinthetünk a pályaorientáció bázisának és miért? Kulcsszavak: pályaorientáció, pályaválasztási szaktanácsadás, informatív tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó, pályaválasztási felelős, osztályfőnök, pályaorientációs foglalkozás, nonprofit szervezetek Irodalom: Imre Anna – Lannert Judit: Az oktatási rendszer és a rendszerben való tanulói továbbhaladás. - 4.5. Az oktatás és a munka közötti átmenet. - In.: Halász Gábor - Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI., Budapest. 2000. 149-157. p. Vagy elektronikusan: http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=Jelentes2000-04-Tovabbhaladas / Rókusfalvy Pál: Pályalélektan, pályaorientáció. In.: Szöveggyűjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére I. Szerk.: Dr. Orbán István. EKTF., Eger. 1994. 187-216. o. /a tételhez: 187-200. p./ Továbbá: a kapcsolódó gyakorlathoz elkészített Látogatási napló és mellékletei, valamint az előadás anyaga
 9. 9. Ismertesse a pályaalkalmasságra alapozó megközelítést kritikai szempontok figyelembevételével, illetve hasonlítsa össze Super elméletének főbb pontjaival! Kulcsszavak: személyiségjegyek, pályasiker, direktivitás, pályaválasztás (eltérő értelmezések!), pályaérettség, életstádiumok, önmegfogalmazás, irányítható fejlődés Irodalom: Szilágyi Klára: Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Kollégium Kft., Budapest. 2003. 35-40. o., 60-78. p. Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. TK. Bp., 1986. 52-59. p. Továbbá: az előadás anyaga TEHETSÉGFEJLESZTÉS A tehetség korszerű értelmezése. A tehetségfelismerés módszerei Kulcsszavak: tehetségfogalom, tehetségfelismerés, felismerők, diagnosztikus eljárások, tehetségvizsgálat, intelligencia, intelligenciavizsgálat, kreativitás, kreativitásvizsgálat, motívumvizsgálat, szabadidővizsgálat, érdeklődésvizsgálat. Irodalom: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. (Szerk.: Falus Iván) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2003. 445-457.p. Kozma Béla: Pedagógia. COMENIUS Bt., Pécs,1998. 247-259.p. Ranschburg Jenő: Gepárd-kölykök. Urbis Könyvkiadó, Budapest. 2004. 139-169.p. 10. A tehetséggondozás és módszerei Kulcsszavak: Tehetségesek szükségletei, tanári kompetenciák, tehetséggondozás, gyorsítás, léptetés, gazdagítás, elkülönítés Irodalom: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen (Évszám nélkül) 258-262.p. Didaktika (Szerk.: Falus Iván.)Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp.(Évszám nélkül) 445-457.p. ROMAPEDAGÓGIA Roma gyerekek iskoláztatása hazánkban – általános helyzetkép
 10. 10. Kulcsszavak: hátrányos helyzet, iskolai kudarcok, lemorzsolódás, szegregáció, integráció, oktatási modellprogramok, továbbtanulási esélyek, középfok, felsőfok, előítéletek, diszkrimináció Irodalom: Forray R. Katalin – Mohácsi Erzsébet (Szerk.): Esélyek és korlátok. A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón. 2002. 13-33. p. Vagy elektronikusan: http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/Komp.pdf Harsányi Eszter – Radó Péter: Cigány tanulók a magyar iskolákban. www.neumann- haz.hu/digital/educatio/1997tavasz Fiáth Titanilla: A magyarországi roma népesség általános iskolai oktatása. In.: Babusik Ferenc (Szerk.): A romák esélyei Magyarországon. Kávé kiadó – Delphoi Consulting, 2002. 17-70. p. Ismertesse a romák intézményes nevelésének és oktatásának hatékonyságát befolyásoló pedagógiai tényezőket! Kulcsszavak: tudás átadása, közvetítése / tudás konstruálása, az iskola alkalmassá tétele a gyerekek fejlesztésére (a gyermek saját kulturális bázisa, világképe, habitusa), előzetes tudás, előítéletek a roma gyerekek fejleszthetőségével kapcsolatban, kognitív fejlesztésüket meghatározó sajátosságok. Iskolai speciális programok. Irodalom: M. Nádasi Mária: A differenciálás módszerei. In: Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.) Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Nahalka István: A roma gyerekek kognitív fejlesztése. In: Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.) Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. Babusik Ferenc: Az iskolai hatékonyság kulcstényezői a roma fiatalok oktatásában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001/ 7-8. szám. Vagy elektronikusan: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-07-lk-Babusik-Iskolai

×