Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เนื้อหา

479 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เนื้อหา

 1. 1. คำนำ คำคมเหล่ำนี้เกิดขึ้นได้ด้วยกำรเก็บสะสมมำจำกกำรเล่น Facebook แล้วเจอคำคมที่โพสต์ตำมเพจต่ำงๆ ซึ่งอ่ำนแล้วโดนใจ ทั้งให้ข้อคิด กำลังใจและแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตสำมำรถนำไปเป็นคติสอนใจไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเรียนรู้ กำรทำงำน กำรมีครอบครัว กำรคบคน กำรพัฒนำตนเองและกำรมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักชื่นชมและปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวได้ตัวได้ถูกต้อง ถูกที่ถูกเวลำ เพื่อควำมสุขที่ยั่งยืน ฉวีวรรณ กำวิล มกรำคม 2556
 2. 2. 2
 3. 3. 3"ควรพูดเพียงครึ่งหนึ่งของควำมคิด ดีกว่ำคิดเพียงครึ่งหนึ่งของคำพูด""เรำไม่สำมำรถปรับทิศทำงลมได้ แต่เรำสำมำรถปรับใบเรือได้" "ควำมสำเร็จ มิได้เป็นหนทำงของควำมสุข ควำมสุขต่ำงหำก ที่เป็นกุญแจสู่ควำมสำเร็จ หำกรักในสิ่งที่กำลังทำ...ควำมสำเร็จจะเป็นของท่ำน" "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing. You will be successful" เฮอร์แมน เคน
 4. 4. 4 "กลำงป่ำใหญ่ ไม่มีต้นไม้ที่ตรงแนว โลกมนุษย์นี้ ไม่มีคนดีพร้อม" "หำกไม่เคยทำผิด ก็ไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งใหม่""Anyone who has never made a mistake, has never tried anything new" อัลเบิร์ต ไอสไตน์ "กำรขอที่ไม่ต้องละอำยเลย คือกำรขอโทษ กำรให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย คือกำรให้อภัย"
 5. 5. 5 ชีวิตนี้…ไม่มีคำว่ำ”สำยเกินไป” สำหรับกำรเริ่มต้น”สิ่งดีๆ”—>>ให้กับตัวเอง^^ "คนฉลำดรู้ว่ำตนไม่รู้อะไร คนโง่ คิดว่ำตนรู้ทุกอย่ำง" "A wise man knows his own ignorance a fool thinks he knows everything" ภำษิตเสปน"ในท่ำมกลำงควำมยำกลำบำก คือโอกำสที่รออยู่" อัลเบิร์ต ไอสไตน์
 6. 6. 6ชิวิตก็เหมือน “ล็อตเตอรี่” … ต่อให้เลือกซะดิบดี … ก็ใช่ว่ำที่มี มันจะถูกเสมอไป!!!ควำม “ล้มเหลว” มันไม่ได้! อยู่ที่กำร “ล้มลง” .. แต่อยู่ที่กำร “ไม่ลุกขึ้น” ต่ำงหำก !!!จงอย่ำมีชีวิตเหมือน “เข็มนำฬิกำ” ถึงมันจะเดินไปข้ำงหน้ำ…….แต่ก็เดินกลับมำที่เดิมจงเติบโต…จำกควำมผิดพลำด จงเฉลียวฉลำด..จำกควำมผิดหวัง
 7. 7. 7ถ้ำเรำติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไป..มันก็ผิดหมดสิ่งดีๆ” ในชีวิต.. ก็เก็บไว้คิดเป็น “กำลังใจ”..“สิ่งร้ำยๆ” ที่มันผ่ำนไป.. ก็จดจำไว้ เป็น “บทเรียน”.. “เรื่องปกติ” ที่จะเสียใจเพรำะคำพูดคน แต่อย่ำยอม “เสียคน” เพียงเพรำะคำพูดใคร สมำคมคนรักเพื่อน ผู้ที่แข็งแกร่ง คือผู้ที่ ยิ้ม ให้กับควำมทุกข์, ผู้ที่มีควำมสุข คือผู้ที่หัวเรำะ ให้กับ อุปสรรค
 8. 8. 8 คนพำลถ้ำจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล ทำดี ย่อมได้ดี ทำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " กำรที่คนดีนิ่งดูดำย "พอใจเท่ำที่มี...ยินดีเท่ำที่ได้สิ่งที่สอนคนเรำไม่ได้ ก็คือ " สำมัญสำนึก "
 9. 9. 9ไปให้สุด..........แล้วหยุดแค่คำว่ำพอ........สงครำมยังไม่จบ อย่ำเพิ่งนับศพทหำรหำกเดินตำมรอยเท้ำคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้ำเป็นของตัวเอง
 10. 10. 10 ตัวอย่ำงที่ดี...มีค่ำกว่ำคำสอน ถ้ำเชื่อว่ำไม่แพ้ เรำก็จะไม่แพ้ คนเข้มแข็งเท่ำนั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ ยิ่งบทเรียนยำกขึ้นเท่ำไหร่ ถ้ำเรำผ่ำนมันไปได้เรำก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่ำนั้นอย่ำกังวลกับสิ่งที่ยังมำไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ
 11. 11. 11โลกใบนี้เต็มไปด้วยควำมมหัศจรรย์ ถ้ำไม่ออกเดินทำงก็ไม่มีวันค้นพบไม่มีใครสะดุดภูเขำล้ม มีแต่สะดุดก้อนหินล้มคนฉลำดย่อมไม่นำแต่ตำม ย่อมไม่พูดแต่ฟังทุกคนได้ยินในสิ่งที่คุณพูด แต่เพื่อนที่ดีที่สุดจะได้ยินแม้ในสิ่งที่คุณไม่ได้พูด
 12. 12. 12นักปรำชญ์ควรรู้ว่ำเมื่อไหร่ควรหยุดอุปสรรคคือแบบทดสอบของชีวิตสิ่งร้ำยๆจะมำพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอโลกใบนี้ยังมีมุมดีๆให้มองตัวเรำยังไม่ได้ดั่งใจเรำ แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่ำงไรถนนบำงสำยไกลหน่อยแต่ก็ยังมีวันถึง
 13. 13. 13เดินคนเดียวอำจไม่รู้สึกดีอะไร แต่อย่ำงน้อยก็มีที่แกว่งแขนมำกขึ้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่ำเดิมถ้ำไม่ลองก้ำวจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำตัวเองวิ่งได้ใช้ชีวิตอยู่กับควำมจริง ยอมรับสิ่งที่เป็น มองเห็นข้อดีคนอื่น หยัดยืนด้วยขำตัวเอง คำว่ำ "เหมือนเดิม" ของคนที่ทิ้งไป ต่อให้กลับมำ "รัก" กันยังไง มันก็ทำไม่ได้"เหมือนเดิม"
 14. 14. 14บำงสิ่งมีค่ำพอให้หยุดมอง แต่ไม่มีค่ำพอให้ย้อนเดินกลับไปIf you can dream it, you can do it ถ้ำคุณฝันได้ คุณก็ทำได้ไม่มีอะไรยำกเกินไป หำกเรำคิดว่ำเรำทำได้อย่ำเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยำยำม และอย่ำเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นกำรหนีปัญหำเป็นสิ่งที่ดี แต่กำรเผชิญหน้ำกับมันย่อมดีกว่ำ
 15. 15. 15อย่ำกลัวที่จะก้ำวไปช้ำๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่อย่ำปล่อยให้เวลำผ่ำนไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่ำบอกว่ำเวลำไม่เคยพอ สุดท้ำยยย Nobody Perfect ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ ล้ม แล้วอย่ำกลัวที่จะ “ลุก” ทุกข์ แล้วอย่ำกลัวที่จะ “ยิ้ม” อิ่ม แล้วอย่ำกลัวที่จะ “ให้” ได้ แล้วอย่ำกลัวที่จะ “รักษำ”..!!!
 16. 16. 16แค่ฝัน.. แต่ก็อยำกให้มันเป็นจริง ♥อย่ำเอำแต่ซ้ำเติมคนที่ "ผิดพลำด" แต่จงเรียนรู้อย่ำง "ฉลำด" เพื่อไม่ให้ "พลำด" เหมือนเช่นเขำ ...!!!ถ้ำอยำกเปลี่ยนแปลง "ชีวิต" ก็ต้องเริ่มที่กำรเปลี่ยน "ควำมคิด" และ "ลงมือทำ" ...!!!จริงๆแล้ว..."ปัญหำ" มันอำจมี "ไม่มำก" แต่สิ่งที่ไปทำให้มัน "ยุ่งยำก" คือ "ควำมคิด" ของเรำเอง ...!!!
 17. 17. 17 ควำมรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมควำมรู้ (Y. Maholtra) KM is a Journey, not a destination. กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรเดินทำง ไม่ใช่เป้ำหมำยปลำยทำง (Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)Knowledge is not what you know, but is what you do. ควำมรู้ไม่ใช่เพียงกำรรู้ แต่เป็นกำรกระทำ
 18. 18. 18 Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions between people.กำรถ่ำยทอดควำมรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ เอกสำร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคน (Mason & Mitroff, 1973) “สิ่งซึ่งเต็มไปด้วยควำมมหัศจรรย์ของมนุษย์ก็คือ มีควำมสำมำรถที่จะใช้อำนำจเปลี่ยนลบเป็นบวก” ดร.อัลเฟร็ด แอ็กเลอร์
 19. 19. 19 สะสมทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลำน ลูกหลำนหำใช่จะรักษำได้ หำสู้กำรสร้ำงสมคุณธรรมสม่ำเสมอไม่ได้ ยังอนำคตของลูกหลำนเจริญรอยตำมให้รุ่งเรืองสืบไป (จำกเปำบุ้นจิ้น)"ปัญญำไม่ได้มีอยู่แต่ในมหำวิทยำลัย แต่อยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้"... (๙ เรื่องเพื่อควำมก้ำวหน้ำ: ท่ำน ว.วชิรเมธี)ครูของผม ชื่อ "ประสบกำรณ์ตรง" ... (คำตัน : ตัน อิชิตัน)
 20. 20. 20 ควำมกตัญญูไม่ใช่ส่วนเติมเต็ม ให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์ แต่มันเป็นพื้นฐำนของคนดี ถ้ำหำกไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น คุณก็ไม่มีทำงเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้ ถ้ำคุณ ” ซือ” > แต่ สิ่งของที่” ไม่จำเป็น” ้ในไม่ช้ำ , คุณก็ต้อง” ขำย” > สิ่งของ..ที่คุณ ” จำเป็น “ กับคนเลว ต้องยิ่งกวดขัน กับคนดี สมควรผ่อนปรน ย่อหย่อนไป คนชั่วได้ใจ
 21. 21. 21 ตึงเกินไป จักเสียคนดี กำรแก้แค้นยิ่งทำให้คนอื่นยิ่งแค้น แต่กำรให้อภัย ทำให้คนอื่นสำนึกได้ อย่ำกลัวที่จะพูดคำว่ำ …ขอโทษ หำกตัวเองเป็นฝ่ำยผิด เพรำะอีกฝ่ำย เขำอำจจะรอใช้สิทธิ์ คำว่ำ….ให้อภัยอยู่!!ผู้หญิงที่มีแต่ “ควำมสวย” แต่ “ไม่มีสมอง” ผู้ชำยก็คงมองคุณเพียงแค่ “ของหวำน” แต่ไม่ใช่ “อำหำรจำนหลัก”
 22. 22. 22 ปริมำณของ “ควำมสุข”ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เรำได้รับแต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเรำที่มีต่อ “สิ่งเหล่ำนั้น” “ทำตำมหน้ำที่แล้วมีปัญหำ ยังดีกว่ำมีปัญหำเพรำะไม่ทำตำมหน้ำที่” อย่ำเพิ่งคิดบริหำรธุรกิจ ถ้ำแค่บริหำรชีวิตยังไม่เป็น… น้ำพยุงเรือได้ ก็ล่มเรือได้เช่นกัน
 23. 23. 23 อุปสรรค เป็นเหมือนเงำ ที่มักจะใหญ่ตำมควำมสำเร็จ..... ควำมกลัว เปรียบเหมือน กำแพงที่เรำสร้ำงมันขึ้นมำเอง ศรัทธำ เปรียบเหมือน จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่จุดหมำย อุปสรรค เปรียบเหมือน บันไดสู่จุดมุ่งหมำยควำมล้มเหลว เปรียบเหมือน แรงผลักดันที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จ ใครที่นินทำ “คนอื่น” ให้เรำฟัง… ก็จะนินทำ “เรำ” ให้คนอื่นฟัง เช่นเดียวกัน อย่ำ! “รัก” คนๆ นึง.. เพียง เพรำะ “คำพูด” ของเขำ.. !!! และ ..อย่ำ! “เลิก” กับเขำ .. เพียง เพรำะ “คำพูด” ของคนอื่น .. !!
 24. 24. 24 คนที่มองโลกในแง่ดี..ย่อมเห็นโอกำสในทุกยำมที่เกิดวิกฤต คนที่มองโลกในแง่ร้ำย.. ก็ย่อมเห็นแต่วิกฤตในทุกโอกำส อยำกให้เขำรักรักเขำก่อน อยำกให้เขำเกลียดเกลียดเขำก่อน อยำกให้เขำตบตบเขำก่อน อยำกให้เขำชอบชอบเขำก่อน อยำกให้เขำชมชมเขำก่อน อยำกให้เขำเข้ำใจเรำ จงเข้ำใจเขำ และเป็นมิตรกับเขำก่อน
 25. 25. 25เมื่อไม่ได้พัฒนำที่จิตใจจะพัฒนำด้ำนใดๆ ก็ไร้ผลกำรพัฒนำจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนำที่ถำวร มือที่ช่วยเหลือน่ำเคำรพบูชำ มำกกว่ำปำกที่สวดมนต์ เกิดในที่ ที่ดี นั้นดีแน่ เกิดในที่ ที่แย่ ก็ดีได้ เกิดที่ดี แล้วแย่ มีถมไป เกิดที่ไหน ก็ดีได้ ถ้ำใฝ่ดี
 26. 26. 26เงินและงำน กำรศึกษำควรหำก่อนอย่ำรีบร้อนหำรักงำนจักเสียหำกขำดเงิน ขำดงำน พำลขำดเมียงำนไม่เสีย เงินคงได้ เมียคงมำ คนบำงคน ควำมสำเร็จอยู่แค่เอื้อม แต่เขำกลับไม่เคยได้มันมำ เพรำะไม่รู้จักกำรไขว่คว้ำ
 27. 27. 27บำงครั้งเรำเลือกจำ และฟังในสิ่งที่เรำอยำกให้เป็นสุขทุกข์ต่ำงกันที่วิธีคิด แค่อย่ำไปยึดติดอยู่กับควำมรู้สึกกำรถอนหำยใจ ไม่ได้แปลว่ำหมดกำลังใจแต่มันหมำยถึงกำรพ่นเอำควำมเศร้ำเล็ก ๆ ออกจำกควำมคิด..ถ้ำคุณเจอคนที่รู้สึกว่ำ "ใช่" อย่ำเพิ่งรีบใส่คำว่ำ "รัก""เหตุกำรณ์" ไม่ได้ซ้ำเติมเรำ แต่ "วิธีคิดของเรำ" ซ้ำเติมตัวเอง….
 28. 28. 28องค์ประกอบหนึ่งของควำมรักคือควำมใส่ใจ ถ้ำส่วนนี้หำยไปยังจะเรียกว่ำ "รัก" อยู่หรือเปล่ำ??คนสองคนไม่ต้องรักมำก ขออย่ำเข้ำใจกันยำกก็พอ... หำกลูกตัว ชั่วโฉด โทษพ่อแม่ หำกศิษย์แส่ ชั่วโฉด โทษครูสอน ประชำรำษฎร์ ชั่วโฉด โทษภูธร เจ้ำนคร ชั่วโฉด โทษรำชครู
 29. 29. 29อันช่ำงหม้อตีหม้อไม่หวังสำนตีเอำงำนงำมไซร้มิให้หนำเหมือนอำจำรย์ตีศิษย์ให้วิทยำมิใช่ว่ำประหำรให้ไปอบำย อันครูดี ศรีของครู ชูด้วยศิษย์ ศิษย์ยิ่งช่วย ชูศรีครู ยิ่งชูศรี ครูชูศิษย์ เพรำะทำกิจ สอนศิษย์ดี ศิษย์ชูครู ชูเพรำะมี ดีต่อครู
 30. 30. 30 คิดบวก ไม่ใช่กำรหลอกตัวเองว่ำ ไม่มีปัญหำ... แต่สอนให้เรำ มีสุข ได้ภำยใต้ปัญหำที่มีอยู่ อย่ำกลัวคน ที่ชอบ "พูดจำแรงๆ" แต่จงกลัวคนที่ "เสแสร้ง" พูดจำดีๆเธอจะไม่สำมำรถหำคนที่รักได้... ตรำบใดที่เธอยังไม่รักตัวเอง :)คนที่รู้จักถำมนั้น "โง่" อยู่ชั่วนำที... คนที่ไม่ถำมจะ "โง่"ตลอดไป
 31. 31. 31 ไม่มียำตัวไหน รักษำแผลเรำได้ดีเท่ำ "ควำมเข้มแข็ง" ของตัวเรำเอง ถ้ำข้ำพเจ้ำมีเวลำแปดชั่วโมงในกำรตัดต้นไม้ ข้ำพเจ้ำจะใช้เวลำหกชั่วโมงในกำรลับขวำนให้คม (อับรำฮัม ลินคอล์น) 4 สิ่งในโลก.. ที่เงินซื้อไม่ได้ คือ .. “ควำมรัก”, “เวลำ”, “ชีวิต”, และ “มิตรแท้” “ถ้ำกำรทำงำนหนักทำให้คุณรวย ทำสคงรวยที่สุดมำก่อนแล้ว”“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”
 32. 32. 32The best way to predict the future is to invent it. “วิธีที่ดีที่สุดในกำรทำนำยอนำคตก็คือ กำรสร้ำงมันขึ้นมำ” Alan Kay จะมีประโยชน์อันใด หำกศิษย์ไม่เก่งกว่ำครู หำกคุณให้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องกำร มันก็ไม่ใช่กำรให้ ควำมดีเป็นกำรลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
 33. 33. 33ที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลำย คนโง่คิดถึงพรุ่งนี้ แต่คนฉลำดจะใช้คืนนี้ ให้เป็นประโยชน์ ถ้ำอยำกที่จะเป็นคนฉลำดต้องหัดเป็นผู้ฟังที่ดีเสียก่อน กำรที่เรำ”เคยพ่ำยแพ้”ซักวันหนึ่งมันจะกลำยเป็น สิ่งที่มีค่ำมหำศำลต่อเรำ..
 34. 34. 34 จงใส่คำชมไว้ทั้งก่อน และหลังคำติเตียน Quality is remembered long after price is forgotten.ผู้ไม่ประมำท พินิจพิจำรณำตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญำ พุทธสุภำษิต เรำได้ยินเพียงครึ่งหนึ่งของที่พูด ได้ฟังเพียงครึ่งหนึ่งของที่ได้ยิน เข้ำใจเพียงครึ่งหนึ่งของที่ได้ฟัง เชื่ออีกเพียงครึ่งเดียว
 35. 35. 35 และจำได้ แต่ครึ่งเดียวของที่เชื่อ นิรนำมกำรพูดเป็นกำรแบ่งปันกัน แต่กำรฟังเป็นกำรใส่ใจกัน ซิก ซิกลำร์ ไม่กล้ำ ก็ไม่มีวันเดินหน้ำ Nothing ventured, nothing gained. วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ เพียงเมื่อท่ำนหยุดก้ำว ท่ำนก็เริ่มถอยหลังแล้ว When you stop advancing, youve already begun to retreat. ดร.เทียม โชควัฒนำ
 36. 36. 36 คนเรำไม่มีใครล้มเหลว มีแต่ล้มเลิกต่ำงหำกThere are no failures, only people who have given up. นิรนำม ควำมสุขที่มีกำรแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นควำมสุขสองเท่ำ ควำมทุกข์ที่มีผู้อื่นมำช่วยแบ่งปันเอำไปบ้ำง เป็นควำมทุกข์ครึ่งเดียว สุภำษิตสวีเดน เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ เรำจะต้องไม่เพียงแต่จะลงมือทำเท่ำนั้น แต่ต้องฝันด้วย ไม่เพียงแต่วำงแผน แต่ต้องเชื่อด้วย อนำโตล ฟรองซ์ หนังสือที่ดีกับมิตรที่ดี สำคัญที่คุณภำพมิใช่ปริมำณ
 37. 37. 37 ภำษิตสเปน เรียนรู้โดยปรำศจำกกำรขบคิด คือกำรสูญเปล่ำ ขบคิดโดยปรำศจำกกำรเรียนรู้ คือกำรเสี่ยงอันตรำย ขงจื้อ ควำมสงบอื่นยิ่งกว่ำควำมสงบใจไม่มี พุทธพจน์ทำงไปสู่จุดหมำยมิได้มีทำงเลือกเดียว สร้ำงทำงเลือกใหม่ ๆ แก่ชีวิต ด้วย กำรศึกษำ จินตนำกำร และกำรมองหลำยมุม
 38. 38. 38 ไม่มีทำงสำยใดยำวเกินกว่ำ… สองเท้ำที่ก้ำวไม่หยุด ควำมเร็วไต่ขึ้นมำจำกควำมช้ำ ควำมเก่งไต่ขึ้นมำจำกควำมไม่เก่ง ทำงทุกสำยต้องมีก้ำวแรกเสมอควำมกล้ำหำญ… คือกำรเลือกทีจะยืนหยัดในเวลำที่น่ำจะล้มควำมรู้ที่ปรำศจำกจริยธรรมแย่กว่ำควำมไม่รู้เสียอีก
 39. 39. 39เครื่องประดับข้อมือ คือกำรให้เครื่องประดับจิตใจ คือเมตตำเครื่องประดับคือ คือเปล่งปิยวำจำเครื่องประดับหูนั่นหนำ คือฟังสิ่งมงคล (กฤษณำวดี) “อย่ำถำมว่ำประเทศจะให้อะไรแก่ท่ำน แต่จงถำมว่ำท่ำนจะให้อะไรแก่ประเทศ " (ประธำนำธิบดีเคนเนดี้ แห่งสหรัฐอเมริกำ)
 40. 40. 40 “เรียนรู้ ต่อสู้มำยำ ก้ำวไปข้ำงหน้ำ เข้ำหำมวลชน ชีวิต อุทิศยอมตนฝ่ำควำมสับสน เพื่อผลประชำ " (จีรนันท์ พิตรปรีชำ) กล้วยไม้ออกดอกช้ำ ฉันใด กำรศึกษำเป็นไป เช่นนั้น แต่ดอกออกครำวใด งำมเด่น งำนสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงำมแล
 41. 41. 41 (ป.มำลำกุล) "คนเรำจะขึ้นสูงได้ ก็ต้องย่อให้ต่ำสุดเสียก่อน” จงเรียน เพื่อรู้ จงดู เพื่อจำ จงทำ เพื่อชำนำญ.………ไม่มีอะไรจะยุติธรรมเท่ำกับกรรมที่ทำไว้………….ผู้มีปัญญำมำก ก็เห็นควำมจริงในชีวิต มำกผู้มีปัญญำน้อย ก็เห็นควำมจริงในชีวิต น้อย
 42. 42. 42 อย่ำทำตัวเป็นผู้รับฝ่ำยเดียว จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย อย่ำทำตัวให้เด่นกว่ำงำน จงพยำยำมทำงำนให้เด่นกว่ำตน อย่ำทำบ้ำนให้แข็งแรงกว่ำพื้นฐำน จงทำพื้นฐำนให้แข็งแรงกว่ำบ้ำนจงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ จงเอำชนะควำมชั่วด้วยควำมดี จงเอำชนะควำมตระหนี่ด้วยกำรให้
 43. 43. 43 จงเอำชนะควำมเท็จด้วยควำมสัตย์ โลกนี้มีพอสำหรับทุกคน แต่ยังคงขัดสนสำหรับผู้ไม่พอ คนฉลำดชอบแกล้งโง่ คนโง่ชอบเสแสร้งว่ำฉลำด ส่วนนักปรำชญ์เรียนรู้ที่จะฉลำดและเรียนรู้ที่จะโง่ หำกคุณขยันเหมือนมด รับประกันว่ำชำตินี้ "ไม่มีวันอดตำย" แก้วที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่อำจรองรับน้ำได้อีกฉันใดคนที่เต็มไปด้วย "ทิฐิมำนะ" ก็ไม่อำจรองรับภูมิปัญญำได้อีกฉันนั้น"ถ้ำคุณต้องกำรควำมสำเร็จมำกขึ้นหนึ่งเท่ำตัว จงเพิ่มควำมล้มเหลว เป็นสองเท่ำตัว"
 44. 44. 44 ที วัตสัน จูเนียร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท IBM "ถ้ำเรำมัวทะเลำะกันด้วยเรื่องเมื่อวำนนี้ เรำจะสูญเสียวันพรุ่งนี้" เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล "จงถนอมนำทีให้ดี แล้วชั่วโมงจะถนอมมันเอง" จิมเบิร์ต คีธ เชสเดอร์ตัน นักเขียนชำวอังกฤษ "สิ่งที่สอนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยไม่ใช่กำรศึกษำ แต่เป็นวิธีกำรศึกษำ" รำล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน "ศิลปะของควำมก้ำวหน้ำคือ รักษำระเบียบวินัยท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง และ รักษำควำมเปลี่ยนแปลงท่ำมกลำงระเบียบวินัย"
 45. 45. 45 อัลเฟรด นอร์ธ ไวด์เฮด "ถ้ำใครทำดีกับเรำให้จำ แต่ถ้ำเรำทำดีกับใครให้ลืม" เทียม โชควัฒนำ อดีตประธำนกลุ่มธุรกิจสหพัฒน์"สิ่งที่คุณเห็นคือควำมสำเร็จที่เป็นเพียง 1%ของชีวิตผม แต่สิ่งที่คุณไม่ เห็นคืออีก 99% ที่เป็นควำมล้มเหลวของผม" โชอิจิโร ฮอนด้ำ ประธำนบริษัทฮอนด้ำ ประเทศญี่ปุ่น"ผู้ชนะ คือ ผู้กำหนดเกม เมื่อสู้ด้วยแรงไม่ได้ ก็ต้องสู้ด้วยจินตนำกำร" แจ็ค เวลซ์ CEO. บริษัทจีอี ประเทศสหรัฐฯ
 46. 46. 46"กำรที่เรำเรียนรู้จำกสิ่งที่เรำไม่รู้ เรำไม่เพียงทำดีในกำรทำลำยโลกเก่ำ แต่ยังทำดีในกำรสร้ำงโลกใหม่ด้วย" เหมำเจ๋อตุง อดีตประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐประชำชนจีน "ไม่ว่ำแมวขำวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดี" เติ้งเสี่ยวผิง อดีตประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐประชำชนจีน"คนไม่ยอมใช้เหตุผลเป็นคนดังทุรัง คนไม่สำมำรถใช้เหตุผลเป็นคนโง่ และคนไม่กล้ำใช้เหตุผลเป็นทำส" เซอร์ วิลเลี่ยม ดรัมมอนด์ ผู้ว่ำกำรนิคมของอังกฤษ
 47. 47. 47 ประวัตผู้เขียน ิชื่อ น.ส.ฉวีวรรณ กำวิลอำยุ 20 ปีกำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 3 สำขำสังคมศึกษำคณะมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
 48. 48. 48 แหล่งอ้ำงอิง “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ำรัก.”[ออนไลน์].เข้ำถึงได้จำก:http://www.facebook.com/Singleklekthemovie/photos_stream สืบค้น 27 ตุลำคม 2555.

×