Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Антикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформації

1,381 views

Published on

Антикорупційна Школа ПРООН

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Антикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформації

 1. 1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Стаття 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Стаття 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
 2. 2. ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ Стаття8 Право на повагу до приватного і сімейного життя 1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Стаття10 Свобода вираження поглядів 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.
 3. 3. ЗАПИТ • Письмовий запит подається в довільній формі. • Запит на інформацію має містити: • 1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі (П. 4, 5 СТ. 19)
 4. 4. • Публічна ≠ Відкрита Режими доступу -відкрита (закон або воля особи) -з обмеженим доступом конфіденційна, ДСК, таємна Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 5. 5. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом (ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» …) Запит: прошу надати інформацію (документ) – 48 год., 5, 20 днів; Звернення: прошу надати роз`яснення – 15,30,45 днів ЗВЕРНЕННЯ проти ЗАПИТУ
 6. 6. ВІДКРИТА Ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Не може бути обмежено доступ до інформації: про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі: до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1360 грн.) Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1)
 7. 7. Ч. 6.ст. 6 Закону про доступ Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону ВІДКРИТА Відповідно до примітки 7 Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру не підлягають оприлюдненню і є інформацією з обмеженим доступом відомості щодо: реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4 Декларації (інформація про декларанта та членів сім'ї), місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 Декларації (місце проживання) та 23–34 (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садовий (дачний) будинок, гаражі та інше нерухоме майно що перебуває у власності, оренді, на праві користування декларанта чи членів його сім'ї). Ст. 12 ЗУ “Про захист персональних даних” Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
 8. 8. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом. ст. 12 ЗУ “Про засади запобігання і протидії корупції”
 9. 9. ЗУ “Про місцеве самоврядування” Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України“Про доступ до публічної інформації” (ст.16) Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації (ч.10 ст.47) Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію (ч.5 ст59); Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. (ч.11 ст.59) В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом” (ч.11 ст. 59) ВІДКРИТА
 10. 10. Ст. 41 ЗУ “Про місцеві державні адміністрації” Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”. ВІДКРИТА
 11. 11. ЗУ “Про управління об’єктами державної власності” Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності 1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, державних підприємств, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських структур. Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” ВІДКРИТА
 12. 12. ч.4. ст21 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб- сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення; 3) склад корупційного правопорушення; 4) вид покарання (стягнення); 5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку; 6) вид дисциплінарного стягнення. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі. ВІДКРИТА
 13. 13. ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 3.14. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення: 1) прізвище, ім'я, по батькові; 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення; 3) склад корупційного правопорушення; 4) вид покарання (стягнення); 5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку; 6) вид дисциплінарного стягнення. Розміщення інформації на веб-сайті здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до Реєстру. Пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові такої особи.
 14. 14. Ч 1 ст. 8 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” 1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. Ст 505 Цивільного кодексу України 1.Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ = КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ТАЄМНА
 15. 15. До конфіденційної інформації відноситься: інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Поняття «конфіденційна інформація» стосується виключно суб'єктів приватного права. Ч 1 ст. 7 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” 1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ КОНФІДЕНЦІЙНА
 16. 16. ЗУ «Про захист персональних даних». Відповідно до статті 2 вказаного Закону обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, зокрема, таких як використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача). Аналіз положень статті 11 Закону свідчить, що обробка персональних даних може здійснюватись відповідно до закону або за згодою особи. ст. 5 ЗУ “Про захист персональних даних” Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. ВІДКРИТІСТЬ – ПРИВАТНІСТЬ
 17. 17. СУДОВА ПРАКТИКА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕКЛАРАЦІЙ Справа ВАСУ (№ К/800/13813/14, постанова від 14.01.2015 р.), позивач оскаржував неналежне задоволення запиту про надання копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Рівненського міського голови та його заступників за період з 2011 по 2012 роки з огляду на те, що в наданих копіях була відсутня така інформація: паспортні дані, адреса місця проживання платника податків, реєстраційний номер облікової картки платника податків, сума одержаних доходів членами сім'ї декларанта, місцезнаходження нерухомого майна членів сім'ї декларанта, відомості про наявні транспортні засоби членів сім'ї декларанта, відомості фінансового зобов'язання членів сім'ї декларанта. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, посилаючись на те, що члени сімей міського голови, заступників та секретаря згоди на поширення щодо них конфіденційної інформації не надавали, а відомості, зазначені у деклараціях міського голови, його заступників та секретаря, публікувалися в газеті та копії декларацій щодо зазначених осіб були надіслані позивачу на його запит.
 18. 18. Суд апеляційної інстанції, виходив з того, що належним наданням відповіді на запит позивача є надання інформації, яка міститься в декларації, крім тієї, що зазначена в абзаці другому статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Оскільки позивач просив надати саме копії декларацій, а не інформацію, яка міститься в них, позов задоволенню не підлягає. Розглянувши касаційну скаргу, ВАСУ скасував рішення судів першої та другої інстанцій та постановив нове. Пославшись на положення Закону про доступ, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ВАСУ вказав, що зазначену Рівненським міським головою, його заступниками та секретарем інформацію у деклараціях за 2011-2012 років слід відносити до інформації з обмеженим доступом лише щодо відомостей про: ідентифікаційний код, серію та номер паспорта громадянина України, реєстрацію місця проживання, дату народження, місцезнаходження об'єктів, які наводяться у декларації. Що стосується іншої інформації, зазначеної у вказаних документах, то відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вона не є конфіденційною. СУДОВА ПРАКТИКА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕКЛАРАЦІЙ
 19. 19. Крім того, ВАСУ звернув увагу, що мотиви, з яких виходив суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, колегія суддів вважає неправильними, оскільки частиною сьомою статті 6 Закону про доступ передбачено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. СУДОВА ПРАКТИКА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ДЕКЛАРАЦІЙ
 20. 20. Відповідно до вимог частини другої статті 6 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” до службової може належати така інформація: до службової інформації може належати інформація:  що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію,  доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані: з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ДСК
 21. 21. Стаття 19. ЗУ “Про рахункову палату” Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати Матеріали, що надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, можуть бути віднесені до службової інформації відповідно до закону, використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Рахункової палати, крім випадків, передбачених законом. У діяльності Рахункової палати забезпечується захист конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб відповідно до закону”;
 22. 22. Трискладовий тест Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження в доступі до такої інформації, які існували раніше Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам? Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні? * в інтересах: національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою:  запобігання заворушенням чи злочинам,  для охорони здоров'я населення,  для захисту репутації або прав інших людей,  для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя Обмеження здійснюється лише на підставі закону
 23. 23. ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДСК Першим кроком є визначення, чи є ця інформація такою, що належить до категорій, визначених в частині першій статті 9 Закону про доступ. Вказаним положенням передбачається, що така інформація може бути віднесена до службової. Тобто інформація, що міститься у будь-якій доповідній записці, не повинна автоматично відноситись до службової. Це можливо у разі, якщо застосування трискладового тесту засвідчило наявність підстав для обмеження. Другим кроком є встановлення, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із Законом не може бути обмежено, в тому числі й шляхом віднесення її до службової інформації. Третім кроком є проведення трискладового тесту, тобто перевірки дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6. Вимога обґрунтованості відмови у доступі до інформації ґрунтується на презумпції, що у разі якщо розпорядник не зміг пояснити, в чому полягають ризики розголошення запитуваної інформації, таких ризиків могло і не бути, а значить відмова у доступі є необґрунтованою
 24. 24. Судова практика: ДСК 29.04.2013 р. запитувач звернувся із запитом до прокурора м. Ялти та, зокрема просив надати копії: наказу про розподіл обов'язків між працівниками прокуратури м. Ялта, в тому числі її секретаріату, звіту про виконану прокуратурою м. Ялта роботи з протидії корупції за 2012 рік і план заходів на 2013 рік; список робочих номерів телефонів працівників прокуратури м. Ялта. Листом від 13.05.2013 р. запитувача було повідомлено, що про стан законності та заходи її зміцнення прокуратура м. Ялти інформує місцеві органи і органи місцевого самоврядування не рідше ніж двічі на рік. Систематично інформується громадськість, засоби масової інформації про заходи, що вживаються у сфері запобігання і протидії корупції, а також повідомляється про осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення. Накази, розпорядження, вказівки відносяться до службової інформації, їм присвоєно гриф «Для службового користування»., тому наказ прокурора про розподіл обов'язків працівників прокуратури наданий бути не може. Список службових телефонів працівників прокуратури у відповідь на запит було надано.
 25. 25. Запитувач оскаржив таку відмову, і суди першої та другої інстанції позов задовольнили (справа № 801/6884/13-а). Розглянувши касаційну скаргу прокуратури, ВАСУ, пославшись на положення Закону про доступ, вказав, що, як вірно зазначено судами попередніх інстанцій, відповідачем не надано доказів, які б свідчили про неможливість доступу до вказаної інформації. Зокрема, не наведено обставини, які б свідчили, що доступ до таких документів обмежено в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. У разі відсутності планів по протидії корупції на 2013 рік, то про це теж слід повідомити особу, яка звернулася із запитом (рішення від 17.09.2014 р. № К/800/5959/14). Судова практика: ДСК
 26. 26. проблеми 1. Підзаконні акти (Переліки публічної інформації…); 2. Переліки службової інформації; 3. Незастосування трискладового тесту; 4. Невміння встановлення балансу між правом на доступ та правом на приватність; 5. Невміння визначити персональні дані, що стосуються виконання повноважень; 6. Не оприлюднення генеральних планів відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»; 7. Відсутність однакової та ефективної системи обліку видів інформації; 8. Підміна понять звернення та запиту; 9. Використання доступу для зведення особистих стосунків; 10. Обмеження доступу до декларації посадових осіб; 11. Обмеження доступу до рішень, актів органів місцевого самоврядування; 12. Обмеження доступу до засідань органів;
 27. 27. Антикорупційна стратегія ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців. Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері.
 28. 28. суспільний інтерес знати інформацію про розпорядження комунальним майном Рішення ВАСУ від 03.09.2014 р. (№ К/800/37600/14) За обставинами справи 7.07.2013 р. журналіст газети «Дунайская заря» звернулась до Органу приватизації комплексу будівель і споруд Кілійської районної ради із запитом про надання відомостей про осіб, які приймали участь у конкурсі з приватизації відповідного комплексу будівель і споруд. Відповідач відмовив у наданні запитуваної інформації із посиланням на те, що інформація про осіб, які взяли участь у відповідному конкурсі, є конфіденційною, оскільки ці особи обмежили доступ до неї. Крім того, до відповіді було додано копію протоколу засідання конкурсної комісії з приватизації комплексу будівель та споруд за виключенням інформації, доступ до якої є обмеженим.
 29. 29. Рішення ВАСУ від 03.09.2014 р. (№ К/800/37600/14) 1.Задовольняючи частково позовні вимоги у справі з оскарження вказаних відмов, суд першої інстанції виходив з того, що інформація про особу, яка в результаті проведення конкурсу з приватизації комплексу будівель та споруд отримала зазначене майно у власність, не може вважатись інформацією з обмеженим доступом, проте інформація щодо решти учасників конкурсу є конфіденційною. 2. Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове, суд апеляційної інстанції зазначив, що позивачу має бути надана запитувана інформація відносно всіх осіб, які брали участь у конкурсі з приватизації відповідного комплексу будівель і споруд, оскільки це майно є комунальною власністю. 3. ВАСУ, пославшись, зокрема, на частину п’яту статті 6 Закону про доступ, вирішив, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку щодо безпідставності ненадання Кілійською районною радою позивачу відповіді на його запити, оскільки запитувана інформація має суспільний інтерес та стосується питань відчуження майна, що перебувало у комунальній власності, а тому не є конфіденційною або інформацією з обмеженим доступом. суспільний інтерес знати інформацію про розпорядження комунальним майном
 30. 30. СТРОКИ НАДАННЯ ВІДПОВІДІ • справа (№ 826/14483/13-а) позивач звернувся до відповідача із скаргою від 30.05.2013 року, яка надійшла до останнього 03.06.2013 року. Не отримавши відповідь у визначений законом строк, позивач звернувся до суду, оскаржуючи ненадання відповіді на його скаргу. Відповідач стверджував, що листом від 20.06.2013 року №6925 вих.13 надав відповідь на скаргу, на підтвердження чого надав реєстр відправлень простої поштової кореспонденції. Суд першої інстанції задовольнив позов. Відмовляючи в апеляційній скарзі на рішення суду першої інстанції у справі, апеляційний суд вказав, що судом першої інстанції обгрунтовано не взято до уваги доводи відповідача щодо вчасного направлення позивачу відповіді на звернення, що, начебто, підтверджується реєстром відправлення простої поштової кореспонденції, оскільки на вказаному документі відсутня відмітка відділення поштового зв'язку про прийняття вказаної в реєстрі кореспонденції та такий документ не є належним та допустимим доказом в розумінні ст.70 КАС України. Рішення судів першої та другої інстанції були залишенні без змін Вищим адміністративним судом України (далі – ВАСУ).

×