SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
9
За новою програмою
Урок 38
Основні етапи
комп’ютерного
моделювання
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Удосконалення обчислювальної техніки відкрило
перед моделюванням величезні перспективи для
дослідження процесів і явищ навколишнього світу.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Інструментом комп'ютерного моделювання є
програмне забезпечення:
Універсального
призначення
Спеціалізоване
текстові та графічні
процесори
призначене лише для
певного виду моделювання
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Під час комп'ютерного моделювання для підвищення
наочності створюють моделі:
Математичні Графічні Імітаційні
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Процес комп'ютерного моделювання складається з
декількох етапів, кожний з яких передбачає певні дії.
1. Визначити, з якою метою створюється модель.
2. Уточнити, які результати та в якій формі слід
отримати.
3. Визначити, які вихідні дані потрібні для створення
моделі.
1.Постановка задачі та її аналіз
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
1. Визначити параметри моделі та виявити
взаємозв'язки між ними.
2. Оцінити, які з параметрів є істотними при побудові
моделі, а якими можна знехтувати.
3. Математично описати залежність між параметрами
моделі.
2. Побудова інформаційної моделі
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
1. Вибрати чи розробити метод отримання вихідних
результатів.
2. Скласти алгоритм отримання результатів за
вибраними методами.
3. Перевірити правильність алгоритму.
3. Розробка методу та алгоритму
реалізації комп'ютерної моделі
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
1. Вибрати засоби програмної реалізації алгоритму на
комп'ютері.
2. Розробити комп'ютерну модель.
3. Перевірити правильність створеної комп'ютерної
моделі.
4. Розробка комп'ютерної моделі
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
1. Розробити план дослідження.
2. Провести експеримент на основі створеної
комп'ютерної моделі.
3. Проаналізувати отримані результати.
5. Проведення комп'ютерного
експерименту
4. Зробити висновки щодо властивостей створеної
моделі.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
І етап. Постановка задачі та її аналіз
Важливим моментом на цьому етапі є визначення
мети моделювання. Від вибраної мети залежить, які
характеристики досліджуваного об'єкта вважати
суттєвими, а якими можна знехтувати.
Відповідно до поставленої мети може бути:
Дібраний
інструментарій
Визначені методи
розв'язування
задачі
Визначені форми
відображення
результатів
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Постановка задачі вимагає уважного аналізу її
формулювання з метою чіткого виділення вихідних
даних і необхідних результатів; при цьому
встановлюються обмеження на припустимі значення
величин, застосованих у задачі:
Які дані є в умові
задачі?
Які дані повинні бути
отримані?
Які дані допустимі?
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Процес руху об'єкта «автомобіль».Що моделюється?
Дослідити процес рівноприскореного руху.Якою є мета
моделювання?
Початкова швидкість ( 𝝑 𝟎 ),прискорення
(a), максимальна швидкість руху ( 𝝑 𝒎𝒂𝒙 ),
яку розвиває автомобіль.
Що дано?
Значення швидкості руху (v) в задані
моменти часу (t).
Що треба знайти?
0< 𝝑𝒊 < 𝝑 𝒎𝒂𝒙Що обмежує розрахунки?
Визначити, як змінюється швидкість автомобіля під
час рівноприскореного руху?
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
II етап. Побудова інформаційної моделі
На цьому етапі потрібно розгорнутий змістовний опис
задачі замінити її інформаційною моделлю.
Результат побудови інформаційної
моделі можна подати у вигляді таблиці
характеристик об'єкта.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Інформаційна модель задачі про рух автомобіля:
Параметри Значення
𝝑 𝟎 - початкова швидкість, км/год
А – прискорення, м/с2
𝝑 𝒎𝒂𝒙 - максимальна швидкість руху,
яку розвиває автомобіль, км/год
dt – інтервал зміни часу, с
Вихідні дані
𝒕𝒊 - час руху, с Розрахункові дані
𝝑𝒊 - значення швидкості руху в
момент 𝒕𝒊
Результати
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Іноді доцільно доповнити інформаційну модель
об'єкта,
Задача про рух
автомобіля стає більш
зрозумілою, якщо
навести рисунок із
зазначенням уведених
позначень.
Схемою Кресленням Формулами
якщо це сприятиме кращому розумінню задачі.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Для задач, у яких потрібно розрахувати значення
параметрів об'єкта, необхідно скласти математичну
модель. Математична модель руху автомобіля має
вигляд:
𝒕𝒊+𝟏 = 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕;
𝝑𝒊+𝟏 = 𝝑𝒊+𝟏 + 𝒂𝒕𝒊.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
III етап. Розробка методу й алгоритму реалізації
комп'ютерної моделі
Для розрахункової задачі необхідно
вибрати метод її чисельного розв'язку, що
зводить розв'язування задачі до
послідовності арифметичних і логічних
операцій.
Метод — це конкретний спосіб
розв'язування задачі в рамках
побудованої моделі.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Вибір методу зумовлений аналізом вхідних даних
конкретної задачі. Наприклад, ви вибираєте метод
обчислення невідомих елементів прямокутного
трикутника залежно від того, які величини елементів
задано в умові задачі.
У багатьох задачах знаходження
точного розв'язку є неможливим або
занадто складним. Для таких задач
розроблено методи наближених
обчислень функцій, коренів рівнянь
тощо.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Алгоритм розв'язування задачі
складається відповідно до вибраного
методу. Блок-схема алгоритму
розв'язування задачі про рух
автомобіля.
Алгоритм — це організована
послідовність вказівок
виконання дій, спрямована на
розв'язання задачі.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
IV етап. Розробка комп'ютерної моделі
Будувати і досліджувати моделі можна за допомогою
різних програмних засобів.
Кожне програмне
середовище має свій
інструментарій і дозволяє
працювати з певними видами
інформаційних моделей. Ту
саму задачу можна
розв'язувати, використовуючи
різні середовища.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
У середовищі програмування це програма,
записана певною алгоритмічною мовою.
Засобами такого середовища можна не
тільки обчислити параметри об'єкта, а й
побудувати подібну модель:
Рисунок Схему
Анімаційний
сюжет
Використовуючи графічні засоби мови.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Під час моделювання в середовищі текстового
процесора алгоритм може бути поданий у словесній
формі, яка описує послідовність дій зі створення
об'єктів і, якщо потрібно, технологічних прийомів.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Для розрахункових задач зручно
використовувати середовище електронних
таблиць. У цьому середовищі інформаційна
та математична моделі об'єднуються в
таблицю, яка містить три області:
Вихідні дані
Проміжні
розрахунки
Результати
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
V етап. Проведення комп'ютерного експерименту
План експерименту повинен чітко відображати
послідовність роботи з моделлю. Першим пунктом
такого плану завжди є тестування правильності моделі
за допомогою тестів і виправлення виявлених помилок.
Тест — це набір спеціально дібраних
вхідних даних і очікуваних результатів.
Тестування полягає в порівнянні результатів
тестового прикладу з результатами,
отриманими після виконання розрахунків
для створеної моделі.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Після успішного
тестування можна
переходити безпосередньо
до проведення
дослідження.
Експеримент повинен
супроводжуватися
осмисленням підсумків, що
слугує основою аналізу
результатів моделювання і
прийняття рішень.
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Основою вироблення рішення є результати
тестування і експериментів. Якщо результати не
відповідають цілям поставленого завдання, це означає,
що на попередніх етапах були допущені помилки. Це
може бути:
Неправильна
постановка
задачі
Занадто
спрощена
побудова
інформаційно
ї моделі
Невдалий
вибір методу
чи
середовища
моделювання
Порушення
технологічних
прийомів під
час побудови
моделі
9
Основні етапи комп'ютерного
моделюванняРозділ 8
§ 28
Якщо такі помилки виявлено, то потрібне
коригування моделі, тобто повернення до одного з
попередніх етапів.
Процес
повторюється доти,
доки результати
експерименту не
відповідатимуть цілям
моделювання.
9
Питання для самоперевіркиРозділ 8
§ 28
1. Назвіть переваги комп'ютерного моделювання.
2. Назвіть відомі вам інструменти комп'ютерного
моделювання.
3. Опишіть зміст кожного з етапів комп'ютерного
моделювання.
4. Що таке комп'ютерний експеримент? Наведіть приклад.
5. Що таке тестування моделі?
6. Розв'яжіть задачу: на яку висоту можна піднятися
по сходах завдовжки l, які відступають від стіни
будинку на відстань b Який метод ви виберете
для розв'язування цієї задачі?

More Related Content

Similar to 38

11 клас 5 урок
11 клас 5 урок11 клас 5 урок
11 клас 5 урокNuta1910
 
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютераОсновні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютераNuta1910
 
урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)pupilsShostka
 
Учень, як вчений
Учень, як вченийУчень, як вчений
Учень, як вченийCveldulf
 
Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас PRESLAVA1972
 
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasiannaeres
 
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasiannaeres
 
К алендарне планування 7 клас
К алендарне планування 7 класК алендарне планування 7 клас
К алендарне планування 7 класLesia Gunaza
 
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.qwerty1979
 
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Nikolay Shaygorodskiy
 

Similar to 38 (20)

11 клас 5 урок
11 клас 5 урок11 клас 5 урок
11 клас 5 урок
 
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютераОсновні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера
Основні етапи розв'язування задач із використанням комп'ютера
 
18.ppsx
18.ppsx18.ppsx
18.ppsx
 
міценко відгук мусієнко
міценко відгук мусієнкоміценко відгук мусієнко
міценко відгук мусієнко
 
етапи розвязування задач
етапи розвязування задачетапи розвязування задач
етапи розвязування задач
 
7 9 класи
7 9 класи7 9 класи
7 9 класи
 
урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)
 
011
011011
011
 
Учень, як вчений
Учень, як вченийУчень, як вчений
Учень, як вчений
 
Dis stertenn2
Dis stertenn2Dis stertenn2
Dis stertenn2
 
7 клас
7 клас7 клас
7 клас
 
Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас
 
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
 
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
0900694 8587 d_shost_d_m_informatika_turbo_pascal_1011_klasi
 
К алендарне планування 7 клас
К алендарне планування 7 класК алендарне планування 7 клас
К алендарне планування 7 клас
 
Dis sterten
Dis stertenDis sterten
Dis sterten
 
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.
Компьютерное моделирование. Основы алгоритмизации.
 
Vidguk sterten
Vidguk stertenVidguk sterten
Vidguk sterten
 
225
225225
225
 
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
 

More from maksi100 (17)

7
77
7
 
6
66
6
 
5
55
5
 
4
44
4
 
40
4040
40
 
39
3939
39
 
41
4141
41
 
34
3434
34
 
33
3333
33
 
32
3232
32
 
31
3131
31
 
30
3030
30
 
22
2222
22
 
21
2121
21
 
20
2020
20
 
28
2828
28
 
2
22
2
 

38

 • 1. 9 За новою програмою Урок 38 Основні етапи комп’ютерного моделювання
 • 2. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Удосконалення обчислювальної техніки відкрило перед моделюванням величезні перспективи для дослідження процесів і явищ навколишнього світу.
 • 3. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Інструментом комп'ютерного моделювання є програмне забезпечення: Універсального призначення Спеціалізоване текстові та графічні процесори призначене лише для певного виду моделювання
 • 4. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Під час комп'ютерного моделювання для підвищення наочності створюють моделі: Математичні Графічні Імітаційні
 • 5. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Процес комп'ютерного моделювання складається з декількох етапів, кожний з яких передбачає певні дії. 1. Визначити, з якою метою створюється модель. 2. Уточнити, які результати та в якій формі слід отримати. 3. Визначити, які вихідні дані потрібні для створення моделі. 1.Постановка задачі та її аналіз
 • 6. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 1. Визначити параметри моделі та виявити взаємозв'язки між ними. 2. Оцінити, які з параметрів є істотними при побудові моделі, а якими можна знехтувати. 3. Математично описати залежність між параметрами моделі. 2. Побудова інформаційної моделі
 • 7. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 1. Вибрати чи розробити метод отримання вихідних результатів. 2. Скласти алгоритм отримання результатів за вибраними методами. 3. Перевірити правильність алгоритму. 3. Розробка методу та алгоритму реалізації комп'ютерної моделі
 • 8. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 1. Вибрати засоби програмної реалізації алгоритму на комп'ютері. 2. Розробити комп'ютерну модель. 3. Перевірити правильність створеної комп'ютерної моделі. 4. Розробка комп'ютерної моделі
 • 9. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 1. Розробити план дослідження. 2. Провести експеримент на основі створеної комп'ютерної моделі. 3. Проаналізувати отримані результати. 5. Проведення комп'ютерного експерименту 4. Зробити висновки щодо властивостей створеної моделі.
 • 10. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 І етап. Постановка задачі та її аналіз Важливим моментом на цьому етапі є визначення мети моделювання. Від вибраної мети залежить, які характеристики досліджуваного об'єкта вважати суттєвими, а якими можна знехтувати. Відповідно до поставленої мети може бути: Дібраний інструментарій Визначені методи розв'язування задачі Визначені форми відображення результатів
 • 11. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Постановка задачі вимагає уважного аналізу її формулювання з метою чіткого виділення вихідних даних і необхідних результатів; при цьому встановлюються обмеження на припустимі значення величин, застосованих у задачі: Які дані є в умові задачі? Які дані повинні бути отримані? Які дані допустимі?
 • 12. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Процес руху об'єкта «автомобіль».Що моделюється? Дослідити процес рівноприскореного руху.Якою є мета моделювання? Початкова швидкість ( 𝝑 𝟎 ),прискорення (a), максимальна швидкість руху ( 𝝑 𝒎𝒂𝒙 ), яку розвиває автомобіль. Що дано? Значення швидкості руху (v) в задані моменти часу (t). Що треба знайти? 0< 𝝑𝒊 < 𝝑 𝒎𝒂𝒙Що обмежує розрахунки? Визначити, як змінюється швидкість автомобіля під час рівноприскореного руху?
 • 13. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 II етап. Побудова інформаційної моделі На цьому етапі потрібно розгорнутий змістовний опис задачі замінити її інформаційною моделлю. Результат побудови інформаційної моделі можна подати у вигляді таблиці характеристик об'єкта.
 • 14. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Інформаційна модель задачі про рух автомобіля: Параметри Значення 𝝑 𝟎 - початкова швидкість, км/год А – прискорення, м/с2 𝝑 𝒎𝒂𝒙 - максимальна швидкість руху, яку розвиває автомобіль, км/год dt – інтервал зміни часу, с Вихідні дані 𝒕𝒊 - час руху, с Розрахункові дані 𝝑𝒊 - значення швидкості руху в момент 𝒕𝒊 Результати
 • 15. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Іноді доцільно доповнити інформаційну модель об'єкта, Задача про рух автомобіля стає більш зрозумілою, якщо навести рисунок із зазначенням уведених позначень. Схемою Кресленням Формулами якщо це сприятиме кращому розумінню задачі.
 • 16. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Для задач, у яких потрібно розрахувати значення параметрів об'єкта, необхідно скласти математичну модель. Математична модель руху автомобіля має вигляд: 𝒕𝒊+𝟏 = 𝒕𝒊 + 𝒅𝒕; 𝝑𝒊+𝟏 = 𝝑𝒊+𝟏 + 𝒂𝒕𝒊.
 • 17. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 III етап. Розробка методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі Для розрахункової задачі необхідно вибрати метод її чисельного розв'язку, що зводить розв'язування задачі до послідовності арифметичних і логічних операцій. Метод — це конкретний спосіб розв'язування задачі в рамках побудованої моделі.
 • 18. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Вибір методу зумовлений аналізом вхідних даних конкретної задачі. Наприклад, ви вибираєте метод обчислення невідомих елементів прямокутного трикутника залежно від того, які величини елементів задано в умові задачі. У багатьох задачах знаходження точного розв'язку є неможливим або занадто складним. Для таких задач розроблено методи наближених обчислень функцій, коренів рівнянь тощо.
 • 19. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Алгоритм розв'язування задачі складається відповідно до вибраного методу. Блок-схема алгоритму розв'язування задачі про рух автомобіля. Алгоритм — це організована послідовність вказівок виконання дій, спрямована на розв'язання задачі.
 • 20. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 IV етап. Розробка комп'ютерної моделі Будувати і досліджувати моделі можна за допомогою різних програмних засобів. Кожне програмне середовище має свій інструментарій і дозволяє працювати з певними видами інформаційних моделей. Ту саму задачу можна розв'язувати, використовуючи різні середовища.
 • 21. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 У середовищі програмування це програма, записана певною алгоритмічною мовою. Засобами такого середовища можна не тільки обчислити параметри об'єкта, а й побудувати подібну модель: Рисунок Схему Анімаційний сюжет Використовуючи графічні засоби мови.
 • 22. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Під час моделювання в середовищі текстового процесора алгоритм може бути поданий у словесній формі, яка описує послідовність дій зі створення об'єктів і, якщо потрібно, технологічних прийомів.
 • 23. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Для розрахункових задач зручно використовувати середовище електронних таблиць. У цьому середовищі інформаційна та математична моделі об'єднуються в таблицю, яка містить три області: Вихідні дані Проміжні розрахунки Результати
 • 24. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 V етап. Проведення комп'ютерного експерименту План експерименту повинен чітко відображати послідовність роботи з моделлю. Першим пунктом такого плану завжди є тестування правильності моделі за допомогою тестів і виправлення виявлених помилок. Тест — це набір спеціально дібраних вхідних даних і очікуваних результатів. Тестування полягає в порівнянні результатів тестового прикладу з результатами, отриманими після виконання розрахунків для створеної моделі.
 • 25. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Після успішного тестування можна переходити безпосередньо до проведення дослідження. Експеримент повинен супроводжуватися осмисленням підсумків, що слугує основою аналізу результатів моделювання і прийняття рішень.
 • 26. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Основою вироблення рішення є результати тестування і експериментів. Якщо результати не відповідають цілям поставленого завдання, це означає, що на попередніх етапах були допущені помилки. Це може бути: Неправильна постановка задачі Занадто спрощена побудова інформаційно ї моделі Невдалий вибір методу чи середовища моделювання Порушення технологічних прийомів під час побудови моделі
 • 27. 9 Основні етапи комп'ютерного моделюванняРозділ 8 § 28 Якщо такі помилки виявлено, то потрібне коригування моделі, тобто повернення до одного з попередніх етапів. Процес повторюється доти, доки результати експерименту не відповідатимуть цілям моделювання.
 • 28. 9 Питання для самоперевіркиРозділ 8 § 28 1. Назвіть переваги комп'ютерного моделювання. 2. Назвіть відомі вам інструменти комп'ютерного моделювання. 3. Опишіть зміст кожного з етапів комп'ютерного моделювання. 4. Що таке комп'ютерний експеримент? Наведіть приклад. 5. Що таке тестування моделі? 6. Розв'яжіть задачу: на яку висоту можна піднятися по сходах завдовжки l, які відступають від стіни будинку на відстань b Який метод ви виберете для розв'язування цієї задачі?