SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
9
За новою програмою
Урок 37
Комп’ютерна
модель та її
переваги
9
ПовторюємоРозділ 8
§ 27
В курсі 7 класу ви ознайомилися з поняттям моделі.
Модель (від латин, modulus — міра, зразок) —
це спрощене подання об'єкта, процесу або явища.
9
ПовторюємоРозділ 8
§ 27
Моделі використовують для дослідження об'єктів,
оригінали яких складно або неможливо дослідити. За
способом подання моделі поділяють на:
Матеріальні Інформаційні
предметна
копія об'єкта,
яка має певну
частину його
властивостей
опис властивостей об'єкта,
його взаємозв'язків з
іншими об'єктами.
9
ПовторюємоРозділ 8
§ 27
Відобразити суттєві властивості об'єкта можна за
допомогою карти знань.
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Під час проведення експериментів, наукових і
навчальних розрахунків, досліджень виникає
необхідність будувати матеріальні або інформаційні
моделі реальних об'єктів — прототипів моделі.
Модель — це опис суттєвих для поставленої
задачі властивостей і закономірностей поведінки
об'єктів, що забезпечують її розв'язання.
Моделювання — це дослідження об'єктів за
допомогою побудови та вивчення їхніх моделей.
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні
та інші властивості або дії об'єктів моделювання:
Глобус
Модель
молекули
Макет літака
Будинка
тощо
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Інформаційна модель — це опис об'єкта (явища,
процесу), який використовують замість оригіналу в ході
його дослідження, коли зберігається інформація про
деякі важливі для цього дослідження типові риси і
властивості об'єкта.
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Класифікація інформаційних моделей
Рисунки,
креслення,
піктограми,
карти
Інфор-
маційні
моделі
Хімічні
формули,
рівняння,
нотні
записи
Правила,
плани дій
Усні та
письмові
описи
Таблиці,
графіки
залежностей,
діаграми,
схеми
Формули,
рівняння,
нерівності,
функції
Графічні
Спеціальні
Алгорит-
мічні
Словесні
Структурні
Матема-
тичні
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Під час розв'язування задачі в моделі повинні
враховуватися тільки ті властивості об'єкта, які є
важливими для розв'язування саме цієї задачі.
Наприклад, під час розв'язування задачі на
знаходження шляху, пройденого за певний час
автомобілем, що рухається з постійною швидкістю,
варто враховувати тільки фізичні характеристики руху
автомобіля:
швидкість руху час
а такі дані, як колір, марка чи ціна автомобіля
відкидаються як несуттєві.
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Одним із типів інформаційних моделей є математичні
моделі. Математична модель — це опис явища (процесу)
за допомогою математичних:
формул рівнянь нерівностей
систем рівнянь
і нерівностей
тощо
9
Інформаційні моделіРозділ 8
§ 27
Математичні моделі використовують у задачах, які
потребують обчислень.
Модель
рівноприскореного
прямолінійного руху:
𝑺 = 𝝑 𝟎 𝒕 +
𝒂𝒕 𝟐
𝟐
де: s — шлях, пройдений тілом за час t;
𝝑 𝟎 — початкова швидкість;
а — прискорення.
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Комп'ютерна модель це інформаційна модель,
реалізована за допомогою програмного
середовища (текстового або графічного
редактора, редактора презентацій, середовища
програмування).
9
© Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
За допомогою комп'ютерного моделювання
вивчаються об'єкти та явища, які,
неможливо дорого небезпечно
відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не
лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати
екологічні умови існування людини, уникати можливих
шкідливих або руйнівних наслідків проведення
випробувань.
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Моделювати за допомогою комп'ютера можна явища,
які не відбувалися в реальності, наприклад,
Вибух на
хімічному
підприємстві
Дуже
швидкоплинні
(вибух наднової
зірки)
Уповільнені
(геологічні
процеси) явища
тощо
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Графічна комп'ютерна модель — це опис об'єкта
(явища) у вигляді схем, діаграм, рисунків, створений за
допомогою комп'ютерних технологій.
Графічна модель
многокутника
Комп'ютерна
модель
динозавра
Комп'ютерна
модель Сонячної
системи
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Структурно-функціональна модель — це образ об'єкта
(явища) у вигляді схем і таблиць. Результати
дослідження моделі дозволяють виявити найсуттєвіші
властивості
об'єкта, що
впливають на його
поведінку, вибрати
оптимальні способи
керування об'єктом
(наприклад,
космічною
станцією).
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Розрахункові моделі дозволяють визначити числові
значення властивостей об'єкта за умови введення
різних вхідних даних на основі його математичної
моделі.
Аналіз цих значень допомагає прогнозувати стан
об'єкта в майбутньому:
Модель земної атмосфери Модель екосистеми
дозволяє передбачити
погоду
визначити межі
користування природними
ресурсами
9
Комп'ютерні моделіРозділ 8
§ 27
Імітаційна модель — програма або комплекс програм,
що реалізує алгоритм функціонування об'єкта в різних
умовах. До імітаційних моделей відносять:
Навчальні моделі,
що застосовують для
навчання і
тренування
Ігрові моделі, що дозволяють
відтворювати поведінку об'єкта в
ігрових ситуаціях з урахуванням
реакції з боку суперника
Авіаційний
симулятор
польоту
Crafty Chess —
програма для
гри у шахи
9
Поняття комп'ютерного
експериментуРозділ 8
§ 27
Воно полягає в тому, що за
одними параметрами моделі
обчислюють інші її
параметри і на цій основі
роблять висновки про
властивості об'єкта.
Комп'ютерний експеримент — дослідження
математичної моделі з допомогою
комп'ютера.
9
Поняття комп'ютерного
експериментуРозділ 8
§ 27
Комп'ютерний експеримент відображає не власне
природні явища або процеси, а лише є чисельною
реалізацією створеної математичної моделі.
Тому результати
проведеного експерименту
характеризують властивості
моделі, а не прототипу.
9
Поняття комп'ютерного
експериментуРозділ 8
§ 27
У разі розбіжності результатів комп'ютерного і
реального експериментів говорять про невідповідність
математичної моделі прототипу.
Отримані результати
можуть викликати
сумніви, які
вимагатимуть вибору
іншого методу
дослідження, уточнення
моделі або навіть
внесення змін у
постановку задачі.
9
Питання для самоперевіркиРозділ 8
§ 27
1. Що являє собою модель? Наведіть приклади моделей.
2. У чому виявляється подібність реального об'єкта і
моделі об'єкта? У чому полягає їхня відмінність?
3. Глобус — модель земної кулі. Наведіть приклади
явищ (процесів), під час моделювання яких
використовують глобус.
4. Чому під час розв'язування різних задач для
одного об'єкта можуть бути складені різні
моделі?
9
Питання для самоперевіркиРозділ 8
§ 27
5. Складіть інформаційну модель об'єкта «Фортепіано»
для розв'язування задач, що постають перед: а)
вантажником; б) директором магазину; в) піаністом.
6. Знайдіть в Інтернеті
модель вулкана. Які
властивості прототипу
(реального вулкана)
враховані під час
побудови моделі?

More Related Content

What's hot

1218562
12185621218562
1218562nsahar
 
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.Lesia Sobolevska
 
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...Oleg Nazarevych
 
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3Lesia Sobolevska
 
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.Lesia Sobolevska
 

What's hot (11)

Less19(prezentation)
Less19(prezentation)Less19(prezentation)
Less19(prezentation)
 
1218562
12185621218562
1218562
 
38
3838
38
 
Less19
Less19Less19
Less19
 
9 клас урок 19
9 клас урок 199 клас урок 19
9 клас урок 19
 
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.
Моделювання на ЕОМ. Теоретичні питання моделювання.
 
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...
Тема 2. Алгебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді ал...
 
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3
Моделювання на ЕОМ. Лекції №1-№3
 
11 zed
11 zed11 zed
11 zed
 
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.
Моделювання на ЕОМ. Лекція №4. Теорія подабності. Рекурсія.
 
Урок 6
Урок 6Урок 6
Урок 6
 

Similar to 37

Комп’ютерне моделювання.pptx
Комп’ютерне моделювання.pptxКомп’ютерне моделювання.pptx
Комп’ютерне моделювання.pptxVasileUrsaki
 
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Nikolay Shaygorodskiy
 
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experiment
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experimentLesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experiment
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experimentNikolay Shaygorodskiy
 
урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)pupilsShostka
 
Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас PRESLAVA1972
 
математичне моделювання 9 кл
математичне моделювання 9 клматематичне моделювання 9 кл
математичне моделювання 9 клCshkilniy
 
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptxVikaHamza1
 
конспект урока з математики для 5а класа
конспект урока з математики для 5а класаконспект урока з математики для 5а класа
конспект урока з математики для 5а класаVasileUrsaki
 
Календарне планування 6 клас
Календарне планування 6 класКалендарне планування 6 клас
Календарне планування 6 класLesia Gunaza
 
Системний аналіз та імітаційне моделювання.ppt
Системний аналіз та імітаційне моделювання.pptСистемний аналіз та імітаційне моделювання.ppt
Системний аналіз та імітаційне моделювання.pptMaryLuchechko1
 
02 uml usecase_04 (1)
02 uml usecase_04 (1)02 uml usecase_04 (1)
02 uml usecase_04 (1)degestive
 
Lection1
Lection1Lection1
Lection1CDN_IF
 

Similar to 37 (20)

Комп’ютерне моделювання.pptx
Комп’ютерне моделювання.pptxКомп’ютерне моделювання.pptx
Комп’ютерне моделювання.pptx
 
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
Presentation #11. computer modeling of objects and processes. computer exper...
 
модель
модельмодель
модель
 
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experiment
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experimentLesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experiment
Lesson #11. computer modeling of objects and processes. computer experiment
 
урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)урок №8 (7 клас)
урок №8 (7 клас)
 
9 клас урок 19
9 клас урок 199 клас урок 19
9 клас урок 19
 
7 клас
7 клас7 клас
7 клас
 
Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас Інформатика 7 клас
Інформатика 7 клас
 
Less19
Less19Less19
Less19
 
математичне моделювання 9 кл
математичне моделювання 9 клматематичне моделювання 9 кл
математичне моделювання 9 кл
 
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx
3 класппвпраопоророрлорпрармиммррапв .pptx
 
Vidguk musienko
Vidguk musienkoVidguk musienko
Vidguk musienko
 
відгук мусієнко Last
відгук мусієнко Lastвідгук мусієнко Last
відгук мусієнко Last
 
міценко відгук мусієнко
міценко відгук мусієнкоміценко відгук мусієнко
міценко відгук мусієнко
 
конспект урока з математики для 5а класа
конспект урока з математики для 5а класаконспект урока з математики для 5а класа
конспект урока з математики для 5а класа
 
Календарне планування 6 клас
Календарне планування 6 класКалендарне планування 6 клас
Календарне планування 6 клас
 
Системний аналіз та імітаційне моделювання.ppt
Системний аналіз та імітаційне моделювання.pptСистемний аналіз та імітаційне моделювання.ppt
Системний аналіз та імітаційне моделювання.ppt
 
Dis sterten
Dis stertenDis sterten
Dis sterten
 
02 uml usecase_04 (1)
02 uml usecase_04 (1)02 uml usecase_04 (1)
02 uml usecase_04 (1)
 
Lection1
Lection1Lection1
Lection1
 

More from maksi100 (17)

7
77
7
 
6
66
6
 
5
55
5
 
4
44
4
 
40
4040
40
 
39
3939
39
 
41
4141
41
 
34
3434
34
 
33
3333
33
 
32
3232
32
 
31
3131
31
 
30
3030
30
 
22
2222
22
 
21
2121
21
 
20
2020
20
 
28
2828
28
 
2
22
2
 

37

 • 1. 9 За новою програмою Урок 37 Комп’ютерна модель та її переваги
 • 2. 9 ПовторюємоРозділ 8 § 27 В курсі 7 класу ви ознайомилися з поняттям моделі. Модель (від латин, modulus — міра, зразок) — це спрощене подання об'єкта, процесу або явища.
 • 3. 9 ПовторюємоРозділ 8 § 27 Моделі використовують для дослідження об'єктів, оригінали яких складно або неможливо дослідити. За способом подання моделі поділяють на: Матеріальні Інформаційні предметна копія об'єкта, яка має певну частину його властивостей опис властивостей об'єкта, його взаємозв'язків з іншими об'єктами.
 • 4. 9 ПовторюємоРозділ 8 § 27 Відобразити суттєві властивості об'єкта можна за допомогою карти знань.
 • 5. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Під час проведення експериментів, наукових і навчальних розрахунків, досліджень виникає необхідність будувати матеріальні або інформаційні моделі реальних об'єктів — прототипів моделі. Модель — це опис суттєвих для поставленої задачі властивостей і закономірностей поведінки об'єктів, що забезпечують її розв'язання. Моделювання — це дослідження об'єктів за допомогою побудови та вивчення їхніх моделей.
 • 6. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні та інші властивості або дії об'єктів моделювання: Глобус Модель молекули Макет літака Будинка тощо
 • 7. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Інформаційна модель — це опис об'єкта (явища, процесу), який використовують замість оригіналу в ході його дослідження, коли зберігається інформація про деякі важливі для цього дослідження типові риси і властивості об'єкта.
 • 8. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Класифікація інформаційних моделей Рисунки, креслення, піктограми, карти Інфор- маційні моделі Хімічні формули, рівняння, нотні записи Правила, плани дій Усні та письмові описи Таблиці, графіки залежностей, діаграми, схеми Формули, рівняння, нерівності, функції Графічні Спеціальні Алгорит- мічні Словесні Структурні Матема- тичні
 • 9. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Під час розв'язування задачі в моделі повинні враховуватися тільки ті властивості об'єкта, які є важливими для розв'язування саме цієї задачі. Наприклад, під час розв'язування задачі на знаходження шляху, пройденого за певний час автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, варто враховувати тільки фізичні характеристики руху автомобіля: швидкість руху час а такі дані, як колір, марка чи ціна автомобіля відкидаються як несуттєві.
 • 10. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Одним із типів інформаційних моделей є математичні моделі. Математична модель — це опис явища (процесу) за допомогою математичних: формул рівнянь нерівностей систем рівнянь і нерівностей тощо
 • 11. 9 Інформаційні моделіРозділ 8 § 27 Математичні моделі використовують у задачах, які потребують обчислень. Модель рівноприскореного прямолінійного руху: 𝑺 = 𝝑 𝟎 𝒕 + 𝒂𝒕 𝟐 𝟐 де: s — шлях, пройдений тілом за час t; 𝝑 𝟎 — початкова швидкість; а — прискорення.
 • 12. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Комп'ютерна модель це інформаційна модель, реалізована за допомогою програмного середовища (текстового або графічного редактора, редактора презентацій, середовища програмування).
 • 13. 9 © Вивчаємо інформатику teach-inf.at.ua Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 За допомогою комп'ютерного моделювання вивчаються об'єкти та явища, які, неможливо дорого небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати екологічні умови існування людини, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань.
 • 14. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Моделювати за допомогою комп'ютера можна явища, які не відбувалися в реальності, наприклад, Вибух на хімічному підприємстві Дуже швидкоплинні (вибух наднової зірки) Уповільнені (геологічні процеси) явища тощо
 • 15. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Графічна комп'ютерна модель — це опис об'єкта (явища) у вигляді схем, діаграм, рисунків, створений за допомогою комп'ютерних технологій. Графічна модель многокутника Комп'ютерна модель динозавра Комп'ютерна модель Сонячної системи
 • 16. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Структурно-функціональна модель — це образ об'єкта (явища) у вигляді схем і таблиць. Результати дослідження моделі дозволяють виявити найсуттєвіші властивості об'єкта, що впливають на його поведінку, вибрати оптимальні способи керування об'єктом (наприклад, космічною станцією).
 • 17. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Розрахункові моделі дозволяють визначити числові значення властивостей об'єкта за умови введення різних вхідних даних на основі його математичної моделі. Аналіз цих значень допомагає прогнозувати стан об'єкта в майбутньому: Модель земної атмосфери Модель екосистеми дозволяє передбачити погоду визначити межі користування природними ресурсами
 • 18. 9 Комп'ютерні моделіРозділ 8 § 27 Імітаційна модель — програма або комплекс програм, що реалізує алгоритм функціонування об'єкта в різних умовах. До імітаційних моделей відносять: Навчальні моделі, що застосовують для навчання і тренування Ігрові моделі, що дозволяють відтворювати поведінку об'єкта в ігрових ситуаціях з урахуванням реакції з боку суперника Авіаційний симулятор польоту Crafty Chess — програма для гри у шахи
 • 19. 9 Поняття комп'ютерного експериментуРозділ 8 § 27 Воно полягає в тому, що за одними параметрами моделі обчислюють інші її параметри і на цій основі роблять висновки про властивості об'єкта. Комп'ютерний експеримент — дослідження математичної моделі з допомогою комп'ютера.
 • 20. 9 Поняття комп'ютерного експериментуРозділ 8 § 27 Комп'ютерний експеримент відображає не власне природні явища або процеси, а лише є чисельною реалізацією створеної математичної моделі. Тому результати проведеного експерименту характеризують властивості моделі, а не прототипу.
 • 21. 9 Поняття комп'ютерного експериментуРозділ 8 § 27 У разі розбіжності результатів комп'ютерного і реального експериментів говорять про невідповідність математичної моделі прототипу. Отримані результати можуть викликати сумніви, які вимагатимуть вибору іншого методу дослідження, уточнення моделі або навіть внесення змін у постановку задачі.
 • 22. 9 Питання для самоперевіркиРозділ 8 § 27 1. Що являє собою модель? Наведіть приклади моделей. 2. У чому виявляється подібність реального об'єкта і моделі об'єкта? У чому полягає їхня відмінність? 3. Глобус — модель земної кулі. Наведіть приклади явищ (процесів), під час моделювання яких використовують глобус. 4. Чому під час розв'язування різних задач для одного об'єкта можуть бути складені різні моделі?
 • 23. 9 Питання для самоперевіркиРозділ 8 § 27 5. Складіть інформаційну модель об'єкта «Фортепіано» для розв'язування задач, що постають перед: а) вантажником; б) директором магазину; в) піаністом. 6. Знайдіть в Інтернеті модель вулкана. Які властивості прототипу (реального вулкана) враховані під час побудови моделі?